Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS"

Transcript

1 Μπίξηζαο Π., Σώθνο Φ., Σθνξδάο Κ Ζ ιίκλε Κνξώλεηα σο νηθνινγηθή παγίδα γηα ηελ πηελνπαλίδα. 3 ν Πεξηβαιινληηθό Σπλέδξην Μαθεδνλίαο, Έλσζε Διιήλσλ Φεκηθώλ, Θεζζαινλίθε 14-17/3/2008. (πξαθηηθά ζε CD). Ζ ΛΗΜΝΖ ΚΟΡΧΝΔΗΑ Χ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΣΖΝΟΠΑΝΗΓΑ Μπίρηζας Π. Κ., Υ. Κ. ώκος, Κ. Δ. κορδάς Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, Δζληθήο Αληίζηαζεο , Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε. E mail: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ ιίκλε Κνξώλεηα είλαη έλαο πγξόηνπνο δηεζλνύο ζεκαζίαο πνπ θηινμελεί θάζε ρξόλν δεθάδεο είδε πηελώλ θαη πξνζηαηεύεηαη από ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία. Ψζηόζν ε ιίκλε ηα ηειεπηαία έηε αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ξύπαλζεο θαη έιιεηςεο λεξνύ. Καηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην ηνπ 2004 νη θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαζώο θαη ε έληνλε απμνκείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο ζε ζρέζε κε ηε κηθξή θιήζε ηεο όρζεο δεκηνύξγεζαλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θισζηξηδίνπ ηεο αιιαληίαζεο (Clostridium botulinum). Αθνινύζεζε ε ζαλάησζε δεθάδσλ ρηιηάδσλ πηελώλ πνπ πξνζβιήζεθαλ από ηελ ηνμίλε ηνπ θισζηξηδίνπ. Παξάιιεια ρηιηάδεο ςάξηα μεβξάζηεθαλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ρσξίο λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Τν θαηλόκελν ζηαδηαθά έπαςε λα πθίζηαηαη από ηε ζηηγκή πνπ πςώζεθε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο θαη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία αέξα θαη λεξνύ. Τν Σεπηέκβξην ηνπ 2007 επαλαιήθζεθε παξόκνην θαηλόκελν θαη εθαηνληάδεο πνπιηά έπεζαλ ζύκαηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο. LAKE KORONIA AS ECOLOGICAL TRAP FOR WATERBIRDS Birtsas P., Sokos C. and K. Skordas Hunting Federation of Macedonia & Thrace, 173 Ethnikis Antistasis, , Thessaloniki, Hellas. E mail: ABSTRACT Lake Koronia is situated in the Region of Central Macedonia, northern Hellas and is part of a National Wetland Park, which is considered as a valuable place for large populations of resident and migratory birds. It is a Ramsar site that is also covered by the Directives 79/409 EEC and 92/43 EU. Human activities (industries, water pump, irrigation, soil fertilization etc.) are disrupting wetland life and disturb the ecological balance. An outbreak of type C botulism in waterbirds was investigated at Lake Koronia from August to October The outbreak was associated with the falling water level, alkaline ph and extensive decomposition of plant material and dead invertebrates. More than birds (41 species mainly waterfowl and shorebirds) died from avian botulism type C. Also thousands of fishes were found dead, while the death causes were not determined. The situation started to be improved after the augmentation of the water level and the decrease of air and water temperature. The phenomenon was repeated on September of 2007, where hundreds of birds were found dead.

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ αιιαληίαζε ησλ πηελώλ είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από ην βαθηήξην Clostridium botulinum θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο θύξηα αηηία ζαλάηνπ ησλ πδξόβησλ πηελώλ από ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ζε πνιιέο επείξνπο [1, 2]. Τν Clostridium botulinum έρεη ηαμηλνκεζεί ζε πέληε ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπξνηνμηλώλ πνπ παξάγεη [3]. Απηέο νη λεπξνηνμίλεο πξνθαινύλ ζηαδηαθή παξάιπζε ησλ κπώλ αξρίδνληαο από ηα πόδηα θαη ηα θηεξά, πξνρσξώληαο πξνο ην ιαηκό θαη ηειηθά πξνζβάιινληαο ηνπο κύεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αλαπλνή [2, 3, 4]. Ζ αιιαληίαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ πγξνηόπνπ. Οη αβαζείο όρζεο είλαη νη θαηεμνρήλ ζέζεηο πνπ παξάγεηαη ε ηνμίλε [1]. Από ην 1934 ν Gunderson [1] έδεημε πσο ε λεθξή νξγαληθή ύιε, ην αβαζέο ηνπ λεξνύ, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ην αιθαιηθό πεξηβάιινλ απνηεινύλ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηνμίλεο ηεο αιιαληίαζεο. Ο Bell [5] απέδεημε όηη ην βαθηήξην ηεο αιιαληίαζεο αλαπηύζζεηαη ζε πηώκαηα αζπόλδπισλ ηα νπνία πέζαλαλ ιόγσ απνμήξαλζεο κηαο πεξηνρήο ή θαη πιεκκπξίζκαηνο κε αβαζέο λεξό. Ζ ηνμίλε πνπ παξάγεηαη πεξλά ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη πξνζβάιιεη ηα πηελά. Δπηπξόζζεηα, ζηα απνζπληηζέκελα πηελά θαη ςάξηα αλαπηύζζνληαη ρηιηάδεο αλζεθηηθέο πξνλύκθεο κπγώλ πνπ ζπζζσξεύνπλ ηελ ηνμίλε ηεο αιιαληίαζεο θαη ηε κεηαθέξνπλ ζε άιια πηελά [1, 3]. Γελ είλαη αζύλεζεο ην θαηλόκελν λα βξίζθνληαη ηξία ή ηέζζεξα πξόζθαηα ζαλαησκέλα πηελά ζε απόζηαζε ιίγσλ κέηξσλ από έλα πηώκα γεκάην πξνλύκθεο [3]. Ζ ζεξαπεία ησλ πηελώλ είλαη εθηθηή, όηαλ ε ηνμίλε δελ έρεη παξαιύζεη ηνπο κύεο πνπ ειέγρνπλ ηελ αλαπλνή. Τόηε ηα πηελά ζα πξέπεη λα ζπιιεθζνύλ θαη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε θισβνύο όπνπ ζα ηνπο παξέρεηαη θαζαξό λεξό θαη ηξνθή, επίζεο κπνξεί λα γίλεη έλεζε αληηηνμίλεο [1]. Τερληθέο κε κεγαιύηεξν όθεινο είλαη ε θαύζε ησλ λεθξώλ πηελώλ θαη ε εθδίσμε ησλ πηελώλ από ηηο όρζεο ηνπ πγξνηόπνπ κε ηε βνήζεηα αεξνζθαθώλ, πεγώλ θξόηνπ (θαλνλάθηα) ή ειεγρόκελεο θαύζεηο ησλ θαιακηώλσλ [1]. Ο απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιαληίαζεο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ πγξνηόπνπ ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ βαθηεξηδίνπ Clostridium botulinum [1, 3]. Σηελ έξεπλα απηή αλαθέξνληαη νη επηπηώζεηο ηεο αιιαληίαζεο ζηελ πηελνπαλίδα ηεο Κνξώλεηαο θαη νη ηερληθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ. 3. ΜΔΘΟΓOI 3.1 Περιοτή έρεσνας Ζ ιίκλε Κνξώλεηα βξίζθεηαη ζην Ννκό Θεζζαινλίθεο, (40º Β, 23º Α) θαη απνηειεί ηκήκα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Υγξνηόπσλ ησλ Ληκλώλ Κνξώλεηαο Βόιβεο θαη Μαθεδνληθώλ Τεκπώλ ζπλνιηθήο έθηαζεο ha (ΦΔΚ 248/Γ/2004). Οη Λίκλεο Βόιβε θαη Κνξώλεηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο πγξόηνπνη δηεζλνύο ζεκαζίαο RAMSAR (3GR005), σο Τόπνο Κνηλνηηθήο Σεκαζίαο (GR ) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 92/43/ΔΟΚ, θαη σο Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο (GR ) ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 79/409/ ΔΟΚ. Ψζηόζν αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (βηνκεραλίεο, άληιεζε λεξνύ, άξδεπζε, εθαξκνγή γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ζηηο πέξημ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θ.α.) απνζηαζεξνπνηνύλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηεο ιίκλεο [6, 7, 8]. Σπγθεθξηκέλα θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ε Κνξώλεηα έρεη ππνζηεί δξακαηηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ πνπ ζπλνδεύηεθε ηόζν από κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηεο ιίκλεο όζν θαη κείσζε ηνπ βάζνπο ηεο. Τε δεθαεηία ηνπ 1970 ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαηαιάκβαλε εκβαδό 46,2 km² θαη ην κέγηζην βάζνο ήηαλ 8 m. Τν 1995 ε επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαηαιάκβαλε εκβαδό 30 km² θαη ην κέγηζην βάζνο ήηαλ 1 m, ελώ ην 2002 ε ιίκλε απνμεξάλζεθε ζρεδόλ

3 νινθιεξσηηθά. Σηηο αξρέο ηνπ 2003 ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ άξρηζε λα απμάλεη θαη ην 2004 to βάζνο έθηαζε ηα 0,9 m. [9]. Οη θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύζαλ ην 2004 θαηά ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιιαληίαζεο ήηαλ νη εμήο: ζεξκνθξαζία λεξνύ 20,9 º C, ph 8,2, ε αιαηόηεηα 5,3, ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ ήηαλ 9,9 mg L -1 ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ αθξηβώο πάλσ από ηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο ήηαλ 7,9 mg L -1 [9]. 3.2 Απογραθή ηης θανάηωζης ηων πηηνών και ηετνικές ποσ εθαρμόζηηκαν Μαδηθνί ζάλαηνη πηελώλ παξαηεξήζεθαλ από ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά ηνπο κήλεο Αύγνπζην, Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην ηνπ έηνπο 2004 θαη θαηά ηνλ κήλα Σεπηέκβξην ηνπ έηνπο Ζ εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ θαηαγξάθεθε θαη απνηππώζεθε ε πθηζηάκελε θάζε θνξά θαηάζηαζε. Τν 2004 επειέγεζαλ έμη δεηγκαηνιεπηηθέο ισξίδεο κήθνπο 1000 πεξίπνπ κέηξσλ ε θάζε κία θαη πιάηνπο 50 έσο 200 m. Οη ισξίδεο απηέο είραλ θαηεύζπλζε παξάιιειε κε ηελ όρζε ηεο ιίκλεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ (θάζε πέληε εκέξεο πεξίπνπ) θαηαγξάθνληαλ ην είδνο θάζε λεθξνύ ή εκηζαλνύο πηελνύ, ζεκεηώλνληαλ ην ζεκείν πνπ εληνπίζηεθε ην εκηζαλέο ή λεθξό πνπιί θαη παξαθνινπζήζεθε ε εμέιημή ηνπ (ζάλαηνο, θαηαλάισζε από άξπαγεο, απνζύλζεζε θιπ.). Δθηόο από ηελ απνγξαθή νη ζπγγξαθείο πξόηεηλαλ θαη εθάξκνζαλ κέηξα πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ (θαλνλάθηα θξόηνπ, θαύζε λεθξώλ πηελώλ). Δπίζεο δείγκαηα εκηζαλώλ θαη λεθξώλ πηελώλ εζηάιεζαλ γηα εμέηαζε ζην Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ. Τν Σεπηέκβξην ηνπ 2007 κεηά ηηο πξώηεο ελδείμεηο ζαλάησλ πηελώλ επηιέρζεθαλ ηέζζεξηο δεηγκαηνιεπηηθέο ισξίδεο κήθνπο 1000 πεξίπνπ κέηξσλ θαη πιάηνπο 100 έσο 600 m. Δπηζθέςεηο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε δεύηεξε κέξα γηα δεθαπέληε κέξεο. Λόγσ δύζθνιεο πξόζβαζεο νη ισξίδεο απείραλ ζε θάπνηα ζεκεία έσο 200 m καθξηά από ην λεξό. Ζ ππόινηπε δηαδηθαζία ήηαλ αλάινγε κε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ην Δπηπξόζζεηα, δείγκα εκηζαλνύο πηελνύ (Tatorna tadorna) εζηάιε ζην Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ γηα πξνζδηνξηζκό ηεο αηηίαο. 4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 4.1 Ζ απογραθή ηης θανάηωζης ηων πηηνών ζηην Κορώνεια Τν 2004 ζηα εκηζαλή πηελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε ιίκλε δηαπηζηώζεθαλ ζπκπηώκαηα αιιαληίαζεο (παξάιπζε ησλ πηεξύγσλ, ησλ πνδηώλ θαη ηνπ ιαηκνύ). Μεξηθά από ηα εκηζαλή ζηάιζεθαλ ζην Ηλζηηηνύην Λνηκσδώλ & Παξαζηηηθώλ Ννζεκάησλ Θεζ/λίθεο όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη έπαζραλ από αιιαληίαζε ηύπνπ C. H απνγξαθή (Πίλαθαο 1) έδεημε πσο ην 2004 πξνζβιήζεθαλ 41 είδε πηελώλ, θπξίσο πάπηεο, παξπδάηηα, γιάξνη θαη αξγπξνπειεθάλνη. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζαλαησκέλσλ πηελώλ εθηηκάηαη ζε πεξηζζόηεξα από άηνκα. Παξάιιεια ρηιηάδεο ςάξηα μεβξάζηεθαλ ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο ρσξίο λα πξνζδηνξηζηνύλ ηα αίηηα ηνπ ζαλάηνπ ηνπο. Τν θαηλόκελν ζηαδηαθά έπαςε λα πθίζηαηαη από ηε ζηηγκή πνπ πςώζεθε ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο ιίκλεο θαη κεηώζεθε ε ζεξκνθξαζία αέξα θαη λεξνύ. Τν 2007 θαηαγξάθεθαλ παξόκνηα ζπκπηώκαηα παξάιπζεο θαη ζαλάησζεο ζε 14 είδε, θαη εθηηκάηαη πσο ζαλαηώζεθαλ πεξηζζόηεξα από 2500 πηελά. Τν 2007 αλ θαη ζηάιζεθε δείγκα ζην αλσηέξσ Ηλζηηηνύην δελ πξνζδηνξίζηεθε ε αηηία πάζεζεο. Ζ πξώηε δηαπηζησκέλε εκθάληζε ζαλάησλ πηελώλ από ηελ αιιαληίαζε ήηαλ ην 1980 ζηε ιίκλε Κεξθίλε [2]. Τν 1993 εκθαλίζηεθε αλάινγν θαηλόκελν ζαλάησζεο πηελώλ ζηε ιίκλε Κνξώλεηα όπνπ 3000 πεξίπνπ λεθξά πηελά βξέζεθαλ από κέιε ηεο Διιεληθήο

4 Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο ρσξίο όκσο λα επηβεβαησζεί κε ηνμηθνινγηθή εμέηαζε όηη ε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ε αιιαληίαζε (Ησάλλεο Τζνπγθξάθεο, πξνζσπηθή επηθνηλσλία). Ζ εκθάληζε ηεο αιιαληίαζεο ησλ πηελώλ ζρεηίδεηαη κε ηελ πηώζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ, ην βαζηθό ph θαη ηελ εθηεηακέλε απνζύλζεζε ησλ θπηηθώλ πιηθώλ θαη ησλ λεθξώλ αζπόλδπισλ [9]. Οη ζπλζήθεο απηέο ιακβάλνπλ ρώξα όηαλ ε ιίκλε θηινμελεί ηνπο κεγαιύηεξνπο πιεζπζκνύο εηδώλ πδξόβησλ θαη παξπδάηησλ πηελώλ, δειαδή ην Σεπηέκβξην θαη Οθηώβξην θαηά ηε θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε [10]. Δπνκέλσο, ζηε ιίκλε εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο «νηθνινγηθήο παγίδαο» όπνπ αλζξώπηλεο ελέξγεηεο αιιάδνπλ ηηο ζπλζήθεο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαπαηώληαη ηα πηελά γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ ελδηαηηήκαηνο [11]. Πίλαθαο 1. Καηάινγνο εηδώλ πνπ βξέζεθαλ λεθξά κεηά ηελ θαηαλάισζε ηνμίλεο ηεο αιιαληίαζεο (Clostridium botulinum) 2004 θαη ην Δίδος Αριθμός Δπιζηημονικό όνομα Κοινό όνομα Acrocephalus arudinaceus Τζηρινπνηακίδα + 2 Anas acuta Σνπβιόπαπηα ++ 3 Anas clypeata Φνπιηαξόπαπηα Anas crecca Κηξθίξη Anas penelope Σθπξηρηάξη ++ 6 Anas platyrhyncos Πξαζηλνθέθαιε Anas strepera Καπαθιήο ++ 8 Ardea cinerea Σηαρηνηζηθληάο ++ 9 Ardeola raloides Κξππηνηζηθληάο + 10 Aythya ferrina Κπλεγόπαπηα + 11 Aythya nyrroca Βαιηόπαπηα + 12 Calidris alba Λεπθνζθαιίδξα + 13 Calidris alpina Λαζπνζθαιίδξα Calidris minuta Ναλνζθαιίδξα + 15 Cettia cetti Χεπηαεδόλη + 16 Charadrius dubius Πνηακνζθπξηρηήο Chlidonias niger Μαπξνγιάξνλν Egretta alba Αξγπξνηζηθληάο + 19 Egretta garzetta Λεπθνηζηθληάο Falco tinunculus Βξαρηθηξθίλεδν + 21 Fulica atra Φαιαξίδα Gallinago gallinago Μπεθαηζίλη Gallinula chloropus Νεξνπνπιάδα Himantopous himantopus Καιακνθαλάο Hirundo rustica Σηαβινρειίδνλν + 26 Larus cachinans Αζεκόγιαξνο Larus minutus Ναλόγιαξνο + 28 Larus rindibundus Καζηαλνθέθαινο γιάξνο Pelecanus crispus Αξγπξνπειεθάλνο Phoenicopterus ruber Φνηληθόπηεξν Platalea leucorodia Φνπιηαξνκύηα + 32 Phillomachus pugnax Χεπηνκαρεηήο + 33 Recurvirostra avocetta Αβνθέηα Sterna caspia Καξαηδάο + 35 Sterna hirundo Πνηακνγιάξνλν +

5 36 Sturnus vulgaris Χαξόλη + 37 Tatorna tadorna Βαξβάξα Tringa erythropus Μαπξόηξπγγαο + 39 Tringa glareola Λαζπόηξπγγαο Tringa ochropus Γαζόηξπγγαο + 41 Tringa stagnatilis Βαιηόηξπγγαο Turdus merula Κόηζπθαο + 43 Turdus philomelos Κειαεδόηζηρια + + άηνκα ++ δεθάδεο +++ εθαηνληάδεο 4.2 Ζ ανηιμεηώπιζη ηοσ θαινομένοσ Ζ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο θαη ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ εμαζθάιηζε ηελ απαξαίηεηε πιηθή βνήζεηα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ην Ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ λεθξώλ πηελώλ ε Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ελεκέξσζε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα. Γείγκαηα λεθξώλ πηελώλ ζηάιζεθαλ γηα αλαιύζεηο κε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αηηίαο ζαλάηνπ ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ρηιηάδεο λεθξά πηελά ζπιιέρζεθαλ θαη θάεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, ελώ 40 θαλνλάθηα θξόηνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο όρζεο γηα ηελ εθδίσμε ησλ πηελώλ [1, 3]. Δθηόο ησλ παξαπάλσ νη θάηνηθνη ησλ γύξσ πεξηνρώλ ελεκεξώζεθαλ γηα ηνπο θηλδύλνπο θαη ηα κέζα πξνθύιαμεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ από ηνπο Οκνζπνλδηαθνύο Θεξνθύιαθεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Άιιεο δξάζεηο ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλώκεο όπσο ζπλαληήζεηο, ζπλεληεύμεηο ηύπνπ θαη ελεκεξσηηθέο εθδόζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα λα αλαδείμνπλ ηε ζεκαζία ηεο θξίζεο [12]. Δθηηκάηαη όηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο πεξηόξηζαλ ηε ζαλάησζε ησλ πδξνβίσλ θαη ηελ εμάπισζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη βνήζεζαλ ζηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Αλζξώπηλεο ελέξγεηεο θαηέζηεζαλ ηε ιίκλε Κνξώλεηα ζε νηθνινγηθή παγίδα όπνπ πξνζειθύεη θαη ζαλαηώλεη δεθάδεο ρηιηάδεο πηελά άιινηε ιόγσ ηεο αιιαληίαζεο θαη άιινηε από άγλσζηε αηηία. Τν θαηλόκελν ησλ καδηθώλ ζαλάησλ πηελώλ επαλαιακβάλεηαη, νπόηε απαηηείηαη λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο ιίκλεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θξίζηκνπο κήλεο ηνπ Απγνύζηνπ, Σεπηεκβξίνπ θαη Οθησβξίνπ. Σε πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνύλ λεθξά πηελά πξέπεη λα επηδηώθεηαη ην γξεγνξόηεξν ε απνκάθξπλζή ηνπο κε θαύζε θαη ε εθδίσμε ησλ δσληαλώλ κε θαλνλάθηα θξόηνπ, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην θαηλόκελν ζηελ έλαξμή ηεο εθδήισζεο. Ζ αληηκεηώπηζε ησλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Bolen E. and W.L. Robinson (1995) Wildlife ecology and management, 3 rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp Γθηζθόπνπινο Π. θαη B. Παλαγησηίδνπ Μακαινύθα (1983), Αιιαληίαζε ζε πδξόβηα πηελά ηεο ιίκλεο Κεξθίλεο, Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα 1: 52 56

6 3. Rocke T. E. and M. Fried (1999), Avian botulism, in Field Manual of Wildlife diseases. General Procedures and diseases of birds. (Fried, M. & J. S. Franson eds) US. Dept. Interior, U. S. Geological Survey, Information and Technology Report Washington, D. C., pp Smith G. R. (1976), Botulism in waterfowl Wildfowl 27: Bell J. F., G. W. Sciple and A. A. Hubert (1955), A microenvironment concept of the epizoology of avian botulism, Journal of Wildlife Management 19: Tsiouris S. E., A. P. Mamolos, N. Barbayannis and K. L. Kalburtji (2001), Point and non-point pollution of the Ramsar wetland Koronia in northern Greece 7 th International Conference on Environmental Science and Technology Ermoupolis, Syros island, Greece. 7. Tsiouris S. E., A. P. Mamolos and K. L. Kalburtji (2002), Fertilizer management in watersheds of two Ramsar wetland effects on quality of inflowing water, Environmental Management, 29 (5): Tzionas P., I.A. Ioannidou and S. Paraskevopoulos (2004), A hierarchical fuzzy decision support system for the environmental rehabilitation of Lake Koronia, Greece. 9. Moustaka-Gouni M., C.M Cook, S. Gkelis, E. Michaloudi, K. Pantelidakis, M. Pyrovetsi and T. Lanaras (2004), The coincidence of a Prymnesium parvum bloom and mass kill of birds and fish in Lake Koronia, Harmful Algae News, No Birtsas P., O. Maslarinou and C. Thomaides (2005), Changes in composition and abundance of game duck species in Lake Koronia, Greece, in Proceedings of the XXV th International Congress of the International Union of Game Biologists IUGB and the IX th International Symposium PERDIX Vol. II, (Hadjisterkotis E. ed). Ministry of the Interior, Cyprus pp Battin J. (2004), When Good Animals Love Bad Habitats: Ecological Traps and the Conservation of Animal Populations, Conservation Biology 18 (6): Christopoulou O. and E. Tsachalidis (2004), Conservation policies for protected areas (wetlands) in Greece: a survey of local residents attitude Water, Air and Soil Pollution: Focus 4:

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα