Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού γραφείου/των ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων 1

2 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2016/05». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12). 2

3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, αποδέκτες και ορισμοί 2.1 Αντικείμενο 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/20142, τις απαιτήσεις για την καθιέρωση αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής: «αρμόδιες αρχές» και «πιστωτικά ιδρύματα», αντιστοίχως), αφενός, και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού γραφείου/των ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτών των ιδρυμάτων, αφετέρου (εφεξής: «ελεγκτές»). 6. Στόχος αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι η διευκόλυνση των καθηκόντων εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών. 2.2 Πεδίο εφαρμογής 7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών κατά την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων και τη διενέργεια, αντιστοίχως, του υποχρεωτικού ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων. 8. Ειδικότερα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αφορούν αφενός την επικοινωνία μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του ελεγκτή ή του ελεγκτή ομίλου ενός πιστωτικού ιδρύματος (επικοινωνία με ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5) και, αφετέρου, την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών συλλογικά (συλλογική επικοινωνία, όπως περιγράφεται στην ενότητα 6). 9. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν θίγουν την «υποχρέωση γνωστοποίησης» του ελεγκτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 3 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της , σ. 77). 3 Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της , σ. 338). 3

4 2.3 Αποδέκτες 10. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Ορισμοί 11. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία 2006/43/ΕΚ 4, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Διεξοδική επικοινωνία Νοείται η επικοινωνία η οποία πρέπει να πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 22 και 23, σε πιο συχνή και επίσημη βάση και/ή με τεκμηριωμένα στοιχεία με σκοπό την απόκτηση περισσότερων γνώσεων για πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο καταβάλλεται ή απαιτείται να καταβληθεί μεγαλύτερη εποπτική προσπάθεια. Ουσιώδεις πληροφορίες Πληροφορίες οι οποίες αποκτώνται κατά την εποπτεία ή τον υποχρεωτικό έλεγχο ενός πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν ή να επηρεάσουν την αξιολόγηση ή την απόφαση μιας αρμόδιας αρχής ή ενός ελεγκτή οι οποίοι βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Πληροφορίες για το κάθε ίδρυμα Πληροφορίες οι οποίες αφορούν ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Πληροφορίες συγκεκριμένα για τον κλάδο Πληροφορίες οι οποίες αφορούν το σύνολο ή μέρος του κλάδου στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα. Ειδήμων Άτομο που εργάζεται για την αρμόδια αρχή ή για τον ελεγκτή και διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για συγκεκριμένο θέμα που εξετάζεται. 4 Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της , σ. 87). 4

5 Ενήμερος Άτομο που εργάζεται για την αρμόδια αρχή ή για τον ελεγκτή και διαθέτει επαρκή και επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με το προφίλ κινδύνου, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ενός πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με συγκεκριμένο θέμα που εξετάζεται. Εξουσιοδοτηθείς Άτομο που εργάζεται για την αρμόδια αρχή ή για τον ελεγκτή και είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του φορέα που εκπροσωπεί, προκειμένου να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες και, όταν απαιτείται, να λαμβάνει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις για συγκεκριμένο θέμα που εξετάζεται. Επικεφαλής εποπτικής ομάδας Μέλος του προσωπικού της αρμόδιας αρχής υπεύθυνο για την οργάνωση και των συντονισμό του έργου της εποπτικής ομάδας που συμμετέχει στην εποπτεία πιστωτικού ιδρύματος. Διμερής συνάντηση Συνάντηση μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του ελεγκτή ενός πιστωτικού ιδρύματος. Τριμερής συνάντηση Συνάντηση μεταξύ της αρμόδιας αρχής, του ελεγκτή και του πιστωτικού ιδρύματος. 5

6 3. Εφαρμογή Ημερομηνία εφαρμογής 12. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ την31η Μαρτίου

7 4. Γενικό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών 13. Οι αρμόδιες αρχές και οι ελεγκτές είναι αμφότεροι υπεύθυνοι για την καθιέρωση αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ τους σύμφωνα με την πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 537/ Η επικοινωνία που καθιερώνεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να είναι ανοικτή και εποικοδομητική, καθώς και προσαρμόσιμη σε απρόβλεπτες μελλοντικές εξελίξεις. 15. Οι αρμόδιες αρχές και οι ελεγκτές οφείλουν να καθιερώσουν κατάλληλες διαδικασίες τις οποίες να γνωρίζουν, ώστε να αναπτύξουν και να διασφαλίσουν τη μεταξύ τους αποτελεσματική επικοινωνία. 16. Οι αρμόδιες αρχές και οι ελεγκτές πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης σχετικά με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους. 17. Τα μέρη πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να μην κάνουν χρήση του έργου άλλου μέρους ως υποκατάστατο του δικού τους έργου. Το εποπτευόμενο πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να παραμένει η κύρια πηγή πληροφοριών για το έργο των μερών. 18. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιείται με γνώμονα τις διαφορετικές αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών, οι οποίες απορρέουν από το διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των καθηκόντων τους. 19. Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών διέπονται από τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας του Τμήματος ΙΙ του Κεφαλαίου 1 του Τίτλου VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και η καλή τη πίστει γνωστοποίηση από τους ελεγκτές στις αρμόδιες αρχές κάθε πληροφορίας η οποία παρέχεται στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας δεν αποτελεί παράβαση οποιουδήποτε συμβατικού ή νομικού περιορισμού της γνωστοποίησης πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/ Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εφαρμόζουν αναλογική προσέγγιση στην επικοινωνία τους με τους ελεγκτές και να χρησιμοποιούν αποδοτικά τους πόρους τους για την καθιέρωση αποτελεσματικής επικοινωνίας. 7

8 21. Η αναλογική προσέγγιση για την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στοχεύει στην ευθυγράμμιση των παραμέτρων της επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών και ελεγκτών, όπως αναφέρονται στις ενότητες 5 και 6 αυτών των κατευθυντήριων γραμμών (πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών, μορφή επικοινωνίας, συμμετέχοντες στην επικοινωνία, συχνότητα και χρόνος διεξαγωγής της επικοινωνίας, επικοινωνία με τους ελεγκτές συλλογικά) με το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τον χαρακτήρα κάθε πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και με το πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του, για να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. 22. Ειδικότερα, πρέπει να υφίσταται διεξοδική επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών των πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (των παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων-(g-sii) 5 και των άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SII) 6 ) και των λοιπών ιδρυμάτων που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές βάσει εκτίμησης του μεγέθους, της εσωτερικής οργάνωσης και του χαρακτήρα του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του. 23. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εκτιμούν επί διαρκούς βάσης την αναγκαιότητα διεξοδικής επικοινωνίας με τον ελεγκτή κάθε πιστωτικού ιδρύματος σε περιπτώσεις ad hoc ή αναδυόμενων θεμάτων, όπως: τα πρόσφατα σημαντικά πορίσματα εποπτικής αξιολόγησης ή υποχρεωτικού ελέγχου οι πρόσφατες εξελίξεις που ενδέχεται να αλλάξουν την εκτίμηση κινδύνου ή το επίπεδο της εποπτικής προσπάθειας που καταβάλλεται για ένα πιστωτικό ίδρυμα την αλλαγή του ελεγκτή που διορίστηκε για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου ενός πιστωτικού ιδρύματος (περιλαμβανομένων περιπτώσεων διορισμού νέου ελεγκτή που ξεκινάει τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων πιστωτικών ιδρυμάτων) την απόλυση ή παραίτηση του ελεγκτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου. 5 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1222/2014, της 8ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθόδου προσδιορισμού παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων και τον καθορισμό υποκατηγοριών παγκόσμιων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 330 της , σ. 27). 6 Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού των όρων εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά την εκτίμηση των άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O- SII) (EBA/GL/2014/10). 8

9 5. Επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών ενός πιστωτικού ιδρύματος Πεδίο εφαρμογής της ανταλλαγής πληροφοριών Αρχή 1: Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται πρέπει να είναι συναφείς με τα καθήκοντα αμφοτέρων των μερών, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητά τους. 24. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καθορίζουν, σε συνεργασία με τους ελεγκτές, τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος στους οποίους η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει το καθήκον της εποπτείας και να έχει αντίκτυπο στον υποχρεωτικό έλεγχο. 25. Κατά την εξέταση των προς ανταλλαγή πληροφοριών, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η σημαντικότητά τους, καθώς και η ενδεχόμενη έκταση και ο αντίκτυπος που πιθανώς θα έχουν στην εποπτεία και τον υποχρεωτικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος. 26. Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μπορούν να αφορούν: α. συγκεκριμένα το κάθε ίδρυμα β. συγκεκριμένο κλάδο γ. τρέχοντα θέματα δ. αναδυόμενα θέματα. 27. Το παράρτημα αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο των τομέων και των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών και ελεγκτών. 28. Με γνώμονα την αποτελεσματική επικοινωνία και ανταλλαγή των πληροφοριών και στο μέτρο του δυνατού, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καταρτίζουν κατάλογο θεμάτων προς συζήτηση. Προτού πραγματοποιηθεί η επικοινωνία, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαβουλεύονται με τους ελεγκτές σχετικά με την καταλληλότητα του εν λόγω καταλόγου και να τους ενθαρρύνουν να συμβάλλουν σε αυτόν. 9

10 Αρχή 2: Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ζητούν από τους ελεγκτές την ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε θέμα που αφορά την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος. 29. Μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν διαδικασίες του διενεργούμενου ελέγχου, σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του ελέγχου καθώς και πορίσματα των ελεγκτών, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να διευκολύνουν την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων. 30. Ως σχετικές πληροφορίες νοούνται πληροφορίες και γνώσεις που αποκτώνται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου και συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τους κατωτέρω τομείς που περιγράφονται διεξοδικότερα στο παράρτημα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και συνοδεύονται από μη εξαντλητικό κατάλογο επιμέρους θεμάτων για κάθε τομέα: α. Εξωτερικό περιβάλλον και προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος β. Εταιρική διακυβέρνηση και ελεγκτικοί μηχανισμοί γ. Ικανότητα συνέχισης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος δ. Προσέγγιση του ελέγχου ε. Οικονομικές καταστάσεις, αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων και δημοσιοποιήσεις στ. Έκθεση ελέγχου και επικοινωνία των ελεγκτών με τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή με το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν τις λειτουργίες χρηματοοικονομικών αναφορών και ελέγχου ζ. Κύρια ευρήματα και συμπεράσματα των διαδικασιών ελέγχου που έχουν διενεργηθεί. 31. Στις περιπτώσεις που απαιτείται διεξοδική επικοινωνία, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να συζητούν με τους ελεγκτές, τουλάχιστον, την προσέγγιση του ελέγχου, την έκθεση ελέγχου και την επικοινωνία των ελεγκτών με τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή με το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τις λειτουργίες των μηχανισμών ελέγχου, περιλαμβανομένων της έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης προς την επιτροπή ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και αναλύονται διεξοδικότερα στο παράρτημα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών. Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της προσέγγισης του ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα ή τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος. 10

11 Αρχή 3: Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ανταλλάσσουν με τους ελεγκτές πληροφορίες για θέματα σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος. 32. Οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εποπτικής διαδικασίας και τα οποία, κατά την κρίση της αρμόδιας εποπτικής αρχής ενδέχεται να σχετίζονται με τον υποχρεωτικό έλεγχο του πιστωτικού ιδρύματος. 33. Ως συναφείς πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες και οι γνώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο της εποπτικής διαδικασίας και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους κατωτέρω τομείς που αναλύονται διεξοδικότερα στο παράρτημα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και συνοδεύονται από μη εξαντλητικό κατάλογο επιμέρους θεμάτων για κάθε τομέα: α. Εξωτερικό περιβάλλον και προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος β. Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου γ. Ικανότητα συνέχισης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος δ. Οικονομικές καταστάσεις, αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και δημοσιοποιήσεις ε. Εποπτικές εκτιμήσεις και ενέργειες. 34. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να κοινοποιούν στους ελεγκτές κάθε τρέχον ή αναδυόμενο θέμα που επηρεάζει τον κλάδο στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα, όπως είναι οι αλλαγές στους κανονισμούς ή οι μακροοικονομικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα θεματικών ανασκοπήσεων και ανασκοπήσεων από ομοτίμους που διενεργούνται στον κλάδο στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα. Μορφή επικοινωνίας Αρχή 4: Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να καθιερωθεί μέσω κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας. 35. Η μορφή επικοινωνίας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, σε γενικές γραμμές, ως εξής: γραπτή (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας) και προφορική (π.χ. συναντήσεις με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων ή επικοινωνία εξ αποστάσεως, π.χ. μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων) τακτική (π.χ. με τις εκθέσεις ελέγχου) και ad hoc (π.χ. κείμενο νέων κανονισμών). 36. Η επικοινωνία πρέπει να είναι γραπτή στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της σαφήνειας ή η καταγραφή του περιεχομένου της. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 11

12 εξετάζουν τη σκοπιμότητα της γραπτής επικοινωνίας στις περιπτώσεις που η επικοινωνία συνδέεται με τα ακόλουθα θέματα: Έκθεση ελέγχου και επικοινωνία των ελεγκτών με τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή με το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική αναφορά και τα καθήκοντα ελέγχου Πορίσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου και των εποπτικών διαδικασιών Σύνθετα τεχνικά θέματα Αναδυόμενα θέματα Αλλαγές στους κανονισμούς. 37. Μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να πραγματοποιούνται συναντήσεις με φυσική παρουσία με στόχο τη διευκόλυνση της ανοικτής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, ιδίως όταν απαιτείται η διεξοδική ανάλυση θεμάτων. Συμμετέχοντες στην επικοινωνία Αρχή 5: Μεταξύ των συμμετεχόντων στην επικοινωνία πρέπει να περιλαμβάνονται εκπρόσωποι αμφοτέρων των μερών οι οποίοι διαθέτουν τις γνώσεις, την ενημέρωση και την εξουσιοδότηση που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν. 38. Ο επικεφαλής της εποπτικής ομάδας και ο κύριος εταίρος ελέγχου πρέπει να είναι οι βασικοί συμμετέχοντες στην επικοινωνία. 39. Όταν η επικοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ άλλων προσώπων, εκτός του επικεφαλής της εποπτικής ομάδας και του κύριου εταίρου ελέγχου, οι δύο τελευταίοι πρέπει να ενημερώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τα αντίστοιχα πρόσωπα για τα θέματα που συζητήθηκαν και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. 40. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογούν τη χρησιμότητα της διοργάνωσης τριμερών συναντήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που απαιτείται διεξοδική επικοινωνία. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν: α. εάν κρίνεται αναγκαία η παροχή διευκρινίσεων από τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, από την ανώτερη διοίκηση, από την επιτροπή ελέγχου ή από το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος για 12

13 επιμέρους θέμα που πρόκειται να συζητηθεί μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών β. εάν είναι αναγκαίος ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ της αρμόδιας αρχής, του ελεγκτή και του πιστωτικού ιδρύματος. 41. Τριμερείς συναντήσεις διοργανώνονται επιπροσθέτως των διμερών συναντήσεων, εφόσον είναι απαραίτητο. Στις τριμερείς συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, μέλη της επιτροπής ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος, εσωτερικοί ελεγκτές, εμπειρογνώμονες σε θέματα συναφών βασικών καθηκόντων ελέγχου ή μέλη του διαχειριστικού φορέα του πιστωτικού ιδρύματος και η ανώτερη διοίκηση, εάν απαιτείται. 42. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων και με την επιφύλαξη των όρων επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπονται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, μπορεί να καλεί άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών, για τη δημόσια εποπτεία των ελεγκτών ή για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων) στις συναντήσεις με τους ελεγκτές ή να ενημερώνει τις εν λόγω αρχές σχετικά με το αποτέλεσμα των συζητήσεων με τους ελεγκτές. 43. Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επαρκή διασφάλιση για τη συνέχιση της επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την εναλλαγή των μελών του προσωπικού που συμμετέχουν σ' αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διατηρούν εσωτερικά αρχεία της πραγματοποιηθείσας επικοινωνίας, για να διασφαλίζουν ότι το νέο προσωπικό που διαδέχεται όσους συμμετείχαν στις προηγούμενες επαφές ενημερώνεται επαρκώς για όλες τις κινήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: α. πρακτικά των επαφών ή περίληψη των πρακτικών β. τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν γ. τα συμπεράσματα των συζητήσεων δ. τις μελλοντικές ενέργειες. Συχνότητα και χρόνος επικοινωνίας Αρχή 6: Η συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών πρέπει να διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών. 44. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καθορίζουν τη δέουσα συχνότητα και τον χρόνο διεξαγωγής της επικοινωνίας με τους ελεγκτές με γνώμονα την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα τα οποία προσδιορίζονται κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. 13

14 45. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαβουλεύονται με τους ελεγκτές σχετικά με την καταλληλότητα της συχνότητας και του χρόνου διεξαγωγής της επικοινωνίας. 46. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο των εποπτικών διαδικασιών ή των διαδικασιών ελέγχου, περιλαμβανομένων των ακόλουθων σταδίων: α. κατά την προετοιμασία και τον σχεδιασμό των εποπτικών ελέγχων (επί τόπου ή εξ αποστάσεως) β. κατά την εκτέλεση των εποπτικών ελέγχων (επί τόπου ή εξ αποστάσεως) γ. μετά την περάτωση των εποπτικών ελέγχων (επί τόπου ή εξ αποστάσεως) δ. κατά την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του υποχρεωτικού ελέγχου ε. πριν από την υπογραφή της έκθεσης ελέγχου στ. μετά την υπογραφή της έκθεσης ελέγχου. 47. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εκτιμούν διαρκώς εάν υφίστανται αναδυόμενα θέματα τα οποία απαιτούν την αλλαγή της συχνότητας και του χρόνου διεξαγωγής της επικοινωνίας ή την έναρξη επικοινωνίας σε ad hoc βάση. Μεταξύ αυτών ενδέχεται να περιλαμβάνονται θέματα που επηρεάζουν το σύνολο ή μέρος τους κλάδου στον οποίο ανήκει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. οι μακροοικονομικές συνθήκες) ή θέματα που επηρεάζουν ένα συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα (π.χ. πορίσματα εποπτικών διαδικασιών ή διαδικασιών ελέγχου ή περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων για συγκεκριμένο θέμα). 48. Όταν απαιτείται διεξοδικότερη ανάλυση των θεμάτων, επιβάλλεται η πραγματοποίηση διμερούς επικοινωνίας τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 14

15 6. Επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών συλλογικά Αρχή 7: Η επικοινωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών και ελεγκτών συλλογικά πρέπει να γίνεται με συχνότητα η οποία διασφαλίζει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που σχετίζονται με τα εποπτικά καθήκοντα και τον υποχρεωτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων. 49. Οι αρμόδιες αρχές και οι ελεγκτές συλλογικά (π.χ. μια ομάδα ελεγκτών ή ένα επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί τους ελεγκτές) πρέπει να επιδιώκουν τη διαμόρφωση ενιαίας αντίληψης σχετικά με τις τρέχουσες και τις αναδυόμενες εξελίξεις που συνδέονται με τα εποπτικά καθήκοντα και τον υποχρεωτικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων. 50. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να πραγματοποιούν συνάντηση με τους ελεγκτές συλλογικά τουλάχιστον σε ετήσια βάση και ανεξάρτητα από τις μεμονωμένες συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του ελεγκτή ενός ή περισσότερων πιστωτικών ιδρυμάτων. 51. Η επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο των εποπτικών διαδικασιών ή των διαδικασιών ελέγχου, οι δε αρμόδιες αρχές πρέπει να διαβουλεύονται με τους ελεγκτές σχετικά με την καταλληλότητα της συχνότητας και του χρόνου διεξαγωγής της επικοινωνίας. 52. Το παράρτημα αυτών των κατευθυντήριων γραμμών περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο των περιοχών και των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και ελεγκτών συλλογικά, κατά περίπτωση. 53. Εάν η αρμόδια αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διευκόλυνση της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων, μπορεί να καλεί σε αυτές τις συλλογικές συναντήσεις άλλες αρμόδιες αρχές για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλες σχετικές δημόσιες αρχές (π.χ. τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αγορών ή για τη δημόσια εποπτεία των ελεγκτών) και ενώσεις (π.χ. ενώσεις που εκπροσωπούν τον τραπεζικό, τον λογιστικό ή τον ελεγκτικό κλάδο) ή να ενημερώνουν τις εν λόγω αρμόδιες αρχές και ενώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των συζητήσεων με τους ελεγκτές. 15

16 Παράρτημα Τομείς και θέματα επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών 54. Το παρόν Παράρτημα περιέχει ενδεικτικό κατάλογο των τομέων και των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών ενός πιστωτικού ιδρύματος ή των ελεγκτών συλλογικά, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών. Τα θέματα που απαριθμούνται στη συνέχεια ομαδοποιούνται θεματικά, ανεξαρτήτως του παρόχου των πληροφοριών. Εξωτερικό περιβάλλον και προφίλ κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος α. Αξιολόγηση κινδύνου και πεδίο εφαρμογής: αξιολογήσεις της αρμόδιας αρχής και των ελεγκτών με βάση το εξωτερικό περιβάλλον και τις επιδόσεις του πιστωτικού ιδρύματος, το επιχειρηματικό μοντέλο, την εταιρική δομή, τη συγκέντρωση κινδύνου και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων (καθώς και των τυχόν μεταβολών στους συγκεκριμένους τομείς). β. Αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο. γ. Αλλαγές στα λογιστικά και τα ελεγκτικά πρότυπα. δ. Μακροοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα. Εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου α. Κουλτούρα, φιλοσοφία και τρόπος λειτουργίας του διοικητικού οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος (περιλαμβανομένων της ποιότητας της εταιρικής διακυβέρνησης και της συγκέντρωσης/κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του διοικητικού οργάνου). β. Καταλληλότητα των μελών του διαχειριστικού φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, της ανώτερης διοίκησης ή των μελών της επιτροπής ελέγχου, ή του οργάνου που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν τις χρηματοοικονομικές αναφορές και τις λειτουργίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (περιλαμβανομένης της εφαρμογής των εσωτερικών διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν τις διαδικασίες διαχείρισης και οργανωτικής αναδιάρθρωσης). γ. Ρόλος της επιτροπής ελέγχου, ή του οργάνου που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο της εποπτείας της διαδικασίας σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών. 16

17 δ. Ποιότητα των σχέσεων μεταξύ της επιτροπής ελέγχου, ή του οργάνου που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος και των ελεγκτών. ε. Παρατηρήσεις σχετικά με τους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου (π.χ. η γνώμη του ελεγκτή σχετικά με την περιεχόμενη στην κατά το άρθρο 20 της οδηγίας 2013/34/EU 7 δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος που άπτονται της διαδικασίας σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών, της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος ελέγχου, της διενέργειας και της παρακολούθησης των ελέγχων, της ποιότητας των βασικών λειτουργιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των πληροφοριακών συστημάτων), τα αποτελέσματα των δοκιμών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιούνται από τον ελεγκτή και τις συνέπειές τους στην προσέγγιση του ελέγχου (π.χ. την επίπτωσή στο εύρος της διενεργούμενης άμεσης επαλήθευσης και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στον υποχρεωτικό έλεγχο). στ. Σημαντικές ελλείψεις στις διαδικασίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (π.χ. αδυναμίες στους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου που εντοπίζονται στις διαδικασίες κατάρτισης των χρηματοοικονομικών αναφορών του πιστωτικού ιδρύματος) και παρατηρήσεις του ελεγκτή για σημαντικά θέματα που συνδέονται με τις ευθύνες των μελών του διαχειριστικού φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, της ανώτερης διοίκησης ή της επιτροπής ελέγχου, ή των μελών του οργάνου που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την επίβλεψη της στρατηγικής κατεύθυνσης του πιστωτικού ιδρύματος ή των υποχρεώσεων λογοδοσίας του. Μεταξύ αυτών μπορούν να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι παρατηρήσεις του ελεγκτή σχετικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης (περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των κινδύνων απάτης, ιδίως λόγω αδυναμιών στους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου). Ικανότητα συνέχισης λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος α. Αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την αδιάλειπτη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος, περιλαμβανομένων των κινδύνων που συνδέονται με την κεφαλαιακή επάρκεια (όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος, καθώς και η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις ή MREL ), τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τη μόχλευση, τη ρευστότητα και τους χρηματοδοτικούς κινδύνους. 7 Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της , σ. 19). 17

18 β. Παρατηρήσεις σε τομείς που συνδέονται με δυνητικό κίνδυνο φήμης και με τον κίνδυνο λόγω μη συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος με τις νομικές απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται (περιλαμβανομένων σημαντικών πραγματικών ή δυνητικών αντιδικιών και νομικών διαφορών). Προσέγγιση του ελέγχου α. Σημαντικότητα στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση του υποχρεωτικού ελέγχου. β. Συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στον υποχρεωτικό έλεγχο. γ. Αξιοποίηση της εργασίας του εσωτερικού ελέγχου στον υποχρεωτικό έλεγχο. δ. Εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και των μεταβολών τους. ε. Πηγές ενδεχόμενης μεροληψίας της διοίκησης. στ. Εντοπισμένοι τομείς σημαντικών κινδύνων. ζ. Ειδικές εργασίες του ελεγκτή που αφορούν συγκεκριμένες συναλλαγές (στον πλαίσιο των οποίων ενδέχεται να κατέστη αναγκαία η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων). ια. Σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο (μεταξύ των οποίων διαφωνίες ανάμεσα στους ελεγκτές και τα μέλη του διοικητικού οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση και την επιτροπή ελέγχου, ή τα μέλη του οργάνου που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος). Ιβ. Περιστάσεις που μετέβαλαν σημαντικά τον σχεδιασμό ελέγχου. Οικονομικές καταστάσεις, αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεις α. Απόψεις και γνώμες για κρίσιμους τομείς και παραδοχές σχετικά με τους κινδύνους, περιλαμβανομένων των σημαντικών συναλλαγών και αποτιμήσεων (π.χ. στους τομείς της εκτίμησης των προβλέψεων ζημιών από δάνεια και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων). β. Λογιστικές πρακτικές και τομείς που συνεπάγονται αυξημένη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων (π.χ. οι τομείς της εκτίμησης των προβλέψεων ζημιών από δάνεια και της αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων). γ. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και ενδείξεις μεροληψίας της διοίκησης: i. το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί σταθερά αποτιμήσεις που καταδεικνύουν αισιόδοξη ή απαισιόδοξη προσέγγιση εντός του εύρους αποδεκτών αποτιμήσεων ή άλλες ενδείξεις πιθανής μεροληψίας της διοίκησης, ή 18

19 ii. το πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιεί συναλλαγές με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένου λογιστικού ή θεσμικού αποτελέσματος, ώστε ο λογιστικός ή θεσμικός χειρισμός του να είναι αποδεκτός από τεχνική άποψη, συγχρόνως όμως δημιουργεί ασάφειες ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο της εκάστοτε συναλλαγής. δ. Σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις (διορθωμένα και μη διορθωμένα) που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού ελέγχου και της αξιολόγησής τους από τους ελεγκτές. ε. Επάρκεια και αξιοπιστία των γνωστοποιήσεων που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις υπό το πρίσμα των απαιτήσεων και των κινδύνων της υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων, των συναλλαγών, των κρίσεων και των παραδοχών που απασχολούν την τρέχουσα και τις προηγούμενες συναντήσεις. Έκθεση ελέγχου και επικοινωνία με τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή με το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν τις λειτουργίες των χρηματοοικονομικών αναφορών και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. α. Έκθεση ελέγχου βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. β. Συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014. Κύρια ευρήματα που προέκυψαν από τις διενεργούμενες διαδικασίες ελέγχου και συμπεράσματα α. Θέματα που προσδιορίζονται κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο και γνωστοποιούνται στον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή στο όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος, π.χ. ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου οι οποίες κατά την επαγγελματική κρίση των ελεγκτών χρήζουν της μέριμνας της διοίκησης. β. Σημαντικά θέματα τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης με τον διαχειριστικό φορέα του πιστωτικού ιδρύματος, την ανώτερη διοίκηση ή την επιτροπή ελέγχου, ή με το όργανο που επιτελεί ισοδύναμα καθήκοντα εντός του πιστωτικού ιδρύματος. Εποπτικές εκτιμήσεις και ενέργειες α. Εποπτικά μέτρα που επιβάλλονται στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. 19

20 Άλλα β. Θέματα που επισημαίνονται σε πρόσφατες αξιολογήσεις και ανασκοπήσεις οι οποίες αφορούν στο ίδρυμα (π.χ. στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής διαδικασίας αξιολόγησης (SREP) 8 ). γ. Αποτελέσματα θεματικών ανασκοπήσεων και ανασκοπήσεων από ομοτίμους που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή στον κλάδο στον οποίο ανήκει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. δ. Παρατηρήσεις που διατυπώνονται στις εποπτικές αναφορές του πιστωτικού ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των εποπτικών κεφαλαίων. ε. Συμμόρφωση προς τις συναφείς νομικές και προληπτικές απαιτήσεις. α. Θέματα που συζητήθηκαν σε συνεδριάσεις προηγούμενων ετών, εφόσον κριθεί σκόπιμο. β. Θέματα που αφορούν τον διορισμό, την αλλαγή, την απόλυση ή την παραίτηση του ελεγκτή που ορίστηκε για να διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο. γ. Πρόσθετα θέματα που προκύπτουν από τον υποχρεωτικό έλεγχο, π.χ. θέματα που προκύπτουν από τις ισχύουσες ή νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας. δ. Ανατροφοδότηση σχετικά με την ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των ελεγκτών και τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας. 8 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ (EBA/GL/2014/13) εκδοθείσες βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 20

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 332/126 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 30.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 103/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013

5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 5(Ι)/2015 5(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2014. L 158/196 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των

Διαβάστε περισσότερα