ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ"

Transcript

1 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ Αρ. πρωτ: 750 Αθήνα,21 /04 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟ ΟΥ Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (Κ.Ψ.Υ.),Κέντρο ια Βίου Μάθησης 2, Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ), του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 3,πακέτο εργασίας 1 [ΥΕ/3_1] (αρ.εγκριτικής απόφασης 1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ _3/ / Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας - ΕΥΤΥΚΑ) αναλαµβάνει την διεξαγωγή 20 εξειδικευµένων πιλοτικών προγραµµάτων κατάρτισης για 400 δυνητικά απασχολούµενους σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας, ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισµού (ΕΠΦ ΨΥ). στις Περιφέρειες Στόχου, ήτοι στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και υτική Μακεδονία. Η µε την υπ αριθµ 160/ απόφαση του Σ ΚΕΚ/ΚΨΥ, συσταθείσα επιτροπή επιλογής των καταρτιζοµένων, τηρουµένων των όρων και των κριτηρίων της αντίστοιχης πρόσκλησης ενδιαφέροντος (υποψηφίων καταρτιζοµένων σε 20 εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης) προχώρησε καταρχή στην επιλογή και ακολούθως στην κατάταξη των καταρτιζοµένων σε τµήµατα µεταξύ αυτών που κατέθεσαν αίτηση για να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, το Κ.Ε.Κ./Κ.Ψ.Υ χρησιµοποιεί το σύστηµα επιλογής που περιγράφει στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για καταρτιζόµενους (δηµοσιεύτηκε έντυπα και ηλεκτρονικά). Η επιλογή / κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, όπως προαναφέρθηκε µε βάση τα κριτήρια που τέθηκαν- από την Προκήρυξη, ( Α ΚΑΙ Β για την ενεργοποίηση τµήµατος, Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 και ακολούθως κυρίως το αντικειµενικό κριτήριο του αριθµού πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης των υποψηφίων προς κατάρτιση) το ΕΣ ΕΚ και την επιβολή επιπρόσθετων κριτηρίων (αντιπροσωπευτικότητας) που συνυπολογίζονται για την επιλογή των υποψηφίων κυρίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι αιτήσεις προς κατάρτιση των υποψηφίων υπερβαίνουν τις διαθέσιµες προς εκπαίδευση θέσεις Για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων που θέτει η Προκήρυξη, ΕΣ ΕΚ, ζητήθηκε από τους υποψηφίους: Να έχουν εµπρόθεσµη αίτηση υποψηφιότητας για την συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης Να προσκοµίσουν την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕ, για την περίπτωση ανέργων. Να προσκοµίσουν Φ/Α των τίτλων εκπαίδευσης τους (ισοτιµία σε περίπτωση απόκτηση του τίτλου στην Αλλοδαπή) Να προσκοµίσουν Φ/Α 2 όψεων του Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας Να προσκοµίσουν επικυρωµένο Φ/Α, (σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε.) από δηµόσια αρχή της άδειας παραµονής ή οποιοδήποτε άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο που επιτρέπει την διαµονή παραµονή εργασία, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της Ελληνικής ηµοκρατίας Να συµπληρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπει η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας ή υπεύθυνες δηλώσεις για την επαγγελµατική τους εµπειρία του ιδίου ή του εργοδότη για το χρόνο και το τόπο απασχόλησης Να προσκοµίσουν την άδεια από τονφορέα / υπηρεσία όπου εργάζονται για την διαθεσιµότητά τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης Στους πίνακες κατάταξης η ταξινόµηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τουλάχιστον της πληρότητας των κριτηρίων της Προκήρυξης, ΕΣ ΕΚ Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι καταρτιζόµενοι που προηγούνται στην κατάταξη θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι: Πίνακας 1 : κριτήρια αξιολόγησης 1 2 Όλοι οι υποψήφιοι ανήκουν στην οµάδα στόχο και κατατάσσονται σε αντίστοιχο κωδικοποιηµένο πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους όρους και κριτήρια της πρόσκλησης και φυσικά πληρούν το αντικειµενικό κριτήριο, της υποβολής της αίτησης για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα που αποδεικνύεται από τον αριθµό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή τους από το ΚΕΚ Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται υπεράριθµος αριθµός αιτήσεων για κάποια περιφέρεια ή σε κάποιο πρόγραµµα ενεργοποιείται και το κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας Στο Παρακάτω πίνακα 2 παρουσιάζονται κριτήρια που επαληθεύονται για την τελική επιλογή των καταρτιζόµενων σε κάθε πρόγραµµα κατάρτισης, πριν την έναρξη της κατάρτισης. Πίνακας 2: κριτήρια επαλήθευσης και πιστοποίησης της τελικής επιλογής 2

3 1 Ο επιλεγέντας άνεργος/η µε κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.. σε ισχύ 2 Ο επιλεγέντας άνεργος/η έχει προσκοµίσει Α.Μ.Α ΙΚΑ έως και την ηµέρα της έναρξης της κατάρτισης 3 Ο επιλεγέντας εργαζόµενος/η θα προσκοµίσει πριν την έναρξη της κατάρτισης την άδεια από το φορέα του που του επιτρέπει να λάβει µέρος στο πρόγραµµα κατάρτισης για το οποίο επιλέχθηκε. 4. Ο επιλεγέντας αλλοδαπός/ή, έχει εν ισχύ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, άδεια παραµονής/διαµονής/εργασίαςµα στην Ελληνική επικράτεια Οι επιλεγέντες έχουν κάνει όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις που του ζητήθηκαν από τη προκήρυξη και το τµήµα για το οποίο επιλέχθηκαν ταυτίζεται µε την υπεύθυνη δήλωση, για την περιφέρεια διαµονής τους. Σε περίπτωσή µη επαλήθευσης των κριτηρίων του πίνακα 2 ή τη µη συµµόρφωσή τους µε αυτά εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (και βέβαια το αργότερο έως 2 ηµέρες και µετά την ηµεροµηνία έναρξης της κατάρτισης) ο επιλεγέντας/ες προς κατάρτιση αποκλείεται και την θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος/οι εκ των επιλαχόντων Από τους 356 αιτηθέντες υποψηφίους προς κατάρτιση, αρχικά επιλέγονται οι 347 για να συµµετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής, συνολικά απερρίφθησαν (10) αιτούντες, εννέα (9) αιτήσεις υποψηφίων, λόγω της εκπρόθεσµης υποβολής δήλωσης υποψηφιότητας και ακολούθησε η µια (1) λόγω της επιλογής της ωφελουµένης (σύµφωνα µε τα κριτήρια της αντίστοιχης προκήρυξης για στελέχη, στην οποία είχε υποβάλει αίτηση για πρόσληψη και συµµετείχε στις διαδικασίες επιλογής) για τη θέση του στελέχους του οικονοµικού αντικειµένου ενεργειών κατάρτισης στη Πράξη ΑΦΝΗ. Κατά συνέπεια για την τελική επιλογή ΚΑΙ για τις 400 διαθέσιµες θέσεις κατάρτισης, προάγεται το σύνολο των 347 εµπρόθεσµων αιτήσεων, οι οποίες και εξετάζονται από την επιτροπή για την επιλογή και κατάταξη των υποψηφιοτήτων σε τµήµατα σε σχέση µε την Περιφέρεια και την πόλη διαµονής τους. Τα αποτελέσµατα από την επιλογή των υποψηφίων σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα κριτήρια, οδήγησαν στην κατά αρχήν επιλογή και των 347 υποψηφίων καταρτιζοµένων, ως εξής: o o o Επιλεγέντες : 286 καταρτιζόµενοι (οι 46 εκ των οποίων σε µη συµπληρωθέντα τµήµατα κατάρτισης), Επιλαχόντες:60 καταρτιζόµενοι Απορριφθέντες : 1 καταρτιζόµενη ( λόγω της αποχώρησής της εξαιτίας της πρόσληψής σε θέση στελέχους της πράξης ΑΦΝΗ) Ακολούθως κατά την διαδικασία κατάταξης σύµφωνα µε τα κριτήρια Α και Β της προκήρυξης συµπληρώνεται ο απαιτούµενος αριθµός είκοσι (20) καταρτιζοµένων, ανα 3

4 τµήµα κατάρτισης, µε κύριο κριτήριο τη λήψη του αριθµού πρωτοκόλλου (εκ µέρους του ΚΕΚ-ΚΨΥ) της υποβληθείσας αίτησης του για συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης. Συµπληρωθέντα Τµήµατα κατάρτισης: 12τµηµ Χ20 καταρτ. ( 6*20 ανέργων) + (6*20 εργαζοµένων) Εξαιτίας της µη συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού 400 αιτήσεων, σε περίπτωση επαναπροκήρυξης για υποψηφίους για τις κενές θέσεις κατάρτισης είναι αυτονόητο ότι προηγούνται οι επιλεγέντες στα µη συµπηρωθέντα τµήµατα και οι επιλαχόντες, οι οποίοι και δεν χρειάζεται να επανέλθουν µε νέα αίτηση υποψηφιότητας. Νέα αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλουν υποχρεωτικά οι απορριφθέντες Ακολουθούν πίνακες µε τα ονοµατεπωνύµατα των καταρτιζοµένων και τα τµήµατα κατάταξή τους, ως εξής: Α. Τµήµατα Εργαζοµένων & Β. Τµήµατα Ανέργων στις περιφέρειες στόχου Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 6 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ : 145 Συµπληρωθέντα 6Τµήµατα κατάρτισης των 20 ατόµων : 120 καταρτιζόµενοι Αρ. ατόµων σε µη συµπληρωµένα τµήµατα: 25 ωφελούµενοι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: 30 καταρτιζόµενοι ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: 4 Υποψήφιοι προς κατάρτιση ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 179 (4 απορριφθέντες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΥ Συµπληρωµένα τµήµατα των 20 ωφελούµενων έκαστο. 1. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /3/2015 ΤΣΙΜΠΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ /3/2015 ΠΑΠΑΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ /3/2015 ΦΡΑ ΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΑΡΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΑΟΥΑΝΤ ΝΑΣΙΝ /3/2015 ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ /3/2015 ΤΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4

5 /3/2015 ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Α ΑΜΑΝΤΙΑ /3/2015 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΖΗΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΥΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ /3/2015 MANDASA MIMOZA /3/2015 ΠΕΡ ΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΚΟΡΩΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ /3/2015 ΜΑΧΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΚΟΤΣΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ /3/2015 ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΑΛΕΞΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΚΛΩΘΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΣΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΑΡΑΜΟΥΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΡΟΜΙΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 5

6 /3/2015 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΑΜΖΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ /3/2015 ΕΤΣΗ ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ /3/2015 ΜΠΟΜΠΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΠΙΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ /3/2015 ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΜΑΡΙΝΟΥ ΗΜΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΑΛΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΠΑΚΛΑΤΣΙ ΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /3/2015 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ /3/2015 ΖΟΜΠΟΥΛΗ ΑΡΙΑ ΝΗ /3/2015 ΛΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΡΑΠΕΤΗ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 3. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΤΟΥΜΑΝΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΓΑΖΗ ΑΓΛΑΪΑ /3/2015 ΜΟΥΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΛΩΛΟΥ ΑΥΓΟΥΛΑ /3/2015 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ /3/2015 ΚΩΤΣΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΠΟΥΛΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΡΕΤΗ /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΑΛΕΞΙΟΥ ΗΜΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΜΠΑΡΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /3/2015 ΤΣΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ /3/2015 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 6

7 /3/2015 ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΩΤΕΙΝΗ /3/2015 ΜΑΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 4. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΒΛΑΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΚΕΡΜΑΝΙ ΟΥ ΤΑΜΑΡΑ /3/2015 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΡΟΥΛΙΣΚΟΒΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ /3/2015 ΤΣΟΥΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΑΤΙΚΑΡΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ /3/2015 ΣΙΛΙΓΑΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΚΑΧΙΡΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ /3/2015 ΝΤΟΥΤΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ /3/2015 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΣΑΜΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΣΙΑΤΗΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ /3/2015 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΡΑΒΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΤΙΓΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΙΩΣΗΦΙ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ /3/2015 ΓΚΟΥΤΣΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΓΚΟΝΤΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: ΤΜΗΜΑ Α /3/2015 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΕΡΣΟΥΛΑ /3/2015 ΤΖΙ ΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΠΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7

8 /3/2015 ΚΟΛΥΜΑΝΗ ΙΟΡ ΑΝΗ /3/2015 ΤΗΛΚΕΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΤΕΚΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΛΙΟΥΠΑ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 5. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΣΙΑ ΟΥ ΕΥΑ /3/2015 ΤΣΑΓΡΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ /3/2015 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /3/2015 ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΑΜΠΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΚΑΤΙΚΑΡΙ ΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΠΑΤΕΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /3/2015 ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ /3/2015 ΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΜΠΑΜΠΕΝΤΖΙ ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ /3/2015 ΚΑΛΟΥ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ /3/2015 ΛΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΜΠΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΑΣΙΩΝΑ ΑΘΗΝΑ /3/2015 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 8

9 /3/2015 ΠΑΣΛΑΜΟΥΣΚΑ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ /3/2015 ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΑΣΛΑΝΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ /3/2015 ΠΑΣΧΑΛΙ ΟΥ ΑΓΑΠΗ /3/2015 ΝΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΟΖΙ ΟΥ ΣΑΡΑ /3/2015 ΚΑΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΩΡΟΛΟΓΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΠΡΑΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΒΕΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΖΑΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ /3/2015 ΦΩΤΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΙΑΚΩΒΙ ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ /3/2015 ΣΑΤΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΤΣΑΠΕΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ /3/2015 ΠΕΝΤΕΛΗ ΟΛΓΑ /3/2015 ΠΕΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ /3/2015 ΜΑΥΡΟΥ Η ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΜΑΥΡΟΥ Η ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ* /4/2015 ΗΛΙΟΥ ΚΑΤΣΑΠΟΥΡΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ** *εκπρόθεσµη αίτηση ** εκπρόθεσµη αίτηση 9

10 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 25 ωφελούµενοι(17+8) 0. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ERG-.ΜΑΚ]: 17 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ /3/2015 ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΓΚΕΤΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ /3/2015 ΛΕΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΝΑΟΥΜ ΖΗΣΗΣ /3/2015 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΛΑΜΑΤΗ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΤΣΑΝΑΣΙ ΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ /3/2015 ΡΟΥ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΦΑΡΣΑΛΙΩΤΗ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ /3/2015 ΣΙΑΦΕΡΑ ΑΡΙΑ ΝΗ 0.1.κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ERG-.ΜΑΚ]: 8καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΤΑΝΤΣΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΜΗΤΡΑ /3/2015 ΚΕΦΗ ΑΘΗΝΑ /3/2015 ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΒΑΡΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ /3/2015 ΤΙΠΟΥΙΚΙ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΣΑΜΣΑΡΗ ΑΝΝΑ /3/2015 ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 10

11 Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ: 6 ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ : 141 Συµπληρωθέντα 6Τµήµατα κατάρτισης των 20 ατόµων : 120 καταρτιζόµενοι Αρ. ατόµων σε µη συµπληρωµένα τµήµατα: 21 καταρτιζόµενοι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: 30 ωφελούµενοι ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: 6 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 177(6 απορριφθέντες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΣΤΟΧΟΥ 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Συµπληρωµένα τµήµατα των 20 ωφελούµενων έκαστο. ΑΤΤΙΚΗ 1. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΧΑΪΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΤΖΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ- ΜΑΡΙΝΑ /3/2015 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /3/2015 ΚΑΣΙ ΙΑΡΗ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΖΟΥΚΑ ΕΥ ΟΞΙΑ /3/2015 ΝΕΓΚΕΦΤΙ ΟΥ ΟΛΓΑ /3/2015 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΤΣΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΟΦΙ ΟΥ ΗΛΙΑΝΑ /3/2015 ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΟΝΙΣ /3/2015 ΠΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ /3/2015 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΑΜΙΝΑΡΙ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΑΡ ΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 11

12 /3/2015 ΚΑΡΙΜΠΑ ΑΚΡΙΒΗ /3/2015 ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α2_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ /3/2015 ΜΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ /3/2015 ΚΟΡΤΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΑΝΤΩΝΙΑ Η ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ /3/2015 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ /3/2015 ΠΑΝΤΕΧΗ ΣΤΕΛΛΑ /3/2015 ΤΖΑΡΖΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ /3/2015 ΓΚΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΤΖΟΥΤΖΟΥΛΗ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΡΕΒΕΚΑ /3/2015 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΟΝΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ /3/2015 ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ /3/2015 ΕΤΑΙΡΙ ΟΥ /3/2015 ΤΣΟΥΝΗ 12 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ /3/2015 ΑΒΡΑΑΜ ΡΕΠΑ ΜΕΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΚΡΕΜΜΥ Α ΚΑΤΕΡΙΝΑ 3. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ΑΝ-ΑΤΤ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ /3/2015 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ /3/2015 ΚΑΡΑΓΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΛΥΣΣΕΑ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΤΖΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΜΠΕΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΦΡΑΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ /3/2015 ΚΑΤΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

13 /3/2015 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ /3/2015 ΖΟΥΚΑ ΟΛΓΑ /3/2015 ΚΟΚΟΥΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ /3/2015 ΒΑΛΕΛΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ /3/2015 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ /3/2015 ΜΕΛΑΧΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΤΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑΝΑ /3/2015 ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ /3/2015 ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΝΘΙΑ /3/2015 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ /3/2015 ΡΟΣΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ /3/2015 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ /3/2015 ΣΚΑΡΛΑ ΑΓΟΥΡΗ /3/2015 ΑΦΟΥΞΕΝΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 9 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. [ΠΡΟΚ/ΕΚΠ_Γ1_ΑΝ/ΕRG- ΑΤΤ]: 9 καταρτιζόµενοι (µικτό τµήµα αλλοδαπών) /3/2015 HALAJYAN RITA /3/2015 GORANOVA NADKA /3/2015 NINOVA RADKA /3/2015 SERGEEVA NINA /3/2015 SIVERSKAIA GALINA /3/2015 ALEXA EMILIA /3/2015 BOBEV PLAMEN /3/2015 ILIE GEORGETA /3/2015 ILIE ANDRE COSMINA ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ* /3/2015 ΒΑΚΟΝ ΙΟΥ ΜΑΡΙΑ** /3/2015 ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝ*** /3/2015 ΗΜΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**** *εκπρόθεσµη αίτηση **εκπρόθεσµη αίτηση ***εκπρόθεσµη αίτηση **** Υπέβαλε αίτηση και ως στέλεχος και επιλέχθηκε 13

14 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ 4. κωδ. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-2_Β1_ΑΝ-.ΜΑΚ:ΚΟΖ]: 20 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ /3/2015 ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ /3/2015 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ /3/2015 ΝΤΟΥΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ /3/2015 Ο ΟΥΡΑΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑ /3/2015 ΡΙΖΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΝΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /3/2015 ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /3/2015 ΧΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΙΤΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ /3/2015 ΜΩΥΣΙΑ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΚΑΡΣΛΑΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΟΥ ΦΡΕΙ ΕΡΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Β /3/2015 ΛΑΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ /3/2015 ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ /3/2015 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ /3/2015 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /3/2015 ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ /3/2015 ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 5. κωδ. τµήµ. [ΠΡΟΚ/ΕΚΠ_Γ1_ΑΝ-.ΜΑΚ:ΚΟΖ]: 20 καταρτιζόµενοι (ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ) /3/2015 SULA RAJMCINDA /3/2015 CEKANI OLJANA /3/2015 CANI BACHKIM /3/2015 DUKA TEUTA 14

15 /3/2015 GANI SHQIPE /3/2015 ALLKJA JULIAN /3/2015 COLLAKU AEKTOR /3/2015 ALLKJA BLERIVA /3/2015 ALLKJA ANTONIO /3/2015 KOCI EKLEVA /3/2015 KASO ZYLIHA /3/2015 MERKO ELUERT /3/2015 MALOKU NAJAD /3/2015 CANI ELVIR /3/2015 MURATI BLERIVA /3/2015 MOYZAKI REFIK /3/2015 DUKA BLERINA /3/2015 KASO PETRO /3/2015 ROCI ERMOND /3/2015 BAJRAMI LEFTER ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα ΠΡΟΚ/ΕΚΠ /3/2015 METANI RELLUMB /3/2015 BAJRAMI IRMA ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 5 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_AN-.MAK:]: 5 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ /3/2015 ΣΤΕΦΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ /3/2015 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 15

16 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 6. κωδ. Τµήµ. [ΕΚΠ-1_Α1_ΑΝ-Κ.ΜΑΚ]: 20 καταρτιζόµενοι ΑΕΙ/ΤΕΙ /3/2015 ΠΑΥΛΙ ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ /3/2015 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ /3/2015 ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΩΣΤΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ /3/2015 ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ /3/2015 ΚΑΣΚΑΜΑΝΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ /3/2015 ΧΥ ΙΡΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ /3/2015 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ /3/2015 ΜΠΕΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ /3/2015 ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ /3/2015 ΜΠΟΥΡ ΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΝΤΟΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ /3/2015 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ /3/2015 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ /3/2015 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ /3/2015 ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΑ ΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ /3/2015 ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Τµήµα Α /3/2015 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ /3/2015 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΗΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ /3/2015 ΤΕΚΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ /3/2015 ΜΠΕΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /3/2015 ΚΑΤΣΙΟΛΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ /3/2015 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ /3/2015 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ /3/2015 ΑΜΠΑΡΗ 16 ΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ /3/2015 ΓΕΡAKOY Η ΟΛΓΑ

17 ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 8 ωφελούµενοι 0. κωδ. τµήµ. ΕΚΠ-2_B1_AN-K.MAK]: 8 καταρτιζόµενοι ΥΕ/ Ε /3/2015 ΟΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ /3/2015 ΣΙΝΚΟ ΤΙΜΕΑ ΠΙΡΟΣΚΑ /3/2015 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ /3/2015 ΛΙΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ /3/2015 ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ /3/2015 ΜΑΡΙΝΤΣΙΟΥ ΘΩΜΑΗ /3/2015 ΡΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ /3/2015 ΝΑΟΥΜ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ: /3/2015 ΣΙΩΠΗ ΑΓΑΘΗ* /3/2015 ΠΟΛΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** * εκπρόθεσµη αίτηση** εκπρόθεσµη αίτηση Η Επιτροπή επιλογής Ζούκας Eυθύµιος Κουπίδης Σωτήριος Παπαδάκη Μένη /ντής ΚΕΚ Μέλος Σ ΚΕΚ Υπ/νη Λογιστηρίου ΚΕΚ 17

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ 11101169) Α.Π.: 957 Αθήνα, 27/05 /2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Σήµερα στις 27/05/2015, στα γραφεία του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρο ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου 166 10445 ΑΘΗΝΑ 210 5911498 210 5319409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη 36 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 835990 www.kek-cmh.gr -

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 Αργυρούπολη, 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες.

Σας διαβιβάζουµε την απόφαση µε αριθµό 3012/Γ6/11-1-07 «Κύρωση. Παρακαλούµε για τις άµεσες δικές σας ενέργειες. Β.ασφαλείας: Να διατηρηθεί: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.&.Ε. Αθήνα Αρ. Πρωτ. Βαθµ.προτερ. 11-1-2007 3012/Γ6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕI ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ε ΡΑ : Αγ. Μελετίου 166 10445 ΑΘΗΝΑ 210 5911498 210 5319409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Καυτατζόγλου & Παπάφη 36 54639 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 835990 www.kek-cmh.gr -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Υποψήφιος ήµαρχος Καλλιθέας Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας 1 ης ηµοτικής Κοινότητας (µέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίµησης)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΑ ΕΣ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. Φορέας : Ν.Π... ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1 / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (σε µήνες (αριθµ. τέκνων (αριθµ. ανήλικων τέκνων (1 (2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡ 15 ΑΙ066409 ΟχιΟχι1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΠΥΣ Ε KAΡ ΙΤΣΑΣ A' ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣ Ε 34/12-9-2011 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ A ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣ Ε ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΕ01 1 ΓΚΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε A ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΤΣΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3o Γ.Λ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 3 ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ01 ΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣ Ε Α ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4 ΛΕΒΕΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ3) ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΡ.ΦΕΚ.:275/23-06-2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΑΕ 8. ΑΓΓΛΙΚΑ 13.ΡΩΣΙΚΑ 18ΑΡ. ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 23 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ 4. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ..

22η Σειρά Ε.Σ...Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Εξέτασης: /07/0 5 6 7 8 9 0 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ΚΨΥ), Κέντρο ια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008

ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑ ΕΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25) 1 ΚΟΡΩΝΙΑ Η ΘΕΟ ΩΡΑ 1999 ΟΕΑΝΑΒ ΚΡ9 00:44.80 2 136793 ΤΣΙΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ 1999 ΝΟΙΤ ΚΡ9 00:48.31 50m ΠΕΤΑΛΟΥ Α - ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΧΑΡΗ 2. ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ-ΚΕΡΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 3. ΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Υ.ΠΕ. ΙΡΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 104 ΑΖΙΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ992152 07077003148 7/7/1970 5694211 83 2 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΝΤΙΝΟΣ ΑΚ996120 16/10/1983 37 4 104 ΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗΣ ΑΑ429440 17108802780 17/10/1988

Διαβάστε περισσότερα

4ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ

4ος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ε.Σ.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΕΠΩΝΥΜΟ Μ.Ο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 18 ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ 19 20 21 ΜΑΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 22 23 24 25 26 ΤΟΜΠΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 27 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ηµερίδα Ορίων Τεχνικής Κολύµβησης. Λάρισα 16 Ιαν 2011. 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 16/1/2011 Πρωί # 1 400 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 1 1 150459 ΜΑΛΑ ΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1991 ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 03:20.31 150620 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1991 ΑΝΟΑΡΓΥΡ ΑΝ Ρ 03:20.51 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΛΑΡ-ΤΙΤΑ ΕΦΗΒ 03:208 108787

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -------------------------------------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ------------------------------------- Αλεξάνδρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι

Πολιτικοί Μηχανικοί Ονοματεπώνυμο Σχολή Τμήμα Έτος Bonus Malus Πόντοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1 Ιωάννου Ορέστης του Κωστάκης Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 1149 2 Κλεινάκη Σοφία του Γεώργιος Πολυτεχνική Πολιτικών Μηχανικών 5 25.00% - 970 3 Γκαϊντατζή-Μασούτη Μύρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFICIENCY - CAMBRIDGE Ιούνιος 2012

PROFICIENCY - CAMBRIDGE Ιούνιος 2012 PROFICIENCY - CAMBRIDGE Ιούνιος 2012 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥ Η ΚΑΜΑΡΑ ΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΜΠΡΙΣΜΠΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΟΥΚΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΛ ΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση

Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση 1 of 6 29/3/2015 6:43 µµ Optimist - Περιφερειακό Πρωτάθληµα Β Ελλάδος - Γ' Φάση Ναυταθλητικός Όµιλος Αλεξανδρούπολης Results are final as of 18:03 on March 29, 2015 Overall Sailed: 12, Discards: 2, To

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2265ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ243740 ΟχιΝαι 1 12 0 4 0 0 0 16,00 0 800 0 200 0 0 0 320,00 0 Οχι 1 Ναι 1.320,00 1 2380ΛΕΟΝΑΡ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑΓΝ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ * Ι ΑΞΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: (ΣΑΚΗΣ) - ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑΓΝ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ * Ι ΑΞΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: (ΣΑΚΗΣ) - ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑΓΝ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ * Ι ΑΞΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: (ΣΑΚΗΣ) - ΑΘ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ΗΜΟΥ Η ΤΑΠΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ρεθύµνου 1 Ταχ. Κώδικας: 10186 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8201758, -752 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ταχ. /νση: Ρεθύµνου 1 Ταχ. Κώδικας: 10186 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 8201758, -752 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Σεπτεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. :.Υ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 32200, ΚΑΣΤΡΟ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Ορχομενός 2-7-2015 Αρ. Πρωτ. 9385 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ για τη διενέργεια του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015. 154 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 32200, ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Προκειµένου να πληρωθούν 25 κενές οργανικές θέσεις Π.Ε.23 Ψυχολόγων καλούνται οι πρώτοι 50 συµµετέχοντες στην προκήρυξη 90053/Γ6/9-9-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 13/11/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896751 Fax: 2102835647

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1097/ και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.1097/ και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/216 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.197/2-3-216 και Α..Α.: Ψ4ΦΘ4653Π4-Α3Κ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συνδυασµού

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 2014 Αποτελέσµατα Υποψηφίων Συνδυασµού ηµοτική - Τοπική Κοινότητα :Αγίας Κυριακής 1 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΜ του Ευαγγέλου 6 2 ΤΣΙΑΠΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ 46 1 ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 29 1 ΤΣΕΓΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 40 ηµοτική - Τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 153,154,155,156,157,158) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ - ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥ (,,,,,) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ....,%,%,%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τοµέας Μάνατζµεντ Μάρκετινγκ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Τοµέας Μάνατζµεντ Μάρκετινγκ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Τοµέας Μάνατζµεντ Μάρκετινγκ 0Μ Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 219 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 219 ης / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ.Α./ΚΑ/679/22.08.1996 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 219 ης / 13.12.2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ. H Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 19,1 ΜΠΑΛΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 18,9 ΜΥΣΤΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΕ60 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ60 ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ60 ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ60 ΑΡΣΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ60 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ60 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ60 Α ΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 6800 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ 21841 Α2 - Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Μόρια: 102,22 -- 31,06 Προσφερόμενες θέσεις: 25 Καλύφθηκαν: 12 Κενές: 13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 36961 79,70 ΜΩΡΑΤΗΣ ΛΑΕΡΤΗΣ ΔΗΜΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 50593 61,68

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, υπεβλήθησαν 39 αιτήσεις για την πλήρωση της θέσεως δικηγόρου παρ εφέταις και 9 αιτήσεις για την πλήρωση της θέσεως παρ Αρείω Πάγω.

Ειδικότερα, υπεβλήθησαν 39 αιτήσεις για την πλήρωση της θέσεως δικηγόρου παρ εφέταις και 9 αιτήσεις για την πλήρωση της θέσεως παρ Αρείω Πάγω. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν.4194/2013 (ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΟ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 24 ΜΑÏΟΥ 2008 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ (25) 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 2000 ΠΟΣΠΥΡΓ ΑΓ8 00:40.82 2 137820 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 NOKOΡΙΝ ΑΓ8 00:41.53 3 137545 ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΘΕΣΕΙΣ 2 XΡONIA Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΚΑΤΣΑ Ή ΑΠΌ ΧΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008

11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008 1η Αγωνιστική 11α ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΗΜΕΡΙ Α ΧΑΝΙΑ 2 ΜΑÏΟΥ 2008 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝ ΡΩΝ (50) 1 107663 ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 00:53.74 2 110536 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΧΑΝ ΑΝ Ρ 00:55.95 3 115776 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :121 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩΛΥΜΑ 3ΜΗΝΟΥ Π.Δ. 164/2004 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 2 ΧΕΪΜΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡ ΑΖ 146853 Ο Ο Α 1 16 0 0 2 0 0 17,07 69 800 0 0 60 0 0 341,40 420 Ο Ο Α 1 1.621,40 1 11 ΠΟΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 Τ.Κ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ

Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184 Τ.Κ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π.Ε. &.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 22-06-2015 /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Π.ΛΥΠ. ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 123 - ΠΕΤΡΑ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ 1 ΧΡΟΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΕ932074 Οχι Ναι 1 9 0 5 1 1 0 17,93 12 575 0 250 30 50 0 358,60

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1862 ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1873 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1876 ΒΥΣΝΑ ΑΝΝΑ 1784 ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2028 ΝΤΟΒΑ ΕΥΘΑΛΙΑ 1724 ΟΥΛ ΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2067 ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΗΓ. ΤΕΧΝ. 2015 ΧΑΝΙΑ 30 Ιουλ - 02 Αυγ 2015. 1500 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 30/7/2015 Πρωί # 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΗΓ. ΤΕΧΝ. 2015 ΧΑΝΙΑ 30 Ιουλ - 02 Αυγ 2015. 1500 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 30/7/2015 Πρωί # 1 1500 Μ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΑΝ ΡΩΝ (50m) # 1 130635 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 1997 ΕΛΦΠΕΡ ΑΝ Ρ 13:16.86 9 120531 ΙΑΤΡΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1995 Ι.Ο.ΘΕΣΣΑΛ ΑΝ Ρ 13:50.90 7 124784 ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΩΜΑΣ 1995 ΕΛΦΠΕΡ ΑΝ Ρ 14:48.42 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το με Α.Π. 606/94/6358 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων»,

Το με Α.Π. 606/94/6358 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων», ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Υποτροφίες Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ) ΑΝΑ ΔΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 1611 Α2 - Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός "Η Κοκκινοσκουφίτσα" Δ/νση Μαργαρίτα Λαϊνά Καπέρδα Μόρια: 55,72 -- 35,91 Προσφερόμενες θέσεις: 9 Καλύφθηκαν: 9 Κενές: 0 ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8001 39,40 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝIA : 0-06-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΠΡΩT : A..Α. : ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην

Επιλογή θεματικού κύκλου 2η. Σχολείο, Ρατσισμός, Ξενοφοβία και Δημοκρατική Ευθύνη. Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και. Αξιοποίησή τους στην 3ης Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Πίνακας εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα