ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)"

Transcript

1 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ : Μεηαδηδαθηνξηθέο πνπδέο, National Institute of Medical Research, Medical Research Council, Λνλδίλν, U.K : Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (θιάδνο Βηνινγίαο), Βαζκόο Άξηζηα, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (1982) : Πηπρίν Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Βαζκόο Λίαλ Καιώο, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ : Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Βαξβάθεηνο Πξόηππνο ρνιή 3. ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 2006-ζήκεξα: Καζεγεηήο Γεληθήο Βηνινγίαο-Ηαηξηθήο Μνξηαθήο Γελεηηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Ηαηξηθή ρνιή 2004: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηνύ, Παλ/κην Παηξώλ, Ηαηξηθή ρνιή : Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 1998: Δθινγή ζηε βαζκίδα Αλαπι. Καζεγεηνύ, Ηαηξηθή ρνιή Παλ/κηνπ Αζελώλ (δελ απεδέρζεη ηνλ δηνξηζκό) : Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : πλεξγαδόκελνο Δξεπλεηήο, Ηλζηηηνύην Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Βηνηερλνινγίαο (ΗΜΒΒ) ΗΣΔ : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : Λέθηνξαο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : ηξαηησηηθή Θεηεία : Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο, National Institute of Medical Research Council, Μεγάιε Βξεηαλία : Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο, Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κην Αζελώλ & Department of Cellular and Developmental Biology, the Biological Laboratories, Harvard University, USA.Τπόηξνθνο, Ίδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) 4. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ α. Δξεπλεηηθή Απαζρόιεζε 1984-ζήκεξα: i. Ωο επηθεθαιήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Μνξηαθήο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξώπνπ» (www.biology.uch.gr/faculty/section1/moschonas/) ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (σο ην 2006) θαη ii. ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελ. Βηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κηνπ Παηξώλ (2006 -), απηνδύλακε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Μνξηαθήο - 1 -

2 Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο δνκήο, γνληδησκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γελεηηθά λνζήκαηα ηνπ αλζξώπνπ : Ωο κεηαδηδαθηνξαο, ζπνπδέο ζηε Μνξηαθή Βηνινγία θαη Γελεηηθή ηνπ Αλζξώπνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ κειέηε ηεο κνξηαθήο βάζεο γελεηηθώλ λνζεκάησλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή R.A. Flavell, Division of Gene Structure and Expression, National Institute for Medical Research Council, Mill Hill, London, U.K : Ωο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, ζπνπδέο ζηα πεδία ηεο Πξσηετληθήο Υεκείαο, Μνξηαθήο Δμέιημεο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο κε αληηθείκελν-ζέκα ηελ Εμειηθηηθή ζύγθξηζε ησλ δνκηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ γνληδίσλ ηνπ ρνξίνπ ζε δύν είδε άγξηνπ κεηαμνζθώιεθα, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Φ. Καθάηνπ. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γελ. Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ θαη ζην Department of Cellular and Developmental Biology, the Biological Laboratories, Harvard University, USA. β. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα Ηαηξηθή κνξηαθή γελεηηθή. Αλάιπζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ θαη πξσηετλώλ - ζπζρεηηζκόο κε γελεηηθά λνζήκαηα. Υαξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο, θαηαζθεπή γελεηηθώλ, θπζηθώλ, θπηηαξνγελεηηθώλ θαη γνληδηαθώλ ρξσκνζσκαηηθώλ ραξηώλ κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάιπζε γνληδίσλ αζζελεηώλ. Λεηηνπξγηθή γνληδησκαηηθή, δεκηνπξγία βάζεο γλώζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ αλζξώπνπ. γ. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξίεο θαη Οξγαληζκνύο 1. Human Genome Organization (HUGO), European Society of Human Genetics, American Society of Human Genetics, International Mammalian Genome Society, The New York Academy of Sciences, American Association for the Advancement of Science, ύλδεζκνο Ηαηξηθώλ Γελεηηζηώλ Διιάδνο (Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ, , Μέινο Γ ) 8. Διιεληθή Δηαηξία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλειιήληα Έλσζε Βηνιόγσλ, Διιεληθή Δηαηξεία Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Διιεληθή Δηαηξεία Πξσηενκηθήο, Διιεληθή Δηαηξεία Τπνινγηζηηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνπιεξνθνξηθήο, δ. πκκεηνρή ζε δηεζλέο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη δηαζθέςεηο : Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάιπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γνληδηώκαηνο, EC-DGXII, Βξπμέιιεο, Βέιγην 1990: πκκεηνρή, σο ζύκβνπινο-εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο-Έξεπλαο-Σερλνινγίαο (ΤΒΔΣ), ζηελ δηάζθεςε ησλ Τπνπξγώλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ζέκα: «Ζζηθά δεηήκαηα ζηελ Δκβξπνινγία θαη ηελ Αλάιπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γνληδηώκαηνο», Kronberg Γεξκαλίαο, 9-10/3/ : Δκπεηξνγλώκσλ ζηελ Δπηηξνπή CAN-HUG, EC-DGXII, Βξπμέιιεο - 2 -

3 : Δκπεηξνγλώκσλ ζην Biomedicine and Health Research Programme, EC-DCXII, Βξπμέιιεο, Βέιγην ζήκεξα: Μέινο ηνπ Programme Committee ηεο Θεκαηηθήο Πεξηνρήο Cooperation-Health, EU, FP7 ε. πκκεηνρή ζε ηξηκειείο Δηζεγεηηθέο Δπηηξνπέο εθινγήο ή/θαη θξίζεο κειώλ ΓΔΠ, εθιεθηνξηθά ζώκαηα 1. Παλ/κην Κξήηεο, Σκήκα Βηνινγίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Σκήκα Παηδαγσγηθό 2. Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο, ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο, Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο & Σκήκα Ηαηξηθήο 3. Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 4. Παλ/κην Θεζζαιίαο, Σκήκα Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο, & Σκήκα Ηαηξηθήο, ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 5. Παλ/κην Παηξώλ, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Βηνινγίαο & Σκήκα Ηαηξηθήο 6. Παλ/κην Αζελώλ, Σκήκα Ηαηξηθήο& Σκήκα Βηνινγίαο 7. Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Βηνινγηαο & Σκήκα Ηαηξηθήο 8. Παλ/κην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Σκήκα Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ & Σκήκα Ηαηξηθήο ζη. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο θξίζεηο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δεκνζηεύζεσλ (Γηεζλή θαη Διιεληθά) 1991: Αμηνινγεηήο ησλ Medical Research Council Grants (U.K. Human Genome Analysis Projects) : α. Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Biomedical and Health Research-BIOMED I, Area III: Human Genome Analysis, EC-DGXII. β. Αμηνινγεηήο ησλ Biomedical and Health Research Programme Fellowships (European Commission, XII-E-4) 1994: Αμηνινγεηήο γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ ησλ επηζηεκνληθώλ παξνπζηάζεσλ ζην 20 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Μνξηαθή Βηνινγία-Γελεηηθή 1995-ζήκεξα: Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ θαη ηειηθώλ αλαθνξώλ (final reports) εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο EU-DGXII (12 ε Γηεύζπλζε ηεο ΔΔ) ζε ζέκαηα Βηνταηξηθήο θαη Βηνηερλνινγίαο ζήκεξα: Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο Κξηηήο (reviewer) επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ζηα πεξηνδηθά: J. of Mol. Evolution, Gene, Genomics, Mechanisms of Development-Gene Expression Patterns, Comparative Biochemistry and Physiology. δ. Αθαδεκατθέο/Γηνηθεηηθέο ζέζεηο 1. Δζληθόο Δθπξόζσπνο ζην 7 ν Πξόγξακκα Πιαίζην / Θεκαηηθή Πεξηνρή: πλεξγαζία-τγεία ( ) 2. Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ππδώλ «Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο», Παλ/κην Παηξώλ (2010- ) - 3 -

4 3. Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο», Παλ/κην Παηξώλ (2010- ) 4. Mέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δμεηδίθεπζεο Γξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ γηα Έξεπλα, Σερλ. Αλάπηπμε & Καηλνηνκία (ΓΓΔΣ-ΤΠΑΝ, ) 5. Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζύληαμε ρεδίσλ Δθηειεζηηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ Νόκνπ 3653/2008 γηα ηελ Δξεπλα (2009) 6. Αλαπι. Μέινο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΔΣ) ( ). 7. Αλαπι. Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο: & Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα «Βηνρεκείαο, Μνξηαθήο, Κπηηαξηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο) ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο: & Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) θαη επαλεθινγή ( ). 10. Μέινο ηεο Δπηακεινύο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ (ΔΛΚΔ) ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 11. Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Υεκείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 12. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ( ). 13. Μέινο ηεο πληνληζηηθήο θαη Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο «Μνξηαθή Βηνινγία Βηνταηξηθή) ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 14. Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ΗΣΔ ( ) 15. Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) 16. Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Σερλνινγίαο Δξεπλαο ( ) 17. Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) ε. Οξγαλσηηθή εκπεηξία 1. πληνληζηήο Δπηηξνπήο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σκήκ. Βηνινγίαο Π/Κ, ( ) 2. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΣΔ γηα ζύλδεζε έξεπλαο-παξαγσγήο ( ) 3. Τπεύζπλνο ηνπ IMBB γηα ηηο θαηαζθεπέο ζηηο κόληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΣΔ-IMBB ( ) 4. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αζθάιεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ( ) 5. Μέινο ηεο Σερλνθξαηηθήο Οκάδαο Πξννπηηθήο θαη Μαθξνρξόληνπ ρεδηαζκνύ ηεο Γελ. Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο εθπξόζσπνο ηνπ ΗΣΔ ( ) 6. Γηεπζύλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ επηζηεκνληθήο θσηνγξαθίαο θαη γξαθηθώλ ηνπ ΗΜΒΒ ( ) 7. Τπεύζπλνο δηαρείξηζεο ξαδηντζνηόπσλ ηνπ ΗΜΒΒ-ΗΣΔ ( ) ζ. Δπηζηεκνληθέο Γηαθξίζεηο 1. 2 ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Έθθξαζε θαη επαγσγή ηνπ ζ1-γνληδίνπ ηεο ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ ζε εξπζξνπνηεηηθά θύηηαξα εκβξπτθνύ θαη ελήιηθνπ - 4 -

5 ζηαδίνπ. Α. Μακαιάθε, Ν. Αλάγλνπ θαη Ν. Μνζρνλάο. 15 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Οη DNA αιιεινπρίεο πνπ επξίζθνληαη 3 ηνπ ζεκείνπ απνθνπήο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο HPFH-3 έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ηξνπνπνηνύλ ηελ αλαπηπμηαθή ξύζκηζε ηνπ εκβξπτθνύ Α γ γνληδίνπ. Ν.Π. Αλάγλνπ,C. Perez-Stable, R. Gelinas, F. Constantini, K. Ληαπάθε, Μ. Κσλζηαηνπνύινπ, Θ. Κσζηέαο, Ν. Μνζρνλάο θαη Γ. ηακαηνγηαλόπνπινο. 16 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ DNA αιιεινπρηώλ πνπ δηακεηαηίζεληαη από ην 3 άθξν ηεο απνθνπήο ησλ κεηαιιάμεσλ ειιεηκκάησλ ηεο Οιιαλδηθήο β ν, Ηζπαληθήο (δβ) ν, Κηλέδηθεο θαη Σαπιαλδηθήο (Αγδβ) ν ζαιαζζαηκίαο: αλίρλεπζε ελόο λένπ κεηαγξαθηθνύ εληζρπηνιπ 53 kb 3 ηνπ β- γνληδίνπ. Θ. Κσζηέαο, Μ. Κσλζηαληνπνύινπ, Ν. Μνζρνλάο, Ν. Π. Αλάγλνπ, 17 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κεηαμύ Α γ θαη ςβ ηεο ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ. Δλδείμεηο γηα αξλεηηθέο ξπζκηζηηθέο αιιεινπρίεο ζην θαηλόκελν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο. Θ. Κσζηέαο, Μ. Μαληθάβα, Ν. Μνζρνλάο θαη Ν.Π. Αλάγλνπ. 19 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Μάηνο 1993, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Κισλνπνίεζε ησλ ζεκείσλ απνθνπήο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θιεξνλνκηθήο παξακνλήο ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο ηύπνπ-6 (HPFH-6) θαη δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ κεηαγξαθηθνύ εληζρπηνύ πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλόηππνπ. Θ. Κσζηέαο, Ο. Παύινπ, Α. Palena, Ν. Μνζρνλάο, Α.Π. Αλάγλνπ. 22 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Μάηνο 1996, Αζήλα. 6. Δπηκειεηήο (Editor) ηνπ Human Genome Organization/ Genome Database (HUGO-GDB) γηα ην ρξσκόζσκα 10 ηνπ αλζξώπνπ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ HUGO Human Genome Mapping Committee (1994- ζήκεξα). Senior Editor (1999-ζήκεξα) ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο παξνπζίαζεο γηα ηελ εξγαζία «Cloning of a novel human gene, F10ALG1, physically linked to FRA10A fragile site mapped to chromosome 10q23.3. Kokkinaki, M., Sarafidou T., Siebert R., and Mochonas NK. 53 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Αζήλα Γεθ ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο παξνπζίαζεο γηα ηελ εξγαζία FRA10AC1 interacts in vivo with DGCR14, a putative spliceosomal protein. Theologia Sarafidou, Despina Apostolopoulou, Markella Katidou, Nicholas K Moschonas. 59 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Αζήλα Γεθ Αλ.Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ( ζήκεξα ) ε. Γηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. Genome Analysis in EC, Elounta, Crete, May, ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Ζξάθιεην, First Balcan Meeting on Human Genetics Thessalonica, September First International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1995 Heraklio, Crete, September 29- October 1, Second International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1997 Munich, Germany, March 22-23,

6 6. 20 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, άκνο, ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, ύξνο, Third International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1999, Hinxton, UK (September 1999) 9. Biomedical Research, Horizons and Challenges: A symposium celebrating the 25 th Anniversary of the University of Crete (Nov. 8-9, 2002) ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Βόινο A biotechnology colloquium How a scientific hypothesis can be translated to drug discovery and development Organized by: Fondation Santé and the University of Patras, June Sixth Conference of the Hellenique Sociaty of Computational Biology and Bioinformatics, Patras, Rio, Oct 6-9, ζ. Πξνβνιή εξεπλεηηθνύ έξγνπ 1993-ζήκεξα: Σνπιάρηζηνλ 20 ζπλεληεύμεηο, παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθνύ έξγνπ θαη δειώζεηο ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο (π.ρ. ΒΖΜΑ, Διεπζεξνηππία) θαη πεξηνδηθά. Δπίζεο ζπλεληεύμεηο ζε ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο εζληθήο εκβέιεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Μνξηαθήο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ηα ζύγρξνλα επηηεύγκαηα ηεο Μνξηαθήο Γελεηηθήο θαη Γνληδησκαηηθήο. Πεξηζζόηξεο απν 40 πξνζθιήζεηο γηα νκηιίεο ζε πλέδξηα & εκεξίδεο. 5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ α. Γηδαζθαιία πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ : Βνεζόο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα: 1) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνινγία» θαη 2) «Μνξηαθή Βηνινγία», Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ. Παλ/κην Κξήηεο ( ) : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: «Δηζαγσγή ζηελ ύγρξνλε Βηνινγία Βηνρεκεία», γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Βηνινγία I» γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο : Γηδαζθαιία κέξνπο ηνπ καζήκαηνο «Βηνινγία I- κέξνο: Ρνή γελεηηθήο πιεξνθνξίαο- Βηνκόξηα» γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Μνξηαθή Βηνινγία» ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαη ππεύζπλνο ηνπ καζήκαηνο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο : Γηδαζθαιία ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο: «Γελεηηθή ηνπ αλζξώπνπ» (πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ). Γηδαθηηθέο Μνλάδεο: : Γηδαζθαιία ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο «Ρύζκηζε γνληδηαθήο έθθξαζεο», Γηδαθηηθέο κνλάδεο: 2-6 -

7 Παλ/κην Παηξώλ (2006 ζήκεξα) ζήκεξα: Βηνινγία Η (α εμάκελν Σκήκα Ηαηξηθήο) ζήκεξα: Βηνινγία II (β εμάκελν, Σκήκα Ηαηξηθήο) β. Καζνδήγεζε εθπόλεζεο δηπισκαηηθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (δηδαθηηθέο κνλάδεο: 12) 1. Δ. Μαθξή (1992) «Φπζηθή ραξηνγξάθεζε ηεο 3 πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ Glud ηνπ πνληηθηνύ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 2. Δ. Μαπξάθε (1993) «πκβνιή ζηε γελεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 3. Μ. Κνθθηλάθε (1994) «Απνκόλσζε, ραξαθηεξηζκόο θαη γνλνηππηθή αλάιπζε λέσλ κνξηαθώλ γελεηηθώλ δεηθηώλ ηνπ ηύπνπ ησλ ηεηξαλνπθιενηηδηθώλ επαλαιήςεσλ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 4. Α. Ρνύζνπ (1997) «πκβνιή ζηελ βειηίσζε ηνπ γελεηηθνύ θαη θπζηθνύ ράξηε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο 10q23-q25. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 5. Υ. Πηηζνύιε (1998) «Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο θιώλσλ cdna ελόο γνληδίνπ ηνπ αλζξώπνπ πνπ θσδηθνπνηεί γηα κηα πξσηεΐλε κε ραξαθηεξηζηηθά δηακεκβξαληθνύ κεηαθνξέα λνπθιενζηδίσλ». Σκ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 6. Ν. Σδίηδηθαο (1999) «Γνκηθόο θαη ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο γελσκηθώλ θιώλσλ ηνπ γνληδίνπ neuralized ηνπ πνληηθνύ». Σκ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 7. M. Papadaki (1999). The study of screening BAC clones along the 10q23.3- q25.1 human chromosome fragment to be used for disease-gene identification. Oxford Brookes University, School of Molec. Biology, UK. 8. Δ. Κνπηέινπ (1999) «Μειέηε ηεο ππό θπηηαξηθήο ηνπνγξαθίαο ηεο πξσηεΐλεο neuralized ζε θύηηαξα ζειαζηηθώλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ππεύζπλσλ πεξηνρώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο, ζην ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 9. Γ. Μπαδνπνύινπ (2001-2) «ύγθξηζε ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνηύπσλ έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ neuralized, Ubc9, NUMA, LEL1 θαη LC8 ηνπ πνληηθνύ θαηά ηελ εκβξπνγέλλεζε». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 10. Κ. Οηθνλόκνπ (2001-2) «Γνκηθή αλάιπζε, πξόηππν έθθξαζεο θαη ππό θπηηαξηθήο εληνπηζκόο ελόο λένπ γνληδίνπ-ππνςεθίνπ γηα ηελ απηνζσκηθή επηθξαηή επηιεςία πιαγίνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 11. Κ. Καξαληεκίξεο (2001). «Απνκόλσζε, δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ελόο λένπ αλζξώπηλνπ γνληδίνπ νκόινγνπ κε ην ORF YLR002 ηνπ ζαθραξνκύθεηα». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 12. Μ. Φεξεηδάθε ( ). Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πξσηετλώλ FRA10ACP1 θαη DGCR Γ. Απνζηνινπνύινπ (2003) «πκβνιή ζηε κνξηαθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ FRA10AC1: In vitro δηεξεύλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο πξσηεΐλεο FRA10AC1 κε ηηο πξσηεΐλεο SAP145 θαη DGS1». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. γ. Γηδαζθαιία κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Παλ/κην Κξήηεο : Γηδαζθαιία ζεηξάο ζεκάησλ (topics) κε γεληθό ηίηιν: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία επθαξπσηηθώλ γνληδίσλ κε έκθαζε ζε πξόηππα ζπζηήκαηα κειέηεο κεραληζκώλ ηεο γνληδηαθήο ξύζκηζεο» θαη «Μνξηαθή βάζε γελεηηθώλ λνζεκάησλ» ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Μνξηαθή Βηνινγία - 7 -

8 θαη Μνξηαθή Γελεηηθή ηνπ Α Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο : πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα «Μνξηαθή Δμέιημε» : Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γνκή θαη Οξγάλσζε ηνπ Αλζξσπίλνπ Γνληδηώκαηνο-Μνξηαθή Βάζε Γελεηηθώλ Αζζελεηώλ» : Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Μνξηαθή Γελεηηθή Αλζξώπνπ : πκκεηνρή ζην κάζεκα: «Μνξηαθή βηνινγία ηνπ γνληδίνπ» : Αλάιπζε Γνληδησκάησλ: Από ηελ δνκή ζηελ ιεηηνπξγία (ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο). Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σκεκ. Βηνινγίαο, Σκεκ. Δπηζηεκώλ Τγείαο Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ΗΜΒΒ-ΗΣΔ : «Λεηηνπξγηθή αλάιπζε βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ» (ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο). Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σκεκ. Βηνινγίαο, Σκεκ. Δπηζηεκώλ Τγείαο Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ΗΜΒΒ-ΗΣΔ πκκεηνρή ζην κάζεκα: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία πξσηετλώλ» ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» Σκεκ. Βηνινγίαο & Σκεκ. Υεκείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο 2001-ζήκεξα: πληνληζηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηε ζύγρξνλε Βηνινγία ΗΗ» ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Βηνεζηθή» (Σκεκαηα Βηνινγίαο, Δπηζηεκώλ Τγείαο, Κνηλσληνινγίαο θαη Φηινζνθηθήο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο) : πκκεηνρή ζην κάζεκα «Κπηηαξηθή θαη Γελεηηθή Αηηηνινγία, Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή ησλ αζζελεηώλ ηνπ αλζξώπνπ» ηνπ νκόλπκνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο, κε ζέκα: Ζ ζπκβνιή ηεο γνληδησκαηηθήο αλάιπζεο ζηε δηαιεύθαλζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ Παλ/κην Παηξώλ (2006-ζήκεξα) ΜΠ ζηηο Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο 1. «Δηζαγσγή ζηε Μνξηαθή Κπηηαξηθή Βηνινγία» (πληνληζηήο θαη δηδάζθσλ) 2. «Μνξηαθή Γελεηηθή θαη Κπηηαξνγελεηηθή» (πληνληζηήο θαη δηδάζθσλ) ΜΠ Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο 1. «Γελεηηθή» (Γηδάζθσλ) ΜΠ Κιηληθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο 1. «Μνξηαθή Βηνινγία θαη ηνηρεία Μνξηαθήο Ηαηξηθήο» (Γηδάζθσλ) δ. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο δηαηξηβώλ γηα κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ εηδίθεπζεο (Master s) 1. Μ. Μαληθάβα ( ): «Σπγθξηηηθή κνξηαθή αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο (GLUD) ησλ ζειαζηηθώλ. Σρεδηαζκόο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ αιιειεπίδξαζεο ηνπ δηλνπθιενηηδίνπ NAD θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο πξόζδεζεο ηνπ ελδύκνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο

9 2. Μ. Κνθθηλάθε ( ): «Σπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηνπ γελεηηθνύ, θπζηθνύ θαη θπηηαξνγελεηηθνύ ράξηε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ», ηκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο. 3. Ζ. Παπιόπνπινο ( ): «Έθθξαζε γνληδίσλ ηνπ αλζξώπνπ ζην εηεξόινγν ζύζηεκα ηεο melanogaster. Δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζπκβνιή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ κε άγλσζηε βηνινγηθή δξάζε», ηκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο. 4. Β. Μαραηξάθε ( ): «Δηαινγή θαη ραξηνγξάθηζε θιώλσλ DNA από ην ρξσκόζσκα 6 ηνπ αλζξώπνπ». Σκήκα Βηνινγίαο, Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο, Παλ/κην Παηξώλ ( ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη ε αληίζηνηρε επίβιεςε έγηλε ζην εξγαζηήξην ηνπ ππνθαηλνκέλνπ, ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 5. Θ. αξαθίδνπ ( ): «Τςειήο επθξίλεηαο θπζηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πινύζηαο ζε γνλίδηα ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q24-q25.1 ηνπ αλζξώπνπ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 6. Λ. Μαπξόγηαλλεο ( ): «ZNF 232: Έλα λέν γνλίδην ηνπ αλζξώπνπ κε δαθηύινπο ςεπδαξγύξνπ, κέινο ηεο ππννηθνγέλεηαο SCAN/LeR» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 7. Δ. Κνπηέινπ ( ): «Μειέηε ηνπ πξνηύπνπ έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ neuralized θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε ηνπ πνληηθνύ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 8.. Μπαλάθνο ( ): «Γνκή θαη αλαπηπμηαθό πξόηππν έθθξαζεο ελόο λένπ δηακεκβξαληθνύ γνληδίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο άπσ ρξσκνζσκηθήο έιιεηςεο 10q» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 9. Γεζ. Απνζηνινπνύινπ ( ): Γεκηνπξγία πιαζκηδηαθήο θαηαζθεπήο γηα ηε ζηνρεπκέλε απελεξγνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ Fra10Ac1 ζην πνληίθη. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 10.Αιεμ. Νηξνπκπνγηάλλε ( ): Σν έκβξπν σο «αζζελήο»: Πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε θαη επηινγή εκβξύνπ. Βηνεζηθή πξνζέγγηζε. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηνεζηθή» Παλ/κην Κξήηεο 11.Γεκ. Καζηειηαλάθεο ( ) «Γνληδηαθή ζεξαπεία θαη πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Βηνεζηθά δεηήκαηα θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηνεζηθή» Παλ/κην Κξήηεο 12. Kαι. Σζάθνπ ( ): «Αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ δηθηύνπ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηνλ άλζξσπν» Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ/κηνπ Παηξώλ, Γηαηκεκαηηθό ΜΠ «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο» ε. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ 1. Μ. Μεξίθα: «Δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο ζε θπζηνινγηθά θαη ζαιαζζαηκηθά γνλίδηα ησλ α-ζθαηξηλώλ ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ( ). 2. Γ. Σδεκαγηώξγεο: «Μειέηε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο ζηνλ πνληηθό θαη ηνλ άλζξσπν. Μνξηαθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ GLUD1 ζε νξηζκέλεο κνξθέο λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ( ). 3. Α. Μακαιάθε: «Expression et regulation des genes humains du locus a globine» (These pour le Doctorat d etat en Biologie Humaine). Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε εμ νινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηνπ ππνθαηλόκελνπ ζην Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο & ΗΜΒΒ, ππεβιήζε δε θαη έγηλε απνδεθηή από ην Universite Paris val de Marne, Faculte de Medicine de Creteil, Paris XII), ( )

10 4. P. Deloukas: «Construction and use of yeast artificial chromosome clone banks of the human genome: Chromosomal loci of the human genes for type β TNF receptor, glutamate dehydrogenase and p65 submit of NF-θΒ», Phisophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat der Universitat Basel. Ζ θαζνδήγεζε ηνπ ππνθαηλόκελνπ ζηε δηαηξηβή αθνξά ην κέξνο ηεο δηαηξηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζηα γνλίδηα ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο: The glutamate dehydrogenase gene family in humans: Identification of two YAC clones carrying GLUD-specific sequences- chromosomal localization and long-range physical mapping. ( ). 5. Η. Κνληαξάθε: «Μνξηαθή αλάιπζε δύν κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ (hcsda & DbpB) θαη ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηελ κεηαγξαθηθή ελεξγόηεηα ησλ ππνθηλεηώλ ησλ γνληδίσλ ηεο α-ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 6. Μ. Κνθθηλάθε: «Φπζηθή ραξηνγξάθεζε πςειήο επθξίλεηαο ζηε ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 10q24 θαη ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ Neuralized» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 7. Ζ. Παπιόπνπινο: «Σπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκνιόγσλ γνληδίσλ neuralized ηεο Drosophila θαη ηνπ πνληηθνύ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 8. Θ. αξαθίδνπ: «Ο θπζηθόο θαη γνληδηαθόο ράξηεο πςειήο επθξίλεηαο ηεο ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q θαη ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ FRA10AC1 πνπ επζύλεηαη γηα ην εύζξαζην ζεκείν FRA10A ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10» ( ). 9. Δ. Κνπηέινπ: «Ο ξόινο ηεο πξσηεΐλεο Νeuralized ηνπ πνληηθνύ σο Ε3 ιηγάζε ηεο νπβηθνπτηίλεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζην ζεκαηνδνηηθό κνλνπάηη Notch» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ) ζη. πκκεηνρή ζε ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, επηηξνπέο παξαθνινύζεζεο θαη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο δηαηξηβώλ 1. Γ. Σδακαξίαο (5κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1990) 2. Ν. Σδσξηδάθεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1992) 3. Θ. Μηραειίδεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή θαη 5κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1992) 4. Γ. ηξαβνπόδεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ) 5. Α. Γεσξγαθόπνπινο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ) 6. Α. Ξαγνξάξε (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ) 7. Κ. νθξσλίδεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1993) 8. Γ. Αβξακόπνπινο (7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο, 1995) 9. Κ. Παηαξγηάο (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο, ) 10. Γ. Θάλνο (7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ Βηνινγηθνύ Σκήκαηνο, ) 11. Ν. Σαβεξλαξάθεο (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, Σκήκα Βηνινγίαο, 1995) 12. Γ. Γεκόπνπινο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 13. Μ-Γ Παπαδνπνύινπ (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 14. Σ. Μπέλνο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 15. Θ. Κσζηέαο (3κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1998) 16. Δκκ. Γεξκηηδάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997)

11 17. Γ. Σζνιάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997) 18.. Βξνληνύ (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997) 19. Κ. Μπαηαξγίαο (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1998) 20. Α. Al-Madhoon (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 2000) 21. Κ. πληπράθε (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2000) 22. Δ. Καξαγηάλλε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παλ/κηνπ Παηξώλ, 2001) 23. Δ. Λαδνπθάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2000) 24. Α. γνύξνπ (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παλ/κηνπ Παηξώλ, 2001) 25. Υαξαι. Γεκνπνύινπ (Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, Σκήκα Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ, 2001). 26. Α. Κιηλάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 27. Γ. Απηδηαλάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 28. Α-Μ. Κπξηαθνπνύινπ (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Δπηζηεκώλ Τγείαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 29. Δ. Καηζαληώλε (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Δπηζηεκώλ Τγείαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 30.. Βξόληνπ (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 31. Γ. Σζαγθαξάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 32. Υ. πειηαλάθεο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 33. Β. Μαραηξάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 34. Α. Μπνύηια (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 35. Γακηαλόο θνπειίηεο (3κειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ) 36. Δ. Σδσξηδαθάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 37. M. Φξάγθνο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 38. Γ. Κνπηζνδόληεο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 39. Η. Εαγαλάο (3κειήο θαη 7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή Παλ/κην Κξήηεο, 2005) 40. E. Παπαπέηξνπ (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο), Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παηξώλ (2005) 41. Δ. Καξηζάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο) Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) 42. Λ. Παλαγήο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, «Δθθπιηζηηθνί κεραληζκνί ζην ΚΝ κεηά από πεηξακαηηθό ρεηξηζκό ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ. Ρόινο ηεο γέλεζεο λέσλ θπηηάξσλ, ηεο λεπξνγινίαο θαη ησλ πξσηεηληθώλ κεκβξαληθώλ ππνδνρέσλ ζηελ εθθύιηζε ηνπ ακθηβιηζηξνεηδή ηνπ αξνπξαίνπ») Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 43. Μαξ. Γεκάδε (3κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθη. Γηαηξηβήο), «Μεραληζκνί ξύζκηζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ Cdt1 θαη Geminin ζε αλζξώπηλα θαξθηληθά θύηηαξα κέζσ αιιαγώλ ζηνλ ππνθπηηαξηθό ηνπο εληνπηζκό». Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ ( ) 44. Βαζηιηθή Κσλζηαληηλνπνύινπ (7-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Καηαζθεπή θπζηθνύ θαη αηκνπνηεηηθνύ κεηαγξαθηθνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο

12 5q23-31 ηνπ αλζξώπνπ-απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο ελόο λένπ γνληδίνπ θαη ηνπ νκνιόγνπ ηνπ ζηνλ πνληηθό». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 45. Γεκεηξα Λπκπέξε (κέινο ηεο 3-κεινύο Δμεηαζηηθήο επηηξνπήο Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο ζην Γηαηκεκαηηθό ΜΠ Βηνεζηθε: Πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε θαη επγνληθή παξέκβαζε: Ζζηθά δεηήκαηα ( ). Παλ/κην Κξήηεο 46. Ησάλλεο Θενινγίδεο (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Ζ αλαζηξνθή ηνπ ηξόπνπ κεηαβίβαζεο ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA ζηα δίζπξα θαη νη θηινγελεηηθέο ηεο πξνεθηάζεηο. ( ). Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κην Κξήηεο 47. Andrei Dragomir (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Αλαθάιπςε ησλ αηηησδώλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο ζην δίθηπν ξύζκηζεο γνληδίσλ, κε ρξήζε ξπνεγκέλσλ κεζόδσλ ηερληθήο λνεκνζύλεο, βαζηδόκελεο ζηελ εμόξπμε πιεξνθνξίαο από δεδνκέλα ζπλνιηθήο γνληδησκαηηθήο θιίκαθαο. Γηαηκεκαηηθό ΜΠ ζηε Βηνηαηξηθή Σερλνινγία (Παλ/κην Παηξώλ-Ηαηξηθό Σκήκα θαη ΔΜΠ, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μερ. Τπνινγηζηώλ). (2006) 48. σηεξία Μηραινπνύινπ (7- κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Μειέηε ηεο πκβνιήο ηεο απόπησζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηςλ heat-shock πξσηετλώλ ζηε κε απνδνηηθή αηκνπνίεζε ηνπ κπεινδηζπιαζηηθνύ ζπλδξόκνπ θαη ζηε πξόνδν ηεο λόζνπ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζηηο «Κιηληθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηαθέο εηδηθόηεηεο» (2006). Παλ/κην Παηξώλ 49. Υαξαιακπία Γεκνπνύινπ (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Αμηνπνίεζε ηεο γνληδηαθήο κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο ζε πξνζδηνξηζκνύο λνπθιεηθώλ νμέσλ θαη πξσηετλώλ. ΜΠ Σκεκ. Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ ( ) 50. Δπάγγεινο Πεηξάθεο (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Νέεο ηερληθέο πξσηετληθήο αλάιπζεο. ΜΠ Σκεκ. Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ ( ). 51. Κσλζηαληηλίδεο Θεόδσξνο (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Δπίδξαζε νξηζκέλσλ ξηβνζσκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ επη ηεο πξσηετλνζύλζεζεο θαη επί εμσξηβνζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. ΠΜ ΒΗΔ, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ/κην Παηξώλ. 52. Αζαλάζηνο παζήο (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Μειέηε γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κεραληζκνύο λεπξνεθθύιηζεο ζην γελεηηθό κνληέιιν ληνπακηλεξγηθήο απνλεύξσζεο κπόο weaver θαη ζε ιεκθνθύηηαξα παξθηλζνληθώλ αζζελώλ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ (2007) 53. Κσλ/λα Γεκεηξαθνπνύινπ (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). «Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγηθώλ ππν-δνκώλ ζην πξσηετληθό δίθηπν ηνπ S. cerevisiae ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα έθθξαζεο γνληδίσλ θαη αιιειεπίδξαζεο πξσηετλώλ» Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Βηντηξηθή Σερλνινγία, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ. (2007) 54. Σζηηιαΐδνπ Μαξηάλζε (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s) «Μειέηεο επί ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο ξηβνλνπθιεάζεο P (RNase P) από ην αηζαλνινπαξαγσγό βαθηήξην Zymomonas mobilis». Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Πνύινπ Παξαζθεπή (επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ λεπξνδηαβίβαζεο ληνπακίλεο/αδελνζίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ weaver κπώλ, γελεηηθνύ κνληάινπ ληνπακηλεξγηθήο απνλεύξσζεο» Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Γάβαλνο Νίθνο (Δπηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). πκβνιή ζηε Μνξηαθή Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε αλεππινεηδηώλ θαη θύινπ κε ρξήζε κεζόδσλ αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο» Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Βνζθαξίδεο Κσλ/ηηλνο (Πεληακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Molecular Genetic investigation of familial and sporadic focal segmental glomerulosclerosis in Cyprus and Greece Dept of Biological Sciences, Faculty of Pure and Applied Sciences, U. of Cyprus Ράπηε Κιενπάηξα (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Γνληδηαθή Θεξαπεία Μπνθαξδηνπαζεηώλ ζηνρεύνληαο ην νμεηδσηηθό ζηξεο. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ, Γξύιιεο Γεώξγηνο (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). Αλάπηπμε επηζσκαηηθνύ θνξέα γηα ηε γνληδηαθή κεηαθνξά ηνπ ηερληηνύ

13 κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ηεο γ-ζθαηξίλεο. Σκήκα Ηαηξηθήο, Δξγ. Γελ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ, Μήηζε Διελα (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). «Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάπηπμεο ζην νιηθό κεηαγξαθηθό πξόηππν πξώηκσλ ηρζπδίσλ zebrafish (Danio rerio, Hamilton 1822). Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ. Παηξώλ, Szisch Vera (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Ο ξόινο ηνπ ζπξεηνεηδή θαηά ηελ νληνγέλεζε θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ θύινπ ζηελ ηζηπνύξα (Sparus aurata)». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, Ζξάθιεην, Ηνύιηνο νπκάθα Διηζάβεη (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Πξνζηαζία ηνπ κπνθαξδίνπ ρσξίο δεζκίλε από ηηο αβ-θξπζηαιιίλε θαη HSP25 ζε γελεηηθό πξόηππν κπνθαξδηνπάζεηαο» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ. Παηξώλ, 2009 Δπίζεο, ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ 65 ηξηκειείο επηηξνπέο εμεηάζεσλ πνηόηεηαο (qualifying exams) κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, ππνςεθίσλ γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. δ. πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο καζεκάησλ (εθηόο νηθείνπ Παλ/κίνπ) 1. Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θαζεγεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: Ζ Βηνινγία ζαλ κάζεκα δέζκεο ζηελ Γ Λπθείνπ. Παξάξηεκα Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ, Υαληά, εκηλάξην Καζεγεηώλ Δληαίσλ Πνιπθιαδηθώλ Λπθείσλ κε ζέκα: ηνηρεία Βηνηερλνινγίαο, ΣΔΗ Αζελώλ, EEC Practical Course Biomedical Applications of Genetic Engineering Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 2-13 Οθησβξίνπ, Γηαιέμεηο θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ. 4. WHO (World Health Organisation) Training Course in Standard Techniques and Advanced Methodologies for the Control of Hereditary Anemias, Heraklio, October 18-20, Γηαιέμεηο θαη εμ νινθιήξνπ δηνξγάλσζε ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. 5. Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελ. Βηνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: «Ζ Γελεηηθή Μεραληθή ζηελ Ηαηξηθή», 6-9 επηεκβξίνπ 1988(κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο). 6. Seminars in Molecular Biology and Genetics/Biomedical Applications. πκκεηνρή κε δύν δηαιέμεηο: 1) Organization of the human genome θαη 2) Modern approaches in understanding the organization, the structure and the function of human genes. Institute Pasteur Hellenique. November 29- December 3, 1993, (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο). 7. πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα Γελεηηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (1997). 8. πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα Γελεηηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1999, 2000, 2002) 9. πκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κηνπ Παηξώλ (2003)

14 6. ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ- ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ 1. Studies of human hemoglobin switching NIH program project ( ) ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο, κε εξεπλεηηθνύο ππεύζπλνπο ηνπο: G. Stamatoyannopoulos (Washington U.) θαη Ν. Αλάγλνπ, (Ηαηξηθό Σκήκα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο). 2. Genetic diagnosis of heamatologic disease ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, Γ/ λζε Γηεζλνύο πλεξγαζίαο, Πξόγξακκα Δπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο Διιάδνο Οπγγαξίαο ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο. 3. Υαξαθηεξηζκόο ησλ ξπζκηζηηθώλ αιιεινπρηώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ β- γνληδίσλ ηεο ζθαηξίλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ (ΠΔΝΔΓ) ( ) ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο. 4. Glutamate Dehydrogenase in neurologic disorders, US National Institute of Health (NIH), Grant NS ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο ηνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθηειέζζεθε ζην IMBB($190,000) 5. Structural and functional analysis of human glutamate dehydrogenase, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), UNIDO Grant 91/057 ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο ($30,000) 6. Improvement of the genetic map of human chromosome 10 (European Human Gene Mapping Project, EUROGEM), EC-DGXII Grant GENO-CT(!-001 ( ) Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο (85,000 ECUs) 7. Constraction of normalized, chromosome and tissue- specific cdna libraries EC- DGXII Grant GENO-CT ( ) Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο (87,000 ECUs) 8. Υαξαθηεξηζκόο ηεο δνκήο θαη αλάιπζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο ηνπ πνληηθνύ Δπηηξνπή Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ( ), επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ( δξρ) 9. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αιιεινπρηώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ β- γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο, Δπηηξνπή Βηνταηξηθήο Έξεπλαο ( ), ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν: Καζ. Ν. Αλάγλνπ. 10. Υαξαθηεξηζκόο δύν λέσλ εληζρπηώλ θαη αλίρλεπζε εηέξσλ ξπζκηζηηθώλ αιιεινπρηώλ DNA ζην ζύκπιεγκα ησλ β-γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαζηξνθή ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηνλ άλζξσπν Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο, Δπηηξνπή Βηνηαηξηθήο Έξεπλαο ( ), ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο. 11. Identification of mutation in PAH- gene responsible for PKU in Slovak gypsy patients, EEC-DGXII grant: ERB-CIBA- CT , (1993), Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο (8,500 ECUs) 12. Improvement of the human genetic map-bridging the gap between the genetic and the physical map European Human Gene Mapping Project (EUROGEM, 2ndphase), EEC-DGXII ( ), Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο (100,000 ECUs). 13. DETECT- Development and Application of DNA based Detection Systems in Identification and Diagnostics, STRIDE HELLAS (1994). Τπεύζπλνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο, Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο, ( πκ: METROGEN/Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο) (7,000,000δξρ) 14. Αλάπηπμε λέσλ βηνηερλνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ δηάγλσζε, πξόιεςε θαη ζεξαπεία θιεξνλνκηθώλ θαη επίθηεησλ λνζεκάησλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ ΔΠΔΣ ΗΗ. ( ) (130,000 ECUs) 15. Γνλνηππηθή αλάιπζε αζζελώλ κε ζύλδξνκν Turner θαη ζπζρέηηζε κε ηνλ θαηλόηππν Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ ( ). Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε: νθία

15 Κίηζνπ-Σδέιε (Παλεπηζηήκην Αζελώλ)/ Νίθνο Μνζρνλάο (Παλ/κην Κξήηεο) (2,500,000δξρ) 16. Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε κε ηερληθέο θζνξίδνληεο πβξηδηζκνύ in situ, ηεο ζέζεο θαη δηαηάμεηο θιώλσλ DNA ζε ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο κε πηζαλή νγθνθαηαζηαιηηθή δξάζε Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ ( ). Δπηζηεκνληθή πλεξγαζία κε Δξγαζηήξην Βηνινγίαο Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Δπηζη. Τπεύζ.: Γηνλ. πάζαο, Παλ/κην Παηξώλ) (1,000,000 δξρ.) 17. Φπζηθή θαη κεηαγξαθηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεθλήο ζε γνλίδηα ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q24 ηνπ αλζξώπνπ, κε ζηόρν ηελ ηαπηνπνίεζε ππνςήθησλ γνληδίσλ γηα ηελ νηθνγελή κεξηθή επηιεςία (ΔΡΣ) θαη ηελ ιεηπνδαθηύιηα ηύπνπ 3 (SHSF-3) ΓΓΔΣ, Κνηλά Δξεπλεηηθά θαη Σερλνινγηθά Πξνγξάκκαηα, Διιάδα- Ηηαιία, Τπεύζπλνο: Νίθνο Μνζρνλάο (8,000,000δξρ) 18. Υξσκνζσκηθή πεξηνρή 10q23.3-q25.1. Μνξηαθή ραξηνγξάθεζε πςειήο επθξίλεηαο κίαο ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο πινύζηαο ζε γνλίδηα ζρεηηδόκελα κε πνιιαπιά γελεηηθά λνζήκαηα. Δπηηξνπή Δξεπλώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (1999). Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Νίθνο Μνζρνλάο (1,000,000δξρ) 19. Δηζαγσγή κεζόδσλ γελσκηθήο αλάιπζεο ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα: αλάπηπμε κνξηαθώλ εξγαιείσλ θαη δεκηνπξγία γελεηηθνύ ράξηε ζην είδνο Sparus aurata. Δπηρεηξηζηαθό Πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΔΠΔΣ ΗΗ. Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπληηηθνύ δπλακηθνύ ΠΔΝΔΓ 99.( ). Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα (17,000,000δξρ) 20. Νέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε πξσηετληθώλ κηθξνζπζηνηρεηώλ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ ΠΔΝΔΓ ( ). ΔΤ : Θ. Υξηζηόπνπινο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ/ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα: Ν. Μνζρνλάο (50,000 ) 21. Marie Curie Development Host, Programme Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base : Identification of new genes involved in neural development (proposal N o MCFH ) ( ) (72,000 ) 22. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ πξσηετλώλ Fras1 θαη Fra10Ac1 θαη δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζε δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: «Δλίζρπζε Έξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα (ΔΔΟΠ)» ( ) Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. II ΤΠΔΠΘ (65,000 ) 23. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ξπζκηζηηθήο πξσηεΐλεο Neuralized, κηαο ιηγάζεο νπβηθνπτηίλεο κε ζπκκεηνρή ζε ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ( ) Τπνέξγν #2077 «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II-Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζηα Παλ/κηα» ( ) 24. «Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure/ BBMRI» (2010). ΓΓΔΣ: «Γεκηνπξγία Δζληθώλ Δξεπλεηηθώλ Γηθηύσλ ζε Σνκείο πνπ αθνξνύλ ηηο Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνύ Οδηθνύ Υάξηε ησλ Δξεπλεηηθώλ Τπνδνκώλ (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)» (ζπλνιηθόο πξνππνινγηζκόο: ) 25. A feasibility study to create a network of translational research infrastructures (EATRIS-GR) (2010). ΓΓΔΣ: «Γεκηνπξγία Δζληθώλ Δξεπλεηηθώλ Γηθηύσλ ζε Σνκείο πνπ αθνξνύλ ηηο Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνύ Οδηθνύ Υάξηε ησλ Δξεπλεηηθώλ Τπνδνκώλ (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRA-STRUCTURES)» (ζπλνιηθόο πξνππνινγηζκόο: )

16 7. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 1) Moschonas, N.K. (1980): Evolutionary comparison of structural and regulatory genes of the chorion of two wild silkmoth species. Ph. D. Thesis, University of Athens, ) Moshonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, F.G., Dahl, H.H.M., Wright, S., Shewmaker, C.K., Flavell, R. A (1981). Structure and expression of a cloned beta-thalassaemic globin gene. Nucleic Acids Res. 9, ) Busslinger, M., Moschonas, N. and Flavell, R.A (1981). Beta+ thalassaemia: Aberrant splicing results from a single point mutation in an intron. Cell 27, ) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., de Boer, E., Dahl, H., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., G. Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N. and Shewmaker, C. (1981). Expression of globin genes. In: Hormones and Cell Regulation 5th European Symposium, Bischenberg, Bischoffsheim, Alsace, France. Eds. J.E. Dumont and J. Nunez. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 5, pp (review) 5) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Dahl, H., de Boer, E., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N. and Shewmaker, C. (1981). Globin gene expression in vivo and in vitro. In: Organization and Expression of Globin Genes.. Eds. G. Stamatoyannopoulos and A.W. Nienhuis, 2nd Conference on Hemoglobin Switching, Airlie, Virginia, U.S.A. Alan R. Liss Inc., New York, pp (review) 6) Flavell, R.A., Moschonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, G., Busslinger, M., Grosveld, F.C. and Dahl, H.H.M. (1982). Structural and functional analysis of human genetic defects: the thalassaemias. In: The Future and Prenatal Diagnosis. Proceedings of 4th European Conference on Early Diagnosis and prevention of genetic disease. Rotterdam, Holland. Ed. H. Galjaard. Churchill Livingston, Edinburg, pp (review) 7) Flavell, R.A., Moschonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, G.C., Busslinger, M., Dahl, H., and Grosveld, F.C. (1982). Phenotypic analysis of globin gene expression: the thalassaemias. In: Embryonic Development Part A: Genetic Aspects. Proceedings of IX Congress of the Int. Society of Developmental Biologists,Basel. Eds. M.M. Burger and R. Weber. Alan R. Liss, New York, pp (review) 8) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Busslinger, M., de Boer, E., de Klein, A., Golden, L., Groffen, J., Grosveld, F.G., Mellor, A.L., Moschonas., and Weiss, E. (1982). The structure and expression of Mammalian Gene Clusters. In: Human Genetics Part A: The unfolding genome. Proceedings of the 6th International Congress of Human Genetics. Eds. Batsheva Bonne-Tamir, Tirza Cohen and Richard M. Goodman. Alan R. Liss, New York, pp (review). 9) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Dahl, H., de Boer, E., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N., and Shewmaker, C. (1982). Expression of globin genes in vivo and in vitro. In: Genes and Tumor Genes. Eds. E.L. Winnacker and H.H. Schone. Raven Press, N.Y. 9, pp (review). 10) Moschonas, N.K., de Boer, E., and Flavell, R.A. (1982). The DNA sequence of the 5 flanking region of the human beta globin gene: evolutionary

17 conservation and polymorphic differences. Nucleic Acids Res. 10, ) Rodakis, G., Moschonas, N. and Kafatos, F.C. (1982). Evolution of a Multigene Family of Chorion Proteins in Silkmoths. Mol. Cell. Biol., 2, ) Rodakis, G., Moschonas, Regier, J. and Kafatos, F.C. (1983). The B Multigene family of Chorion Proteins in Saturniid Silkmoths. J. Mol. Evol., 19, ) Moschonas, N.K., Merika, M., Liapaki, K., Sinopoulou, K., Mamalaki, M., Bousiou, M., Loukopoulos, D., Maliaraki, M. and Komis, G. (1985). Molecular Aspects of alpha Thalassaemia in Greece. In: The Proceedings of the First International Symposium on the role of Recombinant DNA in Genetics. Eds. R. Teplitz and D. Loukopoulos, Los Angeles and Athens, pp (review). 14) Moschonas, N.K., Thireos, G. and Kafatos, F.C. (1988). Evolution of Chorion Structural Genes and Regulatory Mechanisms in Two Wild Silkmoths: A Preliminary Analysis. J. Mol. Evol. 27, ) Mavrothalassitis, G., Tzimagiorgis, G., Mitsialis, A., Zannis, V., Plaitakis, A., Papamatheakis, J and Moschonas, N.K (1988). Isolation and characterization of cdna clones encoding human liver glutamate dehydrogenase: Evidence for a small gene family. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, ) Plaitakis, A., Moschonas, N., Papamatheakis, J., and Zannis, V. (1988). Glutamate dehydrogenase isoforms in the cerebellum of control sybjects and patients with neurodegenerative disorders. DNA evidence for multiple genes encoding for human glutamate dehydrogenase. Ann. Neurol., 24, (abstract). 17) Mamalaki, A. and Moschonas, N.K. (1989). Transcriptional regulatory factors may control the relative expression of human alpha1 and alpha2 globin genes in erythroleukemia cells. In, Hemoglobin Switching. Eds. G. Stamatoyannopoulos and A.W. Nienhuis, Airlie, Virginia, USA. Alan R. Liss Inc., New York. Prog Clin Biol Res, 316A: ) Mamalaki, A. and Moschonas, N.K. (1990). Aberrance and modification of alpha-1 and alpha-2 globin gene expression in human and mouse erythroleukemia cells. Acta Haematol., 84, ) Mamalaki, A., Choranyi, M., Szelenyi, J. and Moschonas, N.K. (1990). Locus assignment of human alpha-globin structural mutants by selective enzymatic amplification of alpha 1 and alpha 2-globin cdnas. Hum. Genet. 85, ) Mamalaki, A., Anagnou, N. and Moschonas, N.K. (1990). Developmental and inducible patterns of human theta-1-globin gene expression in embryonic/fetal and adult erythroid cells. Amer. J. of Haematol. 35, ) Tzimagiorgis, G., Adamson, M.C., Kozak, C.A. and Moschonas, N.K (1991). Chromosomal mapping of glutamate dehydrogenase gene sequences to mouse chromosomes 7 and 14. Genomics, 10, ) Tzimagiorgis, G. and Moschonas, N.K (1991). Molecular cloning, structure and expression analysis of a full-length mouse brain glutamate dehydrogenase cdna. Biochem. Biophys. Acta, 1089, ) Moschonas, N.K. (1992). Current aspects on the molecular genetics of human alpha-like globin genes. In, Genetics of haematological disorders, Eds. C. Bartzokas and D. Loukopoulos. Hemishere Publishing Co., Chapter Four, pp (review). 24) Tzimagiorgis, G., Leversha, M., Chroniary, K., Goulielmos, G., Sargent, C.A., Ferguson-Smith, M., and Moschonas, N.K. (1993). Structure and expression analysis of a novel member of the human glutamate dehydrogenase (GLUD) gene family mapped to chromosome 10p11.2. Hum. Genet., 91,

18 25) Michaelidis, Th., Tzimagiorgis, G., Moschonas, N.K. and Papamatheakis, J. (1993). The human glutamate dehydrogenase (GLUD) gene family: gene structure and organization. Genomics, 16, ) Goulielmos, G., Angelicheva, D., Kapsetaki, M., Manifava, M. and Moschonas, N.K (1993). A chromosome 10p11.2 GT-dinucleotide repeat polymorphism at the GLUDP5 locus. Hum. Molec. Genet. 2, ) Deloukas, P., Dauwerse, J.G., Moschonas, N.K., van Ommen, G.J.B. and van Loon, A.P.G.M. (1993). Three human glutamate dehydrogenase genes (GLUD1, GLUDP2 and GLUDP3) genes are located on chromosome 10q, but are not closely physically linked. Genomics, 17, ) Anagnou, N.P., Seuanez, H., Modi, W., O Brien, S., Papamatheakis, J. and Moschonas, N.K.(1993). Chromosomal mapping of two members of the human glutamatedehydrogenase (GLUD) gene family to chromosomes 10q22.3-q23 and Xq Hum. Hered. 43, ) Goulielmos, G., Manifava, M. and Moschonas, N.K (1993). A chromosome 10q11.2 GT-dinucleotide repeat polymorphism at the human glutamate dehydrogenase pseudogene 2 (GLUDP2) locus. Hum. Molec. Genet. 2, 12, ) Moschonas, N.K., Goulielmos, G., Lubyova, B., Manifava, M., Deloukas, P., van Loon, G-J.B. and M. Kapsetaki (1993). Dinucleotide repeat polymorphism (D10S608) adjacent to the GLUD1 locus. Hum. Molec. Genet. 2, 11, ) Kapsetaki, M., Kokkinaki, M., Angelicheva, D., Lubyova, B., Mavraki, H., Argyrokastritis, A., Vergnaud, G., Ferguson-Smith, M., Rubinsztein, D.C., Lush, M. and Moschonas, N.K. (1994). The EUROGEM map of human chromosome 10. In, N.K.Spurr et al.: European Gene Mapping Project (EUROGEM): Genetic maps based on the CEPH reference families. Eur. J. Hum. Genet. 2, ) Kadasi, L., Polakova, H., Ferakova, E., Hudecova, S., Bohusova, T., Szomolayova, I., Strnova, J., Hruskovic, I., Moschonas, N.K. and Ferak, V. (1995). PKU in Slovakia: Mutation screening and haplotype analysis. Human Genet. 95, ) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1995). Tetra-/di-nucleotide repeat polymorphism upstream of the human alpha 2-globin gene locus at 16p13.3. Genome Data Base, CIT: (pers. commun.). 34) Pucyriov, A.T., Chroniary, K and Moschonas, N.K. (1995). Normalized cdna library from human erythroleukemia cells. Molec. Biol. (Mosc), 29, 1, ) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1995). Tetra-/di-nucleotide repeat polymorphism upstream of the human a2-globin gene locus at 16p13.3. Hum. Genet. 95, ) Argyrokastritis, A., Leversha, M.A., Ferguson-Smith, M. and Moschonas, N.K. (1995). A cosmid clone mapped to human chromosome 11p15 detects a Taq I restriction fragment length polymorphism Genome Data Base, CIT: , (pers. commun.). 37) Anagnou, N.P., Perez-Stable, C., Gelinas, G., Constantini, F., Liapaki, K., Constantopoulou, M., Costeas, T., Moschonas, N.K. and Stamatoyannopoulos, G (1995). Sequences located 3 to the brakepoint of the HPFH-3 deletion exhibit enhancer activity and can modify the developmental expression of the human fetal A-gamma-globin gene in transgenic mice. J. Biol. Chem., 270, (17), ) Moschonas, N.K., Spurr, N.K. and Mao, J-I (1996). Report of the First International Workshop on Human Chromosome 10 mapping Cytogenet Cell Genet. 72, ) Kritis, A.A., Argyrokastritis, A., Moschonas, N.K., Power, S., Katrakili, N., Zannis, V.I., Cereghini, S. and Talianidis, I (1996). Isolation and

19 characterisation of a novel isoform for the human hepatocyte nuclear factor 4. Gene 173, ) Macheraki, V., Orphanos, V., Kamakari, S., Kokkinaki, M., Stefanou, G., Demopoulos, N., Maniatis, G., Moschonas, N.K. and Spathas, D.H. (1996). Use of fluorescence in situ hybridisation for mapping and ordering YAC clones from chromosomal regions with suspected tumor-suppressor activity. In Analytical Use of Fluorescent Probes in Oncology edited by Kohen and Hirschberg, Plenum Press, New York, 45: pp: (review). 41) Moschonas, N.K. and Mao, J (1996). Report of the committee on the genetic constitution of chromosome 10. Human Gene Mapping 1995, A Compendium (compiled by A.J. Cuticchia, M. A. Chipperfield, P.A. Foster & the GDB staff, Ed.) The Johns Hopkins University Press, p: (review). 42) Cox, S.A., Attwood, J., Bryant, S.P., Bains, R., Povey, S., Rebello, M., Kapsetaki, M., Moschonas, N.K., Grzeschik, K.-H., Otto, M., Dixon, M., Sudworth, H. E., Kooy, F., Wright, A., Teague, P., Terrenato, L., Gal, A., Mueller-Myhsok, B., Cann, H.M. and Spurr, N.K. (1996). European Gene Mapping Project (EUROGEM): Breakpoint panels for human chromosomes based on the CEPH reference families. Ann. Hum. Genet. 60, ) Argyrokastritis, A., Kamakari, S., Kapsetaki, M., Kritis, A., Talianidis, I. and Moschonas, N.K. (1997). Human hepatocyte nuclear factor-4 gene (hhnf-4) maps to chromosome 20q12-q13.2 between D20S44 (PLC1) and D20S17. Hum Genet 99: ) Liu, D., Pavlopoulos, E., Modi, W., Moschonas, N.K. and Mavrothalassitis, G (1997). ERF: Genomic organization, chromosomal localization and promoter analysis of the human and the mouse genes. Oncogene 14: ) Shashidharan, P., Clarke, D.D., Ahmed, N., Moschonas, N.K. and Plaitakis, A. (1997). Nerve tissue-specific human glutamate dehydrogenase that is thermolabile and highly regulated by ADP. J. Neurochem. 68: ) Moschonas, N.K., Kapsetaki, M., Kokkinaki, M., Argyrokastritis, A., Roussou, A., Pasparaki, A (1996). Chromosome 10 linkage map data. Genome Data Base, (pers. commun.) GDB ID: (CIT: ). 47) Meitinger, T., Scharfe, C., Call, K. and Moschonas, N.K. (1997). Report on the Second International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping Cytogenet. Cell Genet. 78: ) Marzella, R., Kokkinaki, M.A., Kapsetaki, M., Ricco, A., Argyrokastritis, A., Kamakari, S., Sarafidou, T., Archidiacono, N., Roussou, A., Pasparaki, A., Rocchi, M. and Moschonas, N.K. (1997). Map integration at human chromosome 10: molecular and cytogenetic analysis of a chromosomespecific somatic cell hybrid panel and genomic clones, based on a wellsupported genetic map. Cytogenet. Cell Genet. 79: ) Patsalis, P.C., Sismani, C., Hadjimarcou, M. I., Kitsiou-Tzeli, S., Tzezou, A.., Hadjiathanasiou, C. G. Velissariou, V., Lymberatou, E., Moschonas, N. K. and Skordis, N. (1998). Detection and incidence of cryptic Y-chromosome sequences in Turner syndrome sequences. Clin. Genet., 53:4, ) Patsalis, P.C., Hadjimarcou, M., Velissariou, V., Moraitou-Lymberatou, E., Kosmaidou-Aravidou, Z., Gregori, P., Kitsiou-Tzeli, S., Galla, A., Tzezou, A.., Sinaniotis, C., Moschonas, N. K., Zera, C., Syrrou, M., and Skordis, N. (1998). Presence of the sex determining region Y gene (SRY) in 50 patients with Turner syndrome. In: Genetic Counseling in the Down of the 21 st Century, Eds: S.C. Bartzokas & P. Beighton, Zeta Medical Publications, ISBN: , Chapter: 29, pp: (review) 51) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1998) D11S2333 detecting a Taq I RFLP at 11p15, is physically linked to late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (LINCL) locus. Bal. J Med Genet. 1 (4):

20 52) Argyrokastritis, A., Kontaraki, J., Kamakari, S., Papsparaki, A., and Moschonas, N.K. (1999). Assignment of a human Cold Shock Domain protein A intronless pseudogene (CSDAP1) to human chromosome 16 band p11.2 by in situ hybridization. Cytog. Cell Genet. 84 (1-2): ) Kitsiou, S., Kavazarakis E., Tsezou, A., Galla A., Gourgiotis D., Theodoridis, X., Xatziathanassiou X., Karis C., Patsalis, F., Sismani K., Pasparaki A., and Moschonas N.K. (1999). Genotypic analysis of patients with Turner syndrome and correlation to the phenotype. Hum Genet (GR) 1: ) Tsezou A., Hadjiathanasiou Ch., Gourgiotis D., Galla A., Kavazarakis E., Pasparaki M., Kapsetaki M., Sismani C., Theodoridis C., Patsalis PC., Moschonas NK., and Kitsiou S (1999). Molecular Genetics of Turner Syndrome: corellation with clinical phenotype and response to growth hormone therapy. Clin Genet 56: ) Deloukas P, French L., Meitinger T., Moschonas N.K. (2000). Report of the third international workshop on human chromosome 10 mapping and sequencing Cytogenet Cell Genet 90 (1-2): ) Mavrogiannis L, Argyrokastritis A, Tzitzikas N, Dermitzakis E, Sarafidou T, Patsalis PC, and Moschonas NK (2001). ZNF232: Structure and expression analysis of a novel human C2H2 zinc finger gene, member of the SCAN/LeR domain subfamily. Biochem. Biophys. Acta, Apr 16;1518(3): ) Bentley, D.R, Deloukas P, Dunham A, French L, Moschonas N.K, Sarafidou T,.. et al., (2001). The Physical Maps for Sequencing Human Chromosomes 1, 6, 9, 10, 13, 20 and X. Nature, 409, ) Pavlopoulos, E., Pitsouli, C., Klueg, KM., Muskavitch, MAT., Moschonas, NK., and Delidakis, C. (2001). neuralised encodes a peripheral membrane protein involved in Delta signalling and endocytosis. Develop Cell, 1, ) Pavlopoulos E., Kokkinaki M., Koutelou., Mitsiadis TE., Prinos P., Delidakis C., Kilpatrick MW., Tsipouras P., and Moschonas NK (2002). Cloning, chromosomal organization and expression analysis of Neurl, the mouse homologue of Drosophila melanogaster neuralized gene Biochem. Biophys. Acta, 1574, ) Nobile, C., B. Hinzmann, B., Scannapieco, P., Siebert, R., Zimbello, R., Perez-Tur, J., Sarafidou, T., Moschonas, NK., French, L., Deloukas, P., Ciccodicola, A., Gesk, S., Poza, J.J., Lo Nigro, C., Seri, M., Schlegelberger, B., Rosenthal, A., Valle, G., Lopez de Munain, A., Tassinari, C.A., and Michelucci, R. (2002) Identification and characterization of a novel human brain-specific gene, homologous to S. scrofa tmp83.5, in the chromosome 10q24 critical region for temporal lobe epilepsy and spastic paraplegia Gene, 282, ) Morante-Redolat JM., Gorostidi-Pagola A., Piquer-Sirerol S., Sáenz A., Poza JJ., Jesús Galán., Gesk S., Sarafidou T., Mautner V-F, Binelli S., Staub E, Hinzmann B., French L., Prud homme J-F, Passarelli D, Scannapieco P,. Tassinari CA, Avanzini G, Martí-Massó JF, Kluwe L, Deloukas P, Moschonas N K, Michelucci R, Siebert R, Nobile C, Pérez-Tur J, López de Munain A. (2002). Mutations in the LGI1/Epitempin gene on 10q24 cause autosomal dominant lateral temporal epilepsy. Human Molec Genet. 11(9), ) Staub E., Perez-Tur J., Siebert R., Nobile C., Moschonas N.K., Deloukas P. and Hinzmann B. (2002). The novel EPTP repeat defines a superfamily of proteins with implications in epileptic disorders. Trends Biochem Scie. 27 (9) ) Moschonas NK (2003). Chromosome 10. Nature Encyclopedia of the Human Genome, Edit. D.N. Cooper, Vol. 1, pp: , Nature Publishing Group (ISBN ) (review)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ

Athens ΒΟΣΑΝΑ / ΤΝΔΡΓΑΙΔ / ΔΚΥΤΛΙΔΙ / ΔΡΔΤΝΑ 1 2 Η ΚΑΡΓΙΑ ΜΑ Βόηαλα πλεξγαζίεο Έξεπλα Δθρπιίζεηο 3 ΗΘΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Eιιεληθή ρισξίδα κία ηδηαίηεξα πινύζηα πεγή θπηώλ θαη βνηάλσλ πάξα ην κηθξό κέγεζόο ηεο, ε Διιάδα θηινμελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ

Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 173 Χξήζε απιώλ κνξθώλ πνιπ-πξαθηνξηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία βαζηθώλ ηδηνηήησλ ησλ πνιύπινθσλ ζπζηεκάησλ Α. Γθηόικαο 1, Ά. Χαιθίδεο 2, Α. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα