ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ είλαη έλα δίκλωνο κσκλικό μόριο DNA κήθνπο πεξίπνπ 1 mm. Τν θπθιηθό απηό κόξην DNA αλαδηπιώλεηαη θαη παθεηάξεηαη κε ηε βνήζεηα πξσηετλώλ κε απνηέιεζκα λα έρεη ηειηθό κήθνο ζην θύηηαξν 1 κm. Τν γελεηηθό πιηθό ησλ επθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ έρεη κεγαιύηεξν κήθνο από απηό ησλ πξνθαξπσηηθώλ. Τν ζπλνιηθό DNA πνπ ππάξρεη ζε θάζε επθαξπσηηθό θύηηαξν δελ είλαη έλα εληαίν κόξην, αιιά απνηειείηαη από πνιιά γξακκηθά κόξηα, ν αξηζκόο θαη ην κήθνο ησλ νπνίσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα δηάθνξα είδε ησλ νξγαληζκώλ. Τα κόξηα ηνπ DNA παθεηάξνληαη κε πξσηεΐλεο θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ηλίδηα ρξσκαηίλεο. Τν ζπλνιηθό DNA ζε θάζε δηπινεηδέο θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ έρεη κήθνο πεξίπνπ 2 m θαη ζπζπεηξώλεηαη ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα ρσξάεη ζηνλ ππξήλα, νπ έρεη δηάκεηξν δέθα εθαηνκκπξηνζηά ηνπ κέηξνπ (10 κm)! Σην ειεθηξνληθό κηθξνζθόπην, ύζηεξα από εηδηθή επεμεξγαζία, ηα ηλίδηα ρξσκαηίλεο κνηάδνπλ κε θνκπνιόγηα από ράληξεο. Κάζε «ράληξα» νλνκάδεηαη νοσκλεόζωμα θαη απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα νξγάλσζεο ηεο ρξσκαηίλεο. Τν λνπθιεόζσκα απνηειείηαη από DNA κήθνπο 1 δεπγώλ βάζεσλ θαη από νθηώ κόξηα πξσηετλώλ, πνπ νλνκάδνληαη ιζηόνες. Τν DNA είλαη ηπιηγκέλν γύξσ από ην νθηακεξέο ησλ ηζηνλώλ. Τα λνπθιενζώκαηα αλαδηπιώλνληαη κε απνηέιεζκα ην DNA λα παθεηάξεηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό, ζρεκαηίδνληαο ηειηθά ηα ηλίδηα ηεο ρξσκαηίλεο. Σηελ αλαδίπισζε ζπκκεηέρνπλ θαη άιια είδε πξσηετλώλ. Β) Σε πνιιά βαθηήξηα, εθηόο από ην θύξην θπθιηθό κόξην DNA, ππάξρνπλ θαη ηα πλαζμίδια. Τα πιαζκίδηα είλαη δίθισλα, θπθιηθά κόξηα DNA κε δηάθνξα κεγέζε. Πεξηέρνπλ κηθξό πνζνζηό ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη απνηεινύλ ην 1-2% ηνπ βαθηεξηαθνύ DNA. Έλα βαθηήξην κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή πεξηζζόηεξα πιαζκίδηα, ηα νπνία αληηγξάθνληαη αλεμάξηεηα από ην θύξην κόξην DNA ηνπ βαθηεξίνπ. Τα κηηνρόλδξηα θαη νη ρισξνπιάζηεο έρνπλ DNA. Τν γελεηηθό πιηθό ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη ησλ ρισξνπιαζηώλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δειαδή ζρεηηθά κε ηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε θαη ηε θσηνζύλζεζε αληίζηνηρα, θαη θσδηθνπνηεί κηθξό αξηζκό πξσηετλώλ. Οη πεξηζζόηεξεο όκσο πξσηεΐλεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη ησλ ρισξνπιαζηώλ, θσδηθνπνηνύληαη από γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην DNA ηνπ ππξήλα. Τν γεγνλόο απηό δείρλεη όηη ηα νξγαλίδηα απηά δελ είλαη αλεμάξηεηα από ηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ θαη γηα ην ιόγν απηό ραξαθηεξίδνληαη σο ημιασηόνομα. 1

2 Τν κηηνρνλδξηαθό DNA ζηνπο πεξηζζόηεξνπο νξγαληζκνύο είλαη θπθιηθό κόξην. Κάζε κηηνρόλδξην πεξηέρεη δύν έσο δέθα αληίγξαθα ηνπ θπθιηθνύ κνξίνπ DNA. Σε νξηζκέλα όκσο θαηώηεξα πξσηόδσα είλαη γξακκηθό. Τν δπγσηό ησλ αλώηεξσλ νξγαληζκώλ πεξηέρεη κόλν ηα κηηνρόλδξηα πνπ πξνέξρνληαη από ην σάξην. Δπνκέλσο, ε πξνέιεπζε ησλ κηηνρνλδξηαθώλ γνληδίσλ είλαη κεηξηθή. Τν DNA ησλ ρισξνπιαζηώλ είλαη θπθιηθό κόξην θαη έρεη κεγαιύηεξν κέγεζνο από ην κηηνρνλδξηαθό DNA. Γ) Τελ ίδηα επνρή, ππήξραλ πνιιά βηνρεκηθά δεδνκέλα πνπ ππνζηήξηδαλ όηη ην DNA είλαη ην γελεηηθό πιηθό: Ζ πνζόηεηα ηνπ DNA ζε θάζε νξγαληζκό είλαη ζηαζεξή θαη δε κεηαβάιιεηαη από αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ. Ζ πνζόηεηα ηνπ DNA είλαη επίζεο ίδηα ζε όια ηα είδε θπηηάξσλ ελόο νξγαληζκνύ, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξώπνπ ζε απηά ηνπ ζπιήλα, ηεο θαξδηάο, ηνπ ήπαηνο θ.η.ι. Οη γακέηεο ησλ αλώηεξσλ νξγαληζκώλ, πνπ είλαη απινεηδείο, πεξηέρνπλ ηε κηζή πνζόηεηα DNA από ηα ζσκαηηθά θύηηαξα, πνπ είλαη δηπινεηδή. Ζ πνζόηεηα ηνπ DNA είλαη, θαηά θαλόλα, αλάινγε κε ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ. Σπλήζσο, όζν εμειηθηηθά αλώηεξνο είλαη ν νξγαληζκόο, ηόζν πεξηζζόηεξν DNA πεξηέρεη ζε θάζε θύηηαξό ηνπ. Γ) Ζ έθθξαζε in vivo ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα δσληαλό νξγαληζκό. Ζ έθθξαζε in vitro ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο βηνινγηθήο δηαδηθαζίαο όηαλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην δνθηκαζηηθό ζσιήλα. Έλα ηππηθό in vivo παξάδεηγκα είλαη ε απόδεημε ηνπ εκηζπληεξεηηθνύ κεραληζκνύ ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA. Αληίζηνηρν in vitro παξάδεηγκα είλαη ε αλάιπζε ησλ ελδύκσλ ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA. Τν 1928 ν Griffith ρξεζηκνπνίεζε δύν ζηειέρε ηνπ βαθηεξίνπ πλεπκνληόθνθθνο (Diplococcus pneumoniae), ηα νπνία μερσξίδνπλ κνξθνινγηθά, όηαλ θαιιηεξγεζνύλ ζε ζξεπηηθό πιηθό, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ή κε ελόο πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο. Τν ζηέιερνο πνπ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε ιείεο απνηθίεο θαη ήηαλ παζνγόλν, δειαδή ζθόησλε ηα πνληίθηα πνπ κόιπλε, ελώ εθείλν πνπ δελ είρε θάιπκκα ζρεκάηηδε αδξέο απνηθίεο θαη δελ ήηαλ παζνγόλν. Μία αποικία είλαη έλα ζύλνιν από κηθξννξγαληζκνύο, πνπ έρνπλ πξνέιζεη από δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο ελόο θπηηάξνπ, όηαλ απηό αλαπηύζζεηαη ζε ζηεξεό ζξεπηηθό πιηθό. Οη απνηθίεο είλαη νξαηέο κε γπκλό νθζαικό. Ο Griffith ρξεζηκνπνίεζε πςειή ζεξκνθξαζία, γηα λα ζθνηώζεη ηα ιεία βαθηήξηα θαη κε απηά κόιπλε πνληηθνύο., νη νπνίνη παξέκελαλ δσληαλνί. Όηαλ όκσο αλέκεημε λεθξά ιεία βαθηήξηα κε δσληαλά αδξά θαη κε ην κείγκα κόιπλε πνληηθνύο, ηόηε απηνί πέζαλαλ. Σην αίκα ησλ λεθξώλ πνληηθώλ βξέζεθαλ δσληαλά ιεία βαθηήξηα. Ο Griffith ζπκπέξαλε όηη κεξηθά αδξά βαθηήξηα «κεηαζρεκαηίζηεθαλ» ζε ιεία παζνγόλα ύζηεξα από αιιειεπίδξαζε κε λεθξά ιεία βαθηήξηα, αιιά δελ κπόξεζε λα δώζεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε γηα ην πώο γίλεηαη απηό. Δπνκέλσο ην πείξακα ηνπ Griffith ήηαλ κία in vivo δηαδηθαζία. 2

3 ΘΔΜΑ 3 Ο Α) Ζ απεηθόληζε ησλ κεηαθαζηθώλ ρξσκνζσκάησλ ελόο θπηηάξνπ θάπνηνπ νξγαληζκνύ, θαηά δεύγε θαη θαηά ειαηηνύκελν κέγεζνο απνηειεί ηνλ θαξπόηππν ηνπ θπηηάξνπ ή απηνύ ηνπ νξγαληζκνύ. Κάζε θπζηνινγηθό κεηαθαζηθό ρξσκόζσκα απνηειείηαη από δύν αδειθέο ρξσκαηίδεο νη νπνίεο ζπγθξαηνύληαη ζην θεληξνκεξίδην. Τν θεληξνκεξίδην δηαηξεί θάζε ρξσκαηίδα ζε δύν βξαρίνλεο, έλα κεγάιν θαη έλα κηθξό. Έηζη, ηα κεηαθαζηθά ρξσκνζώκαηα ελόο θπηηάξνπ, δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο θαη σο πξνο ηε ζέζε ηνπ θεληξνκεξηδίνπ (κεηαθεληξηθά, ππνκεηαθεληξηθά θαη αθξνθεληξηθά ρξσκνζώκαηα). Ο αξηζκόο θαη ε κνξθνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό θάζε είδνπο. Σηνλ άλζξσπν ηα θπζηνινγηθά αξζεληθά θαη ζειπθά άηνκα έρνπλ ζηνλ ππξήλα ησλ ζσκαηηθώλ ηνπο θπηηάξσλ 23 δεύγε ρξσκνζσκάησλ. Τν έλα ρξσκόζσκα ζε θάζε δεύγνο, είλαη παηξηθήο θαη ην άιιν κεηξηθήο πξνέιεπζεο θαη ειέγρνπλ ηηο ίδηεο ηδηόηεηεο (νκόινγα ρξσκνζώκαηα). Από ηα 23 δεύγε, ηα 22 είλαη κνξθνινγηθά όκνηα ζηα αξζεληθά θαη ζειπθά άηνκα θαη νλνκάδνληαη απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα. Τν 23 ν δεύγνο ζηα ζειπθά άηνκα απνηειείηαη από δύν Φ ρξσκνζώκαηα, ελώ ζηα αξζεληθά από έλα Φ θαη έλα -κηθξόηεξν ζε κέγεζνο- Υ ρξσκόζσκα. Τα ρξσκνζώκαηα απηά νλνκάδνληαη θπιεηηθά θαη ζε πνιινύο νξγαληζκνύο (θαη ζηνλ άλζξσπν) θαζνξίδνπλ ην θύιν ηνπ αηόκνπ. Έηζη ζηνλ άλζξσπν, ε παξνπζία ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο θαζνξίδεη ην αξζεληθό άηνκν, ελώ ε απνπζία ηνπ ην ζειπθό άηνκν. Γειαδή έλα θπζηνινγηθό αξζεληθό άηνκν έρεη 44 απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα θαη έλα δεύγνο ΦΥ θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ, ελώ έλα θπζηνινγηθό ζειπθό έρεη 44 απηνζσκηθά θαη έλα δεύγνο ΦΦ. Άξα νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από ηε κειέηε ηνπ θαξπνηύπνπ, αθνξνύλ: Τνλ αξηζκό θαη ηε κνξθνινγία ησλ ρξσκνζσκάησλ, πνπ απνηεινύλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε είδνο νξγαληζκνύ. Τελ ύπαξμε απινεηδνύο ή δηπινεηδνύο γνληδηώκαηνο, γεγνλόο πνπ καο νδεγεί ζε κία δηαπίζησζε γηα ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ, δει. αλ είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο [Μπνύξδα, αθνύ ε Μειέηε Καξπνηύπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν ζε Γηπινεηδή Κύηηαξα!!!] Τν θύιν ηνπ αηόκνπ, αλάινγα κε ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαξπόηππό ηνπ. Όιεο ηηο πηζαλέο ρξσκνζσκηθέο κεηαιιάμεηο (αξηζκεηηθέο ή δνκηθέο) πνπ κπνξεί λα θέξεη ην άηνκν. Β) Σηελ αξρή ηεο κεζόθαζεο ην γελεηηθό πιηθό έρεη κηθξό βαζκό ζπζπείξσζεο θαη ζρεκαηίδεη δίθηπν ηληδίσλ ρξσκαηίλεο. Καηά ζπλέπεηα ηα ηλίδηα ρξσκαηίλεο δελ είλαη νξαηά σο κεκνλσκέλεο δνκέο κε ην νπηηθό κηθξνζθόπην. Με ην ηέινο όκσο ηεο αληηγξαθήο (θάζε S ηεο κεζόθαζεο) θάζε ηλίδην ρξσκαηίλεο έρεη δηπιαζηαζηεί. Τα δύν αληίγξαθα θάζε ηληδίνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κία δνκή πνπ νλνκάδεηαη θεληξνκεξίδην. Ο όξνο αδειθέο ρξσκαηίδεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα δηπιαζηαζκέλα ρξσκνζώκαηα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απηά είλαη ζπλδεδεκέλα ζην θεληξνκεξίδην. ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε, νη αδειθέο ρξσκαηίδεο ζπζπεηξώλνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν θαη έηζη θαηά ην ζηάδην ηεο κεηάθαζεο απνθηνύλ ην κέγηζην βαζκό ζπζπείξσζεο. Σην ζηάδην απηό ν πςειόο βαζκόο ζπζπείξσζεο θαζηζηά ηα κεηαθαζηθά ρξσκνζώκαηα επδηάθξηηα, ώζηε είλαη εύθνιν λα παξαηεξεζνύλ αθόκε θαη κε ην νπηηθό κηθξνζθόπην. Έηζη ζην ηέινο ηεο κίησζεο πξνθύπηνπλ δύν λέα θύηηαξα, γελεηηθά όκνηα κεηαμύ ηνπο, όπσο θαη κε ην αξρηθό από ην νπνίν 3

4 πξνέθπςαλ, αθνύ ην θαζέλα ηνπο πεξηέρεη ηε κία από ηηο δύν «πξώελ» αδειθέο ρξσκαηίδεο από θάζε ρξσκόζσκα. Θα κπνξνύζακε δει. λα πνύκε όηη «ηα ηλίδηα ηεο ρξσκαηίλεο», «ηα ρξσκνζώκαηα» θαη «νη ρξσκαηίδεο», απνηεινύλ «δηαθνξεηηθέο όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο». Τα ηλίδηα ρξσκαηίλεο δηπιαζηάδνληαη ζηε κεζόθαζε θαη «κεηαηξέπνληαη» ζε αδειθέο ρξσκαηίδεο, νη νπνίεο γίλνληαη επδηάθξηηεο ζηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε. Καηά ην ηέινο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο (κίησζεο), νη αδειθέο ρξσκαηίδεο θάζε ρξσκνζώκαηνο απνρσξίδνληαη πιήξσο, απνζπζπεηξώλνληαη ζηαδηαθά θαη κεηαηξέπνληαη πάιη ζε ηλίδηα ρξσκαηίλεο ζην κεζνθαζηθό ππξήλα ησλ λέσλ θπηηάξσλ θ.ν.θ. Παξ όιεο όκσο ηηο κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ, ε ρεκηθή ηνπ ζύζηαζε παξακέλεη ακεηάβιεηε. Γ) Σσκαηηθό Κύηηαξν Αλζξώπνπ Αξρή Μεζόθαζεο Τέινο Μεζόθαζεο Μεηάθαζε Τειόθαζε Νέα Κύη ηαξα Μόξηα DNA Ηλίδηα Φξσκαηίλεο Αδειθέο Φξσκαηίδεο Φξσκνζώκα ηα Εεύγε Ννπθιενηηδί σλ (Ηζρύεη: 92) Γηα ην βηβιίν: ΟΦΗ ΟΦΗ (Ηζρύεη: ΟΦΗ) Γηα ην βηβιίν: (απινεηδή) 92 (δηπιαζηαζκέλα) ΟΦΗ ΟΦΗ ΟΦΗ (δηπιαζηαζκέλα) 92 (απινεηδή) (απιν εηδή) 6 x x x x x 10 9 ΘΔΜΑ 4 Ο Α) Τα DNAs κόξηα ηνπ αλζξώπνπ είλαη δίθισλα (γξακκηθά ζηνλ ππξήλα θαη θπθιηθά ζηα κηηνρόλδξηα) θαη θάζε ηέηνην κόξην DNA ιόγσ ηεο ηζρύνο ηνπ θαλόλα ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηζρύεη όηη Α = Τ θαη G = C. Τν DNA ησλ ηώλ, κπνξεί λα είλαη είηε κνλόθισλν είηε δίθισλν κόξην (γξακκηθό ή θπθιηθό). Σπλεπώο, αθνύ ν Σσιήλαο-1 πεξηέρεη δίθισλν DNA, ζα έρεη ην DNA ηνπ αζζελή, ελώ ν Σσιήλαο-2 πνπ πεξηέρεη κνλόθισλν DNA, ζα έρεη ην ηηθό DNA. Β) Έζησ όηη Α 1, G 1, T 1 θαη C 1 ηα Ννπθιενηίδηα ηνπ 1 νπ κνξίνπ DNA, θαη Α 2, G 2, T 2 θαη C 2 ηα Ννπθιενηίδηα ηνπ 2 νπ κνξίνπ DNA. Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο, ηζρύεη όηη: Ν 1 = Ν 2 Α 1 + G 1 + T 1 + C 1 = Α 2 + G 2 + T 2 + C 2 2 Τ G 1 = 2 Τ G 2 Τ 1 + G 1 = Τ 2 + G 2 (i) Τ 1 + Τ 2 = (ii) 4

5 G 1 + G 2 = (iii) Από ηηο (ii) θαη (iii), κπνξνύκε λα γξάςνπκε: Τ 1 + G 1 + Τ 2 + G 2 = [ιόγσ ηεο (i)] 2 Τ G 1 = Ν 1 = λνπθιενηίδηα = Ν 2 Μ DNA-1 = Μ DNA-2 = δεύγε λνπθιενηηδίσλ Άινγν Μήθνο DNA(ζε δ.β.) Αξηζκόο ρξσκνζσκά ησλ Κύηηαξν 8x κεηά ηε (δηπι/λα) Μείσζε Η Γακέηεο 4x (απι/δή) Σσκαηηθό 16x θύηηαξν (δηπι/λα) ζην ηέινο ηεο Μεζόθαζε ο Σσκαηηθό 8x θύηηαξν (απι/δή) ζηελ αξρή ηεο Μεζόθαζε ο Μόξη α DNA Εεύγε Οκνιόγσλ Φξσκνζσκάησ λ Αιπζίδε ο ηνπ DNA Φξσκαηί δεο ή Ηλίδηα ρξσκαηί λεο Απινεηδέο ή Γηπινεηδέο Κύηηαξν 68 ΚΑΝΔΝΑ Απι/δέο 34 ΚΑΝΔΝΑ Απι/δέο Γηπι/δέο Γηπι/δέο 5

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα