Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο. ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η εξγαζία απηή κειεηά θηινζνθηθά εξωηήκαηα εζηθώλ θξίζεωλ θαη ζηάζεωλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ. Μέζα από κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε αλαδεηά ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνύλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ έλλνηα ηεο εγγελνύο αμίαο θαη ηελ έλλνηα ηεο εηεξόηεηαο. Δύν είλαη ηα εξωηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο: α) Πνύ θαη πώο πξέπεη λα ραξάμεη θαλείο ηε δηαρωξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξωπν θαη ηε θύζε έηζη ώζηε ν ηξόπνο δωήο ηνπ αλζξώπνπ λα κελ είλαη αζύκβαηνο κε ηνλ ηξόπν ηνπ είλαη ηεο θύζεο, β) Έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεώζεηο πξνο όληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζώο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα, όπωο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθόηεξα θπζηθέο δηαπιάζεηο - νηθνζπζηήκαηα; Πνηεο είλαη απηέο νη ππνρξεώζεηο; Η έλλνηα ηεο εζηθόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη, ζηελ παξνύζα εξγαζία, από ηνλ ηξόπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξεηηθόηεηα (εηεξόηεηα) ηνπ αλζξώπνπ ωο όληνο ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα όληα ηεο θύζεο, δειαδή από ην αλ εθιακβάλεηαη ωο απόιπηε ή ωο ζρεηηθή. Η πξώηε εθδνρή απαληά ζηελ θαξηεζηαλή παξάδνζε ελώ ε δεύηεξε πξνζβιέπεη ζε κηα θηινζνθία ηεο εμέιημεο, όπνπ ε δηαθνξεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ εξκελεύεηαη κε ηνλ όξν ζπλαξηεκέλε εηεξόηεηα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή εζηθή, εγγελήο αμία, εηεξόηεηα, αλζξωπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, νηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο Π.Ε. θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ εξγαζία απηή κειεηά θηινζνθηθά εξσηήκαηα εζηθψλ θξίζεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Μέζα απφ κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε αλαδεηά ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ έλλνηα ηεο εγγελνχο αμίαο θαη ηελ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη: α) Πνχ θαη πψο πξέπεη λα ραξάμεη θαλείο ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε έηζη ψζηε ν ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ λα κελ είλαη αζχκβαηνο κε ηνλ ηξφπν ηνπ είλαη ηεο θχζεο, β) Έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο φληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζψο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα, φπσο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθφηεξα θπζηθέο δηαπιάζεηο - νηθνζπζηήκαηα; Πνηεο είλαη απηέο νη ππνρξεψζεηο;

2 ηελ παξνχζα εξγαζία, ε έλλνηα ηεο εζηθφηεηαο πξφθεηηαη λα πξνζδηνξηζηεί, απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη θαηαλνεηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ σο φληνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα φληα ηεο θχζε, δειαδή απφ ην αλ εθιακβάλεηαη σο απφιπηε ή σο ζρεηηθή. Ζ πξψηε εθδνρή απαληά ζηελ θαξηεζηαλή παξάδνζε ελψ ε δεχηεξε πξνζβιέπεη ζε κηα θηινζνθία ηεο εμέιημεο, φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ απνδίδεηαη κε ηνλ φξν ζπλαξηεκέλε εηεξφηεηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ηζηνξηθά, αλαηξέρνληαο ζηηο εζηθέο ζεσξίεο νη νπνίεο, ζε γεληθέο γξακκέο, αιιεινζπγθξνχνληαη. Έηζη ε αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, απφ ηε κηα πιεπξά, δηαηείλεηαη, πσο θαλέλα θαζήθνλ δελ δεζκεχεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνχ πξνο ηα κε αλζξψπηλα φληα θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν, θαζψο νη άλζξσπνη είλαη ην κνλαδηθφ είδνο κε εγγελή αμία ζηνλ πιαλήηε. ηα πιαίζηα ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεψξεζεο εμεηάδνληαη ηξεηο «ζηαζκνί»: Ο Υξηζηηαληζκφο, ν Rene Descartes θαη ν Immanuel Kant. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε νηθνθεληξηθή ζεψξεζε, ππνζηεξίδεη πσο ε θχζε έρεη εγγελή αμία θαη πσο νη εζηθέο ππνρξεψζεηο καο νθείινληαη ζηε θχζε θαζεαπηή. Ο αλζξσπνθεληξηθφο ηξφπνο κεηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ είλαη, ζχκθσλα κε ηε νηθνθεληξηθή ζεψξεζε, ε βαζχηεξε αηηία ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη, κφλν κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηάζεο αμηψλ πξνο νηθνθεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζα ζψζεη ηνλ πιαλήηε. Θεσξίεο «ζηαζκνί» πνπ εμεηάδνληαη είλαη ε Ζζηθή ηεο Γεο, ηνπ Aldo Leopold θαη ε Βαζηά Οηθνινγία ηνπ Ννξβεγνχ Arne Naess. Σέινο ε Κνηλσληθή νηθνινγία ηνπ Murray Bookchin θαη ν Οηθνθεκηληζκφο ζεσξνχλ πσο ε νηθνινγηθή θξίζε έρεη ηηο βαζχηεξεο ξίδεο ηεο ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ζηα δεηήκαηα ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Τπνζηεξίδνπλ πσο ην θπξίαξρν κνληέιν εθκεηάιιεπζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επεθηείλεηαη θαη ζηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ θχζεο (Γεσξγφπνπινο, 2002: ). Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Σα ζεκεξηλά πεξηβαιινληηθά αδηέμνδα πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία γηα κηα θξηηηθή επαλεμέηαζε ηήο κέρξη ηψξα θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θηινζνθίαο γηα ηε θχζε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα θηινζνθία ηεο θχζεο, ε νπνία λα αλαζεσξεί ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηήλ, απαηηείηαη ε αλαθαηαζθεπή ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηε θηινζνθία ηεο θχζεο, σο ζεσξεηηθήο θηινζνθίαο ηνπ κε-αλζξψπηλνπ θφζκνπ θαη ε επαλέληαμε ζηε λέα απηή θηινζνθηθή ζεψξεζε, ηεο πξαθηηθήο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη ηεο αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο θχζεο κε έλα λέν θπζηνθεληξηθφ ηξφπν, ζηνλ νπνίν λα είλαη δπλαηή ε ζεψξεζε θαη ηνπ αλζξψπνπ σο θχζεο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 4). Ζ νηθνινγηθή θξίζε εηζπξάηηεηαη απφ ην κέζν άλζξσπν σο θάηη θπζηνινγηθφ θαη αλακελφκελν ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αλεπηπγκέλν βνξξά ηνπ πιαλήηε. Ρχπαλζε, ππεξπιεζπζκφο θαη θαθνδηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ καξηπξνχλ ηελ, είηε ιφγσ άγλνηαο είηε ιφγσ ζθνπηκφηεηαο, παξαβίαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ησλ γήηλσλ νηθνζπζηεκάησλ απφ κέξνπο ηνπ είδνπο homo sapiens sapiens. Ο αλεπηπγκέλνο βνξξάο θαη ην θπξίαξρν αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ, επζχλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηε ξχπαλζε θαη θαηαζπαηάιεζε θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνλ κε αλεπηπγκέλν λφην, ν νπνίνο ηππηθά, επζχλεηαη, ιφγνπ ράξε, γηα ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ή ηελ θαηαμχιεπζε ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ, ελέξγεηεο φκσο νη νπνίεο ηαπηφρξνλα είλαη απφ ηα ιίγα αληίδνηα πνπ δηαζέηεη ελάληηα ζηε θηψρεηα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. Οπζηαζηηθά ε επζχλε βαξχλεη ην πνζνηηθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηνπ βνξξά ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ιεζηξηθή ζρέζε ηφζν απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζν

3 θαη απέλαληη ζηηο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ζεσξεηηθνί ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο (environmental ethics), θαηέιεμαλ πσο κηα ειπίδα ελάληηα ζην γηγάληην απηφ πξφβιεκα είλαη ε θάπνηνπ είδνπο αλαδηεπζέηεζε ησλ αμηψλ πνπ ξχζκηδαλ σο ηψξα ηηο ζπκπεξηθνξέο καο ή αθφκα θαη ε επεμεξγαζία λέσλ αμηψλ σο αλαζρεηηθψλ πξνο ηελ πιεκκπξίδα ησλ αληηνηθνινγηθψλ πξαθηηθψλ (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 819). Φχζε θαη άλζξσπνο απνηεινχλ ζεκειηαθή αληίζεζε κέζα ζ έλα πιαίζην δηραζηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν ε νπνία γηα αηψλεο θπξηάξρεζε ζηε δπηηθή θηινζνθηθή δηαλφεζε. Οη ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ, ελφο ππνθεηκέλνπ παλίζρπξνπ (κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο), πξνο ηε θχζε, ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ απιά ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη εθεί γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, απνδεηθλχνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11). Γηα πνιινχο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο δηαλνεηέο, ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηηο πιαλεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπο απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θάπνησλ αθεηεξηαθψλ εζθαικέλσλ πξαθηηθψλ ζηνπο ηξφπνπο επίδξαζεο ηεο αλζξσπφηεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαη ηελ αλαδήηεζε θαη εθηίκεζε σο βαζχηεξσλ αηηηψλ, ησλ αμηψλ κε ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηε θχζε. Οη δηαλνεηέο απηνί αηηνχληαη επίζεο θαη ηελ επαλεμέηαζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαη εζηθψλ ζεκειίσλ ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ θαη θχζεο. Μηα θηινζνθία πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη νηθνινγηθή ππνρξενχηαη λα επηρεηξήζεη ηε ζπλέλσζε θαη ην ζπγθεξαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ πξνζπαζεηψλ, ζε ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα ζπγθαηαλεχνπλ ζηελ χπαξμε εζσηεξηθήο αμίαο φισλ ησλ φλησλ. Ζ θηινζνθία απηή ζα επηρεηξεί κηαλ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδεψλ, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε κηαο λέαο, «νξζφηεξεο» ζέζεο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην θπζηθφ θφζκν (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 137, 138). ΔΓΓΔΝΗ ΑΞΙΑ, ΔΣΔΡΟΣΗΣΑ, ΗΘΙΚΗ Μία βαζηθή δηάθξηζε ηίζεηαη κεηαμχ ρξεζηηθψλ θαη εγγελψλ αμηψλ. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ ρξεζηηθή αμία είλαη θαιά, επεηδή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεηχρνπκε θάηη άιιν. Πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ εγγελή αμία είλαη θαιά θαζ εαπηά ρσξίο αλαθνξά ζε θάηη άιιν γηα ην νπνίν είλαη ρξήζηκα, θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη αληαιιάμηκα κε θάηη άιιν (Bowe, 1999:76). Δγγελήο αμία ελφο πξάγκαηνο είλαη απηή πνπ δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ αμία θάπνηνπ άιινπ πξάγκαηνο, είλαη δειαδή απηαμία. ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο εγγελνχο αμίαο ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ην δήηεκα ηνπ πνηνο αμηνδνηεί θαη κε πνηα θξηηήξηα. Ζ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ε εγγελήο αμία είλαη κηα απζαίξεηε θαηαζθεπή, θαζψο ν άλζξσπνο αμηνδνηεί, ν άλζξσπνο νξίδεη ηη είλαη «εγγελήο αμία» θαη ν άλζξσπνο ηελ απνδίδεη. Αλ ππνζηεξίμνπκε φκσο πσο ε εγγελήο αμία νπνηνπδήπνηε κε αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη εγθεθαιηθφ θαηαζθεχαζκα, ηφηε, γηα λα είκαζηε ζπλεπείο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπκε ην ίδην θαη γηα ηελ εγγελή αμία πνπ απνδίδνπκε ζηνλ άλζξσπν. Πξνθαλψο ν ζπλάλζξσπφο καο έρεη θάπνηα ηδηαίηεξε αμία γηα καο, γηαηί ζπλδεφκαζηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ςπρηθά καδί ηνπ ή γηαηί είκαζηε εηδηζηέο, φπσο ζσζηά ππνζηήξημε ν Singer (1985). Ο Aldo Leopold, ζην άξζξν ηνπ «Ζ Ζζηθή ηεο Γεο», (Leopold 1948) νξακαηίδεηαη ηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ην αλζξψπηλν είδνο ζα αλαιάβεη εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο κε αλζξψπηλα φληα αιιά θαη θπζηθά αληηθείκελα. Ζ «ελειηθίσζε» απηή ζα ζπλνδεπηεί απφ κηα πξσηφθαληε (θαη αλαγθαία) επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο θφιπνπο ηεο λεξά, θπηά, δψα, έδαθνο

4 θ.ι.π. κε εκάο ηνπο αλζξψπνπο σο απνδέθηεο ησλ εζηθψλ ππνρξεψζεψλ καο θαη απέλαληη ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Ζ Ζζηθή ηεο Γεο ζέιεη ηνλ άλζξσπν λα ζπκκεηέρεη ζηελ εζηθή θνηλφηεηα σο απιφ κέινο ηεο. Δθηφο πεξηζσξηαθψλ εμαηξέζεσλ ν άλζξσπνο ζπλήζηδε παιαηφζελ λα ζεσξεί πσο έρεη εζηθέο ππνρξεψζεηο κφλν πξνο άιινπο αλζξψπνπο. Σν αμηαθφ καο ζχζηεκα παξ φιεο ηηο ιεπηέο επεμεξγαζίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο δηαλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξίδεηαη, απφ αλνκία αλαθνξηθά κε ηα θπζηθά φληα θαη ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 824, 825). Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο Ζζηθήο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ην ηη είλαη θαιφ-θαθφ, δίθαην-άδηθν, ζσζηφιάζνο, πξέπνλ-κε πξέπνλ θ.ιπ. Ζ Ζζηθή νξηνζεηεί δειαδή ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά καο πξνο ηνπο άιινπο. Όκσο πνηνη είλαη απηνί νη άιινη; Ωο ηψξα ε Ζζηθή θαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηεο, αθνξνχζε, κφλν, ηελ αξκφδνπζα κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη δειαδή ν έλαο αλζξψπνο πξνο ηνλ άιιν άλζξσπν θαη ζηελ έλλνηα ηνπ «άιινπ» δελ δηαλννχληαλ θαλείο λα ζπκπεξηιάβεη άηνκν δηαθνξεηηθνχ (κε αλζξψπηλνπ) είδνπο. Κη απηφ γηαηί ζεσξνχληαλ πσο κφλν ηα αλζξψπηλα πιάζκαηα έρνπλ εγγελή αμία. Αλαδεηψληαο ηηο πξαγκαηηθέο αηηίεο ησλ ζπλερψο δηνγθνχκελσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θηάλνπκε ζην ηζρχνλ αμηαθφ καο ζχζηεκα, ην νπνίν νδήγεζε ζηε ζρέζε εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν. Ο άλζξσπνο, θάησ απφ ηηο ζπλερψο δηνγθνχκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, θαιείηαη λα μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο, λα δηεπξχλεη ηα φξηα ηνπ θξαηνχληνο αμηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηα άιια, ηα κε αλζξψπηλα φληα. Ζ δηεχξπλζε θαη νπζηαζηηθά ε αλαηξνπή ηνπ εζηθνχ θψδηθα πνπ ζεσξνχζε πσο ηα θαζήθνληά καο έρνπλ λφεκα κφλν φηαλ απεπζχλνληαη πξνο ηνπο αλζξψπνπο, είλαη κηα ξηδηθή ηνκή ζην αλζξσπνθεληξηθφ αμηαθφ καο ζχζηεκα. Σελ ηνκή απηή επηρεηξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ε Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή έηζη ψζηε λα επεθηαζνχλ ηα φξηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο, ε θχζε λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ αλζξψπηλε θπξηαξρία θαη λα επσκηζηνχκε ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο καο θαη πξνο ηα άιια ηα κε αλζξψπηλα φληα (Γεσξγφπνπινο, 2002: 38). Με πνηνλ ηξφπν φκσο θαη πνχ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζέζεη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε έηζη ψζηε ν ηξφπνο δσήο ηνπ αλζξψπνπ λα κελ απνηειεί απεηιή γηα ηελ χπαξμε ηεο θχζεο. Ζ αλζξψπηλε λνεκνζχλε ππεξβαίλεη ην βηνινγηθφ ηεο ππφζηξσκα ην νπνίν έρεη θνηλή βάζε κε ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ησλ άιισλ έκβησλ φλησλ. Ζ λνεκνζχλε αλαδεηθλχεη ηνλ άλζξσπν ην «δηαθνξεηηθφ» νλ κεηαμχ ησλ άιισλ φλησλ. Ζ λνεκνζχλε είλαη απηή πνπ ηνλ αλαδεηθλχεη σο ηε κείδνλα δηαθνξά ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί απεηιή θαη ζπγρξφλσο ππφζρεζε γηα ηε θχζε, γηαηί είλαη ν άλζξσπνο πνπ βιέπεη, απηφο πνπ γλσξίδεη πσο βιέπεη θαη κπνξεί λα αιιάμεη απηφ πνπ βιέπεη. Δίλαη ε Γηαθνξά πνπ κπνξεί λα παξάγεη δηαθνξά: ε Γηαθνξά άλζξσπνο αλαδεηθλχεηαη σο παξάγνληαο ηζηνξίαο. Καζψο ινηπφλ ε ζπλέρηζε ηεο δσήο πξνυπνζέηεη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ ηζνξξνπηψλ θη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ ελίζρπζε ηεο πνηθηιφηεηαο, ε πεξηβαιινληηθή εζηθή ζα πξέπεη λα εζηηάζεη, πξσηαξρηθά, ζηε δηαθνξά σο δηθαίσκα αιιά θαη σο ρξένο ζε επίπεδν θχζεο θαη θνηλσλίαο. Θα πξέπεη λα αλαδεηεζεί αλ ε επζχλε γηα ηε δηάζσζε ηεο δσήο ζπκπνξεχεηαη κε ηε δηάζσζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαζψο ε δσή ζπληζηά κηα πνιιαπιή ελφηεηα. Ζ θαζνιηθφηεηα, εάλ είλαη εθηθηή, ζπληζηά ην θνηλφ δσηηθφ ζεκείν ησλ δηαθνξψλ (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11-16).

5 Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή, ζέηεη ζην θέληξν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ηελ θξίζηκε εξψηεζε: έρνπκε θάπνηνπ είδνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο φληα πνπ δελ αλήθνπλ ζην είδνο homo sapiens sapiens, θαζψο θαη πξνο θπζηθά αληηθείκελα φπσο βνπλά, πνηάκηα ή γεληθφηεξα νηθνζπζηήκαηα; Καη, αλ λαη, ηη είδνπο ππνρξεψζεηο είλαη απηέο; Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ζ αλζξσπνθεληξηθή πεξηβαιινληηθή εζηθή ζέηεη ηνλ άλζξσπν ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη αληηιακβάλεηαη ηε θχζε πεξίπνπ σο πιήζνο άςπρσλ πιηθψλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πιηθά απηά φπσο θξίλεη, ψζηε λα απμήζεη ηε δηθή ηνπ επεκεξία. Ζ Ζζηθή απηή ζεσξία, ζηελ αθξαία εθδνρή ηεο, ζεσξείηαη σο κηα εζηθή ηεο ερζξφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ην αληηθείκελν θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζρέζε θπξηαξρίαο θαη επηβνιήο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε θαη ηελ εμάιεηςε ρηιηάδσλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο (Γεσξγφπνπινο, 2002:46.) Θεσξεί πσο θαλέλα θαζήθνλ δελ δεζκεχεη ηνλ άλζξσπν ζε κηα ζπκπεξηθνξά ζεβαζκνχ πξνο ηα κε αλζξψπηλα φληα θαη ηνλ θπζηθφ θφζκν θαζψο ν άλζξσπνο είλαη ην κνλαδηθφ είδνο κε εγγελή αμία. Ο Χριστιανισμός Ζ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, ηδηαίηεξα ζηε δπηηθή εθδνρή ηεο, παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα αλζξσπνθεληξηθή. ε απφιπηε αληίζεζε κε ηελ παγαληζηηθή αξραηφηεηα θαζηέξσζε έλαλ αληαγσληζηηθφ δπηζκφ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε θαη πξέζβεπε πσο είλαη ζέιεκα ζενχ λα εθκεηαιιεχεηαη ν άλζξσπνο ηε θχζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ.. Καηαζηξέθνληαο ηνλ παγαληζηηθφ αληκηζκφ ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία έθαλε δπλαηή ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο κε έλαλ ηξφπν πνπ έδεηρλε αδηαθνξία γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα. (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: 50). Κεληξηθφ εχξεκα φισλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην θαηά πφζνλ θηιηθφο πξνο ηελ νηθνινγία είλαη ν Υξηζηηαληζκφο, θαίλεηαη λα είλαη πσο ε απφξξηςε ηνπ αληκηζκνχ θαη ε εγθαζίδξπζε ηνπ κνλνζετζκνχ παξαδίδνπλ ηνλ θφζκν, ζηεξεκέλν ηεο παγαληζηηθήο ηνπ ζπγγέλεηαο κε λεξάηδεο, πλεχκαηα ή ζενχο, σο θπζηθή πξψηε χιε γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ θχζε απεθδπφκελε ηεο ηεξήο ηεο νπζίαο- εθπίπηεη ζε απιφ θπζηθφ πφξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 60-64). Ο Rene Descartes Ο Descartes κε ην πεξίθεκν «Cogito ergo sum», ηελ πξψηε αξρή ηεο Μεηαθπζηθήο ηνπ ζην Λφγν πεξί Μεζφδνπ (1637), εηζάγεη ηε Γπηηθή θηινζνθία ζε έλα ζπζηεκαηηθφ ππνθεηκεληζκφ θαη αλζξσπνθεληξηζκφ ν νπνίνο αθήλεη ηνλ «εμσηεξηθφ θφζκν» αθαηνίθεην θαη ρσξίο αμία, θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία δελ έρεη εμέιζεη αθφκα. Ο ηδξπηήο ηεο κνληέξλαο θηινζνθίαο, θιεξνδφηεζε ζηνπο δηαδφρνπο ηνπ κηα ζεηξά απφ θαίξηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία αζρνινχκαζηε αθφκα θαη ζήκεξα. Με ηνλ πεξίθεκν δπηζκφ ηνπ αλάκεζα ζηελ εθηαηή θαη ηελ ζθεπηφκελε νπζία κεηαθίλεζε ηνλ άλζξσπν απφ ηε θχζε (αθνχ ν άλζξσπνο ζεσξείηαη σο ην κφλν ζθεπηφκελν θαη αηζζαλφκελν πιάζκα) θαη απνκπζνπνίεζε ηε θχζε κεηαηξέπνληάο ηε ζε έλα απιφ γεσκεηξηθφ κεραληζκφ. Σελ ίδηα ζέζε έδσζε θαη ζηα άιια δψα, ηα νπνία αξλήζεθε φηη έρνπλ αηζζήκαηα θαη ηα αληηκεηψπηζε σο πεξίπινθεο κεραλέο αθνχ ζπλέιαβε δηαηζζεηηθά ηελ πξψηε αξρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ, ηε βεβαηφηεηα φηη είλαη έλα ζθεπηφκελν νλ, «κηα ππφζηαζε ηεο νπνίαο νιφθιεξε ε νπζία ή ε θχζε ηεο δελ είλαη παξά ην λα ζθέπηεηαη θαη δελ έρεη αλάγθε, γηα λα ππάξρεη, απφ θαλέλα ηφπν θη νχηε εμαξηηέηαη απφ ηίπνηα πιηθφ». απηή ηε δηάθξηζε ηεο ςπρήο απφ ην ζψκα

6 πξνζζέηεη ζηε ζπλέρεηα ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρήο, ηε ζθέςε, ε νπνία ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηελ χιε θαη ηε ζσκαηηθφηεηα ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη ε έθηαζε (Descartes, 1637). πλέπεηα ηεο Μεηαθπζηθήο ηνπ Descartes ήηαλ ε αθαίξεζε ηεο «αμίαο» απφ ηε θχζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, έηζη ψζηε λα δηθαηνινγεζεί ε κειέηε θαη ε ζπλαθφινπζε εθκεηάιιεπζε ηεο θχζεο. Ζ θχζε, σο ρψξνο εθηαηψλ ζσκάησλ, ζηεξεκέλε απφ θάζε εγγελή αμία, αιιά πινχζηα ζε πφξνπο, ήηαλ εθεί γηα λα θαηαθηεζεί (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:157, 158). Immanuel Kant Ο Kant δελ δέρεηαη πσο έρνπκε άκεζεο ππνρξεψζεηο πξνο ηα δψα. Πηζηεχεη πσο ηα δψα δελ έρνπλ απηνζπλείδεζε θαη ζεσξεί πσο είλαη απιά κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπνπ. Ο άλζξσπνο είλαη απηνζθνπφο σο ην κφλν έιινγν νλ. Σα θαζήθνληα πνπ έρνπκε πξνο ηα δψα είλαη κάιινλ έκκεζα θαζήθνληα πξνο ηελ αλζξσπφηεηα ιφγσ ησλ αλαινγηψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε θαη ηε δσηθή θχζε. Όηαλ πξάηηνπκε ην θαζήθνλ καο πξνο ηα δψα, έκκεζα εθπιεξψλνπκε ην θαζήθνλ καο πξνο ηελ αλζξσπφηεηα (Kant, 1963). Ωο θξηηήξην γηα ηελ απφδνζε αθελφο εγγελνχο αμίαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εθρψξεζε δηθαησκάησλ ζε άιια φληα, ζεσξεί ηελ νξζνινγηθφηεηα. Ο Καλη νξίδεη ηε νξζνινγηθφηεηα σο ηελ ηθαλφηεηα λα πξνρσξά θάπνηνο απφ ιεπηνκέξεηεο πξνο γεληθέο έλλνηεο θαη απνθαίλεηαη φηη ηα δψα θαζεαπηά δελ είλαη άμηα εζηθήο ζεψξεζεο, επεηδή δελ θαηέρνπλ ηε ζπκβνιηθή δνκή ηεο γιψζζαο, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ έθθξαζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 48, 49). Η ΟΙΚΟΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ζ Οηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε απνηειεί κηα ακθηζβήηεζε ζηηο θπξίαξρεο θαη ζεκειηψδεηο θηινζνθηθέο παξαδνρέο γηα ηελ αμία θαη ηα φξηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο. Τπνζηεξίδεη πσο ε κεηαρείξηζε πνπ θάλνπκε ζηνλ θπζηθφ θφζκν (ε νπνία ππαγνξεχεηαη απφ κηα αλζξσπνθεληξηθή ζηάζε) είλαη ε βαζχηεξε αηηία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δπζρεξεηψλ ζηηο νπνίεο έρνπκε εκπιαθεί θαη θαηαιήγεη, πσο κφλν κηα ζεκειηψδεο αιιαγή ζηάζεο αμηψλ πξνο νηθνθεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ζα ζψζεη ηνλ πιαλήηε. Ζ νηθνθεληξηθή ινγηθή ζεσξεί πσο νη εζηθέο ππνρξεψζεηο καο νθείινληαη ζηε θχζε θαζεαπηή. Ζ θχζε έρεη εγγελή αμία θαη δηθαηνχηαη λα ππάξρεη θαη λα ιεηηνπξγεί πέξα απφ ηα αλζξψπηλα ζπκθέξνληα. Η Ηθική της Γης Πξσηεξγάηεο ηεο νηθνθεληξηθήο ζθέςεο, ν Aldo Leopold, εθπξφζσπνο ηεο νιηζηηθήο θηινζνθίαο, ππνζηήξημε κηα εζηθή πνπ ηελ νλφκαζε Ζζηθή ηεο Γεο (land ethic) (Leopold, 1949), ε νπνία δελ αθνξά κφλν ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ηηο άιιεο νληφηεηεο. χκθσλα κε ηελ νηθνθεληξηθή ζθέςε, ε θχζε δελ έρεη πηα εξγαιεηαθή αμία γηα ηνλ άλζξσπν. Ο κε αλζξψπηλνο θφζκνο δελ λνείηαη πιένλ σο απνζήθε θπζηθψλ πφξσλ θαη πειψξηνο απνδέθηεο ησλ ιπκάησλ καο. Ο θπζηθφο θφζκνο πξνηθίδεηαη κε ηελ εγγελή αμία ηελ νπνία απνιάκβαλε κέρξη ηψξα κφλν ν άλζξσπνο, εγρείξεκα πνπ καο εηζάγεη θαηεπζείαλ ζην αβέβαην έδαθνο ησλ ζπλζεθψλ αμηνδφηεζεο, αιιά θαη ηελ ακθίδξνκε ή κνλφδξνκε εζηθή ππεπζπλφηεηα (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005: 822). Ζ Ζζηθή ηεο Γεο (land ethic) ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα είλαη κέιε κηαο θνηλφηεηαο απφ αιιειεμαξηψκελα κέξε. Ζ Ζζηθή ηεο Γεο επηρεηξεί ηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο ψζηε λα πεξηιακβάλεη ην έδαθνο, ηα λεξά, ηα θπηά, ηα δψα θαη γεληθφηεξα ηηο θπζηθέο δηαπιάζεηο. Αλ απηή ε νπζηψδεο νηθνινγηθή ηδέα γίλεη

7 απνδεθηή απφ ηελ αλζξσπφηεηα, ηφηε θάζε άηνκν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ζηα πιαίζηα ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο φια ηα κέιε ηεο βηνθνηλφηεηαο έζησ θη αλ δηαθέξνπλ απφ απηφ (ην άηνκν δειαδή) θαηά ην γέλνο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:176). Η Βαθιά Οικολογία Δηζεγεηήο ηεο Βαζηάο Οηθνινγίαο (deep ecology) είλαη ν Ννξβεγφο θηιφζνθνο Arne Naess. Τπνζηεξίδεη κηα πιαλεηηθή δεκνθξαηία, φπνπ φια ηα είδε θαη νη κνξθέο δσήο (θαη αξράο) είλαη άμηα ζεβαζκνχ θαη έρνπλ δηθαηψκαηα ζηε δσή. Απηή ε θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη σο βηνζθαηξηθφο εμηζσηηζκφο. Ο Naess απφ ηα πξψηα ηνπ θείκελα ζηξέθεηαη θαηά ηνπ ξερνχ πεξηβαιινληηζκνχ θαη θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε «βαζηά» θαη «ξερή» νηθνινγία (1973). Σνλίδεη ηελ άπνςε φηη κηα νηθνινγηθά ππεχζπλε πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη κφλν ελ κέξεη γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ελψ αληίζεηα ζα πξέπεη πεξηζζφηεξν λα αλεζπρεί γηα ηηο αξρέο ηεο πνηθηιίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο απηνλνκίαο, ηεο απνθέληξσζεο, ηνπ εμηζσηηζκνχ θαη ηεο αηαμηθφηεηαο. Καηά ηε γλψκε ηνπ, φηαλ ε ξερή νηθνινγία αγσλίδεηαη ελάληηα ζηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ζπαηάιε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, έρεη, σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Αληίζεηα ε Βαζηά Οηθνινγία πηνζεηεί ηελ εηθφλα ηεο ζπλάθεηαο, ηνπ νιηθνχ-πεδίνπ. Οη νξγαληζκνί ζεσξνχληαη σο θφκβνη ζην δίρηπ ηεο βηφζθαηξαο ή ηνπ πεδίνπ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ. Ζ επεμία θαη ε επεκεξία ηεο αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο δσήο πάλσ ζηε γε αληηκεησπίδνληαη σο εγγελείο αμίεο ή απηαμίεο. Ο πινχηνο θαη ε πνηθηιία ησλ κνξθψλ δσήο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη ζεσξνχληαη ηα ίδηα σο αμίεο. Οη άλζξσπνη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειαηηψλνπλ απηή ηελ πνηθηιία θαη ηνλ πινχην παξά κφλν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε «δσηηθψλ» αλαγθψλ ηνπο. Αξλείηαη ηελ παξαδνρή νξίσλ αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε θαη ηνλ δπτζηηθφ ρσξηζκφ αληηθεηκέλνπ θαη ππνθεηκέλνπ. Ζ δσή απνηειεί κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. Πεξλάεη έηζη απφ ηνλ αλζξσπνθεληξηζκφ ζηνλ βηνθεληξηζκφ κε θέληξν νιφθιεξε ηε θχζε θαη θαηαιήγεη ζε κηα «βηνθεληξηθή ηζφηεηα» κέζα ζηελ νπνία φια ηα φληα έρνπλ εγγελή αμία θαη ίδηα δηθαηψκαηα ζηελ απηνπξαγκάησζε (Παπαδεκεηξίνπ, 1995: ). Ζ βαζηά νηθνινγία απαηηεί πξνσζεκέλε σξηκφηεηα ε νπνία νδεγεί πέξα απφ ηελ ηαχηηζε κε ηελ αλζξσπφηεηα (ηελ νπνία δελ ζεσξεί απφ κφλε ηεο αξθεηή) θαη ζηελ ηαχηηζε κε ηνλ κε αλζξψπηλν θφζκν. Ο Naess (1982) ηζρπξίδεηαη φηη ε πξαγκαηηθή απηνεθπιήξσζε ησλ αλζξψπσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηαχηηζήο ηνπο κε ηηο δσέο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ φλησλ. Ζ Βηνθεληξηθή ηζφηεηα, είλαη ε αλαγλψξηζε πσο, θαη αξράο, φια ηα είδε δσήο αιιά θαη πνηακνί, δάζε, βνπλά θαη γεληθφηεξα νηθνζπζηήκαηα είλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηζφηηκα κέιε ελφο αιιεινδηαπιεθφκελνπ φινπ θαη ζπλεπψο έρνπλ απηαμία. Οη θηιφζνθνη ηεο βαζηάο νηθνινγίαο πξνηείλνπλ ηελ απφζπξζε ηεξάζηησλ εθηάζεσλ γεο απφ ηηο επηθείκελεο ρξήζεηο ηνπο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, φπνπ ζα επηηξέπνληαη ειαρηζηφηαηεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε ε θχζε λα κπνξέζεη ζηηο πεξηνρέο απηέο λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο, δειαδή ηε θπζηθή εμέιημε. Σέινο αθνχ δέρνληαη πσο κηα απφ ηηο αηηίεο ηεο νηθνινγηθήο ππνβάζκηζεο ηνπ πιαλήηε είλαη ν ππεξπιεζπζκφο ηνπ είδνπο homo sapiens θαηαιήγνπλ δεηψληαο ηε ξηδηθή πεξηζηνιή ησλ αλζξψπηλσλ αξηζκψλ (Naess, 1986). Σεξάζηηα είλαη ηα πξαθηηθά θαη ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ νξζψλνληαη απέλαληη ζηελ νηθνθεληξηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Οη άλζξσπνη θαινχληαη λα εγθαηαιείςνπλ (κφλνλ ζε φηη αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε θχζε) ηνλ παιηφ γλψξηκν θαλφλα (κελ θάλεηο απηφ πνπ δελ ζέιεηο λα ζνπ θάλνπλ) θαη λα πηνζεηήζνπλ έλαλ

8 άιιν εζηθφ θψδηθα, πνπ δελ ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ακνηβαηφηεηαο αιιά ηεο κνλφδξνκεο ππεπζπλφηεηαο. Έλα αθφκε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο απφδνζεο εγγελνχο αμίαο ζε φια ηα φληα θαη αληηθείκελα ηεο θχζεο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ δηαθφξσλ φλησλ θαη θπζηθά θαη ηεο εγγελνχο αμίαο ηνπο. Απφ ηνλ ειέθαληα θαη ηε κπιε θάιαηλα κέρξη ηα βαθηήξηα κεζνιαβνχλ κπξηάδεο φληα, ε ηεξάξρεζε ησλ νπνίσλ ζπληζηά εκπφδην θπξηνιεθηηθά αλππέξβιεην (Γεσξγφπνπινο, 2002:51-59). Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαζηθή παξαδνρή ηεο θνηλσληθήο νηθνινγίαο απνηειεί ην δφγκα πσο ε θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε πεγάδεη απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζε άιινπο αλζξψπνπο. Βαζηθφηεξνο εθπξφζσπφο ηεο ν Murray Bookchin, δελ ζπκθσλεί κε ηελ απφδνζε ίζεο εγγελνχο αμίαο ζε αλζξψπηλα θαη κε αλζξψπηλα φληα ελψ ππνζηεξίδεη πσο ν άλζξσπνο πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηζηαζία ηεο θχζεο πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα. Απηή αθνξά ηηο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ νθείιεη λα αλαιάβεη ν άλζξσπνο απέλαληη ζηε θχζε γηα ην θαιφ ηεο θχζεο. Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αληηηίζεηαη πξνο ηελ θπξηαξρία ηεο θχζεο θαη νπζηαζηηθά ζεσξείηαη σο δξάζε γηα ην θαιφ ηεο θχζεο (Bookchin, 1991). Ο Bookchin κηιάεη γηα κηα κε ηεξαξρηθή θνηλσλία ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ ειεπζεξηαθφ θνηλνηηζκφ θαη ηηο ακεζν-δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη κειινληηθέο απνθεληξσκέλεο νηθνθνηλφηεηεο, πνπ νξακαηίδεηαη, ζα έρνπλ θαηαξγήζεη ηηο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ζα θαιιηεξγνχλ κε νξγαληθφ ηξφπν ηελ ηξνθή ηνπο θαη ζα έρνπλ αλαζεσξήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε θαη πξνσζψληαο ηελ εθηίκεζε ζην δηαθνξεηηθφ θαη ην κε αλζξψπηλν. Γελ εμεηάδεη απνκνλσκέλα ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε θχζε απφ ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ άλζξσπν. Οη θνηλσληθνί νηθνιφγνη κηινχλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ δπηζκψλ θαη ν άλζξσπνο ηίζεηαη απέλαληη απφ ηε θχζε. Απφ ηε ζέζε απηή θαιείηαη λα παίμεη έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πγεία ή κε ηνπ πιαλήηε πνπ θαηνηθεί. Κάπνηνη θαηεγνξνχλ ηνλ Bookchin φηη νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη κηα άιινπ είδνπο θπξηαξρία επί ηεο θχζεο, δηεξσηψκελνη γηα ην πψο κπνξεί άξαγε λα αλαιάβεη δξάζε ν άλζξσπνο γηα θάπνηεο ζσζηηθέο ελέξγεηεο, ρσξίο λα ζεσξεζεί φηη ξπζκίδεη; Απηφο ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ήηαλ πνπ καο νδήγεζε ζηα νηθνινγηθά δεηλά θαη απηφο πξέπεη λα καο βγάιεη απφ ην ζεκεξηλφ αδηέμνδν. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ νγδφληα άξρηζε κηα δηακάρε αλάκεζα ζηνλ Bookchin θαη ηνπο αθηηβηζηέο (θπξίσο) ηεο βαζηάο νηθνινγίαο. Οη ηειεπηαίνη θαηεγφξεζαλ ηνλ Bookchin πσο ζεσξεί ηα αλζξψπηλα φληα σο πςειφηεξε κνξθή δσήο απφ ηα άιια φληα, ελψ ν Bookchin ηνπο θαηακαξηπξεί πσο πξνπαγαλδίδνπλ γηα κηα θαηαπηεζηηθή θηινζνθία κε ζηνηρεία κηζαλζξσπίαο. Ο ΟΙΚΟΦΔΜΙΝΙΜΟ Ο Οηθνθεκηληζκφο ζεσξεί πσο ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζρεηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηδηαίηεξα κάιηζηα κε ην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θπξηαξρίαο πνπ αζθνχλ θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο πάλσ ζε άιιεο. Βαζηθφ δφγκα ηνπ είλαη φηη ε θαηαπίεζε πνπ ππφθεηληαη νη γπλαίθεο απφ ηελ αλδξηθή θπξηαξρία παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ θαηαπίεζε πνπ ππφθεηηαη ε θχζε απφ ηνλ άλζξσπν (Καξαγεσξγάθεο θαη Γεσξγφπνπινο, 2005:833). ε εζηθφ επίπεδν νη απφςεηο ησλ νηθνθεκηληζηξηψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο απφπεηξέο ηνπο λα ζεκειηψζνπλ εζηθά ζπζηήκαηα πνπ λα κελ είλαη πξντφληα «αξζεληθψλ» πξνθαηαιήςεσλ. Ζ πην εμειηγκέλε ηέηνηα εζηθή ζεσξία είλαη ε εζηθή ηεο θξνληίδαο. χκθσλα κε απηή νη αμίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ σο ζπδχγσλ θαη κεηέξσλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα έλαλ εζηθφ θψδηθα πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο

9 ζρέζεηο αλάκεζα ζε φληα (ηδηαίηεξα κάιηζηα ηηο αξρεηππηθέο ζρέζεηο θξνληίδαο ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί). Απηφο ν εζηθφο θψδηθαο ηνλίδεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηε κέξηκλα αληί ησλ ζπγθξνχζεσλ αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα ησλ φλησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξνηέξεκα ηεο εζηθήο ηεο θξνληίδαο είλαη πσο δελ απαηηεί θαζφινπ ακνηβαηφηεηα θαη αληαπφδνζε. Απηή ε ελαιιαθηηθή, πξνο ηηο «αξζεληθέο» εζηθέο ζεσξίεο, ζηάζε, πνπ επεμεξγάζηεθε ν νηθνθεκηληζκφο, ε εζηθή ηεο θξνληίδαο, αμίδεη λα ζεσξείηαη σο κηα ζεκαληηθφηαηε ζπλεηζθνξά ζηελ εζηθή ζεσξία. Καηαθέξλεη λα εληνπίζεη κηα παξαγλσξηζκέλε, απφ ηελ παηξηαξρία, θαη θαηαπηεζκέλε δηάζηαζε ησλ εζηθψλ ζρέζεσλ-εθείλε ηεο αληδηνηεινχο πξνζθνξάο θαη ηελ πξνβάιεη σο ην ίδην ζεκαληηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο δηάζηαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παγθφζκηεο, θαζνιηθέο θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ (Γεσξγφπνπινο, 2002: 432, 433). ΔΠΙΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ηζηνξία ηεο θχζεο αιιειινδηεηζδχνπλ. Σν κέιινλ ηεο θχζεο ζπλδέεηαη κε ην κέιινλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλ βαζκφ ππεπζπλφηεηαο πνπ απηφο ζα επηδείμεη απέλαληη ζηε θχζε. Ο δηαινγηζκφο γηα ηε θχζε θαη ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ καδί ηεο, ζπλδέεηαη κε κηα ζσξεία εζηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ ελαζρφιεζε κε «ην πξφβιεκα ηεο θχζεο» δείρλεη φηη δελ είλαη ηίπνηα απηνλφεην ζηε ζρέζε καο κε ηε θχζε θαη είλαη πηα αλαπφθεπθηε ε επαλεμέηαζε ηεο ζρέζεο καο πξνο ηε θχζε θαη ε αλαζεψξεζε φισλ ζρεδφλ ησλ πιεπξψλ ηεο θνπιηνχξαο καο. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα κείλεη αλεπεξέαζηε ε θηινζνθία, ε ζενινγία, ε πνιηηηθή, ε αηζζεηηθή, ε νηθνλνκία νχηε θαη νη έλλνηεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο. Ζ θηινζνθία ηεο θχζεο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζην ξφιν κηαο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ή ηνπ δηαιφγνπ γηα ηε δπλαηφηεηα ή ηε ζεκειίσζε θαλνληζηηθψλ αξρψλ θαη αμηψζεσλ. Ζ απαίηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εζηθή δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζε δεηήκαηα π.ρ. δηαλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο θαη δηαλζξψπηλσλ ζρέζεσλ αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηε θχζε θαη ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζ απηή. Αθνξά δειαδή φρη ζηε γλσζηνζεσξεηηθή ή ζηελ επηζηεκνινγηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά ζηελ πξαθηηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη καδί ηεο (Παπαδεκεηξίνπ, 1995:274). Ζ ζηηγκή ηεο απηνγλσζίαο ηίζεηαη πηα ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη δελ κπνξεί παξά λα ζπκπνξεχεηαη κε κηα πνιηηηζηηθή κεηαζηξνθή, ηφζν ζε επίπεδν λννηξνπίαο φζν θαη ζε επίπεδν αμηψλ (Αλαζηαζνπνχινπ, 1999: 11-16). Σν αίηεκα γηα κηα Φηινζνθία ηεο Φχζεο, ε νπνία λα αλαζεσξεί ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, απαηηεί ηελ αλαζεψξεζε ηεο θπξίαξρεο αληίιεςεο γηα ηε θχζε θαη σο θηινζνθίαο ηνπ κεαλζξψπηλνπ θφζκνπ. Δπηηαθηηθή θξίλεηαη ε δηεχξπλζε ηεο αλαθνξάο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο ππνρξέσζεο: απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηε θχζε. Δπηηαθηηθή ηέινο θξίλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο εζηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ηδέαο πεξί ηεο θχζεο θάηη πνπ δελ επηηξέπεη λα κείλεη αλεπεξέαζηε αιιά αληίζεηα πξνυπνζέηεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ηδέαο πεξί ηνπ αλζξψπνπ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αλαζηαζνπνχινπ - Καπνγηάλλε Θ., 1999, «Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξάο θαη ε αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο», ζην Βνπδνχξεο, Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία. Bowe, G., 1999, «Φχζε θαη αμία», ζην Βνπδνχξεο Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία.

10 Γεσξγφπνπινο, Α., 2002, Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, Αζήλα, Gutenberg. Καξαγεσξγάθεο,., Γεσξγφπνπινο, Α., 2005, «Όηαλ ε Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή πλαληά ηελ Πνιηηηθή Οηθνινγία», ζην Γεσξγφπνπινο, Α. (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ αλαδχεηαη, Αζήλα, Gutenberg. Παπαδεκεηξίνπ, Δ., 1995, Γηα κηα λέα Φηινζνθία ηεο Φχζεο, Αζήλα, Πνιίηεο. Παπαδνπνχινπ, Π., 2005, «Άλζξσπνη θαη Εψα», ζην Γεσξγφπνπινο, Α., (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Ο λένο πνιηηηζκφο πνπ αλαδχεηαη, Αζήλα, Gutenberg. Singer, P., 1976, Αnimal Liberation: A new ethics for our treatment of animals, New York, The New York Review. Singer, P., 1985, Ηn Defence of Animals, New York, Οxford. Singer, P., 1990, The Case of Animal Rights, New York. Fox, W., 1999, «Ζ Βαζεηά νηθνινγία θαη ε αξεηνινγία», ζην Βνπδνχξεο, Κ., (επηκ.), Φηινζνθία θαη Οηθνινγία, Αζήλα, Ησλία.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Γηπισκαηηθή εξγαζία Θέκα Δξγαζίαο Σν εζηθφ, ην λφκηκν, ην πνιηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αλά ελφηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ. 11 ε Δλόηεηα

Αξηζηνηέιεο, Πνιηηηθά, Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο αλά ελφηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ. 11 ε Δλόηεηα ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ 11 ε Δλόηεηα 1. Ση ελλνεί ν Αξηζηνηέιεο κε ηε θξάζε «θπξηώηαην αγαζό»; Πνηα ζρέζε έρεη απηό κε ηελ πόιε, όπσο ηελ νξίδεη ν ηαγεηξίηεο θηιόζνθνο, θαη πνηα κε ην άηνκν; 1. Κάζε πφιε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα