ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. Ννηίνπ Αηγαίνπ ζηηο δξάζεηο 29. Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ, ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη αηηήζεηο ππαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο θαη 31. Δθπόλεζε επηρεηξεζηαθώλ ζρεδίσλ, ίδξπζεο λέσλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αηηήζεσλ ππαγσγήο ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο «ηήξημε αλέξγσλ θαη αγξνηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηα Γσδεθάλεζα». Ρφδνο, 20/03/2015 Αξ. Πξση.:

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξεέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ Δλεξγεηαθά Α.Δ. Ννηένπ Αηγαένπ ζηηο δξϊζεηο 29. Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ, έδξπζεο λϋσλ επηρεηξάζεσλ θαη αηηάζεηο ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο θαη 31. Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ, έδξπζεο λϋσλ θνηλσληθψλ επηρεηξάζεσλ θαη αηηάζεσλ ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο ζηα πιαέζηα ηεο ΠξΪμεο «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα». 1. Γηαδηθαζία Γηαγσληζκνύ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιϋνλ ζπκθϋξνπζαο πξνζθνξϊο 2. Αληηθείκελν: ΑλΪζεζε ζε εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξεέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ Δλεξγεηαθά Α.Δ. Ννηένπ Αηγαένπ (εθεμάο: ΑλαζΫηνπζα Αξρά), ζε δξϊζεηο εθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ ηεο ΠξΪμεο κε ηέηιν: «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα» 3. Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: ,00 κε ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ Φ.Π.Α. 4. Αλαζέηνπζα Αξρή: Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ - ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξέαο 1, Ρφδνο, ΣειΫθσλν: (+30) /20 Φαμ: (+30) , Πιεξνθνξέεο: Κψζηαο ΥξηζηνθΪθεο. 5. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ππνβϊινπλ πξνζθνξϋο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθϋο πξνδηαγξαθϋο ηνπ Ϋξγνπ. 6. Γηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο: απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο κϋρξη 31/12/2015 α) Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ δηαηίζεληαη από: Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξέαο 1, Ρφδνο, ΣειΫθσλν: (+30) /20 Φαμ: (+30) Πιεξνθνξέεο: ΥξηζηνθΪθεο Κψλ/λνο, 9πκ-2κκ φιεο ηηο εξγϊζηκεο εκϋξεο. Η παξαιαβά ηνπο γέλεηαη εέηε απηνπξνζψπσο εέηε κε ηαρπκεηαθνξηθά (courier) θαη θαηφπηλ πξνζθφκηζεο ηεο αέηεζεο ρνξάγεζεο (βϊζεη ηνπ ζρεηηθνχ ππνδεέγκαηνο ηνπ Παξ/ηνο) Γηα δηεπθφιπλζε θαη κφλν ησλ ππνςεθέσλ, ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ ζην e-procurement, ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξέαο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ (www.readsa.gr) θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Α.. «Γσδεθαλεζηαθφ Γέθηπν ηάξημεο ηεο Δξγαζέαο» (www.dodise.gr) β) Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξέαο 1, Ρφδνο, εέηε ηδηνρεέξσο εέηε κε ζπζηεκϋλε επηζηνιά ά ηαρπκεηαθνξηθά (courier) Ϋσο 06/04/2015, Ώξα: 12:00π.κ., θαζψο ην εκπξφζεζκν ζα πξνζδηνξέδεηαη απφ ην 2

3 Πξσηφθνιιν ΔηζεξρνκΫλσλ ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξέαο ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.. 7. Ηκεξνκελία, ώξα θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο: 06/04/2015. Ώξα: 13:00 κ.κ., Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α., Πι. Διεπζεξέαο 1, Ρφδνο. ην Ϊλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ επηηξϋπεηαη λα παξεπξέζθνληαη νη δηαγσληδφκελνη ά νη λνκέκσο εμνπζηνδνηεκϋλνη εθπξφζσπνέ ηνπο. 8. Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη αλάζεζεο: Η ζπκθεξφηεξε πξνζθνξϊ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθάξπμε. 9. Γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ: Διιεληθά 10. Θεζκηθό Πιαίζην: Ιζρχνπλ νη δηαηϊμεηο ηνπ Ϊξζξ. 83 ηνπ Ν. 2362/95, ηνπ ΠΓ 118/2007,ηνπ Ϊξζξνπ 25 λ. 3614/2007 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 143 λ. 4281/ Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ: 20/03/2015 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. Σεο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξίαο Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Υαξάιακπνο Κόθθηλνο 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΡΟ Α: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ...7 Άξζξν 1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...8 Άξζξν 2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ...8 Άξζξν 3 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ...9 Άξζξν 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ...12 Άξζξν 5 ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ...13 Άξζξν 6 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ...13 Άξζξν 7 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ...13 Άξζξν 8 ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ...14 Άξζξν 9 ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΔΤΥΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ...14 Άξζξν 10 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΓΑΠΑΝΔ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΜΔΡΟ Β: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ..16 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ...17 Άρθρο 11 ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 17 Άρθρο 12 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 18 Άρθρο 13 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ.19 Άξζξν 14 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ...20 Άξζξν 15 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ"...21 Άξζξν 16 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" Άξζξν 17 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"...26 Άξζξν 18 ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ...27 Άξζξν 19. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ..28 Άξζξν 20. ΣΑΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 29 Άξζξν 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άξζξν 22. ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ.33 Άξζξν 23 ΔΝΣΑΔΙ / ΠΡΟΦΤΓΔ Άξζξν 24 ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ...34 Άξζξν 25 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ..35 Άξζξν 26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ..36 Άξζξν 27 ΚΤΡΧΔΙ.37 ΆΡΘΡΟ 28. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ.. 37 ΆΡΘΡΟ 29. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ..37 ΆΡΘΡΟ 30. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΆΡΘΡΟ 31. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ...39 ΆΡΘΡΟ 32. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ..40 ΆΡΘΡΟ 33. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΔΚΠΣΧΔΙ.40 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α...42 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

5 Θεζκηθό Πιαίζην Γηαγσληζκνύ 1. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο 2. Σν Π.Γ. 130/2010 (ΦΔΚ 223 Α) «Οξγαληζκφο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ» 3. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) Δλέζρπζε ηεο δηαθϊλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθά αλϊξηεζε λφκσλ θαη πξϊμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγϊλσλ ζην δηαδέθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο 4. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ / «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)», φπσο ελ πξνθεηκϋλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθϊ ά ζπκπιεξσκαηηθϊ, θαη θαηϊ κϋξνο πνπ δελ αληέθεηηαη ζηηο δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, 5. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Ϊξζξα 43 θαη 52) (ΦΔΚ 64 Α ) Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2004/18/ΔΚ, ζρεηηθϊ κε ηελ εθαξκνγά ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ δηϋπνπλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη 6. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 4281/14 Ϊξζξν 143 πεξέ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 7. Οη δηαηϊμεηο ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α') Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειϋγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο (Άξζξν 83), 8. Ο Νφκνο 2286/95 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ηνκϋα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ 19/Α/ ) φπσο ηξνπνπνηάζεθε, ζπκπιεξψζεθε, αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρχεη ζάκεξα, θαη ησλ ζε εθηϋιεζε απηνχ θαλνληζηηθψλ πξϊμεσλ. 9. Η Τπνπξγηθά Απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ αξ.35130/739/2010 ηεο (ΦΔΚ Β 1291/ ) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε ζπκβϊζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκάζεηα πξντφλησλ, παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηϋιεζε Ϋξγσλ». 10. Σν Π.Γ.346/1998 (ΦΔΚ 230/Α/ ) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβϊζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 18εο Ινπιένπ 1992», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, θαη θαηϊ ην κϋξνο πνπ νη δηαηϊμεηο ηνπ δελ αληέθεηληαη ζηηο δηαηϊμεηο ηηο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ 11. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α/ ) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηϊ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ-ελαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21 εο Ινπλένπ 1989 θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξένπ 1992, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11 εο Γεθεκβξένπ 2007, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνλ Ν. 4055/2012 θαη ηζρχεη. 12. Η Οδεγέα 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 31εο Μαξηένπ 2004 «Πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» (Δπέζεκε Δθεκεξέδα L 134 ηεο ). 13. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1422/2007 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 4εο Γεθεκβξένπ 2007, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξϊ ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο ηνπο θαηϊ ηε δηαδηθαζέα ζπλϊςεσο ζπκβϊζεσλ. 5

6 14. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη γηα ηελ θαηϊξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1983/ Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιένπ πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηϊμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηελ θαηϊξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 1260/ Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε ζϋζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθϊ κε ηελ εθαξκνγά ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιένπ πεξέ θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηϊμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν θαη ην Σακεέν πλνράο θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο. 17. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1159/2000 ηεο 30εο Μαΐνπ 2000 ηεο Δπηηξνπάο «Γηα ηηο δξϊζεηο πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο πνπ πξϋπεη λα αλαιακβϊλνπλ ηα θξϊηε κϋιε ζρεηηθϊ κε ηηο παξεκβϊζεηο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακεέσλ» (Δπέζεκε Δθεκεξέδα L 130 ηεο ), φπσο ηζρχεη. 18. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1564/2005 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο επηεκβξένπ 2005, γηα ηελ θαηϊξηηζε ηππνπνηεκϋλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζέεπζε πξνθεξχμεσλ θαη γλσζηνπνηάζεσλ ζην πιαέζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ δπλϊκεη ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ. 19. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 448/2004 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 10εο Μαξηένπ 2004, γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1685/2000 ν νπνένο ζεζπέδεη ιεπηνκεξεέο θαλφλεο εθαξκνγάο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999 ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξϊ ζηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ ζρεηηθϊ κε ηηο ελϋξγεηεο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα δηαξζξσηηθϊ ηακεέα, θαη γηα ηελ θαηϊξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1145/ Η Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιένπ ηνπ ΚξΪηνπο κε αξηζκφ 117/2009, ε νπνέα Ϋηπρε απνδνράο απφ ηνλ αξκφδην πθππνπξγφ ΑλΪπηπμεο θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ε απηεπϊγγειηε αλαδάηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθϋο δηαδηθαζέεο. 21. Σελ κε αξ. πξση. 1369/ Απφθαζε Έληαμεο ηεο ΠξΪμεο «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα» ζην Δ.Π. «ΑλΪπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» κε θσδ MIS Σν χκθσλν απνδνράο φξσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο Ϋληαμεο 23. Σν Σερληθφ Γειηέν ΠξΪμεο 24. Σν κε αξ. πξση. 2158/ Ϋγγξαθν ηεο ΔλδηΪκεζεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ γηα ηελ επηβεβαέσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθάο ΔπΪξθεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκϋλε ΠξΪμε κε εηδηθϋο πξνδηαγξαθϋο 25. Σελ κε αξ. πξση. 1992/ απφθαζε πξνϋγθξηζεο ηεο ΔλδηΪκεζεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ 26. Σελ ππ αξ. πξση. ΣΟΠΑ022/ Απφθαζε Απηεπηζηαζέαο ηεο πξϊμεο «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα», κε θσδηθφ MIS Σελ 74/ απφθαζε Γ ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξέαο ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. γηα ηνλ νξηζκφο ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη γηα ηελ Ϋγθξηζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο 6

7 28. Η ππ` αξηζκ. ΓΙΑΓΠ/Α1/18368/ (ΦΔΚ 1276Β`/ ) «Καζνξηζκφο ηχπνπ θαη πεξηερνκϋλνπ ηεο ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75). ΜΔΡΟ Α: ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 7

8 Άξζξν 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ο ηέηινο ηεο ΠξΪμεο εέλαη «ηήξημε αλέξγσλ θαη αγξνηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηα Γσδεθάλεζα» Σν πξνηεηλφκελν ζρϋδην δξϊζεο απνηειεέ κέα νινθιεξσκϋλε παξϋκβαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζα πινπνηεζεέ απφ ηελ Αλαπηπμηαθά χκπξαμε ΓΧΓΔΚΑΝΗΙΑΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ, ε νπνέα απνηειεέηαη απφ επηϊ θνξεέο: - Αλαπηπμηαθά Γσδεθαλάζνπ ΑΝ.ΓΧ. (πληνληζηάο) - Αλαπηπμηαθε Δηαηξεέα "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ" - Γσδεθαλεζηαθά Δηαηξεέα ΑλΪπηπμεο θαη Πξνφδνπ - Γάκν Ρφδνπ -Ιλζηηηνχην Δξγαζέαο Γ..Δ.Δ. -Γλψζε Αλαπηπμηαθά Αζηηθά Με Κεξδνζθνπηθά Δηαηξεέα - ΚΔΚ Ννκνχ Γσδεθαλάζνπ "ΓΔΧΡΓΙΟ ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ" Η γεσγξαθηθά πεξηνρά παξϋκβαζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδένπ εθηεέλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ Γσδεθαλάζνπ. Σν ρϋδην ζα επηθεληξσζεέ ζηνπο εμάο ηνκεέο: 1) Αγξνηηθά Οηθνλνκέα 2) Μεηαπνέεζε θαη εκπνξέα αγξνηηθψλ πξντφλησλ 3) Τπεξεζέεο 4) Θεκαηηθφο Σνπξηζκφο θαη 5) Κνηλσληθά Οηθνλνκέα Αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε ππνζηάξημε 110 αλϋξγσλ γηα ηελ Ϋληαμε ηνπο ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο, νη νπνένη αλάθνπλ ζηηο εμάο νκϊδεο ζηφρνπ: 1) λϋνη Ϋσο 35 εηψλ, 2) καθξνρξφληα Ϊλεξγνη, 3) Ϊλεξγεο γπλαέθεο, 4) αγξφηεο, αζθαιηζκϋλνη ζηνλ ΟΓΑ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξϊκκαηνο, ηφρνο ηνπ Ϋξγνπ εέλαη ε πξνεηνηκαζέα γηα (επαλ)ϋληαμε ησλ αλϋξγσλ κϋζα απφ δξϊζεηο επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο θαη επηκφξθσζεο γηα ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ θαη νξηδφληησλ πξνζφλησλ, αιιϊ θαη δξϊζεηο ζπκβνπιεπηηθάο πιεξνθφξεζεο θαη ππνζηάξημεο, πξνθεηκϋλνπ εέηε λα αζθάζνπλ επηρεηξεκαηηθϋο δξαζηεξηφηεηεο εέηε λα ζηειερψζνπλ πθηζηϊκελεο επηρεηξάζεηο, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηάζεηο ηνπο γηα βησζηκφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα θαη εμσζηξϋθεηα. ΔπηπιΫνλ, ζην πιαέζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ Σνπηθνχ ρεδένπ ζα πινπνηεζνχλ δξϊζεηο Ϋξεπλαο, δηθηχσζεο θαη πιεξνθφξεζεο κε ζηφρν ηελ ελεκϋξσζε, ηε δηϊδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε κφριεπζε πξφζζεησλ εληζρχζεσλ, ψζηε λα ηνλσζεέ ε ηνπηθά επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα. Γηα ηελ επέηεπμε ησλ παξαπϊλσ ζηφρσλ ην Ϋξγν πεξηιακβϊλεη ζεηξϊ αιιειϋλδεησλ δξϊζεσλ. Άξζξν 2. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδόρνπ Σν αληηθεέκελν ηνπ Αλαδφρνπ αθνξϊ ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξεέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ Δλεξγεηαθά Α.Δ. Ννηένπ Αηγαένπ (εθεμάο: ΑλαζΫηνπζα Αξρά), ζε δξϊζεηο δεκηνπξγέαο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδέσλ ηεο ΠξΪμεο κε ηέηιν: «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα», φπσο απηά πεξηγξϊθεηαη αλαιπηηθϊ ζηελ «Απφθαζε Τινπνέεζεο κε Ίδηα ΜΫζα ηεο ΠξΪμεο» θαη ην «Σερληθφ Γειηέν ηεο ΠξΪμεο». Ακθφηεξα ηα θεέκελα ζα παξαδνζνχλ ζηνλ ΑλΪδνρν ηνπ παξφληνο Έξγνπ, κε ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Αξκφδην φξγαλν πνπ εέλαη ππεχζπλν απφ πιεπξϊο ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξέαο 8

9 ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη ηελ παξαιαβά ηνπ, θαζψο θαη ησλ εθϊζηνηε παξαδνηϋσλ ηνπ, εέλαη ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ, πνπ Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ κε Απφθαζε ηεο ΠξνΫδξνπ ηνπ Γ.. Άξζξν 3. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ Παξαδνηέα Έξγνπ Σν αληηθεέκελν ηνπ Αλαδφρνπ εέλαη: Καηηγοπία Δπάζηρ Σίηλορ Δπάζηρ ςμμεηέσονηερ Εηαίποι Πποϋπολογιζμόρ Δπάζηρ ,00 ςμβοςλεςηική - Πληποθόπηζη - Τποζηήπιξη 29. Εκπόνηζη επισειπηζιακών ζσεδίων ίδπςζηρ νέων επισειπήζεων και αιηήζειρ ςπαγωγήρ ζε ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ Αλαπηπμηαθά Γσδεθαλάζνπ - Αλαπηπμηαθά Αλψλπκε Δηαηξεέα Ο.Σ.Α. Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ" Γσδεθαλεζηαθά Δηαηξέα ΑλΪπηπμεο θαη Πξνφδνπ Γλψζε Αλαπηπμηαθά Αζηηθά Με Κεξδνζθνπηθά Δηαηξεέα Η δξϊζε αθνξϊ ζηελ ππνζηάξημε 5 σθεινπκϋλσλ πξνθεηκϋλνπ λα εθπνλάζνπλ κε ηε βνάζεηα εμεηδηθεπκϋλσλ ζπκβνχισλ επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα έδξπζεο επηρεέξεζεο θαη αληέζηνηρεο αηηάζεηο γηα ππαγσγά ζε θϊπνηνλ ηξϋρνλ πξφγξακκα ελέζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Σα ηειεπηαέα ρξφληα θαζψο Ϋρνπλ αλαπηπρζεέ ελδηϊκεζνη θνξεέο ππνζηάξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη πινπνηεέηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκϊησλ ζηάξημεο ησλ επηρεηξάζεσλ, ε αλϊγθε ζχληαμεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ απμϊλεηαη δηαξθψο. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρϋδην παξϋρεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ζηνλ επηρεηξεκαηέα θαζψο ΒνεζΪ ζηελ εθηέκεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο Απνηειεέ ρξάζηκν βνάζεκα γηα ηελ πξνζϋιθπζε δπλεηηθψλ επελδπηψλ θαη ηε ζπγθϋληξσζε θεθαιαένπ πκβϊιιεη ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξέπησζε ιαζψλ. Παξφιν πνπ νη πιεξνθνξέεο πνπ πεξηϋρεη βαζέδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πξνβιϋςεηο, ε δηαδηθαζέα ζχληαμεο θαη πινπνέεζεο ηνπ ζρεδένπ βνεζϊ ζεκαληηθϊ ην λϋν επηρεηξεκαηέα ηδηαέηεξα ζηελ παξϊθακςε ηπρφλ εκπνδέσλ πνπ ζα ζπλαληάζεη θαηϊ ηελ έδξπζε ηεο επηρεέξεζεο. Αναμενόμενα παπαδοηέα / πποϊόνηα 5 επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα (business plans)θαη αληέζηνηρεο αηηάζεηο ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο 9

10 Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ην πιαέζην ηεο δξϊζεο ζα εθπνλεζνχλ 5 επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρϋδην σο κηα εκπεξηζηαησκϋλε κειϋηε, ζα απνηειϋζεη ζεκαληηθφ εξγαιεέν ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα αζθάζνπλ νη σθεινχκελνη ηνπ Ϋξγνπ. Η εθπφλεζε ηνπ Business plan, δειαδά ηνπ ζπλνιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηηξϋπεη Ϋγθαηξα λα δηαγλσζζνχλ δπλϊκεηο θαη αδπλακέεο, επθαηξέεο θαη θέλδπλνη θαη λα ηεζνχλ ζηφρνη θαηϊ ην πξψην δηϊζηεκα ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο. Η εθπφλεζε ηνπ θϊζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ (business plan), ζα βαζηζηεέ ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο πξνο ηνλ ππνςάθην λα πξνεηνηκϊζεη θαηϊιιεια ηελ έδξπζε ηεο επηρεέξεζάο ηνπ ζηελ νπηηθά λα εέλαη βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθά ζηελ αγνξϊ. Δηδηθφηεξα, ε ππνζηάξημε απφ εμεηδηθεπκϋλα ζηειϋρε ησλ εηαέξσλ ηεο Α «Γσδεθαλεζηαθφ Γέθηπν ηάξημεο ηεο Δξγαζέαο» πνπ ζπκκεηϋρνπλ ζηε ΓξΪζε, ζα βαζηζηεέ θαηαξράλ ζηελ ππνβνάζεζε ηνπ σθεινχκελνπ λα ζπιιϋμεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο θαη ζε επφκελε θϊζε λα θαηαξηέζνπλ απφ θνηλνχ ην επηρεηξεζηαθφ ζρϋδην κε ηηο εμάο ελδεηθηηθϋο ελφηεηεο: 1. χληνκε πεξέιεςε 2. Οξηζκφο νπηηθάο θαη ζηφρσλ 3. Αληηθεέκελα 4. Πεξηγξαθά ηεο επηρεέξεζεο 5. Πξνζδηνξηζκφο ΑγνξΪο ζηφρνπ Ϋξεπλα αγνξϊο 6. Απνηέκεζε ησλ πφξσλ θαη ησλ δπλαηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο 7. Δπηρεηξεζηαθφ πεξηβϊιινλ 8. πγθξηηηθά αλϊιπζε ησλ απνηειεζκϊησλ Ϋξεπλαο αγνξϊο, ηεο απνηέκεζεο ησλ πφξσλ ηεο επηρεέξεζεο θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβϊιινληνο 9. Σν πξφγξακκα δξϊζεο-παξαγσγάο 10. Σν πξφγξακκα marketing 11. Σν ζρϋδην δηαρεέξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 12. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρϋδην 13. ελϊξηα κεηεμϋιημεο ηεο επηρεέξεζεο Σελ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ζα αθνινπζάζεη ε δηεξεχλεζε χπαξμεο θαηϊιιεινπ πξνγξϊκκαηνο ελέζρπζεο ηεο έδξπζεο επηρεηξάζεσλ, ε απνζαθάληζε ησλ πξνυπνζϋζεσλ Ϋληαμεο ηνπ εθϊζηνηε σθεινχκελνπ ζην πξφγξακκα θαη - εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζϋζεηο - ε ζχληαμε ηεο αληέζηνηρεο αέηεζεο ππαγσγάο. 10

11 Καηηγοπία Δπάζηρ Σίηλορ Δπάζηρ ςμμεηέσονηερ Εηαίποι Πποϋπολογιζμόρ Δπάζηρ ,00 ςμβοςλεςηική - Πληποθόπηζη - Τποζηήπιξη 31. Εκπόνηζη επισειπηζιακών ζσεδίων ίδπςζηρ νέων κοινωνικών επισειπήζεων και αιηήζεων ςπαγωγήρ ζε ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ" Εηαίπορ Αλαπηπμηαθά Δηαηξεέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ "ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ" ύνολο Δπάζηρ ,00 Η δξϊζε αθνξϊ ζηελ ππνζηάξημε 25 σθεινπκϋλσλ πξνθεηκϋλνπ λα εθπνλάζνπλ κε ηε βνάζεηα εμεηδηθεπκϋλσλ ζπκβνχισλ επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα έδξπζεο 3 θνηλσληθψλ επηρεηξάζεσλ (βϊζεη ηνπ Ν. 4019/2011) θαη αληέζηνηρεο αηηάζεηο γηα ππαγσγά ζε θϊπνηνλ ηξϋρνλ πξφγξακκα ελέζρπζεο ηεο θνηλσληθάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (π.ρ. Σακεέν Κνηλσληθάο Οηθνλνκέαο). Οη θνηλσληθϋο επηρεηξάζεηο πξϋπεη λα ζρεδηϊδνληαη ζηε βϊζε ελφο θχθινπ δσάο απηψλ ησλ επηρεηξάζεσλ κε καθξφπλνν ζρεδηαζκφ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρϋδην παξϋρεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ζηνλ επηρεηξεκαηέα θαζψο ΒνεζΪ ζηελ εθηέκεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο Απνηειεέ ρξάζηκν βνάζεκα γηα ηελ πξνζϋιθπζε δπλεηηθψλ επελδπηψλ θαη ηε ζπγθϋληξσζε θεθαιαένπ πκβϊιιεη ζηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε πεξέπησζε ιαζψλ Παξφιν πνπ νη πιεξνθνξέεο πνπ πεξηϋρεη βαζέδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε πξνβιϋςεηο, ε δηαδηθαζέα ζχληαμεο θαη πινπνέεζεο ηνπ ζρεδένπ βνεζϊ ζεκαληηθϊ ην λϋν επηρεηξεκαηέα ηδηαέηεξα ζηελ παξϊθακςε ηπρφλ εκπνδέσλ πνπ ζα ζπλαληάζεη θαηϊ ηελ έδξπζε ηεο επηρεέξεζεο. Αναμενόμενα παπαδοηέα / πποϊόνηα 3 επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα (business plans)θαη αληέζηνηρεο αηηάζεηο ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο ηεο έδξπζεο θνηλσληθψλ επηρεηξάζεσλ Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ην πιαέζην ηεο δξϊζεο ζα εθπνλεζνχλ 3 επηρεηξεζηαθϊ ζρϋδηα πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ έδξπζε ηζϊξηζκσλ επηρεηξάζεσλ θνηλσληθάο νηθνλνκέαο. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρϋδην σο κηα εκπεξηζηαησκϋλε κειϋηε, ζα απνηειϋζεη ζεκαληηθφ εξγαιεέν ζρεδηαζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηζπκνχλ λα αζθάζνπλ νη σθεινχκελνη ηνπ Ϋξγνπ. Η εθπφλεζε ηνπ Business plan, δειαδά ηνπ ζπλνιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηηξϋπεη Ϋγθαηξα λα δηαγλσζζνχλ δπλϊκεηο θαη αδπλακέεο, επθαηξέεο θαη θέλδπλνη θαη λα ηεζνχλ ζηφρνη θαηϊ ην πξψην δηϊζηεκα ιεηηνπξγέαο ηεο θνηλσληθάο επηρεέξεζεο. Η εθπφλεζε ηνπ θϊζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ (business plan), ζα βαζηζηεέ ζηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο πξνο ηνπο ππνςάθηνπο λα πξνεηνηκϊζνπλ θαηϊιιεια ηελ έδξπζε θνηλσληθψλ επηρεηξάζεσλ ζηελ νπηηθά λα εέλαη βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθά ζηελ αγνξϊ. Δηδηθφηεξα, ε ππνζηάξημε ζα βαζηζηεέ θαηαξράλ ζηελ ππνβνάζεζε ηνπ σθεινχκελνπ λα ζπιιϋμεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο θαη ζε επφκελε θϊζε λα θαηαξηέζνπλ απφ θνηλνχ ην επηρεηξεζηαθφ ζρϋδην κε ηηο εμάο ελδεηθηηθϋο ελφηεηεο: 11

12 1. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΝΔΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΝΔΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΧΝ- ΔΣΑΙΡΧΝ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.3 ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2. Ζ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2.1 ΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ - ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 2.2 ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΗ ΠΟΡΟΗ ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ Ο ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ζ ΑΓΟΡΑ, Ο ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ 3. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΝΟ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΝΓΤΗ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 3.2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ 3.3 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΗ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ 3.4 ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ - ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 4. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ- ΣΑΓΙΑ 4.2 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ Γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο θαηϊξηηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ, νη ζχκβνπινη κπνξνχλ κεηαμχ Ϊιισλ λα αμηνπνηάζνπλ ην "Πρόησπο Δπιτειρημαηικό τέδιο για Κοινωνικές Δπιτειρήζεις και Κοινωνικούς σνεηαιριζμούς Περιοριζμένης Δσθύνης", ην νπνέν εθπνλάζεθε απφ ηελ Αλαπηπμηαθά χκπξαμε "πλεξγέα", ζην πιαέζην ηεο Κ.Π. EQUAL-Ά ΚΤΚΛΟ. Σελ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ζα αθνινπζάζεη ε δηεξεχλεζε χπαξμεο θαηϊιιεινπ πξνγξϊκκαηνο ελέζρπζεο ηεο έδξπζεο επηρεηξάζεσλ, ε απνζαθάληζε ησλ πξνυπνζϋζεσλ Ϋληαμεο ηνπ εθϊζηνηε σθεινχκελνπ ζην πξφγξακκα θαη - εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζϋζεηο - ε ζχληαμε ηεο αληέζηνηρεο αέηεζεο ππαγσγάο. Άξζξν 4. Γηάξθεηα Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Σν ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πξϋπεη λα Ϋρεη νινθιεξσζεέ κϋρξη 30/09/2015. Ο ΑλΪδνρνο ζα πξνζθϋξεη ηηο εδψ πεξηγξαθφκελεο ππεξεζέεο ηνπ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο θαη Ϋσο ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ παξαδνηϋσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 12

13 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγϊδεηαη κε ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο θαη ελ γϋλεη κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγϊηεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Άξζξν 5. Παξάδνζε Παξαδνηέσλ Η δηϊξθεηα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ νξέδεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο κϋρξη 30/09/2015 ε κϋρξη ηεο λϋαο νξηδφκελεο εκεξνκελέαο ζε πεξέπησζε παξϊηαζεο ηνπ Ϋξγνπ ε νπνέα ζα πξϋπεη λα Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ηε ΓΑ ά ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο. Η παξνρά ησλ επηκϋξνπο εξγαζηψλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν εέλαη δπλαηφ λα κεηαβϊιιεηαη ρξνληθϊ, κεηϊ απφ θνηλά ζπκθσλέα κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβϊιιεηαη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηϊγξακκα ηνπ Ϋξγνπ. Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ κνλνκεξψο ην δηθαέσκα κεηϊζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξϊκκαηνο ηνπ Ϋξγνπ ά επέ κϋξνπο πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ ζεκεέσλ ά δξαζηεξηνηάησλ ηνπ ρξνλνδηαγξϊκκαηνο, εϊλ θξέλεη φηη απηφ επηβϊιιεηαη, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηϋο ελεκεξψλεη εγθαέξσο ηνλ ΑλΪδνρν γηα ηε δηαθνξνπνέεζε ηνπ ρξνλνδηαγξϊκκαηνο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκϋλε δξαζηεξηφηεηα. Άξζξν 6. Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ Α) Ο εθηηκψκελνο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ϋξγνπ πνπ ζα αλαιϊβεη λα πινπνηάζεη ν ΑλΪδνρνο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλεο ηεο ακνηβάο ηνπ Αλαδφρνπ, αλϋξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ηξηώλ ρηιηάδσλ επξώ (33.000,00 ) κε ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ΦΠΑ. Β) Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ππφ αλϊζεζε ζχκβαζεο ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. Γ) Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη αλϊ πϊζα ζηηγκά λα δηαθφςεη, εθφζνλ ην θξέλεη ζθφπηκν θαη θαηφπηλ εηδηθάο θαη εκπεξηζηαησκϋλεο αηηηνιφγεζεο, ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. Άξζξν 7. Σξόπνο Πιεξσκήο Καηαβνιά κε ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ΦΠΑ κε ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ 5 επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ ηεο δξϊζεο 29. Εκπόνηζη επισειπηζιακών ζσεδίων ίδπςζηρ νέων επισειπήζεων και αιηήζειρ ςπαγωγήρ ζε ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ απφ ηελ νξηζκϋλε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Καηαβνιά κε ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ΦΠΑ κε ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ 3 επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ ηεο δξϊζεο 31. Εκπόνηζη επισειπηζιακών ζσεδίων ίδπςζηρ νέων κοινωνικών επισειπήζεων και αιηήζεων ςπαγωγήρ ζε ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ απφ ηελ νξηζκϋλε επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 13

14 Άξζξν 8. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξϋο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηϋο γηα εθαηόλ είθνζη (120) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξϊο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξϊθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, πξηλ ηελ ιάμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα έζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ παξνχζα Γηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξϊηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξϊο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 150/Α/ ). ΠξνζθνξΪ, πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ, απνξξέπηεηαη σο απαξϊδεθηε. Άξζξν 9. Σξόπνο ιήςεο ηνπ Σεύρνπο Γηαθήξπμεο Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ 1. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα απεπζχλεηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, φζν δηϊζηεκα δηαξθεέ ην δηθαέσκα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη λα παξαιακβϊλεη ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο θαηϊ ηε δηϊξθεηα ησλ εξγϊζηκσλ εκεξψλ θαη κϋζα ζην σξϊξην εξγαζέαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 2. Η δηϊζεζε ηεο Γηαθάξπμεο γέλεηαη απφ ηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ε παξαιαβά ηεο γέλεηαη απηνπξνζψπσο ά κϋζσ ηαρπκεηαθνξϊο, ζηε ηειεπηαέα δε πεξέπησζε θαηφπηλ εγγξϊθνπ αηηάκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. 3. Οη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο ζα πξϋπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ Ϋληππν (βϊζεη ηνπ ζρεηηθνχ ππνδεέγκαηνο ηνπ Παξ/ηνο) κε ηα ζηνηρεέα ηνπο (φπσο επσλπκέα, δηεχζπλζε, ηειϋθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ), ην νπνέν κπνξνχλ λα απνζηεέινπλ κϋζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζηε δηεχζπλζε Ϋηζη ψζηε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα Ϋρεη ζηε δηϊζεζε ηεο πιάξε θαηϊινγν φζσλ παξϋιαβαλ ηε δηαθάξπμε, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ ζα άζειε λα ηνπο απνζηεέιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθϊ Ϋγγξαθα ά δηεπθξηλέζεηο επ απηάο. 4. Πξνο δηεπθφιπλζε θαη γηα ηελ ελεκϋξσζε ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ, ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξϊθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα δηαηέζεηαη θαη ζε ειεθηξνληθά κνξθά κϋζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζϋηνπζαο αξράο (www.readsa.gr) θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Αλαπηπμηαθάο χκπξαμεο «Γσδεθαλεζηαθφ Γέθηπν ηάξημεο ηεο Δξγαζέαο» (www.dodise.gr) 5. ε πεξέπησζε πνπ νη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζϋλ αληέγξαθν δελ εέλαη πιάξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πέλαθα πεξηερνκϋλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειέδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ απφ ηνλ Αξκφδην γηα ηελ Παξνρά Πιεξνθνξηψλ, λϋν πιάξεο αληέγξαθν. 6. Οη ππνςάθηνη κπνξνχλ λα δεηάζνπλ γξαπηψο δηεπθξηλέζεηο ά/θαη ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο ζρεηηθϋο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ κϋρξη θαη νθηψ (8) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/ ), απηϋο παξϋρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκϋξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε θϊζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νη σο Ϊλσ ζπκπιεξσκαηηθϋο πιεξνθνξέεο, απηϋο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθϋξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο 14

15 δπλϊκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Φ.Δ.Κ. 118/Α/ ). Άξζξν 10. Γεκνζηόηεηα Η παξνχζα Πξνθάξπμε δεκνζηεχεηαη: 1.ηελ ηζηνζειέδα ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο «ΓηΪπγεηα» 2. ηελ ηζηνζειέδα ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ (www.eprocurement.gov.gr) 3.ηελ Ιζηνζειέδα ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξέαο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ- Δλεξγεηαθά Α.Δ. Ννηένπ Αηγαένπ (www.readsa.gr). 4. ηελ ηζηνζειέδα ηεο Αλαπηπμηαθάο χκπξαμεο «Γσδεθαλεζηαθφ Γέθηπν ηάξημεο ηεο Δξγαζέαο» (www.dodise.gr) Σν θφζηνο δεκνζέεπζεο βαξχλεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 15

16 ΜΔΡΟ Β: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 16

17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άξζξν 11. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα, ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο απηψλ πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλα ζηα θξϊηε κϋιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ζηα θξϊηε κϋιε ηεο πκθσλέαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ά ζηα θξϊηε κϋιε πνπ Ϋρνπλ ππνγξϊςεη ηελ πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε απφ ηελ ΔιιΪδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ζπλϊςεη επξσπατθϋο ζπκθσλέεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνράο εέλαη επέζεο ηα λνκηθϊ πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ ζπζηαζεέ κε ηελ λνκνζεζέα θξϊηνπο κϋινπο ηεο ΔΔ ά ηνπ ΔΟΥ ά θξϊηνπο κϋινπο πνπ Ϋρεη ππνγξϊςεη ηελ Γ ά ηξέηεο ρψξαο πνπ Ϋρεη ζπλϊςεη επξσπατθά ζπκθσλέα κε ηελ ΔΔ θαη Ϋρνπλ ηελ θεληξηθά ηνπ δηνέθεζε ά ηελ θχξηα εγθαηϊζηαζά ηνπο ά ηελ Ϋδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηϋξσ ρσξψλ. Σα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα, σο Ϊλσ, ζα πξϋπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηα ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο, φπσο αλαιχνληαη ζην Ϊξζξν 16 ηεο παξνχζαο. ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηϋρνπλ εέηε απηφλνκα εέηε σο κϋιε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξεέεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/2005. ΦπζηθΪ ά λνκηθϊ πξφζσπα ά ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο απηψλ πνπ ππνβϊιινπλ θνηλά πξνζθνξϊ, πξϋπεη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθεέο κε ην αληηθεέκελν ηεο δηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε ησλ ελψζεσλ ά θνηλνπξαμηψλ, αξθεέ θαη Ϋλα κϋινο απηψλ λα αζθεέ δξαζηεξηφηεηεο απνιχησο ζπλαθεέο κε ην αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ. ηελ πεξέπησζε ησλ ελψζεσλ, απηϋο δελ απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ ιϊβεη ζπγθεθξηκϋλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκϋλνπ λα ππνβϊινπλ πξνζθνξϊ. Η ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηελ ππνςάθηα Ϋλσζε, ζηελ πεξέπησζε πνπ απηά επηιεγεέ σο ΑλΪδνρνο ηνπ Ϋξγνπ, λα ζπζηάζεη, πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμέα κε ά ρσξέο λνκηθά πξνζσπηθφηεηα, ηνπ θεηκϋλνπ ηεο ζπκβϊζεσο δηακνξθνπκϋλνπ αλαιφγσο. Σα κϋιε ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο επζχλνληαη Ϋθαζηνο, Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθηϋιεζε ηνπ Ϋξγνπ. ΚΪζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεέ λα κεηϋρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξϋο. ΦπζηθΪ ά λνκηθϊ πξφζσπα πνπ ζπκκεηϋρνπλ, απηφλνκα ά σο κϋιε θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο ζε παξαπϊλσ απφ κέα πξνζθνξϋο, απνθιεένληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθϋξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θϊζε πξνζθνξϊο ζηελ νπνέα ζπκκεηϋρνπλ. Σα θπζηθϊ θαη λνκηθϊ πξφζσπα ηεο αιινδαπάο ά ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο απηψλ πνπ ππνβϊινπλ θνηλά πξνζθνξϊ, απαηηεέηαη λα πξνζθνκέζνπλ ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθϊ πξνθεηκϋλνπ λα απνδεέμνπλ ηελ εγγξαθά ηνπο ζε ζρεηηθφ ά αληέζηνηρν κε ην αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ά λα πξνζθνκέζνπλ ζρεηηθά Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα ηνπο λνκηκνπνηεέ γηα ηελ παξνρά ησλ δεηνπκϋλσλ ππεξεζηψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιϋπνληαη ζηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο εγθαηϊζηαζάο ηνπο. Δπέζεο ζα πξϋπεη λα νξέζνπλ αληέθιεην πνπ ζα Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ ζηελ Αζάλα θαη πξνο ηνλ νπνένλ ζα γέλνληαη φιεο νη θνηλνπνηάζεηο εγγξϊθσλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνο ηνλ ππνςάθην ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. Ο αληέθιεηνο ζα πξϋπεη λα ππνβϊιεη δάισζε απνδνράο 17

18 ηεο εθπξνζψπεζάο θαη δάισζε ηνπ ππνςεθένπ φηη ηνπ αλαζϋηεη ηελ εθπξνζψπεζε γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζέα. Γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξϋπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθϊ ηηο θϊησζη πξνυπνζϋζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο ηνπο ηθαλφηεηεο: Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ : Γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη πξϋπεη λα πιεξνχλ ππνρξεσηηθϊ ηηο θϊησζη πξνυπνζϋζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηερληθϋο θαη επαγγεικαηηθϋο ηνπο ηθαλφηεηεο: ην δηαγσληζκφ δηθαέσκα ζπκκεηνράο Ϋρνπλ : Α. ΦπζηθΪ ά ΝνκηθΪ Πξφζσπα, ηα νπνέα Ϋρνπλ πινπνηάζεη Ϋξγα παξφκνηαο θχζεο. Β. Να εκθαλέδνπλ κϋζν φξν εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ κεγαιχηεξν ησλ πελάληα ρηιηϊδσλ επξψ (50.000,00 ). ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, ηφηε ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθϋο ρξάζεηο δξαζηεξηνπνηεέηαη, ζα πξϋπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο ησλ πελάληα ρηιηϊδσλ επξψ (50.000,00 ) Άξζξν 12. Απνθιεηζκόο Πξνζθνξάο ην δηαγσληζκφ γέλνληαη δεθηϋο νη πξνζθνξϋο πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζϋζεηο, ην λνκηθφ πιαέζην θαη ηηο πξνδηαγξαθϋο ηεο Γηαθάξπμεο. ΠξνζθνξΪ απνθιεέεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε φηαλ : Δέλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεέ λα εθηηκεζεέ ά εέλαη ππφ αέξεζε ά πεξηϋρεη ειιηπά ά αλαθξηβά ζηνηρεέα Δέλαη ελαιιαθηηθά ά απεπζχλεηαη ζε ηκάκα κφλνλ ηνπ Ϋξγνπ Γελ ππνβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθϊ Γελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ Γελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά θαη δελ Ϋρεη ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθϊ θεθϊιαηα ηνπ παξφληνο Η ηζρχο ηεο νξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηϊζηεκα κηθξφηεξν ησλ εθαηφλ εέθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επνκϋλε ηεο δηελϋξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Γελ εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο επέ κϋξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνέ αλαθϋξνληαη. Η νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αλαθϋξεηαη ζηελ παξνχζα 18

19 Άξζξν 13. Απνθιεηζκόο Γηαγσληδόκελνπ Απφ ην δηαγσληζκφ απνθιεένληαη φζνη δηαγσληδφκελνη : 1. δελ πιεξνχλ ηα θξηηάξηα ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, φπσο ηζρχεη, θαη φπσο απηϊ ηπρφλ εμεηδηθεχνληαη απφ ην εζληθφ δέθαην, ηεξνπκϋλσλ ησλ πξνβιϋςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαένπ θαη ζπγθεθξηκϋλα, i) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγϊλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (20), ii) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξϊμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997(21) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξϊγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξϊζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ iii) απϊηε, θαηϊ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ iv) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ινπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξϊλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 2. απνθιεέζζεθαλ ηειεζέδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζέα ά ΝνκηθΪ Πξφζσπα Γεκνζένπ Γηθαένπ γηαηέ δελ εθπιάξσζαλ ηηο ζπκβαηηθϋο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην Γεκφζην 3. Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ γηα αδέθεκα πνπ αθνξϊ ηελ επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπο βϊζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκϋλνπ 4. φζνη Ϋρνπλ δηαπξϊμεη βαξχ επαγγεικαηηθφ παξϊπησκα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ θνξϋα ά κπνξεέ λα δηαπηζησζεέ κε νπνηνδάπνηε κϋζν απφ ηελ Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. 5. φζα θπζηθϊ πξφζσπα ά επηρεηξάζεηο ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζϊξηζε, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά Ϊιιε αλϊινγε θαηϊζηαζε θαη επέζεο φζνη ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά Ϋθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά ππφ Ϊιιε αλϊινγε δηαδηθαζέα 6. δελ Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξϊ ηελ θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθϊιηζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλνη ά ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα 7. δελ Ϋρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζρεηηθϊ κε ηελ πιεξσκά θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα 8. γηα ηα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ηεο αιινδαπάο, εϊλ Ϋρνπλ πξνβεέ ζε έδηεο ά αληέζηνηρεο πξϊμεηο ά παξαιεέςεηο, Ϋρνπλ ππνπϋζεη ζηα έδηα ά αληέζηνηρα παξαπηψκαηα ά Ϋρνπλ ππνζηεέ αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπϊλσ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο θαηϊ πεξέπησζε εθαξκνδφκελεο γηα απηϊ λνκνζεηηθϋο θαη θαλνληζηηθϋο δηαηϊμεηο. 9. φζνη δελ απνδεηθλχνπλ ηελ νηθνλνκηθά θεξεγγπφηεηα θαη ηερληθά ηθαλφηεηϊ ηνπο ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο 19

20 10. φζνη πξνζθνκέζνπλ ςεπδεέο δειψζεηο ά δελ ππνβϊιινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθϊ ζπκκεηνράο. 11. Απνθιεένληαη επέζεο, ηα θπζηθϊ ά λνκηθϊ πξφζσπα ηεο αιινδαπάο, ηα νπνέα δελ ζα ππνβϊινπλ φια ηα Ϋγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζάκσο κεηαθξαζκϋλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα. Δπηζεκαέλεηαη φηη ζε πεξέπησζε ππνβνιάο θνηλάο πξνζθνξϊο, νη παξαπϊλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζϋλαλ απφ ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηελ θνηλά πξνζθνξϊ. ΔΪλ ζπληξϋρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα Ϋλαλ κφλν ζπκκεηϋρνληα ζε θνηλά πξνζθνξϊ, ε ππνβιεζεέζα θνηλά πξνζθνξϊ απνθιεέεηαη απφ ην δηαγσληζκφ Άξζξν 14. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 1. Οη πξνζθνξϋο πξϋπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εληαέν θϊθειν πξνζθνξϊο. Ο εληαένο απηφο θϊθεινο πξϋπεη λα πεξηιακβϊλεη ηξεηο (3) επέ κϋξνπο αλεμϊξηεηνπο ζθξαγηζκϋλνπο ππνθαθϋινπο: ηνλ ππνθϊθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηνλ ππνθϊθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηνλ ππνθϊθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 2. Ο εληαένο θϊθεινο πξνζθνξϊο θαζψο θαη νη ππνθϊθεινη κε ηα αληέηππα ησλ πξνζθνξψλ πξϋπεη απαξαέηεηα λα θϋξνπλ ηελ επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκϋλνπ θαζψο επέζεο θαη ηηο ελδεέμεηο: Πξνζθνξά ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ε Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ - ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.: - Γηεχζπλζε Ϋδξαο ηεο: Πι. Διεπζεξέαο 1, 85100, Ρφδνο - ΣειΫθσλν: /20 - Fax: Δ-mail: - Πιεξνθνξέεο: ΥξηζηνθΪθεο Κσλζηαληέλνο Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο γηα ηελ Δπηινγή Αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ: Παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο ηεο Αλαπηπμηαθάο Δηαηξεέαο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ννηένπ Αηγαένπ Δλεξγεηαθά Α.Δ. Ννηένπ Αηγαένπ ζηηο δξϊζεηο 29. Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ, έδξπζεο λϋσλ επηρεηξάζεσλ θαη αηηάζεηο ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο θαη 31. Δθπφλεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδέσλ, έδξπζεο λϋσλ θνηλσληθψλ επηρεηξάζεσλ θαη αηηάζεσλ ππαγσγάο ζε πξνγξϊκκαηα ελέζρπζεο ζηα πιαέζηα ηεο ΠξΪμεο «ηάξημε αλϋξγσλ θαη αγξνηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα ΓσδεθΪλεζα» Αλαπηπμηαθά Δηαηξέα ΠεξηθΫξεηαο Ν. Αηγαένπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Ηκεξνκελέα Γηαγσληζκνχ: 06/04/2015 Θα πξϋπεη λα αλαγξϊθεηαη ζηνλ θϊθειν: «Να μην ανοισθεί από ηην ηασςδπομική ςπηπεζία ή ηη γπαμμαηεία» 20

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.»

Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.» Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Η Ε Σ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. «R E A D S. A.» ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Ρόδος, 14/07/2015 Α.Π.: 2336 ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη Ππόσειπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΣΕΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Διαγφνιζμού Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ κε νδεγφ γηα κεηαθηλήζεηο ζηελ Ιηαιία απφ 25/6/2016 έσο θαη 07/07/2016 θαη αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ κε θσδηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΘΝΟ 36η..ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜΘΝΟ ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦ 422/2012 «Ψήθιζη πίζηωζηρ ποζού 3.315.797,80 με Φ.Π.Α., έγκπιζη ηεσνικών πποδιαγπαθών, μελέηηρ, ηεςσών δημοππάηηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 6/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα