ISBN K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê"

Transcript

1

2 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση ή χρησιµοποίηση λου ή µερών του βιβλίου αυτο απαγορε εται χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα και εκδ τη. ºˆÙÔÛÙÔÈ ÂÈÔıÂÛ - EÎÙ appleˆûë BÈ ÏÈÔappleˆÏ Ô. ZHTH & È OE 18Æ ÏÌ. ÂÛ/Ó ÎË - ÂÚ (ÛÙÚÔÊ ÚÈÏfiÊÔ ) ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË & Fax (0392) (3 ÁÚ ÌÌ ) EK O EI ZHTH AÚÌÂÓÔappleÔ ÏÔ 27 (031) ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË Fax (031)

3 5 ΠPOΛOΓOΣ σοι ασχολο νται µε τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών γνωρίζουν πολ καλά τι η γνώση της γραµµατικής είναι απολ τως αναγκαία για την προσέγγιση των αρχαίων κειµένων. Eίναι µως εξίσου γνωστ τι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο φιλ λογος για τη διδασκαλία και ο µαθητής για την εκµάθηση της αρχαίας ελληνικής γραµµατικής είναι συχνά απροσπέλαστες. Tο πλήθος και η ποικιλία των γραµµατικών φαινοµένων επιβάλλει µια πιο συστηµατική παρουσίασή τους και οι υπάρχουσες γραµµατικές αξι λογες κατά τα άλλα δεν ανταποκρίνονται απ λυτα µε τη µεθοδολογία τους στις σ γχρονες διδακτικές ανάγκες και απαιτήσεις ο τε εµπεριέχουν, στο βαθµ που θα έπρεπε, στοιχεία της διδακτικής πείρας, τα οποία θα διευκ λυναν τ σο το διδάσκοντα σο και τον διδασκ µενο. Mε την έκδοση αυτο του βιβλίου επιχειρήσαµε να αξιοποιήσουµε αυτήν ακριβώς τη µακρ χρονη διδακτική πείρα. Mε συγκεντρωτικο ς και συνοπτικο ς πίνακες, µε έµφαση στα "σκοτεινά" σηµεία της γραµµατικής, µε την υπογράµµιση των πιο βασικών καν νων και µε παρουσίαση λων των στοιχείων που συµβάλλουν στην καταν ηση των γραµµατικών φαινο- µένων επιχειρο µε να βοηθήσουµε τ σο το µαθητή σο και τον καθηγητή στην προσπάθειά τους να αντιµετωπίσουν λες τις δυσκολίες της αρχαίας ελληνικής γραµµατικής. Tα στοιχεία που διαφοροποιο ν το βιβλίο αυτ είναι η ταξιν µηση της λης και η µεθοδική παρουσίασή της, η καταγραφή λων των προβληµάτων της γραµµατικής, η προσπάθεια να επισηµανθο ν µε έµφαση τα βασικά στοιχεία της γραµµατικής και η συγκέντρωση εν ς πλο σιου υλικο, που δίνει απάντηση σε ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν διδάσκοντες και διδασκ µενοι. Έτσι έχουν καταγραφεί µε τρ πο ευσ νοπτο και µεθοδικ λοι οι βασικοί καν νες των γραµµατικών φαινοµένων έχουν συγκεντρωθεί σε κατάλογο λα τα ρήµατα που παρουσιάζουν ιδιαιτερ τητες στον τονισµ της δίχρονης παραλήγουσας, ενώ παράλληλα υπάρχουν πίνακες µε λες τις κατηγορίες των συνηρηµένων, των ρηµάτων β συζυγίας, των συµφων ληκτων παρακειµένων, των β αορίστων κ.ά. Tέλος, υπάρχει ένα ιδι τυπο λεξικ ανώµαλων ρηµάτων που επισηµαίνονται αναλυτικά λα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ρήµατος.

4 6 H χρησιµ τητα µως του βιβλίου έγκειται κατά κ ριο λ γο στο πλήθος των ασκήσεων, στην ποικιλία και την πρωτοτυπία τους. Προσαρµοσµένες πλήρως στο νέο πνε µα δίνουν στο µαθητή τη δυνατ τητα να αφοµοιώσει πλήρως τους θεωρητικο ς καν νες και να ανταποκριθεί απ λυτα στα νέα δεδοµένα των εξετάσεων. Για να δοθεί µάλιστα µεγαλ τερη δυνατ τητα αυτενέργειας στο µαθητή παρατίθενται σε ειδικ ξεχωριστ τε χος λες οι απαντήσεις των ασκήσεων µε πλήρη ανάλυση και αιτιολ γηση. Eίναι αλήθεια τι κατά τη συγγραφή του πονήµατος αυτο οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Oι αντιφάσεις στα βιβλία γραµµατικής και στα λεξικά που κυκλοφορο ν, τα κενά και οι ασάφειες πολλαπλασίασαν τα προβλήµατα. Στο βαθµ που ήταν δυνατ ελέγξαµε και διασταυρώσαµε πλήρως λα τα στοιχεία που παραθέτουµε. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάσαµε λες τις απ ψεις και τις πηγές µας καταθέτοντας παράλληλα και τη δική µας γνώµη. Ένας τ σο τεράστιος γκος δουλειάς, και µάλιστα σ ένα τ σο πολ - µορφο γνωστικ αντικείµενο, θα ήταν αδ νατο να αντιµετωπιστεί χωρίς τη συνδροµή πολλών αξι λογων συναδέλφων, τους οποίους αισθάνοµαι υποχρεωµένος να ευχαριστήσω. Aπ το φιλ λογο ζητο µε να αξιοποιήσει το υλικ που του προσφέρεται συνδυάζοντάς το µε τη δική του διδακτική πείρα. Kάθε καλ πιστη κριτική θα είναι ευπρ σδεκτη και χρήσιµη για την αρτι τητα αυτο του πονήµατος. Θεσσαλονίκη, 1998.E.Π.

5 ΠEPIEXOMENA Eν τητα 1 η MEPOΣ A ΦΘOΓΓOΛOΓIKO Στοιχεία φθογγολογικο 15 ιαίρεση φωνηέντων - δίφθογγοι 15 Tονισµ ς 15 Άτονες λέξεις (προκλιτικές) 17 Eγκλιτικές λέξεις - έγκλιση τ νου 18 Tα πνε µατα 19 Πάθη φωνηέντων και συµφώνων 20 Συναίρεση 20 Kράση 20 Έκθλιψη 20 Aφαίρεση - υφαίρεση 21 Συγκοπή 21 Aνάπτυξη 21 Mετάθεση 21 Aφοµοίωση 21 Aντιµεταχώρηση 21 Ποιοτική µεταβολή - τροπή - ετεροίωση 21 Ποσοτική µεταβολή: βράχυνση - έκταση 21 Aντέκταση ή αναπληρωµατική έκταση 21 Πάθη συµφώνων 22 Aποβολή 22 Aνάπτυξη συµφώνων 22 Mετάθεση του j (επένθεση) 22 Ένωση ή συγχώνευση συµφώνων 22 Aφοµοίωση συµφώνων 22 Aνοµοίωση συµφώνων 23 Tροπή συµφώνων 23 Eν τητα 2 η MEPOΣ B TYΠOΛOΓIKO A κλίση 27 Kατάληξη α βραχ χρονη 27 Kατάληξη α µακρ χρονη 28 Γενικοί καν νες 29 Πρωτ κλιτα αρσενικά µε το δίχρονο της παραλήγουσας µακρ 30 Πρωτ κλιτα θηλυκά µε δίχρονο παραλήγουσας µακρ 31 Πρωτ κλιτα συνηρηµένα ουσιαστικά 31 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της A κλίσης 32 Παραδείγµατα κλίσης πρωτ κλιτων ουσιαστικών 33 Eν τητα 3 η B κλίση 36 Πίνακας καταλήξεων B κλίσης 36 α) ασυναίρετων 36 β) συνηρηµένων 37 γ) αττικ κλιτων 37 Παρατηρήσεις στα αττικ κλιτα 38 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της B κλίσης 38 Παραδείγµατα κλίσης δευτερ κλιτων ουσιαστικών 39 Eν τητα 4 η Γ κλίση 41 Πίνακας καταλήξεων Γ κλίσης 41 Παρατηρήσεις στα φωνηεντ ληκτα 41 Φωνεντ ληκτα της Γ κλίσης σε ις ( εως) 42 Πίνακας καταλήξεων ακατάληκτων διπλ θεµων σε ω ( ο ς) 43 O χαρακτήρας των ουρανικ ληκτων ουσιαστικών Γ κλίσης 44 Kαταλήξεις των οδοντικ ληκτων 44 Bαρ τονα οδοντικ ληκτα σε ις ( ιτος, ιθος, ιδος) 45 Bαρ τονα οδοντικ ληκτα σε ας ( αντος) 45 Oν µατα (και µτχ.) σε ων, ωντος και ων, οντος 45 Kαταλήξεις των ενριν ληκτων και υγρ ληκτων ουσιαστικών 46

6 8 Περιεχ µενα Kλητική των οξ τονων διπλ θεµων σε ν, νος 46 Kλητική των βαρ τονων διπλ θεµων σε ων, ονος και ωρ, ορος 46 Oν µατα σε ων, ωνος 46 Eξαιρέσεις σε ων, ονος 47 H κλητική των κ ριων ονοµάτων σε ων 48 Oν µατα σε ων, ονος, ωρ, ωρος και ωρ, ορος 48 Συγκοπτ µενα υγρ ληκτα 49 Σιγµ ληκτα ουσιαστικά 49 κ ρια ον µατα σε ης και κλ ς 50 θηλυκά ακατάληκτα σε ς ( ο ς) 50 ουδέτερα ακατάληκτα σε ος ( ους) 50 σιγµ ληκτα ουδέτερα σε ας ( ως ή ατος) 50 Tο δίχρονο της παραλήγουσας 52 ον µατα σε ις δος 52» σε ος 52» σε άν, νος και ίς, νος 52» σε τις, ίτιδος 52 ουδέτερα σε µα 52 Tονισµ ς τριτοκλίτων 53 Πίνακας των (φαινοµενικών) καταλήξεων της ονοµαστικής και γενικής των τριτ κλιτων πτωτικών 54 Πίνακας καταλήξεων A, B, Γ κλίσης 57 Πίνακας βαρ τονων τριτοκλίτων ( ων, ωρ, ας) 58 Πίνακας βαρ τονων σε ις ( ιτος, ιθος, ιδος) 58 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι της Γ κλίσης 58 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων ουσιαστικών 59 φωνεντ ληκτα καταληκτικά σε ως, ωος ή υς, υος, µον θεµα 59 καταληκτικά αρσενικά και θηλυκά σε ις, έως ή υς, εως, διπλ θεµα, ουδ. σε υ 60 καταληκτικά µον θεµα - διπλ θεµα 60 καταληκτικά σε ε ς ( έως) και µον θεµα σε α ς και ο ς 61 ακατάληκτα σε ( ο ς), διπλ θεµα 61 Συµφων ληκτα 62 ουρανικ ληκτα, χειλικ ληκτα, καταληκτικά σε ξ, ψ, ς, µον θεµα 62 οδοντικ ληκτα καταληκτικά σε ς, µον θεµα 63 οδοντικ ληκτα ακατάληκτα σε ων, οντος διπλ θεµα και ουδέτερα σε α, ατος. 64 Hµιφων ληκτα 65 ενριν ληκτα σε ις, νος, σε αν, νος, σε ην, ηνος και ων, ωνος 65 ενριν ληκτα σε ην, ενος και ων, ονος 65 διάφορα ενριν ληκτα (φρήν, µήν, κτε ς κτλ) 66 υγρ ληκτα σε ήρ, ρος, σε ήρ, έρος και σε ωρ, ορος 66 συγκοπτ µενα 67 σιγµ ληκτα αρσενικά σε ης, ( ο ς) ή ς, ( έους) 68 σιγµ ληκτα θηλυκά σε ώς, ( ο ς) 68 σιγµ ληκτα ουδέτερα σε ος, ους 68 σε ας, ( ως ή ατος) 69 υϊκ ς αριθµ ς ονοµάτων 69 O αριθµ ς των ουσιαστικών 71 Eν τητα 5 η Aνώµαλα ουσιαστικά 72 κατά το γένος 72 ετερ κλιτα 72 µεταπλαστά 74 ιδι κλιτα 75 άκλιτα 75 ελλειπτικά 75 Eν τητα 6 η Eπίθετα δευτερ κλιτα 76 καταλήξεις ασυναίρετων, συνηρηµένων, αττικ κλιτων 76

7 Περιεχ µενα 9 Παρατηρήσεις στα ασυναίρετα 77 θηλυκά σε η και α 77 τρικατάληκτα σε ος 77 δικατάληκτα σε ος 77 Παρατηρήσεις στα συνηρηµένα 78 θηλυκά σε και 78 δικατάληκτα συνηρ. σε ους 79 Πίνακας καταλήξεων δευτερ κλιτων επιθέτων 79 ασυναίρετα 79 συνηρηµένα 80 Aττικ κλικτα 81 Παραδείγµατα κλίσης δευτερ κλιτων επιθέτων 81 ασυναίρετα 81 συνηρηµένα 82 αττικ κλιτα 82 Πίνακας καταλήξεων αττικ κλιτων επιθέτων 83 Eν τητα 7 η Tριτ κλιτα επίθετα 84 καταλήξεις τριτ κλιτων επιθέτων 84 µονοκατάληκτα επίθετα 85 παρατηρήσεις στα µονοκατάληκτα επίθετα 85 παρατηρήσεις στα φωνηεντ ληκτα επίθετα ( υς, εια, υ) 86 παρατηρήσεις στα συµφων ληκτα 87 σ νθετα µε β συνθετικ πο ς, λπίς, χάρις κ.ά. 87 ενριν ληκτα επίθετα σε ων ων ον 87 σιγµ ληκτα βαρ τονα σε ης ης ες 88 Γενικές παρατηρήσεις στα τριτ κλιτα επίθετα 88 Aνώµαλα επίθετα: πολ ς, µέγας, πρ ος κ.ά. 89 Πίνακες (φαινοµενικών) καταλήξεων και κλίσης τριτ κλιτων επιθέτων 90 φωνηεντ ληκτα 90 συµφων ληκτα 90 ικατάληκτα επίθετα 91 Aξιοπρ σεκτοι τ ποι των τριτ κλιτων επιθέτων 92 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων επιθέτων 93 φωνηεντ ληκτα 93 συµφων ληκτα αφων ληκτα 94 συµφων ληκτα ενριν ληκτα - υγρ ληκτα 96 συµφων ληκτα σιγµ ληκτα 97 Eν τητα 8 η Mετοχή 99 Kαταλήξεις µετοχών (δευτερ κλιτων - τριτ κλιτων) 99 Παρατηρήσεις στις µετοχές 100 Παραδείγµατα κλίσης τριτ κλιτων µετοχών 101 ας ασα αν 101 ε ς ε σα ν 101 ο ς ο σα ν 101 ς σα ν 102 ων ουσα ον 102 ν σα ν 103 ν ο σα ο ν 103 ς υ α ς 103 ς σα ς ( ς) 104 Eν τητα 9 η Παραθετικά 105 Σχηµατισµ ς παραθετικών 105 Kαταλήξεις παραθετικών σε τερος, ώτερος 105 Eπίθετα µε δίχρονο στην παραλήγουσα 106 Kαταλήξεις παραθετικών 107 Aνώµαλα παραθετικά 108 Kλίση των συγκριτικών ( ίων, ιον και ων, ον) 109 περιφραστικά παραθετικά 109 παραθετικά απ ουσιαστικά 110 ελλειπτικά παραθετικά (απ επιρρή- µατα, προθέσεις ή µετοχές) 110 Eπίθετα χωρίς παραθετικά 110 παραθετικά επιρρηµάτων 111 ιδιοµορφίες επιρρηµάτων 111 τοπικά επιρρήµατα ( τέρω, τάτω) 112

8 10 Περιεχ µενα χρονικά επιρρήµατα ( αίτερον, αίτατα) 112 περιφραστικά παραθετικά επιρρη- µάτων 112 Eν τητα 10 η Aριθµητικά 113 Aριθµητικά επίθετα 113 Kλίση αριθµητικών επιθέτων 113 Παρατηρήσεις στα αριθµητικά 114 Eν τητα 11 η Aντωνυµίες 115 Προσωπικές 115 εικτικές 115 Oριστική ή επαναληπτική 116 Kτητικές 116 Aυτοπαθητικές 117 Aλληλοπαθητικές 117 Eρωτηµατικές 117 A ριστες 118 Aναφορικές 119 Συσχετικές αντωνυµίες 120 Eν τητα 12 η Στοιχεία του ρήµατος 121 παρεπ µενα του ρήµατος 121 κ ρια στοιχεία για το σχηµατισµ του ρήµατος 122 θέµα 122 διαίρεση ρηµάτων κατά συζυγία - χαρακτήρα 123 α ξηση συλλαβική - χρονική 123 ανώµαλη α ξηση 126 απλά ρήµατα 126 σ νθετα και παρασ νθετα 126 αναδιπλασιασµ ς 128 οµαλ ς αναδιπλασιασµ ς 128 επανάληψη αρχικο συµφώνου 128 συλλαβική α ξηση 128 χρονική α ξηση 129 αναδιπλασιασµ ς στα σ νθετα και παρασ νθετα ρήµατα 129 ανώµαλος αναδιπλασιασµ ς 129 αττικ ς αναδιπλασιασµ ς 130 ενεστωτικ ς αναδιπλασιασµ ς 131 υϊκ ς αριθµ ς ρηµάτων 131 παραδείγµατα κλίσης δυϊκο αριθµο ρήµατος 132 Eν τητα 13 η Aσυναίρετα ρήµατα της A συζυγίας 133 φωνηεντ ληκτα ρήµατα 133 καταλήξεις φωνηεντ ληκτων ρηµάτων 133 συµφων ληκτα ρήµατα 137 αφων ληκτα 137 ενριν ληκτα, υγρ ληκτα 137 οι καταλήξεις του µέλλοντα 138 µέλλοντας σε, ο µαι 138 ρήµατα σε ιζω µε µέλλοντα σε ι 140 ρήµατα µε µέλλοντα σε κατά το τιµ 142 ρήµατα µε διπλ µέλλοντα, µέσο και ενεργητικ 142 ρήµατα ενεργητικά µε µέσο µέλλοντα 143 Eίδη αορίστου 144 α ριστος α άσιγµος 144 α ριστος β ενεργητικ ς µέσος 145 τονισµ ς προστακτικής µ. αορ. α 146 ρήµατα µε ενεργ. α ρ. β 146 ρήµατα µε µέσο α ρ. β 147 α ριστοι β που κλίνονται κατά τα ρήµ. σε µι 148 οµοι τητες και διαφορές αορ. β των ρηµ. ο δα, λίσκοµαι, ζ 150 βασικοί καν νες για το σχηµατισµ του αορίστου 150 παθητικ ς µέλλοντας και α ριστος β 151 ρήµατα µε παθητικ α ριστο β 152 παρακείµενος και υπερσυντέλικος 153 ενεργητικ ς παρακείµενος και υπερσυντέλικος β 153 παραδείγµατα κλίσης συµφων ληκτου παρκ. και υπερσ. µέσης φωνής 154 ρήµατα που κλίνονται κατά το πέπραγµαι 155 ρήµατα σε µµαι ( ξυµµαι) 157 ρήµατα σε µµαι (γέγραµµαι) 157 ρήµατα σε σµαι (πέφασµαι) 158 ρήµατα σε σµαι (πέπεισµαι) 159

9 Περιεχ µενα 11 ρήµατα σε ρµαι ( φθαρµαι) 163 ρήµατα σε λµαι ( γγελµαι) 163 ρήµατα µε παρκ. και υπερσ. που αναπληρώνονται 164 παρατηρήσεις στους συµφων ληκτους παρακειµένους 165 ο παρκ. και υπερσ. των ρηµ. πέµποµαι, κάµπτοµαι, λέγχοµαι 166 µονολεκτική ευκτική µέσου παρακει- µένου 166 Eν τητα 14 η Συνηρηµένα ή περισπώµενα ρήµατα 167 ρήµ. α τάξης σε άω 167 ρήµ. που κλίνονται κατά το τιµάω 167 ρήµ. σε ήω ( ) 168 ρήµ. β τάξης σε έω 169 ρήµ. που κλίνονται κατά το ποιέω 170 δισ λλαβα ρήµ. σε έω 173 ρήµ. γ τάξης σε ω 175 ρήµ. που κλίνονται κατά το δηλ ω 175 γενικές παρατηρήσεις για τα συνηρηµένα ρήµ. 176 οι άλλοι χρ νοι των συνηρηµένων 176 ρήµ. σε άω 176 ρήµ. σε έω 177 ρήµ. σε ω 177 καταλήξεις συνηρηµένων ρηµάτων 178 Eν τητα 15 η Pήµατα β συζυγίας ( µι) 180 παρατηρήσεις 180 αξιοπρ σεκτα φαιν µενα στα φωνηεντ ληκτα σε µι 181 οι διαφορές στα ρήµ. πίσταµαι - φίσταµαι 183 ρήµ. που λήγουν σε µι, µαι 184 άλλα ρήµ. της β συζυγίας - κλίση 185 κλίση ε µί, ε µι, φηµί, κε µαι, κάθηµαι, ο δα, δέδοικα ή δέδια, οικα 185 (παρατηρήσεις) 187 τα σ νθετα του ε µί, ε µι, φηµί, ο δα, κε µαι 188 Eν τητα 16 η Pήµατα ανώµαλα, αποθετικά, απρ σωπα 190 ρήµατα ανώµαλα κατά τη σηµασία των χρ νων 190 ρήµατα αποθετικά 191 ρήµατα απρ σωπα ή τριτοπρ σωπα 192 Eν τητα 17 η Γενικές παρατηρήσεις για τα ρήµατα 193 τονισµ ς των σ νθετων µε πρ θεση ρηµάτων 193 τονισµ ς της σ νθετης υποτακτικής - ευκτικής 193 τονισµ ς της σ νθετης προστακτικής 194 παρατηρήσεις για τα δίχρονα των ρηµάτων 195 Eν τητα 18 η Άκλιτα 200 επιρρήµατα 200 προθέσεις 200 σ νδεσµοι 200 άκλιτα µε πολλαπλή σηµασία 201 MEPOΣ Γ IKAIOΛOΓHΣH ΣXHMATIΣMOY BAΣIKΩN TYΠΩN ONOMATΩN KAI PHMATΩN ουσιαστικά α κλίσης ασυναίρετα 207 ουσιαστικά α κλίσης συνηρη- µένα 207 ουσιαστικά β κλίσης συνηρη- µένα 207 αττικ κλιτα 207 ουσιαστικά γ κλίσης 208 επίθετα β κλίσης 209 επίθετα γ κλίσης 210 µετοχές 210 ρήµατα 211 Oµ ηχοι τ ποι 212

10 12 Περιεχ µενα H προσωδία των δίχρονων φωνηέντων στα ρήµατα 214 β συνθετικ 238 παρασ νθετα 239 MEPOΣ ETYMOΛOΓIKO Γενικές παρατηρήσεις 225 πρωτ τυπη λέξη 225 παράγωγη λέξη 225 ριζική λέξη 225 ρίζα 225 σ νθετη λέξη 226 απλή λέξη 226 διπλοσ νθετη - πολυσ νθετη λέξη 226 Παραγωγή 227 παράγωγα ουσιαστικά 227 απ ρήµατα 227 απ επίθετα 228 απ άλλα ουσιαστικά 229 παράγωγα επίθετα 231 απ ρήµατα 231 απ ον µατα 232 απ επιρρήµατα 234 παράγωγα ρήµατα 234 απ ον µατα 234 απ άλλα ρήµατα 235 απ επιρρήµατα 235 απ επιφωνήµατα 235 παράγωγα επιρρήµατα 236 τοπικά 236 τροπικά 236 ποσοτικά 236 χρονικά 237 τοπικά 237 Σ νθεση 238 α συνθετικ 238 MEPOΣ E I IOTYΠO ΛEΞIKO ANΩMAΛΩN PHMATΩN Iδι τυπο λεξικ ανωµάλων ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 243 AΣKHΣEIΣ Tονισµ ς, πνε µατα 301 A κλίση ουσιαστικών 303 B κλίση ουσιαστικών 303 Γ κλίση ουσιαστικών 311 Aνώµαλα ουσιαστικά 322 ευτερ κλιτα επίθετα 325 Tριτ κλιτα επίθετα 329 Mετοχή 337 Παραθετικά επιθέτων και επιρρηµάτων 340 Aριθµητικά 347 Aντωνυµίες 348 Pήµατα 355 Στοιχεία ρήµατος 355 Aσυναίρετα ρήµατα α συζυγίας 357 Συνηρηµένα ή περισπώµενα ρήµατα 362 Pήµατα β συζυγίας 366 Γενικές ασκήσεις απ λες τις εν τητες 371 Γενικές ασκήσεις για τα ρήµατα 376 Aσκήσεις µε τα κυρι τερα ρήµατα 389 Aσκήσεις ετυµολογικο 397

11 ENOTHTA 1 η ΣTOIXEIA ΦΘOΓΓOΛOΓIKOY 1. ιαίρεση φωνηέντων - ίφθογγοι α) Bραχ χρονα: ( ε, ( ο β) Mακρ χρονα: η, ω γ) ίχρονα: α, ι, υ (άλλοτε µακρ χρονα και άλλοτε βραχ χρονα). Oι δίφθογγοι (κ ριοι: αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου και καταχρηστικοί: α, η, ω) γενικά είναι µακρ χρονοι: στρατε ει, βασιλε, βο. M νοι οι δίφθογγοι αι και οι λογαριάζονται βραχ χρονοι, ταν βρίσκονται εντελώς στο τέλος ασυναίρετης κλιτής λέξης: α χ ρα ( ι, ο κ πο ( ι, αλλά: τα ς χώρα ι ς, το ς κήπο ις. Tο αι και το οι είναι µακρ χρονα στην κατάληξη της ευκτικής και στο τέλος των επιρρηµάτων και επιφωνηµάτων: π.χ. ποιήσα ι, ποιήσο ι, στείλα ι (ενώ τα απαρέµφ.: ποι σα ( ι, στε λα ( ι ), ο κοι, Iσθµο, ε ο, παπα. Bραχ χρονα ΠINAKAΣ Mακρ χρονα ε, ο η, ω αι, οι (στο τέλος κλιτών λέξεων) δίφθογγοι αι, οι fi È ÛÙÔ Ù ÏÔ Ï ÍÂˆÓ Â ÎÙÈÎ ÎÏÈÙÂ Ï ÍÂÈ 2. Tονισµ ς α. Γενικοί καν νες 1. Kαµιά λέξη δεν τονίζεται πιο πάνω απ την προπαραλήγουσα: πράττοµεν, πράττοµεν, πραττ µεθα, πικίνδυνος. 2. ταν η λήγουσα είναι µακρ χρονη, η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται: θάλασσα, αλλά: τ ς θαλάσσης, δικος, αλλά: δίκως.

12 16 Eν τητα 1 η 3. H προπαραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία: λυ µεθα, λυώµεθα, γοµαι, παρήγορος. 4. Kάθε βραχ χρονη συλλαβή, ταν τονίζεται, παίρνει πάντοτε οξεία ( (): νέος, φ ρος, τροχ ς. 5. H µακρ χρονη παραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει οξεία εµπρ ς απ µακρ χρονη λήγουσα ( ): θήκη, ο κου, κώµη, παιδε ω, κλαίω. 6. H µακρ χρονη παραλήγουσα, ταν τονίζεται, παίρνει περισπωµένη εµπρ ς απ βραχ χρονη λήγουσα (~ (): κ πος, φε γε, χ ρος. 7. ταν η λήγουσα είναι µακρ χρονη, η παραλήγουσα παίρνει πάντα οξεία: το κήπου, τ δώρ ω. β. Eιδικοί καν νες 1. H ασυναίρετη ονοµαστική, αιτιατική και κλητική των πτωτικών 1, ταν τονίζεται στη λήγουσα, κανονικά παίρνει οξεία: µαχητής ο µαχηταί τιµή α τιµαί, τ ν µαχητήν το ς µαχητάς τ ν τιµήν τ ς τιµάς µαχητ µαχητα τιµ τιµαί 2. H µακροκατάληκτη γενική και δοτική των πτωτικών, ταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωµένη: το µαθητο τ ν µαθητ ν τ ς τιµ ς τ ν τιµ ν τ µαθητ το ς µαθητα ς τ τιµ τα ς τιµα ς α το α τ ν α τ ς α το ς α τ α τα ς α τ Eξαιρο νται τα αττικ κλιτα: το λεώ, τ λε ώ, το ς λε ώς. 3. Στα πτωτικά, που τονίζεται η ονοµαστική του ενικο εκεί τονίζονται και οι άλλες πτώσεις του ενικο και του πληθυντικο, εκτ ς αν εµποδίζει η λήγουσα: λέων, λέοντος, λέοντες κτλ - αλλά: λε ντων ρρην, ρρενος, ρρενες κτλ - αλλά: ρρένων καστος, καστον, καστοι κτλ - αλλά: κάστου, κάστων, κάστους (η 1. Πτωτικά λέγονται τα πέντε κλιτά µέρη του λ γου (άρθρο, ουσιαστικ, επίθετο, αντωνυµία, µετοχή) που σχηµατίζουν πτώσεις.

13 Στοιχεία φθογγολογικο 17 λήγουσα είναι µακρά κι έτσι δεν µπορεί να τονιστεί η προπαραλήγουσα). Eξαιρέσεις: 1. Tα πρωτ κλιτα ουσιαστικά στη γενική πληθ. κατεβάζουν τον τ νο: π.χ. νεανίας τ ν νεανι ν, πολίτης τ ν πολιτ ν, θάλασσα τ ν θαλασσ ν. 2. Tα µονοσ λλαβα ον µατα της γ κλίσης στη γεν. και δοτ. λων των αριθµών τονίζονται στη λήγουσα: π.χ. φλ ξ, τ ς φλογ ς, τ φλογ τ ν φλογ ν, τα ς φλοξί. Σηµ. Tα µονοσ λλαβα: δ ς (= λαµπάδα), θ ς (= τσακάλι), τ ο ς, πα ς, δµώς, Tρ ς και τ φ ς στη γεν. πληθ. τονίζονται στην παραλήγουσα: τ ν δ άδων, τ ν θώων, τ ν των, τ ν παίδων, τ ν δµώων, τ ν Tρώων, τ ν φώτων. 4. H λήγουσα που προέρχεται απ συναίρεση, ταν τονίζεται, κανονικά παίρνει περισπωµένη: (τιµάω) τιµ, ο ( πιµελέες) πιµελε ς, τ ν ( ληθέ /σα) ληθ. Παίρνει µως οξεία, αν πριν απ τη συναίρεση είχε οξεία η δε τερη απ τις συλλαβές που συναιρο νται: ( στα ς) στώς, (κληίς, κλ ς) κλείς. 5. Kάθε λέξη που λήγει σε ευ και ου, ταν τονίζεται στη λήγουσα, παίρνει περισπωµένη: βασιλε, φε, πανταχο. Eξαίρεση: δο, ο, ο, πο (= κάπου, ίσως). 6. Tα επιρρήµατα σε ως, ταν τονίζονται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωµένη: καλ ς, ε τυχ ς 7. Oι µονοσ λλαβοι ρηµατικοί τ ποι µε µακρ φωνήεν παίρνουν περισπω- µένη: θ, θ ς, στ,, φ, φ ς (υποτ. του φηµί). Eξαίρεση: χρ και φ ς ή φ ς (οριστ. του φηµί). 3. Άτονες λέξεις έκα µονοσ λλαβες λέξεις της αρχαίας ελληνικής δεν παίρνουν τ νο: 1. Tα άρθρα,, ο, α. 2. Oι προθέσεις ε ς, ν, κ ( ξ). 3. Tα µ ρια ε, ς, ο (ή ο κ ή ο χ).

14 18 Eν τητα 1 η Oι λέξεις αυτές λέγονται και προκλιτικές ή προκλιτικά. Tο ο τονίζεται µε οξεία, (ή βαρεία) ταν αµέσως στερα απ αυτ υπάρχει στίξη: φ ής ο ; Tο ς τονίζεται α) ταν έχει τη σηµασία του ο τως (= έτσι): ο δ ς (= ο τε έτσι) και β) ταν βρίσκεται στερα απ τη λέξη στην οποία αναφέρεται: θε ς ς (= ως θε ς). λες οι άτονες λέξεις τονίζονται, ταν δέχονται τον τ νο του εγκλιτικο που ακολουθεί: π.χ. α γε ν ες, ε ς τε τ ς π λεις, ε τις λέγει. 4. Eγκλιτικές λέξεις - έγκλιση του τ νου Eγκλιτικές λέξεις είναι µερικές µονοσ λλαβες ή δισ λλαβες λέξεις που συµπροφέρονται στενά µε την προηγο µενη και ακο γονται σαν µία λέξη. Ως εγκλιτικές λέξεις συνήθως χρησιµοποιο νται οι εξής: 1. οι µονοσ λλαβοι τ ποι των πλάγιων πτώσεων της προσωπικής αντωνυ- µίας µο, µοί, µ σο, σοί, σ ο, ο, 2. η α ριστη αντωνυµία τ ς τ εκτ ς απ το β τ πο ττα (= τιν ) 3. λοι οι δισ λλαβοι τ ποι της οριστικής του ενεστώτα των ρηµ. ε µ και φηµ 4. τα επιρρήµατα πο, ποί, ποθ ν πώς, π (ή π ή), ποτ 5. τα µ ρια γέ, τέ, ποί, πέρ, πώ, ν ν (= λοιπ ν), δ (το πρ σφυµα, χι ο σ νδεσµος). O τ νος των εγκλιτικών 1. Xάνεται α) σε λα τα εγκλιτικά, ταν η προηγο µενη λέξη είναι οξ τονη ή περισπώµενη: νήρ τις, να ν τινα, καλ σε, καλ τινα β) µ νο στα µονοσ λλαβα εγκλιτικά, ταν η προηγο µενη λέξη είναι παροξ τονη: φέρω τι, φίλος τις. 2. Aνεβαίνει (ως οξεία), ταν η προηγο µενη λέξη είναι προπαροξ τονη ή προπερισπώµενη ή άτονη ή εγκλιτική: νθρωπ ς τις, νθρωποί τινες, κ π ς τις, ε τίς στί µοι φίλος (ο τ νος του τίς ανεβαίνει στο ε, του στ στο τ ς και του µο στο στ ). O τ νος ανεβαίνει στη λήγουσα της προηγο µενης λέξης. 3. Mένει στη θέση του, α) ταν η προηγο µενη λέξη είναι παροξ τονη και το εγκλιτικ δισ λλαβο:

15 Στοιχεία φθογγολογικο 19 φίλοι ε σίν, λ γοι τινές β) ταν η προηγο µενη λέξη έχει πάθει έκθλιψη ή ταν πριν απ το εγκλιτικ υπάρχει στίξη: καλ ν δ στ ν Oµηρος, φασί, τυφλ ς ν γ) ταν υπάρχει έµφαση ή αντιδιαστολή: παρ σο, πρ ς σέ τα τα σοί λέγω, ο κ κείν ω. Πρακτικ ς καν νας O τ νος των εγκλιτικών ανεβαίνει στην τελευταία συλλαβή της προηγο µενης λέξης, αρκεί να µην οξ νεται η παραλήγουσά της και να µην υπάρχει στίξη ή έκθλιψη. Aλλιώς παραµένει στο εγκλιτικ ή χάνεται: π.χ. νθρωπ ς τις, κ π ς τις, αλλά: νθρώπου τιν ς, λ γος τις, τιµ σε, καλ τινας, γαθ ς τις, καλ ν δ στίν. Σηµ. Mερικά εγκλιτικά συνενώνονται µε ορισµένες προηγο µενες λέξεις και γράφονται σαν να είναι µια λέξη. Oι λέξεις αυτές κρατο ν τον αρχικ τ νο τους και δεν ακολουθο ν το σχετικ καν να του τονισµο : ο τε, µήτε, ε τε, ντε, στε, σπερ, καίτοι, ο µοι, ε θε, δε, ο δε κ.ά. 5. Tα πνε µατα 1. Kάθε λέξη που αρχίζει απ φωνήεν ή δίφθογγο ή απ σ µφωνο ρ παίρνει πάνω σ αυτ ένα ιδιαίτερο σηµάδι που λέγεται πνε µα. Tα πνε - µατα είναι δ ο, η ψιλή ( ) και η δασεία ( ): νήρ, γώ, ποµαι, βρις, ε ρίσκω, α µα, έω. 2. Σε πολλές περιπτώσεις µπορο µε να καταλάβουµε τι µια λέξη παίρνει δασεία, αν την κάνουµε σ νθετη µε πρ θεση που περιέχει π ή τ πριν απ το τελικ φωνήεν ( π, κατά, πί, µετά, ντί, π ). ταν το π τρέπεται στο δασ του φ και το τ σε θ µετά τη σ νθεση, τ τε η λέξη (β συνθετικ ) δασ νεται. Π.χ. α ρ φαιρ, µιλλα φάµιλλος, πτω φάπτω, ε ρίσκω φευρίσκω, ρµ ζω φαρµ ζω, γιος, γιάζω καθαγιάζω, γο µαι φηγο µαι, ε ργνυµι κάθειρξη, κνο µαι φικνο µαι κτλ Aντίθετα: στησα κατέστησα, στην, στη κατέστη, λλυµι π λλυµι ( πώλεια), ρχοµαι µετέρχοµαι, λα νω - πελα νω κτλ

16 20 Eν τητα 1 η 6. Πάθη φωνηέντων και συµφώνων α) Πάθη φωνηέντων και διφθ γγων 1) Συναίρεση: π.χ. Eρµ ς ( Eρµέ-ας), συκ (συκέ-α), τιµ µεν (τιµά-οµεν), δηλο ν (δηλ -ειν), προ λεγον (προ-έλεγον), προυθυµήθη (προ-εθυµήθη), Σωκράτους (Σωκράτε /σ-ος). 2) Kράση: π.χ. το νοµα (τ νοµα), µεντ ν (µέντοι ν), γ µαι ( γ ο µαι), γ δα ( γ ο δα), κ γ (κα γ ), τα τ (τ α τ ), τ νδρ ς (το νδρ ς), τ µ (τ µ ), γαθ ( γαθ ), προ ργου (πρ ργου), κ τα (κα ε τα), κ ν (κα ν), κ ν (κα ν), θ τερον (τ τερον = τ τερον), χ κετε ετε (κα κετε ετε), το ργον ή το ργον (τ ργον), τ λλα ή τ λλα (τ λλα) δες σηµ. 2. Σηµ. 1.: Σηµ. 2: Tο σηµάδι που είναι µοιο µε ψιλή λέγεται κορωνίδα και µπαίνει πάνω στο σηµείο της κράσης. ταν µως η πρώτη λέξη αποτελείται απ ένα φωνήεν ή δίφθογγο που παίρνει δασεία, στη θέση της κορωνίδας σηµειώνεται δασεία: π.χ. νθρωπος ( νθρωπος), ν ρ ( ν ρ), ν ( ν), ο νεκα (ο νεκα), γ ( γ ). Πολλοί εκδ τες γράφουν το ργον, τ λλα κτλ. 3) Έκθλιψη: Έκθλιψη είναι η αποβολή του τελικο βραχέος φωνήεντος µιας λέξης, ταν η επ µενη αρχίζει απ φωνήεν ή δίφθογγο. π.χ. π µο ( π µο ), ο τ α τ ς (ο τε α τ ς), τ λθεν (= τε λθεν), παρ µο (παρ µο ), δείν παθον (δειν παθον), φήµ γ (φηµ γ ), πτ σαν ( πτ σαν), φ µ ν ( π µ ν), ν χθ λην (ν κτα λην). εν εκθλίβονται ποτέ: 1. Oι δίφθογγοι 2. το υ 3. το α και το ο των µονοσ λλαβων λέξεων (π.χ., τ, τ ) 4. οι προθέσεις χρι, µέχρι, περί, πρ 5. ο ειδικ ς σ νδεσµος τι ( τ = τε) 6 η α ριστη αντωνυµία τ και η ερωτηµατική τί. Σηµ. Kατά την έκθλιψη ο τ νος του φωνήεντος που εκθλίβεται σε κλιτές λέξεις και στο αριθµητικ πτ ανεβαίνει ως οξεία στην παραλήγουσα της λέξης που εκθλίβεται

17 Στοιχεία φθογγολογικο 21 π.χ. πολλ - π λλ, µ - µ, δειν - δείν, τα τ - τα τ, πτ - πτ. Eξαιρείται η λέξη τιν - τιν, που δεν ανεβάζει τον τ νο, για να µη συγχέεται µε την ερωτηµατική τίν. 4) Aφαίρεση, υφαίρεση: π.χ. γαθ ( γαθ ), ε (α ε = υφαίρεση), Aρεοπαγίτης ( Aρειοπαγίτης). 5) Συγκοπή: π.χ. πατρ ς (πατέρ-ος), µητρ ς (µητέρ-ος), γίγνοµαι (γι-γέν-οµαι), σχον ( -σεχ-ον). 6) Aνάπτυξη: π.χ. πατράσι (πατ/ερ-σι), νδράσι ( νέρ-σι > νδρ-σι > νδράσι). 7) Mετάθεση: π.χ. τ ν Π κνα (Πν κα). 8) Aφοµοίωση: π.χ. τερος ( τερος), Oρχοµεν ς ( Eρχοµεν ς), βολ ς ( βελ ς). 9) Aντιµεταχώρηση (= αµοιβαία αλλαγή του χρ νου µεταξ δ ο γειτονικών φωνηέντων): π.χ. βασιλέως (βασιλ ος: η>ε, ο>ω), τ ν βασιλέ α (βασιλ α ( : η<ε, α> ( α), π λεως (π ληος). 10) Ποιοτική µεταβολή ή τροπή ή ετεροίωση (η>ω, ε>ο): π.χ. λ γος (λέγω), φ ρος (φέρω), ωγµ ( ήγ-νυµι), λοιπ ς (λείπ-ω), σπουδή (σπε δ-ω), µοιβ ( µείβ-ω). 11) Ποσοτική µεταβολή (ω>ο, η>ε, ο>ω, ε>η κτλ): π.χ. (βράχυνση: µακρ >βραχ ) δίδωµι, δ ρον > δίδοµαι, δ σις, δοτ ς / στηµι > στ αµαι, ( / τίθηµι > τίθεµαι, θέσις, θετ ς / λείπω > λ ( ιπον, / φε γω > φ υγον, ( φ υγ ( / κο ω > κο. (έκταση: βραχ > µακρ ) ποιέ-ω > ποιη-τής, ποίη-µα / νερ > ν ρ / ητορ > ήτωρ / δηλ -ω > δηλώ-σω, δήλωσις / πίσταµαι > πιστάµην, πιστήθην / ε ρίσκω > η ρον / στο > στωικ ς / λιµ ν > λιµ ν / ληθ ς > ληθ ς / Σωκράτεσ > Σωκράτης / σ φρον > σώφρων. 12) Aντέκταση ή αναπληρωµατική έκταση: (= έκταση στερα απ αποβολή συµφώνου) π.χ. τάλ ας (τάλ α ( /ν-ς), λυθε ς (λυθέν/τ-ς), γέρουσι (γέρον/τ-σι), το ς λυ-

18 22 Eν τητα 1 η θε σι (λυθέν/τ-σι), το ς λαβο σι (λαβ ν/τ-σι), µεινα ( µεν-σα, µε/ννα: αφοµοίωση + απλοποίηση), το ς στ σι ( στ ( αν/τ-σι), π σι (π ( αν/τ-σι). β) Πάθη συµφώνων 1) Aποβολή: π.χ. γέγραφθε (γέγραφ- /σθε), λ ου ( λ ε /σ-ο, ε+ο > ου), το δάσους (δάσε/σ-ος, ε+ο > ου), στηµι ( /σί -στηµι), γγέλθαι ( γγέλ- /σθαι), το ς γένεσι (γένε /σ-σι = απλοποίηση), στειλα ( στελ-σα) > στε/λλα: αφοµοίωση σ, απλοποίηση λ, αντέκταση ε>ει), το ς ποιµέσι (ποιµέ/ν-σι), µέλ ας (µέλα/ν-ς), ρνις ( ρνι /θ-ς), λπ ς ( λπί /δ-ς), ναξ ( νακ/τ-ς), το ς γίγασι (γίγαν/τ-σι: αποβ. ντ + αντέκτ. ( α> α), το ς λθο σι ( λθ ν/τ-σι: αποβ. ντ, αντέκτ. ο>ου), χαρίεις (χαρίεν/τ-ς: αποβ. ντ, αντέκτ. ε>ει), λέον (λέον/τ-), τ π ν (παν/τ-), ε ς ( ν-ς: αποβ. ν + αντέκτ. ε>ει). 2) Aνάπτυξη συµφώνων: π.χ. µεσηµβρία (µεσηµρία), γαµβρ ς (γαµρ ς), νδρ ς ( νέρ-ος > νρ- ς: ανάπτ. δ), ρρητος, ρριπτον, ρριφα, π ρρητος, ρρυθ- µος, ρρωστος (α + ώννυµι). 3) Mετάθεση του j (επένθεση): αν+j > αjν > αιν αρ+j > αjρ > αιρ ορ+j > οjρ > οιρ π.χ. µαραίνω (µαράν-jω), καθαίρω (καθάρ-jω), α ρω ( ρ-jω), χαίρω (χάρ-jω), µο ρα (µ ρ-jα), µέλαινα (µέλαν-jα), τάλαινα (τάλαν-jα). 4) Ένωση ή συγχώνευση συµφώνων: π.χ. ταξα ( ταγ-σα), νυξ ( νυχ-ς), Aραψ ( Aραβ-ς), φυλάττω (φυλάκ-jω), λλάττω ( λλάγ-jω), λάττων ( λάχ-jων), χαρίεσσα (χαρίετ-jα), λπίζω ( λπίδ-jω), ρίζω ( ρίδ-jω), π σα (π αντ-jα ( > π ανσα), λυθε σα (λυθέντ-jα > λυθένσα: τ+j = σ, αποβ. ν, αντέκτ. ε>ει), ( στ σα ( στ αντ-jα ( > στ ανσα: ( τ+j = σ αποβ. ν, αντέκτ. α> ( α), κο σα ( κ ντ-jα > κ νσα), ρπάζω ( ρπάγ-jω). 5) Aφοµοίωση συµφώνων: π.χ. γράµµα (γράφ-µα), ε ληµµένος (ε ληφ-µένος), συνηµµένος (συνηπ-µένος, θ. π-τ-), στειλα ( στελ-σα > στε/λ-λα: αφοµ. σ>λ, απλοπ. λ, αντέκτ. ε>ει έτσι σχηµατίστηκαν λοι οι α ρ. α άσιγ- µοι), κρινα ( κρ ( ιν-σα > κρ ι /ννα), σβέννυµι (σβέσ-νυµι), Πελοπ ννησος (Πελοπ σ-νησος), στέλλω (στέλ-jω), κτείνω (κτέν-jω >

19 Στοιχεία φθογγολογικο 23 κτέ/ννω: αφοµ. j>ν, απλοπ. ν, αντέκτ. ε>ει), ο κτίρω (ο κτίρ-jω > ο κτίρρω: αφοµ. j>ρ, απλοπ. ρ, αντέκτ. ( ι> ι), µ νω ( µ ν-jω > µ /ννω > αντέκτ. ( υ> υ), κρίνω (κρίν-jω > κρί/ν-νω > αντέκτ. ( ι> ι), ξυµµένος ( ξυν-µένος), πληµµελ ς (πλην-µελ ς), λλιπ ς ( ν-λιπ ς), συρρέω (συν-ρέω). 6) Aνοµοίωση συµφώνων (χ>κ, φ>π, θ>τ): α) (µε τροπή) π.χ. τέθυκα (θέθυκα), πέφυκα (φέφυκα), κεχ ρευκα (χεχ ρευκα), τυθήσοµαι (θυθήσοµαι), τέθην ( θέθην), λ θητι (λ θηθι), τ ς τριχ ς (θριχ ς), τρέφω (θρέφω), τάφην ( θάφην), χω ( χω < σέχω). β) (µε αποβολή) π.χ. γήοχα ( γή /γοχα), φατρία (φ /ρατρία), γ) (µε συλλαβική ανοµοίωση) π.χ. τράπεζα (τε-τράπεζα), µφορε ς ( µφιφορε ς). 7) Tροπή συµφώνων κλεκτ ς ( κλεγ-τ ς), γραπτ ς (γραφ-τ ς), διώχθην ( διώκθην), τρέφθην ( τρέπθην), φρο δος (πρ + δ ς), φρουρ ς (προ-fορ ς, προ- ρ ς), τετράφθαι (τετράπ- /σθαι, π>φ), πεπράχθω (πεπράγ- /σθω, γ>χ) (= συµπνευµατισµ ς), διωγµ ς (διωκµ ς), πεφυλαγµένος (πεφυλακµένος), χαριέστερος (χαριέτ-τερος), πείσθην ( πείθ-θην), πέπεισµαι (πέπειθ-µαι), πλο σιος (πλο τιος), κο σιος ( κ ντιος > κο σιος: τροπή τ>σ, αποβ. ν, αντέκτ. ο>ου), µπνέω ( νπνέω), συγχαίρω (συν-χαίρω), παγκάκιστος (παν-κάκιστος).

20 ENOTHTA 12 η ΣTOIXEIA TOY PHMATOΣ 1. Παρεπ µενα του ρήµατος 1) ιάθεση: α) ενεργητική β) µέση γ) παθητική δ) ουδέτερη 2) Aριθµ ς: α) ενικ ς β) δυϊκ ς γ) πληθυντικ ς 3) Πρ σωπο: (α, β και γ ) 4) Έγκλιση: α) οριστική β) υποτακτική γ) ευκτική δ) προστακτική Oνοµατικοί τ ποι: α) απαρέµφατο, β) µετοχή. 5) Xρ νος (στην οριστική) α) ενεστώτας β) παρατατικ ς γ) µέλλοντας (απλ ς) δ) α ριστος ε) παρακείµενος στ) υπερσυντέλικος ζ) συντελεσµένος µέλλοντας i) αρκτικοί: α) ενεστώτας β) (απλ ς) µέλλοντας γ) παρακείµενος ii) ιστορικοί: α) παρατατικ ς β) α ριστος γ) υπερσυντέλικος iii) συντελικοί α) παρακείµενος β) υπερσυντέλικος γ) συντελεσµένος µέλλοντας

21 122 Eν τητα 12 η Eνεστώτας A ριστος Παρακείµενος Ô Ô Παρατατικ ς Yπερσυντέλικος M ÏÏÔÓÙ } Xρ νοι και εγκλίσεις έχουν οριστική, υποτακτική, ευκτική, προστακτική, απαρέµφατο, µετοχή. έχουν µ νο οριστική. έχει οριστική, ευκτική, απαρέµφατο, µετοχή. 6) Φωνές: α) ενεργητική ( ω, µι) β) µέση ( µαι) 7) Συζυγίες α) πρώτη ( ω) λ ω, τιµ β) δε τερη ( µι) δείκνυµι Σηµ. 1.: Tο απαρέµφατο και η µετοχή ενεστώτα και παρακειµένου ισοδυναµο ν µε ιστορικ χρ νο και µεταφράζονται µε παρατατικ και υπερσυντέλικο αντίστοιχα, ταν εξαρτώνται απ ιστορικ χρ νο. Π.χ. πορε οντο π το ς πολεµίους νοµίζοντες λίγους ε ναι (= πε ν µιζον ) αδίως π σιν πείθοντο ο δ ν γνωκ τες (= πε ο δ ν γνώκεσαν). Σηµ. 2: Iστορικ ς χρ νος είναι και ο ιστορικ ς ενεστώτας. 2. K ρια στοιχεία για το σχηµατισµ του ρήµατος 1) Kατάληξη 2) Θέµα 3) Xαρακτήρας 4) A ξηση 5) Aναδιπλασιασµ ς 6) Bοηθητικ ρήµα (για τους περιφραστικο ς τ πους) Π.χ. λ -ω, -λυ-ον, -λε-λ -κειν: λυ- ı Ì ω, ον, κειν καταλήξεις - α ξηση λε- αναδιπλασιασµ ς υ- χαρακτήρας. 3. Θέµα Θέµα ρηµατικ (το αρχικ θέµα του ρήµατος: λ ω, γράφ ω) χρονικ (αυτ που παίρνουµε ως βάση για να σχηµατίσουµε κάθε χρ νο: ενεστ. και παρατ. γραφ, µέλλοντας και α ρ. γραψ, παρακ. και υπερσ. γεγραφ ).

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ.Α Αµελίδης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 1. Ουσιαστικά 3 2. Επίθετα 9 3. Παραθετικά 14 4. Αντωνυµίες

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-407-6. Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται απ το συγγραφέα

ISBN 960-431-407-6. Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται απ το συγγραφέα 2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται απ το συγγραφέα ISBN 960-431-407-6 Copyright: Eυάγγελος B. Πετρο νιας, Eκδ σεις Zήτη, Mάϊος 1997, Nοέµβριος 1999, ιορθωµένη ανατ πωση: Φεβρουάριος 2007, Θεσσαλονίκη H

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2007 Συγγραφική ομάδα: Μαρία Τζεβελέκου, Βίκυ Κάντζου, Σπυριδούλα Σταμούλη Εικονογράφηση: Ελευθέριος Βλαχάκης Σελιδοποίηση, εκτύπωση : On Demand A.E. Λ. Κορωπίου -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Γ τάξη ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε E À à À ø π Àª ø π π π øƒ π KAPA IANNH & M ƒπ KAT O IANNOY IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ EappleÂÍÂÚÁ Û fiáô 1. π ø Τ ο θέµα του άρθρου αυτο είναι η παρουσίαση του πρώτου λεξικο της σειράς Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο διδασκαλίας της Π Ο Ν Τ Ι Α Κ Η Σ διαλέκτου σε Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν.

Συνταγές μαγειρικής. N ı Ì Û È fiùè Tο τρίτο πρόσωπο δεν έχει ξεχωριστό τύπο και συμπληρώνεται από την υποτακτική: ας (να) παίξει, ας (να) παίξουν. Συνταγές μαγειρικής 7 Προστακτική αορίστου Προστακτική αορίστου Προστακτική είναι η έγκλιση που χρησιμοποιούμε όταν προστάζουμε, όταν δίνουμε εντολές ή οδηγίες σε κάποιον ή ακόμα όταν θέλουμε να εκφράσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Το μονοτονικό σύστημα ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Το μονοτονικό σύστημα 1. Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τονικό σημάδι. Θεωρούνται μονοσύλλαβοι και μένουν άτονοι οι συνιζημένοι τύποι, π.χ., μια, για, γεια, πια, ποιος, ποια, ποιο, νιος

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες

Διαβάστε περισσότερα