ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχε τικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορί ζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση Σφάλματος στην υπ αριθμ. 6653/5332/ απόφαση της Προέδρου της Βουλής... 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (1) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθο ρισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλω ση από τον άνθρωπο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοι νοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α 101), το άρθρο 31 του ν. 2076/1992 (Α 70), το άρθρο 19 του ν.2367/1995, το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α 21), το άρθρο 48 του ν. 3427/2005 (Α 312), του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α 101), και του άρθρου 5 του ν.1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 1440/1984. β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτό τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Την υπ αριθμ. Υ 132/ απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» (Β 1533/ ). 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθα νάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο» (Β 517/ ). 4. Το γεγονός ότι από το παρόν π.δ/γμα δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5. Την υπ αριθμ. Δ 128/ γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με το παρόν θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρω ματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 (ΕL Νο. 273 της /1 σελ. 1) για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ, εφεξής αναφερόμενος ως «Κανονισμός», και οι ακόλουθοι ορι σμοί: α) Παραγωγός: τo φυσικό ή το νομικό πρόσωπο ή οποι οσδήποτε, από τη δραστηριότητα του οποίου, επαγγελ ματική ή μη, παράγονται ζωικά υποπροϊόντα β) Μονάδες διαχείρισης: οι μονάδες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. γ) Μεταφορείς: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων

2 2308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ή/και μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. δ) Τελική διάθεση: η τελευταία μεταποίηση και διά θεση σε χώρο υγειονομικής ταφής ή η καταστροφή με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Δεν περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, μεταποίη σης για αξιοποίηση, ή το στάδιο της αποθήκευσης. ε) Διαχείριση: Περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, μεταφοράς, χειρισμού, μεταποίησης, αποθήκευσης, διά θεσης στην αγορά, τελικής διάθεσης ή αξιοποίησης. Άρθρο 3 Αρμόδιες αρχές 1. Η Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό, τον έλεγχο της εφαρμογής και για την ενημέρωση των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, του παρόντος και κάθε άλλης σχετικής με την εφαρμογή του κανονισμού διάταξης από τις αρμόδιες αρχές της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 2. Τα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού και του παρόντος λαμβάνονται, όπου τούτο απαιτείται, με κοινή απόφαση των προϊσταμένων των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων των κατά περίπτω ση αρμοδίων Υπουργείων. 3. Η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του κανονισμού και του παρόντος και κάθε άλλης διάταξης, οδηγίας ή μέτρου σχετικής με την εφαρμογή του κανο νισμού, ιδίως δε για τον έλεγχο των μονάδων διαχείρι σης, των παραγωγών και των μεταφορέων, της διαχεί ρισης των ζωικών υποπροϊόντων και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου για την τήρηση των σχετικών κτηνιατρικών υγειονομικών απαιτήσεων μέτρου. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Για την τήρηση των κτηνιατρικών υγειονομικών απαι τήσεων του Κανονισμού 1. Οι παραγωγοί υποχρεούνται: α) να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων ανά κατηγορία υλικών, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό β) να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υπο προϊόντων που παράγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων γ) να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των ζωικών υποπροϊόντων και την αποθήκευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 11 δ) να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4 ε) να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα σύμ φωνα με το άρθρο 12 και στ) να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διε νέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας παραγωγής. 2. Οι μονάδες διαχείρισης υποχρεούνται: α) να λάβουν την κτηνιατρική άδεια υγειονομικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία της μονάδας διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 και 7, β) να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες των ζωικών υποπροϊόντων και των μετα ποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά ανά κατηγορία υλικών, γ) να εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των ζωικών υποπροϊόντων και την αποθήκευσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 11, δ) να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4 ε) να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμ φωνα με το άρθρο 12 στ) να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υπο προϊόντων και των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων ζ) να εφαρμόζουν συστήματα αυτοελέγχου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονι σμού η) να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διενέρ γεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την πρόσβαση σε όλα τα σημεία της μονάδας διαχείρισης και θ) να υποβάλουν προς έγκριση στη Διεύθυνση Κτηνι ατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αίτηση με τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε αλλαγή που προ τίθενται να επιφέρουν στη μονάδα διαχείρισης. 3. Οι μεταφορείς υποχρεούνται: α) να λάβουν άδεια μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 β) να απολυμαίνουν το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 γ) να τηρούν αρχείο με τα συνοδευτικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12 δ) να τηρούν μητρώα αποστολών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 και 4 ε) να τηρούν αρχείο με τα αποδεικτικά του καθαρι σμού και της απολύμανσης του οχήματος και στ) να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα για τη διε νέργεια του ελέγχου έγγραφα και να επιτρέπουν στους αρμόδιους για τον έλεγχο υπαλλήλους την ελεύθερη πρόσβαση στο εμπόρευμα, ώστε να καθίσταται εφικτός ο ενδελεχής έλεγχος του εμπορεύματος. 4. Ο κατά το χρόνο θανάτου του ζώου κάτοχος, νο μέας ή κύριος υποχρεούται να καταγράφει σε αρχείο το ζώο που πέθανε, να ενημερώνει αμέσως τη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, και να εξασφαλίζει ότι το πτώμα του ζώου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις δια τάξεις του εσωτερικού δικαίου για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων 1. Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης μονάδας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, υποβάλλονται στην Δ/ νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ή ήδη λειτουργεί η μονάδα διαχείρισης, αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2309 α) Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, επίσημο αντί γραφο του καταστατικού του, της έγκρισης του από την αρμόδια αρχή ή δικαστήριο και της νόμιμης εκ προσώπησής του. β) Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1/ έως 1/5.000 και γενικό σχεδιάγραμμα του οικο πέδου (κάτοψη), όπου αποτυπώνονται οι μονάδες που λειτουργούν, το είδος τους και η ύπαρξη οικισμών. γ)τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/1.000 έως 1/500, με αποτύπωση των εγκαταστάσεων, των ορίων τους, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης των υγρών αποβλήτων. δ) Σχεδιάγραμμα, σε κλίμακα 1/300 έως 1/100 ανάλογα με το μέγεθος των χώρων, με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων. ε) Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού, των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με αποτύπωση της διάταξης του εξοπλισμού στον χώρο. στ) Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη αναφορά στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος και τη μέση ημερήσια ποσότητα της προς επεξερ γασία πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων. ζ) Κατάλογο των προμηθευτών και του είδους της πρώτης ύλης, περιγραφή του τρόπου συλλογής και με ταφοράς της καθώς και γεωγραφική περιοχή κάλυψης. η) Αντίγραφο, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, της αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης στερεών απο βλήτων ή/και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. θ) Επίσημο αντίγραφο της έγκρισης της μελέτης επε ξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης., όπου απαιτείται σύμ φωνα με την κείμενη νομοθεσία. ι) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. κ) Άδεια εγκατάστασης από την αρμόδια νομαρχια κού επιπέδου Δ/νση Βιομηχανίας, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2. Για τις μονάδες μεταποίησης των υλικών κατηγορί ας 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Ι η τεχνική περιγραφή στην περίπτωση στ) της παρ. 1 επιπρόσθετα περιλαμβά νει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου V του Παραρτήματος V του Κανονισμού. 3. Μονάδες διαχείρισης που λειτουργούν, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 6 Δικαιολογητικά για την χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων 1. Για την χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, υποβάλλονται στην Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχια κής αυτοδιοίκησης, που είναι εγκατεστημένη η μονάδα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) η έκθεση αυτοψίας του άρθρου 7 παρ. 4 β) άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Δ/νση Βιομη χανίας της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης γ) άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δ) άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ε) ο μηχανισμός ελέγχου των υγειονομικών κινδύνων, που βασίζεται στον εντοπισμό και στη εφαρμογή μεθό δων παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στ) το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων ζ) τα μέτρα για τον αποκλεισμό της εισόδου των πτη νών και τεκμηριωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης των τρωκτικών, των εντόμων ή άλλων παρασίτων η) σχετική έγκριση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 1234/2003/ΕΚ της Επιτροπής, μετά από επιτόπιο έλεγχο και εισή γηση του επόπτη ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών, εάν πρόκειται για μονάδα που παράγει αποκλειστικά ζωοτροφές για ζώα που δεν συντηρούνται, παχύνονται ή εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων. 2. Μονάδες διαχείρισης που λειτουργούν υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 7 Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων 1. Οι κτηνιατρικές άδειες εγκατάστασης και λειτουρ γίας των μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων χορηγούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση συνιστάται τρι μελής γνωμοδοτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από: α) το Δ/ντή Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο ανα πληρωτή του, β) τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής Δη μόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, γ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του νομού ή το νόμιμο αναπληρωτή του, δ) στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που δεν στελεχώ νονται όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, από τις αντίστοι χες ειδικότητες, η γνωμοδοτική επιτροπή αποτελείται μόνο από τους υπηρετούντες κτηνιάτρους της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 3.α) Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατά στασης η Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών στη γνωμοδοτική επιτροπή της παρ. 2. Εφ όσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο ενδιαφερόμενος καλείται εγγρά φως να υποβάλει εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών τα ελλείποντα δικαιολογητικά. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο φάκελος επιστρέφεται εγγρά φως στον ενδιαφερόμενο. β) Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογη τικά για κάθε μονάδα εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν. γ) Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 του παρόντος και του Κανονισμού, η επιτροπή εισηγείται

4 2310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) στο Νομάρχη με πρακτικό της, το οποίο πρωτοκολλεί ται, την χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης. Η σχετική απόφαση του Νομάρχη εκδίδεται, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 2 προς το Νομάρχη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της εισήγησης της επιτροπής σύμφωνα με το Υπόδειγμα I του Παραρτή ματος VI. 4. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της μο νάδας διαχείρισης σύμφωνα με τους όρους της κατά την παρ. 3 άδειας, διενεργείται από τη γνωμοδοτική επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν αίτησης του ενδιαφε ρομένου, αυτοψία στην εγκατάσταση εντός αποκλει στικής προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Στην έκθεση αυτοψίας, η οποία πρωτοκολλείται και κοινοποιείται στον αιτούντα, αναφέρονται αναλυτικά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 καθώς και οι όροι που προβλέπει ο Κανονισμός για τη συγκεκριμένη μονάδα. Αν από την αυτοψία προκύπτει ότι η μονάδα δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του κανονισμού και του παρόντος, καλείται ο ενδιαφερόμενος να διατυπώσει εγγράφως και εντός είκοσι ημερών τις απόψεις του επί των παρατηρήσεων της αυτοψίας. 5. α) Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της αυτοψίας υπο βάλλονται στη Δ/νση Κτηνιατρικής τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας της μονάδας διαχείρισης, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας της περ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. β) Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τα δικαιολογη τικά για κάθε μονάδα εντός αποκλειστικής προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους σε αυτήν. Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 και του Κανονισμού χορηγείται η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη διαδικασία της πε ρίπτ. γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, Υπόδειγμα ΙI του Παραρτήματος VI. Η κτηνιατρική άδεια λειτουργίας περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις διατάξεις του παρόντος, η μονάδα διαχείρισης. Μετά τη χορήγηση της κτηνιατρικής άδειας λειτουρ γίας η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εισηγείται προς την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δη μόσιας Υγείας) τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθ μού έγκρισης. Η ως άνω κεντρική διεύθυνση χορηγεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της εισήγησης τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης κατά το άρθρο 9 παρ. 1. και αποστέλλει αυτόν εγγράφως στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και στη μονάδα διαχείρισης. Η λειτουργία της μονάδας διαχείρισης επιτρέπεται μετά τη χορήγηση του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης, Η ως άνω Κεντρική Διεύθυνση δύναται να μη χορηγήσει ή να άρει τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης, εάν δια πιστώσει μετά από επιτόπιο έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και του παρόντος. Σε περίπτωση μη χορήγησης ή άρσης του ειδικού κωδικού αριθμού έγκρισης ανακαλείται με απόφαση του νομάρχη η άδεια λειτουργίας. 6. Αν η μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων δεν λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας του παρόντος, οι αρ χές που διενεργούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο απευθύνουν έγγραφη σύσταση και τάσσουν προθε σμία στον κάτοχο των αδειών, προκειμένου να συμ μορφωθεί με τους όρους των σχετικών αδειών. Από την κοινοποίηση της έγγραφης αυτής σύστασης με απόφαση του νομάρχη αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της μονάδας. Τα όργανα ελέγχου κα θώς και η επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνουν αμελλητί τα αναγκαία μέτρα για την απο τροπή οποιουδήποτε κινδύνου προερχομένου είτε από την κατά παράβαση των σχετικών αδειών λειτουργία της μονάδας είτε από τη σφράγισή της. Αν εντός της ταχθείσης προθεσμίας διαπιστωθεί με πρακτικό της επιτροπής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συμ μόρφωση του κατόχου της άδειας προς τους όρους των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τους αναφερόμενους στην έγγραφη σύσταση όρους, παύει η αναστολή λειτουργίας της μονάδας και απο σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της μονάδας. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά την πάροδο της ταχθείσης προθεσμίας, ανακαλούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Άρθρο 8 Άδεια μεταφορέων Υποχρέωση απολύμανσης 1.α) Όποιος μεταφέρει ζωικά υποπροϊόντα και μετα ποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, υποβάλλει στη Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου έχει την έδρα του, αίτηση για την έγκριση του εμπορευματοκιβωτίου (container) ή του οχήματος για τη μεταφορά ορισμένης κατηγορίας ζωικών υποπροϊόντων και μεταποιημένων προϊόντων. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται και η διεύθυνση, στην οποία τηρείται κατά το άρθρο 9 το μητρώο αποστολών του μεταφορέα. Για την έγκριση πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 7 του Κανονισμού. β) Με απόφαση του Δ/ντη της Κτηνιατρικής της νο μαρχιακής αυτοδιοίκησης χορηγείται η έγκριση του οχήματος και ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου. 2. Ο μεταφορέας μετά από κάθε εκφόρτωση υπο χρεούται να καθαρίζει και να απολυμαίνει το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο. Η ημερομηνία και ώρα των εργασιών πλύσης και απολύμανσης αναγράφεται σε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πα ραρτήματος V, την οποία υπογράφει ο υπεύθυνος της μονάδας προορισμού ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μετά το πέρας των εργασιών, ή στο στέλεχος του φορτωτικού εγγράφου, το οποίο παραμένει στον μεταφορέα. Άρθρο 9 Μητρώα 1.α) Η Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοί κησης τηρεί ενημερωμένο αρχείο καταχώρισης μονά δων διαχείρισης με πλήρη στοιχεία για κάθε μονάδα μαζί με τα αντίγραφα των εκθέσεων των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13. β) Υπόδειγμα του μητρώου καταχώρισης καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος και περιλαμβάνει: * *

5 ΦΕΚ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2311 αα) Στη στήλη 1: τον ειδικό κωδικό αριθμό έγκρισης, ο οποίος είναι ένας γραμματοαριθμός αποτελούμενος από 5 χαρακτηριστικούς κωδικούς ως εξής: 1 έως ( τον αύξοντα αριθμό καταχώρισης), Την κατηγορία του υλικού που εισέρχεται στη μο νάδα (Υ1,Υ2,Υ3 για υλικά κατηγορίας 1, 2 και 3, αντί στοιχα), ΕL (ενδεικτικό κωδικός χώρας), 01 έως 94 (ενδεικτικό κωδικό περιοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Τον κωδικό που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αρίθμηση των στηλών του μητρώου του Παραρτήμα τος ΙΙ, ανάλογα με την κατηγορία της εγκεκριμένης μονάδας. ββ) Στη στήλη 2: τα στοιχεία της μονάδας διαχείρι σης. γγ) Δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης σημειώνεται με Χ η στήλη στην οποία αντιστοιχεί η δραστηριότητα της μονάδας διαχείρισης. δδ) Στη στήλη 13, δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης, αναγράφεται το υλικό με το οποίο γίνεται η συναποτέφρωση. εε) Στη στήλη 16, δεξιά των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης, αναγράφεται η ημερήσια κατά μέσο όρο ποσότητα που παράγεται στην μονάδα διαχείρισης και το όνομα του εξερχόμενου από αυτήν υλικού. 2. Εκτός από το μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης της παρ. 1 η Δ/νση Κτηνιατρικής της νο μαρχιακής αυτοδιοίκησης τηρεί και: α) μητρώο, στο οποίο καταχωρούνται όσοι ασκούν τις δραστηριότητες που κατά παρέκκλιση επιτρέπο νται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (μητρώο παρεκκλίσεων) β) μητρώο μεταφορέων. 3. Όποιος αποστέλλει, μεταφέρει ή παραλαμβάνει ζωικά υποπροϊόντα και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, τηρεί μητρώο αποστολών. Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει: α) την περιγραφή των υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού, το ζωικό είδος για τα υλικά της κατηγορίας 3 και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών και, ανάλογα με την περίπτωση τον αριθμό ενωτίου, β) την ποσότητα των υλικών. 4. Εκτός από τα στοιχεία της παρ. 3 το μητρώο απο στολών περιλαμβάνει επιπλέον στην περίπτωση: α) του αποστολέα των ζωικών υποπροϊόντων: την ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τις μονάδες, το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και ενδεχομένως τον αριθμό έγκρισής του, και ανάλογα με την περίπτωση: τον αριθμό έγκρισης της μονάδας προέλευσης και τη φύση και τις μεθόδους επεξεργασίας. β) του μεταφορέα των ζωικών υποπροϊόντων: την ημερομηνία παραλαβής των υλικών από τις μονάδες, την μονάδα προέλευσης των υλικών, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη και ενδεχομένως τον αριθμό έγκρισής του, και ανάλογα με την περίπτωση: τον αριθμό έγκρισης της μονάδας προέλευσης, και τη φύση και τις μεθόδους επεξεργασίας, γ) του παραλήπτη των ζωικών υποπροϊόντων: την ημερομηνία παραλαβής, την μονάδα προέλευσης των υλικών, το όνομα και τη διεύθυνση του μεταφορέα. 5. α) Το μητρώο αποστολών πρέπει να είναι αριθμη μένο κατά σελίδα και θεωρημένο στην πρώτη και την τελευταία σελίδα από την Δ/νση Κτηνιατρικής της νο μαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία βρίσκεται η έδρα του αποστολέα, του μεταφορέα ή του παραλήπτη. Αν η τήρηση του ανωτέρω μητρώου γίνεται μηχανογρα φικά, μπορεί να χρησιμοποιείται εκτύπωση σε συνεχές έντυπο, οπότε και στην περίπτωση αυτή η πρώτη και τελευταία σελίδα πρέπει να είναι θεωρημένες από την εν λόγω υπηρεσία. Σε περίπτωση εκτύπωσης σε ξεχω ριστά έντυπα, κάθε σελίδα, αφού εκτυπωθεί, πρέπει να φέρει την απαιτούμενη θεώρηση. β) Η καταχώριση στο μητρώο πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της μεταφοράς. Η εκτύπωση του ηλεκτρονικού μητρώ ου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε ενενήντα (90) ημέρες. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις ενημέρωσης 1.α) Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτο διοικήσεων υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας να αποστείλουν στο Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσι ας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με το ταχυδρομείο: αα) συμπληρωμένο το Μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης του Παραρτήματος ΙΙ του παρό ντος, ββ)την έκθεση αυτοψίας της παρ. 4 του άρθρου 7, γγ)τις εκθέσεις επιθεώρησης του άρθρου 13 και δδ) κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων της μονάδας διαχείρισης. β) Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτο διοικήσεων υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας λει τουργίας να αποστείλουν και σε όλες τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση των προαπαιτούμενων αδειών σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και με το ταχυδρομείο: αα) συμπληρωμένο το Μητρώο καταχώρισης των μονάδων διαχείρισης του Παραρτήματος ΙΙ του παρό ντος, ββ) κάθε μεταβολή που γίνεται στις μονάδες διαχεί ρισης. γ) Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των νομαρχιακών αυτο διοικήσεων υποχρεούνται να εξασφαλίσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι οι παραγωγοί, οι μονάδες διαχεί ρισης και οι μεταφορείς ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύμφωνα με το άρθρο 4 και τον κανονισμό. 2. To Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων, της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταρτίζει κατάλο γο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης, τον οποίο αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

6 2312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 11 Ιχνηλασιμότητα αποθήκευση 1. Οι παραγωγοί και οι μονάδες διαχείρισης λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κάθε υλικό κατηγορίας 1, 2 ή 3 και κάθε μεταποιημένο προϊόν που προέρχεται από αυτό, να μπορεί να ιχνηλατείται από τη στιγμή της παραγωγής του μέχρι τη διάθεσή του στο λιανικό εμπόριο ή την τελική του διάθεση. 2. Εφόσον τα υλικά κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν απο μακρύνονται καθημερινά από τον τόπο στον οποίον παράγονται, πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρο ή σε δοχεία υπό ψύξη. Τα δοχεία πρέπει να ταυτοποιούνται με σαφήνεια ανάλογα με την κατηγορία του υλικού που περιέχουν, με την επικόλληση ανεξίτηλης ταινίας πλάτους τουλάχιστον 15 εκατοστών χρώματος κόκκι νου για τα υλικά κατηγορίας 1, κίτρινου για τα υλικά κατηγορίας 2 και πράσινου για τα υλικά κατηγορίας 3, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί των υλικών ειδικού κινδύνου. 3. Τα εγκεκριμένα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω μιας μόνιμης πινακί δας από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό, στην οποία αναγράφεται ο ειδικός κωδικός αριθμός έγκρισης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο Επίσης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, στα οχή ματα, στα εμπορευματοκιβώτια ή/και στις συσκευασίες των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης και των μεταποι ημένων προϊόντων, πρέπει να τοποθετείται ανεξίτηλη ετικέτα που φέρει ευανάγνωστα τα εξής στοιχεία: α) Tην κατηγορία των υποπροϊόντων ζωικής προέ λευσης ή, αν πρόκειται για μεταποιημένα προϊόντα, την κατηγορία των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης από τα οποία προήλθαν τα μεταποιημένα προϊόντα. Ειδικότερα: i) για υλικά κατηγορίας 3, την ένδειξη: «απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο», ή αν προορίζονται για τις παρακάτω χρήσεις, τις ενδείξεις: «Προορίζεται για την παραγωγή ζωοτροφών ζώων συντροφιάς» «Προορίζεται αποκλειστικά για την παραγωγή λιπα σμάτων». ii) για υλικά κατηγορίας 2, εκτός από την κόπρο και το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα και τα μεταποι ημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, την ένδει ξη: «απαγορεύεται η κατανάλωση από τα ζώα», και αν προορίζεται για ζωοτροφές ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Κανονισμού και σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω ίδιου άρθρου, στην ετικέτα θα αναγράφεται «προς ζωοτροφή για» συμπληρωμένη με την ονομασία του είδους του ζώου (ζώων) για τα οποία προορίζεται το υλικό. iii) για υλικά κατηγορίας 1 και τα μεταποιημένα προ ϊόντα που προέρχονται από αυτά, την ένδειξη: «μόνο για καταστροφή». iv) στην περίπτωση της κόπρου και του περιεχομένου του πεπτικού σωλήνα, η λέξη «κόπρος». β) Στη συσκευασία των ζωικών υποπροϊόντων ή των μεταποιημένων προϊόντων που προέρχονται από αυτά αναγράφεται επίσης η ημερομηνία παραγωγής, ο αριθ μός παραγωγής της παρτίδας, ο ειδικός κωδικός αριθ μός έγκρισης της μονάδας διαχείρισης ή ο κωδικός του παραγωγού, η επωνυμία και η διεύθυνσή τους. γ) Οι παραπάνω ετικέτες, πλην των ετικετών της παρ. β), έχουν πράσινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 3, κίτρινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 2 και κόκκινο χρώμα για τα υλικά της κατηγορίας 1. Στην περίπτωση των οχημάτων ή εμπορευματοκιβωτίων οι διαστάσεις της ετικέτας δεν επιτρέπεται να είναι μι κρότερες από 50Χ35 εκ. Στις άλλες περιπτώσεις, οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερες από 20Χ30 εκ. Το ύψος των χαρακτήρων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 5 εκ. Άρθρο 12 Συνοδευτικά έγγραφα 1.α) Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εντός της Χώρας τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και τα μεταποιημένα προϊόντα που προέρχονται από αυτά, πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμ φωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV ή άλλο υπόδειγμα που ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία ή όπου προβλέπεται στον Κανονισμό από υγειονομικό πιστοποιητικό. β) Το εμπορικό έγγραφο εκδίδεται από τον αποστολέα σε τετραπλούν, ένα πρωτότυπο και τρία αντίγραφα, και συνυπογράφεται από τον μεταφορέα. Το πρωτότυπο συνοδεύει την παρτίδα μέχρι τον τελικό προορισμό. Ο παραλήπτης φυλάσσει το πρωτότυπο και αποστέλ λει υπογεγραμμένο ένα αντίγραφο στον αποστολέα. Ο αποστολέας και ο μεταφορέας φυλάσσουν καθένας από ένα αντίγραφο. Όταν η συλλογή και η μεταφορά πραγματοποιούνται από την ίδια τη μονάδα μεταποίησης, το αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου που προβλέπεται για τον μεταφο ρέα, φυλάσσεται από τη μονάδα αυτή. 2. Όταν μεταφέρονται νεκρά ζώα ο ιδιοκτήτης τους υποχρεούται να υποβάλει στην Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης για προσυπογραφή το εμπορικό έγγραφο της παρ. 1. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και στην περίπτωση έκτακτης υγειονομικής ανά γκης ή εκδήλωσης εστιών επιζωοτικών ασθενειών. Άρθρο 13 Επιθεωρήσεις Έλεγχοι 1.α) Η Δ/νση Κτηνιατρικής της νομαρχιακής αυτοδιοί κησης πραγματοποιεί, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, επιθεωρήσεις στις μονάδες διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού. Το έντυπο επιθεώρησης, στο οποίο περιγράφονται οι όροι και οι απαιτήσεις του Κανονισμού για την εκάστοτε εξεταζόμενη μονάδα και βεβαιώνεται η πλήρωσή τους, πρωτοκολλείται, αρχει οθετείται και αποστέλλεται στο Γραφείο Διαχείρισης Ζωικών Αποβλήτων. β) Η ανωτέρω αρχή διενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατό πιν καταγγελίας έκτακτους ελέγχους. Κατά τη διενέρ γεια των ελέγχων τα αρμόδια όργανα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας διαχείρισης και στα μητρώα, τα εμπορικά έγγραφα και τα υγειονομικά πιστοποιητικά. 2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί επιτόπιο έλεγχο σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχεί ρισης Ζωικών Αποβλήτων ή το Τμήμα Σφαγείων, κατά περίπτωση, τόσο στις δράσεις των οργάνων των κτηνι ατρικών υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2313 όσο και στους υποκείμενους στον έλεγχο των υπηρε σιών αυτών χώρους, εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς, πρόσωπα, έγγραφα και στοιχεία. 3. Όταν διενεργείται αυτοψία στις μονάδες διαχείρι σης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ζωικών υπο προϊόντων από το κατ άρθρο 26 του ν. 1650/1986 Κλι μάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του νομού στο κλιμάκιο συμμετέχει και κτηνίατρος της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Άρθρο 14 Συνδρομή αρμόδιων αρχών 1. Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 3, υπο χρεούνται να παρέχουν στους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διενεργούν Κοινοτικούς ελέγχους, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 2. Οι Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές υπηρεσί ες υποχρεούνται να παρέχουν στην Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός της οριζόμενης από την παραπάνω Διεύθυνση προθεσμίας, κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Άρθρο 15 Κανονιστικές διατάξεις Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτο μέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 16 Κυρώσεις 1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος ή του Κανονισμού επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από ευρώ έως ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότη τα της παράβασης, τη διάρκειά της και το μέγεθος της επιχείρησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του σημείου «Α. Διοικητικές κυρώσεις» του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α 110), όπως αυτό αντι καταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α 242). 2. Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις των παραγρά φων 1β, 1γ, 2α, 2γ, 2ε, 3α και 4 του άρθρου 4 επιβάλλο νται ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των ση μείων «Β. Ποινικές κυρώσεις» και «Γ. Κριτήρια επιμέ τρησης των κυρώσεων» του άρθρου 23 του ν. 248/1914 (Α 110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α 242).

8 2314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 17 Παραρτήματα Παρατίθενται κατωτέρω τα παραρτήματα I,II,III,IV,V,VI τα οποία έχουν ως ακολούθως:

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2315

10 2316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2317

12 2318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΦΕΚ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2319

14 2320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2321

16 2322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2323

18 2324 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 243/1993 (Α 107) και η υπ αριθμ /1996 (Β 1075) Υπουργική απόφαση. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρό ντος. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ F ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (2) Στην υπ αριθμ. 6653/5332/ απόφαση της Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192/Α/ , στο τέλος του εδαφίου κα) της παρ. 1 του άρθρου 6 (σελ. ΦΕΚ 2185) και πριν τη φράση «Εργα σιακή Σχέση προσωπικού» προστίθεται ως επικεφαλίδα «Άρθρο 7». (Από τη Βουλή των Ελλήνων)

19

20 2326 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32430/ΥΠΕ/4/00027/ν. 3299/04/4.8.2006 απόφασης ολοκλήρωσης ορι στικοποίησης και πιστοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Θέσπιση ποσοστού μείωσης Πυκνότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκτατικοποίη ση Κτηνοτροφίας» του Άξονα 3 του ΕΠΑΑ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «GA.MA ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε..» στις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώτα τη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 18 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή του ποσοστού 25% των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση των ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1736 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικών ζυγών σειράς KSP (KSP series)... 1 Έγκριση κυκλοφορίας ηλεκτρονικών ζυγών Α ΤΡ=30. 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260 17 Οκτωβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3404 Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι κού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 7 Φεβρουαρίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22 Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών».... 1 Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.... 1 Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνι κών Γενικών Λυκείων.... 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.... 1 Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνι κών Γενικών Λυκείων.... 2 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12368 13 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9359 31 Αυγούστου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1709 6 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαχείριση Υγροτόπων Αμβρακικού... 1 Διαχείρισης Ροδόπης... 2 Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα