ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)"

Transcript

1 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ : Μεηαδηδαθηνξηθέο πνπδέο, National Institute of Medical Research, Medical Research Council, Λνλδίλν, U.K : Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (θιάδνο Βηνινγίαο), Βαζκόο Άξηζηα, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ (1982) : Πηπρίν Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Βαζκόο Λίαλ Καιώο, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ : Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Βαξβάθεηνο Πξόηππνο ρνιή 3. ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 2006-ζήκεξα: Καζεγεηήο Γεληθήο Βηνινγίαο-Ηαηξηθήο Μνξηαθήο Γελεηηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Ηαηξηθή ρνιή 2004: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηνύ, Παλ/κην Παηξώλ, Ηαηξηθή ρνιή : Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 1998: Δθινγή ζηε βαζκίδα Αλαπι. Καζεγεηνύ, Ηαηξηθή ρνιή Παλ/κηνπ Αζελώλ (δελ απεδέρζεη ηνλ δηνξηζκό) : Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : πλεξγαδόκελνο Δξεπλεηήο, Ηλζηηηνύην Μνξηαθήο Βηνινγίαο & Βηνηερλνινγίαο (ΗΜΒΒ) ΗΣΔ : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : Λέθηνξαο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο : ηξαηησηηθή Θεηεία : Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο, National Institute of Medical Research Council, Μεγάιε Βξεηαλία : Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο, Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κην Αζελώλ & Department of Cellular and Developmental Biology, the Biological Laboratories, Harvard University, USA.Τπόηξνθνο, Ίδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) 4. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ α. Δξεπλεηηθή Απαζρόιεζε 1984-ζήκεξα: i. Ωο επηθεθαιήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Μνξηαθήο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξώπνπ» (www.biology.uch.gr/faculty/section1/moschonas/) ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο (σο ην 2006) θαη ii. ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελ. Βηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλ/κηνπ Παηξώλ (2006 -), απηνδύλακε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Μνξηαθήο - 1 -

2 Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο κε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο δνκήο, γνληδησκαηηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γελεηηθά λνζήκαηα ηνπ αλζξώπνπ : Ωο κεηαδηδαθηνξαο, ζπνπδέο ζηε Μνξηαθή Βηνινγία θαη Γελεηηθή ηνπ Αλζξώπνπ θαη εηδηθόηεξα ζηελ κειέηε ηεο κνξηαθήο βάζεο γελεηηθώλ λνζεκάησλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή R.A. Flavell, Division of Gene Structure and Expression, National Institute for Medical Research Council, Mill Hill, London, U.K : Ωο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο, ζπνπδέο ζηα πεδία ηεο Πξσηετληθήο Υεκείαο, Μνξηαθήο Δμέιημεο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο κε αληηθείκελν-ζέκα ηελ Εμειηθηηθή ζύγθξηζε ησλ δνκηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ γνληδίσλ ηνπ ρνξίνπ ζε δύν είδε άγξηνπ κεηαμνζθώιεθα, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή Φ. Καθάηνπ. Ζ εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γελ. Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ θαη ζην Department of Cellular and Developmental Biology, the Biological Laboratories, Harvard University, USA. β. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα Ηαηξηθή κνξηαθή γελεηηθή. Αλάιπζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ θαη πξσηετλώλ - ζπζρεηηζκόο κε γελεηηθά λνζήκαηα. Υαξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο, θαηαζθεπή γελεηηθώλ, θπζηθώλ, θπηηαξνγελεηηθώλ θαη γνληδηαθώλ ρξσκνζσκαηηθώλ ραξηώλ κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αλάιπζε γνληδίσλ αζζελεηώλ. Λεηηνπξγηθή γνληδησκαηηθή, δεκηνπξγία βάζεο γλώζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηύνπ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ αλζξώπνπ. γ. πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξίεο θαη Οξγαληζκνύο 1. Human Genome Organization (HUGO), European Society of Human Genetics, American Society of Human Genetics, International Mammalian Genome Society, The New York Academy of Sciences, American Association for the Advancement of Science, ύλδεζκνο Ηαηξηθώλ Γελεηηζηώλ Διιάδνο (Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ, , Μέινο Γ ) 8. Διιεληθή Δηαηξία Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλειιήληα Έλσζε Βηνιόγσλ, Διιεληθή Δηαηξεία Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Διιεληθή Δηαηξεία Πξσηενκηθήο, Διιεληθή Δηαηξεία Τπνινγηζηηθήο Βηνινγίαο θαη Βηνπιεξνθνξηθήο, δ. πκκεηνρή ζε δηεζλέο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο θαη δηαζθέςεηο : Μέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάιπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γνληδηώκαηνο, EC-DGXII, Βξπμέιιεο, Βέιγην 1990: πκκεηνρή, σο ζύκβνπινο-εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο-Έξεπλαο-Σερλνινγίαο (ΤΒΔΣ), ζηελ δηάζθεςε ησλ Τπνπξγώλ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο κε ζέκα: «Ζζηθά δεηήκαηα ζηελ Δκβξπνινγία θαη ηελ Αλάιπζε ηνπ Αλζξώπηλνπ Γνληδηώκαηνο», Kronberg Γεξκαλίαο, 9-10/3/ : Δκπεηξνγλώκσλ ζηελ Δπηηξνπή CAN-HUG, EC-DGXII, Βξπμέιιεο - 2 -

3 : Δκπεηξνγλώκσλ ζην Biomedicine and Health Research Programme, EC-DCXII, Βξπμέιιεο, Βέιγην ζήκεξα: Μέινο ηνπ Programme Committee ηεο Θεκαηηθήο Πεξηνρήο Cooperation-Health, EU, FP7 ε. πκκεηνρή ζε ηξηκειείο Δηζεγεηηθέο Δπηηξνπέο εθινγήο ή/θαη θξίζεο κειώλ ΓΔΠ, εθιεθηνξηθά ζώκαηα 1. Παλ/κην Κξήηεο, Σκήκα Βηνινγίαο, Σκήκα Ηαηξηθήο, Σκήκα Παηδαγσγηθό 2. Γεκνθξίηεην Παλ/κην Θξάθεο, ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο, Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο & Σκήκα Ηαηξηθήο 3. Διιεληθό Αλνηθηό Παλ/κην, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 4. Παλ/κην Θεζζαιίαο, Σκήκα Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο, & Σκήκα Ηαηξηθήο, ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 5. Παλ/κην Παηξώλ, ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Σκήκα Βηνινγίαο & Σκήκα Ηαηξηθήο 6. Παλ/κην Αζελώλ, Σκήκα Ηαηξηθήο& Σκήκα Βηνινγίαο 7. Αξηζηνηέιεην Παλ/κην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα Βηνινγηαο & Σκήκα Ηαηξηθήο 8. Παλ/κην Ησαλλίλσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Σκήκα Βηνινγηθώλ Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ & Σκήκα Ηαηξηθήο ζη. πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο θξίζεηο εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δεκνζηεύζεσλ (Γηεζλή θαη Διιεληθά) 1991: Αμηνινγεηήο ησλ Medical Research Council Grants (U.K. Human Genome Analysis Projects) : α. Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Biomedical and Health Research-BIOMED I, Area III: Human Genome Analysis, EC-DGXII. β. Αμηνινγεηήο ησλ Biomedical and Health Research Programme Fellowships (European Commission, XII-E-4) 1994: Αμηνινγεηήο γηα ηελ απνλνκή ησλ βξαβείσλ ησλ επηζηεκνληθώλ παξνπζηάζεσλ ζην 20 ν Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην ηεο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Αζελώλ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν: Μνξηαθή Βηνινγία-Γελεηηθή 1995-ζήκεξα: Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ θαη ηειηθώλ αλαθνξώλ (final reports) εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο EU-DGXII (12 ε Γηεύζπλζε ηεο ΔΔ) ζε ζέκαηα Βηνταηξηθήο θαη Βηνηερλνινγίαο ζήκεξα: Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Τπνπξγείν Δλέξγεηαο Κξηηήο (reviewer) επηζηεκνληθώλ άξζξσλ ζηα πεξηνδηθά: J. of Mol. Evolution, Gene, Genomics, Mechanisms of Development-Gene Expression Patterns, Comparative Biochemistry and Physiology. δ. Αθαδεκατθέο/Γηνηθεηηθέο ζέζεηο 1. Δζληθόο Δθπξόζσπνο ζην 7 ν Πξόγξακκα Πιαίζην / Θεκαηηθή Πεξηνρή: πλεξγαζία-τγεία ( ) 2. Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ππδώλ «Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο», Παλ/κην Παηξώλ (2010- ) - 3 -

4 3. Μέινο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο θαη Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο», Παλ/κην Παηξώλ (2010- ) 4. Mέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δμεηδίθεπζεο Γξάζεσλ ηνπ ΔΠΑ γηα Έξεπλα, Σερλ. Αλάπηπμε & Καηλνηνκία (ΓΓΔΣ-ΤΠΑΝ, ) 5. Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζύληαμε ρεδίσλ Δθηειεζηηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ Νόκνπ 3653/2008 γηα ηελ Δξεπλα (2009) 6. Αλαπι. Μέινο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΔΔΣ) ( ). 7. Αλαπι. Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο: & Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα «Βηνρεκείαο, Μνξηαθήο, Κπηηαξηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο) ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο: & Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) θαη επαλεθινγή ( ). 10. Μέινο ηεο Δπηακεινύο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ (ΔΛΚΔ) ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 11. Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Υεκείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 12. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ( ). 13. Μέινο ηεο πληνληζηηθήο θαη Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο «Μνξηαθή Βηνινγία Βηνταηξηθή) ησλ Σκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ). 14. Μέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο ΗΣΔ ( ) 15. Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) 16. Μέινο ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο Σερλνινγίαο Δξεπλαο ( ) 17. Μέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) ε. Οξγαλσηηθή εκπεηξία 1. πληνληζηήο Δπηηξνπήο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ Σκήκ. Βηνινγίαο Π/Κ, ( ) 2. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΗΣΔ γηα ζύλδεζε έξεπλαο-παξαγσγήο ( ) 3. Τπεύζπλνο ηνπ IMBB γηα ηηο θαηαζθεπέο ζηηο κόληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΗΣΔ-IMBB ( ) 4. Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αζθάιεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ( ) 5. Μέινο ηεο Σερλνθξαηηθήο Οκάδαο Πξννπηηθήο θαη Μαθξνρξόληνπ ρεδηαζκνύ ηεο Γελ. Γξακκαηείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο εθπξόζσπνο ηνπ ΗΣΔ ( ) 6. Γηεπζύλσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ επηζηεκνληθήο θσηνγξαθίαο θαη γξαθηθώλ ηνπ ΗΜΒΒ ( ) 7. Τπεύζπλνο δηαρείξηζεο ξαδηντζνηόπσλ ηνπ ΗΜΒΒ-ΗΣΔ ( ) ζ. Δπηζηεκνληθέο Γηαθξίζεηο 1. 2 ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Έθθξαζε θαη επαγσγή ηνπ ζ1-γνληδίνπ ηεο ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ ζε εξπζξνπνηεηηθά θύηηαξα εκβξπτθνύ θαη ελήιηθνπ - 4 -

5 ζηαδίνπ. Α. Μακαιάθε, Ν. Αλάγλνπ θαη Ν. Μνζρνλάο. 15 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Οη DNA αιιεινπρίεο πνπ επξίζθνληαη 3 ηνπ ζεκείνπ απνθνπήο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο HPFH-3 έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ηξνπνπνηνύλ ηελ αλαπηπμηαθή ξύζκηζε ηνπ εκβξπτθνύ Α γ γνληδίνπ. Ν.Π. Αλάγλνπ,C. Perez-Stable, R. Gelinas, F. Constantini, K. Ληαπάθε, Μ. Κσλζηαηνπνύινπ, Θ. Κσζηέαο, Ν. Μνζρνλάο θαη Γ. ηακαηνγηαλόπνπινο. 16 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ DNA αιιεινπρηώλ πνπ δηακεηαηίζεληαη από ην 3 άθξν ηεο απνθνπήο ησλ κεηαιιάμεσλ ειιεηκκάησλ ηεο Οιιαλδηθήο β ν, Ηζπαληθήο (δβ) ν, Κηλέδηθεο θαη Σαπιαλδηθήο (Αγδβ) ν ζαιαζζαηκίαο: αλίρλεπζε ελόο λένπ κεηαγξαθηθνύ εληζρπηνιπ 53 kb 3 ηνπ β- γνληδίνπ. Θ. Κσζηέαο, Μ. Κσλζηαληνπνύινπ, Ν. Μνζρνλάο, Ν. Π. Αλάγλνπ, 17 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Ηαηξηθή Δηαηξία Αζελώλ, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο πεξηνρήο κεηαμύ Α γ θαη ςβ ηεο ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ. Δλδείμεηο γηα αξλεηηθέο ξπζκηζηηθέο αιιεινπρίεο ζην θαηλόκελν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο. Θ. Κσζηέαο, Μ. Μαληθάβα, Ν. Μνζρνλάο θαη Ν.Π. Αλάγλνπ. 19 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Μάηνο 1993, Αζήλα ν Βξαβείν γηα ηελ εξγαζία: Κισλνπνίεζε ησλ ζεκείσλ απνθνπήο ηνπ ειιείκκαηνο ηεο θιεξνλνκηθήο παξακνλήο ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο ηύπνπ-6 (HPFH-6) θαη δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ κεηαγξαθηθνύ εληζρπηνύ πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλόηππνπ. Θ. Κσζηέαο, Ο. Παύινπ, Α. Palena, Ν. Μνζρνλάο, Α.Π. Αλάγλνπ. 22 ν Δηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθό πλέδξην, Μάηνο 1996, Αζήλα. 6. Δπηκειεηήο (Editor) ηνπ Human Genome Organization/ Genome Database (HUGO-GDB) γηα ην ρξσκόζσκα 10 ηνπ αλζξώπνπ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ HUGO Human Genome Mapping Committee (1994- ζήκεξα). Senior Editor (1999-ζήκεξα) ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο παξνπζίαζεο γηα ηελ εξγαζία «Cloning of a novel human gene, F10ALG1, physically linked to FRA10A fragile site mapped to chromosome 10q23.3. Kokkinaki, M., Sarafidou T., Siebert R., and Mochonas NK. 53 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Αζήλα Γεθ ν Βξαβείν αλαξηεκέλεο παξνπζίαζεο γηα ηελ εξγαζία FRA10AC1 interacts in vivo with DGCR14, a putative spliceosomal protein. Theologia Sarafidou, Despina Apostolopoulou, Markella Katidou, Nicholas K Moschonas. 59 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Αζήλα Γεθ Αλ.Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο ( ζήκεξα ) ε. Γηνξγάλσζε Δπηζηεκνληθώλ πλεδξίσλ 1. Genome Analysis in EC, Elounta, Crete, May, ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Ζξάθιεην, First Balcan Meeting on Human Genetics Thessalonica, September First International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1995 Heraklio, Crete, September 29- October 1, Second International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1997 Munich, Germany, March 22-23,

6 6. 20 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, άκνο, ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, ύξνο, Third International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping 1999, Hinxton, UK (September 1999) 9. Biomedical Research, Horizons and Challenges: A symposium celebrating the 25 th Anniversary of the University of Crete (Nov. 8-9, 2002) ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Βόινο A biotechnology colloquium How a scientific hypothesis can be translated to drug discovery and development Organized by: Fondation Santé and the University of Patras, June Sixth Conference of the Hellenique Sociaty of Computational Biology and Bioinformatics, Patras, Rio, Oct 6-9, ζ. Πξνβνιή εξεπλεηηθνύ έξγνπ 1993-ζήκεξα: Σνπιάρηζηνλ 20 ζπλεληεύμεηο, παξνπζηάζεηο εξεπλεηηθνύ έξγνπ θαη δειώζεηο ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο (π.ρ. ΒΖΜΑ, Διεπζεξνηππία) θαη πεξηνδηθά. Δπίζεο ζπλεληεύμεηο ζε ξαδηνθσληθνύο θαη ηειενπηηθνύο ζηαζκνύο εζληθήο εκβέιεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ Μνξηαθήο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ηα ζύγρξνλα επηηεύγκαηα ηεο Μνξηαθήο Γελεηηθήο θαη Γνληδησκαηηθήο. Πεξηζζόηξεο απν 40 πξνζθιήζεηο γηα νκηιίεο ζε πλέδξηα & εκεξίδεο. 5. ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ α. Γηδαζθαιία πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ : Βνεζόο δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα: 1) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνινγία» θαη 2) «Μνξηαθή Βηνινγία», Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αζελώλ. Παλ/κην Κξήηεο ( ) : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: «Δηζαγσγή ζηελ ύγρξνλε Βηνινγία Βηνρεκεία», γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Βηνινγία I» γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ Σκεκάησλ Φπζηθήο θαη Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο : Γηδαζθαιία κέξνπο ηνπ καζήκαηνο «Βηνινγία I- κέξνο: Ρνή γελεηηθήο πιεξνθνξίαο- Βηνκόξηα» γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Κξήηεο, : πλδηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Μνξηαθή Βηνινγία» ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο θαη ππεύζπλνο ηνπ καζήκαηνο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο : Γηδαζθαιία ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο: «Γελεηηθή ηνπ αλζξώπνπ» (πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ). Γηδαθηηθέο Μνλάδεο: : Γηδαζθαιία ηνπ εμακεληαίνπ καζήκαηνο «Ρύζκηζε γνληδηαθήο έθθξαζεο», Γηδαθηηθέο κνλάδεο: 2-6 -

7 Παλ/κην Παηξώλ (2006 ζήκεξα) ζήκεξα: Βηνινγία Η (α εμάκελν Σκήκα Ηαηξηθήο) ζήκεξα: Βηνινγία II (β εμάκελν, Σκήκα Ηαηξηθήο) β. Καζνδήγεζε εθπόλεζεο δηπισκαηηθώλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ (δηδαθηηθέο κνλάδεο: 12) 1. Δ. Μαθξή (1992) «Φπζηθή ραξηνγξάθεζε ηεο 3 πεξηνρήο ηνπ γνληδίνπ Glud ηνπ πνληηθηνύ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 2. Δ. Μαπξάθε (1993) «πκβνιή ζηε γελεηηθή ραξηνγξάθεζε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 3. Μ. Κνθθηλάθε (1994) «Απνκόλσζε, ραξαθηεξηζκόο θαη γνλνηππηθή αλάιπζε λέσλ κνξηαθώλ γελεηηθώλ δεηθηώλ ηνπ ηύπνπ ησλ ηεηξαλνπθιενηηδηθώλ επαλαιήςεσλ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 4. Α. Ρνύζνπ (1997) «πκβνιή ζηελ βειηίσζε ηνπ γελεηηθνύ θαη θπζηθνύ ράξηε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο 10q23-q25. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 5. Υ. Πηηζνύιε (1998) «Απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο θιώλσλ cdna ελόο γνληδίνπ ηνπ αλζξώπνπ πνπ θσδηθνπνηεί γηα κηα πξσηεΐλε κε ραξαθηεξηζηηθά δηακεκβξαληθνύ κεηαθνξέα λνπθιενζηδίσλ». Σκ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 6. Ν. Σδίηδηθαο (1999) «Γνκηθόο θαη ιεηηνπξγηθόο ραξαθηεξηζκόο γελσκηθώλ θιώλσλ ηνπ γνληδίνπ neuralized ηνπ πνληηθνύ». Σκ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 7. M. Papadaki (1999). The study of screening BAC clones along the 10q23.3- q25.1 human chromosome fragment to be used for disease-gene identification. Oxford Brookes University, School of Molec. Biology, UK. 8. Δ. Κνπηέινπ (1999) «Μειέηε ηεο ππό θπηηαξηθήο ηνπνγξαθίαο ηεο πξσηεΐλεο neuralized ζε θύηηαξα ζειαζηηθώλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ππεύζπλσλ πεξηνρώλ γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο, ζην ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 9. Γ. Μπαδνπνύινπ (2001-2) «ύγθξηζε ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνηύπσλ έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ neuralized, Ubc9, NUMA, LEL1 θαη LC8 ηνπ πνληηθνύ θαηά ηελ εκβξπνγέλλεζε». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 10. Κ. Οηθνλόκνπ (2001-2) «Γνκηθή αλάιπζε, πξόηππν έθθξαζεο θαη ππό θπηηαξηθήο εληνπηζκόο ελόο λένπ γνληδίνπ-ππνςεθίνπ γηα ηελ απηνζσκηθή επηθξαηή επηιεςία πιαγίνπ θξνηαθηθνύ ινβνύ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 11. Κ. Καξαληεκίξεο (2001). «Απνκόλσζε, δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ελόο λένπ αλζξώπηλνπ γνληδίνπ νκόινγνπ κε ην ORF YLR002 ηνπ ζαθραξνκύθεηα». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. 12. Μ. Φεξεηδάθε ( ). Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο αιιειεπίδξαζεο ησλ πξσηετλώλ FRA10ACP1 θαη DGCR Γ. Απνζηνινπνύινπ (2003) «πκβνιή ζηε κνξηαθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ FRA10AC1: In vitro δηεξεύλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο πξσηεΐλεο FRA10AC1 κε ηηο πξσηεΐλεο SAP145 θαη DGS1». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο. γ. Γηδαζθαιία κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Παλ/κην Κξήηεο : Γηδαζθαιία ζεηξάο ζεκάησλ (topics) κε γεληθό ηίηιν: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία επθαξπσηηθώλ γνληδίσλ κε έκθαζε ζε πξόηππα ζπζηήκαηα κειέηεο κεραληζκώλ ηεο γνληδηαθήο ξύζκηζεο» θαη «Μνξηαθή βάζε γελεηηθώλ λνζεκάησλ» ζηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ Μνξηαθή Βηνινγία - 7 -

8 θαη Μνξηαθή Γελεηηθή ηνπ Α Σνκέα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο : πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα «Μνξηαθή Δμέιημε» : Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γνκή θαη Οξγάλσζε ηνπ Αλζξσπίλνπ Γνληδηώκαηνο-Μνξηαθή Βάζε Γελεηηθώλ Αζζελεηώλ» : Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Μνξηαθή Γελεηηθή Αλζξώπνπ : πκκεηνρή ζην κάζεκα: «Μνξηαθή βηνινγία ηνπ γνληδίνπ» : Αλάιπζε Γνληδησκάησλ: Από ηελ δνκή ζηελ ιεηηνπξγία (ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο). Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σκεκ. Βηνινγίαο, Σκεκ. Δπηζηεκώλ Τγείαο Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ΗΜΒΒ-ΗΣΔ : «Λεηηνπξγηθή αλάιπζε βηνινγηθώλ δεδνκέλσλ» (ζπληνληζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη ζπκκεηνρή ζηηο δηαιέμεηο). Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σκεκ. Βηνινγίαο, Σκεκ. Δπηζηεκώλ Τγείαο Παλ/κηνπ Κξήηεο θαη ΗΜΒΒ-ΗΣΔ πκκεηνρή ζην κάζεκα: «Γνκή θαη ιεηηνπξγία πξσηετλώλ» ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Πξσηετληθή Βηνηερλνινγία» Σκεκ. Βηνινγίαο & Σκεκ. Υεκείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο 2001-ζήκεξα: πληνληζηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηε ζύγρξνλε Βηνινγία ΗΗ» ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Βηνεζηθή» (Σκεκαηα Βηνινγίαο, Δπηζηεκώλ Τγείαο, Κνηλσληνινγίαο θαη Φηινζνθηθήο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο) : πκκεηνρή ζην κάζεκα «Κπηηαξηθή θαη Γελεηηθή Αηηηνινγία, Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή ησλ αζζελεηώλ ηνπ αλζξώπνπ» ηνπ νκόλπκνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ Τγείαο ηνπ Παλ/κηνπ Κξήηεο, κε ζέκα: Ζ ζπκβνιή ηεο γνληδησκαηηθήο αλάιπζεο ζηε δηαιεύθαλζε ησλ γελεηηθώλ αζζελεηώλ Παλ/κην Παηξώλ (2006-ζήκεξα) ΜΠ ζηηο Βαζηθέο Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο 1. «Δηζαγσγή ζηε Μνξηαθή Κπηηαξηθή Βηνινγία» (πληνληζηήο θαη δηδάζθσλ) 2. «Μνξηαθή Γελεηηθή θαη Κπηηαξνγελεηηθή» (πληνληζηήο θαη δηδάζθσλ) ΜΠ Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο 1. «Γελεηηθή» (Γηδάζθσλ) ΜΠ Κιηληθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο 1. «Μνξηαθή Βηνινγία θαη ηνηρεία Μνξηαθήο Ηαηξηθήο» (Γηδάζθσλ) δ. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο δηαηξηβώλ γηα κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ εηδίθεπζεο (Master s) 1. Μ. Μαληθάβα ( ): «Σπγθξηηηθή κνξηαθή αλάιπζε ηεο νξγάλσζεο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο (GLUD) ησλ ζειαζηηθώλ. Σρεδηαζκόο ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ αιιειεπίδξαζεο ηνπ δηλνπθιενηηδίνπ NAD θαη ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο πξόζδεζεο ηνπ ελδύκνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο

9 2. Μ. Κνθθηλάθε ( ): «Σπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηνπ γελεηηθνύ, θπζηθνύ θαη θπηηαξνγελεηηθνύ ράξηε ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10 ηνπ αλζξώπνπ», ηκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο. 3. Ζ. Παπιόπνπινο ( ): «Έθθξαζε γνληδίσλ ηνπ αλζξώπνπ ζην εηεξόινγν ζύζηεκα ηεο melanogaster. Δηεξεύλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζπκβνιή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο γνληδίσλ κε άγλσζηε βηνινγηθή δξάζε», ηκήκα Βηνινγίαο, παλεπηζηήκην Κξήηεο. 4. Β. Μαραηξάθε ( ): «Δηαινγή θαη ραξηνγξάθηζε θιώλσλ DNA από ην ρξσκόζσκα 6 ηνπ αλζξώπνπ». Σκήκα Βηνινγίαο, Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο, Παλ/κην Παηξώλ ( ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη ε αληίζηνηρε επίβιεςε έγηλε ζην εξγαζηήξην ηνπ ππνθαηλνκέλνπ, ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 5. Θ. αξαθίδνπ ( ): «Τςειήο επθξίλεηαο θπζηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πινύζηαο ζε γνλίδηα ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q24-q25.1 ηνπ αλζξώπνπ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 6. Λ. Μαπξόγηαλλεο ( ): «ZNF 232: Έλα λέν γνλίδην ηνπ αλζξώπνπ κε δαθηύινπο ςεπδαξγύξνπ, κέινο ηεο ππννηθνγέλεηαο SCAN/LeR» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 7. Δ. Κνπηέινπ ( ): «Μειέηε ηνπ πξνηύπνπ έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ neuralized θαηά ηελ εκβξπτθή αλάπηπμε ηνπ πνληηθνύ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 8.. Μπαλάθνο ( ): «Γνκή θαη αλαπηπμηαθό πξόηππν έθθξαζεο ελόο λένπ δηακεκβξαληθνύ γνληδίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο άπσ ρξσκνζσκηθήο έιιεηςεο 10q» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 9. Γεζ. Απνζηνινπνύινπ ( ): Γεκηνπξγία πιαζκηδηαθήο θαηαζθεπήο γηα ηε ζηνρεπκέλε απελεξγνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ Fra10Ac1 ζην πνληίθη. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 10.Αιεμ. Νηξνπκπνγηάλλε ( ): Σν έκβξπν σο «αζζελήο»: Πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε θαη επηινγή εκβξύνπ. Βηνεζηθή πξνζέγγηζε. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηνεζηθή» Παλ/κην Κξήηεο 11.Γεκ. Καζηειηαλάθεο ( ) «Γνληδηαθή ζεξαπεία θαη πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Βηνεζηθά δεηήκαηα θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Βηνεζηθή» Παλ/κην Κξήηεο 12. Kαι. Σζάθνπ ( ): «Αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηε δηεξεύλεζε ηνπ δηθηύνπ πξσηετληθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηνλ άλζξσπν» Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ/κηνπ Παηξώλ, Γηαηκεκαηηθό ΜΠ «Πιεξνθνξηθή Δπηζηεκώλ Εσήο» ε. Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ 1. Μ. Μεξίθα: «Δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο κειέηεο ζε θπζηνινγηθά θαη ζαιαζζαηκηθά γνλίδηα ησλ α-ζθαηξηλώλ ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ( ). 2. Γ. Σδεκαγηώξγεο: «Μειέηε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο ζηνλ πνληηθό θαη ηνλ άλζξσπν. Μνξηαθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ GLUD1 ζε νξηζκέλεο κνξθέο λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ αλζξώπνπ», Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ( ). 3. Α. Μακαιάθε: «Expression et regulation des genes humains du locus a globine» (These pour le Doctorat d etat en Biologie Humaine). Ζ δηαηξηβή εθπνλήζεθε εμ νινθιήξνπ ζην εξγαζηήξην ηνπ ππνθαηλόκελνπ ζην Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο & ΗΜΒΒ, ππεβιήζε δε θαη έγηλε απνδεθηή από ην Universite Paris val de Marne, Faculte de Medicine de Creteil, Paris XII), ( )

10 4. P. Deloukas: «Construction and use of yeast artificial chromosome clone banks of the human genome: Chromosomal loci of the human genes for type β TNF receptor, glutamate dehydrogenase and p65 submit of NF-θΒ», Phisophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat der Universitat Basel. Ζ θαζνδήγεζε ηνπ ππνθαηλόκελνπ ζηε δηαηξηβή αθνξά ην κέξνο ηεο δηαηξηβήο πνπ αλαθέξεηαη ζηα γνλίδηα ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο: The glutamate dehydrogenase gene family in humans: Identification of two YAC clones carrying GLUD-specific sequences- chromosomal localization and long-range physical mapping. ( ). 5. Η. Κνληαξάθε: «Μνξηαθή αλάιπζε δύν κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ (hcsda & DbpB) θαη ζπζρεηηζκόο ηνπο κε ηελ κεηαγξαθηθή ελεξγόηεηα ησλ ππνθηλεηώλ ησλ γνληδίσλ ηεο α-ζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 6. Μ. Κνθθηλάθε: «Φπζηθή ραξηνγξάθεζε πςειήο επθξίλεηαο ζηε ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 10q24 θαη ζπκβνιή ζηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ Neuralized» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 7. Ζ. Παπιόπνπινο: «Σπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νκνιόγσλ γνληδίσλ neuralized ηεο Drosophila θαη ηνπ πνληηθνύ» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ). 8. Θ. αξαθίδνπ: «Ο θπζηθόο θαη γνληδηαθόο ράξηεο πςειήο επθξίλεηαο ηεο ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q θαη ε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ FRA10AC1 πνπ επζύλεηαη γηα ην εύζξαζην ζεκείν FRA10A ηνπ ρξσκνζώκαηνο 10» ( ). 9. Δ. Κνπηέινπ: «Ο ξόινο ηεο πξσηεΐλεο Νeuralized ηνπ πνληηθνύ σο Ε3 ιηγάζε ηεο νπβηθνπτηίλεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζην ζεκαηνδνηηθό κνλνπάηη Notch» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο ( ) ζη. πκκεηνρή ζε ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, επηηξνπέο παξαθνινύζεζεο θαη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο δηαηξηβώλ 1. Γ. Σδακαξίαο (5κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1990) 2. Ν. Σδσξηδάθεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1992) 3. Θ. Μηραειίδεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή θαη 5κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1992) 4. Γ. ηξαβνπόδεο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή, ) 5. Α. Γεσξγαθόπνπινο (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ) 6. Α. Ξαγνξάξε (3κειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ) 7. Κ. νθξσλίδεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1993) 8. Γ. Αβξακόπνπινο (7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο, 1995) 9. Κ. Παηαξγηάο (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο, ) 10. Γ. Θάλνο (7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηνπ Βηνινγηθνύ Σκήκαηνο, ) 11. Ν. Σαβεξλαξάθεο (Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 7κειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, Σκήκα Βηνινγίαο, 1995) 12. Γ. Γεκόπνπινο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 13. Μ-Γ Παπαδνπνύινπ (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 14. Σ. Μπέλνο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1996) 15. Θ. Κσζηέαο (3κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή αμηνιόγεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1998) 16. Δκκ. Γεξκηηδάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997)

11 17. Γ. Σζνιάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997) 18.. Βξνληνύ (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, 1997) 19. Κ. Μπαηαξγίαο (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 1998) 20. Α. Al-Madhoon (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, 2000) 21. Κ. πληπράθε (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2000) 22. Δ. Καξαγηάλλε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παλ/κηνπ Παηξώλ, 2001) 23. Δ. Λαδνπθάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2000) 24. Α. γνύξνπ (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παλ/κηνπ Παηξώλ, 2001) 25. Υαξαι. Γεκνπνύινπ (Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, Σκήκα Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ, 2001). 26. Α. Κιηλάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 27. Γ. Απηδηαλάθεο (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 28. Α-Μ. Κπξηαθνπνύινπ (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Δπηζηεκώλ Τγείαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 29. Δ. Καηζαληώλε (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Δπηζηεκώλ Τγείαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2002) 30.. Βξόληνπ (3κειήο επηηξνπή παξαθνινύζεζεο θαη 7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 31. Γ. Σζαγθαξάθεο (Γηαηξηβή Μεηαπηπρηαθνύ Σίηινπ Δμεηδίθεπζεο-δηκειήο επηηξνπή αμηνιόγεζεο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 32. Υ. πειηαλάθεο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 33. Β. Μαραηξάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2003) 34. Α. Μπνύηια (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 35. Γακηαλόο θνπειίηεο (3κειήο Δπηηξνπή παξαθνινύζεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, ) 36. Δ. Σδσξηδαθάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 37. M. Φξάγθνο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 38. Γ. Κνπηζνδόληεο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, 2004) 39. Η. Εαγαλάο (3κειήο θαη 7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, Ηαηξηθή ρνιή Παλ/κην Κξήηεο, 2005) 40. E. Παπαπέηξνπ (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο), Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κην Παηξώλ (2005) 41. Δ. Καξηζάθε (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο) Ηαηξηθή ρνιή, Παλ/κηνπ Κξήηεο ( ) 42. Λ. Παλαγήο (7κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, «Δθθπιηζηηθνί κεραληζκνί ζην ΚΝ κεηά από πεηξακαηηθό ρεηξηζκό ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ. Ρόινο ηεο γέλεζεο λέσλ θπηηάξσλ, ηεο λεπξνγινίαο θαη ησλ πξσηεηληθώλ κεκβξαληθώλ ππνδνρέσλ ζηελ εθθύιηζε ηνπ ακθηβιηζηξνεηδή ηνπ αξνπξαίνπ») Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 43. Μαξ. Γεκάδε (3κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθη. Γηαηξηβήο), «Μεραληζκνί ξύζκηζεο ησλ παξαγόλησλ ηνπ θπηηαξηθνύ θύθινπ Cdt1 θαη Geminin ζε αλζξώπηλα θαξθηληθά θύηηαξα κέζσ αιιαγώλ ζηνλ ππνθπηηαξηθό ηνπο εληνπηζκό». Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ ( ) 44. Βαζηιηθή Κσλζηαληηλνπνύινπ (7-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Καηαζθεπή θπζηθνύ θαη αηκνπνηεηηθνύ κεηαγξαθηθνύ ράξηε ηεο πεξηνρήο

12 5q23-31 ηνπ αλζξώπνπ-απνκόλσζε θαη ραξαθηεξηζκόο ελόο λένπ γνληδίνπ θαη ηνπ νκνιόγνπ ηνπ ζηνλ πνληηθό». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο 45. Γεκεηξα Λπκπέξε (κέινο ηεο 3-κεινύο Δμεηαζηηθήο επηηξνπήο Γηπιώκαηνο Δμεηδίθεπζεο ζην Γηαηκεκαηηθό ΜΠ Βηνεζηθε: Πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε θαη επγνληθή παξέκβαζε: Ζζηθά δεηήκαηα ( ). Παλ/κην Κξήηεο 46. Ησάλλεο Θενινγίδεο (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Ζ αλαζηξνθή ηνπ ηξόπνπ κεηαβίβαζεο ηνπ κηηνρνλδξηαθνύ DNA ζηα δίζπξα θαη νη θηινγελεηηθέο ηεο πξνεθηάζεηο. ( ). Σκήκα Βηνινγίαο Παλ/κην Κξήηεο 47. Andrei Dragomir (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Αλαθάιπςε ησλ αηηησδώλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο ζην δίθηπν ξύζκηζεο γνληδίσλ, κε ρξήζε ξπνεγκέλσλ κεζόδσλ ηερληθήο λνεκνζύλεο, βαζηδόκελεο ζηελ εμόξπμε πιεξνθνξίαο από δεδνκέλα ζπλνιηθήο γνληδησκαηηθήο θιίκαθαο. Γηαηκεκαηηθό ΜΠ ζηε Βηνηαηξηθή Σερλνινγία (Παλ/κην Παηξώλ-Ηαηξηθό Σκήκα θαη ΔΜΠ, Σκήκα Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Μερ. Τπνινγηζηώλ). (2006) 48. σηεξία Μηραινπνύινπ (7- κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Μειέηε ηεο πκβνιήο ηεο απόπησζεο θαη ηεο έθθξαζεο ηςλ heat-shock πξσηετλώλ ζηε κε απνδνηηθή αηκνπνίεζε ηνπ κπεινδηζπιαζηηθνύ ζπλδξόκνπ θαη ζηε πξόνδν ηεο λόζνπ. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ ζηηο «Κιηληθέο-Κιηληθνεξγαζηεξηαθέο εηδηθόηεηεο» (2006). Παλ/κην Παηξώλ 49. Υαξαιακπία Γεκνπνύινπ (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Αμηνπνίεζε ηεο γνληδηαθήο κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο ζε πξνζδηνξηζκνύο λνπθιεηθώλ νμέσλ θαη πξσηετλώλ. ΜΠ Σκεκ. Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ ( ) 50. Δπάγγεινο Πεηξάθεο (3-κειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Νέεο ηερληθέο πξσηετληθήο αλάιπζεο. ΜΠ Σκεκ. Υεκείαο, Παλ/κην Παηξώλ ( ). 51. Κσλζηαληηλίδεο Θεόδσξνο (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Δπίδξαζε νξηζκέλσλ ξηβνζσκαηηθώλ ζπζηαηηθώλ επη ηεο πξσηετλνζύλζεζεο θαη επί εμσξηβνζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. ΠΜ ΒΗΔ, Σκήκα Ηαηξηθήο Παλ/κην Παηξώλ. 52. Αζαλάζηνο παζήο (Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Μειέηε γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κεραληζκνύο λεπξνεθθύιηζεο ζην γελεηηθό κνληέιιν ληνπακηλεξγηθήο απνλεύξσζεο κπόο weaver θαη ζε ιεκθνθύηηαξα παξθηλζνληθώλ αζζελώλ». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ (2007) 53. Κσλ/λα Γεκεηξαθνπνύινπ (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). «Αλαγλώξηζε ιεηηνπξγηθώλ ππν-δνκώλ ζην πξσηετληθό δίθηπν ηνπ S. cerevisiae ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα έθθξαζεο γνληδίσλ θαη αιιειεπίδξαζεο πξσηετλώλ» Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Βηντηξηθή Σερλνινγία, Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ. (2007) 54. Σζηηιαΐδνπ Μαξηάλζε (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s) «Μειέηεο επί ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο ξηβνλνπθιεάζεο P (RNase P) από ην αηζαλνινπαξαγσγό βαθηήξην Zymomonas mobilis». Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Πνύινπ Παξαζθεπή (επηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ λεπξνδηαβίβαζεο ληνπακίλεο/αδελνζίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ weaver κπώλ, γελεηηθνύ κνληάινπ ληνπακηλεξγηθήο απνλεύξσζεο» Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Γάβαλνο Νίθνο (Δπηακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). πκβνιή ζηε Μνξηαθή Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε αλεππινεηδηώλ θαη θύινπ κε ρξήζε κεζόδσλ αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο» Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηηο ΒΗΔ. Σκήκα Ηαηξηθήο, Παλ/κην Παηξώλ, Βνζθαξίδεο Κσλ/ηηλνο (Πεληακειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Molecular Genetic investigation of familial and sporadic focal segmental glomerulosclerosis in Cyprus and Greece Dept of Biological Sciences, Faculty of Pure and Applied Sciences, U. of Cyprus Ράπηε Κιενπάηξα (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Γνληδηαθή Θεξαπεία Μπνθαξδηνπαζεηώλ ζηνρεύνληαο ην νμεηδσηηθό ζηξεο. Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ, Γξύιιεο Γεώξγηνο (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). Αλάπηπμε επηζσκαηηθνύ θνξέα γηα ηε γνληδηαθή κεηαθνξά ηνπ ηερληηνύ

13 κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα ελεξγνπνίεζεο ηεο γ-ζθαηξίλεο. Σκήκα Ηαηξηθήο, Δξγ. Γελ. Βηνινγίαο, Παλ/κην Παηξώλ, Μήηζε Διελα (Σξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, Master s). «Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αλάπηπμεο ζην νιηθό κεηαγξαθηθό πξόηππν πξώηκσλ ηρζπδίσλ zebrafish (Danio rerio, Hamilton 1822). Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ. Παηξώλ, Szisch Vera (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). «Ο ξόινο ηνπ ζπξεηνεηδή θαηά ηελ νληνγέλεζε θαη ηελ αλαζηξνθή ηνπ θύινπ ζηελ ηζηπνύξα (Sparus aurata)». Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ/κην Κξήηεο, Ζξάθιεην, Ηνύιηνο νπκάθα Διηζάβεη (7κειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο). Πξνζηαζία ηνπ κπνθαξδίνπ ρσξίο δεζκίλε από ηηο αβ-θξπζηαιιίλε θαη HSP25 ζε γελεηηθό πξόηππν κπνθαξδηνπάζεηαο» Σκήκα Βηνινγίαο, Παλ. Παηξώλ, 2009 Δπίζεο, ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ 65 ηξηκειείο επηηξνπέο εμεηάζεσλ πνηόηεηαο (qualifying exams) κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, ππνςεθίσλ γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. δ. πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο καζεκάησλ (εθηόο νηθείνπ Παλ/κίνπ) 1. Δθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην θαζεγεηώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: Ζ Βηνινγία ζαλ κάζεκα δέζκεο ζηελ Γ Λπθείνπ. Παξάξηεκα Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθώλ, Υαληά, εκηλάξην Καζεγεηώλ Δληαίσλ Πνιπθιαδηθώλ Λπθείσλ κε ζέκα: ηνηρεία Βηνηερλνινγίαο, ΣΔΗ Αζελώλ, EEC Practical Course Biomedical Applications of Genetic Engineering Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ, Αζήλα 2-13 Οθησβξίνπ, Γηαιέμεηο θαη ζπκκεηνρή ζηελ δηνξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ κέξνπο ηεο ζεηξάο ησλ καζεκάησλ. 4. WHO (World Health Organisation) Training Course in Standard Techniques and Advanced Methodologies for the Control of Hereditary Anemias, Heraklio, October 18-20, Γηαιέμεηο θαη εμ νινθιήξνπ δηνξγάλσζε ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. 5. Δθπαηδεπηηθό εκηλάξην ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γελ. Βηνινγίαο ηνπ Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: «Ζ Γελεηηθή Μεραληθή ζηελ Ηαηξηθή», 6-9 επηεκβξίνπ 1988(κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο). 6. Seminars in Molecular Biology and Genetics/Biomedical Applications. πκκεηνρή κε δύν δηαιέμεηο: 1) Organization of the human genome θαη 2) Modern approaches in understanding the organization, the structure and the function of human genes. Institute Pasteur Hellenique. November 29- December 3, 1993, (πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο). 7. πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα Γελεηηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (1997). 8. πκκεηνρή ζην κεηαπηπρηαθό κάζεκα Γελεηηθήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1999, 2000, 2002) 9. πκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηνπ Παλ/κηνπ Παηξώλ (2003)

14 6. ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ- ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ 1. Studies of human hemoglobin switching NIH program project ( ) ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο, κε εξεπλεηηθνύο ππεύζπλνπο ηνπο: G. Stamatoyannopoulos (Washington U.) θαη Ν. Αλάγλνπ, (Ηαηξηθό Σκήκα, Παλεπηζηήκην Κξήηεο). 2. Genetic diagnosis of heamatologic disease ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, Γ/ λζε Γηεζλνύο πλεξγαζίαο, Πξόγξακκα Δπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο Διιάδνο Οπγγαξίαο ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο. 3. Υαξαθηεξηζκόο ησλ ξπζκηζηηθώλ αιιεινπρηώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ β- γνληδίσλ ηεο ζθαηξίλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ αλζξώπνπ ΤΒΔΣ, ΓΓΔΣ, πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ (ΠΔΝΔΓ) ( ) ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο. 4. Glutamate Dehydrogenase in neurologic disorders, US National Institute of Health (NIH), Grant NS ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο ηνπ κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθηειέζζεθε ζην IMBB($190,000) 5. Structural and functional analysis of human glutamate dehydrogenase, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), UNIDO Grant 91/057 ( ), Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο ($30,000) 6. Improvement of the genetic map of human chromosome 10 (European Human Gene Mapping Project, EUROGEM), EC-DGXII Grant GENO-CT(!-001 ( ) Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο (85,000 ECUs) 7. Constraction of normalized, chromosome and tissue- specific cdna libraries EC- DGXII Grant GENO-CT ( ) Eπηζηεκνληθόο Yπεύζπλνο (87,000 ECUs) 8. Υαξαθηεξηζκόο ηεο δνκήο θαη αλάιπζε ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ ηεο γινπηακηθήο αθπδξνγνλάζεο ηνπ πνληηθνύ Δπηηξνπή Δξεπλώλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ( ), επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ( δξρ) 9. Πξνζδηνξηζκόο ησλ αιιεινπρηώλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ β- γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαζηξνθήο ηεο αηκνζθαηξίλεο Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο, Δπηηξνπή Βηνταηξηθήο Έξεπλαο ( ), ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν: Καζ. Ν. Αλάγλνπ. 10. Υαξαθηεξηζκόο δύν λέσλ εληζρπηώλ θαη αλίρλεπζε εηέξσλ ξπζκηζηηθώλ αιιεινπρηώλ DNA ζην ζύκπιεγκα ησλ β-γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ κεηαζηξνθή ηεο αηκνζθαηξίλεο ζηνλ άλζξσπν Κεληξηθό πκβνύιην Τγείαο, Δπηηξνπή Βηνηαηξηθήο Έξεπλαο ( ), ζπλεξγαδόκελνο εξεπλεηήο. 11. Identification of mutation in PAH- gene responsible for PKU in Slovak gypsy patients, EEC-DGXII grant: ERB-CIBA- CT , (1993), Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο (8,500 ECUs) 12. Improvement of the human genetic map-bridging the gap between the genetic and the physical map European Human Gene Mapping Project (EUROGEM, 2ndphase), EEC-DGXII ( ), Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο (100,000 ECUs). 13. DETECT- Development and Application of DNA based Detection Systems in Identification and Diagnostics, STRIDE HELLAS (1994). Τπεύζπλνο Σερληθήο Τπνζηήξημεο, Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο, ( πκ: METROGEN/Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεσο) (7,000,000δξρ) 14. Αλάπηπμε λέσλ βηνηερλνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ δηάγλσζε, πξόιεςε θαη ζεξαπεία θιεξνλνκηθώλ θαη επίθηεησλ λνζεκάησλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ ΔΠΔΣ ΗΗ. ( ) (130,000 ECUs) 15. Γνλνηππηθή αλάιπζε αζζελώλ κε ζύλδξνκν Turner θαη ζπζρέηηζε κε ηνλ θαηλόηππν Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ ( ). Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε: νθία

15 Κίηζνπ-Σδέιε (Παλεπηζηήκην Αζελώλ)/ Νίθνο Μνζρνλάο (Παλ/κην Κξήηεο) (2,500,000δξρ) 16. Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε κε ηερληθέο θζνξίδνληεο πβξηδηζκνύ in situ, ηεο ζέζεο θαη δηαηάμεηο θιώλσλ DNA ζε ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο κε πηζαλή νγθνθαηαζηαιηηθή δξάζε Πξόγξακκα ΠΔΝΔΓ ( ). Δπηζηεκνληθή πλεξγαζία κε Δξγαζηήξην Βηνινγίαο Ηαηξηθνύ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ (Δπηζη. Τπεύζ.: Γηνλ. πάζαο, Παλ/κην Παηξώλ) (1,000,000 δξρ.) 17. Φπζηθή θαη κεηαγξαθηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεθλήο ζε γνλίδηα ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο 10q24 ηνπ αλζξώπνπ, κε ζηόρν ηελ ηαπηνπνίεζε ππνςήθησλ γνληδίσλ γηα ηελ νηθνγελή κεξηθή επηιεςία (ΔΡΣ) θαη ηελ ιεηπνδαθηύιηα ηύπνπ 3 (SHSF-3) ΓΓΔΣ, Κνηλά Δξεπλεηηθά θαη Σερλνινγηθά Πξνγξάκκαηα, Διιάδα- Ηηαιία, Τπεύζπλνο: Νίθνο Μνζρνλάο (8,000,000δξρ) 18. Υξσκνζσκηθή πεξηνρή 10q23.3-q25.1. Μνξηαθή ραξηνγξάθεζε πςειήο επθξίλεηαο κίαο ρξσκνζσκηθήο πεξηνρήο πινύζηαο ζε γνλίδηα ζρεηηδόκελα κε πνιιαπιά γελεηηθά λνζήκαηα. Δπηηξνπή Δξεπλώλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (1999). Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο: Νίθνο Μνζρνλάο (1,000,000δξρ) 19. Δηζαγσγή κεζόδσλ γελσκηθήο αλάιπζεο ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα: αλάπηπμε κνξηαθώλ εξγαιείσλ θαη δεκηνπξγία γελεηηθνύ ράξηε ζην είδνο Sparus aurata. Δπηρεηξηζηαθό Πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΔΠΔΣ ΗΗ. Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπληηηθνύ δπλακηθνύ ΠΔΝΔΓ 99.( ). Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα (17,000,000δξρ) 20. Νέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλάπηπμε πξσηετληθώλ κηθξνζπζηνηρεηώλ Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Πξόγξακκα ελίζρπζεο εξεπλεηηθνύ δπλακηθνύ ΠΔΝΔΓ ( ). ΔΤ : Θ. Υξηζηόπνπινο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ/ Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα: Ν. Μνζρνλάο (50,000 ) 21. Marie Curie Development Host, Programme Improving Human Research Potential and the Socio-economic Knowledge Base : Identification of new genes involved in neural development (proposal N o MCFH ) ( ) (72,000 ) 22. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ησλ πξσηετλώλ Fras1 θαη Fra10Ac1 θαη δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ηνπο ζε δηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο «ΠΤΘΑΓΟΡΑ: «Δλίζρπζε Έξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζηα Παλεπηζηήκηα (ΔΔΟΠ)» ( ) Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. II ΤΠΔΠΘ (65,000 ) 23. Λεηηνπξγηθή αλάιπζε ηεο ξπζκηζηηθήο πξσηεΐλεο Neuralized, κηαο ιηγάζεο νπβηθνπτηίλεο κε ζπκκεηνρή ζε ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα θπηηαξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ( ) Τπνέξγν #2077 «ΠΤΘΑΓΟΡΑ II-Δλίζρπζε εξεπλεηηθώλ νκάδσλ ζηα Παλ/κηα» ( ) 24. «Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure/ BBMRI» (2010). ΓΓΔΣ: «Γεκηνπξγία Δζληθώλ Δξεπλεηηθώλ Γηθηύσλ ζε Σνκείο πνπ αθνξνύλ ηηο Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνύ Οδηθνύ Υάξηε ησλ Δξεπλεηηθώλ Τπνδνκώλ (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES)» (ζπλνιηθόο πξνππνινγηζκόο: ) 25. A feasibility study to create a network of translational research infrastructures (EATRIS-GR) (2010). ΓΓΔΣ: «Γεκηνπξγία Δζληθώλ Δξεπλεηηθώλ Γηθηύσλ ζε Σνκείο πνπ αθνξνύλ ηηο Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνύ Οδηθνύ Υάξηε ησλ Δξεπλεηηθώλ Τπνδνκώλ (ESFRI-EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRA-STRUCTURES)» (ζπλνιηθόο πξνππνινγηζκόο: )

16 7. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 1) Moschonas, N.K. (1980): Evolutionary comparison of structural and regulatory genes of the chorion of two wild silkmoth species. Ph. D. Thesis, University of Athens, ) Moshonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, F.G., Dahl, H.H.M., Wright, S., Shewmaker, C.K., Flavell, R. A (1981). Structure and expression of a cloned beta-thalassaemic globin gene. Nucleic Acids Res. 9, ) Busslinger, M., Moschonas, N. and Flavell, R.A (1981). Beta+ thalassaemia: Aberrant splicing results from a single point mutation in an intron. Cell 27, ) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., de Boer, E., Dahl, H., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., G. Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N. and Shewmaker, C. (1981). Expression of globin genes. In: Hormones and Cell Regulation 5th European Symposium, Bischenberg, Bischoffsheim, Alsace, France. Eds. J.E. Dumont and J. Nunez. Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 5, pp (review) 5) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Dahl, H., de Boer, E., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N. and Shewmaker, C. (1981). Globin gene expression in vivo and in vitro. In: Organization and Expression of Globin Genes.. Eds. G. Stamatoyannopoulos and A.W. Nienhuis, 2nd Conference on Hemoglobin Switching, Airlie, Virginia, U.S.A. Alan R. Liss Inc., New York, pp (review) 6) Flavell, R.A., Moschonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, G., Busslinger, M., Grosveld, F.C. and Dahl, H.H.M. (1982). Structural and functional analysis of human genetic defects: the thalassaemias. In: The Future and Prenatal Diagnosis. Proceedings of 4th European Conference on Early Diagnosis and prevention of genetic disease. Rotterdam, Holland. Ed. H. Galjaard. Churchill Livingston, Edinburg, pp (review) 7) Flavell, R.A., Moschonas, N.K., de Boer, E., Grosveld, G.C., Busslinger, M., Dahl, H., and Grosveld, F.C. (1982). Phenotypic analysis of globin gene expression: the thalassaemias. In: Embryonic Development Part A: Genetic Aspects. Proceedings of IX Congress of the Int. Society of Developmental Biologists,Basel. Eds. M.M. Burger and R. Weber. Alan R. Liss, New York, pp (review) 8) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Busslinger, M., de Boer, E., de Klein, A., Golden, L., Groffen, J., Grosveld, F.G., Mellor, A.L., Moschonas., and Weiss, E. (1982). The structure and expression of Mammalian Gene Clusters. In: Human Genetics Part A: The unfolding genome. Proceedings of the 6th International Congress of Human Genetics. Eds. Batsheva Bonne-Tamir, Tirza Cohen and Richard M. Goodman. Alan R. Liss, New York, pp (review). 9) Flavell, R.A., Bud, H., Bullman, H., Dahl, H., de Boer, E., de Lange, T., Groffen, J., Grosveld, F., Grosveld, G., Kioussis, D., Moschonas, N., and Shewmaker, C. (1982). Expression of globin genes in vivo and in vitro. In: Genes and Tumor Genes. Eds. E.L. Winnacker and H.H. Schone. Raven Press, N.Y. 9, pp (review). 10) Moschonas, N.K., de Boer, E., and Flavell, R.A. (1982). The DNA sequence of the 5 flanking region of the human beta globin gene: evolutionary

17 conservation and polymorphic differences. Nucleic Acids Res. 10, ) Rodakis, G., Moschonas, N. and Kafatos, F.C. (1982). Evolution of a Multigene Family of Chorion Proteins in Silkmoths. Mol. Cell. Biol., 2, ) Rodakis, G., Moschonas, Regier, J. and Kafatos, F.C. (1983). The B Multigene family of Chorion Proteins in Saturniid Silkmoths. J. Mol. Evol., 19, ) Moschonas, N.K., Merika, M., Liapaki, K., Sinopoulou, K., Mamalaki, M., Bousiou, M., Loukopoulos, D., Maliaraki, M. and Komis, G. (1985). Molecular Aspects of alpha Thalassaemia in Greece. In: The Proceedings of the First International Symposium on the role of Recombinant DNA in Genetics. Eds. R. Teplitz and D. Loukopoulos, Los Angeles and Athens, pp (review). 14) Moschonas, N.K., Thireos, G. and Kafatos, F.C. (1988). Evolution of Chorion Structural Genes and Regulatory Mechanisms in Two Wild Silkmoths: A Preliminary Analysis. J. Mol. Evol. 27, ) Mavrothalassitis, G., Tzimagiorgis, G., Mitsialis, A., Zannis, V., Plaitakis, A., Papamatheakis, J and Moschonas, N.K (1988). Isolation and characterization of cdna clones encoding human liver glutamate dehydrogenase: Evidence for a small gene family. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, ) Plaitakis, A., Moschonas, N., Papamatheakis, J., and Zannis, V. (1988). Glutamate dehydrogenase isoforms in the cerebellum of control sybjects and patients with neurodegenerative disorders. DNA evidence for multiple genes encoding for human glutamate dehydrogenase. Ann. Neurol., 24, (abstract). 17) Mamalaki, A. and Moschonas, N.K. (1989). Transcriptional regulatory factors may control the relative expression of human alpha1 and alpha2 globin genes in erythroleukemia cells. In, Hemoglobin Switching. Eds. G. Stamatoyannopoulos and A.W. Nienhuis, Airlie, Virginia, USA. Alan R. Liss Inc., New York. Prog Clin Biol Res, 316A: ) Mamalaki, A. and Moschonas, N.K. (1990). Aberrance and modification of alpha-1 and alpha-2 globin gene expression in human and mouse erythroleukemia cells. Acta Haematol., 84, ) Mamalaki, A., Choranyi, M., Szelenyi, J. and Moschonas, N.K. (1990). Locus assignment of human alpha-globin structural mutants by selective enzymatic amplification of alpha 1 and alpha 2-globin cdnas. Hum. Genet. 85, ) Mamalaki, A., Anagnou, N. and Moschonas, N.K. (1990). Developmental and inducible patterns of human theta-1-globin gene expression in embryonic/fetal and adult erythroid cells. Amer. J. of Haematol. 35, ) Tzimagiorgis, G., Adamson, M.C., Kozak, C.A. and Moschonas, N.K (1991). Chromosomal mapping of glutamate dehydrogenase gene sequences to mouse chromosomes 7 and 14. Genomics, 10, ) Tzimagiorgis, G. and Moschonas, N.K (1991). Molecular cloning, structure and expression analysis of a full-length mouse brain glutamate dehydrogenase cdna. Biochem. Biophys. Acta, 1089, ) Moschonas, N.K. (1992). Current aspects on the molecular genetics of human alpha-like globin genes. In, Genetics of haematological disorders, Eds. C. Bartzokas and D. Loukopoulos. Hemishere Publishing Co., Chapter Four, pp (review). 24) Tzimagiorgis, G., Leversha, M., Chroniary, K., Goulielmos, G., Sargent, C.A., Ferguson-Smith, M., and Moschonas, N.K. (1993). Structure and expression analysis of a novel member of the human glutamate dehydrogenase (GLUD) gene family mapped to chromosome 10p11.2. Hum. Genet., 91,

18 25) Michaelidis, Th., Tzimagiorgis, G., Moschonas, N.K. and Papamatheakis, J. (1993). The human glutamate dehydrogenase (GLUD) gene family: gene structure and organization. Genomics, 16, ) Goulielmos, G., Angelicheva, D., Kapsetaki, M., Manifava, M. and Moschonas, N.K (1993). A chromosome 10p11.2 GT-dinucleotide repeat polymorphism at the GLUDP5 locus. Hum. Molec. Genet. 2, ) Deloukas, P., Dauwerse, J.G., Moschonas, N.K., van Ommen, G.J.B. and van Loon, A.P.G.M. (1993). Three human glutamate dehydrogenase genes (GLUD1, GLUDP2 and GLUDP3) genes are located on chromosome 10q, but are not closely physically linked. Genomics, 17, ) Anagnou, N.P., Seuanez, H., Modi, W., O Brien, S., Papamatheakis, J. and Moschonas, N.K.(1993). Chromosomal mapping of two members of the human glutamatedehydrogenase (GLUD) gene family to chromosomes 10q22.3-q23 and Xq Hum. Hered. 43, ) Goulielmos, G., Manifava, M. and Moschonas, N.K (1993). A chromosome 10q11.2 GT-dinucleotide repeat polymorphism at the human glutamate dehydrogenase pseudogene 2 (GLUDP2) locus. Hum. Molec. Genet. 2, 12, ) Moschonas, N.K., Goulielmos, G., Lubyova, B., Manifava, M., Deloukas, P., van Loon, G-J.B. and M. Kapsetaki (1993). Dinucleotide repeat polymorphism (D10S608) adjacent to the GLUD1 locus. Hum. Molec. Genet. 2, 11, ) Kapsetaki, M., Kokkinaki, M., Angelicheva, D., Lubyova, B., Mavraki, H., Argyrokastritis, A., Vergnaud, G., Ferguson-Smith, M., Rubinsztein, D.C., Lush, M. and Moschonas, N.K. (1994). The EUROGEM map of human chromosome 10. In, N.K.Spurr et al.: European Gene Mapping Project (EUROGEM): Genetic maps based on the CEPH reference families. Eur. J. Hum. Genet. 2, ) Kadasi, L., Polakova, H., Ferakova, E., Hudecova, S., Bohusova, T., Szomolayova, I., Strnova, J., Hruskovic, I., Moschonas, N.K. and Ferak, V. (1995). PKU in Slovakia: Mutation screening and haplotype analysis. Human Genet. 95, ) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1995). Tetra-/di-nucleotide repeat polymorphism upstream of the human alpha 2-globin gene locus at 16p13.3. Genome Data Base, CIT: (pers. commun.). 34) Pucyriov, A.T., Chroniary, K and Moschonas, N.K. (1995). Normalized cdna library from human erythroleukemia cells. Molec. Biol. (Mosc), 29, 1, ) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1995). Tetra-/di-nucleotide repeat polymorphism upstream of the human a2-globin gene locus at 16p13.3. Hum. Genet. 95, ) Argyrokastritis, A., Leversha, M.A., Ferguson-Smith, M. and Moschonas, N.K. (1995). A cosmid clone mapped to human chromosome 11p15 detects a Taq I restriction fragment length polymorphism Genome Data Base, CIT: , (pers. commun.). 37) Anagnou, N.P., Perez-Stable, C., Gelinas, G., Constantini, F., Liapaki, K., Constantopoulou, M., Costeas, T., Moschonas, N.K. and Stamatoyannopoulos, G (1995). Sequences located 3 to the brakepoint of the HPFH-3 deletion exhibit enhancer activity and can modify the developmental expression of the human fetal A-gamma-globin gene in transgenic mice. J. Biol. Chem., 270, (17), ) Moschonas, N.K., Spurr, N.K. and Mao, J-I (1996). Report of the First International Workshop on Human Chromosome 10 mapping Cytogenet Cell Genet. 72, ) Kritis, A.A., Argyrokastritis, A., Moschonas, N.K., Power, S., Katrakili, N., Zannis, V.I., Cereghini, S. and Talianidis, I (1996). Isolation and

19 characterisation of a novel isoform for the human hepatocyte nuclear factor 4. Gene 173, ) Macheraki, V., Orphanos, V., Kamakari, S., Kokkinaki, M., Stefanou, G., Demopoulos, N., Maniatis, G., Moschonas, N.K. and Spathas, D.H. (1996). Use of fluorescence in situ hybridisation for mapping and ordering YAC clones from chromosomal regions with suspected tumor-suppressor activity. In Analytical Use of Fluorescent Probes in Oncology edited by Kohen and Hirschberg, Plenum Press, New York, 45: pp: (review). 41) Moschonas, N.K. and Mao, J (1996). Report of the committee on the genetic constitution of chromosome 10. Human Gene Mapping 1995, A Compendium (compiled by A.J. Cuticchia, M. A. Chipperfield, P.A. Foster & the GDB staff, Ed.) The Johns Hopkins University Press, p: (review). 42) Cox, S.A., Attwood, J., Bryant, S.P., Bains, R., Povey, S., Rebello, M., Kapsetaki, M., Moschonas, N.K., Grzeschik, K.-H., Otto, M., Dixon, M., Sudworth, H. E., Kooy, F., Wright, A., Teague, P., Terrenato, L., Gal, A., Mueller-Myhsok, B., Cann, H.M. and Spurr, N.K. (1996). European Gene Mapping Project (EUROGEM): Breakpoint panels for human chromosomes based on the CEPH reference families. Ann. Hum. Genet. 60, ) Argyrokastritis, A., Kamakari, S., Kapsetaki, M., Kritis, A., Talianidis, I. and Moschonas, N.K. (1997). Human hepatocyte nuclear factor-4 gene (hhnf-4) maps to chromosome 20q12-q13.2 between D20S44 (PLC1) and D20S17. Hum Genet 99: ) Liu, D., Pavlopoulos, E., Modi, W., Moschonas, N.K. and Mavrothalassitis, G (1997). ERF: Genomic organization, chromosomal localization and promoter analysis of the human and the mouse genes. Oncogene 14: ) Shashidharan, P., Clarke, D.D., Ahmed, N., Moschonas, N.K. and Plaitakis, A. (1997). Nerve tissue-specific human glutamate dehydrogenase that is thermolabile and highly regulated by ADP. J. Neurochem. 68: ) Moschonas, N.K., Kapsetaki, M., Kokkinaki, M., Argyrokastritis, A., Roussou, A., Pasparaki, A (1996). Chromosome 10 linkage map data. Genome Data Base, (pers. commun.) GDB ID: (CIT: ). 47) Meitinger, T., Scharfe, C., Call, K. and Moschonas, N.K. (1997). Report on the Second International Workshop on Human Chromosome 10 Mapping Cytogenet. Cell Genet. 78: ) Marzella, R., Kokkinaki, M.A., Kapsetaki, M., Ricco, A., Argyrokastritis, A., Kamakari, S., Sarafidou, T., Archidiacono, N., Roussou, A., Pasparaki, A., Rocchi, M. and Moschonas, N.K. (1997). Map integration at human chromosome 10: molecular and cytogenetic analysis of a chromosomespecific somatic cell hybrid panel and genomic clones, based on a wellsupported genetic map. Cytogenet. Cell Genet. 79: ) Patsalis, P.C., Sismani, C., Hadjimarcou, M. I., Kitsiou-Tzeli, S., Tzezou, A.., Hadjiathanasiou, C. G. Velissariou, V., Lymberatou, E., Moschonas, N. K. and Skordis, N. (1998). Detection and incidence of cryptic Y-chromosome sequences in Turner syndrome sequences. Clin. Genet., 53:4, ) Patsalis, P.C., Hadjimarcou, M., Velissariou, V., Moraitou-Lymberatou, E., Kosmaidou-Aravidou, Z., Gregori, P., Kitsiou-Tzeli, S., Galla, A., Tzezou, A.., Sinaniotis, C., Moschonas, N. K., Zera, C., Syrrou, M., and Skordis, N. (1998). Presence of the sex determining region Y gene (SRY) in 50 patients with Turner syndrome. In: Genetic Counseling in the Down of the 21 st Century, Eds: S.C. Bartzokas & P. Beighton, Zeta Medical Publications, ISBN: , Chapter: 29, pp: (review) 51) Argyrokastritis, A. and Moschonas, N.K. (1998) D11S2333 detecting a Taq I RFLP at 11p15, is physically linked to late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis (LINCL) locus. Bal. J Med Genet. 1 (4):

20 52) Argyrokastritis, A., Kontaraki, J., Kamakari, S., Papsparaki, A., and Moschonas, N.K. (1999). Assignment of a human Cold Shock Domain protein A intronless pseudogene (CSDAP1) to human chromosome 16 band p11.2 by in situ hybridization. Cytog. Cell Genet. 84 (1-2): ) Kitsiou, S., Kavazarakis E., Tsezou, A., Galla A., Gourgiotis D., Theodoridis, X., Xatziathanassiou X., Karis C., Patsalis, F., Sismani K., Pasparaki A., and Moschonas N.K. (1999). Genotypic analysis of patients with Turner syndrome and correlation to the phenotype. Hum Genet (GR) 1: ) Tsezou A., Hadjiathanasiou Ch., Gourgiotis D., Galla A., Kavazarakis E., Pasparaki M., Kapsetaki M., Sismani C., Theodoridis C., Patsalis PC., Moschonas NK., and Kitsiou S (1999). Molecular Genetics of Turner Syndrome: corellation with clinical phenotype and response to growth hormone therapy. Clin Genet 56: ) Deloukas P, French L., Meitinger T., Moschonas N.K. (2000). Report of the third international workshop on human chromosome 10 mapping and sequencing Cytogenet Cell Genet 90 (1-2): ) Mavrogiannis L, Argyrokastritis A, Tzitzikas N, Dermitzakis E, Sarafidou T, Patsalis PC, and Moschonas NK (2001). ZNF232: Structure and expression analysis of a novel human C2H2 zinc finger gene, member of the SCAN/LeR domain subfamily. Biochem. Biophys. Acta, Apr 16;1518(3): ) Bentley, D.R, Deloukas P, Dunham A, French L, Moschonas N.K, Sarafidou T,.. et al., (2001). The Physical Maps for Sequencing Human Chromosomes 1, 6, 9, 10, 13, 20 and X. Nature, 409, ) Pavlopoulos, E., Pitsouli, C., Klueg, KM., Muskavitch, MAT., Moschonas, NK., and Delidakis, C. (2001). neuralised encodes a peripheral membrane protein involved in Delta signalling and endocytosis. Develop Cell, 1, ) Pavlopoulos E., Kokkinaki M., Koutelou., Mitsiadis TE., Prinos P., Delidakis C., Kilpatrick MW., Tsipouras P., and Moschonas NK (2002). Cloning, chromosomal organization and expression analysis of Neurl, the mouse homologue of Drosophila melanogaster neuralized gene Biochem. Biophys. Acta, 1574, ) Nobile, C., B. Hinzmann, B., Scannapieco, P., Siebert, R., Zimbello, R., Perez-Tur, J., Sarafidou, T., Moschonas, NK., French, L., Deloukas, P., Ciccodicola, A., Gesk, S., Poza, J.J., Lo Nigro, C., Seri, M., Schlegelberger, B., Rosenthal, A., Valle, G., Lopez de Munain, A., Tassinari, C.A., and Michelucci, R. (2002) Identification and characterization of a novel human brain-specific gene, homologous to S. scrofa tmp83.5, in the chromosome 10q24 critical region for temporal lobe epilepsy and spastic paraplegia Gene, 282, ) Morante-Redolat JM., Gorostidi-Pagola A., Piquer-Sirerol S., Sáenz A., Poza JJ., Jesús Galán., Gesk S., Sarafidou T., Mautner V-F, Binelli S., Staub E, Hinzmann B., French L., Prud homme J-F, Passarelli D, Scannapieco P,. Tassinari CA, Avanzini G, Martí-Massó JF, Kluwe L, Deloukas P, Moschonas N K, Michelucci R, Siebert R, Nobile C, Pérez-Tur J, López de Munain A. (2002). Mutations in the LGI1/Epitempin gene on 10q24 cause autosomal dominant lateral temporal epilepsy. Human Molec Genet. 11(9), ) Staub E., Perez-Tur J., Siebert R., Nobile C., Moschonas N.K., Deloukas P. and Hinzmann B. (2002). The novel EPTP repeat defines a superfamily of proteins with implications in epileptic disorders. Trends Biochem Scie. 27 (9) ) Moschonas NK (2003). Chromosome 10. Nature Encyclopedia of the Human Genome, Edit. D.N. Cooper, Vol. 1, pp: , Nature Publishing Group (ISBN ) (review)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Κ. Μοσχονάς Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Νοεμβρίου 1952 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδία 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ. του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ του ΓΔΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΟΛΙΟΡΑΓΑΚΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : ΚΟΛΗΟΡΑΓΑΚΖ Όλνκα : ΓΔΧΡΓΗΟ Όλνκα παηξόο : ΜΙΥΑΗΛ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 17 OKTΩΒΡΙΟΤ 1957 Σόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία

Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 10 Περίπτωση ήπιου μεσογειακού συνδρόμου λόγω αλληλεπίδρασης Hb Adana με ετερόζυγη α+ μεσογειακή αναιμία Ελένη Παπαδοπούλου Μαρίνα Οικονόμου Εισαγωγή Η α-μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ)

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (IMBB) Ηράκλειο, Κρήτη Σύντομη Ιστορία του ΙΜΒΒ Ιδρύθηκε το 1983 Ένα από τα Ινστιτούτα του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης (ΕΚΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου

Βιογραφικό Σηµείωµα Ιωάννη Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : Χαραλαµπόπουλος Όνοµα : Ιωάννης Πατρώνυµο : Νικόλαος Τόπος γεννήσεως: : Πετρούπολη Αττικής Διεύθυνση Εργασίας : Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών.

Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών. Πληροφορική της Υγείας 2014 Chalkou I. C. [PROJECT] Ανάθεση εργασιών. Περιεχόμενα 1. Ομάδα ΣΤ... 3 1.1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ... 3 1.2 ΜΑΡΚΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΓΕΡΗ - ΜΠΟΥΖΑΛΑ... 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Διαχρονικών Δεδομένων για Γονίδια ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 011-1) (Προςωρινή Γενική υνζλευςη Σμήματοσ αριθμ. /.05.011 φγκλητοσ του Ιδρφματοσ αριθμ. 8/0.06.011) Α/Α Εξάμηνο 1 Ο ΔΜ/ΠΜ Α/Α Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ήςίς ός ά ώ ϊό έςάςήςίς έςήςύς ύίςώόήίςέέή όέήςύς ήςός ήςής άί ί Έάήώώ έές ές ήές έάί ίή άςίςήή άΐώ έύύέ

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματορ ΔΘΙΔΘΣΟΡΗΘΟ ΩΚΑ Γηα ηελ θξίζε θαη εθινγή κηαο (1) ζέζεο Γ.Δ.Π. ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή (εμέιημε ππεξεηνύληνο Ιέθηνξνο) κε γλωζηηθό αληηθείκελν «κε έκθαζε ζηηο κε θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο» ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Έτος και τόπος γεννήσεως Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση εργασίας Γεώργιος Κ. Ροδάκης 1948, Χίος Ούλωφ Πάλμε 34, 157 71 Ζωγράφου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιοχημείας

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDICIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMME "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο:

AΠΟΦΑΖ. Έρνληαο ππόςε, 1. Tηο δηαηάμεηο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Γηεύζπλζε Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο Πιεξ.: Κ. Γαιαλνύ, Υ. Ηιηάθε Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Bioinformatics

Introduction to Bioinformatics Introduction to Bioinformatics 260.602.01 September 2, 2005 Jonathan Pevsner, Ph.D. pevsner@jhmi.edu bioinformatics medical informatics Tool-users public health informatics databases algorithms Tool-makers

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. αντικείμενο ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝ ΕΤΙΚΗ. ασθενειών.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. αντικείμενο ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝ ΕΤΙΚΗ. ασθενειών. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α/ α 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα Βαθμίδα 1 ΒΕΛΕΤΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Χρήση οντολογιών στη χαρτογράφηση γνώσης: Μελέτη περίπτωσης σε μία ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη Σοφία Ζαπουνίδου 1. Εισαγωγή Η Διαχείριση Γνώσης (ΔΓ) αποτελεί μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση οργανισμών, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY" MASTER S THESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011

Πρακτικά 33ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών ΕΔΕΣΣΑ 19-21 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 33 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 rd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 33 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 2: Βάσεις Δεδομένων (1/3), 1 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 2: Βάσεις Δεδομένων (1/3), 1 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 2: Βάσεις Δεδομένων (1/3), 1 ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι Αναφορά στη χρησιμότητα των βιολογικών ΒΔ. Κατανόηση των χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών

Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών Ιούλιος 2005 Το Βιολογικό Ρολόι: Θεµελιώδης Ρυθµιστής της Φυσιολογίας των Οργανισµών ρ. Α. Προµπονά Εργαστήριο Ρύθµισης της Μεταγραφής από το Βιολογικό Ρολόι Κιρκαδικό Ρολόι Ρυθµοί µε περίοδο ~ 24 ωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα