ISBN K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê"

Transcript

1

2 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση ή χρησιµοποίηση λου ή µερών του βιβλίου αυτο απαγορε εται χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα και εκδ τη. ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ - EÎÙ appleˆûë BÈ ÏÈÔappleˆÏ Ô. ZHTH & È OE 18Æ ÏÌ. ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ (ÛÙÚÔÊ ÚÈÏfiÊÔ ) ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË & Fax (0392) (3 ÁÚ ÌÌ ) EK O EI ZHTH AÚÌÂÓÔappleÔ ÏÔ 27 (031) ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Fax (031)

3 5 ΠPOΛOΓOΣ σοι ασχολο νται µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών γνωρίζουν πολ καλά τι η γνώση της γραµµατικής είναι απολ τως αναγκαία για την προσέγγιση των αρχαίων κειµένων. Eίναι µως εξίσου γνωστ τι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο φιλ λογος για τη διδασκαλία και ο µαθητής για την εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής γραµµατικής είναι συχνά απροσπέλαστες. Tο πλήθος και η ποικιλία των γραµµατικών φαινοµένων επιβάλλει µια πιο συστηµατική παρουσίασή τους και οι υπάρχουσες γραµµατικές αξι λογες κατά τα άλλα δεν ανταποκρίνονται απ λυτα µε τη µεθοδολογία τους στις σ γχρονες διδακτικές ανάγκες και απαιτήσεις ο τε εµπεριέχουν, στο βαθµ που θα έπρεπε, στοιχεία της διδακτικής πείρας, τα οποία θα διευκ λυναν τ σο το διδάσκοντα σο και τον διδασκ µενο. Mε την έκδοση αυτο του βιβλίου επιχειρήσαµε να αξιοποιήσουµε αυτήν ακριβώς τη µακρ χρονη διδακτική πείρα. Mε συγκεντρωτικο ς και συνοπτικο ς πίνακες, µε έµφαση στα "σκοτεινά" σηµεία της γραµµατικής, µε την υπογράµµιση των πιο βασικών καν νων και µε παρουσίαση λων των στοιχείων που συµβάλλουν στην καταν ηση των γραµµατικών φαινο- µένων επιχειρο µε να βοηθήσουµε τ σο το µαθητή σο και τον καθηγητή στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν λες τις δυσκολίες της αρχαίας ελληνικής γραµµατικής. Tα στοιχεία που διαφοροποιο ν το βιβλίο αυτ είναι η ταξιν µηση της λης και η µεθοδική παρουσίασή της, η καταγραφή λων των προβληµάτων της γραµµατικής, η προσπάθεια να επισηµανθο ν µε έµφαση τα βασικά στοιχεία της γραµµατικής και η συγκέντρωση εν ς πλο σιου υλικο, που δίνει απάντηση σε ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν διδάσκοντες και διδασκ µενοι. Έτσι έχουν καταγραφεί µε τρ πο ευσ νοπτο και µεθοδικ λοι οι βασικοί καν νες των γραµµατικών φαινοµένων έχουν συγκεντρωθεί σε κατάλογο λα τα ρήµατα που παρουσιάζουν ιδιαιτερ τητες στον τονισµ της δίχρονης παραλήγουσας, ενώ παράλληλα υπάρχουν πίνακες µε λες τις κατηγορίες των συνηρηµένων, των ρηµάτων β συζυγίας, των συµφων ληκτων παρακειµένων, των β αορίστων κ.ά. Tέλος, υπάρχει ένα ιδι τυπο λεξικ ανώµαλων ρηµάτων που επισηµαίνονται αναλυτικά λα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ρήµατος.

4 6 H χρησιµ τητα µως του βιβλίου έγκειται κατά κ ριο λ γο στο πλήθος των ασκήσεων, στην ποικιλία και την πρωτοτυπία τους. Προσαρµοσµένες πλήρως στο νέο πνε µα δίνουν στο µαθητή τη δυνατ τητα να αφοµοιώσει πλήρως τους θεωρητικο ς καν νες και να ανταποκριθεί απ λυτα στα νέα δεδοµένα των εξετάσεων. Για να δοθεί µάλιστα µεγαλ τερη δυνατ τητα αυτενέργειας στο µαθητή παρατίθενται σε ειδικ ξεχωριστ τε χος λες οι απαντήσεις των ασκήσεων µε πλήρη ανάλυση και αιτιολ γηση. Eίναι αλήθεια τι κατά τη συγγραφή του πονήµατος αυτο οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Oι αντιφάσεις στα βιβλία γραµµατικής και στα λεξικά που κυκλοφορο ν, τα κενά και οι ασάφειες πολλαπλασίασαν τα προβλήµατα. Στο βαθµ που ήταν δυνατ ελέγξαµε και διασταυρώσαµε πλήρως λα τα στοιχεία που παραθέτουµε. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάσαµε λες τις απ ψεις και τις πηγές µας καταθέτοντας παράλληλα και τη δική µας γνώµη. Ένας τ σο τεράστιος γκος δουλειάς, και µάλιστα σ ένα τ σο πολ - µορφο γνωστικ αντικείµενο, θα ήταν αδ νατο να αντιµετωπιστεί χωρίς τη συνδροµή πολλών αξι λογων συναδέλφων, τους οποίους αισθάνοµαι υποχρεωµένος να ευχαριστήσω. Aπ το φιλ λογο ζητο µε να αξιοποιήσει το υλικ που του προσφέρεται συνδυάζοντάς το µε τη δική του διδακτική πείρα. Kάθε καλ πιστη κριτική θα είναι ευπρ σδεκτη και χρήσιµη για την αρτι τητα αυτο του πονήµατος. Θεσσαλονίκη, 1998.E.Π.

5 ΠEPIEXOMENA Eν τητα 1 η MEPOΣ A ΦΘOΓΓOΛOΓIKO Στοιχεία φθογγολογικο 15 ιαίρεση φωνηέντων - δίφθογγοι 15 Tονισµ ς 15 Άτονες λέξεις (προκλιτικές) 17 Eγκλιτικές λέξεις - έγκλιση τ νου 18 Tα πνε µατα 19 Πάθη φωνηέντων και συµφώνων 20 Συναίρεση 20 Kράση 20 Έκθλιψη 20 Aφαίρεση - υφαίρεση 21 Συγκοπή 21 Aνάπτυξη 21 Mετάθεση 21 Aφοµοίωση 21 Aντιµεταχώρηση 21 Ποιοτική µεταβολή - τροπή - ετεροίωση 21 Ποσοτική µεταβολή: βράχυνση - έκταση 21 Aντέκταση ή αναπληρωµατική έκταση 21 Πάθη συµφώνων 22 Aποβολή 22 Aνάπτυξη συµφώνων 22 Mετάθεση του j (επένθεση) 22 Ένωση ή συγχώνευση συµφώνων 22 Aφοµοίωση συµφώνων 22 Aνοµοίωση συµφώνων 23 Tροπή συµφώνων 23 Eν τητα 2 η MEPOΣ B TYΠOΛOΓIKO A κλίση 27 Kατάληξη α βραχ χρονη 27 Kατάληξη α µακρ χρονη 28 Γενικοί καν νες 29 Πρωτ κλιτα αρσενικά µε το δίχρονο της παραλήγουσας µακρ 30 Πρωτ κλιτα θηλυκά µε δίχρονο παραλήγουσας µακρ 31 Πρωτ κλιτα συνηρηµένα ουσιαστικά 31 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της A κλίσης 32 Παραδείγµατα κλίσης πρωτ κλιτων ουσιαστικών 33 Eν τητα 3 η B κλίση 36 Πίνακας καταλήξεων B κλίσης 36 α) ασυναίρετων 36 β) συνηρηµένων 37 γ) αττικ κλιτων 37 Παρατηρήσεις στα αττικ κλιτα 38 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της B κλίσης 38 Παραδείγµατα κλίσης δευτερ κλιτων ουσιαστικών 39 Eν τητα 4 η Γ κλίση 41 Πίνακας καταλήξεων Γ κλίσης 41 Παρατηρήσεις στα φωνηεντ ληκτα 41 Φωνεντ ληκτα της Γ κλίσης σε ις ( εως) 42 Πίνακας καταλήξεων ακατάληκτων διπλ θεµων σε ω ( ο ς) 43 O χαρακτήρας των ουρανικ ληκτων ουσιαστικών Γ κλίσης 44 Kαταλήξεις των οδοντικ ληκτων 44 Bαρ τονα οδοντικ ληκτα σε ις ( ιτος, ιθος, ιδος) 45 Bαρ τονα οδοντικ ληκτα σε ας ( αντος) 45 Oν µατα (και µτχ.) σε ων, ωντος και ων, οντος 45 Kαταλήξεις των ενριν ληκτων και υγρ ληκτων ουσιαστικών 46

6 8 Περιεχ µενα Kλητική των οξ τονων διπλ θεµων σε ν, νος 46 Kλητική των βαρ τονων διπλ θεµων σε ων, ονος και ωρ, ορος 46 Oν µατα σε ων, ωνος 46 Eξαιρέσεις σε ων, ονος 47 H κλητική των κ ριων ονοµάτων σε ων 48 Oν µατα σε ων, ονος, ωρ, ωρος και ωρ, ορος 48 Συγκοπτ µενα υγρ ληκτα 49 Σιγµ ληκτα ουσιαστικά 49 κ ρια ον µατα σε ης και κλ ς 50 θηλυκά ακατάληκτα σε ς ( ο ς) 50 ουδέτερα ακατάληκτα σε ος ( ους) 50 σιγµ ληκτα ουδέτερα σε ας ( ως ή ατος) 50 Tο δίχρονο της παραλήγουσας 52 ον µατα σε ις δος 52» σε ος 52» σε άν, νος και ίς, νος 52» σε τις, ίτιδος 52 ουδέτερα σε µα 52 Tονισµ ς τριτοκλίτων 53 Πίνακας των (φαινοµενικών) καταλήξεων της ονοµαστικής και γενικής των τριτ κλιτων πτωτικών 54 Πίνακας καταλήξεων A, B, Γ κλίσης 57 Πίνακας βαρ τονων τριτοκλίτων ( ων, ωρ, ας) 58 Πίνακας βαρ τονων σε ις ( ιτος, ιθος, ιδος) 58 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της Γ κλίσης 58 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων ουσιαστικών 59 φωνεντ ληκτα καταληκτικά σε ως, ωος ή υς, υος, µον θεµα 59 καταληκτικά αρσενικά και θηλυκά σε ις, έως ή υς, εως, διπλ θεµα, ουδ. σε υ 60 καταληκτικά µον θεµα - διπλ θεµα 60 καταληκτικά σε ε ς ( έως) και µον θεµα σε α ς και ο ς 61 ακατάληκτα σε ( ο ς), διπλ θεµα 61 Συµφων ληκτα 62 ουρανικ ληκτα, χειλικ ληκτα, καταληκτικά σε ξ, ψ, ς, µον θεµα 62 οδοντικ ληκτα καταληκτικά σε ς, µον θεµα 63 οδοντικ ληκτα ακατάληκτα σε ων, οντος διπλ θεµα και ουδέτερα σε α, ατος. 64 Hµιφων ληκτα 65 ενριν ληκτα σε ις, νος, σε αν, νος, σε ην, ηνος και ων, ωνος 65 ενριν ληκτα σε ην, ενος και ων, ονος 65 διάφορα ενριν ληκτα (φρήν, µήν, κτε ς κτλ) 66 υγρ ληκτα σε ήρ, ρος, σε ήρ, έρος και σε ωρ, ορος 66 συγκοπτ µενα 67 σιγµ ληκτα αρσενικά σε ης, ( ο ς) ή ς, ( έους) 68 σιγµ ληκτα θηλυκά σε ώς, ( ο ς) 68 σιγµ ληκτα ουδέτερα σε ος, ους 68 σε ας, ( ως ή ατος) 69 υϊκ ς αριθµ ς ονοµάτων 69 O αριθµ ς των ουσιαστικών 71 Eν τητα 5 η Aνώµαλα ουσιαστικά 72 κατά το γένος 72 ετερ κλιτα 72 µεταπλαστά 74 ιδι κλιτα 75 άκλιτα 75 ελλειπτικά 75 Eν τητα 6 η Eπίθετα δευτερ κλιτα 76 καταλήξεις ασυναίρετων, συνηρηµένων, αττικ κλιτων 76

7 Περιεχ µενα 9 Παρατηρήσεις στα ασυναίρετα 77 θηλυκά σε η και α 77 τρικατάληκτα σε ος 77 δικατάληκτα σε ος 77 Παρατηρήσεις στα συνηρηµένα 78 θηλυκά σε και 78 δικατάληκτα συνηρ. σε ους 79 Πίνακας καταλήξεων δευτερ κλιτων επιθέτων 79 ασυναίρετα 79 συνηρηµένα 80 Aττικ κλικτα 81 Παραδείγµατα κλίσης δευτερ κλιτων επιθέτων 81 ασυναίρετα 81 συνηρηµένα 82 αττικ κλιτα 82 Πίνακας καταλήξεων αττικ κλιτων επιθέτων 83 Eν τητα 7 η Tριτ κλιτα επίθετα 84 καταλήξεις τριτ κλιτων επιθέτων 84 µονοκατάληκτα επίθετα 85 παρατηρήσεις στα µονοκατάληκτα επίθετα 85 παρατηρήσεις στα φωνηεντ ληκτα επίθετα ( υς, εια, υ) 86 παρατηρήσεις στα συµφων ληκτα 87 σ νθετα µε β συνθετικ πο ς, λπίς, χάρις κ.ά. 87 ενριν ληκτα επίθετα σε ων ων ον 87 σιγµ ληκτα βαρ τονα σε ης ης ες 88 Γενικές παρατηρήσεις στα τριτ κλιτα επίθετα 88 Aνώµαλα επίθετα: πολ ς, µέγας, πρ ος κ.ά. 89 Πίνακες (φαινοµενικών) καταλήξεων και κλίσης τριτ κλιτων επιθέτων 90 φωνηεντ ληκτα 90 συµφων ληκτα 90 ικατάληκτα επίθετα 91 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι των τριτ κλιτων επιθέτων 92 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων επιθέτων 93 φωνηεντ ληκτα 93 συµφων ληκτα αφων ληκτα 94 συµφων ληκτα ενριν ληκτα - υγρ ληκτα 96 συµφων ληκτα σιγµ ληκτα 97 Eν τητα 8 η Mετοχή 99 Kαταλήξεις µετοχών (δευτερ κλιτων - τριτ κλιτων) 99 Παρατηρήσεις στις µετοχές 100 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων µετοχών 101 ας ασα αν 101 ε ς ε σα ν 101 ο ς ο σα ν 101 ς σα ν 102 ων ουσα ον 102 ν σα ν 103 ν ο σα ο ν 103 ς υ α ς 103 ς σα ς ( ς) 104 Eν τητα 9 η Παραθετικά 105 Σχηµατισµ ς παραθετικών 105 Kαταλήξεις παραθετικών σε τερος, ώτερος 105 Eπίθετα µε δίχρονο στην παραλήγουσα 106 Kαταλήξεις παραθετικών 107 Aνώµαλα παραθετικά 108 Kλίση των συγκριτικών ( ίων, ιον και ων, ον) 109 περιφραστικά παραθετικά 109 παραθετικά απ ουσιαστικά 110 ελλειπτικά παραθετικά (απ επιρρή- µατα, προθέσεις ή µετοχές) 110 Eπίθετα χωρίς παραθετικά 110 παραθετικά επιρρηµάτων 111 ιδιοµορφίες επιρρηµάτων 111 τοπικά επιρρήµατα ( τέρω, τάτω) 112

8 10 Περιεχ µενα χρονικά επιρρήµατα ( αίτερον, αίτατα) 112 περιφραστικά παραθετικά επιρρη- µάτων 112 Eν τητα 10 η Aριθµητικά 113 Aριθµητικά επίθετα 113 Kλίση αριθµητικών επιθέτων 113 Παρατηρήσεις στα αριθµητικά 114 Eν τητα 11 η Aντωνυµίες 115 Προσωπικές 115 εικτικές 115 Oριστική ή επαναληπτική 116 Kτητικές 116 Aυτοπαθητικές 117 Aλληλοπαθητικές 117 Eρωτηµατικές 117 A ριστες 118 Aναφορικές 119 Συσχετικές αντωνυµίες 120 Eν τητα 12 η Στοιχεία του ρήµατος 121 παρεπ µενα του ρήµατος 121 κ ρια στοιχεία για το σχηµατισµ του ρήµατος 122 θέµα 122 διαίρεση ρηµάτων κατά συζυγία - χαρακτήρα 123 α ξηση συλλαβική - χρονική 123 ανώµαλη α ξηση 126 απλά ρήµατα 126 σ νθετα και παρασ νθετα 126 αναδιπλασιασµ ς 128 οµαλ ς αναδιπλασιασµ ς 128 επανάληψη αρχικο συµφώνου 128 συλλαβική α ξηση 128 χρονική α ξηση 129 αναδιπλασιασµ ς στα σ νθετα και παρασ νθετα ρήµατα 129 ανώµαλος αναδιπλασιασµ ς 129 αττικ ς αναδιπλασιασµ ς 130 ενεστωτικ ς αναδιπλασιασµ ς 131 υϊκ ς αριθµ ς ρηµάτων 131 παραδείγµατα κλίσης δυϊκο αριθµο ρήµατος 132 Eν τητα 13 η Aσυναίρετα ρήµατα της A συζυγίας 133 φωνηεντ ληκτα ρήµατα 133 καταλήξεις φωνηεντ ληκτων ρηµάτων 133 συµφων ληκτα ρήµατα 137 αφων ληκτα 137 ενριν ληκτα, υγρ ληκτα 137 οι καταλήξεις του µέλλοντα 138 µέλλοντας σε, ο µαι 138 ρήµατα σε ιζω µε µέλλοντα σε ι 140 ρήµατα µε µέλλοντα σε κατά το τιµ 142 ρήµατα µε διπλ µέλλοντα, µέσο και ενεργητικ 142 ρήµατα ενεργητικά µε µέσο µέλλοντα 143 Eίδη αορίστου 144 α ριστος α άσιγµος 144 α ριστος β ενεργητικ ς µέσος 145 τονισµ ς προστακτικής µ. αορ. α 146 ρήµατα µε ενεργ. α ρ. β 146 ρήµατα µε µέσο α ρ. β 147 α ριστοι β που κλίνονται κατά τα ρήµ. σε µι 148 οµοι τητες και διαφορές αορ. β των ρηµ. ο δα, λίσκοµαι, ζ 150 βασικοί καν νες για το σχηµατισµ του αορίστου 150 παθητικ ς µέλλοντας και α ριστος β 151 ρήµατα µε παθητικ α ριστο β 152 παρακείµενος και υπερσυντέλικος 153 ενεργητικ ς παρακείµενος και υπερσυντέλικος β 153 παραδείγµατα κλίσης συµφων ληκτου παρκ. και υπερσ. µέσης φωνής 154 ρήµατα που κλίνονται κατά το πέπραγµαι 155 ρήµατα σε µµαι ( ξυµµαι) 157 ρήµατα σε µµαι (γέγραµµαι) 157 ρήµατα σε σµαι (πέφασµαι) 158 ρήµατα σε σµαι (πέπεισµαι) 159

9 Περιεχ µενα 11 ρήµατα σε ρµαι ( φθαρµαι) 163 ρήµατα σε λµαι ( γγελµαι) 163 ρήµατα µε παρκ. και υπερσ. που αναπληρώνονται 164 παρατηρήσεις στους συµφων ληκτους παρακειµένους 165 ο παρκ. και υπερσ. των ρηµ. πέµποµαι, κάµπτοµαι, λέγχοµαι 166 µονολεκτική ευκτική µέσου παρακει- µένου 166 Eν τητα 14 η Συνηρηµένα ή περισπώµενα ρήµατα 167 ρήµ. α τάξης σε άω 167 ρήµ. που κλίνονται κατά το τιµάω 167 ρήµ. σε ήω ( ) 168 ρήµ. β τάξης σε έω 169 ρήµ. που κλίνονται κατά το ποιέω 170 δισ λλαβα ρήµ. σε έω 173 ρήµ. γ τάξης σε ω 175 ρήµ. που κλίνονται κατά το δηλ ω 175 γενικές παρατηρήσεις για τα συνηρηµένα ρήµ. 176 οι άλλοι χρ νοι των συνηρηµένων 176 ρήµ. σε άω 176 ρήµ. σε έω 177 ρήµ. σε ω 177 καταλήξεις συνηρηµένων ρηµάτων 178 Eν τητα 15 η Pήµατα β συζυγίας ( µι) 180 παρατηρήσεις 180 αξιοπρ σεκτα φαιν µενα στα φωνηεντ ληκτα σε µι 181 οι διαφορές στα ρήµ. πίσταµαι - φίσταµαι 183 ρήµ. που λήγουν σε µι, µαι 184 άλλα ρήµ. της β συζυγίας - κλίση 185 κλίση ε µί, ε µι, φηµί, κε µαι, κάθηµαι, ο δα, δέδοικα ή δέδια, οικα 185 (παρατηρήσεις) 187 τα σ νθετα του ε µί, ε µι, φηµί, ο δα, κε µαι 188 Eν τητα 16 η Pήµατα ανώµαλα, αποθετικά, απρ σωπα 190 ρήµατα ανώµαλα κατά τη σηµασία των χρ νων 190 ρήµατα αποθετικά 191 ρήµατα απρ σωπα ή τριτοπρ σωπα 192 Eν τητα 17 η Γενικές παρατηρήσεις για τα ρήµατα 193 τονισµ ς των σ νθετων µε πρ θεση ρηµάτων 193 τονισµ ς της σ νθετης υποτακτικής - ευκτικής 193 τονισµ ς της σ νθετης προστακτικής 194 παρατηρήσεις για τα δίχρονα των ρηµάτων 195 Eν τητα 18 η Άκλιτα 200 επιρρήµατα 200 προθέσεις 200 σ νδεσµοι 200 άκλιτα µε πολλαπλή σηµασία 201 MEPOΣ Γ IKAIOΛOΓHΣH ΣXHMATIΣMOY BAΣIKΩN TYΠΩN ONOMATΩN KAI PHMATΩN ουσιαστικά α κλίσης ασυναίρετα 207 ουσιαστικά α κλίσης συνηρη- µένα 207 ουσιαστικά β κλίσης συνηρη- µένα 207 αττικ κλιτα 207 ουσιαστικά γ κλίσης 208 επίθετα β κλίσης 209 επίθετα γ κλίσης 210 µετοχές 210 ρήµατα 211 Oµ ηχοι τ ποι 212

10 12 Περιεχ µενα H προσωδία των δίχρονων φωνηέντων στα ρήµατα 214 β συνθετικ 238 παρασ νθετα 239 MEPOΣ ETYMOΛOΓIKO Γενικές παρατηρήσεις 225 πρωτ τυπη λέξη 225 παράγωγη λέξη 225 ριζική λέξη 225 ρίζα 225 σ νθετη λέξη 226 απλή λέξη 226 διπλοσ νθετη - πολυσ νθετη λέξη 226 Παραγωγή 227 παράγωγα ουσιαστικά 227 απ ρήµατα 227 απ επίθετα 228 απ άλλα ουσιαστικά 229 παράγωγα επίθετα 231 απ ρήµατα 231 απ ον µατα 232 απ επιρρήµατα 234 παράγωγα ρήµατα 234 απ ον µατα 234 απ άλλα ρήµατα 235 απ επιρρήµατα 235 απ επιφωνήµατα 235 παράγωγα επιρρήµατα 236 τοπικά 236 τροπικά 236 ποσοτικά 236 χρονικά 237 τοπικά 237 Σ νθεση 238 α συνθετικ 238 MEPOΣ E I IOTYΠO ΛEΞIKO ANΩMAΛΩN PHMATΩN Iδι τυπο λεξικ ανωµάλων ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 243 AΣKHΣEIΣ Tονισµ ς, πνε µατα 301 A κλίση ουσιαστικών 303 B κλίση ουσιαστικών 303 Γ κλίση ουσιαστικών 311 Aνώµαλα ουσιαστικά 322 ευτερ κλιτα επίθετα 325 Tριτ κλιτα επίθετα 329 Mετοχή 337 Παραθετικά επιθέτων και επιρρηµάτων 340 Aριθµητικά 347 Aντωνυµίες 348 Pήµατα 355 Στοιχεία ρήµατος 355 Aσυναίρετα ρήµατα α συζυγίας 357 Συνηρηµένα ή περισπώµενα ρήµατα 362 Pήµατα β συζυγίας 366 Γενικές ασκήσεις απ λες τις εν τητες 371 Γενικές ασκήσεις για τα ρήµατα 376 Aσκήσεις µε τα κυρι τερα ρήµατα 389 Aσκήσεις ετυµολογικο 397

11 ENOTHTA 1 η ΣTOIXEIA ΦΘOΓΓOΛOΓIKOY 1. ιαίρεση φωνηέντων - ίφθογγοι α) Bραχ χρονα: ( ε, ( ο β) Mακρ χρονα: η, ω γ) ίχρονα: α, ι, υ (άλλοτε µακρ χρονα και άλλοτε βραχ χρονα). Oι δίφθογγοι (κ ριοι: αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου και καταχρηστικοί: α, η, ω) γενικά είναι µακρ χρονοι: στρατε ει, βασιλε, βο. M νοι οι δίφθογγοι αι και οι λογαριάζονται βραχ χρονοι, ταν βρίσκονται εντελώς στο τέλος ασυναίρετης κλιτής λέξης: α χ ρα ( ι, ο κ πο ( ι, αλλά: τα ς χώρα ι ς, το ς κήπο ις. Tο αι και το οι είναι µακρ χρονα στην κατάληξη της ευκτικής και στο τέλος των επιρρηµάτων και επιφωνηµάτων: π.χ. ποιήσα ι, ποιήσο ι, στείλα ι (ενώ τα απαρέµφ.: ποι σα ( ι, στε λα ( ι ), ο κοι, Iσθµο, ε ο, παπα. Bραχ χρονα ΠINAKAΣ Mακρ χρονα ε, ο η, ω αι, οι (στο τέλος κλιτών λέξεων) δίφθογγοι αι, οι fi È ÛÙÔ Ù ÏÔ Ï ÍÂˆÓ Â ÎÙÈÎ ÎÏÈÙÂ Ï ÍÂÈ 2. Tονισµ ς α. Γενικοί καν νες 1. Kαµιά λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω απ την προπαραλήγουσα: πράττοµεν, πράττοµεν, πραττ µεθα, πικίνδυνος. 2. ταν η λήγουσα είναι µακρ χρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται: θάλασσα, αλλά: τ ς θαλάσσης, δικος, αλλά: δίκως.

12 16 Eν τητα 1 η 3. H προπαραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: λυ µεθα, λυώµεθα, γοµαι, παρήγορος. 4. Kάθε βραχ χρονη συλλαβή, ταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία ( (): νέος, φ ρος, τροχ ς. 5. H µακρ χρονη παραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει οξεία εµπρ ς απ µακρ χρονη λήγουσα ( ): θήκη, ο κου, κώµη, παιδε ω, κλαίω. 6. H µακρ χρονη παραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει περισπωµένη εµπρ ς απ βραχ χρονη λήγουσα (~ (): κ πος, φε γε, χ ρος. 7. ταν η λήγουσα είναι µακρ χρονη, η παραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία: το κήπου, τ δώρ ω. β. Eιδικοί καν νες 1. H ασυναίρετη ονοµαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών 1, ταν τονίζεται στη λήγουσα, κανονικά παίρνει οξεία: µαχητής ο µαχηταί τιµή α τιµαί, τ ν µαχητήν το ς µαχητάς τ ν τιµήν τ ς τιµάς µαχητ µαχητα τιµ τιµαί 2. H µακροκατάληκτη γενική και δοτική των πτωτικών, ταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωµένη: το µαθητο τ ν µαθητ ν τ ς τιµ ς τ ν τιµ ν τ µαθητ το ς µαθητα ς τ τιµ τα ς τιµα ς α το α τ ν α τ ς α το ς α τ α τα ς α τ Eξαιρο νται τα αττικ κλιτα: το λεώ, τ λε ώ, το ς λε ώς. 3. Στα πτωτικά, που τονίζεται η ονοµαστική του ενικο εκεί τονίζονται και οι άλλες πτώσεις του ενικο και του πληθυντικο, εκτ ς αν εµποδίζει η λήγουσα: λέων, λέοντος, λέοντες κτλ - αλλά: λε ντων ρρην, ρρενος, ρρενες κτλ - αλλά: ρρένων καστος, καστον, καστοι κτλ - αλλά: κάστου, κάστων, κάστους (η 1. Πτωτικά λέγονται τα πέντε κλιτά µέρη του λ γου (άρθρο, ουσιαστικ, επίθετο, αντωνυµία, µετοχή) που σχηµατίζουν πτώσεις.

13 Στοιχεία φθογγολογικο 17 λήγουσα είναι µακρά κι έτσι δεν µπορεί να τονιστεί η προπαραλήγουσα). Eξαιρέσεις: 1. Tα πρωτ κλιτα ουσιαστικά στη γενική πληθ. κατεβάζουν τον τ νο: π.χ. νεανίας τ ν νεανι ν, πολίτης τ ν πολιτ ν, θάλασσα τ ν θαλασσ ν. 2. Tα µονοσ λλαβα ον µατα της γ κλίσης στη γεν. και δοτ. λων των αριθµών τονίζονται στη λήγουσα: π.χ. φλ ξ, τ ς φλογ ς, τ φλογ τ ν φλογ ν, τα ς φλοξί. Σηµ. Tα µονοσ λλαβα: δ ς (= λαµπάδα), θ ς (= τσακάλι), τ ο ς, πα ς, δµώς, Tρ ς και τ φ ς στη γεν. πληθ. τονίζονται στην παραλήγουσα: τ ν δ άδων, τ ν θώων, τ ν των, τ ν παίδων, τ ν δµώων, τ ν Tρώων, τ ν φώτων. 4. H λήγουσα που προέρχεται απ συναίρεση, ταν τονίζεται, κανονικά παίρνει περισπωµένη: (τιµάω) τιµ, ο ( πιµελέες) πιµελε ς, τ ν ( ληθέ /σα) ληθ. Παίρνει µως οξεία, αν πριν απ τη συναίρεση είχε οξεία η δε τερη απ τις συλλαβές που συναιρο νται: ( στα ς) στώς, (κληίς, κλ ς) κλείς. 5. Kάθε λέξη που λήγει σε ευ και ου, ταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωµένη: βασιλε, φε, πανταχο. Eξαίρεση: δο, ο, ο, πο (= κάπου, ίσως). 6. Tα επιρρήµατα σε ως, ταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωµένη: καλ ς, ε τυχ ς 7. Oι µονοσ λλαβοι ρηµατικοί τ ποι µε µακρ φωνήεν παίρνουν περισπω- µένη: θ, θ ς, στ,, φ, φ ς (υποτ. του φηµί). Eξαίρεση: χρ και φ ς ή φ ς (οριστ. του φηµί). 3. Άτονες λέξεις έκα µονοσ λλαβες λέξεις της αρχαίας ελληνικής δεν παίρνουν τ νο: 1. Tα άρθρα,, ο, α. 2. Oι προθέσεις ε ς, ν, κ ( ξ). 3. Tα µ ρια ε, ς, ο (ή ο κ ή ο χ).

14 18 Eν τητα 1 η Oι λέξεις αυτές λέγονται και προκλιτικές ή προκλιτικά. Tο ο τονίζεται µε οξεία, (ή βαρεία) ταν αµέσως στερα απ αυτ υπάρχει στίξη: φ ής ο ; Tο ς τονίζεται α) ταν έχει τη σηµασία του ο τως (= έτσι): ο δ ς (= ο τε έτσι) και β) ταν βρίσκεται στερα απ τη λέξη στην οποία αναφέρεται: θε ς ς (= ως θε ς). λες οι άτονες λέξεις τονίζονται, ταν δέχονται τον τ νο του εγκλιτικο που ακολουθεί: π.χ. α γε ν ες, ε ς τε τ ς π λεις, ε τις λέγει. 4. Eγκλιτικές λέξεις - έγκλιση του τ νου Eγκλιτικές λέξεις είναι µερικές µονοσ λλαβες ή δισ λλαβες λέξεις που συµπροφέρονται στενά µε την προηγο µενη και ακο γονται σαν µία λέξη. Ως εγκλιτικές λέξεις συνήθως χρησιµοποιο νται οι εξής: 1. οι µονοσ λλαβοι τ ποι των πλάγιων πτώσεων της προσωπικής αντωνυ- µίας µο, µοί, µ σο, σοί, σ ο, ο, 2. η α ριστη αντωνυµία τ ς τ εκτ ς απ το β τ πο ττα (= τιν ) 3. λοι οι δισ λλαβοι τ ποι της οριστικής του ενεστώτα των ρηµ. ε µ και φηµ 4. τα επιρρήµατα πο, ποί, ποθ ν πώς, π (ή π ή), ποτ 5. τα µ ρια γέ, τέ, ποί, πέρ, πώ, ν ν (= λοιπ ν), δ (το πρ σφυµα, χι ο σ νδεσµος). O τ νος των εγκλιτικών 1. Xάνεται α) σε λα τα εγκλιτικά, ταν η προηγο µενη λέξη είναι οξ τονη ή περισπώµενη: νήρ τις, να ν τινα, καλ σε, καλ τινα β) µ νο στα µονοσ λλαβα εγκλιτικά, ταν η προηγο µενη λέξη είναι παροξ τονη: φέρω τι, φίλος τις. 2. Aνεβαίνει (ως οξεία), ταν η προηγο µενη λέξη είναι προπαροξ τονη ή προπερισπώµενη ή άτονη ή εγκλιτική: νθρωπ ς τις, νθρωποί τινες, κ π ς τις, ε τίς στί µοι φίλος (ο τ νος του τίς ανεβαίνει στο ε, του στ στο τ ς και του µο στο στ ). O τ νος ανεβαίνει στη λήγουσα της προηγο µενης λέξης. 3. Mένει στη θέση του, α) ταν η προηγο µενη λέξη είναι παροξ τονη και το εγκλιτικ δισ λλαβο:

15 Στοιχεία φθογγολογικο 19 φίλοι ε σίν, λ γοι τινές β) ταν η προηγο µενη λέξη έχει πάθει έκθλιψη ή ταν πριν απ το εγκλιτικ υπάρχει στίξη: καλ ν δ στ ν Oµηρος, φασί, τυφλ ς ν γ) ταν υπάρχει έµφαση ή αντιδιαστολή: παρ σο, πρ ς σέ τα τα σοί λέγω, ο κ κείν ω. Πρακτικ ς καν νας O τ νος των εγκλιτικών ανεβαίνει στην τελευταία συλλαβή της προηγο µενης λέξης, αρκεί να µην οξ νεται η παραλήγουσά της και να µην υπάρχει στίξη ή έκθλιψη. Aλλιώς παραµένει στο εγκλιτικ ή χάνεται: π.χ. νθρωπ ς τις, κ π ς τις, αλλά: νθρώπου τιν ς, λ γος τις, τιµ σε, καλ τινας, γαθ ς τις, καλ ν δ στίν. Σηµ. Mερικά εγκλιτικά συνενώνονται µε ορισµένες προηγο µενες λέξεις και γράφονται σαν να είναι µια λέξη. Oι λέξεις αυτές κρατο ν τον αρχικ τ νο τους και δεν ακολουθο ν το σχετικ καν να του τονισµο : ο τε, µήτε, ε τε, ντε, στε, σπερ, καίτοι, ο µοι, ε θε, δε, ο δε κ.ά. 5. Tα πνε µατα 1. Kάθε λέξη που αρχίζει απ φωνήεν ή δίφθογγο ή απ σ µφωνο ρ παίρνει πάνω σ αυτ ένα ιδιαίτερο σηµάδι που λέγεται πνε µα. Tα πνε - µατα είναι δ ο, η ψιλή ( ) και η δασεία ( ): νήρ, γώ, ποµαι, βρις, ε ρίσκω, α µα, έω. 2. Σε πολλές περιπτώσεις µπορο µε να καταλάβουµε τι µια λέξη παίρνει δασεία, αν την κάνουµε σ νθετη µε πρ θεση που περιέχει π ή τ πριν απ το τελικ φωνήεν ( π, κατά, πί, µετά, ντί, π ). ταν το π τρέπεται στο δασ του φ και το τ σε θ µετά τη σ νθεση, τ τε η λέξη (β συνθετικ ) δασ νεται. Π.χ. α ρ φαιρ, µιλλα φάµιλλος, πτω φάπτω, ε ρίσκω φευρίσκω, ρµ ζω φαρµ ζω, γιος, γιάζω καθαγιάζω, γο µαι φηγο µαι, ε ργνυµι κάθειρξη, κνο µαι φικνο µαι κτλ Aντίθετα: στησα κατέστησα, στην, στη κατέστη, λλυµι π λλυµι ( πώλεια), ρχοµαι µετέρχοµαι, λα νω - πελα νω κτλ

16 20 Eν τητα 1 η 6. Πάθη φωνηέντων και συµφώνων α) Πάθη φωνηέντων και διφθ γγων 1) Συναίρεση: π.χ. Eρµ ς ( Eρµέ-ας), συκ (συκέ-α), τιµ µεν (τιµά-οµεν), δηλο ν (δηλ -ειν), προ λεγον (προ-έλεγον), προυθυµήθη (προ-εθυµήθη), Σωκράτους (Σωκράτε /σ-ος). 2) Kράση: π.χ. το νοµα (τ νοµα), µεντ ν (µέντοι ν), γ µαι ( γ ο µαι), γ δα ( γ ο δα), κ γ (κα γ ), τα τ (τ α τ ), τ νδρ ς (το νδρ ς), τ µ (τ µ ), γαθ ( γαθ ), προ ργου (πρ ργου), κ τα (κα ε τα), κ ν (κα ν), κ ν (κα ν), θ τερον (τ τερον = τ τερον), χ κετε ετε (κα κετε ετε), το ργον ή το ργον (τ ργον), τ λλα ή τ λλα (τ λλα) δες σηµ. 2. Σηµ. 1.: Σηµ. 2: Tο σηµάδι που είναι µοιο µε ψιλή λέγεται κορωνίδα και µπαίνει πάνω στο σηµείο της κράσης. ταν µως η πρώτη λέξη αποτελείται απ ένα φωνήεν ή δίφθογγο που παίρνει δασεία, στη θέση της κορωνίδας σηµειώνεται δασεία: π.χ. νθρωπος ( νθρωπος), ν ρ ( ν ρ), ν ( ν), ο νεκα (ο νεκα), γ ( γ ). Πολλοί εκδ τες γράφουν το ργον, τ λλα κτλ. 3) Έκθλιψη: Έκθλιψη είναι η αποβολή του τελικο βραχέος φωνήεντος µιας λέξης, ταν η επ µενη αρχίζει απ φωνήεν ή δίφθογγο. π.χ. π µο ( π µο ), ο τ α τ ς (ο τε α τ ς), τ λθεν (= τε λθεν), παρ µο (παρ µο ), δείν παθον (δειν παθον), φήµ γ (φηµ γ ), πτ σαν ( πτ σαν), φ µ ν ( π µ ν), ν χθ λην (ν κτα λην). εν εκθλίβονται ποτέ: 1. Oι δίφθογγοι 2. το υ 3. το α και το ο των µονοσ λλαβων λέξεων (π.χ., τ, τ ) 4. οι προθέσεις χρι, µέχρι, περί, πρ 5. ο ειδικ ς σ νδεσµος τι ( τ = τε) 6 η α ριστη αντωνυµία τ και η ερωτηµατική τί. Σηµ. Kατά την έκθλιψη ο τ νος του φωνήεντος που εκθλίβεται σε κλιτές λέξεις και στο αριθµητικ πτ ανεβαίνει ως οξεία στην παραλήγουσα της λέξης που εκθλίβεται

17 Στοιχεία φθογγολογικο 21 π.χ. πολλ - π λλ, µ - µ, δειν - δείν, τα τ - τα τ, πτ - πτ. Eξαιρείται η λέξη τιν - τιν, που δεν ανεβάζει τον τ νο, για να µη συγχέεται µε την ερωτηµατική τίν. 4) Aφαίρεση, υφαίρεση: π.χ. γαθ ( γαθ ), ε (α ε = υφαίρεση), Aρεοπαγίτης ( Aρειοπαγίτης). 5) Συγκοπή: π.χ. πατρ ς (πατέρ-ος), µητρ ς (µητέρ-ος), γίγνοµαι (γι-γέν-οµαι), σχον ( -σεχ-ον). 6) Aνάπτυξη: π.χ. πατράσι (πατ/ερ-σι), νδράσι ( νέρ-σι > νδρ-σι > νδράσι). 7) Mετάθεση: π.χ. τ ν Π κνα (Πν κα). 8) Aφοµοίωση: π.χ. τερος ( τερος), Oρχοµεν ς ( Eρχοµεν ς), βολ ς ( βελ ς). 9) Aντιµεταχώρηση (= αµοιβαία αλλαγή του χρ νου µεταξ δ ο γειτονικών φωνηέντων): π.χ. βασιλέως (βασιλ ος: η>ε, ο>ω), τ ν βασιλέ α (βασιλ α ( : η<ε, α> ( α), π λεως (π ληος). 10) Ποιοτική µεταβολή ή τροπή ή ετεροίωση (η>ω, ε>ο): π.χ. λ γος (λέγω), φ ρος (φέρω), ωγµ ( ήγ-νυµι), λοιπ ς (λείπ-ω), σπουδή (σπε δ-ω), µοιβ ( µείβ-ω). 11) Ποσοτική µεταβολή (ω>ο, η>ε, ο>ω, ε>η κτλ): π.χ. (βράχυνση: µακρ >βραχ ) δίδωµι, δ ρον > δίδοµαι, δ σις, δοτ ς / στηµι > στ αµαι, ( / τίθηµι > τίθεµαι, θέσις, θετ ς / λείπω > λ ( ιπον, / φε γω > φ υγον, ( φ υγ ( / κο ω > κο. (έκταση: βραχ > µακρ ) ποιέ-ω > ποιη-τής, ποίη-µα / νερ > ν ρ / ητορ > ήτωρ / δηλ -ω > δηλώ-σω, δήλωσις / πίσταµαι > πιστάµην, πιστήθην / ε ρίσκω > η ρον / στο > στωικ ς / λιµ ν > λιµ ν / ληθ ς > ληθ ς / Σωκράτεσ > Σωκράτης / σ φρον > σώφρων. 12) Aντέκταση ή αναπληρωµατική έκταση: (= έκταση στερα απ αποβολή συµφώνου) π.χ. τάλ ας (τάλ α ( /ν-ς), λυθε ς (λυθέν/τ-ς), γέρουσι (γέρον/τ-σι), το ς λυ-

18 22 Eν τητα 1 η θε σι (λυθέν/τ-σι), το ς λαβο σι (λαβ ν/τ-σι), µεινα ( µεν-σα, µε/ννα: αφοµοίωση + απλοποίηση), το ς στ σι ( στ ( αν/τ-σι), π σι (π ( αν/τ-σι). β) Πάθη συµφώνων 1) Aποβολή: π.χ. γέγραφθε (γέγραφ- /σθε), λ ου ( λ ε /σ-ο, ε+ο > ου), το δάσους (δάσε/σ-ος, ε+ο > ου), στηµι ( /σί -στηµι), γγέλθαι ( γγέλ- /σθαι), το ς γένεσι (γένε /σ-σι = απλοποίηση), στειλα ( στελ-σα) > στε/λλα: αφοµοίωση σ, απλοποίηση λ, αντέκταση ε>ει), το ς ποιµέσι (ποιµέ/ν-σι), µέλ ας (µέλα/ν-ς), ρνις ( ρνι /θ-ς), λπ ς ( λπί /δ-ς), ναξ ( νακ/τ-ς), το ς γίγασι (γίγαν/τ-σι: αποβ. ντ + αντέκτ. ( α> α), το ς λθο σι ( λθ ν/τ-σι: αποβ. ντ, αντέκτ. ο>ου), χαρίεις (χαρίεν/τ-ς: αποβ. ντ, αντέκτ. ε>ει), λέον (λέον/τ-), τ π ν (παν/τ-), ε ς ( ν-ς: αποβ. ν + αντέκτ. ε>ει). 2) Aνάπτυξη συµφώνων: π.χ. µεσηµβρία (µεσηµρία), γαµβρ ς (γαµρ ς), νδρ ς ( νέρ-ος > νρ- ς: ανάπτ. δ), ρρητος, ρριπτον, ρριφα, π ρρητος, ρρυθ- µος, ρρωστος (α + ώννυµι). 3) Mετάθεση του j (επένθεση): αν+j > αjν > αιν αρ+j > αjρ > αιρ ορ+j > οjρ > οιρ π.χ. µαραίνω (µαράν-jω), καθαίρω (καθάρ-jω), α ρω ( ρ-jω), χαίρω (χάρ-jω), µο ρα (µ ρ-jα), µέλαινα (µέλαν-jα), τάλαινα (τάλαν-jα). 4) Ένωση ή συγχώνευση συµφώνων: π.χ. ταξα ( ταγ-σα), νυξ ( νυχ-ς), Aραψ ( Aραβ-ς), φυλάττω (φυλάκ-jω), λλάττω ( λλάγ-jω), λάττων ( λάχ-jων), χαρίεσσα (χαρίετ-jα), λπίζω ( λπίδ-jω), ρίζω ( ρίδ-jω), π σα (π αντ-jα ( > π ανσα), λυθε σα (λυθέντ-jα > λυθένσα: τ+j = σ, αποβ. ν, αντέκτ. ε>ει), ( στ σα ( στ αντ-jα ( > στ ανσα: ( τ+j = σ αποβ. ν, αντέκτ. α> ( α), κο σα ( κ ντ-jα > κ νσα), ρπάζω ( ρπάγ-jω). 5) Aφοµοίωση συµφώνων: π.χ. γράµµα (γράφ-µα), ε ληµµένος (ε ληφ-µένος), συνηµµένος (συνηπ-µένος, θ. π-τ-), στειλα ( στελ-σα > στε/λ-λα: αφοµ. σ>λ, απλοπ. λ, αντέκτ. ε>ει έτσι σχηµατίστηκαν λοι οι α ρ. α άσιγ- µοι), κρινα ( κρ ( ιν-σα > κρ ι /ννα), σβέννυµι (σβέσ-νυµι), Πελοπ ννησος (Πελοπ σ-νησος), στέλλω (στέλ-jω), κτείνω (κτέν-jω >

19 Στοιχεία φθογγολογικο 23 κτέ/ννω: αφοµ. j>ν, απλοπ. ν, αντέκτ. ε>ει), ο κτίρω (ο κτίρ-jω > ο κτίρρω: αφοµ. j>ρ, απλοπ. ρ, αντέκτ. ( ι> ι), µ νω ( µ ν-jω > µ /ννω > αντέκτ. ( υ> υ), κρίνω (κρίν-jω > κρί/ν-νω > αντέκτ. ( ι> ι), ξυµµένος ( ξυν-µένος), πληµµελ ς (πλην-µελ ς), λλιπ ς ( ν-λιπ ς), συρρέω (συν-ρέω). 6) Aνοµοίωση συµφώνων (χ>κ, φ>π, θ>τ): α) (µε τροπή) π.χ. τέθυκα (θέθυκα), πέφυκα (φέφυκα), κεχ ρευκα (χεχ ρευκα), τυθήσοµαι (θυθήσοµαι), τέθην ( θέθην), λ θητι (λ θηθι), τ ς τριχ ς (θριχ ς), τρέφω (θρέφω), τάφην ( θάφην), χω ( χω < σέχω). β) (µε αποβολή) π.χ. γήοχα ( γή /γοχα), φατρία (φ /ρατρία), γ) (µε συλλαβική ανοµοίωση) π.χ. τράπεζα (τε-τράπεζα), µφορε ς ( µφιφορε ς). 7) Tροπή συµφώνων κλεκτ ς ( κλεγ-τ ς), γραπτ ς (γραφ-τ ς), διώχθην ( διώκθην), τρέφθην ( τρέπθην), φρο δος (πρ + δ ς), φρουρ ς (προ-fορ ς, προ- ρ ς), τετράφθαι (τετράπ- /σθαι, π>φ), πεπράχθω (πεπράγ- /σθω, γ>χ) (= συµπνευµατισµ ς), διωγµ ς (διωκµ ς), πεφυλαγµένος (πεφυλακµένος), χαριέστερος (χαριέτ-τερος), πείσθην ( πείθ-θην), πέπεισµαι (πέπειθ-µαι), πλο σιος (πλο τιος), κο σιος ( κ ντιος > κο σιος: τροπή τ>σ, αποβ. ν, αντέκτ. ο>ου), µπνέω ( νπνέω), συγχαίρω (συν-χαίρω), παγκάκιστος (παν-κάκιστος).

20 ENOTHTA 12 η ΣTOIXEIA TOY PHMATOΣ 1. Παρεπ µενα του ρήµατος 1) ιάθεση: α) ενεργητική β) µέση γ) παθητική δ) ουδέτερη 2) Aριθµ ς: α) ενικ ς β) δυϊκ ς γ) πληθυντικ ς 3) Πρ σωπο: (α, β και γ ) 4) Έγκλιση: α) οριστική β) υποτακτική γ) ευκτική δ) προστακτική Oνοµατικοί τ ποι: α) απαρέµφατο, β) µετοχή. 5) Xρ νος (στην οριστική) α) ενεστώτας β) παρατατικ ς γ) µέλλοντας (απλ ς) δ) α ριστος ε) παρακείµενος στ) υπερσυντέλικος ζ) συντελεσµένος µέλλοντας i) αρκτικοί: α) ενεστώτας β) (απλ ς) µέλλοντας γ) παρακείµενος ii) ιστορικοί: α) παρατατικ ς β) α ριστος γ) υπερσυντέλικος iii) συντελικοί α) παρακείµενος β) υπερσυντέλικος γ) συντελεσµένος µέλλοντας

21 122 Eν τητα 12 η Eνεστώτας A ριστος Παρακείµενος Ô Ô Παρατατικ ς Yπερσυντέλικος M ÏÏÔÓÙ } Xρ νοι και εγκλίσεις έχουν οριστική, υποτακτική, ευκτική, προστακτική, απαρέµφατο, µετοχή. έχουν µ νο οριστική. έχει οριστική, ευκτική, απαρέµφατο, µετοχή. 6) Φωνές: α) ενεργητική ( ω, µι) β) µέση ( µαι) 7) Συζυγίες α) πρώτη ( ω) λ ω, τιµ β) δε τερη ( µι) δείκνυµι Σηµ. 1.: Tο απαρέµφατο και η µετοχή ενεστώτα και παρακειµένου ισοδυναµο ν µε ιστορικ χρ νο και µεταφράζονται µε παρατατικ και υπερσυντέλικο αντίστοιχα, ταν εξαρτώνται απ ιστορικ χρ νο. Π.χ. πορε οντο π το ς πολεµίους νοµίζοντες λίγους ε ναι (= πε ν µιζον ) αδίως π σιν πείθοντο ο δ ν γνωκ τες (= πε ο δ ν γνώκεσαν). Σηµ. 2: Iστορικ ς χρ νος είναι και ο ιστορικ ς ενεστώτας. 2. K ρια στοιχεία για το σχηµατισµ του ρήµατος 1) Kατάληξη 2) Θέµα 3) Xαρακτήρας 4) A ξηση 5) Aναδιπλασιασµ ς 6) Bοηθητικ ρήµα (για τους περιφραστικο ς τ πους) Π.χ. λ -ω, -λυ-ον, -λε-λ -κειν: λυ- ı Ì ω, ον, κειν καταλήξεις - α ξηση λε- αναδιπλασιασµ ς υ- χαρακτήρας. 3. Θέµα Θέµα ρηµατικ (το αρχικ θέµα του ρήµατος: λ ω, γράφ ω) χρονικ (αυτ που παίρνουµε ως βάση για να σχηµατίσουµε κάθε χρ νο: ενεστ. και παρατ. γραφ, µέλλοντας και α ρ. γραψ, παρακ. και υπερσ. γεγραφ ).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι

καταλήξεις ασυναίρετων της β' κλίσης Ενικός ον. γεν. δοτ. αιτ. κλ. -ον -ου -ῳ -ον -ον -ος -ου -ῳ -ον -ε Πληθυντικός -οι -ων -οις -ους -οι Η δεύτερη κλίση περιλαμβάνει ονόματα: αρσενικά και θηλυκά σε: -ος ουδέτερα σε: -ον συνηρημένα σε: -ους, -ουν αττικόκλιτα αρσενικά και θηλυκά σε: -ως, ουδέτερα σε: -ων Τα αρσενικά και τα θηλυκά της β' κλίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη

Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Το ρήμα λύω στην Οριστική Ε.Φ. Επιμέλεια: Ευθυμιάδου Ευφροσύνη Δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη φωνή με τη διάθεση. Φωνή: γραμματική κατηγορία που σχετίζεται με την κατάληξη του ρήματος Διάθεση: έχει να

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος.

Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Στις σημειώσεις μας θα εστιάσουμε στον περιφραστικό τύπο, καθώς αυτός είναι ο πιο εύχρηστος. Σχηματισμός Ευκτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Ευκτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ. Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ ΚΛΙΣΗΣ Α. ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΑ Παρατηρήσεις στα φωνηεντόληκτα ουσιαστικά: 1. Στα καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, -υος: α) Η κλητική ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη π.χ. (ὦ) κλιτύ, στάχυ, πληθύ, ἰχθύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. Αµελίδης AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Aσκήσεις Γραµµατικής Απαντήσεις 3 2. Ασκήσεις Γραµµατικής Γενικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή.

Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Τι είναι η συλλαβική αύξηση; Συλλαβική αύξηση είναι η προσθήκη στην αρχή του θέματος ενός -ἐ- (Προσοχή! παίρνει ψιλή). Λέγεται συλλαβική επειδή προστίθεται μια νέα συλλαβή. Πότε βάζουμε συλλαβική αύξηση;

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

Η Α' κλίση των ουσιαστικών

Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η Α' κλίση των ουσιαστικών Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει ονόματα: - αρσενικά σε: ς, -ης (π.χ. ὁ νεανίας, ὁ ποιητής, ὁ οἰκέτης) - θηλυκά σε: (γεν. ς), (γεν. -ης) -η (π.χ. στρατιά, ὥρα, θάλασσα,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η

Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Τ Α Κ Υ Ρ Ι Ω Τ Ε Ρ Α Φ Θ Ο Γ Γ Ι Κ Α Π Α Θ Η Για την κατανόηση του σχηματισμού των λέξεων του λακκασουλιώτικου γλωσσικού ιδιώματος κατεβλήθη προσπάθεια παρουσίασης των φθογγικών παθών των λέξεων του ιδιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 3 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα

Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες Γ. Φθόγγοι και γράμματα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες 3-8 Φθόγγοι και γράμματα 9-14 Άσκηση 15-16

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ Αρσενικά και θηλυκά σε ος και ουδέτερα σε ον. Αρσενικά και θηλυκά σε ους και ουδέτερα σε ουν. Αρσενικά και θηλυκά σε ως

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Φίλη μαθήτρια φίλε μαθητή,

Φίλη μαθήτρια φίλε μαθητή, Φίλη μαθήτρια φίλε μαθητή, Tο ι λίο αυτ σκοπ έχει να καταστήσει τους μαθητές ικανο ς να απαντο ν ορθά στις ποικίλες γλωσσικές ασκήσεις και ερωτήσεις πάνω στο άγνωστο και αδίδακτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής.

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα

πατρίδα του (ο φιλόπατρις) Αυτός που είναι αγνώστου Το Εκκλησίας Αυτός που δεν έχει πατρίδα Ο τόπος καταγωγής Η ιδιότητα του πατέρα. Το σύνολο των Αυτός που σχετίζεται με κατοίκων Αυτός μιας χώρας που έχει την ίδια τους Πατέρες της Εκκλησίας Ο τόπος ιδιαίτερη όπου πατρίδα με κάποιον πρωτοεμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( )

Οι τόνοι και τα πνεύματα. Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Οι τόνοι και τα πνεύματα Τα αρχαία ελληνικά διαθέτουν τρία τονικά σημάδια: Την οξεία( ), τη βαρεία( `) και την περισπωμένη ( ) Επιπλέον διαθέτουν τρία ακόμη σύμβολα : Την ψιλή ( ) και τη δασεία ( ) στα

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτρια: Μαρία Γ. Ξανθού, Δρ Κλασικής Φιλολογίας Φθογγικά πάθη στη ΝΕ και στην ΑΕ: πάθη φωνηέντων και διφθόγγων Πρώτο Επίπεδο

Συντάκτρια: Μαρία Γ. Ξανθού, Δρ Κλασικής Φιλολογίας Φθογγικά πάθη στη ΝΕ και στην ΑΕ: πάθη φωνηέντων και διφθόγγων Πρώτο Επίπεδο Φθογγικά πάθη στη και στην Ε: πάθη φωνηέντων και διφθόγγων Πρώτο Επίπεδο Ενότητα: : Χασμωδία. Πάθη φωνηέντων και διφθόγγων για την αποφυγή της χασμωδίας Ορισμός: οι αποβολές, οι συγχωνεύσεις και όποιες

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ISBN

ISBN ISBN 978-960-456-266-4 Copyright: Eκδόσεις ZHTH, Μ. Γιώτα, Π. Λάδη, Θεσσαλονίκη 2011 Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (N.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

[Γραμματική. Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο ΤΟ ΑΡΘΡΟ Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη, η οποία χρησιμοποιείται πριν από ουσιαστικά και επίθετα (ή πριν από λέξεις που παίζουν το ρόλο ουσιαστικών και επιθέτων, όπως στη φράση: το λέγω είναι ρήμα).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

ΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1) ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ Πολλά ρήματα έχουν ρηματικούς τύπους και στις δύο φωνές, π.χ. κλείνω κλείνομαι. Υπάρχουν και ρήματα που έχουν τύπους μόνο σε μία φωνή. Τα ρήματα που έχουν μόνο παθητική φωνή ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

PO O O ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ

PO O O ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ PO O O Η ελληνική γλώσσα, που ομιλείται αδιάκοπα, με τις ποιες αλλαγές της, απ τη δε τερη τουλάχιστον χιλιετηρίδα π.χ. μέχρι σήμερα και που, κατά το ρήτορα Κικέρωνα, θεωρείται άξια να λαλείται ακ μη και

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) :

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : Α. ΓΕΝΙΚΑ Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : 1. «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα