Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο. ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η εξγαζία απηή κειεηά θηινζνθηθά εξωηήκαηα εζηθώλ θξίζεωλ θαη ζηάζεωλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Μέζα από κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε αλαδεηά ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ έλλνηα ηεο εγγελνύο αμίαο θαη ηελ έλλνηα ηεο εηεξόηεηαο. Δύν είλαη ηα εξωηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο: α) Πνύ θαη πώο πξέπεη λα ραξάμεη θαλείο ηε δηαρωξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξωπν θαη ηε θύζε έηζη ώζηε ν ηξόπνο δωήο ηνπ αλζξώπνπ λα κελ είλαη αζύκβαηνο κε ηνλ ηξόπν ηνπ είλαη ηεο θύζεο, β) Έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεώζεηο πξνο όληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζώο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα, όπωο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθόηεξα θπζηθέο δηαπιάζεηο - νηθνζπζηήκαηα; Πνηεο είλαη απηέο νη ππνρξεώζεηο; Η έλλνηα ηεο εζηθόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη, ζηελ παξνύζα εξγαζία, από ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξεηηθόηεηα (εηεξόηεηα) ηνπ αλζξώπνπ ωο όληνο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα όληα ηεο θύζεο, δειαδή από ην αλ εθιακβάλεηαη ωο απόιπηε ή ωο ζρεηηθή. Η πξώηε εθδνρή απαληά ζηελ θαξηεζηαλή παξάδνζε ελώ ε δεύηεξε πξνζβιέπεη ζε κηα θηινζνθία ηεο εμέιημεο, όπνπ ε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ εξκελεύεηαη κε ηνλ όξν ζπλαξηεκέλε εηεξόηεηα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή εζηθή, εγγελήο αμία, εηεξόηεηα, αλζξωπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, νηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο Π.Ε. θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ εξγαζία απηή κειεηά θηινζνθηθά εξσηήκαηα εζηθψλ θξίζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε αλαδεηά ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ έλλνηα ηεο εγγελνχο αμίαο θαη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη: α) Πνχ θαη πψο πξέπεη λα ραξάμεη θαλείο ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε έηζη ψζηε ν ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ λα κελ είλαη αζχκβαηνο κε ηνλ ηξφπν ηνπ είλαη ηεο θχζεο, β) Έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο φληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζψο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα, φπσο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθφηεξα θπζηθέο δηαπιάζεηο - νηθνζπζηήκαηα; Πνηεο είλαη απηέο νη ππνρξεψζεηο;

2 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε έλλνηα ηεο εζηθφηεηαο πξφθεηηαη λα πξνζδηνξηζηεί, απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο φληνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα φληα ηεο θχζε, δειαδή απφ ην αλ εθιακβάλεηαη σο απφιπηε ή σο ζρεηηθή. Ζ πξψηε εθδνρή απαληά ζηελ θαξηεζηαλή παξάδνζε ελψ ε δεχηεξε πξνζβιέπεη ζε κηα θηινζνθία ηεο εμέιημεο, φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν ζπλαξηεκέλε εηεξφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ηζηνξηθά, αλαηξέρνληαο ζηηο εζηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο, ζε γεληθέο γξακκέο, αιιεινζπγθξνχνληαη. Έηζη ε αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, απφ ηε κηα πιεπξά, δηαηείλεηαη, πσο θαλέλα θαζήθνλ δελ δεζκεχεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνχ πξνο ηα κε αλζξψπηλα φληα θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν, θαζψο νη άλζξσπνη είλαη ην κνλαδηθφ είδνο κε εγγελή αμία ζηνλ πιαλήηε. ηα πιαίζηα ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεψξεζεο εμεηάδνληαη ηξεηο «ζηαζκνί»: Ο Υξηζηηαληζκφο, ν Rene Descartes θαη ν Immanuel Kant. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε νηθνθεληξηθή ζεψξεζε, ππνζηεξίδεη πσο ε θχζε έρεη εγγελή αμία θαη πσο νη εζηθέο ππνρξεψζεηο καο νθείινληαη ζηε θχζε θαζεαπηή. Ο αλζξσπνθεληξηθφο ηξφπνο κεηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηε νηθνθεληξηθή ζεψξεζε, ε βαζχηεξε αηηία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη, κφλν κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηάζεο αμηψλ πξνο νηθνθεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζα ζψζεη ηνλ πιαλήηε. Θεσξίεο «ζηαζκνί» πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε Ζζηθή ηεο Γεο, ηνπ Aldo Leopold θαη ε Βαζηά Οηθνινγία ηνπ Ννξβεγνχ Arne Naess. Σέινο ε Κνηλσληθή νηθνινγία ηνπ Murray Bookchin θαη ν Οηθνθεκηληζκφο ζεσξνχλ πσο ε νηθνινγηθή θξίζε έρεη ηηο βαζχηεξεο ξίδεο ηεο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ζηα δεηήκαηα ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Τπνζηεξίδνπλ πσο ην θπξίαξρν κνληέιν εθκεηάιιεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επεθηείλεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ θχζεο (Γεσξγφπνπινο, 2002: ). Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Σα ζεκεξηλά πεξηβαιινληηθά αδηέμνδα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα κηα θξηηηθή επαλεμέηαζε ηήο κέρξη ηψξα θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θηινζνθίαο γηα ηε θχζε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα θηινζνθία ηεο θχζεο, ε νπνία λα αλαζεσξεί ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηήλ, απαηηείηαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηε θηινζνθία ηεο θχζεο, σο ζεσξεηηθήο θηινζνθίαο ηνπ κε-αλζξψπηλνπ θφζκνπ θαη ε επαλέληαμε ζηε λέα απηή θηινζνθηθή ζεψξεζε, ηεο πξαθηηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη ηεο αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο θχζεο κε έλα λέν θπζηνθεληξηθφ ηξφπν, ζηνλ νπνίν λα είλαη δπλαηή ε ζεψξεζε θαη ηνπ αλζξψπνπ σο θχζεο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 4). Ζ νηθνινγηθή θξίζε εηζπξάηηεηαη απφ ην κέζν άλζξσπν σο θάηη θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αλεπηπγκέλν βνξξά ηνπ πιαλήηε. Ρχπαλζε, ππεξπιεζπζκφο θαη θαθνδηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ καξηπξνχλ ηελ, είηε ιφγσ άγλνηαο είηε ιφγσ ζθνπηκφηεηαο, παξαβίαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ γήηλσλ νηθνζπζηεκάησλ απφ κέξνπο ηνπ είδνπο homo sapiens sapiens. Ο αλεπηπγκέλνο βνξξάο θαη ην θπξίαξρν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ, επζχλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηε ξχπαλζε θαη θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνλ κε αλεπηπγκέλν λφην, ν νπνίνο ηππηθά, επζχλεηαη, ιφγνπ ράξε, γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ή ηελ θαηαμχιεπζε ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ, ελέξγεηεο φκσο νη νπνίεο ηαπηφρξνλα είλαη απφ ηα ιίγα αληίδνηα πνπ δηαζέηεη ελάληηα ζηε θηψρεηα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. Οπζηαζηηθά ε επζχλε βαξχλεη ην πνζνηηθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ βνξξά ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ιεζηξηθή ζρέζε ηφζν απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν

3 θαη απέλαληη ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ζεσξεηηθνί ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο (environmental ethics), θαηέιεμαλ πσο κηα ειπίδα ελάληηα ζην γηγάληην απηφ πξφβιεκα είλαη ε θάπνηνπ είδνπο αλαδηεπζέηεζε ησλ αμηψλ πνπ ξχζκηδαλ σο ηψξα ηηο ζπκπεξηθνξέο καο ή αθφκα θαη ε επεμεξγαζία λέσλ αμηψλ σο αλαζρεηηθψλ πξνο ηελ πιεκκπξίδα ησλ αληηνηθνινγηθψλ πξαθηηθψλ (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 819). Φχζε θαη άλζξσπνο απνηεινχλ ζεκειηαθή αληίζεζε κέζα ζ έλα πιαίζην δηραζηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν ε νπνία γηα αηψλεο θπξηάξρεζε ζηε δπηηθή θηινζνθηθή δηαλφεζε. Οη ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ελφο ππνθεηκέλνπ παλίζρπξνπ (κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο), πξνο ηε θχζε, ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ απιά ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη εθεί γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, απνδεηθλχνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11). Γηα πνιινχο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο δηαλνεηέο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηηο πιαλεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ αθεηεξηαθψλ εζθαικέλσλ πξαθηηθψλ ζηνπο ηξφπνπο επίδξαζεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαη ηελ αλαδήηεζε θαη εθηίκεζε σο βαζχηεξσλ αηηηψλ, ησλ αμηψλ κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηε θχζε. Οη δηαλνεηέο απηνί αηηνχληαη επίζεο θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη εζηθψλ ζεκειίσλ ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ θαη θχζεο. Μηα θηινζνθία πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη νηθνινγηθή ππνρξενχηαη λα επηρεηξήζεη ηε ζπλέλσζε θαη ην ζπγθεξαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πξνζπαζεηψλ, ζε ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα ζπγθαηαλεχνπλ ζηελ χπαξμε εζσηεξηθήο αμίαο φισλ ησλ φλησλ. Ζ θηινζνθία απηή ζα επηρεηξεί κηαλ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδεψλ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε κηαο λέαο, «νξζφηεξεο» ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην θπζηθφ θφζκν (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 137, 138). ΔΓΓΔΝΗ ΑΞΙΑ, ΔΣΔΡΟΣΗΣΑ, ΗΘΙΚΗ Μία βαζηθή δηάθξηζε ηίζεηαη κεηαμχ ρξεζηηθψλ θαη εγγελψλ αμηψλ. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ ρξεζηηθή αμία είλαη θαιά, επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεηχρνπκε θάηη άιιν. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ εγγελή αμία είλαη θαιά θαζ εαπηά ρσξίο αλαθνξά ζε θάηη άιιν γηα ην νπνίν είλαη ρξήζηκα, θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη αληαιιάμηκα κε θάηη άιιν (Bowe, 1999:76). Δγγελήο αμία ελφο πξάγκαηνο είλαη απηή πνπ δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ αμία θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο, είλαη δειαδή απηαμία. ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο εγγελνχο αμίαο ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ην δήηεκα ηνπ πνηνο αμηνδνηεί θαη κε πνηα θξηηήξηα. Ζ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε εγγελήο αμία είλαη κηα απζαίξεηε θαηαζθεπή, θαζψο ν άλζξσπνο αμηνδνηεί, ν άλζξσπνο νξίδεη ηη είλαη «εγγελήο αμία» θαη ν άλζξσπνο ηελ απνδίδεη. Αλ ππνζηεξίμνπκε φκσο πσο ε εγγελήο αμία νπνηνπδήπνηε κε αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη εγθεθαιηθφ θαηαζθεχαζκα, ηφηε, γηα λα είκαζηε ζπλεπείο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε ην ίδην θαη γηα ηελ εγγελή αμία πνπ απνδίδνπκε ζηνλ άλζξσπν. Πξνθαλψο ν ζπλάλζξσπφο καο έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αμία γηα καο, γηαηί ζπλδεφκαζηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ςπρηθά καδί ηνπ ή γηαηί είκαζηε εηδηζηέο, φπσο ζσζηά ππνζηήξημε ν Singer (1985). Ο Aldo Leopold, ζην άξζξν ηνπ «Ζ Ζζηθή ηεο Γεο», (Leopold 1948) νξακαηίδεηαη ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ην αλζξψπηλν είδνο ζα αλαιάβεη εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο κε αλζξψπηλα φληα αιιά θαη θπζηθά αληηθείκελα. Ζ «ελειηθίσζε» απηή ζα ζπλνδεπηεί απφ κηα πξσηφθαληε (θαη αλαγθαία) επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θφιπνπο ηεο λεξά, θπηά, δψα, έδαθνο

4 θ.ι.π. κε εκάο ηνπο αλζξψπνπο σο απνδέθηεο ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεψλ καο θαη απέλαληη ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Ζ Ζζηθή ηεο Γεο ζέιεη ηνλ άλζξσπν λα ζπκκεηέρεη ζηελ εζηθή θνηλφηεηα σο απιφ κέινο ηεο. Δθηφο πεξηζσξηαθψλ εμαηξέζεσλ ν άλζξσπνο ζπλήζηδε παιαηφζελ λα ζεσξεί πσο έρεη εζηθέο ππνρξεψζεηο κφλν πξνο άιινπο αλζξψπνπο. Σν αμηαθφ καο ζχζηεκα παξ φιεο ηηο ιεπηέο επεμεξγαζίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δηαλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξίδεηαη, απφ αλνκία αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά φληα θαη ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 824, 825). Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο Ζζηθήο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ην ηη είλαη θαιφ-θαθφ, δίθαην-άδηθν, ζσζηφιάζνο, πξέπνλ-κε πξέπνλ θ.ιπ. Ζ Ζζηθή νξηνζεηεί δειαδή ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά καο πξνο ηνπο άιινπο. Όκσο πνηνη είλαη απηνί νη άιινη; Ωο ηψξα ε Ζζηθή θαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηεο, αθνξνχζε, κφλν, ηελ αξκφδνπζα κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη δειαδή ν έλαο αλζξψπνο πξνο ηνλ άιιν άλζξσπν θαη ζηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» δελ δηαλννχληαλ θαλείο λα ζπκπεξηιάβεη άηνκν δηαθνξεηηθνχ (κε αλζξψπηλνπ) είδνπο. Κη απηφ γηαηί ζεσξνχληαλ πσο κφλν ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα έρνπλ εγγελή αμία. Αλαδεηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ησλ ζπλερψο δηνγθνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θηάλνπκε ζην ηζρχνλ αμηαθφ καο ζχζηεκα, ην νπνίν νδήγεζε ζηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν. Ο άλζξσπνο, θάησ απφ ηηο ζπλερψο δηνγθνχκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, λα δηεπξχλεη ηα φξηα ηνπ θξαηνχληνο αμηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα άιια, ηα κε αλζξψπηλα φληα. Ζ δηεχξπλζε θαη νπζηαζηηθά ε αλαηξνπή ηνπ εζηθνχ θψδηθα πνπ ζεσξνχζε πσο ηα θαζήθνληά καο έρνπλ λφεκα κφλν φηαλ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη κηα ξηδηθή ηνκή ζην αλζξσπνθεληξηθφ αμηαθφ καο ζχζηεκα. Σελ ηνκή απηή επηρεηξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή έηζη ψζηε λα επεθηαζνχλ ηα φξηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε θχζε λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία θαη λα επσκηζηνχκε ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο καο θαη πξνο ηα άιια ηα κε αλζξψπηλα φληα (Γεσξγφπνπινο, 2002: 38). Με πνηνλ ηξφπν φκσο θαη πνχ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζέζεη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε έηζη ψζηε ν ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ λα κελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ χπαξμε ηεο θχζεο. Ζ αλζξψπηλε λνεκνζχλε ππεξβαίλεη ην βηνινγηθφ ηεο ππφζηξσκα ην νπνίν έρεη θνηλή βάζε κε ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ησλ άιισλ έκβησλ φλησλ. Ζ λνεκνζχλε αλαδεηθλχεη ηνλ άλζξσπν ην «δηαθνξεηηθφ» νλ κεηαμχ ησλ άιισλ φλησλ. Ζ λνεκνζχλε είλαη απηή πνπ ηνλ αλαδεηθλχεη σο ηε κείδνλα δηαθνξά ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί απεηιή θαη ζπγρξφλσο ππφζρεζε γηα ηε θχζε, γηαηί είλαη ν άλζξσπνο πνπ βιέπεη, απηφο πνπ γλσξίδεη πσο βιέπεη θαη κπνξεί λα αιιάμεη απηφ πνπ βιέπεη. Δίλαη ε Γηαθνξά πνπ κπνξεί λα παξάγεη δηαθνξά: ε Γηαθνξά άλζξσπνο αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο ηζηνξίαο. Καζψο ινηπφλ ε ζπλέρηζε ηεο δσήο πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ηζνξξνπηψλ θη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ελίζρπζε ηεο πνηθηιφηεηαο, ε πεξηβαιινληηθή εζηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη, πξσηαξρηθά, ζηε δηαθνξά σο δηθαίσκα αιιά θαη σο ρξένο ζε επίπεδν θχζεο θαη θνηλσλίαο. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζεί αλ ε επζχλε γηα ηε δηάζσζε ηεο δσήο ζπκπνξεχεηαη κε ηε δηάζσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαζψο ε δσή ζπληζηά κηα πνιιαπιή ελφηεηα. Ζ θαζνιηθφηεηα, εάλ είλαη εθηθηή, ζπληζηά ην θνηλφ δσηηθφ ζεκείν ησλ δηαθνξψλ (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11-16).

5 Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή, ζέηεη ζην θέληξν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ηελ θξίζηκε εξψηεζε: έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο φληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζψο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα φπσο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθφηεξα νηθνζπζηήκαηα; Καη, αλ λαη, ηη είδνπο ππνρξεψζεηο είλαη απηέο; Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ζ αλζξσπνθεληξηθή πεξηβαιινληηθή εζηθή ζέηεη ηνλ άλζξσπν ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη αληηιακβάλεηαη ηε θχζε πεξίπνπ σο πιήζνο άςπρσλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πιηθά απηά φπσο θξίλεη, ψζηε λα απμήζεη ηε δηθή ηνπ επεκεξία. Ζ Ζζηθή απηή ζεσξία, ζηελ αθξαία εθδνρή ηεο, ζεσξείηαη σο κηα εζηθή ηεο ερζξφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ην αληηθείκελν θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζρέζε θπξηαξρίαο θαη επηβνιήο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε θαη ηελ εμάιεηςε ρηιηάδσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο (Γεσξγφπνπινο, 2002:46.) Θεσξεί πσο θαλέλα θαζήθνλ δελ δεζκεχεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνχ πξνο ηα κε αλζξψπηλα φληα θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν θαζψο ν άλζξσπνο είλαη ην κνλαδηθφ είδνο κε εγγελή αμία. Ο Χριστιανισμός Ζ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, ηδηαίηεξα ζηε δπηηθή εθδνρή ηεο, παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα αλζξσπνθεληξηθή. ε απφιπηε αληίζεζε κε ηελ παγαληζηηθή αξραηφηεηα θαζηέξσζε έλαλ αληαγσληζηηθφ δπηζκφ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε θαη πξέζβεπε πσο είλαη ζέιεκα ζενχ λα εθκεηαιιεχεηαη ν άλζξσπνο ηε θχζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ.. Καηαζηξέθνληαο ηνλ παγαληζηηθφ αληκηζκφ ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία έθαλε δπλαηή ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο κε έλαλ ηξφπν πνπ έδεηρλε αδηαθνξία γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα. (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 50). Κεληξηθφ εχξεκα φισλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην θαηά πφζνλ θηιηθφο πξνο ηελ νηθνινγία είλαη ν Υξηζηηαληζκφο, θαίλεηαη λα είλαη πσο ε απφξξηςε ηνπ αληκηζκνχ θαη ε εγθαζίδξπζε ηνπ κνλνζετζκνχ παξαδίδνπλ ηνλ θφζκν, ζηεξεκέλν ηεο παγαληζηηθήο ηνπ ζπγγέλεηαο κε λεξάηδεο, πλεχκαηα ή ζενχο, σο θπζηθή πξψηε χιε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ θχζε απεθδπφκελε ηεο ηεξήο ηεο νπζίαο- εθπίπηεη ζε απιφ θπζηθφ πφξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 60-64). Ο Rene Descartes Ο Descartes κε ην πεξίθεκν «Cogito ergo sum», ηελ πξψηε αξρή ηεο Μεηαθπζηθήο ηνπ ζην Λφγν πεξί Μεζφδνπ (1637), εηζάγεη ηε Γπηηθή θηινζνθία ζε έλα ζπζηεκαηηθφ ππνθεηκεληζκφ θαη αλζξσπνθεληξηζκφ ν νπνίνο αθήλεη ηνλ «εμσηεξηθφ θφζκν» αθαηνίθεην θαη ρσξίο αμία, θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία δελ έρεη εμέιζεη αθφκα. Ο ηδξπηήο ηεο κνληέξλαο θηινζνθίαο, θιεξνδφηεζε ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ κηα ζεηξά απφ θαίξηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνινχκαζηε αθφκα θαη ζήκεξα. Με ηνλ πεξίθεκν δπηζκφ ηνπ αλάκεζα ζηελ εθηαηή θαη ηελ ζθεπηφκελε νπζία κεηαθίλεζε ηνλ άλζξσπν απφ ηε θχζε (αθνχ ν άλζξσπνο ζεσξείηαη σο ην κφλν ζθεπηφκελν θαη αηζζαλφκελν πιάζκα) θαη απνκπζνπνίεζε ηε θχζε κεηαηξέπνληάο ηε ζε έλα απιφ γεσκεηξηθφ κεραληζκφ. Σελ ίδηα ζέζε έδσζε θαη ζηα άιια δψα, ηα νπνία αξλήζεθε φηη έρνπλ αηζζήκαηα θαη ηα αληηκεηψπηζε σο πεξίπινθεο κεραλέο αθνχ ζπλέιαβε δηαηζζεηηθά ηελ πξψηε αξρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ, ηε βεβαηφηεηα φηη είλαη έλα ζθεπηφκελν νλ, «κηα ππφζηαζε ηεο νπνίαο νιφθιεξε ε νπζία ή ε θχζε ηεο δελ είλαη παξά ην λα ζθέπηεηαη θαη δελ έρεη αλάγθε, γηα λα ππάξρεη, απφ θαλέλα ηφπν θη νχηε εμαξηηέηαη απφ ηίπνηα πιηθφ». απηή ηε δηάθξηζε ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα

6 πξνζζέηεη ζηε ζπλέρεηα ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρήο, ηε ζθέςε, ε νπνία ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ χιε θαη ηε ζσκαηηθφηεηα ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε έθηαζε (Descartes, 1637). πλέπεηα ηεο Μεηαθπζηθήο ηνπ Descartes ήηαλ ε αθαίξεζε ηεο «αμίαο» απφ ηε θχζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε κειέηε θαη ε ζπλαθφινπζε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο. Ζ θχζε, σο ρψξνο εθηαηψλ ζσκάησλ, ζηεξεκέλε απφ θάζε εγγελή αμία, αιιά πινχζηα ζε πφξνπο, ήηαλ εθεί γηα λα θαηαθηεζεί (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:157, 158). Immanuel Kant Ο Kant δελ δέρεηαη πσο έρνπκε άκεζεο ππνρξεψζεηο πξνο ηα δψα. Πηζηεχεη πσο ηα δψα δελ έρνπλ απηνζπλείδεζε θαη ζεσξεί πσο είλαη απιά κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο είλαη απηνζθνπφο σο ην κφλν έιινγν νλ. Σα θαζήθνληα πνπ έρνπκε πξνο ηα δψα είλαη κάιινλ έκκεζα θαζήθνληα πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ιφγσ ησλ αλαινγηψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε θαη ηε δσηθή θχζε. Όηαλ πξάηηνπκε ην θαζήθνλ καο πξνο ηα δψα, έκκεζα εθπιεξψλνπκε ην θαζήθνλ καο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα (Kant, 1963). Ωο θξηηήξην γηα ηελ απφδνζε αθελφο εγγελνχο αμίαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ ζε άιια φληα, ζεσξεί ηελ νξζνινγηθφηεηα. Ο Καλη νξίδεη ηε νξζνινγηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα λα πξνρσξά θάπνηνο απφ ιεπηνκέξεηεο πξνο γεληθέο έλλνηεο θαη απνθαίλεηαη φηη ηα δψα θαζεαπηά δελ είλαη άμηα εζηθήο ζεψξεζεο, επεηδή δελ θαηέρνπλ ηε ζπκβνιηθή δνκή ηεο γιψζζαο, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ έθθξαζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 48, 49). Η ΟΙΚΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ζ Οηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα ακθηζβήηεζε ζηηο θπξίαξρεο θαη ζεκειηψδεηο θηινζνθηθέο παξαδνρέο γηα ηελ αμία θαη ηα φξηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο. Τπνζηεξίδεη πσο ε κεηαρείξηζε πνπ θάλνπκε ζηνλ θπζηθφ θφζκν (ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ κηα αλζξσπνθεληξηθή ζηάζε) είλαη ε βαζχηεξε αηηία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπζρεξεηψλ ζηηο νπνίεο έρνπκε εκπιαθεί θαη θαηαιήγεη, πσο κφλν κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηάζεο αμηψλ πξνο νηθνθεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζα ζψζεη ηνλ πιαλήηε. Ζ νηθνθεληξηθή ινγηθή ζεσξεί πσο νη εζηθέο ππνρξεψζεηο καο νθείινληαη ζηε θχζε θαζεαπηή. Ζ θχζε έρεη εγγελή αμία θαη δηθαηνχηαη λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηα αλζξψπηλα ζπκθέξνληα. Η Ηθική της Γης Πξσηεξγάηεο ηεο νηθνθεληξηθήο ζθέςεο, ν Aldo Leopold, εθπξφζσπνο ηεο νιηζηηθήο θηινζνθίαο, ππνζηήξημε κηα εζηθή πνπ ηελ νλφκαζε Ζζηθή ηεο Γεο (land ethic) (Leopold, 1949), ε νπνία δελ αθνξά κφλν ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηηο άιιεο νληφηεηεο. χκθσλα κε ηελ νηθνθεληξηθή ζθέςε, ε θχζε δελ έρεη πηα εξγαιεηαθή αμία γηα ηνλ άλζξσπν. Ο κε αλζξψπηλνο θφζκνο δελ λνείηαη πιένλ σο απνζήθε θπζηθψλ πφξσλ θαη πειψξηνο απνδέθηεο ησλ ιπκάησλ καο. Ο θπζηθφο θφζκνο πξνηθίδεηαη κε ηελ εγγελή αμία ηελ νπνία απνιάκβαλε κέρξη ηψξα κφλν ν άλζξσπνο, εγρείξεκα πνπ καο εηζάγεη θαηεπζείαλ ζην αβέβαην έδαθνο ησλ ζπλζεθψλ αμηνδφηεζεο, αιιά θαη ηελ ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε εζηθή ππεπζπλφηεηα (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 822). Ζ Ζζηθή ηεο Γεο (land ethic) ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα είλαη κέιε κηαο θνηλφηεηαο απφ αιιειεμαξηψκελα κέξε. Ζ Ζζηθή ηεο Γεο επηρεηξεί ηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην έδαθνο, ηα λεξά, ηα θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ηηο θπζηθέο δηαπιάζεηο. Αλ απηή ε νπζηψδεο νηθνινγηθή ηδέα γίλεη

7 απνδεθηή απφ ηελ αλζξσπφηεηα, ηφηε θάζε άηνκν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο φια ηα κέιε ηεο βηνθνηλφηεηαο έζησ θη αλ δηαθέξνπλ απφ απηφ (ην άηνκν δειαδή) θαηά ην γέλνο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:176). Η Βαθιά Οικολογία Δηζεγεηήο ηεο Βαζηάο Οηθνινγίαο (deep ecology) είλαη ν Ννξβεγφο θηιφζνθνο Arne Naess. Τπνζηεξίδεη κηα πιαλεηηθή δεκνθξαηία, φπνπ φια ηα είδε θαη νη κνξθέο δσήο (θαη αξράο) είλαη άμηα ζεβαζκνχ θαη έρνπλ δηθαηψκαηα ζηε δσή. Απηή ε θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη σο βηνζθαηξηθφο εμηζσηηζκφο. Ο Naess απφ ηα πξψηα ηνπ θείκελα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ξερνχ πεξηβαιινληηζκνχ θαη θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «βαζηά» θαη «ξερή» νηθνινγία (1973). Σνλίδεη ηελ άπνςε φηη κηα νηθνινγηθά ππεχζπλε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη κφλν ελ κέξεη γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ελψ αληίζεηα ζα πξέπεη πεξηζζφηεξν λα αλεζπρεί γηα ηηο αξρέο ηεο πνηθηιίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απηνλνκίαο, ηεο απνθέληξσζεο, ηνπ εμηζσηηζκνχ θαη ηεο αηαμηθφηεηαο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, φηαλ ε ξερή νηθνινγία αγσλίδεηαη ελάληηα ζηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, έρεη, σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Αληίζεηα ε Βαζηά Οηθνινγία πηνζεηεί ηελ εηθφλα ηεο ζπλάθεηαο, ηνπ νιηθνχ-πεδίνπ. Οη νξγαληζκνί ζεσξνχληαη σο θφκβνη ζην δίρηπ ηεο βηφζθαηξαο ή ηνπ πεδίνπ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ. Ζ επεμία θαη ε επεκεξία ηεο αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο δσήο πάλσ ζηε γε αληηκεησπίδνληαη σο εγγελείο αμίεο ή απηαμίεο. Ο πινχηνο θαη ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ δσήο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη ζεσξνχληαη ηα ίδηα σο αμίεο. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειαηηψλνπλ απηή ηελ πνηθηιία θαη ηνλ πινχην παξά κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε «δσηηθψλ» αλαγθψλ ηνπο. Αξλείηαη ηελ παξαδνρή νξίσλ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε θαη ηνλ δπτζηηθφ ρσξηζκφ αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ. Ζ δσή απνηειεί κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. Πεξλάεη έηζη απφ ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ ζηνλ βηνθεληξηζκφ κε θέληξν νιφθιεξε ηε θχζε θαη θαηαιήγεη ζε κηα «βηνθεληξηθή ηζφηεηα» κέζα ζηελ νπνία φια ηα φληα έρνπλ εγγελή αμία θαη ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ απηνπξαγκάησζε (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: ). Ζ βαζηά νηθνινγία απαηηεί πξνσζεκέλε σξηκφηεηα ε νπνία νδεγεί πέξα απφ ηελ ηαχηηζε κε ηελ αλζξσπφηεηα (ηελ νπνία δελ ζεσξεί απφ κφλε ηεο αξθεηή) θαη ζηελ ηαχηηζε κε ηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν. Ο Naess (1982) ηζρπξίδεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηνεθπιήξσζε ησλ αλζξψπσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηαχηηζήο ηνπο κε ηηο δσέο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ φλησλ. Ζ Βηνθεληξηθή ηζφηεηα, είλαη ε αλαγλψξηζε πσο, θαη αξράο, φια ηα είδε δσήο αιιά θαη πνηακνί, δάζε, βνπλά θαη γεληθφηεξα νηθνζπζηήκαηα είλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηζφηηκα κέιε ελφο αιιεινδηαπιεθφκελνπ φινπ θαη ζπλεπψο έρνπλ απηαμία. Οη θηιφζνθνη ηεο βαζηάο νηθνινγίαο πξνηείλνπλ ηελ απφζπξζε ηεξάζηησλ εθηάζεσλ γεο απφ ηηο επηθείκελεο ρξήζεηο ηνπο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπνπ ζα επηηξέπνληαη ειαρηζηφηαηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε ε θχζε λα κπνξέζεη ζηηο πεξηνρέο απηέο λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο, δειαδή ηε θπζηθή εμέιημε. Σέινο αθνχ δέρνληαη πσο κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο νηθνινγηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ πιαλήηε είλαη ν ππεξπιεζπζκφο ηνπ είδνπο homo sapiens θαηαιήγνπλ δεηψληαο ηε ξηδηθή πεξηζηνιή ησλ αλζξψπηλσλ αξηζκψλ (Naess, 1986). Σεξάζηηα είλαη ηα πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ νξζψλνληαη απέλαληη ζηελ νηθνθεληξηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη θαινχληαη λα εγθαηαιείςνπλ (κφλνλ ζε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε θχζε) ηνλ παιηφ γλψξηκν θαλφλα (κελ θάλεηο απηφ πνπ δελ ζέιεηο λα ζνπ θάλνπλ) θαη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ

8 άιιν εζηθφ θψδηθα, πνπ δελ ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο αιιά ηεο κνλφδξνκεο ππεπζπλφηεηαο. Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο απφδνζεο εγγελνχο αμίαο ζε φια ηα φληα θαη αληηθείκελα ηεο θχζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ φλησλ θαη θπζηθά θαη ηεο εγγελνχο αμίαο ηνπο. Απφ ηνλ ειέθαληα θαη ηε κπιε θάιαηλα κέρξη ηα βαθηήξηα κεζνιαβνχλ κπξηάδεο φληα, ε ηεξάξρεζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά εκπφδην θπξηνιεθηηθά αλππέξβιεην (Γεσξγφπνπινο, 2002:51-59). Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαζηθή παξαδνρή ηεο θνηλσληθήο νηθνινγίαο απνηειεί ην δφγκα πσο ε θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε πεγάδεη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο. Βαζηθφηεξνο εθπξφζσπφο ηεο ν Murray Bookchin, δελ ζπκθσλεί κε ηελ απφδνζε ίζεο εγγελνχο αμίαο ζε αλζξψπηλα θαη κε αλζξψπηλα φληα ελψ ππνζηεξίδεη πσο ν άλζξσπνο πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηζηαζία ηεο θχζεο πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Απηή αθνξά ηηο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ νθείιεη λα αλαιάβεη ν άλζξσπνο απέλαληη ζηε θχζε γηα ην θαιφ ηεο θχζεο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αληηηίζεηαη πξνο ηελ θπξηαξρία ηεο θχζεο θαη νπζηαζηηθά ζεσξείηαη σο δξάζε γηα ην θαιφ ηεο θχζεο (Bookchin, 1991). Ο Bookchin κηιάεη γηα κηα κε ηεξαξρηθή θνηλσλία ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ ειεπζεξηαθφ θνηλνηηζκφ θαη ηηο ακεζν-δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη κειινληηθέο απνθεληξσκέλεο νηθνθνηλφηεηεο, πνπ νξακαηίδεηαη, ζα έρνπλ θαηαξγήζεη ηηο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ζα θαιιηεξγνχλ κε νξγαληθφ ηξφπν ηελ ηξνθή ηνπο θαη ζα έρνπλ αλαζεσξήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε θαη πξνσζψληαο ηελ εθηίκεζε ζην δηαθνξεηηθφ θαη ην κε αλζξψπηλν. Γελ εμεηάδεη απνκνλσκέλα ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε απφ ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ άλζξσπν. Οη θνηλσληθνί νηθνιφγνη κηινχλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δπηζκψλ θαη ν άλζξσπνο ηίζεηαη απέλαληη απφ ηε θχζε. Απφ ηε ζέζε απηή θαιείηαη λα παίμεη έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πγεία ή κε ηνπ πιαλήηε πνπ θαηνηθεί. Κάπνηνη θαηεγνξνχλ ηνλ Bookchin φηη νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη κηα άιινπ είδνπο θπξηαξρία επί ηεο θχζεο, δηεξσηψκελνη γηα ην πψο κπνξεί άξαγε λα αλαιάβεη δξάζε ν άλζξσπνο γηα θάπνηεο ζσζηηθέο ελέξγεηεο, ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη ξπζκίδεη; Απηφο ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ήηαλ πνπ καο νδήγεζε ζηα νηθνινγηθά δεηλά θαη απηφο πξέπεη λα καο βγάιεη απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ νγδφληα άξρηζε κηα δηακάρε αλάκεζα ζηνλ Bookchin θαη ηνπο αθηηβηζηέο (θπξίσο) ηεο βαζηάο νηθνινγίαο. Οη ηειεπηαίνη θαηεγφξεζαλ ηνλ Bookchin πσο ζεσξεί ηα αλζξψπηλα φληα σο πςειφηεξε κνξθή δσήο απφ ηα άιια φληα, ελψ ν Bookchin ηνπο θαηακαξηπξεί πσο πξνπαγαλδίδνπλ γηα κηα θαηαπηεζηηθή θηινζνθία κε ζηνηρεία κηζαλζξσπίαο. Ο ΟΙΚΟΦΔΜΙΝΙΜΟ Ο Οηθνθεκηληζκφο ζεσξεί πσο ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε ην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θπξηαξρίαο πνπ αζθνχλ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο πάλσ ζε άιιεο. Βαζηθφ δφγκα ηνπ είλαη φηη ε θαηαπίεζε πνπ ππφθεηληαη νη γπλαίθεο απφ ηελ αλδξηθή θπξηαξρία παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ θαηαπίεζε πνπ ππφθεηηαη ε θχζε απφ ηνλ άλζξσπν (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005:833). ε εζηθφ επίπεδν νη απφςεηο ησλ νηθνθεκηληζηξηψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφπεηξέο ηνπο λα ζεκειηψζνπλ εζηθά ζπζηήκαηα πνπ λα κελ είλαη πξντφληα «αξζεληθψλ» πξνθαηαιήςεσλ. Ζ πην εμειηγκέλε ηέηνηα εζηθή ζεσξία είλαη ε εζηθή ηεο θξνληίδαο. χκθσλα κε απηή νη αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ σο ζπδχγσλ θαη κεηέξσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα έλαλ εζηθφ θψδηθα πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο

9 ζρέζεηο αλάκεζα ζε φληα (ηδηαίηεξα κάιηζηα ηηο αξρεηππηθέο ζρέζεηο θξνληίδαο ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί). Απηφο ν εζηθφο θψδηθαο ηνλίδεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε κέξηκλα αληί ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα ησλ φλησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνηέξεκα ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο είλαη πσο δελ απαηηεί θαζφινπ ακνηβαηφηεηα θαη αληαπφδνζε. Απηή ε ελαιιαθηηθή, πξνο ηηο «αξζεληθέο» εζηθέο ζεσξίεο, ζηάζε, πνπ επεμεξγάζηεθε ν νηθνθεκηληζκφο, ε εζηθή ηεο θξνληίδαο, αμίδεη λα ζεσξείηαη σο κηα ζεκαληηθφηαηε ζπλεηζθνξά ζηελ εζηθή ζεσξία. Καηαθέξλεη λα εληνπίζεη κηα παξαγλσξηζκέλε, απφ ηελ παηξηαξρία, θαη θαηαπηεζκέλε δηάζηαζε ησλ εζηθψλ ζρέζεσλ-εθείλε ηεο αληδηνηεινχο πξνζθνξάο θαη ηελ πξνβάιεη σο ην ίδην ζεκαληηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παγθφζκηεο, θαζνιηθέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 432, 433). ΔΠΙΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ηζηνξία ηεο θχζεο αιιειινδηεηζδχνπλ. Σν κέιινλ ηεο θχζεο ζπλδέεηαη κε ην κέιινλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο πνπ απηφο ζα επηδείμεη απέλαληη ζηε θχζε. Ο δηαινγηζκφο γηα ηε θχζε θαη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ καδί ηεο, ζπλδέεηαη κε κηα ζσξεία εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ελαζρφιεζε κε «ην πξφβιεκα ηεο θχζεο» δείρλεη φηη δελ είλαη ηίπνηα απηνλφεην ζηε ζρέζε καο κε ηε θχζε θαη είλαη πηα αλαπφθεπθηε ε επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο καο πξνο ηε θχζε θαη ε αλαζεψξεζε φισλ ζρεδφλ ησλ πιεπξψλ ηεο θνπιηνχξαο καο. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηε ε θηινζνθία, ε ζενινγία, ε πνιηηηθή, ε αηζζεηηθή, ε νηθνλνκία νχηε θαη νη έλλνηεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Ζ θηινζνθία ηεο θχζεο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν κηαο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ή ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ή ηε ζεκειίσζε θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψζεσλ. Ζ απαίηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα π.ρ. δηαλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη δηαλζξψπηλσλ ζρέζεσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηε θχζε θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζ απηή. Αθνξά δειαδή φρη ζηε γλσζηνζεσξεηηθή ή ζηελ επηζηεκνινγηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά ζηελ πξαθηηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη καδί ηεο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:274). Ζ ζηηγκή ηεο απηνγλσζίαο ηίζεηαη πηα ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη δελ κπνξεί παξά λα ζπκπνξεχεηαη κε κηα πνιηηηζηηθή κεηαζηξνθή, ηφζν ζε επίπεδν λννηξνπίαο φζν θαη ζε επίπεδν αμηψλ (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11-16). Σν αίηεκα γηα κηα Φηινζνθία ηεο Φχζεο, ε νπνία λα αλαζεσξεί ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, απαηηεί ηελ αλαζεψξεζε ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηε θχζε θαη σο θηινζνθίαο ηνπ κεαλζξψπηλνπ θφζκνπ. Δπηηαθηηθή θξίλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο αλαθνξάο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο ππνρξέσζεο: απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηε θχζε. Δπηηαθηηθή ηέινο θξίλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ηδέαο πεξί ηεο θχζεο θάηη πνπ δελ επηηξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε αιιά αληίζεηα πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηδέαο πεξί ηνπ αλζξψπνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλαζηαζνπνχινπ - Καπνγηάλλε Θ., 1999, «Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξάο θαη ε αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο», ζην Βνπδνχξεο, Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία. Bowe, G., 1999, «Φχζε θαη αμία», ζην Βνπδνχξεο Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία.

10 Γεσξγφπνπινο, Α., 2002, Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, Αζήλα, Gutenberg. Καξαγεσξγάθεο,., Γεσξγφπνπινο, Α., 2005, «Όηαλ ε Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή πλαληά ηελ Πνιηηηθή Οηθνινγία», ζην Γεσξγφπνπινο, Α. (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ αλαδχεηαη, Αζήλα, Gutenberg. Παπαδεκεηξίνπ, Δ., 1995, Γηα κηα λέα Φηινζνθία ηεο Φχζεο, Αζήλα, Πνιίηεο. Παπαδνπνχινπ, Π., 2005, «Άλζξσπνη θαη Εψα», ζην Γεσξγφπνπινο, Α., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ αλαδχεηαη, Αζήλα, Gutenberg. Singer, P., 1976, Αnimal Liberation: A new ethics for our treatment of animals, New York, The New York Review. Singer, P., 1985, Ηn Defence of Animals, New York, Οxford. Singer, P., 1990, The Case of Animal Rights, New York. Fox, W., 1999, «Ζ Βαζεηά νηθνινγία θαη ε αξεηνινγία», ζην Βνπδνχξεο, Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία.

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα