Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)"

Transcript

1 Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage της IBM ή της Διεθνούς Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM, ανάλογα με την περίπτωση, που έχει συνάψει ο Πελάτης, και διέπουν τις υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης για Εργαλεία IBM που αποκτήθηκαν από την IBM ή από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της IBM. Ο Πελάτης αποδέχεται τους όρους του παρόντος Προσαρτήματος χωρίς τροποποιήσεις υπογράφοντας παρακάτω. Για τους όρους με κεφαλαία γράμματα για τους οποίους δεν παρέχεται ορισμός στο παρόν Προσάρτημα, παρέχεται ορισμός στη Σύμβαση. 1. Ορισμοί Μονάδα Αντικαθιστώμενη από τον Πελάτη (Customer Replaceable Unit ή "Μονάδα CRU") ένα εξάρτημα Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που προσδιορίζεται ως Μονάδα Αντικαθιστώμενη από τον Πελάτη (π.χ. πληκτρολόγιο, μνήμη ή μονάδα σκληρού δίσκου). Ετερόκλητη Προδιαγραφή Εξοπλισμού (Miscellaneous Equipment Specification ή "MES") - μια αλλαγή σε ένα εγκατεστημένο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής η οποία προσδιορίζεται σε μια Έγγραφο Συναλλαγής και με την οποία ενισχύονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ορισμένοι ή όλοι οι πόροι που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια της διαμόρφωσης του εν λόγω Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής. Για παράδειγμα, με ένα MES μπορεί να προστεθεί δυναμικότητα επεξεργασίας ή/και μνήμη σε έναν εξυπηρετητή, χωρητικότητα αποθήκευσης σε μια συσκευή αποθήκευσης σε δίσκο, προσαρμογείς εισόδου/εξόδου σε οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής κ.ο.κ. Με ένα MES μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν προσθήκες (features) ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή να μετατραπούν οι προσθήκες ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, το μοντέλο ή ο τύπος ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, αλλά μόνο στο βαθμό που προσδιορίστηκε σε επιστολή ανακοίνωσης της IBM για το συγκεκριμένο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Υπηρεσία (Service) η εκτέλεση μιας εργασίας ή η παροχή βοήθειας, υποστήριξης ή πρόσβασης σε πόρους (όπως π.χ. μια βάση πληροφοριών) που η IBM θέτει στη διάθεση του Πελάτη, όπως καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Μια Υπηρεσία που αποκτάται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος αποτελεί Επιλεγμένο Προϊόν. Καθορισμένη Τοποθεσία (Specified Location) μια τοποθεσία εντός της Επιχείρησης του Πελάτη στην οποία παρέχονται Υπηρεσίες οι οποίες προσδιορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Όλες οι Υπηρεσίες που λαμβάνονται σε Καθορισμένες Τοποθεσίες υπόκεινται στους όρους του παρόντος Προσαρτήματος. Κανονικές Εργάσιμες Ημέρες (Standard Business Days) οι γενικά αποδεκτές ημέρες λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας σε κάθε χώρα ή περιοχή, εκτός των τοπικών τραπεζικών και εθνικών αργιών. Κανονικό Εργάσιμο Ωράριο (Standard Business Hours) οι κανονικές ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια μιας Κανονικής Εργάσιμης Ημέρας. Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών (Service Period) - η περίοδος, καθορισμένη σε Έγγραφο Συναλλαγής, κατά τη διάρκεια της οποίας η IBM παρέχει Υπηρεσίες βάσει του παρόντος Προσαρτήματος σε μια συγκεκριμένη χώρα. 2. Δομή του Προσαρτήματος Το παρόν Προσάρτημα περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι και το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας (εάν υπάρχουν). Οι όροι του Μέρους 2 ενδέχεται να αντικαθιστούν ή να τροποποιούν τους όρους του Μέρους Εύρος των Υπηρεσιών Οι Υπηρεσίες για Εργαλεία IBM, κατά διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης, είναι μια ενιαία προσφορά που αποτελείται από συγκεκριμένες Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος, Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής και, εάν είναι διαθέσιμο, το Λειτουργικό Τμήμα Κώδικα Μηχανής ενός Εργαλείου IBM. Z (07/2011) Σελίδα 1 από 9

2 Θα δημιουργηθεί ένα Έγγραφο Συναλλαγής, εάν απαιτείται, για κάθε Καθορισμένη Τοποθεσία που αποκτά Υπηρεσίες βάσει του παρόντος Προσαρτήματος. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των όρων ενός Εγγράφου Συναλλαγής, του παρόντος Προσαρτήματος και της Σύμβασης, οι όροι του Εγγράφου Συναλλαγής κατισχύουν εκείνων του παρόντος Προσαρτήματος και οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος κατισχύουν εκείνων της Σύμβασης. Η IBM θα προσδιορίζει το Εργαλείο, τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται για αυτό, την Περίοδο Παροχής Υπηρεσιών, τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, εάν υπάρχουν, και την Καθορισμένη Τοποθεσία στο Έγγραφο Συναλλαγής. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Passport Advantage Appliance Support Handbook ("Appliance Support Handbook") για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες για Εργαλεία, στη διεύθυνση: 4. Υποχρεώσεις της IBM Όταν ο Πελάτης συνάψει σύμβαση για τη λήψη σχετικών Υπηρεσιών σε μια Καθορισμένη Τοποθεσία, η IBM συμφωνεί να παρέχει τις εν λόγω Υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην περιγραφή Υπηρεσιών που παρέχεται στο παρόν Προσάρτημα ή στο αντίστοιχο Έγγραφο Συναλλαγής. 5. Υποχρεώσεις του Πελάτη Ο Πελάτης συμφωνεί: α. Ότι σε περίπτωση που μια σχετική Υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή στον Πελάτη οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης, πρόσβασης σε ηλεκτρονικά διαγνωστικά εργαλεία, βάσεις πληροφοριών ή άλλες διευκολύνσεις παροχής Υπηρεσιών, ο Πελάτης θα περιορίζει τη χρήση των εν λόγω στοιχείων μόνο σε εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τα χρησιμοποιούν κάτω από τον έλεγχο του Πελάτη και μόνο για την υποστήριξη των Εργαλείων και Υπηρεσιών που προσδιορίζονται σε Έγγραφα Συναλλαγών. β. Να παρέχει πρόσβαση στο Εργαλείο του Πελάτη μέσω modem ή μέσω Internet για την εξ αποστάσεως διάγνωση και επιδιόρθωση προβλημάτων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή του modem και των απαραίτητων τηλεφωνικών γραμμών στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, καθώς και για την παροχή προσωρινής πρόσβασης χρηστών της IBM στο Εργαλείο του Πελάτη. Ο Πελάτης θα εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εξ αποστάσεως δραστηριότητες θα εκτελούνται κάτω από τον έλεγχό του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για i) οποιαδήποτε δεδομένα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε βάσης δεδομένων που ο Πελάτης καθιστά διαθέσιμη στην IBM σε συνάρτηση με μια Υπηρεσία βάσει του παρόντος Προσαρτήματος, ii) την επιλογή και εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων αναφορικά με την πρόσβαση, ασφάλεια, κρυπτογράφηση, χρήση και μετάδοση δεδομένων, iii) την εφεδρική αποθήκευση (backup) και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων και οποιωνδήποτε αποθηκευμένων δεδομένων. Η μη παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στο Εργαλείο του Πελάτη μπορεί να καθυστερήσει την επίλυση τυχόν προβλημάτων. γ. Να καταβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις σύνδεσης που σχετίζονται με την πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των χρεώσεων τηλεφωνικής σύνδεσης και Internet, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίζει εγγράφως. δ. Ότι πριν καταστήσει εγκαταστάσεις, λογισμικό, μηχανήματα, δίκτυα και άλλους παρεμφερείς πόρους του Πελάτη διαθέσιμους στην IBM, θα εξασφαλίσει την έγκαιρη απόκτηση οποιωνδήποτε απαραίτητων αδειών χρήσης ή εγκρίσεων για τη χρήση, πρόσβαση και τροποποίηση των εν λόγω πόρων από την IBM ή τους υπεργολάβους της, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών από την IBM. Η IBM θα απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της να παρέχει τις Υπηρεσίες στο βαθμό που η μη έγκαιρη εξασφάλιση των εν λόγω αδειών χρήσης ή εγκρίσεων εκ μέρους του Πελάτη έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της IBM να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Εάν κάποιος τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον της IBM η οποία απορρέει από το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν εξασφαλίσε έγκαιρα τις εν λόγω άδειες χρήσης ή εγκρίσεις, ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει την IBM για οποιεσδήποτε δαπάνες ή ζημίες με τις οποίες μπορεί ευλόγως να επιβαρυνθεί η IBM εξαιτίας της εν λόγω αξίωσης. ε. Ότι για ορισμένους τύπους Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής μπορεί να απαιτείται η εγκατάσταση και χρήση εργαλείων και εξοπλισμού εξ αποστάσεως σύνδεσης για την άμεση αναφορά προβλημάτων και την εξ αποστάσεως ανάλυση και επίλυση προβλημάτων. Z (07/2011) Σελίδα 2 από 9

3 στ. Να ακολουθεί τις οδηγίες για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την IBM ή οι οποίες μπορεί να παρατίθενται στο εγχειρίδιο Appliance Support Handbook στη διεύθυνση: (Στις οδηγίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται οδηγίες για την εγκατάσταση ενός Λειτουργικού Τμήματος Κώδικα Μηχανής ή άλλου ενημερωμένου λογισμικού Προγραμμάτων από δικτυακό τόπο της IBM στο Internet ή από άλλα ηλεκτρονικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση του Εργαλείου στο πιο πρόσφατο επίπεδο έκδοσης), και ζ. Να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποκτά μέσω αυτών των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διαγνωστικών εργαλείων και των διευκολύνσεων παροχής υπηρεσιών, μόνο για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις επεξεργασίας πληροφοριών που ισχύουν στην Επιχείρηση του Πελάτη. Επίσης, ο Πελάτης αποδέχεται ότι η IBM επιτρέπεται να χρησιμοποιεί διεθνείς ανθρώπινους πόρους (μη μόνιμους κατοίκους που χρησιμοποιούνται τοπικά και προσωπικό σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο) για την παράδοση των Υπηρεσιών. 6. Προσωπικό Κάθε ένα από τα δύο μέρη θα αναθέτει τις εργασίες που απαιτείται να εκτελεί βάσει του παρόντος Προσαρτήματος σε προσωπικό που είναι κατάλληλα καταρτισμένο και κάθε ένα από τα δύο μέρη θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης, της καθοδήγησης, του ελέγχου και της αποζημίωσης του δικού του προσωπικού. Εντός του πλαισίου των ανωτέρω, κάθε ένα από τα δύο μέρη μπορεί να καθορίζει την ανάθεση εργασιών στο προσωπικό και στους εργολάβους του. Η IBM μπορεί να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών ή την παροχή βοήθειας στην εκτέλεση των Υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, η IBM παραμένει υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει του παρόντος Προσαρτήματος και για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. 7. Υπηρεσίες για Εργαλεία IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) 7.1 Ωράριο Κάλυψης Το ωράριο κάλυψης για κάθε Εργαλείο, κατά τη διάρκεια του οποίου η IBM θα παρέχει Υπηρεσίες για το εν λόγω Εργαλείο, καθορίζεται στο εγχειρίδιο Appliance Support Handbook στη διεύθυνση: Εκτός εάν άλλως καθορίζεται, η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες σε κάθε χώρα/περιοχή στις Κανονικές Εργάσιμες Ημέρες κατά τη διάρκεια του Κανονικού Εργάσιμου Ωραρίου. Για ορισμένες Υπηρεσίες διατίθενται επιλογές για πρόσθετες ώρες κάλυψης. 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η IBM παρέχει ορισμένα είδη Υπηρεσιών για τη διατήρηση ή την επαναφορά Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής σε κατάσταση σύμφωνη με τις Προδιαγραφές τους. Η IBM θα ενημερώνει τον Πελάτη για τα είδη Υπηρεσιών που διατίθενται για ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Η IBM, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, i) θα επισκευάζει ή θα ανταλλάσσει το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη και ii) θα παρέχει τις Υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του Πελάτη ή σε κάποιο επισκευαστικό κέντρο. Η IBM διαχειρίζεται και εγκαθιστά επιλεγμένες Μηχανικές Τροποποιήσεις που αφορούν σε Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM και ενδέχεται επίσης να προβαίνει σε εργασίες προληπτικής συντήρησης. Οποιαδήποτε Αναβάθμιση για την οποία η IBM παρέχει υπηρεσίες πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που i) είναι το καθορισμένο Λειτουργικό Τμήμα που προσδιορίζεται από τον αριθμό σειράς (serial number), εάν υπάρχει, και ii) είναι, σε επίπεδο Μηχανικής Τροποποίησης (Engineering Change), συμβατό με την Αναβάθμιση. Όταν το είδος των Υπηρεσιών απαιτεί την παράδοση εκ μέρους του Πελάτη στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στο οποίο παρουσιάστηκε βλάβη, ο Πελάτης συμφωνεί να το αποστέλλει κατάλληλα συσκευασμένο (με προκαταβολή των σχετικών εξόδων μεταφοράς, εκτός εάν η IBM άλλως καθορίσει) στην τοποθεσία που καθορίζει η IBM. Μετά την επισκευή ή ανταλλαγή του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, η IBM θα το παραδώσει στον Πελάτη με δικά της έξοδα, εκτός εάν άλλως καθορίσει. Η IBM είναι υπεύθυνη για απώλεια του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή πρόκληση ζημίας σε αυτό όσο το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής βρίσκεται i) στην κατοχή της IBM ή ii) σε διαμετακόμιση, στις περιπτώσεις στις οποίες η IBM είναι υπεύθυνη για τα έξοδα μεταφοράς. Ο Πελάτης συμφωνεί: Z (07/2011) Σελίδα 3 από 9

4 α. Εάν το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν ανήκει στον Πελάτη, να εξασφαλίζει την εξουσιοδότηση του κυρίου του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής για την παροχή υπηρεσιών από την IBM, β. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, πριν την παροχή των Υπηρεσιών από την IBM: (1) να ακολουθεί τις υποδειχθείσες από την IBM διαδικασίες προσδιορισμού προβλημάτων και υποβολής αιτημάτων παροχής υπηρεσιών, (2) να εξασφαλίζει την προστασία όλων των προγραμμάτων, δεδομένων και χρηματικών ποσών που περιέχονται στο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, και (3) να ενημερώνει την IBM σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, και γ. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προβαίνει στην επιστροφή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής στην IBM για οποιονδήποτε λόγο: (1) να διαγράφει με ασφαλή τρόπο από οποιοδήποτε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: i) Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ii) πληροφοριών και άλλων δεδομένων εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Εάν η αφαίρεση ή διαγραφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι δυνατή, ο Πελάτης συμφωνεί να μετατρέψει τις εν λόγω πληροφορίες (π.χ. καθιστώντας τις ανώνυμες) σε μορφή τέτοια ώστε να μη χαρακτηρίζονται πλέον ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. (2) να αφαιρεί όλα τα χρηματικά ποσά από τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής που επιστρέφει στην IBM. Η IBM δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, προγράμματα που δεν παρασχέθηκαν από την IBM με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ή δεδομένα που περιέχονται σε ένα Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής που ο Πελάτης επιστρέφει στην IBM, και (3) ότι η IBM μπορεί να αποστείλει ολόκληρο το Εργαλείο ή τμήμα του σε άλλες τοποθεσίες της IBM ή σε τοποθεσίες τρίτων ανά τον κόσμο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας Σύμβασης, και ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την IBM να το πράξει Αντικαταστάσεις Όταν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή ενός Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής Μηχανής, το μέρος που αντικαθιστά η IBM περιέρχεται στην κυριότητα της IBM και το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό περιέρχεται στην κυριότητα του Πελάτη. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλα τα μέρη που αφαιρούνται είναι γνήσια και χωρίς μετατροπές. Το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό δεν θα είναι απαραίτητα καινούργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το αντικατασταθέν μέρος. Για το μέρος που αντικαθιστά το παλαιό ισχύει το καθεστώς των Υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν μέρος. Πριν η IBM προβεί στην ανταλλαγή ενός εξαρτήματος ή Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής, ο Πελάτης συμφωνεί να έχει αφαιρέσει όλες τις προσθήκες (features), τα εξαρτήματα, τις επιλογές, τις μετατροπές και τα προσαρτήματα που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες της IBM. Ο Πελάτης συμφωνεί επίσης i) να εξασφαλίζει ότι το εξάρτημα ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής δεν υπόκειται σε νομικά κωλύματα ή περιορισμούς που εμποδίζουν την ανταλλαγή του και ii) να μεταβιβάζει την κυριότητα και την κατοχή αφαιρεθέντων εξαρτημάτων στην IBM. Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM, η IBM παρέχει μια μονάδα αντικατάστασης για εγκατάσταση από τον Πελάτη. Τέτοιες μονάδες αντικατάστασης μπορεί να είναι i) μια μονάδα CRU ή ii) ένα ολόκληρο Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την IBM να εγκαταστήσει τη μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής αντικατάστασης, αλλά στην περίπτωση αυτή η IBM ενδέχεται να χρεώσει τον Πελάτη για την εγκατάσταση. Η IBM παρέχει πληροφορίες και οδηγίες αντικατάστασης με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής του Πελάτη και οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πελάτη. Η IBM καθορίζει, στο υλικό που αποστέλλεται με τη μονάδα αντικατάστασης, εάν η ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής πρέπει να επιστραφεί στην IBM. Όταν απαιτείται επιστροφή, αποστέλλονται οδηγίες και υλικά συσκευασίας μαζί με το στοιχείο αντικατάστασης, και ενδέχεται η IBM να χρεώσει τον Πελάτη για το στοιχείο αντικατάστασης εάν δεν λάβει την ελαττωματική μονάδα CRU ή το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που ο Πελάτης παρέλαβε το στοιχείο αντικατάστασης. Z (07/2011) Σελίδα 4 από 9

5 7.2.2 Στοιχεία που δεν καλύπτονται Οι Υπηρεσίες επισκευής και ανταλλαγής δεν καλύπτουν τα ακόλουθα: α. Προαιρετικά τμήματα, αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες και κασέτες γραφίτη εκτυπωτών) και δομικά μέρη (π.χ. πλαίσια και καλύμματα), β. Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής που υπέστησαν βλάβη εξαιτίας κακής χρήσης, ατυχήματος, τροποποίησης, ακατάλληλου φυσικού ή λειτουργικού περιβάλλοντος, ή ακατάλληλης συντήρησης από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος, γ. Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή στα οποία έχουν τροποποιηθεί οι αναγνωριστικές ετικέτες του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής ή των εξαρτημάτων του, δ. Βλάβες οφειλόμενες σε προϊόν για το οποίο δεν είναι υπεύθυνη η IBM, ε. Υπηρεσίες σε μετατροπές Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής, ή στ. Υπηρεσίες σε Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής στο οποίο ο Πελάτης χρησιμοποιεί δυναμικότητα και δυνατότητα πέραν εκείνης για την οποία η IBM έχει παράσχει έγγραφη εξουσιοδότηση Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης Για ορισμένα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την αναβάθμιση Υπηρεσιών σε σχέση με το βασικό επίπεδο Υπηρεσιών εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, το οποίο καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής ("Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης"), κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες για Εργαλεία που περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα αλλά χρεώνει τον Πελάτη για την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Ο Πελάτης δεν μπορεί να τερματίσει την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης ή να τη μεταβιβάσει σε άλλο Εργαλείο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης, οι Υπηρεσίες για το Λειτουργικό Τμήματα Μηχανής θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες συντήρησης στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών, εάν διατίθεται, το οποίο επέλεξε ο Πελάτης για την Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Appliance Support Handbook για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης για Εργαλεία, στη διεύθυνση: 7.3 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η IBM παρέχει Υπηρεσίες για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος των Εργαλείων ΙΒΜ κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, όπως δηλώνεται στη σύμβαση άδειας χρήσης του Λειτουργικού Τμήματος Προγράμματος. Η IBM παρέχει πρόσθετη υποστήριξη, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης όσο και μετά τη λήξη της, για Λειτουργικά Τμήματα Προγράμματος όπως προβλέπεται και περιγράφεται στο άρθρο Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού και Επιλεγμένη Υποστήριξη της Σύμβασης. Η Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος ενός Εργαλείου κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 7.4 Επιλογές Υπηρεσιών (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Για ορισμένα Εργαλεία IBM, ο Πελάτης μπορεί να ορίσει πρόσθετες επιλογές Υπηρεσιών, οι οποίες καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής ("Επιλογές Υπηρεσιών"). Η IBM παρέχει αυτές τις πρόσθετες Επιλογές Υπηρεσιών σύμφωνα με τις περιγραφές Υπηρεσιών που περιέχονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Η IBM παρέχει τις Υπηρεσίες για Εργαλεία που περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα αλλά χρεώνει τον Πελάτη για τις Επιλογές Υπηρεσιών. Ο Πελάτης δεν μπορεί να τερματίσει την Επιλογή Υπηρεσίας ή να τη μεταβιβάσει σε άλλο Εργαλείο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο IBM Appliance Support Handbook για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Επιλογές Υπηρεσιών για Εργαλεία, στη διεύθυνση: 8. Υπηρεσίες Συντήρησης για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (μετά τη λήξη της εγγύησης) Όταν λήξει η περίοδος εγγύησης, οι Υπηρεσίες εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής ΙΒΜ θα μετατραπούν σε Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου σύμφωνα με τους Z (07/2011) Σελίδα 5 από 9

6 όρους του Άρθρου της Σύμβασης: Αυτόματη Ετήσια Ανανέωση Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού και Επιλεγμένης Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών όρων που εμπίπτουν στο δίκαιο συγκεκριμένου Κράτους, με την εξαίρεση ότι για τους σκοπούς του παρόντος Προσαρτήματος προστίθενται οι λέξεις "και Υπηρεσίες συντήρησης" μετά τις λέξεις "συνδρομή και υποστήριξη λογισμικού". Στα πλαίσια των Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου, η IBM θα παρέχει Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM, όπως περιγράφεται στο παρόν Προσάρτημα, για εκείνα τα Εργαλεία που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Οι εν λόγω Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM αποτελούνται επίσης από: α. την παροχή εξ αποστάσεως βοήθειας στον Πελάτη στο να προσδιορίζει εάν ένα πρόβλημα συστήματος που αντιμετωπίζει σχετίζεται με το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM ή το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος (προσδιορισμός προβλημάτων), β. την παροχή επί τόπου και εξ αποστάσεως διαγνωστικών και διορθωτικών Υπηρεσιών συντήρησης σύμφωνα με το είδος Υπηρεσιών για τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής, προκειμένου να διατηρούνται ή να επαναφέρονται τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM σε κατάσταση σύμφωνη με τις Προδιαγραφές τους, όπου απαιτείται, γ. εάν είναι διαθέσιμα για τα Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής, την εγκατάσταση Προγραμμάτων παρακολούθησης τα οποία επιχειρούν: (1) τον εντοπισμό και την ανάλυση μόνιμων σφαλμάτων, (2) τη συσχέτιση προσωρινών σφαλμάτων, και (3) τον προσδιορισμό και την αναφορά προβλημάτων που σχετίζονται με τα μέσα αποθήκευσης. Η IBM διατηρεί την κυριότητα όλων των εν λόγω Προγραμμάτων παρακολούθησης. Ο Πελάτης έχει την άδεια να εκτελεί τα εν λόγω Προγράμματα παρακολούθησης αποκλειστικά όπως απαιτείται από την ΙΒΜ για να βοηθά την IBM να παρέχει της Υπηρεσίες που προβλέπονται στο παρόν. δ. τις υπηρεσίες των τεχνικών υποστήριξης (support specialists) από τα τμήματα κατασκευής (Manufacturing), μηχανικής (Engineering) και ανάπτυξης (Development) της IBM, όπως κρίνεται αναγκαίο από την IBM. ε. το σχεδιασμό (planning), προγραμματισμό (scheduling) και εγκατάσταση οποιωνδήποτε διαθέσιμων μηχανικών τροποποιήσεων (Engineering Changes) ή παραγγελιών για αλλαγές στο χώρο του πελάτη που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της συντήρησης και τη βελτίωση της απόδοσης ή της ασφάλειας των Επιλεγμένων Μηχανών IBM, στ. την παροχή βοήθειας στον Πελάτη στη διαμόρφωση και υλοποίηση διευκολύνσεων ηλεκτρονικής υποστήριξης, και ζ. την ενεργοποίηση, για χρήση από προσωπικό της IBM μόνο, ηλεκτρονικών διευκολύνσεων για την εξ αποστάσεως διάγνωση, εφαρμογή διορθώσεων και ενημέρωση (update) των Λειτουργικών Τμημάτων Μηχανής IBM των Εργαλείων που καθορίζονται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. 9. Εγγύηση για Υπηρεσίες Επιπλέον των εγγυήσεων που παρέχονται στη Σύμβαση, η IBM εγγυάται ότι εκτελεί κάθε μία από τις Υπηρεσίες IBM με εύλογη φροντίδα και δεξιότητα και σύμφωνα με την τρέχουσα περιγραφή της εν λόγω Υπηρεσίας. 10. Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών και Ανανέωση Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM είναι η περίοδος εγγύησης που καθορίζεται σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM του Εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η ανανέωση Υπηρεσιών Εγγύησης. Όταν ο Πελάτης αποκτήσει Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα Εργαλείο, η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου θα αντιμετωπίζεται σαν να πρόκειται για ανανέωση μιας προηγούμενης Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών για i) το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM του Εργαλείου και ii) τη Συνδρομή και Υποστήριξη Λογισμικού για το Λειτουργικό Τμήμα Προγράμματος του Εργαλείου. Z (07/2011) Σελίδα 6 από 9

7 Οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου παρέχονται στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών, εάν διατίθεται, το οποίο δικαιούτο να λαμβάνει ο Πελάτης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης ή στο ίδιο επίπεδο παροχής Υπηρεσιών που επέλεξε ο Πελάτης για μια Αναβάθμιση Υπηρεσιών Εγγύησης. Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου αρχίζει την επομένη της ημερομηνίας λήξης της περιόδου εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής IBM. Η αρχική Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου λήγει i) την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα του επόμενου έτους, εκτός εάν η περίοδος εγγύησης λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα, στην οποία περίπτωση η Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών τελειώνει την τελευταία ημέρα του μήνα, 12 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγύησης για το Λειτουργικό Τμήμα Μηχανής, ή ii) την Ημερομηνία Επετείου του Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση, για μια Περίοδο Παροχής Υπηρεσιών μικρότερη των 12 μηνών, έναντι της αναλογούσας χρέωσης, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί η Περίοδος Παροχής Υπηρεσιών για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου με την Ημερομηνία Επετείου. Αφού ο Πελάτης παραγγείλει Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα Εργαλείο, ο Πελάτης μπορεί να ανανεώσει τις λήγουσες Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου του σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου της Σύμβασης: Αυτόματη Ετήσια Ανανέωση Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού και Επιλεγμένης Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών όρων που εμπίπτουν στο δίκαιο συγκεκριμένου Κράτους, με την εξαίρεση ότι για τους σκοπούς των Υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν Προσάρτημα, προστίθενται οι λέξεις "και Υπηρεσίες συντήρησης" μετά τις λέξεις "συνδρομή και υποστήριξη λογισμικού". 11. Επανέναρξη Υπηρεσιών Προκειμένου να γίνει επανέναρξη Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου που έχουν λήξει, ο Πελάτης πρέπει να αποκτήσει μια Επανέναρξη Συντήρησης Εργαλείου IBM, η οποία περιλαμβάνει μια Επανέναρξη Συνδρομής και Υποστήριξης Λογισμικού ΙΒΜ. Η IBM μπορεί να επιθεωρήσει το Εργαλείο με έξοδα του Πελάτη πριν προβεί στην επανέναρξη Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου. Εάν το Εργαλείο δεν είναι σε αποδεκτή κατάσταση για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει από την IBM να επαναφέρει το Εργαλείο, έναντι χρέωσης, σε αποδεκτή κατάσταση ή ο Πελάτης μπορεί να αποσύρει το αίτημά του για Επανέναρξη Συντήρησης Εργαλείου. Η IBM, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, θα κρίνει εάν η επαναφορά σε αποδεκτή κατάσταση είναι εφικτή. Η Υπηρεσία επαναφοράς σε αποδεκτή κατάσταση παρέχεται έναντι χρέωσης. 12. Καταγγελία και Απόσυρση Υπηρεσιών Εάν η IBM αποσύρει τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για ένα συγκεκριμένο Εργαλείο, ο Πελάτης αποδέχεται ότι: α. Η IBM δεν θα καταστήσει διαθέσιμη την ανανέωση των Υπηρεσιών Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για το εν λόγω Εργαλείο, και β. Εάν ο Πελάτης ανανέωσε τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης Εργαλείου για το Εργαλείο πριν λάβει την ειδοποίηση απόσυρσης, η ΙΒΜ μπορεί είτε να συνεχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες Συντήρησης και Συνδρομής και Υποστήριξης για το εν λόγω Εργαλείο έως τη λήξη της τότε ισχύουσας Περιόδου Παροχής Υπηρεσιών είτε να του επιστρέψει το αναλογούν ποσό. Οποιοιδήποτε όροι των οποίων η ισχύς παρατείνεται από τη φύση τους πέραν της καταγγελίας ή της απόσυρσης των Υπηρεσιών, παραμένουν σε ισχύ έως ότου εκπληρωθούν και ισχύουν και για τους αντίστοιχους διαδόχους και εκδοχείς κάθε ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Z (07/2011) Σελίδα 7 από 9

8 Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο κάθε Χώρας Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις χώρες που προσδιορίζονται παρακάτω, οι ακόλουθοι όροι αντικαθιστούν ή τροποποιούν τους αναφερόμενους όρους στο Μέρος 1. Όλοι οι όροι στο Μέρος 1 που δεν επηρεάζονται από αυτές τις τροποποιήσεις παραμένουν ως έχουν και εξακολουθούν να ισχύουν. Το παρόν Μέρος 2 οργανώνεται ως εξής: Τροποποιήσεις σε άλλους όρους του Προσαρτήματος για χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑ 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται ως δεύτερη πρόταση στην τέταρτη παράγραφο: Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM θα σας αποζημιώνει για τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη και θα σας το επιστρέψει με δικά της έξοδα. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7.2 Υπηρεσίες για Λειτουργικά Τμήματα Μηχανής IBM (κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο εγγύησης) Η ακόλουθη πρόταση προστίθεται ως δεύτερη πρόταση στην τέταρτη παράγραφο: Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η IBM θα σας αποζημιώνει για τα έξοδα μεταφοράς για την παράδοση στην IBM του Λειτουργικού Τμήματος Μηχανής που έχει υποστεί βλάβη. Z (07/2011) Σελίδα 8 από 9

9 Το παρόν Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία, η Σύμβαση και οποιαδήποτε από τα Έγγραφα Συναλλαγών της, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με τις συναλλαγές μέσω των οποίων ο Πελάτης αποκτά Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης για Εργαλεία IBM και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη επικοινωνία και οποιεσδήποτε δηλώσεις, υποχρεώσεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις, συμβόλαια και δεσμεύσεις μεταξύ του Πελάτη και της IBM αναφορικά με τις Υπηρεσίες για Εργαλεία. Προβαίνοντας στην υπογραφή του παρόντος Προσαρτήματος, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού Εγγράφου Συναλλαγής, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν βασίζεται σε οποιεσδήποτε δηλώσεις που δεν καθορίζονται στο παρόν Προσάρτημα, στη Σύμβαση ή σε ένα Έγγραφο Συναλλαγής. Πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι που υπάρχουν σε οποιαδήποτε έγγραφη επικοινωνία εκ μέρους του Πελάτη (π.χ. σε μια εντολή αγοράς) είναι άκυροι και χωρίς νομική ισχύ. Κάθε ένα από τα δύο μέρη αποδέχεται τους όρους της παρόντος Προσαρτήματος υπογράφοντας το παρόν Προσάρτημα (ή άλλο έγγραφο που το ενσωματώνει δια παραπομπής) χειρογράφως ή, όπου αναγνωρίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ηλεκτρονικώς. Μετά την υπογραφή του, i) οποιαδήποτε αναπαραγωγή του παρόντος Προσαρτήματος που γίνεται με αξιόπιστα μέσα (π.χ. ηλεκτρονική εικόνα, φωτοτυπία ή τηλεομοιότυπο) θεωρείται πρωτότυπο και ii) όλες οι Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης Εργαλείων που αποκτώνται βάσει του παρόντος Προσαρτήματος υπόκεινται σε αυτό. Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου Πελάτη> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Πελάτη Συμφωνήθηκε: <Επωνυμία Νομικού Προσώπου IBM> Από Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Όνομα (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Αριθμός Σύμβασης / Κωδικός Τοποθεσίας: Ο Κωδικός Πελάτη IBM σας: Θέση (δακτυλογραφημένο ή εκτυπωμένο): Ημερομηνία: Η διεύθυνσή σας: Z (07/2011) Σελίδα 9 από 9

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances)

Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Εργαλεία (Attachment for Appliances) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Εργαλεία ("Προσάρτημα") είναι επιπρόσθετοι στους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L28500 Περιορισμένη εγγύηση 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτής HP Latex Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτής HP Latex 1500 Περιορισμένη εγγύηση 2016 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση )

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχν. Υποστήριξης hp ( Σύμβαση ) Όροι και προϋποθέσεις Ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την Παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης HP Care Pack. Σας ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες

HP 104-in Dual Roll Kit. Νομικές πληροφορίες HP 104-in Dual Roll Kit Νομικές πληροφορίες 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Πρώτη έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Έντυπο Συμμετοχής Παρακαλούμε να παράσχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ I ACCEPT ( ΑΠΟΔΟΧΗ ), ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT ( ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

International Business Machines Corporation

International Business Machines Corporation ιεθνές Ενηµερωτικό ελτίο προς τους Πελάτες - Εγκατάσταση Μηχανών IBM International Business Machines Corporation Σκοπός αυτού του δελτίου είναι να εξηγήσει τους όρους της IBM και να περιγράψει τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud

Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud Η παρούσα Σύμβαση Υπηρεσιών Cloud (Cloud Services Agreement - "Σύμβαση CSA") και τα αντίστοιχα Προσαρτήματα και Έγγραφα Συναλλαγών αποτελούν την πλήρη συμφωνία αναφορικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές

Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP για καταναλωτές Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Οι Υπηρεσίες υποστήριξης επιστρεφόμενου υλικού HP προσφέρουν υψηλής ποιότητας επίπεδα υπηρεσιών επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016

Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Όροι και Προϋποθέσεις για την Προσφορά Μετεγκατάστασης του SharePoint 2013 Αναθεωρήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2016 Σελίδα 1 από 5 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της Προσφοράς Μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016

Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Όροι και προϋποθέσεις του FY16 Cloud PBX Adoption Offer, Αναθεωρήθηκε στις 23 Μαΐου 2016 Σελίδα 1 από 6 Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι λεπτομέρειες του FY16 Cloud PBX Adoption Offer ( Προσφορά ), συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Πακέτων Επέκτασης Εγγύησης. Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας «VigorPlus»

Όροι & Προϋποθέσεις Πακέτων Επέκτασης Εγγύησης. Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας «VigorPlus» Όροι & Προϋποθέσεις Πακέτων Επέκτασης Εγγύησης Όροι και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας «VigorPlus» Το πακέτο υπηρεσίας «VigorPlus» (εφεξής «Υπηρεσία») διατίθεται προς πώληση στο δίκτυο των συνεργατών της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ).

Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας www.amway.gr Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Amway Hellas Ε.Π.Ε. ( Amway ). Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Η Amway διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή ως υπηρεσία προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, Σύστημα θεωρείται κάθε σύστημα Dell που απαρτίζεται από τα εξής εξαρτήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Υποστήριξης Ανταλλαγής Υλικού HP Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική υπηρεσία πόρτα-πόρτα Μια οικονομικότερη εναλλακτική σε σύγκριση με την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Όροι χρήσης Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Η πλατφόρμα διαβούλευσης http://hello.crowdapps.net/participation-roma-ekka/ ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο εν λόγω διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού Care Pack Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση, αντί της επιτόπιας υποστήριξης, για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.VPLVW100.123.1 Έκδοση 1.0 01/2006 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος

αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός μαύρος αντάπτορας προστασίας υπέρτασης δικτύου λευκός 100-15-030 μαύρος 100-15-031 ηλεκτρικές προδιαγραφές προδιαγραφές λειτουργίας θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως 40 C σχετική υγρασία λειτουργίας 0 έως 95% ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 έχει σχεδιαστεί να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για τον HP Superdome 2 Server. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Service Description Consumer Basic Hardware Service Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες βασικής υποστήριξης υλισμικού για μη επιχειρηματικούς πελάτες Το σύστημά σας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη Ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013

Έναρξη Ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Πίνακας Εξουσιοδοτημένων από την IBM Χρήσεων για Μηχανές IBM Έναρξη Ισχύος: 7 Οκτωβρίου 2013 Η IBM χορηγεί στο ικαιούχο Άδειας Χρήσης περιορισμένα δικαιώματα για τη χρήση Κώδικα Μηχανής σύμφωνα με και

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου 2003. Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ( ΣΥΜΦΩΝΙΑ ) ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ MICROBIOLOGICS, INC. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή MBL ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Πολιτική), εμείς, η Qualcomm Incorporated και οι θυγατρικές μας (συλλογικά «εμείς», «μας», «εμάς» κλπ) παρέχουμε πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το Continuous Access προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 3) του 2014 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy παρέχει υλοποίηση του Virtual Copy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud

Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Πρόγραμμα Επιπέδου Υπηρεσιών για υπηρεσίες Ariba Commerce Cloud Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών Ασφάλεια Διάφορα 1. Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών a. Εφαρμογή. Η Εγγύηση Προσβασιμότητας Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 34, ΑΘΗΝΑ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch

IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch Σύµβαση Πελατών IBM IBM Italia S.p.A., Cyprus Branch 42-44 Griva Digeni Avenue, 1080 Lefkosia P.O. Box 22019, 1516 Nicosia, Cyprus Company registration number: AE 591 VAT

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις. Είδους 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ GE Healthcare Α.Ε. Σώρου 8-10 (Κτίριο C) 15125 Mαρούσι, Αθήνα T 210 893 0600 F 210 962 5931 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Yπόψη: κας Α. Συμνιανάκη Τηλ. 28210 22306

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32

Συντάχθηκε απο τον/την Αδμίν Τετάρτη, 04 Μάιος :07 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 26 Δεκέμβριος :32 Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα azores.gr. Το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς (επισκέπτη ή πελάτη) μόνο εφόσον αποδεχθείτε τους όρους χρήσης που διέπουν την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva

για μετατροπείς Powador με ονομαστική ισχύ AC κάτω έως 12,5 kw / 12,5 kva Επισκόπηση προϊόντων Όροι εγγύησης και σέρβις Για τους μετατροπείς Powador 2002, 3002, 4202, 5002, 6002 3200 (2500xi), 4200, 4400 ( 3600xi), 5300 (4000xi), 5500 (4500xi), 6600 (5000xi), 7700 (6400xi),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες HP Care Pack Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε τηλεφωνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

2 Η τοπική αποθήκευση και η κοινή χρήση δεδομένων βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 1 Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι διαδικασίες συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ή Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.MED.12X.1 Έκδοση 1.0 12/2004 Με τον παρόν έγγραφο παρέχονται λεπτομέρειες στον Πελάτη αναφορικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης με την Sony. Ο πελάτης καλείται να το διαβάσει

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Αναθεώρησης: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic, Joanna Torbicka

Υπεύθυνοι Αναθεώρησης: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic, Joanna Torbicka Οδηγός ιαδικασιών Συντήρησης Υλικού Εξοπλισµού IBM Έκδοση 3.20 Τελευταία αναθεώρηση: Υπεύθυνος: Michel Papaiconomou Συντάκτης: Malcolm Gooding Υπεύθυνοι Αναθεώρησης: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Στο Δήμο Αντιπάρου σήμερα στις 24 Ιουνίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1) Ο Δήμος Αντιπάρου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στην Αντίπαρο ΑΦΜ: 999247040, ΔΟΥ: Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενος, βάση του 4481/31-12-2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα