ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από απόφασης της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α / ) και της υπ αριθμ. της 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύουν Eπιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβα ση στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπι κού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επι στημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ιδιω τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέ ντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπο ρικού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθε σμων Εφάπαξ Χρηματικών Παροχών στους δικαι ούχους Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό λησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασί ες, για το Α ημερολογιακό εξάμηνο Τροποποίηση της υπ αρ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙ ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4056/ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.021.1/16/914251/Σ. 858/2012 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Δ15/Α/40110/3303/ απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρωτ. 71 Αριθμ. Διεκπ. 30 (1) Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α / ) και της υπ αριθμ. της 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύουν. O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 63 παρ. 1 και 65 του Συντάγματος, β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει, γ) των άρθρων 1, της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 23 (πρώην άρθρο 28), 97 (πρώην άρθρα 103/91) του Κα νονισμού της Βουλής (Μέρος Β ΦΕΚ 51 Α / ), όπως ισχύει, δ) της από ομόφωνης απόφασης της Ολο μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΞΗ / (ΦΕΚ 33 Α / ), και ιδίως της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου αυτής, με την οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Βουλής «να ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση με την σύναψη των μισθώσεων, τους όρους και τη διαδικασία κατά παρέκκλι ση άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή και κατά τροποποίηση της παρούσης», όπως ισχύει, ε) της από ομόφωνης απόφασης της Ολο μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΡΜΔ / (ΦΕΚ 94 Α / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρί αση ΣΙΑ / (ΦΕΚ 205 Α / ), και την από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΠΖ / (ΦΕΚ 244/Α / ), και ισχύει, στ) της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής με αριθμούς:

2 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i) 4650/3678/ (ΦΕΚ 811 Β / ), ii) 73/ 41/ (ΦΕΚ 17 Β / ), iii) 4415/ (ΦΕΚ 688 Β / ), iv) 6627/5309/ (ΦΕΚ 1291 Β / ), v) 7108/5683/ (ΦΕΚ 1437 Β / ), vi) 5475/3819/ (ΦΕΚ 1002 Β / ), vii) 8873/ (ΦΕΚ 1943 Β / ), viii) 14258/ 9590/ (ΦΕΚ 1747 Β / ) ix) 8109/ (ΦΕΚ 2219 Β ) και x) 781/ (ΦΕΚ 311 Β / ), και ισχύει. 2. Την ανάγκη διευκόλυνσης για την άσκηση των καθηκόντων τους, όσων Βουλευτών κατέλαβαν, κατά τη διάρκεια της Βουλευτικής Περιόδου, την κενούμενη έδρα Βουλευτή ο οποίος δεν επιθυμούσε τη χρήση του δικαιώματος χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου. 3. Τη με Κ.Α γραμμένη πίστωση του προϋπολο γισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 2014, αποφασί ζουμε: Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Σε περίπτωση που Βουλευτής ή Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ανακηρύχθηκε κατά τη διάρκεια της Βουλευτικής Περιόδου καταλαμ βάνοντας την κενούμενη έδρα Βουλευτή, που παραι τήθηκε ή εξέπεσε από τη βουλευτική του ιδιότητα ή απεβίωσε, δεν δύναται να υπεισέλθει αυτοδικαίως στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του προκατόχου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β / ), λόγω του ότι ο απερχόμενος Βουλευτής δεν επιθυμούσε τη χρήση χρη ματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της θητείας του και συνεπώς δεν υφίσταται μίσθωση, προβλέπονται τα ακόλουθα: O ως άνω Βουλευτής ή Έλληνας Βουλευτής του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου δικαιούται να προβεί στη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου, όπως προβλέπεται στην από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 205 Α / ), όπως ισχύει, η οποία: α) θα είναι βραχείας μίσθωσης και ο χρόνος λήξης αυτής θα ανάγεται στο χρόνο λήξεως της εκάστοτε τρέχουσας χρηματοδοτικής μίσθωσης για το σύνολο των βουλευτικών οχημάτων, η οποία για την ΙΕ Βου λευτική Περίοδο λήγει στις , β) θα αφορά στη μίσθωση μεταχειρισμένων αυτοκί νητων με μίσθωμα, που δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό του ογδόντα τοις εκατό (80%) του, κατ αντιστοιχία ανώτατου επιτρεπόμενου μισθώματος της περίπτωσης δ) της από ομόφωνης απόφασης της Ολομέ λειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 205 Α / ). Λόγω της μοναδικότητας του κάθε μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά χα ρακτηριστικά του που οφείλονται στην παλαιότητά του, στα διανυθέντα χιλιόμετρα, και στην εν γένει συ ντήρησή του, δεν απαιτείται η προσκόμιση τριών προ σφορών (του στοιχείου α) της παρ. 6 της υπ αριθμ. 4286/2348/ απόφασης (ΦΕΚ 487 Β / ), όπως ισχύει. Για τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις εξακολου θούν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της από ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βου λής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση ΣΙΑ (ΦΕΚ 205 Α / ), όπως ισχύει. 2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (2) Eπιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV. Με την αριθμ. 8/2013/00 Καταλογιστική Πράξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Ηγουμενί τσας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 επεβλήθησαν στον ZLATKOV VALENTIN του EVGENIEV ΑΔΤ: , υπήκοο Βουλγαρίας, αγνώστου διαμονής Πολλαπλό Τέ λους συνολικού ποσού ΤΡΙΩΝ ΕΚΑΤΟMΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑ ΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ( ,51), για υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων. Με την ως άνω Πράξη ορίσθηκε ως αστικά αλληλέγγυα υπόχρεη για την καταβολή ολοκλήρου του ανωτέρω πο σού η ιδιοκτήτρια Εταιρεία του οχήματος SVET TRANS EOOD, με έδρα την Βουλγαρία, επίσης αγνώστου Δ/νσης. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδαφ. (β) του Ν.2960/01, ως αγνώστου διαμονής. Ο Αν/της Προϊστάμενος του Τελωνείου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΚΑΣ Αριθμ (3) Έγκριση υπερωριακής εργασίας μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: 13/Α/85) όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 247/Α/95 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3871/2010 ΦΕΚ: 141/Α/2010, γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ: 226/Α/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 ίδρυση και μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 803 σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού... σε Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (ΦΕΚ: 152/Α/2013). 3. Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ Δ»» ΦΕΚ: Α / Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση ερ γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ )» (ΦΕΚ: 284 Β/ ). 5. Την αριθμ (ΔΚΗ)Α/1784/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας...» (ΦΕΚ: 3546 Β/ ). 6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα λείται δαπάνη ύψους ,20 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ Δ οικ. έτους Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ Δ με α.π. 100/ / , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2014, ως εξής: Για 17 μονίμους υπαλλήλους 4.080,00 ώρες, συνολικής δαπάνης ,20 ευρώ Συγκεκριμένα: για τρεις (3) Μονίμους τεχνικούς κλάδου TE 720 ώρες για δέκα (10) Μονίμους τεχνικούς κλάδου ΔΕ ώρες για δύο (2) Μονίμους οδηγούς κλάδου ΔΕ 480 ώρες για δύο (2) Μονίμους φύλακες κλάδου ΥΕ 480 ώρες Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απο γευματινή υπερωριακή απασχόληση του εν λόγω προ σωπικού αφορούν: α) τη φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικότερα της περιοχής του ΕΚΕΦΕ Δ. β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, το προσωπικό το οποίο απασχολείται στις επί 24ώρου βάρδιες και στις ανακύ πτουσες ειδικές εργασίες, οι οποίες μόνο εκτός ωρα ρίου μπορούν να υλοποιηθούν, έχει μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα την απασχόληση αυτή να επωμίζονται λιγότερα σε αριθμό άτομα για περισσότερες ώρες το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία φύλαξη του Συνεδριακού Κέντρου (συ νέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, κ.λπ.) έκτακτες ανάγκες φύλαξης και πυροπροστασίας πυρασφάλειας περιαστικού δάσους, έλεγχος και επισκευές υποσταθ μών, κλιματισμών, καθαρισμός λεβήτων κ.λπ. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ (4) Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευ νας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: 13/Α/85) όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ: 247/Α/95 όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3871/2010 ΦΕΚ: 141/Α/2010, γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασια κή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του με σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ: 226/Α/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/ Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 ίδρυση και μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού... σε Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (ΦΕΚ: 152/Α/2013). 3. Το Π.Δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ Δ» ΦΕΚ: Α / Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση ερ γασίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, για προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ Δ )» (ΦΕΚ: 284 Β/ ). 5. Την αριθμ (ΔΚΗ)Α/1784/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας...» (ΦΕΚ: 3546 Β/ ). 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα πάνη ύψους ,80 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΦΕ Δ οικ. έτους Το έγγραφο του ΕΚΕΦΕ Δ με α.π. 100/ / , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημό κριτος (ΕΚΕΦΕ Δ ) για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2014, ως εξής: Για 20 υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ώρες συνολικής δαπάνης ,80 ευρώ Συγκεκριμένα: για δώδεκα (12) φύλακες ΙΔΑΧ ώρες για τρεις (3) οδηγούς ΙΔΑΧ 720 ώρες για πέντε (5) τεχνικούς ΙΔΑΧ ώρες Οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την εργασία του προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο αφο ρούν:

4 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) τη φύλαξη, των κτιριακών και μηχανολογικών εγκα ταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικότερα της περιοχής του ΕΚΕΦΕ Δ. β) Την επί 24ώρου επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη συντή ρηση και την άμεση αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών. Λόγω συνταξιοδοτήσεων, το προσωπικό το οποίο απασχολείται στις επί 24ώρου βάρδιες και στις ανακύ πτουσες ειδικές εργασίες, οι οποίες μόνο εκτός ωρα ρίου μπορούν να υλοποιηθούν, έχει μειωθεί έναντι των προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα την απασχόληση αυτή να επωμίζονται λιγότερα σε αριθμό άτομα για περισσότερες ώρες το καθένα. Ενδεικτικά αναφέρεται η λειτουργία φύλαξη του Συνεδριακού Κέντρου (συ νέδρια, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, κ.λπ.) έκτακτες ανάγκες φύλαξης και πυροπροστασίας πυρασφάλειας περιαστικού δάσους, έλεγχος και επισκευές υποσταθ μών, κλιματισμών, καθαρισμός λεβήτων κ.λπ. Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Αριθμ. Φ /35113/2063 (5) * Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορι κού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθεσμων Εφάπαξ Χρηματικών Παροχών στους δικαιούχους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 (75 Α ) «Αύξηση συντάξεων και άλλες ασφα λιστικές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/ματος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (141 Α ). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ/ματος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (141 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4072/2012 (86 Α ) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμι ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθε σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 6. Το από Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρω μάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) και τη δέσμευ ση του Ταμείου για την εξόφληση των μέχρι ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 7. Το γεγονός της υποστελέχωσης του Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., δεδομένου ότι δε διαθέτει δικούς του υπαλλήλους και οι ανάγκες του εξυπηρετούνται από υπαλλήλους του NAT. 8. Το αριθ / έγγραφο του Ταμείου. 9. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που ελήφθη κατά την 12 η Συνεδρίασή του της 4 ης /11/ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αλλά προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού, το ύψος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής της οποίας θα καθορι στεί με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α 226), αποφασίζουμε: Συνιστούμε ομάδες εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθεσμων Εφάπαξ Χρηματικών Πα ροχών στους δικαιούχους για τα έτη από 2008 έως , ως ακολούθως: Ομάδα Α 1. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ του Σπυρίδωνος, Δ/ντρια Παροχών, με Α.Δ.Τ. Χ , ως συντονίστρια 2. ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Τμ. Εφάπαξ Παροχών, με Α.Δ.Τ. Θ , ως μέλος 3. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 4. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Σπυρίδωνα, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ως μέλος 5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος 6. ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Μιχαήλ, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΑ , ως μέλος 7. ΚΟΥΤΣΑΒΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου, υπάλλη λος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 8. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Μιχαήλ, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 9. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 10. ΖΕΡΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Τ , ως μέλος 11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αποστόλου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 12. ΤΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Πάϊκου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 13. ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, του Αντωνίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος 14. ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου, υπάλλη λος, με ΑΔΤ AB , ως μέλος 15. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Δημητρίου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 16. ΜΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αποστόλου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ξ , ως μέλος 17. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 18. ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Ευάγγελου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 19. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ , ως μέλος 20. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χρήστου, Τμημ/ ρχης, με Α.Δ.Τ. Π , ως μέλος 21. ΒΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος 22. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, υπάλλη λος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 24. ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. AB , ως μέλος 25. ΚΙΚΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Διονυσίου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Ξ , ως μέλος 26. ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΟΥΣΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Χ , ως μέλος 27. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κων/νου, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Λ , ως μέλος 28. ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Κων/νου, υπάλληλος με Α.Δ.Τ. Ν , ως μέλος Έργο της Ομάδας Α θα είναι τα εξής: Καταχώριση των αιτήσεων στον Η/Υ. Δημιουργία φακέλου των ασφαλισμένων, ανεύρεση φύλλων συμμετοχής από ηλεκτρονικό αρχείο και από φυσικό αρχείο, έλεγχος των δικαιολογητικών και τηλε φωνική επικοινωνία ή αλληλογραφία με τους ασφαλι σμένους για την ολοκλήρωση των ελλειπόντων δικαιο λογητικών και εκκρεμοτήτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αναζήτηση και έλεγχος για τυχόν επιστροφή εισφο ρών από το τμήμα Λοιπών Πόρων. Αλληλογραφία με τις ναυτεργατικές ενώσεις για τυχόν οφειλές των αιτούντων. Υπολογισμός του ποσού της δικαιούμενης παροχής και εκτύπωση αποφάσεων ενταλμάτων και πινάκων θαλάσσιας υπηρεσίας. Συμπλήρωση των αποφάσεων και των ενταλμάτων με τα στοιχεία των αιτούντων, υπογραφές από τους αρμοδίους και αποστολή στη Διεύθυνση Επιθεώρησης για έλεγχο. Μετά την επιστροφή των ελεγχθέντων, καταγραφή τους σε καταστάσεις προκειμένου να εισαχθούν στο Δ.Σ. / ΤΠΚΠΕΝ για έγκριση. Μετά την έγκριση από το Δ.Σ., αρίθμηση των απο φάσεων και εντολών και καταχώριση στο ηλεκτρονικό αρχείο. Διαχωρισμός των χρηματικών ενταλμάτων και απο φάσεων προκειμένου να προωθηθούν αρμοδίως (Λο γιστήριο Διαύγεια Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου) μετά την επιστροφή από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ ώθηση των ενταλμάτων στο λογιστήριο για έκδοση επιταγών και εμβασμάτων και αποστολή από τα μέλη της ομάδας των ενημερωτικών σημειωμάτων στους δι καιούχους για την πληρωμή τους. Ομάδα Β. 1. ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ του Σπυρίδωνος, Δ/ντρια Παροχών, με Α.Δ.Τ. Χ , ως συντονίστρια 2. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΦΛΩΡΑ του Παναγιώτη, Τμημ/ρχης, με Α.Δ.Τ. Χ , ως μέλος 3. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Κ , ως μέλος 4. ΧΛΕΜΠΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Θεοδώρου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Φ , ως μέλος 5. ΚΥΜΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΙ , ως μέλος 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του Ηλία, Τμημ/ρχης με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος. Έργο της Ομάδας Β θα είναι το εξής: Έλεγχος των φακέλων των δικαιούχων όσον αφο ρά τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού των εφάπαξ χρηματικών παροχών (δηλαδή έλεγχος όλων των ανωτέρω εργασιών της ομάδας Α). Συσχέτιση των στοιχείων με το Μηχανογραφικό Πίνακα Θαλάσσιας Υπηρεσίας, ως προς το συντάξιμο χρόνο. Συσχέτιση των στοιχείων των αποφάσεων συνταξι οδότησης με τις αποφάσεις του Δ.Σ. / Τ.Π.Α.Ε.Ν. και των χρηματικών ενταλμάτων. Ομάδα Γ 1. ΚΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευάγγελου, αναπληρώτρια Δ/ντρια Οικονομικού, Α.Δ.Τ. Π , ως συντονίστρια 2. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ , ως μέλος 3. ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Νικολάου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 4. ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , ως μέλος 5. ΛΙΑΡΑΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Λεωνίδα, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , ως μέλος 6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασίλειου, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Λ , ως μέλος 7. ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου, υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. Φ , ως μέλος 8. ΠΟΛΥΖΟΓΩΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του Ιωάννη, υπάλ ληλος, με Α.Δ.Τ. Ρ , ως μέλος Έργο της Ομάδας Γ θα είναι το εξής: Εισαγωγή όλων των ενταλμάτων πληρωμής εφάπαξ στον Η/Υ στην εφαρμογή ACCESS, που τηρείται σε τοπική εφαρμογή στο Λογιστήριο του Ν.Α.Τ. Συμφωνία για σωστή εισαγωγή των εφάπαξ. Έκδοση επιταγών για κάθε δικαιούχο εφάπαξ που θα πληρωθεί από το ταμείο του Ν.Α.Τ. Έκδοση και αποστολή καταστάσεων στην Εμπορική Τράπεζα για πληρωμή στην επαρχία των δικαιούχων εφάπαξ. Συμφωνία των extrait και λογιστικές εγγραφές. Στο τέλος κάθε μήνα, σύμφωνα με το Μνημόνιο, θα συντάσσεται λεπτομερής αναφορά για την πρόοδο των εργασιών, από το Συντονιστή της κάθε Ομάδας. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας θα εργα στούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, ή των υπερωριών που πραγματοποιούνται για άλλο σκοπό και όχι σε βάρος της τρέχουσας εργασίας. Η λειτουργία των ομάδων εργασίας ορίζεται σε τέσ σερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της πα ρούσας απόφασης. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 656 ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 446/8 (6) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη σης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α ημερολογιακό εξάμηνο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 98) «Κωδι

6 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ βερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. Α 163) «Οργανισμός Υπουρ γείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α 159). 3. Το Π.Δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α 40) «Καθορισμός αρμοδι οτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 4. Το Π.Δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 201) «Μεταφορά της Γε νικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί σεων, στο Υπουργείο Εργασίας». 5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 114), περί κωδικοποιήσεως των δια τάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/1971 (Φ.Ε.Κ. Α 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών». 7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων». 8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της (Φ.Ε.Κ. Α 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συ μπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α 342). 10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 222), «Έγκρι ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα τηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο σιονομικής Στρατηγικής ». 11. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 88), «Αντιμετώπιση της παραβατι κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά ερ γασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α 191), «Κώδι κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 13. Την αριθ /97/ (ΦΕΚ 1667 Β ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμο διοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου». 14. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α 154), «Ρύθ μιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 (Φ.Ε.Κ. Α 115) για τον εκ συγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλ λες διατάξεις. 15. Την από 05/12/2013 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου λίου Εργασίας (ΑΣΕ). 16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο φασίζουμε: 1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα σχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτε χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις τριάντα (30) ώρες. 2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κά ποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχολη θούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βι βλίο υπερωριών. 3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ καθώς και επί των επι χειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Αριθμ. 27/2262 (7) Τροποποίηση της υπ αρ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙ ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν. 4056/2012. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή». 3. Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 5. Του Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ γίας» (Α 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 123 Α ). 7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α ). 9. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α ). 10. Του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 144 Α ). 11. Της υπ αριθμ. ΥΙ/2004 (Β 513) απόφαση του Πρω θυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 12. Την υπ αριθμ. Υ44/ (ΦΕΚ 2094 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 13. Την υπ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/ (ΦΕΚ 2574 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 14. Την υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινή υπουργική απόφαση περί ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟ ΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ν. 4056/ Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 16. Τις ιδιομορφίες του κλάδου και τις ιδιαίτερες εδα φοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις περιοχές εκτροφής των γουνοφόρων, αποφασίζουν: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης περί ΑΔΕΙΟ ΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟ ΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ν. 4056/2012 ως εξής: Άρθρο 2 1. Η παράγραφος 2 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Μετά το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαι ολογητικών, χορηγείται ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ στους φορείς ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2. Η παράγραφος 3 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, έχει θέση άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της δεύτερης και ισχύει μέχρι και τρείς (3) μήνες. Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσωρινής άδειας εγκατάστασης δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής προμήθειας του εξοπλισμού ή/και των διαδικασιών για την αδειοδότηση της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και σε κάθε περίπτωση η χορηγούμενη παράταση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνά τους εννέα (9) μήνες. Άρθρο 3 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τριάντα ημέρες (30) του λάχιστον πριν τη λήξη της ισχύος της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερει ακής τους ενότητας αίτηση χορήγησης ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως αυτά περιγράφο νται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012 και στο κεφάλαιο Δ της υπ αριθμ. 1464/67426/ διευκρινιστικής εγκυκλίου. 2. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: Οι φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, είναι δυνατόν να εγκαθι στούν εντός της κτηνοτροφικής εγκατάστασης το ζωικό κεφάλαιο πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και εφόσον είναι σε ισχύ η προσωρινή άδεια εγκατάστασης. 3. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: Στις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης υπάγονται και οι κτηνοτροφικές εγκατα στάσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης στα πλαίσια ισχύος της υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ 2486 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2026/89667/ (ΦΕΚ) κοινή υπουργική απόφαση. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην αριθμ. Φ.021.1/16/914251/Σ.858/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 894/τ.Β / , στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση: από τον εσφαλμένο: «Φ.021.1/18/914281/Σ. 872» στον ορθό: «Φ.021.1/16/914251/Σ. 858». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (9) Στην αριθμ. Δ15/Α/40110/3303/ απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3378/τ.Β / , στον αριθμό αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση: από τον εσφαλμένο: «Δ15/Α/3303/40110» στον ορθό: «Δ15/Α/40110/3303». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3419 19 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 2/97055/Α0024 Μεταφορά υπολοίπων στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 357 30 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναδάσωσης για έκταση Δ1, Δ2 και Δ3 συνο λικού εμβαδού 6843.17 τ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 198 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης μέρους του χάρτη ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα