27/03/2012. Κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace. Έκδοση 1β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "27/03/2012. Κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace. Έκδοση 1β"

Transcript

1 27/03/2012 Κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace Έκδοση 1β

2 Η αγγλική έκδοση των κανόνων υπολογισµού υπερισχύει σε περίπτωση διαφορών µεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της παρακάτω µετάφρασης. Η ελληνική έκδοση προορίζεται µόνο για την καλύτερη κατανόηση των κανόνων ενώ δεν θα ανανεώνεται στα ελληνικά όπως η αγγλική έκδοση. Η µετάφραση βασίστηκε στην έκδοση 1β του Μαρτίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Επικαιροποίηση του εγγράφου Γενικά Οι κανόνες υπολογισμού του έργου BioGrace σε σχέση με τους κανόνες υπολογισμού άλλων εθελοντικών συστημάτων Οι κανόνες υπολογισμού του έργου BioGrace επικρατούν των κανόνων άλλων (εθελοντικών / εθνικών) συστημάτων Οι υπολογισμοί με χρήση πραγματικών τιμών θα πρέπει να γίνονται με ενεργοποιημένη την επιλογή «παρακολούθηση αλλαγών» Πρότυπες τιμές Εναρμονισμένη λίστα πρότυπων τιμών του BioGrace Λίστα με επιπρόσθετες πρότυπες τιμές Πρότυπη τιμή για λίπασμα Κριτήρια αποκλεισμού Συνδυασμός αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών και πραγματικών τιμών Χρήση τιμών εκκίνησης στο εργαλείο BioGrace Τιμές εκκίνησης για τις απώλειες σπόρων Καλλιέργεια Εκπομπές N 2 O Χρήση μέσων τιμών Μη τεχνητά λιπάσματα Πραγματικές τιμές για τη χρήση λιπασμάτων Επεξεργασία Καταλογισμός Ενεργειακός καταλογισμός Καταλογισμός εκπομπών μεταξύ παραπροϊόντων και καυσίμου Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας

3 4.3 Εκπομπές N 2 O, CH 4 και CO Διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων Εκπομπές λόγω θερμότητας που παράγεται από διεργασίες Αλλαγές των χρήσεων γης Μείωση εκπομπών Πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Σώρευση άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση

4 1 Εισαγωγή Το εργαλείο υπολογισµού των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου του έργου BioGrace επιτρέπει την αναπαραγωγή των υπολογισµών των προκαθορισµένων τιµών των 22 οδών παραγωγής βιοκαυσίµων του Παραρτήµατος V της Οδηγίας για τις ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ) καθώς και την εκτέλεση ατοµικά προσαρµοσµένων υπολογισµών. Οι υπολογισµοί κάνουν χρήση της λίστας των πρότυπων τιµών του έργου BioGrace και ακολουθούν τη µεθοδολογία που καθορίζεται στην Οδηγία για τις ΑΠΕ. Οι κανόνες υπολογισµού του παρόντος εγγράφου ισχύουν για προσαρµοσµένους υπολογισµούς στο εργαλείο BioGrace, και κυρίως για τον υπολογισµό νέων οδών παραγωγής, νέων διεργασιών ή/και νέων εισροών. Αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του συγκεκριµένου εργαλείου και θα πρέπει να τηρούνται. Οι κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace είναι απολύτως σύµφωνοι µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος V, µέρος Γ της Οδηγίας ΑΠΕ και την Ανακοίνωση της Επιτροπής: Πρακτική εφαρµογή του συστήµατος αειφορίας της ΕΕ για τα βιοκαύσιµα και τα βιορευστά και µε τους κανόνες προσµέτρησης για τα βιοκαύσιµα [ΕΕ C160, σελίδα 8]. Γενικότερα, οι κανόνες υπολογισµού είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο CEN TC 383 «Βιώσιµη παραγωγή βιοµάζας για ενεργειακή χρήση» - Οµάδα Εργασίας 2 «Υπολογισµός εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, ορυκτών καύσιµων, και άλλων µε ανάλυση κύκλου ζωής». Στο παρόν έγγραφο δεν υπάρχει αναφορά στο CEN TC 383, δεδοµένου ότι το πρότυπο δεν πρόκειται να δηµοσιευθεί πριν το τέλος του Αρκετά από τα θέµατα που καλύπτονται από τους κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace αποτελούν επίσης αντικείµενο του προτύπου CEN TC Επικαιροποίηση του εγγράφου Στα ελάχιστα σηµεία όπου οι κανόνες υπολογισµού θα διαφέρουν από το, υπό προετοιµασία, πρότυπο της CEN, προβλέπεται να γίνει προσπάθεια εναρµόνισής τους. Για το λόγο αυτό, είναι πιθανό να υπάρξει επικαιροποίηση του εγγράφου στο µέλλον. Επικαιροποίηση µπορεί επίσης να υπάρξει και στην περίπτωση αποδοχής του εργαλείου υπολογισµού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθελοντικό εργαλείο ή στην περίπτωση που υπάρξει ανανέωση της µεθοδολογίας του Παραρτήµατος V, σύµφωνα µε το άρθρο 19.7 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ. 4

5 2 Γενικά 2.1 Οι κανόνες υπολογισμού του έργου BioGrace σε σχέση με τους κανόνες υπολογισμού άλλων εθελοντικών συστημάτων Οι δύο παρακάτω κανόνες ισχύουν όταν το εργαλείο υπολογισµού BioGrace χρησιµοποιείται για την απόδειξη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αειφορίας, όπως ορίζονται στην εθνική νοµοθεσία που εναρµονίζει την Οδηγία για τις ΑΠΕ: Οι κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace επικρατούν των κανόνων άλλων (εθελοντικών / εθνικών) συστηµάτων Εάν το εργαλείο υπολογισµού χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλο εθελοντικό ή εθνικό σύστηµα, τότε οι κανόνες υπολογισµού του έργου BioGrace επικρατούν των κανόνων υπολογισµού του εθελοντικού ή του εθνικού συστήµατος Οι υπολογισµοί µε χρήση πραγµατικών τιµών θα πρέπει να γίνονται µε ενεργοποιηµένη την επιλογή «παρακολούθηση αλλαγών» Όταν πραγµατοποιούνται υπολογισµοί µε χρήση πραγµατικών τιµών για την επίδειξη συµµόρφωσης µε τα κριτήρια της Οδηγίας για τις ΑΠΕ 1, τότε θα πρέπει να ενεργοποιείται η επιλογή «παρακολούθηση αλλαγών». Αυτό θα επιτρέψει στον ελεγκτή την εύκολη εύρεση των πραγµατικών τιµών που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό. 2.2 Πρότυπες τιμές Εναρµονισµένη λίστα πρότυπων τιµών του BioGrace Πρότυπες τιµές ονοµάζονται εκείνες οι τιµές που απαιτούνται για τη µετατροπή των εισροών σε εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 2. Οι πρότυπες τιµές θα πρέπει να λαµβάνονται από την εναρµονισµένη λίστα των πρότυπων τιµών 3, εκτός εάν: 1. Για εισροές, παραπροϊόντα, εκποµπές που σχετίζονται µε διεργασίες και τρόπους µεταφοράς που δεν υπάρχουν στη λίστα, 1 Επίδειξη συµµόρφωσης µε τους στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου της εθνικής νοµοθεσίας που εναρµονίζει την Οδηγία για τις ΑΠΕ, άρθρο 17.2 και την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίµων, άρθρο 7β.2 2 Μερικά παραδείγµατα αποτελούν η κατώτερη θερµογόνος δύναµη ή / και οι τιµές µετατροπής 1 kg αζώτου ή 1 MJ φυσικού αερίου σε εκποµπές CO2, CH4 και N2O. Μερικές από τις πρότυπες τιµές έχουν επίσης υπολογιστεί µε ανάλυση κύκλου ζωής τόσο κατά την προµήθεια των εισροών (όπως του αζώτου και του φυσικού αερίου) όσο και κατά τις εκποµπές που προκύπτουν κατά την καύση 3 Η λίστα µε τις πρότυπες τιµές είναι διαθέσιµη στο φύλλο «Standard values» του εργαλείου υπολογισµού BioGrace. ιατίθεται επίσης και στη διεύθυνση σε µορφή Excel και Word 5

6 παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες (βιβλιογραφικές αναφορές, κ.λπ.) και οι ελεγκτές µπορούν να επιβεβαιώσουν αυτές τις πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 18.3 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ 2. Για εισροές, παραπροϊόντα, εκποµπές που σχετίζονται µε διεργασίες και τρόπους µεταφοράς που υπάρχουν στη λίστα 4, οι συγκεκριµένες πρότυπες τιµές αναγράφονται ρητώς µαζί µε το αποτέλεσµα του υπολογισµού και τεκµηριώνονται 5 σύµφωνα µε το άρθρο 18.3 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ. Επίσης θα πρέπει να φαίνεται ότι η συγκεκριµένη εισροή χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των βιοκαυσίµων για την οποία υπολογίστηκαν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 6, και ότι οι ελεγκτές µπορούν να επαληθεύσουν την πληροφορία σύµφωνα µε το άρθρο 18.3 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ η χρήση της εναλλακτικής πρότυπης τιµής δεν έρχεται σε αντίθεση µε οποιοδήποτε άλλο κανόνα υπολογισµού. Σε περίπτωση αντίφασης, υπερισχύει ο άλλος κανόνας υπολογισµού. Αυτό µπορεί για παράδειγµα να συµβεί στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. κεφάλαιο 6.1) και της θερµότητας (βλέπε κεφ. 4.5) Λίστα µε επιπρόσθετες πρότυπες τιµές Το έργο BioGrace έχει αναπτύξει και µια λίστα µε επιπρόσθετες πρότυπες τιµές. Όταν χρησιµοποιείται πρότυπη τιµή που δεν προέρχεται από τη λίστα των πρότυπων τιµών του έργου BioGrace, συνιστάται να λαµβάνεται αυτή από την επιπλέον λίστα όπου είναι εφικτό και να παρέχεται αντίστοιχα αξιόπιστη παραποµπή. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες των παραπάνω σηµείων 1 και 2. 4 «Υπάρχουν στη λίστα» σηµαίνει ότι «υπάρχουν στη λίστα ως έχουν» ή ότι «υπάρχουν ως παρόµοιες εισροές». Παράδειγµα 1: Χρησιµοποιώντας κάποια άλλη τιµή για το άζωτο σηµαίνει ότι ο χρήστης χρησιµοποιεί µια άλλη τιµή ως πρότυπη από την εναρµονισµένη λίστα των πρότυπων τιµών (αφού το άζωτο υπάρχει στη λίστα), εποµένως πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες που προβλέπονται στο σηµείο 2. Παράδειγµα 2: Αν ένας γεωργός χρησιµοποιεί ουρία ως λίπασµα, τότε υπάρχει µια «παρόµοια εισροή» στη λίστα των πρότυπων τιµών, η οποία είναι το άζωτο. Εποµένως, και σε αυτό το παράδειγµα («ουρία ως λίπασµα») θα πρέπει να ακολουθηθούν οι κανόνες του σηµείου 2. 5 Παρέχεται (παραποµπή σε) ανάλυση κύκλου ζωής για την παροχή των εισροών. Στην περίπτωση της παραποµπής, η µελέτη θα πρέπει να είναι προσβάσιµη από το ευρύ κοινό. Η µελέτη της ανάλυσης του κύκλου ζωής πρέπει να είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη και να παρέχει πραγµατικές εκποµπές ανά MJ ή kg ή των εισροών ή ανά χλµ και τόνο των µεταφερόµενων αγαθών. 6 Για παράδειγµα: Όταν χρησιµοποιείται συγκεκριµένο είδος αζωτούχου λιπάσµατος, τότε αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται µε στοιχεία τα οποία θα µπορεί να επαληθεύσει ο ελεγκτής. Για παράδειγµα, ένας γεωργός πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τα αποδεικτικά πληρωµής του λιπάσµατος που χρησιµοποίησε ή µία ένωση γεωργών πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη σύµβαση παράδοσης του συγκεκριµένου λιπάσµατος. 6

7 2.2.3 Πρότυπη τιµή για λίπασµα Η πρότυπη τιµή για ένα λίπασµα από τη λίστα των πρότυπων τιµών του BioGrace, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν γίνονται υπολογισµοί µε χρήση περιφερειακών µέσων τιµών για το στάδιο της καλλιέργειας. Όταν πραγµατοποιούνται υπολογισµοί µε πραγµατικές τιµές κατά το στάδιο της καλλιέργειας και ο τύπος του λιπάσµατος είναι γνωστός, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται η πρότυπη τιµή για το συγκεκριµένο τύπο λιπάσµατος (π.χ. µε χρήση τιµής από τη λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών). Όταν πραγµατοποιούνται υπολογισµοί µε πραγµατικές τιµές κατά το στάδιο της καλλιέργειας και ο τύπος του λιπάσµατος δεν είναι γνωστός, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται η υψηλότερη πρότυπη τιµή για το συγκεκριµένο τύπο λιπάσµατος (π.χ. µε χρήση τιµής από τη λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών). Οι τιµές αυτές, οι οποίες έχουν προκύψει από τις λίστες των πρότυπων τιµών και των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών, φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Λίπασµα αζώτου (N) 2581 g CO 2 /kg N 5,6 g CH 4 /kg N 23,1 g N 2 O/kg N 9606 g CO 2eq / kg N Λίπασµα φωσφόρου (P) 1457 g CO 2 /kg P 2 O 5 2,8 g CH 4 /kg P 2 O 5 0,0 g N 2 O/ kg P 2 O g CO 2eq / kg P 2 O 5 Λίπασµα καλίου (K) 536,3 g CO 2 /kg K 2 O 1,6 g CH 4 /kg K 2 O 0,012 g N 2 O/ kg K 2 O 579,2 g CO 2eq / kg K 2 O Πίνακας 1: Μέγιστες τιµές για λιπάσµατα αζώτου, φωσφόρου και καλίου από τη λίστα των πρότυπων τιµών ή τη λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών του BioGrace 2.3 Κριτήρια αποκλεισμού [Οδηγία ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 1] Οι εκπομπές από την κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 11: Δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό εισροές που επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε μικρό ή μηδενικό βαθμό, όπως χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία σε μικρές ποσότητες. Όλες οι εκποµπές που προέρχονται από διεργασίες και χρήση προϊόντων και σχετίζονται µε το σύστηµα που έχει καθοριστεί από τον οικονοµικό φορέα, πρέπει να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Ωστόσο, εάν η συµβολή της διεργασίας ή του προϊόντος είναι µικρότερη από 0,1 g CO2,eq/MJ βιοκαυσίµου στις συνολικές εκποµπές της οδού παραγωγής, µπορούν να εξαιρεθούν. Προκειµένου να αποφευχθεί ο υπολογισµός που να δείχνει ότι η συνεισφορά είναι µικρότερη από 0,1 g CO2,eq/MJ βιοκαυσίµου, θα πρέπει ο κανόνας υπολογισµού να συµβαδίζει µε ένα από τα ακόλουθα: 7

8 1. Αν η τιµή µιας εισροής είναι µικρότερη από την τιµή του Πίνακα 2 7, τότε η συνεισφορά της µπορεί να εξαιρεθεί. 2. Για να εξαιρεθούν εισροές των οποίων οι τιµές είναι σχετικά µικρές, θα πρέπει το άθροισµά τους να είναι µικρότερο των τιµών του Πίνακα Αν η τιµή µιας εισροής είναι µεγαλύτερη από τις τιµές του Πίνακα 2, αλλά µπορεί να αποδειχθεί ότι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου της εισροής είναι µικρότερες από 0,1 g CO2,eq/MJ βιοκαυσίµου, τότε η συνεισφορά της εισροής µπορεί να εξαιρεθεί. 4. Εάν υπάρχουν αρκετές εισροές µε µικρές τιµές, τότε για το σύνολο των εισροών θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου είναι µικρότερες από 0,1 g CO2,eq/MJ βιοκαυσίµου. 0, kg/mj 0,0002 MJ/MJ 10 MJ ha -1 year -1 0,3 kg ha -1 year -1 Πίνακας 2: Κατώφλι µάζας ή ενέργειας Κατώφλι µάζας ή ενέργειας (αυτό ισοδυναµεί µε 0,005 g/mj) (αυτό ισοδυναµεί µε 0,2 kj/mj) 7 Τα όρια µάζας και ενέργειας προσδιορίστηκαν χρησιµοποιώντας το εργαλείο BioGrace σε συνδυασµό µε τις υψηλότερες πρότυπες τιµές από τη λίστα, και είναι εκφρασµένα σε g CO2,eq/kg εισροής και σε g CO2,eq/MJ εισροής (για φυτοφάρµακα και ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη αντίστοιχα). Σε συνδυασµό µε αυτές τις πρότυπες τιµές, µια εισροή µε τιµή µικρότερη από τα όρια του Πίνακα 2, έχει εκποµπές αερίων µικρότερες από 0,1 g CO2,eq/MJ βιοκαυσίµου 8

9 2.4 Συνδυασμός αναλυτικών προκαθορισμένων τιμών και πραγματικών τιμών [Οδηγία για τις ΑΠΕ, άρθρο 19.1] Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ υπολογίζεται ως εξής: (a) στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, εάν στο μέρος Α ή Β του παραρτήματος V προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής και όταν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα ή βιορευστά που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του παραρτήματος V ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή (b) χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο μέρος Γ του παραρτήματος V (c) χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Γ του παραρτήματος V, όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του μέρους Δ ή Ε του παραρτήματος V για ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του μέρους Γ του παραρτήματος V, για όλους τους άλλους παράγοντες Ο χρήστης µπορεί να υπολογίσει τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου των βιοκαυσίµων του µε χρήση αναλυτικών προκαθορισµένων τιµών για τα στάδια της καλλιέργειας, της επεξεργασίας ή/και της µεταφοράς. Στο εργαλείο BioGrace, αυτό µπορεί να γίνει επιλέγοντας στο ειδικό κουτί το γράµµα «Α» ή το «D». 2.5 Χρήση τιμών εκκίνησης στο εργαλείο BioGrace Με το άνοιγµα του εργαλείου, περιέχονται τιµές εκκίνησης στα λευκά κελιά. Αυτές οι τιµές έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό των προκαθορισµένων τιµών της Οδηγίας για τις ΑΠΕ. Πραγµατικές τιµές εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µπορούν να υπολογιστούν αντικαθιστώντας τις τιµές εκκίνησης µε πραγµατικές τιµές. Κατά την αλλαγή της αρχικής τιµής µε µια πραγµατική τιµή, όλες οι άλλες τιµές εκκίνησης του συγκεκριµένου σταδίου θα πρέπει να αλλάξουν σε πραγµατικές τιµές. 9

10 Παράδειγμα: Όταν ο χρήστης εισάγει μια πραγματική τιμή που αφορά την απόδοση της καλλιέργειας, θα πρέπει επίσης να εισάγει πραγματικές τιμές για όλες τις άλλες εισροές που αφορούν την καλλιέργεια της πρώτης ύλης, όπως το ποσοστό υγρασίας του φυτού, η ποσότητα του πετρελαίου που χρησιμοποιήθηκε, οι ποσότητες των λιπασμάτων, των σπόρων και των φυτοφαρμάκων, καθώς και οι εκπομπές N2O. Αν το επόμενο στάδιο σχετίζεται με την παραγωγή της πρώτης ύλης, αλλά ορίζεται ως ξεχωριστό στάδιο (π.χ. «ξήρανση» κατά την παραγωγή βιοντίζελ FAME από ελαιοκράμβη), τότε οι τιμές εκκίνησης του συγκεκριμένου σταδίου μπορούν να μείνουν ως έχουν, αλλάζοντας μόνο τις τιμές του σταδίου της καλλιέργειας της πρώτης ύλης Στις ακόλουθες περιπτώσεις επιτρέπεται η διατήρηση των τιµών εκκίνησης κατά τον υπολογισµό των πραγµατικών τιµών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου: Όταν γίνεται χρήση µιας αναλυτικής προκαθορισµένης τιµής για το στάδιο στο οποίο χρησιµοποιείται η τιµή της εισροής. Σε αυτή την περίπτωση, η αναλυτική προκαθορισµένη τιµή αντικαθιστά το µέρος του υπολογισµού στο οποίο χρησιµοποιούνται οι τιµές εκκίνησης. Παράδειγμα: Ένας παραγωγός βιοντίζελ (FAME) από ελαιοκράμβη μπορεί να χρησιμοποιήσει την αναλυτική προκαθορισμένη τιμή για το στάδιο της καλλιέργειας των σπόρων κράμβης και πραγματικές τιμές για τα στάδια της επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές εκκίνησης για το στάδιο της καλλιέργειας μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες αφού το αποτέλεσμα για το στάδιο της καλλιέργειας δεν χρησιμοποιείται και έχει αντικατασταθεί από την αναλυτική προκαθορισμένη τιμή του σταδίου της καλλιέργειας. Όταν η αναλυτική προκαθορισµένη τιµή είναι το αποτέλεσµα του υπολογισµού πολλαπλών σταδίων σε µία οδό παραγωγής βιοκαυσίµου. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι τιµές εκκίνησης, για τουλάχιστον ένα από τα στάδια, θα πρέπει να αντικαθίστανται από πραγµατικές τιµές. Για τα υπόλοιπα στάδια, θα πρέπει να παραµείνουν οι τιµές εκκίνησης. Εντός ενός σταδίου, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση µόνο µερικών τιµών εκκίνησης από πραγµατικές τιµές. Παράδειγμα: Ο χρήστης μπορεί να εισάγει πραγματικές τιμές για το στάδιο της επεξεργασίας του βιοντίζελ, αλλά να κρατήσει τις τιμές εκκίνησης για τα στάδια του εξευγενισμού και της εστεροποίησης. Μπορεί επίσης να εισάγει πραγματικές τιμές για το πρώτο βήμα του σταδίου «μεταφορά» (π.χ. μεταφορά πρώτων υλών) αλλά να κρατήσει τις τιμές εκκίνησης για τα υπόλοιπα βήματα του σταδίου (π.χ. μεταφορά του βιοντίζελ μέσω πλοίου στην Ευρώπη). Σε περίπτωση που το εργαλείο υπολογισµού BioGrace χρησιµοποιηθεί για υπολογισµούς νέων οδών παραγωγής βιοκαυσίµων (στις οποίες δεν παρέχονται προκαθορισµένες τιµές στο Παράρτηµα V της Οδηγίας για τις ΑΠΕ), οι τιµές εκκίνησης µπορούν να παραµείνουν για: την καλλιέργεια, διαχείριση, αποθήκευση και µεταφορά των πρώτων υλών στην περίπτωση που οι πρώτες ύλες είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές όπου παρέχεται προκαθορισµένη τιµή τη µεταφορά του βιοκαυσίµου από/προς τους σταθµούς ανεφοδιασµού. 10

11 2.5.1 Τιµές εκκίνησης για τις απώλειες σπόρων Οι τιµές εκκίνησης για τις απώλειες σπόρων µπορούν να παραµείνουν για όλες τις αλυσίδες παραγωγής κατά τον υπολογισµό εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε πραγµατικές τιµές. 11

12 3 Καλλιέργεια 3.1 Εκπομπές N2O [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 15. Η μεθοδολογία της IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Κλιματική Αλλαγή) είναι κατάλληλος τρόπος συνεκτίμησης των εκπομπών N2O από τα εδάφη, τόσο εκείνων που περιγράφονται στην εν λόγω μεθοδολογία ως «άμεσες» όσο και εκείνων που περιγράφονται ως «έμμεσες». Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν και τις τρεις βαθμίδες IPCC. Κατά τον υπολογισµό των εκποµπών Ν2Ο που προκύπτουν από την καλλιέργεια των φυτών, θα πρέπει να συµπεριληφθούν τόσο οι άµεσες όσο και οι έµµεσες εκποµπές. Για αυτόν τον υπολογισµό, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια από τις µεθόδους που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραµµές της IPCC για τις εθνικές απογραφές αερίων θερµοκηπίου, 2006, Τόµος 4, Κεφάλαιο 11 (2006), βαθµίδα ένα, δύο ή τρία. Τα στοιχεία της συγκεκριµένης µεθοδολογίας θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά την υπολογισµό των εκποµπών Ν2Ο. Ένα υπο-εργαλείο για αυτόν τον υπολογισµό έχει συµπεριληφθεί στο εργαλείο υπολογισµού BioGrace. 3.2 Χρήση μέσων τιμών [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 15: Η μεθοδολογία για την «καλλιέργεια» επιτρέπει να χρησιμοποιούνται, αντί των πραγματικών τιμών, μέσες τιμές για γεωγραφικές ζώνες μικρότερες από εκείνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών. Οι προκαθορισμένες τιμές (με μια εξαίρεση) υπολογίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η Οδηγία περιορίζει τη χρήση τους εντός της ΕΕ στο επίπεδο των περιοχών NUTS 2 (στατιστική ονοματολογία των εδαφικών μονάδων). Αυτό φαίνεται να συνεπάγεται ότι, εντός της ΕΕ, οι μέσες τιμές θα πρέπει να αφορούν περιοχές NUTS 2 ή αναλυτικότερου επιπέδου. Λογικά, ανάλογο θα είναι και το ενδεδειγμένο επίπεδο εκτός ΕΕ. Αναφορικά µε το στάδιο της καλλιέργειας, επιτρέπεται η χρήση µέσων τιµών για γεωγραφικές ζώνες στο επίπεδο των περιοχών NUTS 2 ή αναλυτικότερου επιπέδου. Στις εκθέσεις που έπρεπε να ετοιµαστούν σύµφωνα µε το άρθρο 19.2 της Οδηγίας για τις ΑΠΕ, τα κράτη - µέλη έχουν καταρτίσει πίνακες µε τις µέσες τιµές των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε αυτά τα επίπεδα. Παρόλα αυτά, αυτές οι τιµές έχουν υπολογιστεί για διαφορετικά κράτη - µέλη και ο υπολογισµός µερικών τιµών δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες υπολογισµού του BioGrace. Εποµένως δεν επιτρέπεται στους υπολογισµούς του BioGrace να χρησιµοποιούνται απευθείας από τις εκθέσεις τα αποτελέσµατα των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Παρόλα αυτά, εισροές, όπως για παράδειγµα η απόδοση και η ποσότητα του αζώτου (λίπασµα), µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εάν είναι πλήρη. Στον υπολογισµό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κατάλληλες πρότυπες τιµές από τη λίστα του BioGrace. Οι µελέτες, σύµφωνα µε το άρθρο 19.2 της Οδηγίας, µπορούν να βρεθούν στην πλατφόρµα διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 12

13 Εάν χρησιµοποιηθούν πρώτες ύλες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας στην παραγωγή βιοκαυσίµων, δεν επιτρέπονται υπολογισµοί που να βασίζονται στις µέσες τιµές των διαφορετικών χαρακτηριστικών αειφορίας. Για κάθε πρώτη ύλη µε διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστός υπολογισµός. 3.3 Μη τεχνητά λιπάσματα [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 18] Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα κατάλοιπα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτοι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους. [ΕΕ C160, σελ. 8] Σελ. 16: Δεν θα πρέπει να καταλογίζονται εκπομπές στα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας και στα κατάλοιπα επεξεργασίας, επειδή θεωρείται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές μέχρι τη συλλογή τους. Ομοίως, όταν τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες, η αρχική τιμή των εκπομπών είναι μηδέν κατά τη συλλογή Σελ. 13: Παραδείγματα καταλοίπων είναι η ακατέργαστη γλυκερίνη, η πίσσα ταλλελαίου και η κοπριά. Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από µη τεχνητό λίπασµα αποτελούνται από εκποµπές που προκύπτουν κατά την παραγωγή του και τη χρήση του. εν καταλογίζονται καθόλου εκποµπές για την παραγωγή κοπριάς µέχρι και το σηµείο συλλογής. Παρόλα αυτά, όταν υπολογίζονται εκποµπές N2O, θα πρέπει να συµπεριληφθεί η συνεισφορά της κοπριάς σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της IPCC, βαθµίδα 1 (βλέπε 3.1). Οι εκποµπές CH4 από κοπριά που δεν έχει υποστεί ζύµωση θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη. 3.4 Πραγματικές τιμές για τη χρήση λιπασμάτων Κατά τον υπολογισµό εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µε χρήση πραγµατικών τιµών για ανόργανα ή/και οργανικά λιπάσµατα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλα τα ανόργανα και οργανικά λιπάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν µεταξύ της προηγούµενης συγκοµιδής του φυτού και της συγκοµιδής που εισάγεται για τον υπολογισµό. 13

14 4 Επεξεργασία 4.1 Καταλογισμός Ενεργειακός καταλογισµός [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 17] Όταν μια διαδικασία παραγωγής καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές και ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα («παραπροϊόντα»), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ του τελικού καυσίμου ή του ενδιάμεσου καύσιμου προϊόντος και των παραπροϊόντων κατ αναλογία προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο (που προσδιορίζεται από την κατώτερη θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων διαφορετικών από την ηλεκτρική ενέργεια). [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 16: Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη, που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα, πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο του προϊόντος ή παραπροϊόντος και όχι μόνο στο ξηρό κλάσμα του. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως των σχεδόν ξηρών προϊόντων, η κατώτερη θερμογόνος δύναμη ως προς το ξηρό κλάσμα μπορεί να αποτελεί επαρκή προσέγγιση. Δεδομένου ότι η θερμότητα δεν έχει κατώτερη θερμογόνο δύναμη, δεν είναι δυνατόν να καταλογιστούν σ αυτή εκπομπές με βάση την εν λόγω παράμετρο. Εάν µια διαδικασία παραγωγής παράγει βιοκαύσιµο για το οποίο υπολογίζονται οι συνολικές εκποµπές σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα παραπροϊόντα, οι εκποµπές θα πρέπει να καταµεριστούν µεταξύ του καυσίµου και των παραπροϊόντων κατ αναλογία προς την κατώτερη θερµογόνο δύναµη (LHV) των προϊόντων. Η κατώτερη θερµογόνος δύναµη που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί αφορά ολόκληρο το προϊόν και όχι µόνο το ξηρό κλάσµα του. Για προϊόντα µε ποσοστό υγρασίας µέχρι 10%, επιτρέπεται η προσέγγιση προς το ξηρό προϊόν. εν µπορούν να καταλογιστούν εκποµπές σε θερµότητα. Για τον υπολογισµό των καταλογισθέντων εκποµπών για κάθε ένα από τα προϊόντα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι κατώτερες θερµογόνες δυνάµεις που περιλαµβάνονται στη λίστα των πρότυπων τιµών του BioGrace. Ο ακόλουθος τύπος θα πρέπει να χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κατώτερου θερµογόνου δύναµης του υγρού κλάσµατος µιας διεργασίας: όπου: 14

15 LHV dry ορίζεται ως η κατώτερη θερµογόνος δύναµη του ξηρού κλάσµατος σε MJ/kg (όπως και στη λίστα των πρότυπων τιµών του BioGrace) 2,44 είναι η λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του νερού στους 25 C σε MJ/kg %W είναι το ποσοστό µάζας του νερού στη διεργασία (υλικό) Καταλογισµός εκποµπών µεταξύ παραπροϊόντων και καυσίµου [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 18] Στην περίπτωση των καυσίμων που παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο. [ΕΕ C160, σελ.8], σελ.16: Ο καταλογισμός πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως μετά την παραγωγή του παραπροϊόντος (ουσία που, υπό κανονικές συνθήκες, μπορεί να αποθηκευθεί ή να διατεθεί στο εμπόριο) και του βιοκαυσίμου/βιορευστού/ενδιάμεσου προϊόντος σε ένα στάδιο διεργασίας. Το τελευταίο μπορεί να είναι στάδιο διεργασίας εντός της βιομηχανικής μονάδας, του οποίου έπεται περαιτέρω «επόμενη» επεξεργασία οποιουδήποτε από τα προϊόντα. Ωστόσο, εάν η επόμενη επεξεργασία των σχετικών προϊόντων ή παραπροϊόντων συνδέεται (με βρόχους ανατροφοδότησης με υλικό ή ενέργεια) με προηγούμενο τμήμα της επεξεργασίας, το σύστημα θεωρείται «διυλιστήριο» και ο καταλογισμός εφαρμόζεται στο σημείο όπου κάθε προϊόν δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επόμενη επεξεργασία που να συνδέεται, με βρόχους ανατροφοδότησης με υλικό ή ενέργεια, με προηγούμενο τμήμα της επεξεργασίας. Κατά τον καταλογισµό εκποµπών µεταξύ παραπροϊόντων και καυσίµου, οι εκποµπές που θα πρέπει να καταλογιστούν είναι αυτές που προκύπτουν µέχρι το σηµείο όπου παράγεται το παραπροϊόν. Ο καταλογισµός πραγµατοποιείται µετά το στάδιο της διεργασίας, αµέσως µετά τη δηµιουργία του παραπροϊόντος. Κατά το τέλος της διεργασίας, το παραπροϊόν «παίρνει» µαζί του τις εκποµπές που του έχουν καταλογιστεί, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1. Σχήµα 1: Ο καταλογισµός των εκποµπών λαµβάνει χώρα µετά το στάδιο της διεργασίας όπου διαχωρίζονται το βιοκαύσιµο και το παραπροϊόν. 15

16 Τα ακόλουθα ακρωνύµια αφορούν το Σχήµα 1 και τις παρακάτω εξισώσεις: E: ενέργεια M: υλικό X: οι εκποµπές που συνδέονται µε την αντίστοιχη διεργασία και εκφράζονται ανά µάζα (CO2eq/kg) M: η ποσότητα της αντίστοιχης διεργασίας (kg) LHV: η κατώτερη θερµογόνος δύναµη (MJ/kg) Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που καταλογίζονται στο βιοκαύσιµο, στο τέλος της διεργασίας, υπολογίζονται µε τον παρακάτω τύπο: Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που καταλογίζονται στο παραπροϊόν υπολογίζονται µε τον παρακάτω τύπο: Εάν η επεξεργασία των παραπροϊόντων ή/και του καυσίµου συνδέεται µε βρόχους ανατροφοδότησης µε προηγούµενα στάδια κατά τη διεργασία παραγωγής, τότε η διεργασία παραγωγής θεωρείται «διυλιστήριο». Στην περίπτωση αυτή, ο καταλογισµός των εκποµπών λαµβάνει χώρα µετά το στάδιο όπου πλέον δεν συνδέονται οι βρόχοι ανατροφοδότησης µε προηγούµενα στάδια της διεργασίας (Σχήµα 2). Σχήµα 2: Ο βρόχος ανατροφοδότησης µε υλικό ή ενέργεια στο σύστηµα, θεωρείται «διυλιστήριο». Ο καταλογισµός των εκποµπών λαµβάνει χώρα όταν πλέον δεν υπάρχουν βρόχοι ανατροφοδότησης. 16

17 Τα ακόλουθα ακρωνύµια αφορούν το Σχήµα 2 και τις παρακάτω εξισώσεις: E: ενέργεια M: υλικό X: οι εκποµπές που συνδέονται µε την αντίστοιχη διεργασία και εκφράζονται ανά µάζα (CO2eq/kg) M: η ποσότητα της αντίστοιχης διεργασίας (kg) LHV: η κατώτερη θερµογόνος δύναµη (MJ/kg) Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που καταλογίζονται στο βιοκαύσιµο, στο τέλος της διεργασίας, υπολογίζονται µε τον παρακάτω τύπο: Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που καταλογίζονται στο παραπροϊόν υπολογίζονται µε τον παρακάτω τύπο: 4.2 Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 11]: Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση με τη μέση ένταση εκπομπών της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. Κατ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. [ΕΕ C160, σελ.8], σελ.16: Η Οδηγία επιβάλλει τη χρήση της μέσης έντασης εκπομπών σε «δεδομένη περιφέρεια». Στην περίπτωση της ΕΕ, η πιο εύλογη επιλογή είναι το σύνολο του εδάφους της. Στην περίπτωση τρίτων χωρών, των οποίων τα ηλεκτρικά δίκτυα συχνά είναι λιγότερο συνδεδεμένα διασυνοριακά, η ενδεδειγμένη επιλογή μπορεί να είναι η εθνική μέση τιμή. Οι εκποµπές που υπολογίζονται από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στο Ευρωπαϊκό δίκτυο θα πρέπει να αποτελούν µέσο όρο για την ΕΕ. Για µια τρίτη χώρα, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ο µέσος όρος της χώρας. Αυτές οι τιµές µπορούν να ληφθούν από τη λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών του BioGrace. 17

18 Για τρίτες χώρες: µόνο σε περίπτωση που η λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών του BioGrace δεν περιέχει µια µέση τιµή για το εθνικό δίκτυο και η οποία δεν µπορεί να βρεθεί από άλλες πηγές, επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ο µέσος όρος του περιφερειακού µίγµατος ηλεκτρικής ενέργειας της λίστας. Οι µέσες τιµές εκποµπών από εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εάν οι εγκαταστάσεις παραγωγής δεν είναι συνδεδεµένες στο δίκτυο. εν επιτρέπεται η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε την αγορά πράσινων πιστοποιητικών. 4.3 Εκπομπές N2O, CH4 και CO2 [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, μέρος Γ], Σημείο 1: Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση καυσίμων, βιοκαυσίμων και βιορευστών για τις μεταφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: E = e ec + el + e p + e td + e u e sca e ccs e ccr e ee, Σημείο 5: Τα αέρια θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα: CO2, N2O και CH4. Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου περιλαµβάνουν εκποµπές από την καύση των ορυκτών καυσίµων καθώς επίσης και οποιαδήποτε εκροή µεθανίου και οξειδίου του νατρίου στην ατµόσφαιρα που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διεργασίας. 4.4 Διαχείριση υπολειμμάτων και αποβλήτων [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 18]: Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα κατάλοιπα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτοι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους. [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 13 Κατάλοιπο επεξεργασίας είναι ουσία που δεν αποτελεί το ή τα τελικά προϊόντα τα οποία επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής. Δεν αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής ούτε η διεργασία αυτή έχει τροποποιηθεί εσκεμμένα για την παραγωγή της ουσίας. Απόβλητα μπορούν να θεωρηθούν όλες οι ουσίες ή αντικείμενα τα οποία ο κάτοχός τους είτε απορρίπτει είτε προτίθεται ή οφείλει να απορρίψει. Δεν πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή πρώτες ύλες που έχουν εσκεμμένα τροποποιηθεί για να προσμετρώνται ως απόβλητα (π.χ. με την προσθήκη αποβλήτων σε υλικά που δεν ήταν απόβλητα). 18

19 Όλες οι διαδικασίες που πρέπει να διενεργηθούν προκειµένου να διατεθούν όλα τα απόβλητα και υπολείµµατα συµπεριλαµβάνονται στον καταλογισµό εκποµπών µεταξύ των βιοκαυσίµων και των παραπροϊόντων. Τα απόβλητα και τα υπολείµµατα εξέρχονται του συστήµατος και δεν προσµετρώνται εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου σε αυτά. Τα απόβλητα και τα υπολείµµατα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίµων έχουν µηδενικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου µέχρι και το σηµείο της συλλογής τους. Εάν το απόβλητο ή το υπόλειµµα χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία προτού χρησιµοποιηθεί στη διεργασία παραγωγής βιοκαυσίµου, τότε οι εκποµπές από αυτή την επεξεργασία θα πρέπει να καταλογιστούν στο απόβλητο ή το υπόλειµµα. 4.5 Εκπομπές λόγω θερμότητας που παράγεται από διεργασίες Η θερµότητα που παράγεται από τα απόβλητα θεωρείται ότι δεν παράγει εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Αυτό συµβαίνει διότι αυτή η ενέργεια εάν δεν χρησιµοποιείται στην παραγωγή βιοκαυσίµου δεν πρόκειται, στις περισσότερες περιπτώσεις, να χρησιµοποιηθεί κάπου αλλού. Όταν υπολογίζονται εκποµπές από χρήση στερεής βιοµάζας ή καυσίµων που προέρχονται από βιοµάζα, συνιστάται η χρήση της πρότυπης τιµής για τη «µέση βιοµάζα» από τη λίστα των επιπρόσθετων πρότυπων τιµών του BioGrace (βλέπε κεφ. 2.2). 19

20 5 Αλλαγές των χρήσεων γης [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, μέρος Γ]: Σημείο 7: Οι ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής στις χρήσεις γης, el, υπολογίζονται διαιρώντας ισομερώς τις συνολικές εκπομπές μιας εικοσαετίας. Σημείο 10: Ο οδηγός της Επιτροπής χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας. [ΕΕ C160, σελ.8], σελ.13 Ως αλλαγές των χρήσεων γης πρέπει να νοούνται οι αλλαγές από πλευράς κάλυψης του εδάφους μεταξύ των έξι κατηγοριών εδάφους που χρησιμοποιεί η IPCC (δασικές εκτάσεις, λειμώνες, καλλιεργούμενες εκτάσεις, υγροβιότοποι, κατοικημένες περιοχές και λοιπά εδάφη), στις οποίες προστίθεται μια έβδομη κατηγορία πολυετών καλλιεργειών, δηλ. εκείνες στις οποίες η συγκομιδή των βλαστών δεν είναι συνήθως ετήσια, όπως τα πρεμνοφυή δάση βραχυχρόνιας αμειψισποράς και ο ελαιοφοίνικας. Για να καθοριστεί η εφαρµογή της επιχορήγησης των 29 g CO2eq/MJ που αφορά την αποκατάσταση των εδαφών που έχουν υποβαθµιστεί, θα πρέπει να ακολουθούνται οι ορισµοί της Ανακοίνωσης για τα υποβαθµισµένα εδάφη και τα βαριά µολυσµένα εδάφη 8. Για τον υπολογισµό των αποθεµάτων άνθρακα λόγω αλλαγές στις χρήσεις γης, θα πρέπει να ακολουθούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες της Απόφασης της Επιτροπής που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του Παραρτήµατος V της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ [ΕΕ L151, σελ. 19]. Ένα πρότυπο υπολογισµού περιλαµβάνεται στο εργαλείο BioGrace. 8 Η Επιτροπή δεν έχει ακόµα ορίσει τις έννοιες υποβαθµισµένο έδαφος και βαριά µολυσµένο έδαφος 20

21 6 Μείωση εκποµπών 6.1 Πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [Οδηγία για τις ΑΠΕ, Παράρτημα V, σημείο 16]: Η μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (ΣΠΗΘ), e ee, λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παραγωγής καυσίμου που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν άλλο πλην υπολείμματος γεωργικής συγκομιδής. Για τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, από τη μονάδα συμπαραγωγής, της θερμότητας που χρειάζεται για την παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη μονάδα συμπαραγωγής. [ΕΕ C160, σελ. 8], σελ. 16 Ο γενικός κανόνας καταλογισμού κατά το σημείο 17 (της Οδηγίας για τις ΑΠΕ) δεν εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια από ΣΠΗΘ, όταν ο σταθμός ΣΠΗΘ τροφοδοτείται με 1) ορυκτά καύσιμα, 2) βιοενέργεια, εφόσον αυτή δεν αποτελεί παραπροϊόν της ίδιας διεργασίας ή 3) υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας, έστω και αν αποτελούν παραπροϊόν της ίδιας διεργασίας. Αντ αυτού εφαρμόζεται ο κανόνας του σημείου 16 (της Οδηγίας για τις ΑΠΕ) ως εξής: (α) Εφόσον ο σταθμός ΣΠΗΘ παρέχει θερμότητα όχι μόνο στη διεργασία παραγωγής βιοκαυσίμου/βιορευστού αλλά και για άλλους σκοπούς, το μέγεθός του πρέπει να μειώνεται θεωρητικά -για τον υπολογισμό- στο απαραίτητο για την παροχή μόνο της θερμότητας που χρειάζεται για τη διεργασία παραγωγής βιοκαυσίμου/βιορευστού. Πρέπει να μειώνεται θεωρητικά, κατ αναλογία, η πρωτεύουσα ηλεκτρική ισχύς εξόδου του σταθμού ΣΠΗΘ. (β) Στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απομένει μετά την ανωτέρω θεωρητική αναπροσαρμογή και αφού καλυφθούν οι ενδεχόμενες πραγματικές εσωτερικές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να αποδίδεται πίστωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η οποία πρέπει να αφαιρείται από τις εκπομπές επεξεργασίας. (γ) Το ύψος του οφέλους αυτού ισούται με τις εκπομπές κύκλου ζωής που μπορούν να αποδοθούν στην παραγωγή ίσης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που τροφοδοτείται με καύσιμο του ίδιου τύπου. Εάν η θερµότητα που χρησιµοποιείται σε εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίµων/βιορευστών παράγεται µέσω συµπαραγωγής ηλεκτρισµού-θερµότητας, τότε οι εκποµπές από την πλεονάζουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις συνολικές εκποµπές των βιοκαυσίµων, για όλα τα καύσιµα που συµµετέχουν στη συµπαραγωγή εκτός των παραπροϊόντων που παράγονται κατά τη διεργασία παραγωγής βιοκαυσίµων. Πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε σταθµό ΣΠΗΘ θεωρείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται αναλογικά µε τη θερµότητα που απαιτείται στη διεργασία παραγωγής βιοκαυσίµων. Το 21

22 µέγεθος της µείωσης των εκποµπών θα είναι το ίδιο µε τις εκποµπές κύκλου ζωής που θα προέκυπταν εάν η ίδια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε το ίδιο καύσιµο. Για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε εγκατάσταση παραγωγής βιοκαυσίµων αλλά δεν παράγεται µέσω συµπαραγωγής, ισχύει ο κανόνας καταλογισµού εκποµπών του κεφαλαίου Σώρευση άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση [ΕΕ C160, σελ.8], σελ.15 Η μείωση των εκπομπών, εκφραζόμενη σε g CO2eq /MJ, είναι δυνατόν να υπολογιστεί με τη βοήθεια τύπου ανάλογου με εκείνον που προβλέπεται στο σημείο 7 της μεθόδου, αν αντικατασταθεί ο διαιρέτης «20» με την περίοδο καλλιέργειας (σε έτη) του εκάστοτε φυτού. Κατά τον υπολογισµό της σώρευσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση, θα πρέπει να εφαρµοστεί η µέθοδος του κεφαλαίου 6 για τις αλλαγές των χρήσεων γης. Οι εκποµπές θα πρέπει να διαιρεθούν σε διάστηµα 20 ετών. 22

23 Εναρµόνιση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίµων στην Ευρώπη (BioGrace) Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Intelligent Energy Europe Αριθµός συµβολαίου: IEE/09/736/SI Συντονιστής του έργου: John Neeft, Agentschap NL (Agency NL) (παλαιότερα SenterNovem) Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της δηµοσίευσης ανήκει στους συντάκτες. εν εκφράζει απαραίτητα την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο EACI (Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που περιέχεται εδώ. 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, Αριθμός 6 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 9 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ..Π. 6/2014 Αρ. 4747, 8.1.2014 Αριθμός 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 16. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 140, 5.6.2009, σ. 88. 148(Ι) του 2003 40 (Ι) του 2007 12(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2013 Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ 9 Ε.Ε. Παρ. () Αρ., 8.. Κ.Δ.Π. 6/ Αριθμός 6 Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L,.6.9, σ. 6. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L,.6.9, σ. 88. 8() του (Ι) του () του 9 ()

Διαβάστε περισσότερα

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*)

e, = (CSR - C S J χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ- eb, (*) Τα παραρτήματα της οδηγίας 98/70/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 1. Το παράρτημα IV μέρος Γ σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη

Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη Με την υποστήριξη του προγράμματος Εναρμονισμένοι Υπολογισμοί των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου από τη χρήση Βιοκαυσίμων στην Ευρώπη www.biograce.net Εναρµονισµένοι Υπολογισµοί των Εκποµπών Αερίων του

Διαβάστε περισσότερα

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL A7-0279/160. Τροπολογία. Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 4.9.2013 A7-0279/160 Τροπολογία 160 Amalia Sartori εξ ονόµατος της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Έκθεση A7-0279/2013 Corinne Lepage Οδηγία σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων και οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

L 140/46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/46 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Εθνικοί συνολικοί στόχοι για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 ( 1 ) A. Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 767 final. ANNEXES 1 to 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2016) 767 final. ANNEXES 1 to 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2016) 767 final ANNEXES 1 to 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool

Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software tool An initiative of the Food Sector for the protection of the environment LIFE+ FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958 Action A1: Preliminary activities for the development of the innovative carbon footprint software

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 15 Α του ν. 3054/2002 (παρ. 8 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513)

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 15 Α του ν. 3054/2002 (παρ. 8 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 15 Α του ν. 3054/2002 (παρ. 8 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 15 Α του ν. 3054/2002 ως εξής: «3. Oι κάτοχοι άδειας λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια

Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Διερεύνηση των Επιλογών στις Χρήσεις Γης και των Δυνατοτήτων Επίτευξης των Στόχων του 2020 στη Βιοενέργεια Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ) Καλλιόπη Πανούτσου(Imperial College) Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

BIOENERGY CONFERENCE 2013

BIOENERGY CONFERENCE 2013 BIOENERGY CONFERENCE 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Χημικός Μηχανικός Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής ΓΓΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0392/296

A8-0392/296 11.1.2018 A8-0392/296 296 Kathleen Van Brempt, Jo Leinen εξ ονόματος της Ομάδας S&D Άρθρο 26 παράγραφος 5 εισαγωγικό μέρος 5. Τα παραγόμενα από δασική βιομάζα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΣΕΓΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Βιοκαύσιµα Καύσιµα παραγόµενα από βιόµαζα σε ειδικές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις µε εφαρµογή φυσικών και χηµικών διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ

ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» ΜΕΤΡΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος Αν. Διευθυντής Πετρελαϊκής Πολιτικής, ΥΠΕΚΑ ΜΕΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2010 COM(2010) 427 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τη σκοπιµότητα της κατάρτισης καταλόγου περιοχών σε τρίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ Αποφευχθέν CO 2 (Kg / εκτάριο / έτος) Προϊόντα: Υψηλό κόστος σακχαρούχων και αμυλούχων προϊόντων (τεύτλα, καλαμπόκι, κ.ά.) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Τζιάσιου Γεωργία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652)

Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Άρθρο (1) Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652) Στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «26. Εκπομπές αερίων κατά το πρώτο στάδιο: κάθε εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων. Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Σ.Π.Ε.Λ. AGROTICA, 2010 Γεωργία και Κλιματική Αλλαγή: O Ρόλος των Λιπασμάτων Δρ. ΔΗΜ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ OΜΩΣ, Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (όπως όλες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία : Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος

1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία : Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος 1 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: «Ελληνική Γεωργία 2012 2020: Η Αγροτική Παραγωγή Κύριος Πυλώνας Ανάπτυξης της Ελλάδος «H ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Στέλλα Μπεζεργιάννη και Λουκία Χρυσικού Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Παρατηρήσεις για την λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιορευστών καυσίμων, στον Δήμο Μεσολογγίου. Αγρίνιο 10-7-2017 1.

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD

Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Ο ρόλος των προηγμένων βιοκαυσίμων στην ενεργειακή και κλιματική στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης Κυριάκος Μανιάτης PhD Τομέας Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών, Καινοτομίας και Καθαρού Άνθρακα, Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 EKETA ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 2 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ : MΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρ/κων (ΕΠΚΥ) Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) Εθνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final}

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. {SWD(2016) 246 final} {SWD(2016) 249 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2016 COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2010 COM(2010)11 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Περί απαιτήσεων αειφορίας σχετικά µε τη χρήση στερεών και αέριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Φλάμος. Δανάη Μανωλή

Αλέξανδρος Φλάμος. Δανάη Μανωλή Ανάλυση του κύκλου ζωής Αποτύπωμα Άνθρακα Αλέξανδρος Φλάμος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: aflamos@unipi.gr Δανάη Μανωλή e-mail: danai@unipi.gr Researcher FP7 GreenEcoNet Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Εργασία Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων Αλμπάνη Βάλια Καραμήτρου Ασημίνα Π.Π.Σ.Π.Α. Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Μανωλάς Αθήνα 2013 1 Πίνακας περιεχομένων ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ...2 Εξαντλούμενοι φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Newsletter 10 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 6863 final - Annexes 1-4. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13021/15 ADD 1 ENER 354 ENV 627 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για το Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος.

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs Σχολικός Σύμβουλος. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 1. Τα καυσόξυλα και το ξυλοκάρβουνο, γνωστά από τους προϊστορικούς χρόνους. 2. Οι πελλέτες (pellets). Προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες

Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Ο ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 29-30 Μαΐου 2009, Αλεξανδρούπολη Παραγωγή Καυσίµου Ντίζελ από Ανανεώσιµες Πρώτες Ύλες Νίκος Παπαγιαννάκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χηµικών Μηχανικών 1 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Χαρακτηριστικά συστήματος ισοζυγίου μάζας. Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας τα χαρακτηριστικά αειφορίας αποδίδονται πάντοτε σε παρτίδες.

Παράρτημα Ι. Χαρακτηριστικά συστήματος ισοζυγίου μάζας. Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας τα χαρακτηριστικά αειφορίας αποδίδονται πάντοτε σε παρτίδες. Παράρτημα Ι Χαρακτηριστικά συστήματος ισοζυγίου μάζας Με το σύστημα ισοζυγίου μάζας τα χαρακτηριστικά αειφορίας αποδίδονται πάντοτε σε παρτίδες. Όταν αναμιγνύονται παρτίδες με διαφορετικά, ή χωρίς, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα «Προοπτικές αειφορικής ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα». ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι μια έννοια που ευρύτατα χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 17.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/55 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας

Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις. Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας 1 ο στρατηγικόσυνέδριογιατονκλάδοτηςενέργειας, «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η ελληνική αγορά Βιομάζας: Τάσεις και εξελίξεις Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αντώνης Γερασίµου Πρόεδρος Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 9: Αειφορία στην Κατανάλωση Ενέργειας Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE

PUBLIC. Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ /12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,31Ιουλίου2012(13.08) (OR.en) 12781/12 Διοργανικόςφάκελος: 2011/0092(CNS) LIMITE PUBLIC FISC111 ENER355 ENV632 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: τηνομάδαφορολογικώνθεμάτων-έμμεσοιφόροι(φορολόγησητηςενέργειας)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ

Newsletter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ Newsletter 12 η Έκδοση ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ CONDENSE: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΑΡΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ Ο οργανισμός ανάπτυξης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα καυσίμου σελ.1

Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Παράρτημα καυσίμου σελ.1 Περιγραφές της σύστασης καύσιμης βιομάζας Η βιομάζα που χρησιμοποιείται σε ενεργειακές εφαρμογές μπορεί να προέρχεται εν γένει από δέντρα ή θάμνους (ξυλώδης ή λιγνο-κυτταρινούχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός. υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής Στο αύριο της Ελλάδας: μια καυτή Αθήνα 10-1515 περισσότερες ημέρες καύσωνα 20 περισσότερες νύχτες με θερμοκρασίες άνω των 20 ο C 10% αύξηση των ακραίων 10% αύξηση των ακραίων βροχοπτώσεων Πλαίσιο παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Αιολική ενέργεια Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου (αριστερά) και οριζόντιου άξονα (δεξιά) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΝΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ Φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη ή παράγωγά τους Μετεστεροποίηση Υδρογονοαποξυγόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανικήπαραγωγή βιοντίζελστηνθεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειµµάτων (residues)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων

Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά οικολογικών καινοτόμων διεργασιών επεξεργασίας πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτούμενων Υποδομών & Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για τη Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Δεκεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Δεκεμβρίου 2006 6.2.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/183 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2006 περί καθορισμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΑΡΧΗ ΗΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παναγιώτης Α. Σίσκος Καθηγητής Χηµείας Περιβάλλοντος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σώµα Οµότιµων Καθηγητών, Αθήνα, 14.03.2011 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγικά 3 Ενέργεια 4

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα. Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ Το σήμερα και το αύριο της αξιοποίησης βιομάζας στην ελληνική πραγματικότητα Αντώνιος Ε. Γερασίμου Πρόεδρος ΕΛΕΑΒΙΟΜ 1 2 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης

24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 24. Μελέτη Περίπτωσης: Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Εργοστάσιο Ζάχαρης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4450, 30.6.2014 Ν. 89(Ι)/2014 89(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΝΟΜΟ TOY 2001 Προοίμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άμεσα με τον υπερπληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδοι παρακολούθησης για τις εκπομπές C 0 2 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ C O, (ΑΡΘΡΟ 9) Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO, οι εταιρείες εφαρμόζουν τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση καυσίμου χ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Επίπτωση της Διατροφής στην Κλιματική Αλλαγή Κων/νος Αμπελιώτης, Αναπλ. Καθηγητής kabeli@hua.gr Η παραγωγή τροφής Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συνοπτική παρουσίαση ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΓΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση Dipartimento di Economia e Ingegneria Agrarie Alma Mater Studiorum Università

Διαβάστε περισσότερα