ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην ποιότητα της ζωής µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαµορφώσει τέτοιες πολιτικές συνθήκες ώστε να αναγνωριστεί η πολυπλοκότητα του θέµατος αυτού καθώς και να προάγει αποτελεσµατικές λύσεις τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχει περιγραφή και ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν σχετικά µε το περιβάλλον. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των ατόµων που απάντησαν στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι 594, ενώ το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στο διαδίκτυο από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του έτους Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό να καταλήξουµε σε ορθά συµπεράσµατα περιέχονται στην πέµπτη ενότητα του Παραρτήµατος που φέρει τον τίτλο: «Το Περιβάλλον» (Παράρτηµα: Κεφάλαιο 4 ο Το Περιβάλλον). 146

2 9.2 Αποτελέσµατα- Συµπεράσµατα Οι Ευρωπαίοι πολίτες γενικά εκτιµούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα την οποία διαµένουν είναι καλή σε ποσοστό 33,7% ενώ σε ποσοστό 37,7% θεωρούν ότι δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Τα ποσοστά αυτά φαίνονται και στο κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί, όπου παρουσιάζεται η γνώµη των πολιτών όσον αφορά την συγκεκριµένη ερώτηση. Γράφηµα 9.1: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα Πολύ καλή 24% 5% 6% 28% Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή 37% Πολύ κακή Με σκοπό να δούµε αν οι αρνητικές απαντήσεις είναι πράγµατι λιγότερες από τις θετικές, υπολογίσαµε τον δείκτη Ι, ο οποίος µας δείχνει πόσο µεγαλύτερο ή µικρότερο είναι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των αρνητικών. Η τιµή του δείκτη αυτού είναι 1,08, δηλαδή µεγαλύτερη της µονάδας, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θετικές απαντήσεις είναι πράγµατι περισσότερες από τις αρνητικές. ηλαδή, το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύουν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα τους είναι καλή είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή. Σχετικά όµως µε την κατάσταση του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µόνο το 28,3% των πολιτών πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ το 23,4% πιστεύει ότι είναι κακή. Ακόµη, ο δείκτης Ι έχει τιµή 1,07, γεγονός που δείχνει ότι και πάλι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων είναι µεγαλύτερο από αυτό των 147

3 αρνητικών. Το διάγραµµα που ακολουθεί περιέχει τα ποσοστά αυτών που απάντησαν στην συγκεκριµένη ερώτηση. Γράφηµα 9.2: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήµερα 21% 48% 3% 3% 25% Πολύ καλή Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή Πολύ κακή Στην περίπτωση όµως του περιβάλλοντος του πλανήτη σήµερα µόνο το 4,7% πιστεύει ότι η κατάσταση είναι καλή ενώ 72,7% πιστεύει ότι η κατάσταση είναι κακή ή πολύ κακή. ηλαδή, οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν την κατάσταση του περιβάλλοντος κακή σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ η τιµή του δείκτη Ι είναι 0,29, που είναι πολύ µικρότερη της µονάδας. Αυτό µας επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων είναι πράγµατι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των θετικών. Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνονται τα ποσοστά των απαντήσεων. Γράφηµα 9.3: Η ποιότητα του περιβάλλοντος της γης σήµερα 1% 22% 4% Πολύ καλή 23% Καλή Εξίσου καλή και κακή Κακή Πολύ κακή 50% 148

4 Στην ερώτηση όµως σχετικά µε το πως η ποιότητα του περιβάλλοντος έχει αλλάξει τα τελευταία δέκα χρόνια, βλέπουµε ότι το 45,3% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι καλύτερα στην χώρα την οποία διαµένει, ενώ το 37% θεωρεί ότι τα πράγµατα είναι χειρότερα. Από το διάγραµµα που ακολουθεί µπορούµε να δούµε ότι η γνώµη των πολιτών σχετικά µε το θέµα αυτό διαφέρει σηµαντικά ανά χώρα. Γράφηµα 9.4: Η ποιότητα του περιβάλλοντος τα τελευταία δέκα χρόνια ανά χώρα Έτσι, είναι φανερό ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως το περιβάλλον είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν δέκα χρόνια πριν. Βλέπουµε όµως ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι για το µέλλον, καθώς µόνο το 16,3% πιστεύει ότι σε 10 έως 25 χρόνια η κατάσταση του περιβάλλοντος θα βελτιωθεί, ενώ το 73,4% θεωρεί ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει. Ακόµη, το 81,1% των πολιτών θεωρεί ότι η αλλαγή κλίµατος και η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό 149

5 πρόβληµα, ενώ το 68,18% πιστεύει ότι η µείωση των φυσικών πόρων αποτελεί πρόβληµα. Η µείωση της στρατοσφαιρικής οζονόσφαιρας θεωρείται από το 72,1% των πολιτών σηµαντικό θέµα και η ερήµωση από το 73,7% αυτών. Επίσης, θέµατα σχετικά µε την ποιότητα του εδάφους (διάβρωση, µόλυνση κλπ.) αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα για το 71,7% των Ευρωπαίων ενώ η µόλυνση του αέρα είναι σηµαντική για το 82% και η µόλυνση των υδάτων είναι σηµαντική για το 86,5% των πολιτών. Επιπροσθέτως, τα στερεά απόβλητα (απορρίµµατα, απόβλητα) είναι σηµαντικό θέµα για το 70,2% και τα τοξικά, χηµικά και πυρηνικά απόβλητα για το 76,1%. Η αστική ανάπτυξη και το κυκλοφοριακό πρόβληµα των πόλεων προβληµατίζουν το 74,6% των πολιτών, ενώ η απώλεια πρασίνου και φυσικών περιοχών το 82,2% αυτών. Τέλος, η εξαφάνιση φυτών και ζώων αποτελεί σηµαντικό θέµα για το 79,3% των Ευρωπαίων και τα ασφαλή τρόφιµα (γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, οι συγκοµιδές χωρίς φυτοφάρµακα, κ.λ.π.) για το 71%. Υπολογίζοντας τον δείκτη Ι για καθένα από τα παραπάνω ερωτήµατα, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα για τους Ευρωπαίους θεωρείται η µόλυνση των υδάτων ενώ λιγότερο σηµαντική είναι η µόλυνση του αέρα και η απουσία χώρων πρασίνου στα µεγάλα αστικά κέντρα. Στην ερώτηση που σχετίζεται µε το πόσο καλά καθένας από ορισµένους φορείς εργάζεται για να βελτιώσει το περιβάλλον, βλέπουµε ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Όπως φαίνεται και από το ραβδόγραµµα που ακολουθεί, η µόνη περίπτωση που το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ξεπερνά αυτό των αρνητικών είναι η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η τιµή του δείκτη Ι είναι 1,71. Ακόµη, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων για τους ιεθνείς Οργανισµούς είναι περίπου ίσο µε αυτό των αρνητικών απαντήσεων, αφού η τιµή του δείκτη Ι είναι 0,

6 Γράφηµα 9.5: Η συµβολή διαφόρων οργανισµών στην βελτίωση του περιβάλλοντος Οι πολίτες Τοπικό και εθνικό περιβαλλοντικό NGOs Μικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις Μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις Η τοπική κυβέρνησή Η εθνική κυβέρνησή Πολύ καλή Αρκετά καλή Ουδέτερή Όχι πολύ καλή Πολύ άσχηµη Η ΕΕ ιεθνείς οργανισµοί 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Είναι λοιπόν φανερό ότι όλοι οι υπόλοιποι φορείς που αναφέρονται παραπάνω, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ιεθνών Οργανισµών, δεν προσφέρουν σηµαντικό έργο στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Έτσι, προτάθηκαν ορισµένες λύσεις µε σκοπό να γίνει το περιβάλλον που ζούµε καλύτερο. Οι λύσεις που προτάθηκαν καθώς και η σηµαντικότητα αυτών, όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, παρουσιάζονται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 151

7 Γράφηµα 9.6: Οι προτάσεις για στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος Αποτελεσµατικότερες διεθνείς συµφωνίες Ισχυρότεροι κανονισµοί στην Ε.Ε. Ισχυρότεροι εθνικοί κανονισµοί Φόρος στα ορυκτά καύσιµα ηµιουργία συστήµατος πράσινων φόρων Χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών ηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης Πολύ σηµαντικό Αρκετά σηµαντικό Ουδέτερο Όχι πολύ σηµαντικό Καθόλου σηµαντικό 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι η λύση που σχετίζεται µε την αύξηση συνειδητοποίησης και επέκταση της βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα θεωρείται σηµαντική από το 92% του πληθυσµού, ενώ η λύση που σχετίζεται µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, έστω και αν αυτές κοστίζουν περισσότερο, υποστηρίζεται από το 86% του πληθυσµού. Η δηµιουργία ενός συστήµατος των «πράσινων φόρων», έτσι ώστε οι καταναλωτές να πληρώνουν το πλήρες περιβαλλοντικό κόστος των προϊόντων που καταναλώνουν και χρησιµοποιούν υποστηρίζεται από το 72% του πληθυσµού. Ακόµη, η φορολόγηση των ορυκτών καυσίµων, όπως η βενζίνη και ο άνθρακας, θεωρείται σηµαντική για το 65% του πληθυσµού. Οι ισχυρότεροι εθνικοί κανονισµοί θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των Ευρωπαίων ενώ οι ισχυρότεροι κανονισµοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται σηµαντικοί από το 83% των πολιτών. Τέλος, οι αποτελεσµατικότερες διεθνείς συµφωνίες µεταξύ των εθνών υποστηρίζονται από το 89% του πληθυσµού. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων σε σχέση µε αυτό των αρνητικών ανήκει στην πρώτη 152

8 κατά σειρά λύση, που αναφέρεται στην δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και την επέκταση της βασικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς ο δείκτης Ι παίρνει την τιµή 11,4. Σε κάθε όµως περίπτωση, το 58% των πολιτών θεωρεί ότι ακόµη κι αν δεν είναι τέλειες, οι διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες είναι ο µόνος τρόπος να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα συνολικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Σε αντίθεση µε την άποψη αυτή, το 42% των πολιτών πιστεύει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να είναι αυτές που συχνότερα θα αποφασίζουν τι είναι καλύτερο για τη χώρα τους, ανεξάρτητα από τις διεθνείς περιβαλλοντικές συνθήκες και συµφωνίες. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι θα πρέπει οι λύσεις στα περιβαλλοντικά θέµατα να δοθούν σε παγκόσµιο και όχι σε εγχώριο επίπεδο. Η Σύνοδος Κορυφής όµως στο Γιοχάνεσµπουργκ το Σεπτέµβριο του 2000 για θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως και κάθε άλλη σύνοδος τέτοιας µορφής, θεωρείται ότι είναι η µοναδική λύση για την επίτευξη διεθνών συµφωνιών οι οποίες θα έχουν πραγµατικά αποτελέσµατα µόνο από το 9% του πληθυσµού. Ακόµη, ένα ποσοστό της τάξης του 14% θεωρεί ότι αυτές οι συνδιασκέψεις είναι χάσιµο χρόνου και χρήµατος από τους πολιτικούς ηγέτες, χωρίς πραγµατικά χρήσιµα αποτελέσµατα. Το 77% όµως των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι η επίτευξη τέτοιων διεθνών συµφωνιών είναι σηµαντική αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτική εφαρµογή τους. Βλέπουµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι το πρόβληµα του περιβάλλοντος απαιτεί εφαρµογή των ήδη υπαρχόντων µεθόδων επίλυσής του. Το ίδιο όµως παρατηρούµε και στην περίπτωση της ανακύκλωσης, που θεωρείται ένας από τους βέλτιστους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή βλέπουµε ότι το 64% των πολιτών θεωρεί ότι ορισµένες χώρες ανακυκλώνουν τα απορρίµµατά τους ενώ ορισµένες άλλες δεν εφαρµόζουν την συγκεκριµένη µέθοδο. Ακόµη, το 26% πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει πολλά πράγµατα ακόµη και έτσι θα πρέπει να αυξηθεί δραµατικά η ανακύκλωση προϊόντων. Η άποψη όµως ότι οι Ευρωπαίοι ανακυκλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο υποστηρίζεται µόνο από το 4% των πολιτών. Έτσι, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τελικά, σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους, η ανακύκλωση δεν γίνεται στο βαθµό που θα έπρεπε ώστε να έχουµε τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 153

9 Σε συνδυασµό όµως µε την ανακύκλωση, οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υιοθετήσει και µία συγκεκριµένη ενεργειακή πολιτική. Οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό 81%, θεωρούν σηµαντικότερο άξονα της ενεργειακής πολιτικής την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή. Επιπροσθέτως, το 13% των πολιτών θεωρεί ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την καθιέρωσή της είναι η εξασφάλιση επαρκών και συνεχών πηγών ενέργειας ενώ µόνο το 4% επιθυµεί να εδραιωθεί µία ενεργειακή πολιτική µε βασικό άξονα την χαµηλή τιµή της ενέργειας για τους καταναλωτές. Εκτός όµως από την ανακύκλωση και την ενέργεια, ένα άλλο θέµα που σχετίζεται µε το περιβάλλον και προκύπτει από την µελέτη διαφόρων ειδικών είναι η ενδεχόµενη «κρίση ύδατος» τόσο στη Μεσόγειο όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη στο βραχυπρόθεσµο µέλλον. Η κρίση αυτή αναφέρεται τόσο σε προβλήµατα ποιότητας όσο και σε προβλήµατα ποσότητας του νερού. Από τις απαντήσεις βλέπουµε ότι το 67% των πολιτών πιστεύει ότι πιθανώς να υπάρξει µία κρίση στο µέλλον, ενώ το 19% πιστεύει ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο να συµβεί πλην όµως δεν είναι πιθανό ενδεχόµενο. Ακόµη, µόνο το 3% ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου πιθανό να συµβεί, εκτός αν συµβεί κάποια άλλη µεγάλη καταστροφή ενώ σηµαντικό είναι και το ποσοστό αυτών που απάντησαν πως δεν γνωρίζουν καθώς αγγίζει το 10%. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσιάζονται συνοπτικά στο κυκλικό διάγραµµα που ακολουθεί. Γράφηµα 9.7: Η κρίση ύδατος 3% 10% Πιθανώς να υπάρξει µια κρίση ύδατος 19% 68% Είναι δυνατό, αλλά δεν είναι πιθανό να συµβεί. εν είναι καθόλου πιθανό, εκτός αν συµβεί κάποια άλλη µεγάλη καταστροφή εν γνωρίζω 154

10 Με σκοπό όµως την ορθή και έγκαιρη αντιµετώπιση των διαφόρων προβληµάτων που σχετίζονται µε το νερό, το 62% πιστεύει ότι καθώς η διαχείριση ύδατος είναι ένα πολιτικό ζήτηµα, όλοι οι συµµέτοχοι από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις µέχρι τους πολιτικούς, συµπεριλαµβανοµένων και των πολιτών, πρέπει να αναµιχθούν στην διαχείριση αυτή. Το 32% όµως πιστεύει ότι η ποιότητα του νερού και η ποσότητα αυτού είναι τεχνικά ζητήµατα και πρέπει να αφεθούν στους εµπειρογνώµονες και τους επιστήµονες για να αναπτύξουν αυτοί τις καλύτερες λύσεις. Παρατηρούµε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον. Αυτό φαίνεται και από το ακόλουθο κυκλικό διάγραµµα, όπου παρατηρούµε ότι το 34% των πολιτών θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολλές συγκεκριµένες αλλαγές στην καθηµερινή ζωή του, προκειµένου αυτή να είναι περισσότερο «πράσινη», ενώ το 57% θεωρεί ότι έχει κάνει αρκετές αλλαγές στον τοµέα αυτό. Γράφηµα 9.8: Οι αλλαγές στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, ώστε αυτή να γίνει περισσότερο «πράσινη» 57% 9% 34% Έχουν κάνει πολλές αλλαγές Έχουν κάνει αρκετές αλλαγές εν έχουν κάνει αλλαγές Στην ερώτηση όµως που σχετίζεται µε την συµµετοχή των πολιτών σε NGO περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα αποτελέσµατα είναι διαφορετικά καθώς µόνο το 20% των πολιτών είναι µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης, ενώ το 11% των 155

11 Ευρωπαίων είχε υπάρξει µέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης τα τελευταία χρόνια και το 69% δεν ήταν ποτέ µέλος αντίστοιχης οργάνωσης. Ακόµη, µόνο το 19% των πολιτών συµµετέχει πάντα µε πολλές διαφορετικές ενέργειες στις περιβαλλοντικές «πολιτικές», όπως η συµµετοχή σε µια διαδήλωση, η επαφή ενός πολιτικού, η υπογραφή µιας αίτησης, και άλλες παρόµοιες ενέργειες, ενώ το 49% συµµετέχει περιστασιακά αλλά όχι τακτικά. Παρατηρούµε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως αναφέραµε και παραπάνω, είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον, χωρίς όµως να συµµετέχουν ενεργά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 28% των πολιτών είναι διατεθειµένο να προσφέρει περισσότερο από το 5% του εισοδήµατός του µε σκοπό να υπάρξει µία πραγµατική βελτίωση στο περιβάλλον. Ακόµη, το 50% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι θα µπορούσε να προσφέρει το 1 έως 5% του εισοδήµατός του για το περιβάλλον, ενώ το 10% θα επιθυµούσε να δώσει λιγότερα από το 1% των εισοδηµάτων του για το σκοπό αυτό. Τέλος, µόνο το 6% των πολιτών δεν επιθυµεί να δαπανήσει χρήµατα για το περιβάλλον, όπως φαίνεται και από το διάγραµµα που ακολουθεί. Γράφηµα 9.9: Το ποσοστό του εισοδήµατος που επιθυµούν οι πολίτες να προσφέρουν για το περιβάλλον 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Τίποτα Λιγότερο από 1% του εισοδήµατος 1-5% του εισοδήµατος Περισσότερο από 5% εν γνωρίζω 156

12 9.3 Συνοπτικά συµπεράσµατα Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω αποτελέσµατα καταλήξαµε στα εξής συµπεράσµατα: Το ποσοστό των Ευρωπαίων που πιστεύει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος στην χώρα του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλή είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι είναι κακή. Οι επτά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος του πλανήτη είναι κακή. Τα τελευταία δέκα έτη η κατάσταση του περιβάλλοντος έχει βελτιωθεί, σύµφωνα µε το 45,1% των πολιτών, ενώ έχει χειροτερεύσει σύµφωνα µε το 37% των Ευρωπαίων. Το 73,45 των πολιτών πιστεύει ότι η ποιότητα του περιβάλλοντος του πλανήτη θα χειροτερεύσει τα 10 έως 25 επόµενα χρόνια. Τα τρία κατά σειρά σηµαντικότερα προβλήµατα του περιβάλλοντος είναι η µόλυνση των υδάτων, η µόλυνση του αέρα και η απουσία πρασίνου στα µεγάλα αστικά κέντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ο φορέα που εργάζεται περισσότερο για την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς το ποσοστό των ατόµων που πιστεύει ότι εργάζεται αρκετά είναι πού µεγαλύτερο από αυτό των ατόµων που πιστεύει ότι δεν εργάζεται όσο θα έπρεπε. Η λύση στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, σύµφωνα µε το 92% των Ευρωπαίων, πρέπει να δοθεί µέσω της δηµιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και της επέκτασης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Οι λύσεις πρέπει να δοθούν σε παγκόσµιο επίπεδο, µέσω διεθνών συµφωνιών και συνθηκών, σύµφωνα µε το 58% των πολιτών, ενώ οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αποδοτική εφαρµογή των διαφόρων συνθηκών,όπως πιστεύει το 77% του πληθυσµού. Το 64% των πολιτών πιστεύει ότι η ανακύκλωση γίνεται από ορισµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν γίνεται από άλλες. 157

13 Ο σηµαντικότερος άξονας της ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας, που σχετίζεται µε την χρήση ενέργειας και την παραγωγή. Το 67% των πολιτών πιστεύει ότι είναι πιθανό να αντιµετωπίσουµε «κρίση ύδατος» στο προσεχές µέλλον, ενώ 62% θεωρεί ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι πολιτικό ζήτηµα και πρέπει να υπάρχει συµµετοχή όλων των πολιτών, επιχειρήσεων και άλλων φορέων µε σκοπό να αντιµετωπιστεί ορθά το ζήτηµα αυτό. Το 91% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αλλαγές µε σκοπό να γίνει η ζωή του πιο πράσινη, αλλά µόνο το 31% είναι ή ήταν µέλος κάποιας περιβαλλοντικής οργάνωσης. Το 68% των πολιτών συµµετέχει, τακτικά ή περιστασιακά, µε διάφορες ενέργειες σε περιβαλλοντικές «πολιτικές», ενώ το 50% των πολιτών είναι διατεθειµένο να δαπανήσει από 1 έως 5% του εισοδήµατός του, µε σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του περιβάλλοντος. 158

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα