ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ"

Transcript

1 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ Αρ. πρωτ: 750 Αθήνα,21 /04 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (Κ.Ψ.Υ.),Κέντρο ια Βίου Μάθησης 2, Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ), του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 3,πακέτο εργασίας 1 [ΥΕ/3_1] (αρ.εγκριτικής απόφασης 1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ _3/ / Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας - ΕΥΤΥΚΑ) αναλαµβάνει την διεξαγωγή 20 εξειδικευµένων πιλοτικών προγραµµάτων κατάρτισης για 400 δυνητικά απασχολούµενους σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας, ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισµού (ΕΠΦ ΨΥ). στις Περιφέρειες Στόχου, ήτοι στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και υτική Μακεδονία. Η µε την υπ αριθµ 160/ απόφαση του Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ, συσταθείσα επιτροπή επιλογής των καταρτιζοµένων, τηρουµένων των όρων και των κριτηρίων της αντίστοιχης πρόσκλησης ενδιαφέροντος (υποψηφίων καταρτιζοµένων σε 20 εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης) προχώρησε καταρχή στην επιλογή και ακολούθως στην κατάταξη των καταρτιζοµένων σε τµήµατα µεταξύ αυτών που κατέθεσαν αίτηση για να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, το Κ.Ε.Κ./Κ.Ψ.Υ χρησιµοποιεί το σύστηµα επιλογής που περιγράφει στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για καταρτιζόµενους (δηµοσιεύτηκε έντυπα και ηλεκτρονικά). Η επιλογή / κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, όπως προαναφέρθηκε µε βάση τα κριτήρια που τέθηκαν- από την Προκήρυξη, ( Α ΚΑΙ Β για την ενεργοποίηση τµήµατος, Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 και ακολούθως κυρίως το αντικειµενικό κριτήριο του αριθµού πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης των υποψηφίων προς κατάρτιση) το ΕΣ ΕΚ και την επιβολή επιπρόσθετων κριτηρίων (αντιπροσωπευτικότητας) που συνυπολογίζονται για την επιλογή των υποψηφίων κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αιτήσεις προς κατάρτιση των υποψηφίων υπερβαίνουν τις διαθέσιµες προς εκπαίδευση θέσεις Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων που θέτει η Προκήρυξη, ΕΣ ΕΚ, ζητήθηκε από τους υποψηφίους: Να έχουν εµπρόθεσµη αίτηση υποψηφιότητας για την συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης Να προσκοµίσουν την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ, για την περίπτωση ανέργων. Να προσκοµίσουν Φ/Α των τίτλων εκπαίδευσης τους (ισοτιµία σε περίπτωση απόκτηση του τίτλου στην Αλλοδαπή) Να προσκοµίσουν Φ/Α 2 όψεων του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας Να προσκοµίσουν επικυρωµένο Φ/Α, (σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε.) από δηµόσια αρχή της άδειας παραµονής ή οποιοδήποτε άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο που επιτρέπει την διαµονή παραµονή εργασία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της Ελληνικής ηµοκρατίας Να συµπληρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπει η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας ή υπεύθυνες δηλώσεις για την επαγγελµατική τους εµπειρία του ιδίου ή του εργοδότη για το χρόνο και το τόπο απασχόλησης Να προσκοµίσουν την άδεια από τονφορέα / υπηρεσία όπου εργάζονται για την διαθεσιµότητά τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης Στους πίνακες κατάταξης η ταξινόµηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τουλάχιστον της πληρότητας των κριτηρίων της Προκήρυξης, ΕΣ ΕΚ Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι που προηγούνται στην κατάταξη θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι: Πίνακας 1 : κριτήρια αξιολόγησης 1 2 Όλοι οι υποψήφιοι ανήκουν στην οµάδα στόχο και κατατάσσονται σε αντίστοιχο κωδικοποιηµένο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους όρους και κριτήρια της πρόσκλησης και φυσικά πληρούν το αντικειµενικό κριτήριο, της υποβολής της αίτησης για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα που αποδεικνύεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους από το ΚΕΚ Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται υπεράριθµος αριθµός αιτήσεων για κάποια περιφέρεια ή σε κάποιο πρόγραµµα ενεργοποιείται και το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας Στο Παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζονται κριτήρια που επαληθεύονται για την τελική επιλογή των καταρτιζόµενων σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, πριν την έναρξη της κατάρτισης. Πίνακας 2: κριτήρια επαλήθευσης και πιστοποίησης της τελικής επιλογής 2

3 1 Ο επιλεγέντας άνεργος/η µε κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.. σε ισχύ 2 Ο επιλεγέντας άνεργος/η έχει προσκοµίσει Α.Μ.Α ΙΚΑ έως και την ηµέρα της έναρξης της κατάρτισης 3 Ο επιλεγέντας εργαζόµενος/η θα προσκοµίσει πριν την έναρξη της κατάρτισης την άδεια από το φορέα του που του επιτρέπει να λάβει µέρος στο πρόγραµµα κατάρτισης για το οποίο επιλέχθηκε. 4. Ο επιλεγέντας αλλοδαπός/ή, έχει εν ισχύ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια παραµονής/διαµονής/εργασίαςµα στην Ελληνική επικράτεια Οι επιλεγέντες έχουν κάνει όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που του ζητήθηκαν από τη προκήρυξη και το τµήµα για το οποίο επιλέχθηκαν ταυτίζεται µε την υπεύθυνη δήλωση, για την περιφέρεια διαµονής τους. Σε περίπτωσή µη επαλήθευσης των κριτηρίων του πίνακα 2 ή τη µη συµµόρφωσή τους µε αυτά εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (και βέβαια το αργότερο έως 2 ηµέρες και µετά την ηµεροµηνία έναρξης της κατάρτισης) ο επιλεγέντας/ες προς κατάρτιση αποκλείεται και την θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος/οι εκ των επιλαχόντων Από τους 356 αιτηθέντες υποψηφίους προς κατάρτιση, αρχικά επιλέγονται οι 347 για να συµµετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής, συνολικά απερρίφθησαν (10) αιτούντες, εννέα (9) αιτήσεις υποψηφίων, λόγω της εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης υποψηφιότητας και ακολούθησε η µια (1) λόγω της επιλογής της ωφελουµένης (σύµφωνα µε τα κριτήρια της αντίστοιχης προκήρυξης για στελέχη, στην οποία είχε υποβάλει αίτηση για πρόσληψη και συµµετείχε στις διαδικασίες επιλογής) για τη θέση του στελέχους του οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών κατάρτισης στη Πράξη ΑΦΝΗ. Κατά συνέπεια για την τελική επιλογή ΚΑΙ για τις 400 διαθέσιµες θέσεις κατάρτισης, προάγεται το σύνολο των 347 εµπρόθεσµων αιτήσεων, οι οποίες και εξετάζονται από την επιτροπή για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφιοτήτων σε τµήµατα σε σχέση µε την Περιφέρεια και την πόλη διαµονής τους. Τα αποτελέσµατα από την επιλογή των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα κριτήρια, οδήγησαν στην κατά αρχήν επιλογή και των 347 υποψηφίων καταρτιζοµένων, ως εξής: o o o Επιλεγέντες : 286 καταρτιζόµενοι (οι 46 εκ των οποίων σε µη συµπληρωθέντα τµήµατα κατάρτισης), Επιλαχόντες:60 καταρτιζόµενοι Απορριφθέντες : 1 καταρτιζόµενη ( λόγω της αποχώρησής της εξαιτίας της πρόσληψής σε θέση στελέχους της πράξης ΑΦΝΗ) Ακολούθως κατά την διαδικασία κατάταξης σύµφωνα µε τα κριτήρια Α και Β της προκήρυξης συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός είκοσι (20) καταρτιζοµένων, ανα 3

4 τµήµα κατάρτισης, µε κύριο κριτήριο τη λήψη του αριθµού πρωτοκόλλου (εκ µέρους του ΚΕΚ-ΚΨΥ) της υποβληθείσας αίτησης του για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης. Συµπληρωθέντα Τµήµατα κατάρτισης: 12τµηµ Χ20 καταρτ. ( 6*20 ανέργων) + (6*20 εργαζοµένων) Εξαιτίας της µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού 400 αιτήσεων, σε περίπτωση επαναπροκήρυξης για υποψηφίους για τις κενές θέσεις κατάρτισης είναι αυτονόητο ότι προηγούνται οι επιλεγέντες στα µη συµπηρωθέντα τµήµατα και οι επιλαχόντες, οι οποίοι και δεν χρειάζεται να επανέλθουν µε νέα αίτηση υποψηφιότητας. Νέα αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλουν υποχρεωτικά οι απορριφθέντες Ακολουθούν πίνακες µε τα ονοµατεπωνύµατα των καταρτιζοµένων και τα τµήµατα κατάταξή τους, ως εξής: Α. Τµήµατα Εργαζοµένων & Β. Τµήµατα Ανέργων στις περιφέρειες στόχου Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 6 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ : 145 Συµπληρωθέντα 6Τµήµατα κατάρτισης των 20 ατόµων : 120 καταρτιζόµενοι Αρ. ατόµων σε µη συµπληρωµένα τµήµατα: 25 ωφελούµενοι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: 30 καταρτιζόµενοι ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: 4 Υποψήφιοι προς κατάρτιση ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 179 (4 απορριφθέντες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΥ Συµπληρωµένα τµήµατα των 20 ωφελούµενων έκαστο. 1. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /3/2015 ΤΣΙΜΠΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ /3/2015 ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ /3/2015 ΦΡΑ ΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΑΟΥΑΝΤ ΝΑΣΙΝ /3/2015 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ /3/2015 ΤΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4

5 /3/2015 ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΑ /3/2015 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΖΗΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ /3/2015 MANDASA MIMOZA /3/2015 ΠΕΡ ΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ /3/2015 ΜΑΧΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΚΟΤΣΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ /3/2015 ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΚΛΩΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΡΟΜΙΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 5

6 /3/2015 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΑΜΖΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ /3/2015 ΕΤΣΗ ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ /3/2015 ΜΠΟΜΠΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΠΙΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ /3/2015 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΜΑΡΙΝΟΥ ΗΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΑΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΠΑΚΛΑΤΣΙ ΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /3/2015 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ /3/2015 ΖΟΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑ ΝΗ /3/2015 ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΡΑΠΕΤΗ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 3. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΤΟΥΜΑΝΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΓΑΖΗ ΑΓΛΑΪΑ /3/2015 ΜΟΥΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΛΩΛΟΥ ΑΥΓΟΥΛΑ /3/2015 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ /3/2015 ΚΩΤΣΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΠΟΥΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΡΕΤΗ /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΜΠΑΡΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ /3/2015 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 6

7 /3/2015 ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ /3/2015 ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΒΛΑΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΚΕΡΜΑΝΙ ΟΥ ΤΑΜΑΡΑ /3/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΡΟΥΛΙΣΚΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ /3/2015 ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΑΤΙΚΑΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΣΙΛΙΓΑΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΚΑΧΙΡΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ /3/2015 ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ /3/2015 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΣΑΜΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΣΙΑΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ /3/2015 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΡΑΒΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΤΙΓΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ /3/2015 ΓΚΟΥΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΓΚΟΝΤΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: ΤΜΗΜΑ Α /3/2015 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΣΟΥΛΑ /3/2015 ΤΖΙ ΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΠΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7

8 /3/2015 ΚΟΛΥΜΑΝΗ ΙΟΡ ΑΝΗ /3/2015 ΤΗΛΚΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΤΕΚΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΛΙΟΥΠΑ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 5. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΣΙΑ ΟΥ ΕΥΑ /3/2015 ΤΣΑΓΡΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /3/2015 ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΑΜΠΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΚΑΤΙΚΑΡΙ ΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /3/2015 ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ /3/2015 ΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΜΠΑΜΠΕΝΤΖΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ /3/2015 ΚΑΛΟΥ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ /3/2015 ΛΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΜΠΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΘΗΝΑ /3/2015 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 8

9 /3/2015 ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ /3/2015 ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ /3/2015 ΠΑΣΧΑΛΙ ΟΥ ΑΓΑΠΗ /3/2015 ΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΟΖΙ ΟΥ ΣΑΡΑ /3/2015 ΚΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΩΡΟΛΟΓΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΒΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΖΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ /3/2015 ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ /3/2015 ΣΑΤΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ /3/2015 ΠΕΝΤΕΛΗ ΟΛΓΑ /3/2015 ΠΕΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ /3/2015 ΜΑΥΡΟΥ Η ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΜΑΥΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ* /4/2015 ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΣΑΠΟΥΡΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ** *εκπρόθεσµη αίτηση ** εκπρόθεσµη αίτηση 9

10 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 25 ωφελούµενοι(17+8) 0. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-.ΜΑΚ]: 17 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ /3/2015 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΓΚΕΤΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ /3/2015 ΛΕΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΝΑΟΥΜ ΖΗΣΗΣ /3/2015 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΤΣΑΝΑΣΙ ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ /3/2015 ΡΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ /3/2015 ΣΙΑΦΕΡΑ ΑΡΙΑ ΝΗ 0.1.κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-.ΜΑΚ]: 8καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΚΕΦΗ ΑΘΗΝΑ /3/2015 ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΒΑΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ /3/2015 ΤΙΠΟΥΙΚΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΣΑΜΣΑΡΗ ΑΝΝΑ /3/2015 ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 10

11 Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ: 6 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ : 141 Συµπληρωθέντα 6Τµήµατα κατάρτισης των 20 ατόµων : 120 καταρτιζόµενοι Αρ. ατόµων σε µη συµπληρωµένα τµήµατα: 21 καταρτιζόµενοι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: 30 ωφελούµενοι ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: 6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 177(6 απορριφθέντες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Συµπληρωµένα τµήµατα των 20 ωφελούµενων έκαστο. ΑΤΤΙΚΗ 1. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΧΑΪΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΤΖΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΜΑΡΙΝΑ /3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /3/2015 ΚΑΣΙ ΙΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΖΟΥΚΑ ΕΥ ΟΞΙΑ /3/2015 ΝΕΓΚΕΦΤΙ ΟΥ ΟΛΓΑ /3/2015 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΤΣΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΟΦΙ ΟΥ ΗΛΙΑΝΑ /3/2015 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΟΝΙΣ /3/2015 ΠΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ /3/2015 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΑΜΙΝΑΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΑΡ ΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 11

12 /3/2015 ΚΑΡΙΜΠΑ ΑΚΡΙΒΗ /3/2015 ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ /3/2015 ΜΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ /3/2015 ΚΟΡΤΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ /3/2015 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ /3/2015 ΠΑΝΤΕΧΗ ΣΤΕΛΛΑ /3/2015 ΤΖΑΡΖΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ /3/2015 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΟΝΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ /3/2015 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ /3/2015 ΕΤΑΙΡΙ ΟΥ /3/2015 ΤΣΟΥΝΗ 12 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ /3/2015 ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΠΑ ΜΕΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΚΡΕΜΜΥ Α ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ /3/2015 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ /3/2015 ΚΑΡΑΓΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΛΥΣΣΕΑ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΖΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΠΕΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ /3/2015 ΚΑΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

13 /3/2015 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ /3/2015 ΖΟΥΚΑ ΟΛΓΑ /3/2015 ΚΟΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ /3/2015 ΒΑΛΕΛΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ /3/2015 ΜΕΛΑΧΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΤΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΑ /3/2015 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ /3/2015 ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ /3/2015 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ /3/2015 ΡΟΣΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΣΚΑΡΛΑ ΑΓΟΥΡΗ /3/2015 ΑΦΟΥΞΕΝΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 9 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. [ΠΡΟΚ/ΕΚΠ_Γ1_ΑΝ/ΕRG- ΑΤΤ]: 9 καταρτιζόµενοι (µικτό τµήµα αλλοδαπών) /3/2015 HALAJYAN RITA /3/2015 GORANOVA NADKA /3/2015 NINOVA RADKA /3/2015 SERGEEVA NINA /3/2015 SIVERSKAIA GALINA /3/2015 ALEXA EMILIA /3/2015 BOBEV PLAMEN /3/2015 ILIE GEORGETA /3/2015 ILIE ANDRE COSMINA ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ* /3/2015 ΒΑΚΟΝ ΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** /3/2015 ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝ*** /3/2015 ΗΜΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**** *εκπρόθεσµη αίτηση **εκπρόθεσµη αίτηση ***εκπρόθεσµη αίτηση **** Υπέβαλε αίτηση και ως στέλεχος και επιλέχθηκε 13

14 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ 4. κωδ. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ΑΝ-.ΜΑΚ:ΚΟΖ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ /3/2015 ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ /3/2015 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /3/2015 ΝΤΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ /3/2015 Ο ΟΥΡΑΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΡΙΖΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΝΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΧΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΜΩΥΣΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΚΑΡΣΛΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΟΥ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΛΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ /3/2015 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ /3/2015 ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 5. κωδ. τµήµ. [ΠΡΟΚ/ΕΚΠ_Γ1_ΑΝ-.ΜΑΚ:ΚΟΖ]: 20 καταρτιζόµενοι (ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ) /3/2015 SULA RAJMCINDA /3/2015 CEKANI OLJANA /3/2015 CANI BACHKIM /3/2015 DUKA TEUTA 14

15 /3/2015 GANI SHQIPE /3/2015 ALLKJA JULIAN /3/2015 COLLAKU AEKTOR /3/2015 ALLKJA BLERIVA /3/2015 ALLKJA ANTONIO /3/2015 KOCI EKLEVA /3/2015 KASO ZYLIHA /3/2015 MERKO ELUERT /3/2015 MALOKU NAJAD /3/2015 CANI ELVIR /3/2015 MURATI BLERIVA /3/2015 MOYZAKI REFIK /3/2015 DUKA BLERINA /3/2015 KASO PETRO /3/2015 ROCI ERMOND /3/2015 BAJRAMI LEFTER ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα ΠΡΟΚ/ΕΚΠ /3/2015 METANI RELLUMB /3/2015 BAJRAMI IRMA ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 5 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_AN-.MAK:]: 5 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ /3/2015 ΣΤΕΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 15

16 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ΑΝ-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ /3/2015 ΚΑΣΚΑΜΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ /3/2015 ΧΥ ΙΡΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ /3/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΜΠΕΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΜΠΟΥΡ ΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΝΤΟΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ /3/2015 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ /3/2015 ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΑ ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ /3/2015 ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ /3/2015 ΤΕΚΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΜΠΕΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /3/2015 ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ /3/2015 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ /3/2015 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΑΜΠΑΡΗ 16 ΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΓΕΡAKOY Η ΟΛΓΑ

17 ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 8 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. ΕΚΠ-2_B1_AN-K.MAK]: 8 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΣΙΝΚΟ ΤΙΜΕΑ ΠΙΡΟΣΚΑ /3/2015 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ /3/2015 ΛΙΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΜΑΡΙΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ /3/2015 ΡΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΝΑΟΥΜ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΣΙΩΠΗ ΑΓΑΘΗ* /3/2015 ΠΟΛΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** * εκπρόθεσµη αίτηση** εκπρόθεσµη αίτηση Η Επιτροπή επιλογής Ζούκας Eυθύµιος Κουπίδης Σωτήριος Παπαδάκη Μένη /ντής ΚΕΚ Μέλος Σ ΚΕΚ Υπ/νη Λογιστηρίου ΚΕΚ 17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ INTERNET BANKING. ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Αρ. ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥ Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ, ΒΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΛΕΑΝ ΡΟΣ, ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Προσωπικού - 1 - Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΝΑΙ x ΟΧΙ Κοζάνη 19-2-2014 Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 7,00 7,50 7,2500 7,00 7,00 7,0000 4,50 3,00 3,7500 5,00 5,00 5,0000 11,00 9,00 10,0000 6,6000 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με άλλο εκλογικό νόµο

Με άλλο εκλογικό νόµο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 338 ΤΙΜΗ 0,10 Με άλλο εκλογικό νόµο οι δηµοτικές εκλογές του 2014 Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΙΘ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 12,00 12,50 12,2500 5,00 5,00 5,0000 2,00 2,00 2,0000 2,00 2,00 2,0000 4,00 6,00 5,0000 5,2500 2 ΑΓΑΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 11,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή /νση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος Α.Π: ΛΟ2/ 39 /3.3 Λάρισα 6-02-205 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 30 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε ιάρκεια Σύµβασης: 8 µήνες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ : 1 / 2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ: 101 Ε ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΒΑΘΜ. ΣΕΙΡ.

ΑΜ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΒΑΘΜ. ΣΕΙΡ. ΘΕΣ. Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ Υπηρεσία : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Έδρα Υπηρεσίας : ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1 / 2012 ΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013  1)         : .3 . .       18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον, 28-5-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 24516 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα