ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244"

Transcript

1 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ η ς Πελ άτης : Γ ΕΩ ΡΓ Ι ΟΥ ΟΕ Υπεύθυν ος : Π α ύ λο ς Γ ε ω ρ γί ο υ ιε ύ θ υ ν σ η : Τηλ : FAX : Π ε ρ ι γρ α φή Η µ ε ρ / νί α Σ ε λ ί δ ε ς Π ό λ η υ π ο β ο λ ή ς : Υ.. Ε. ( Β α σ ι κ ό Ε ντ υ π ο ) 5//4 Π ρ ωτόκ ολ λ ο ε λ έ γ χου ( H D ) 5//4 Εκ θε σ η Π α ρ ά δοσ ης 5//4 Σ υ νη µ µ έ νο ς Τ ι µ ο κ α τ ά λ ο γ ο ς 7//4 Ε ντ υ π ο π λ η ρ ο φ. Η Λ Ε Κ / Γ Ο Υ 7//4 Π ρ οσ φορ ά ΕΗ Ε 8//4 Υ..Κ.Ε //4 Π ί να κ α ς Ι Ι Π ρ ο σ ω π ι κ ό //4 Π ί να κ α ς Ι Υ λ ι κ ά Ε Η Ε //4 Θ Ε Σ Σ ΑΛΟ Ν Ι Κ Η Π ά ρ ο χο ς (π ρ ό ς ): Ε Η Ε ΑΕ Π ε ρ ιο χή : ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Π ρ α κτ ο ρ ε ίο : Τ Ρ Ι ΛΟ Φ Ο Υ ΕΚ Θ. Θ ΕΜ ΕΛ Ι Α Κ Η Σ Γ ΕΙ Ω ΣΗ Σ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Α ΚΙΝΗΤ ΟΥ Π ε ριγραφή : ιε ύθυνσ η : Νο : ΜΟ Ν Ο Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ι Α Κ ΑΠ Ο Η Σ Τ Ρ Ι Α Π ΛΑΓ Ι ΑΡ Ι Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ ΚΑ Τ Α ΝΑ Λ ΩΤ Η Παραλαβή : Τη λέφ.: Ο ροφος: ΙΣ+ΟΡ Παραλαβή Υ Ε : Α ρι θ. ιαµ : 54 ΕΚ Θ ΕΣΗ Π Α ΡΑ Ο ΣΗ Σ Σ Τ Ο ΙΧΕΙΑ Ι ΙΟ ΚΤ ΗΤ Η Νο : Κ Ω Σ Τ ΑΣ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Π α τρ ό ς : Γ ΕΩΡΓ ΙΟΥ Η ΜΗ Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν ΥΣ Ι Ο Υ 5 Ο νοµ ατ/ µ ο: Ο νοµ ατ/µ ο: Ο νοµ α /νση: Νο ( ΗD) : Τη λέφ: Νο ( K E HE ) : Α ρ. Π αροχή ς: Κατη γ ο ρία Χώ ρ ο υ /Εγ κα τάσταση ς : Σ υ ν ο λ ικ ή εγ κ α τ εστ η µ έν η Ισχ ύ ς : ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΗΛ ΕΚΤ ΡΟΛ ΟΓΟΥ Ο νοµ ατ/ µ ο: Α ρ. Α δε ίας: Θ Ω ΜΑΣ Κ ΑΤ Σ ΑΡ Ο Σ Θ Π ΡΩ Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ι Α ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο Σ ΕΠ ΑΝ ΕΛΕΓΧΟ Σ: KW 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ Σ χεδ ιά στ η κε α π ό : Π. Κ ο ύ τρ α ς Η µ ε ρ ο µ η νία : 7 / / 4

2 K5 Α ΠΟ Θ ΗΚ Η X8 K6 Μ ΠΑ ΝΙ Ο X7 K K5 K K5 K6 K5 K5 K5 K6 K6 K K6 K6 ΓΡΑΦΕΙΟ X4 K6 K6 K6 Κ Α ΤΟΨ Η ΙΣΟΓ Ε ΙΟΥ K5 K6 ΧΩ Λ X6 Ξ Ε ΝΩ ΝΑ Σ X5 Υ / Π ο υ Ορ ό φ ο υ K6 K K4 K6 K6 K6 K7 Κ Ο Υ Ζ Ι ΝΑ X K7 K K7 K7 K9 K7 K7 ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣ Α ΡΟΣ Θ K K K7 K K7 K7 K6 K4 Σ Α Λ Ο ΝΙ X ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ K7 ΚΩ Σ ΤΑΣ K K7 Ι ΟΝ Υ Σ Ι ΟΥ K4 K7 K6 Η ΜΗ ΤΡ Η Σ K8 K7 Τ Ρ Α ΠΕ Ζ Α Ρ Ι Α X K6 K K6 ΕΞΩ Τ.ΧΩ ΡΟΙ X9

3 K.8 K. K.4 K.4 WC X K. K.4 K. Μ ΠΑ ΝΙ Ο X K. K. Ω ΜΑΤ ΙΟ X K. K. K.4 K. K. K.4 Κ Α ΤΟΨ Η ΟΡ ΟΦ ΟΥ K.4 K. K.6 K. Ω ΜΑΤ ΙΟ X K. K. Κ Α Θ ΗΣ Τ Ι Κ Ο X8 K. Κ Ε Ν. ΠΙ ΝΑ Κ Α Σ K. K.7 K. K. K.5 K. K. ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ K. K. ΚΩ Σ ΤΑΣ K. K. Ι ΟΝ Υ Σ Ι ΟΥ K. K. Ω ΜΑ Τ Ι Ο X9 Η ΜΗ ΤΡ Η Σ K. K.5 K. K. ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣ Α ΡΟΣ Θ Β Ε Ρ Α ΝΤ Α X4

4 Θ Ω ΜΑ Σ ΚΑΤ Σ ΑΡΟΣ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ ΙΟΝ ΥΣ ΙΟΥ ΚΩ Σ Τ ΑΣ ΚΩ Σ Τ ΟΠ ΟΥΛΟΣ ΚΑΠ Ο Η Σ Τ ΡΙΑ Π ΛΑΓΙΑΡΙ Φ ω τ ισ µ ός H 7V U x, 5 x, 5 A K 7 Φ ω τ ισ µ ός H 7V U x 4 A K 6 Θ ερ µ οσ ίφω ν α ς H 5V V U 6A K 5 x, 5 x A Ψυγ είο H 5V V U x, 5 6 A K 4 Π λ υν τ. Ρ ούχω ν H 5V V U x, 5 6A K Πλ υν τ. Πιά τ ω ν H 5V V U x, 5 6A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6 A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K9 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6 A K8 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K7 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K6 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6 A K5 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K4 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U 5A K x 6 x4 A ma H 5V V U x4 A Η λ εκ. Κ ουζίν α K x 5 x x4 A Υ/Π ΟΡΟΦΟΥ J V V R J V V R x4 A K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Φ K Κ Ε ΝΤΡ ΙΚ ΟΣ ΠΙΝΑ Κ Α Σ 5 / A x4a ma x4 A x5a A 5/ A Κ Ε ΝΤΡ ΙΚ ΟΣ ΠΙΝ Α Κ Α Σ

5 Θ Ω ΜΑ Σ ΚΑΤ Σ ΑΡΟΣ K J V V R Η Μ Η Τ ΡΗ Σ ΙΟΝ ΥΣ ΙΟΥ ΚΩ Σ Τ ΑΣ ΚΩ Σ Τ ΟΠ ΟΥΛΟΣ Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 x, 5 6A K. 8 Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K. 7 Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K. 6 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 x, 5 6A K. 5 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U H 5V V U x, 5 6A K. 4 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K. Ρ ευµ α τ οδότ ες H 7V U A K. Φ ω τ ισ µ ός x x4 A K. ΠΑ Ρ Ο Χ Η Υ /Π Ο Ρ ΟΦΟ Υ Υ/Π ΟΡΟΦΟΥ 6 A x4 A ΚΑΠ Ο Η Σ Τ ΡΙΑ Π ΛΑΓΙΑΡΙ ΠΙΝΑ Κ Α Σ ΟΡ ΟΦ ΟΥ

6 Α / Α Ε ί δος ε γγράφου Φύλλο Πε ρι γραφή Ηµ/ νία Περιεχόµεν α / / 4 Εξώφυλ λ ο Εργ ου 6/ / 4 Κατ όψει ς Η Ε ΚΑΤ ΟΨΗ Ι Σ ΟΓΕΙ ΟΥ 7/ / 4 4 Κατ όψει ς Η Ε ΚΑΤ ΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 7/ / 4 5 Μον ογ ρ. Π ι ν άκ ων Η Ε ΚΕΝΤΡΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑΚΑΣ 7/ / 4 6 Μον ογ ρ. Π ι ν άκ ων Η Ε Π Ι Ν ΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 8/ / 4 7 Πολ ύκ λ ων α κ αλ ώδια / / 4 8 Πολ ύκ λ ων α κ αλ ώδια / / 4 9 Λίστ α Ειδών ΗΕ / / 4 Επι µέτ ρησ η Η Ε / / 4 Αν άλ υσ η Ι σ χύος / / 4 Προσφορά ΕΗΕ 8/ / 4 Προσφορά ΕΗΕ 8/ / 4 4 Εν τ υπο πλ ηροφ. Η ΛΕΚ/ ΓΟΥ 7/ / 4 5 Σ υν ηµµέν ος Τ ι µοκ ατ άλ ογ ος 7/ / 4 6 Πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου (HD) 5/ / 4 7 Πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου (HD) 8/ / 4 8 Εκ θεσ η Παράδοσ ης 5/ / 4 9 Εκ θεσ η Παράδοσ ης 8/ / 4 Υ.. Ε. (Βασ ικ ό Εν τ υπο) 5/ / 4 Υ.. Κ. Ε / / 4 Πίν ακ ας Ι Υλ ικ ά ΕΗΕ / / 4 Πί ν ακ ας Ι Ι Προσ ωπικ ό / / 4 4 Εκ θεσ η Θεµελ ιακ ής Γείωσ ης / / 4 5 ήλ ωσ η Πρόσ θετ ων Σ τ οι χεί ων / / 4 6 Υπεύθ. ήλ ωσ η Κατ αν αλ ωτ ή / / 4 7 Εξουσ ιοδότ ηση ήλ ωση / / 4 8 ήλ ωσ η Επαύξησ ης Ι σ χ ύος / / 4 9 Εν τ υπο ΕΣ / / 4 Εν τ υπο ΕΑΒ / / 4 Υπεύθ. ήλ ωσ η Κατ ασ τ ήµατ ος / / 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 5 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) 4 / / 4 Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Α / Α Ε ί δος ε γγράφου Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Φύ λλο Πε ριγραφή Λί στα Περι εχοµένων Ηµ/ νία φύλ λ ο: από:

7 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο ΠΝΚ X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U5 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx77 Κ. ΚΛΦ65 X K U4 Jx78 Κ. ΚΛΦ65 X K Κατό ψεις ΗΕ Pn Πίν ακ ας σ ειρών Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx79 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx84 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx85 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx86 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx87 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx88 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx89 Κ. ΚΛΦ65 X6 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X4 K6 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K MTR Μετ ρητ ής ΕΗ X9 K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp6 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 R Υ/ Π ου Ορόφου K Lp7 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp8 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X5 K6 Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K6 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp6 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp7 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K6 Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 X9 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5

8 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Lp8 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw6 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X5 5 K6 Sw7 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X9 5 K6 Sw8 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X6 5 K6 Sw9 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X7 5 K6 Sw / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp4 Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K6 Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp5 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 5 K6 Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp6 Φ/ Σ Φθορί ου ι πλ ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K6 Lp7 Φ/ Σ Φθορί ου ι πλ ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw4 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K6 Lp5 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X7 5 K6 Sw5 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K4 Sw6 / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc8 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Sw7 / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc9 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου ΑCΕ X 5 K9 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Ηλ εκ τ ρικ ή Κουζίν α ΚΖΕ X 65 K Sc Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K4 Dv Ψυγείο X K4 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Αποροφητ ήρας X 5 K6 Sc4 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X9 K Dv Πλ υν τ ήριο Πιάτ ων X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv4 Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου X4 K Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv7 Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου ΑCΕ X5 K Sc7 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv8 Θερµοσ ίφων ας ΘΣ ΦΕ X7 4 K5 Sc8 Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv9 Πλ υν τ ήριο Ρούχων X8 5 K Sc9 Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 Pn Πίν ακ ας σ ειράς X8 K Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 U6 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 U7 Sc Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X7 K5 U8 Sc Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K5 U9 Sc6 Ρ/ Σ τ εγ αν ός εν ισ χ. Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 U Sc7 Ρ/ Σ τ εγ αν ός εν ισ χ. Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K8 U Sc8 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 U Sc9 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 U5 Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 R ΚΕΝ. ΠΙ ΝΑΚΑΣ Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx44 Sw / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Jx45 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw4 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Jx46 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw5 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx47 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw6 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx48 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw7 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx49 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw8 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw9 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx54 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx55 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw4 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 Jx56 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw5 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 Jx57 Κ. ΚΛΦ65 X K Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε ΠΝΚ X4 Κ. ΚΛΦ65 Λί στ α Εξαρτηµάτων X K K φύλ λ ο: από: 5

9 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Jx58 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 K. Jx59 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp47 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp48 Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx64 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp49 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx65 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx66 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K. Jx67 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc4 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. 5 Jx68 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc4 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K. Jx69 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc44 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx74 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc54 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. 5 Jx75 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc55 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx76 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc56 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx94 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc57 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx95 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc58 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx96 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc59 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx97 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc6 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx98 Κ. ΚΛΦ65 X8 K. Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx99 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc64 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc65 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc7 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc7 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw9 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K7 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw6 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw4 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw4 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw44 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K. Sw45 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Lp Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 K. Sw46 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K. Sw47 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp6 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw48 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp7 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw5 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp8 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X9 5 K. Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5

10 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Sw54 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K. Sw55 / Κ Τ ρι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K. Dv Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X9 K. 7 Dv Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X K. 6 Dv5 Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X K. 8 Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 4 5

11 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Μο ν ο γ ρ. Π ι ν ά κ ω ν Η Ε P Λυχν ία, p ΛΧΝ. Q / Κ ιαρροής ΡΕΛΕx4 Q p ΑΣ Φ. x 4Α S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 Q p ΑΣ Φ. x 4Α Q4 / Κ ιαρροής ΡΕΛΕx4 P Λυχν ία, p ΛΧΝ. S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x Q5 ΑΣ Φ. x 5Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α Q8 ΑΣ Φ. x 6Α Q9 ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q4 ΑΣ Φ. x 6Α Q5 ΑΣ Φ. x 6Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α S4 / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x5 Q8 ΑΣ Φ. x Α Q9 ΑΣ Φ. x Α Q ΑΣ Φ. x Α Q p ΑΣ Φ. x 4Α S5 / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 Q ΑΣ Φ. x Α Q4 ΑΣ Φ. x 6Α Q5 ΑΣ Φ. x 6Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α Q8 ΑΣ Φ. x 6Α Q9 ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5 5

12 Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος Μ ήκος Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος W Pn Dv NY M x6 Γ ρ.κ Ζ x6 Π W Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. ΝΥ Μ x. 5 Π W Pn Dv 8 NY M x4 W4 Pn Dv 9 W5 Pn Dv 7 Μ ήκος 5. W5 Jx Sw 7 NYA x,5 NYA x, W5 Sw6 Jx NYA x,5 NYA x,5 94. Γ ρ. Θ Σ Φ x 4 Π 55. W5 Sw4 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 75. NY M x,5 Γ ρ. π Ρ Ο Υ Χ Π 745. W54 Sw5 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 45. NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 85. W55 Sw Jx NYA x,5 NYA x,5 5. W56 Sw Jx NYA x,5 NYA x,5 5. W6 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 5. W7 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ.ππια Τ Π 85. W57 Sw9 Jx NYA x,5 NYA x,5 4. W8 Pn Dv 4 NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 995. W58 Sw Jx9 NYA x,5 NYA x,5. W9 Pn Jx NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W59 Sw Jx9 NYA x,5 NYA x,5 85. W Jx Lp4 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W6 Sw4 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 45. W6 Sw7 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 7. W6 Sw6 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 4. W Jx4 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 45. W6 Sw5 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 5. W4 Jx7 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5. W64 Dv Jx4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W5 Jx6 Lp7 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W65 Pn Lp9 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 85. W6 Lp8 Jx8 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W66 Jx47 Jx46 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 45. W7 Jx8 Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W67 Jx45 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W Lp Jx5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W68 Jx46 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W Pn Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W69 Jx48 Lp NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W4 Jx Lp9 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5. W7 Jx49 Lp9 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W5 Jx4 Lp5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W7 Jx5 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 55. W6 Jx8 Lp4 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W7 Jx5 Lp5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 8. W7 Jx9 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 4. W7 Jx5 Lp NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 45. W9 Lp Jx NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 8. W74 Jx5 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W75 Jx5 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W Jx4 Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W76 Jx58 Lp48 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W Lp7 Jx6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W77 Jx57 Lp47 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W Lp8 Jx5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W78 Jx56 Lp49 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 6. W4 Jx Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 7. W79 Jx54 Lp5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W5 Pn R NY Y G Γ ρ. x Π 69. W8 Lp8 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 7. W6 R Pn NY Y G Γ ρ. x Π 45. W8 Jx6 Lp7 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W7 S w7 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Jx6 Lp6 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W8 S w Jx6 NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Sw R NYA x,5 NYA x, W9 S w9 Jx5 NY A x,5 NY A x,5 9. W84 Sw9 Jx49 NYA x,5 NYA x,5 5. W85 Sw Jx5 NYA x,5 NYA x,5 95. W4 S w8 Jx8 NY A x,5 NY A x, W4 S w Jx7 NY A x,5 NY A x,5. W86 Sw Jx48 NYA x,5 NYA x, W4 S w Jx4 NY A x,5 NY A x,5 7. W89 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x, W4 S w R NY A x,5 NY A x, W9 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x,5. W44 S w6 Jx4 NY A x,5 NY A x,5 65. W9 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 5. W45 S w5 Jx4 NY A x,5 NY A x,5 75. W9 Sw5 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 95. W46 S w4 Jx NY A x,5 NY A x,5 8. W9 Sw54 Jx57 NYA x,5 NYA x,5 5. W47 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 7. W94 Sw54 Jx58 NYA x,5 NYA x,5 65. W48 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W95 Sw6 Jx56 NYA x,5 NYA x, W49 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 6. W96 Sw48 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 5. W5 S w 8 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W97 Sw46 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 65. Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στα Καλ ωδί ων φύλ λ ο: από:

13 Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος Μ ήκος Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος W98 S w4 7 Jx55 NY A x,5 NY A x,5. W4 M T R Pn NYY 5 G W99 S w4 Jx44 NY A x,5 NY A x,5 95. W44 Sc Jx89 NYM x,5 W Jx44 S w4 NY A x,5 NY A x,5 95. W Jx45 S w4 4 NY A x,5 NY A x,5 95. W S w4 5 Jx46 NY A x,5 NY A x,5 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 55. W4 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 45. W5 Pn Dv 5 NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ. W6 Pn Sc NY M x, W7 Jx79 Sc4 NY M x,5 55. W8 Jx8 Sc NY M x,5 75. W9 Jx8 Sc8 NY M x,5 75. W Sc9 Jx8 NY M x,5 5. W Pn Sc NY M x, W Jx84 Sc NY M x,5 75. W Pn Sc8 NY M x, W4 Jx85 Sc7 NY M x, W5 Jx86 Sc6 NY M x,5 75. W6 Sc5 Jx88 NY M x,5 75. W7 Jx89 Sc NY M x,5 55. W8 Jx89 Jx4 NY M x,5 5. W9 Pn Sc NY M x, W Sc9 Jx9 NY M x,5 5. W Sc8 Jx9 NY M x,5 5. W Jx9 Sc NY M x,5 75. W Sc9 Jx9 NY M x,5 75. W4 Pn Sc6 NY M x,5 65. W5 Pn Sc7 NY M x,5 95. W6 Pn Sc5 NY M x,5 5. W7 Jx98 Sc7 NY M x,5 75. W8 Jx94 Sc5 NY M x,5 95. W9 Sc5 Jx96 NY M x,5 5. W Pn Sc54 NY M x, W Jx Sc4 NY M x, W Pn Sc64 NY M x,5 5. W Jx6 Sc6 NY M x,5 57. W4 Sc6 Jx4 NY M x,5 5. W5 Jx Sc65 NY M x,5 5. W6 Sc7 Jx NY M x,5 5. W7 Jx54 S w5 NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Pn Sc59 NY A x,5 NY A x, W9 Sc56 Jx NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc57 Jx NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc55 Jx9 NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc58 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Γ ρ. 5 x Π W Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Μ ήκος Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στα Καλ ωδί ων φύλ λ ο: από:

14 Είδ ο ς Τε µ ά χ ι α Είδ ο ς Τε µ ά χ ι α Κατό ψεις ΗΕ Απ οροφητ ήρα ς / Κ α λ λ ερετ ούρ 6 / Κ ιπ ολ ικ ός / Κ Μον οπ ολ ικ ός 4 / Κ Μι κ ροα υτ όµ α τ ος p 8 / Κ Φ ορτ ί ου p / Κ Φ ορτ ί ου p Λυχν ία, p / Κ Τ ρι π ολ ι κ ός Η λ εκ τ ρι κ ή Κουζί ν α Θερµ οσ ί φ ων α ς ΚΕΝ. Π Ι Ν ΑΚΑΣ Κλ ιµ α τ ισ τ ικ ό τ οίχου 6 Κουτ ί ι α κ λ ά δωσ ης / Κ Μι κ ροα υτ όµ α τ ος 9 Μετ ρητ ής ΕΗ Π ίν α κ α ς σ ειρά ς Π ί ν α κ α ς σ ει ρών Π λ υν τ ήρι ο Π ι ά τ ων Π λ υν τ ήρι ο Ρούχ ων Ρ/ Απ λ ός + Γεί ωσ η 4 Ρ/ ιπ λ ός 8 Ρ/ Σ τ εγ α ν ός 6 Ρ/ Σ τ εγ α ν ός εν ισ χ. Υ/ Π ου Ορόφου Φ / Σ κ υκ λ ωµ ά τ ων 5 Φ / Σ Οροφ. Σ τ εγ α ν ό Φ / Σ Οροφής Φ / Σ Τοίχου σ τ εγ α ν ό Φ / Σ Φ θορί ου ι π λ ό Φ ωτ. Τ οί χ ου 5 Ψυγείο Μο ν ο γ ρ. Πι ν ά κ ω ν ΗΕ / Κ ι α ρροής Σ χ ε δ ί α σ η :Π. Κοτ ρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α / : / 4 Θ Κ ΗΛ Ε Κ ΤΡ Ι Κ Η Ο Ε Η ΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ ΗΛ ΕΡΓΟ: Μ Ο Ν Ο Κ Α ΤΟ ΙΚ Ι Α Ο Ρ Ο Φ ΩΝ Π Ε Λ Α Τ Η Σ :Γ Ε ΩΡ Γ Ι ΟΥ ΟΕ Λί σ τ α ε π ι µ έ τ ρ η σ η ς Ει δ ών φύλ λ ο: α πό:

15 Ποσότητα Τύπος Πε ρι γραφή Ποσότητα Τύπος Πε ρι γραφή EH EΣ υν δέσ εις. τε µ Θ Σ ΦΕ Σύ νδ ε ση Θ ε ρ µ ο σί φω να ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ) 5. τε µ Α CΕ Σ ύ ν δ ε σ η Κ λ ι µ ατι σ τι κ ο ύ ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ). τε µ Κ ΖΕ Σ ύ ν δ ε σ η Κ ο υ ζί ν ας ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ) EH E Καλ ώδι α Ι σ χ ύος 99. µετ NYM x,5 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x, 5 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ).5 5 µετ NYM x4 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x 4 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). 5 µετ NYM x6 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x 6 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ).9 5 µετ NYY G Κ αλ ώ δ ι ο J V V R G ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 8. µετ NYY 5G Κ αλ ώ δ ι ο J V V R 5 G ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 7. 5 µετ NYA x,5 Κ αλ ώ δ ι ο Η Ο 7 V U x, 5 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) EH E Π ί ν ακ ας. τε µ Α Σ Φ. x Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x Α ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 9. τε µ Α Σ Φ. x 6 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 6 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x 5 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 5 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x 4 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 4 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΛΧΝ. Ε ν δ ε ι κ τι κ ή λ υ χ ν ί α π ί ν ακ α ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x4 Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x 4 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x5 Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x 5 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΡΕΛΕx4 Ρ ε λ έ ι αφυ γ ή ς x 4 Α, m A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΠΝΚ Χ ω ν ε υ τό ς π ί ν ακ ας σ ε ι ρ άς ( σ το ι χ ε ί ω ν ) ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΠΝΚ Χ ω ν ε υ τό ς π ί ν ακ ας σ ε ι ρ ώ ν ( 6 σ το ι χ ε ί ω ν ) ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) Κ. Κ Λ Φ6 5 Κ ο υ τί δ ι ακ λ άδ ω σ η ς χ ω ν ε υ τό σ τρ ό γ γ υ λ ο ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) Κ. ΙΑ Κ ΣΤ Ρ Κ ο υ τί δ ι ακ ό π το υ σ τρ ό γ γ υ λ ο ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) EH E Υλ ι κ ά δι άφ ορα 9. τε µ 8 5. τε µ Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Επι µέτρη ση Υλι κών / Εργ ασι ών φύλ λ ο: από:

16 Θ Κ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕ ΚΤΡ ΙΚΑ Ε Ρ Γ Α Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ :Κ Α Π Ο Η Σ Τ Ρ Ι Α 5 Ι δ ι ο κ τή τη ς : δ ι α µ έ ρ ι σ µ α α κ ι ν ή τ οχυρ ή σ τη ς : Α νά λ υ σ η ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ νη ς ι σ χ ύ ο ς Π ερι γ ραφή Τ άσ η (V) Ι σχύς (W) Τ ε µ. Συν. Ι σχύς (kw) Φ /Σ κυ κλωµ ά των 5.6 Φ /Σ Ορ ο φ.στε γα νό 5. Φ /Σ Ορ ο φ.στε γα νό Φωτ ιστ ικά. Φ /Σ Ορ ο φή ς 5. 5 Φ /Σ Ορ ο φή ς Φ /Σ Ορ ο φή ς.. 6 Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό 5 8. Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό. Φ /Σ Φ θ ο ρ ί ο υ ι π λό Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό. 4 Φ ωτ.το ί χο υ. 6 Φ ωτ.το ί χο υ. Συσκε υέ ς Α π ο ρ ο φη τή ρ α ς 5. 5 Η λε κτρ ι κή Κ ο υ ζ ί να Θε ρ µ ο σί φωνα ς 4 4. Κ λι µ α τι στι κό το ί χο υ 5 5. Κ λι µ α τι στι κό το ί χο υ 5.5 Π λυ ντή ρ ι ο Π ι ά των. Π λυ ντή ρ ι ο Ρ ο ύ χων 5.5 Ψυ γε ί ο. Ρ / Α π λό ς + Γ ε ί ωση 4.4 Ρ / ι π λό ς Ρε υµ α τοδότε ς Ρ / Στε γα νό ς Ρ / Στε γα νό ς ε νι σχ. Φωτι σµ ός Ρε υµ α τοδότε ς Η λε κτρ ι κέ ς Συσκε υέ ς Ηλε κτρ ι κέ ς Μ η χ α νέ ς Λοι π ά ( α σ θ ε νή, κ λ π ) Σ ΥΝ ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ε γ κ ατε σ τη µ έ ν η Ι σ χ ύ ς ( kw ) : Ι σ χ ύ ς Τ αυ το χ ρ ο ν ι σ µ ο ύ ( kw ) : Σ ε λ ί δα : από :

17 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚ ΤΡΙΚ Α ΕΡΓΑ Β ΕΝΙ Ζ ΕΛ Ο Υ 5 5 Θ ΕΣ / ΝΙ Κ Η ΤΗ Λ Πρός: ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΟΕ Υπ' Οψη: Παύλ ος Γε ωργίου Εργο: Μ ΟΝ ΟΚΑΤ ΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤ ΡΙ ΚΗ ΕΓΚΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η Ηµε ροµην ία: 74 Τ οποθε σία: Π λ αγιάρι Θε σ/ ν ίκ ης Αξιότιµε κύριε Γεωργίου, Σε συν έχεια τ ης συζήτ ησης µας, υποβάλ λ ουµε τ η πρότ αση µας σχετ ικ ά µε τ η κατασκευή τ ης ηλεκτ ρικής εγκατ άστ ασης περιγραφή ακινήτ ου θέση ακινήτ ου. Επισυνάπτ οντ αι :. Οικονοµική προσφορά. Περιγραφή εργασιών Τ ρόπος πλ ηρωµής : Χρόνος αποπεράτ ωσης : 5% προκατ αβολή µε τ ην ανάθεση εργου τ ο υπόλοιπο µε τ η παράδοση 5 εργ άσιµες ηµέρες από τ ην αν άθεση Ι σχύς προσφοράς : µέχρι 4 Παραµένουµε στ η διάθεση σας για οποιαδήποτ ε συµπληρωµατ ική πληροφορία θελήσετ ε. Μ ε τιµή Θ ω µάς Κ ατσαρός Σε λί δα : α π ό:

18 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓ Α Εργο : Μ Ο Ν Ο Κ ΑΤΟ ΙΚ ΙΑ Ο Ρ ΟΦ Ω Ν Η ΛΕ Κ Τ Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η Τ ο π ο θ ε σ ί α : Π λ α γ ι ά ρ ι Θ ε σ / νί κ η ς Π ε λ άτ η ς : ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ ΟΕ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Η ΠΡΟ ΣΦΟ ΡΑ Π ε ρ ι γ ρ αφή Π ο σ ό τ η τα Τιµή Σύ νολο Π αροχ ές ( αν ά µε τ ) Γραµµή παροχ ής x Κ α λ ώ δ ι ο J V V R G σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Γραµµή παροχ ής 5x Κ α λ ώ δ ι ο J V V R 5 G σ ε σ ω λ ή να Φ 8. µετ, Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Ηλ εκ τ ρι κ ή ς Σ υ σ κ ευ ή ς Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6 9. µετ 4, 8. Γραµµή παροχ ής Θ ερµοσ ι φ ώ ν ου x 4 Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x4 σ ε σ ω λ ή να Φ. 5 5 µετ 5, Γραµµή παροχ ής Κλ ι µατ ι σ τ ι κ ού Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Γραµµή παροχ ής Κουζί ν ας Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x6 σ ε σ ω λ ή να Φ. 5 µετ 8, Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Πλ υ ν τ η ρί ο υ π ι άτ ω ν Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, 7. 7 Πρί ζα απλ ή, W Κ α λ ώ δ ι ο H 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6 8. τ εµ 5, Πρί ζα εν ι σ χ υ µέν η, 5 W Κ α λ ώ δ ι ο H 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6. τ εµ 4, Φω τ ι σ τ ι κ ό σ ηµεί ο απλ ό Κ α λ ώ δ ι ο H 7 V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ τ εµ,5 9. Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Πλ υ ν τ η ρί ο υ ρο ύ χ ω ν Π αροχ ές ( αν ά τ ε µ) Π ί ν ακ ας Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x Α. τ εµ,8. 4 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 6Α 9. τ εµ,8 5. Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x Α. τ εµ,8. 8 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 5Α. τ εµ,8. 8 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 4Α. τ εµ, Ε ν δει κ τ ι κ ή λ υ χ ν ί α πί ν ακ α. τ εµ 5,55. Πί ν ακ ας χ ω ν ευ τ ό ς σ ει ράς. τ εµ 59, 59. Πί ν ακ ας χ ω ν ευ τ ό ς σ ει ρώ ν. τ εµ 9, Ραγ οδι ακ όπτ ης x 4A. τ εµ,. 6 Ραγ οδι ακ όπτ ης x 5A. τ εµ 9, Ραγ οδι ακ όπτ ης x A. τ εµ,. Ρ ελ έ ι αφ υ γ ής x 4Α, ma. τ εµ 7, Σ ύ ν δεσ η Θ ερµοσ ί φ ω ν α ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ). τ εµ 5, 5. Σ ύν δεσ η Κλ ι µατ ι σ τ ι κ ού ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ) 5. τ εµ, 5. Σ ύν δεσ η Κουζί ν ας ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ). τ εµ,. Συν δέσεις Σύ νο λο : Ε κ π τω σ η % Τ ι µ ή Π ρ ο σ φ ο ρ άς : ΦΠ Α % Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Τ ε λι κό πο σό : Σε λί δα : α π ό:

19 Ε Ι ΙΚ Ο Ε Ν Τ ΥΠ Ο Π Λ Η ΡΟ ΦΟ ΡΙΩ Ν Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η Η Λ Ε Κ Τ ΡΟ Λ Ο ΓΟ Υ (Π αράγραφος 5,Αρθ ρο, Π ροε δρι κ ό ι άταγµα 8/ 6 (ΦΕΚ Α' 4/ ), σε ε φαρµογή του Αρθρου του Ν.844/ 5 ( ΦΕΚ Α' 6/ ) Στοι χεί α Παρεχόµενης Υπηρεσί ας Στοι χεί α Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Τι µοκατάλογος Παροχής Υπηρεσι ών/προσφορά: Ο νοµ α τ ε π ώ νυ µ ο : ΘΩΜΑ Σ Κ Α ΤΣΑ Ρ ΟΣ. ι ε ύθυ νσ η έ δρ α ς : Ο Υ ΣΣΕ ΩΣ ΟΥ : ΑΦΜ : Α ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Τ ηλ έ φ ω νο : 6 6 F ax : E mai l : ka tsa r o o tm a i l.co m Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Ά δει ας 6. Ε ι δι κ ότ ητ α :Α Α ρ ι θµ ός : Θ Ο µ ά δα : η ς Ε κ δούσ α Α ρ χ ή : Α Ρ Χ Η Α Ε π α γ / τ ι κ ό Σ ω µ α τ ε ί ο : ΣΕ Η ΘΕ Σ/Κ Η Σ 9. Α ρ. Ε νι α ί ου µ ητ ρ ώ ου : Α Μ 5 6. Ε π ι µ ε λ ητ ήρ ι ο :Ε ΠΑ Γ Γ Ε Λ Μ Α ΤΙΚ Ο. Α ρ. Μ ητ ρ ώ ου Ε π ι µ : Ε Μ 5.. Στοι χεί α Εται ρεί ας 4. Ε π ω νυ µ ί α : ΘΚ Η Λ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Η ΟΕ ι ε ύθυ νσ η έ δρ α ς : ΟΥ : ΑΦΜ : Τ ηλ έ φ ω νο : E mai l : 5. Β Ε ΝΙΖΕ Λ ΟΥ 5 5 ΘΕ ΣΣΑ Λ ΟΝΙΚ Η ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ F ax : τ αι οκ α τ τε ιµ άπ ός Τ ν υ ισ υτικ π Ε αλ αν 9954 ο άλ γο ς th e l e h o o.g r 9. Ε π ι µ ε λ ητ ήρ ι ο : Ε ΜΠ ΟΡ ΙΚ Ο. Α ρ. Μ ητ ρ ώ ου Ε π ι µ : Ε Μ Κανονι σµοί /Πρότυπα Εκτέλεσης της Εγκατάστασης ( Π α ρεχόµενης Υπηρεσί α ς) Κ. Ε. Η. Ε. 7. ΚΥ ΑΦΑ 5/ 8/ 64/ 6 (ΦΕΚ Β' / 6) "Ρελέ & Θεµελι ακ ή" Στ ί ς τ ι µ έ ς π ε ρ ι λα µ βά ν ε τ αι ο ν ό µ ι µ ο ς Φ ΠΑ Υ Α Φ5/ 5/ 68/ (ΦΕΚ Β' 844/ ) "Ν έα Υ Ε" Υ Α Φ7. 5/ 86/ 88/ 4 ( ΦΕΚ Β' 47/ 4) "Π ρότ υπ ο ΕΛΟΤ H D 84 & Χρόν οι Επ αν έλεγχ ου ΕΗ Ε" Παρέχ ετ αι εγ γ ύ η σ η κ αλ ή ς λ ει τ ο υ ργ ί ας σ τ ι ς παραπάν ω περι γ ραφ ό µεν ες εργ ασ ί ες, βάσ η τ ο υ άρθ ρο υ τ ο υ Ν / 9 6 5, ό πω ς ι σ χ ύ ει κ άθ ε φ ο ρά. 5 ΚΥ Α4/ 89/ (ΦΕΚ Β' 776/ ) "κ αν ον ι σ µός Ε Η Ε" ' Αλλοι Καν ον ι σ µοί / Π ρότ υπ α: Ο ι παραπάν ω περι γ ραφ ό µεν ες εργ ασ ί ες, κ αλ ύ πτ ο ν τ αι από τ η ν ασ φ αλ ι σ τ ι κ ή ετ αι ρεί αασ ΦΑΛΕΙ ΕΣ ΑΕ µε ασ φ άλ ι σ η επαγ γ ελ µατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς βάσ η τ ο υ Π.. 8 /, άρθ ρο, παρ. 66. Ο παραλαβών Ο αδει ούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ( Ονοµατ επώνυµο ολογράφως & Υπογραφή) ( Σφραγί δα Υπογραφή) ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ Η ΜΗ Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ (Τόπος) ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗ (Ηµεροµηνία)7//4 Σ υ µ π λ η ρώ σ τ ε εφ ό σ ο ν δ εν επ ι σ υ ν άψ ετ ε άλ λ ο τ ι µ ο κ ατ άλ ο γ ο ή αν αλ υ τ ι κ ή π ρο σ φ ο ρά. Σ υ µ π λ η ρώ σ τ ε εφ ό σ ο ν δ εν π ρόκ ει τ αι γ ι α ατ ο µ ι κ ή επ ι χ εί ρη σ η. 'Ε χ ετ ε τ ο δ ι αί ω µ α ν α επ ι λ έξετ ε π ο λ λ απ λ ά π ρό τ υ π α εφ ό σ ο ν τ ρο π ο ι ή σ ατ ε µ έρο ς µ ι ας εγ κ ατ άσ τ ασ η ς ή ο π ο ί α κ ατ ασ κ ευ άσ τ η κ ε µ ε τ ο ν Κ. Ε. Η. Ε. Ε π ι λ έξτ ε µ ό ν ο σ ε π ερί π τ ω σ η επ αν ελ έγ χ ο υ εγ κ ατ άσ τ ασ η ς κ ατ ασ κ ευ ασ µ έν η ς µ ε τ ο ν Κ. Ε. Η. Ε. σ τ η ν ο π ο ί α Ε Ν π ραγ µ ατ ο π ο ι ή σ ατ ε κ αµ ί α εργ ασ ί α τ ρο π ο π ο ί η σ η ς ή π ρο σ θ ή κ η ς. 5. Κ αν ο ν ι σ µ ός Ε σ ω τ ερι κ ώ ν ι κ τ ύ ω ν Ηλ εκ τ ρο ν ι κ ώ ν Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Τ η λ εφ ω ν ί α, ί κ τ υ α υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν, Σ υ σ τ ή µ ατ α ασ φ αλ εί ας κ. λ. π. ). 6. Η ασ φ άλ ι σ η επ αγ γ ελ µ ατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς εί ν αι π ρο αι ρετ ι κ ή, θ α κ ατ ασ τ εί υ π ο χ ρεω τ ι κ ή µ ε µ ελ λ ο ν τ ι κ ή έκ δ ο σ η Υ π. Α π ό φ. βάσ η τ ο υ Ν / άρθ ρο 4 π αράγ ραφ ο ς

20 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓ Α ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π εριγ ραφ ή Τ οπ οθέ τησ η θε µ ε λ ι α κ ής γ ε ί ω σ ης Τ ιµή 5 5, / µ ε τ ΦΩ ΤΙ ΣΤΙ ΚΑ / Ι Α ΚΟΠΤΕΣ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου α π λ ού, 5 / τ ε µ Π εριγ ραφ ή Τ ιµή Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x 5 A 7, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A 8, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x A, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A 8, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου κ οµ µ ι τα τέ ρ 5, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x 5 A, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου α λ λ ε ρ ε τούρ 4 5, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου κ λ ι µ α κ οσ τα σ ί ου 8, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x6 A 4, / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α π λ ο ύ 8, 8 / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α λ λ έ ρ ε τ ο ύ ρ, 5 / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α λ λ έ ρ ε τ ο ύ ρ ε νδ ι ά µ ε σ ο υ, / τ ε µ ΡΕΥΜΑ ΤΟ ΟΤΕ Σ Τ οπ οθέ τησ η Π ρ ί ζ α ς α π λ ής 5, 8 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η Π ρ ί ζ α ς ε νι σ χ υ µ έ νη ς, / τ ε µ Γ ΡΑ ΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧ ΗΣ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς x, 5 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς 5 x 7, / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς 5 x 6, 5 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Κ ο υ ζ ί να ς 6, 7 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Θ ε ρ µ ο σ ι φ ώ νο υ 4, 6 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Π λ υ ντ. Ρ ο ύ χ ω ν 4, 6 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Π λ υ ντ. Π ι ά τ ω ν 4, 6 / µ έ τ Εγ κ α τά σ τα σ η γ ρ α µ µ ής π α ρ οχ ής Κλ ι µ α τι σ τι κ ού 4, 6 / µ έ τ Εγ κ α τά σ τα σ η γ ρ α µ µ ής π α ρ οχ ής Η λ ε κ τρ ι κ ής Σ υσ κ ε υής 4, 6 / µ έ τ ΠΑΡΟΧ ΕΣ ΑΣΘΕ ΝΩ Ν ΡΕΥΜΑΤΩ Ν Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Κ ά µ ε ρ α ς ( x, 5 ), 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Τ η λ ε ό ρ α σ η ς, / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Τ η λ ε φ ώ νο υ, 4 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς ι κ τ ύ ο υ Η / Υ, 4 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Θ υ ρ ο τ η λ ε ό ρ α σ η ς 5, 6 / µ ε τ Γρ α µ µ ή δι κ τύου Wi F i, / µ ε τ Γρ α µ µ ή δι κ τύου Η χ ου, / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Θ ε ρ µ ο σ τ α τ ώ ν ( x. 5 ), / µ ε τ ΠΙ ΝΑΚΑ Σ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Π ί να κ α χ ω νε υ τ ο ύ σ ε ι ρ ώ ν 6 8, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Π ί να κ α χ ω νε υ τ ο ύ σ ε ι ρ ώ ν 5, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς x4 A 9, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς x6 A 4 7, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς 4 x4 A 4, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς 4 x4 A 9 6, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς Α, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς 5 Α, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς 4 Α 7, / τ ε µ Στί ς τι µ έ ς π ε ρ ι λα µ β ά νε τα ι ο νό µ ι µ ο ς Φ ΠΑ

21 ιαν οµή ΑΙΤΗ ΣΗ Η Λ ΕΚΤΡΟ ΟΤΗ ΣH Σ ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΟΥ Π ΡΟΣ Η ΛΕΚΤ ΡΟ ΟΤ Η Σ Η ΑΚΙΝ Η Τ ΟΥ Τπου A' (γ ια ν έες πα ροχές) Ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο Κ Α ΤΑ ΝΑ Λ Ω ΤΗ : Κ Ω Σ ΤΑ Σ Κ Ω Σ ΤΟ ΠΟ Υ Λ Ο Σ Ι ΙΟ Κ ΤΗΤΗ ΙΕΥ Θ Υ ΝΣ Η Α ΙΤΟ Υ ΝΤ ΟΣ (* ) Τη λ έ φ ω ν ο : Υ π ογ ραφή Α ΙΤΟΥ ΜΕ ΝΗ ΙΣΧ Υ Σ Σ υ ν οικ ία: ι ε θ υ ν σ η Κ Α ΠΟ ΗΣ ΤΡΙΑ 5 Με τ α ξ τ ω ν ο δ ν Το ακ ίν η το κ ατο ικ ε ίτ αι ΝΑ Ι ΟΧΙ ιαµο ν ή ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΟΧΙΑ ΚΗ Χ. Τ. µ. Μο ν ο φ. Υ π άρ χο υ ν Με τρ η τέ ς : Τρ ιφ. Α π αιτο ν τ αι Με τρ η τέ ς : { Οικ ι ν : Κατασ τ/ των : Κιν ή σ ε ως: Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς µε π ρ σ θ ε τη ε ξ υ π η ρ έ τη σ η χωρ ίς ΗΡ KW Φάσεις Φωτ ι σ µς Οι κ ι ακ ές σ υσ κ ευές Θέρµαν σ η Κι ν ητ ήρες Αν ελκ υσ τ ήρες Επ αγγ. Ψυγεί α Η λεκ τ ροσ υγκ ολλήσ ει ς Σ Υ ΝΟΛ Ο Τη λ έ φ ων ο : Α π σ τ ασ η ακ ιν ή το υ απ δ ίκ τ υ ο : : : : Ηµ ε ρ ο µ η ν ί α / / 4 : ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟ ΝΥ Σ ΙΟ Υ ή µ ο ς Κ ο ι ν τ η τ απλ Α Γ ΙΑ ΡΙ Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς : Α ΡΙΘ.Α Η /ΜΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Α Ρ. ΚΑ ΤΑ ΝΑ Λ ΧΡΗΣ Η ΡΕΥ ΜΑ ΤΟΣ Σ υµφων ηµέν η ι σ χ ς µε σ υν φ. Σ Σ Ι Ι σ χ ς µεγαλτ ερου κ ι ν ητ ήρα KW (* ) Εφ σ ο ν γ ια τ η µ ε λ έ τ η τ η ς π α ρ ο χή ς σ α ς ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο ν α ε π ισ κ ε φ τ ε ί τ ε χν ικ ς µ α ς τ ο π ρ ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η α κ ίν η τ ο θ α σ α ς ε ιδ ο π ο ιή σ ο υ µ ε σ τ ο τ η λ έ φ ων ο π ο υ δ η λ σ ατ ε σ τ ε ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί, α π κ ο ιν ο, η µ έ ρ α κ α ι ρ α ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤ ΟΥΝ Τ ΟΣ ΠΕ Ρ ΙΟΧ Η: Θ Ε Σ/ ΝΙ Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο :Τ Ρ Ι Λ Ο ΦΟ Υ τ η ς ε π ίσ κ ε ψ η ς ( ρ α ν τ ε β ο > >). Σ α ς ε ν η µ ε ρ ν ο υ µ ε τ ι η ε τ α ι ρ ε ί α µ α ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι κ α ι θ α σ α ς α π ο σ τ ε ί λ ε ι τ η σ χε τ ι κ ή Πρ ο σ φ ο ρ ά σ ν δ ε σ η ς τ ων ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ α ς µ ε τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς Χ α µ η λ ή ς Τά σ η ς ( Χ Τ) ε ν τ ο ς 5 ε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν ή, ε ά ν α π α ι τ ε ί τ α ι η κ α τ α σ κ ε υ ή ν έ ο υ υ π ο σ τ α θ µ ο υ π ο β ι β α σ µ ο Μέ σ η ς π ρ ς Χ α µ η λ ή Τά σ η, ε ντ ςε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν, α π τ η ν η µ ε ρ ο µ η ν ί α τ η ς π α ρ ο σ η ς α ί τ η σ η ς, σ µ φ ω ν α µ ε τ η ν α π φ α σ η Υ ΠΑ Ν υ π ' α ρ ι θ µ. 5 / ΗΛ / Β / Φ. / / ( ΦΕΚ Β ' 4 4 / ). Σ η µ ε ι ν ο υ µ ε τ ι τ ο υ π ψ η χρ ο ν ι κ δ ι ά σ τ η µ α α φ ο ρ ά χρ ν ο υ ς ε υ θ ν η ς τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ( αν ε ξ αρ τή τως ε άν ο ι ε ρ γ ασ ίε ς ε κ τε λ ε σ θ ο ν απ σ υ ν ε ργ ε ίο π ρ ο σ ωπ ικ ο τη ς ε ταιρε ίας µας ή σ υ ν ε ρ γ αζ µε ν ων ε ρ γ ο λ ά β ω ν ), κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ υ χ ν κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς υ π α ι τ ι τ η τ ά ς σ α ς ή τ ρ ί τ ω ν. Η Ρυ θ µ ι σ τ ι κ ή Α ρ χή Εν έ ρ γ ε ι α ς ( ΡΑ Ε, w w w. r a e. g r ), α ν ε ξ ά ρ τ η τ η α ρ χή ε π ι φ ο ρ τ ι σ µ έ ν η µ ε τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ων α γ ο ρ ε ν έ ρ γ ε ι α ς, δ ι ε ξ ά γ ε ι έ ρ ε υ ν α σ χε τ ι κ ά µ ε τ α θ έ µ α τ π ο υ α φ ο ρ ο ν σ τ η ν σ ν δ ε σ η π ε λ α τ ν σ τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς. Η έ ρ ε υ ν δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ά ή µ έ σ ω e ma i l κ α ι σ κ ο π έ χε ι ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ν ο ι α π ψ ε ι ς τ ων π ε λ α τ ν σ χε τ ι κ ά µ ε τ η δ ιαδ ικ ασ ία σ ν δ ε σ η ς, απ τη ν υ π ο β ο λ ή αίτη σ η ς η λ ε κ τρο δ τη σ η ς έ ως τη ν το π ο θ έ τη σ η το υ µε τρ η τή. Η έ ρ ε υ ν α γ ίν ε τ δε ιγ µατολ ηπ τικ ά κ αι η διάρκ ε ια της δε ν υπ ε ρβαίν ε ι τα 5 λ ε π τά. Σ υ µ φ ω ν ε ί τ ε ν α δ ο θ ο ν σ τ η ΡΑ Ε σ τ ο ι χε ί α σ χε τ ι κ ά µ ε τ η ν π α ρ ο σ α α ί τ η σ η σ α ς ( ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο, σ τ ο ι χε ί α ε π ι κ ο ι ν ων ί α ς, χρ ν ο ι δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ς τ η ς α ί τ η σ η ς ), µ ε σ κ ο π ν α χρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ο ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ά α π τ η ΡΑ Ε κ α ι απ οκ λ ε ισ τικ ά γ ια την π αραπ άν ω έ ρε υ ν α ; ΝΑΙ OXI ( υπ ογ ρ α φή)

22 ιαν οµή ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤ ΟΥΝ Τ ΟΣ ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΟΥ Π ΡΟΣ Η ΛΕΚΤ ΡΟ ΟΤ Η Σ Η ΑΚΙΝ Η Τ ΟΥ Τπου B' Ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο Κ Α ΤΑ ΝΑ Λ Ω ΤΗ : Κ Ω Σ ΤΑ Σ Κ Ω Σ ΤΟ ΠΟ Υ Λ Ο Σ Ι ΙΟ Κ ΤΗΤΗ ΙΕΥ Θ Υ ΝΣ Η Α ΙΤΟ Υ ΝΤ ΟΣ Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς α π : : Υ π ογ ραφή Α ΙΤΟΥ ΜΕ ΝΗ ΙΣΧ Υ Σ Σ υ ν οικ ία: Α π σ τ ασ η ακ ιν ή το υ απ δ ίκ τ υ ο Χ. Τ. Οι κ ι ακ ές σ υσ κ ευές Θέρµαν σ η Κι ν ητ ήρες Αν ελκ υσ τ ήρες Επ αγγ. Ψυγεί α Η λεκ τ ροσ υγκ ολλήσ ει ς Σ Υ ΝΟΛ Ο Τρ ιφ. Α π αιτο ν τ αι Με τρ η τέ ς : { Οικ ι ν : Κατασ τ/ των : Κιν ή σ ε ως: Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς µε π ρ σ θ ε τη ε ξ υ π η ρ έ τη σ η χωρ ίς Κ ι νη τ ή ρ ε ς Λ οι π ά Μ ηχ / τ α Η λ ε κ τ ρ ο σ υ γ κ Οι π ι π άν ω Ισ χε ίς κ αι µέ γ ισ το Ρε µα Ζ ε ξ ε ως Το µέ γ ισ το Ρε µα Ζ ε ξ ε ως µε τρ ή θ η κ ε Πλή θ ο ς ΙΣ ΧΥΣ ( KW) Αρ ι θ Φά σε ων Φάσεις µ. Μο ν ο φ. Υ π άρ χο υ ν Με τρ η τέ ς : KW Φωτ ι σ µς Το ακ ίν η το κ ατο ικ ε ίτ αι ΝΑ Ι ΟΧΙ ιαµο ν ή ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΟΧΙΑ ΚΗ Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς : ΗΡ Τη λ έ φ ων ο : Εί δ ο ς Μη χα ν ή µ α τ ο ς ( ) Σ ΧΤ ΟΙΧΕΙΑ Σ ΥΣ ΚΕΥΩ Ν ΚΑΙ Μ Η ΧΑΝ Η Μ ΑΤ Ω Ν (* ) Τη λ έ φ ω ν ο ι ε θ υ ν σ η Κ Α ΠΟ ΗΣ ΤΡΙΑ 5 Με τ α ξ τ ω ν ο δ ν : : : : Ηµ ε ρ ο µ η ν ί α / / 4 : ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟ ΝΥ Σ ΙΟ Υ ή µ ο ς Κ ο ι ν τ η τ απλ Α Γ ΙΑ ΡΙ ( 5) ( 4) Α ΡΙΘ.Α Η /ΜΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Α Ρ. ΚΑ ΤΑ ΝΑ Λ ΧΡΗΣ Η ΡΕΥ ΜΑ ΤΟΣ ΑΙΤΗ ΣΗ Η Λ ΕΚΤΡΟ ΟΤΗ ΣH Σ ΠΕ Ρ ΙΟΧ Η: Θ Ε Σ/ ΝΙ Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο :Τ Ρ Ι Λ Ο ΦΟ Υ Σ υµφων ηµέν η ι σ χ ς µε σ υν φ. Σ Σ Ι Ι σ χ ς µεγαλτ ερου κ ι ν ητ ήρα KW Ρε µ α Σ υ νφ. Ε γ κ ρ ί θ η κ ε Τ ά σ η ( V ) Ζ ε ξ. ( Α ) ε κ κ ί νη σ η ς Ρ Ζ ( Α ) Α ε γ κ ρ ίν ο ν ται Υ π ο γ ρ. Ηµε ρ ο µ. Α Υ π ο γ ρ. Ηµε ρ ο µ.

23 (* ) Εφ σ ο ν γ ια τ η µ ε λ έ τ η τ η ς π α ρ ο χή ς σ α ς ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο ν α ε π ισ κ ε φ τ ε ί τ ε χν ικ ς µ α ς τ ο π ρ ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η α κ ίν η τ ο θ α σ α ς ε ιδ ο π ο ιή σ ο υ µ ε σ τ ο τ η λ έ φ ων ο π ο υ δ η λ σ α τ ε σ τ ε ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί, α π κ ο ιν ο, η µ έ ρ α κ α ι ρ α τ η ς ε π ίσ κ ε ψ η ς ( ρ α ν τ ε β ο > >). Σ α ς ε ν η µ ε ρ ν ο υ µ ε τ ι η ε τ α ι ρ ε ί α µ α ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι κ α ι θ α σ α ς α π ο σ τ ε ί λ ε ι τ η σ χε τ ι κ ή Πρ ο σ φ ο ρ ά σ ν δ ε σ η ς τ ω ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ α ς µ ε τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς Χ α µ η λ ή ς Τά σ η ς ( Χ Τ) ε ν τ ο ς 5 ε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν ή, ε ά ν α π α ι τ ε ί τ α ι η κ α τ α σ κ ε υ ή ν έ ο υ υ π ο σ τ α θ µ ο υ π ο β ι β α σ µ ο Μέ σ η ς π ρ ς Χ α µ η λ ή Τά σ η, ε ντ ςε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν, α π τ η ν η µ ε ρ ο µ η ν ί α τ η ς π α ρ ο σ η ς α ί τ η σ η ς, σ µ φ ω ν α µ ε τ η ν α π φ α σ η Υ ΠΑ Ν υ π ' α ρ ι θ µ. 5 / ΗΛ / Β / Φ. / / ( ΦΕΚ Β ' 4 4 / ). Σ η µ ε ι ν ο υ µ ε τ ι τ ο υ π ψ η χρ ο ν ι κ δ ι ά σ τ η µ α α φ ο ρ ά χρ ν ο υ ς ε υ θ ν η ς τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ( α ν ε ξ α ρ τ ή τ ως ε ά ν ο ι ε ρ γ α σ ί ε ς ε κ τ ε λ ε σ θ ο ν α π σ υ ν ε ρ γ ε ί ο π ρ ο σ ω π ι κ ο τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ή σ υ ν ε ρ γ α ζ µ ε ν ω ν ε ρ γ ο λ ά β ων ), κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ υ χ ν κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς υ π α ι τ ι τ η τ ά ς σ α ς ή τ ρ ί τ ω ν. Η Ρυ θ µ ι σ τ ι κ ή Α ρ χή Εν έ ρ γ ε ι α ς ( ΡΑ Ε, w w w. r a e. g r ), α ν ε ξ ά ρ τ η τ η α ρ χή ε π ι φ ο ρ τ ι σ µ έ ν η µ ε τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ω ν α γ ο ρ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ς, δ ι ε ξ ά γ ε ι έ ρ ε υ ν α σ χε τ ι κ ά µ ε τ α θ έ µ α τ π ο υ α φ ο ρ ο ν σ τ η ν σ ν δ ε σ η π ε λ α τ ν σ τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς. Η έ ρ ε υ ν α δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ά ή µ έ σ ω e ma i l κ α ι σ κ ο π έ χε ι ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ν ο ι α π ψ ε ι ς τ ω ν π ε λ α τ ν σ χε τ ι κ ά µ ε τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α σ ν δ ε σ η ς, α π τ η ν υ π ο β ο λ ή α ί τ η σ η ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η ς έ ως τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ο υ µ ε τ ρ η τ ή. Η έ ρ ε υ ν α γ ί ν ε τ α ι δε ιγ µατολ ηπ τικ ά κ αι η διάρκ ε ια της δε ν υ π ε ρβαίν ε ι τα 5 λ ε π τά. Σ υ µ φ ων ε ί τ ε ν α δ ο θ ο ν σ τ η ΡΑ Ε σ τ ο ι χε ί α σ χε τ ι κ ά µ ε τ η ν π α ρ ο σ α α ί τ η σ η σ α ς ( ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο, σ τ ο ι χε ί α ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς, χρ ν ο ι δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ς τ η ς α ί τ η σ η ς ), µ ε σ κ ο π ν α χρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ο ν ε σ ωτ ε ρ ι κ ά α π τ η ΡΑ Ε κ α ι απ οκ λ ε ισ τικ ά γ ια την π αραπ άν ω έ ρε υν α ; ΝΑΙ OXI ( υπ ογ ρ α φή)

24 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Ε λ έ γ χο υ Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α τ ά Ε Λ Ο Τ H D 8 4 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ε λ έ γ χ ο υ Nο Ιδ ιο κ τ ή τ η ς µ ε β ά ση το π ρ ότυπ ο ΕΛΟΤ HD 84 & την Κ.Υ.Α. Φ Α 5/8/64/6.7.6 Α ρ χ ικ ό ς Ε λ ε γ χ ο ς Π ΛΑΓ ΙΑΡΙ A δ ε ιο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς Α ρ. ά δ ε ι α ς : Θ Ε ι δ ι κ ό τ η τ α :Α ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣΑΡ ΟΣ Κ α τ η γ ο ρ ί α : η ς Κ α τ η γ ο ρ ία Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Κ ΑΤΟΙΚ ΙΑ Α ιτία ε λ έ γ χο υ : (V) Τ ρο πο ποί ηση ίκ τυ ο τρο φ ο δ ο σ ίας: Ε π έ κ τασ η Τ Τ Σ ύ σ τη µ α κα λά ό χι. Ο π τ ικ ό ς έ λ ε γ χ ο ς : από Α ρ. πα ρο χής: ι ε ύ θ υ ν σ η ΚΑΠ : Ο Η ΣΤΡΙΑ 5 Χρήστ ης Η ΜΗ ΤΡ Η Σ ΙΟΝ ΥΣΙΟΥ Επ α νέλεγχο ς Ονο µασ τική τάσ η : Σελίδα Α λ λ αγ ή κ ατη γ ο ρ ί α ς Τ Ν Σ ύ σ τη µ α Ι Τ Σ ύ σ τη µ α κα λά ό χι κα λά ό χι. Μέτ ρ α π ρ ο σ τ ασ ί ας απ ό η λ εκ τ ρ ο π λ η ξί α. 5Ό ρ γ αν α δ ι ακ ο π ή ς & απο µό ν ω σ η ς. 9 Κ ύ ρ ι α & σ υ µπλ η ρ. ι σ ο δ υ ν αµι κ ές σ υ ν δ έσ ει ς. Μέτ ρ α π ρ ο σ τ ασ ί ας απ ό πυ ρ κ αγ ι ά. 6Ε πι λ ο γ ή υ λ ι κ ο ύ βάσ ει εξω τ ερ ι κ ώ ν επ ι δ ρ άσ εω ν. Σ χ έδ ι α, δ ι αγ ρ άµµατ α, π ι ν ακ ί δ α δ ο κ ι µή ς RCD. Ε π ι λ ο γ ή δ ι ατ ο µώ ν αγ ω γ ώ ν. 7Α ν αγ ν ώ ρ ι σ η αγ ω γ ώ ν Ν & Ρ Ε. Ε π άρ κ ει α σ υ ν δ έσ εω ν αγ ω γ ώ ν. 4Ε π ι λ ο γ ή & ρ ύ θ µι σ η τ ω ν δ ι ατ άξεω ν πρ ο σ τ ασ ί ας. 8 υ ν ατ ό τ η τ α αν αγ ν ώ ρ ι σ η ς κ υ κ λ ω µάτ ω ν. υ ν ατ ό τ η τ α π ρ ό σ βασ η ς & χ ει ρ ι σ µώ ν Π αρατη ρ ή σ ε ις:κα λά ό χι. ο κ ιµ έ ς : κα λά ό χι κα λά ό χι. Έ λ εγ χ ο ι, δ ο κ ι µές π ο λ ι κ ό τ η τ ας. Κ ατ εύ θ υ ν σ η φ ο ρ άς τ ω ν φ κ ι ν ητ ήρω ν. 5 ο κ ι µές λ ει τ ο υ ρ γ ί ας. ο κ ι µές λ ει τ ο υ ρ γ ί ας δ ι ατ άξεω ν δ ι αφ ο ρ ι κ ο ύ ρ εύ µατ ο ς. 4Κ ατ εύ θ υ ν σ η π εδ ί ο υ φ ο ρ άς φ πρ ι ζ ώ ν. 6 ο κ ι µές δ ι ακ ο πή ς & απο µό ν ω σ η ς Π αρατη ρ ή σ ε ις:κα λά ό χι. Μ ε τ ρ ή σ ε ις :. Σ υ ν έχ ει α αγ ω γ ώ ν π ρ ο σ τ ασ ί ας & σ υ ν δ έσ ει ς κ ύ ρ ι ας κ αι σ υ µπ λ η ρ. ι σ ο δ υ ν αµι κ ή ς σ υ ν δ..5αν τί σ τασ η γ εί ω σ ης : x. x x Ω Π αρατη ρ ή σ ε ις: Εί δος γ εί ω σ ης : θεµελ ι ακ ή ράβδος ηλ εκ τρόδι ο ( άλ λ ο) Γρ α µ µ ή τ ρ οφ οδοσ ί α ς / κ α λ ώ δι ο Χωρ ί ς κα τα να λώσ ε ι ς Μ ε κ α τα να λώσ ε ι ς Τ ύπ ος κ α λ ωδί ου. Αντ ί σ τ α ι ά τ α ξ η π ρ οσ τ α σ ί α ς σ η µ όνω σ ης α π ό υπ ε ρ έ ντ α σ η R i s o( M Ω ) ι α τοµ ή α γ ωγών mm Χώ ρ ος /Τ µ ήµ α ε γ κ α τ ά σ τ α σ ης, Χρ ήσ η Αρ ι θ. Αγωγ ών Αρ. Η λ ε κ τρ ι κ ού Κυκ λ ώµ α τος Π αρατη ρ ή σ ε ις: Εί δος / Χα ρ α κ τηρ ι σ τι κ ή In ( A) K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Φ J V V R 5 L x4 K Υ / Π Ο Ρ Ο ΦΟ Υ J V V R L x4 K Ηλε κ. Κ ο υ ζί να H 5 V V U 6 > xx C 5 K Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 4 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 5 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 6 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 7 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 8 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 9 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6,5 K Κ λι µ ατι στι κό Χρησ ι µοποι ηθέν τ α όργ αν α µετρήσ εω ν H 5 V V U Ο ργ αν ο Τ ύπος MA CRO T E S T HT 54 Α ποτ έλ εσµα: ε ν δι α π ι στώθηκα ν ε λλε ί ψ ε ι ς /σφά λµ α τα ι α π ι στώθηκα ν ε λλε ί ψ ε ι ς / σφά λµ α τα C Σ ει ρι ακ ός αρι θµός. 4 Βρ όγ χ ος Απ όσφά λµ. κλι ση. ι ά τ α ξ η δι α φ ορ ι κ ού ρ ε ύµ α τ ος ( R C D ) Ονοµ α σ τι κ ό ρ ε ύµ α I n ( A) & τύπ ος x4 (A C) I Ν ( ma) I mes s U mes s ( ma) ( V) xx x.x Z s (Ω) ή I k ( Α) x.x 6 Ο ργ αν ο Τ ύπος Σ ει ρι ακ ός αρι θµός S N457 Ηµ ε ρ οµ ηνί α ε π ι κόλλησης ε τι κέ τα ς ε λέ γχου στον κε ντρ ι κό π ί να κα δι α νοµ ής Επ ό µ ε ν ο ς ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς έ ω ς 54 7 Η η λ εκ τ ρ ικ ή ε γ κ α τ ά στ α σ η α υ τή α ν τα π ο κ ρ ίν ε τα ι σ τ ις α π α ιτή σ εις τ ο υ π ρ ο τύ π ο υ Ε Λ Ο Τ H D 8 4 & τ η ς Κ.Υ.Α. Φ Α 5 / 8 /6 4 / κατά τον χ ρόν ο ελ έγ χ ου ναι όχι Ο ελ εγ κ τ ής αδειούχος ηλ εκ τ ρολ όγ ος εγ κ ατ ασ τ άτ ης O παραλ αµβάν ων τ ο πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου ι διοκ τ ήτ ης ή χρήσ τ ης ΘΩ ΜΑΣ ΚΑ ΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τ όπ ος ) Θ Ε Σ / ΝΙ Κ Η (Η µ ερ οµ ην ί α )5/ / 4 ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τ όπ ος ) ΠΛ Α ΓΙ Α Ρ Ι (Η µ ερ οµ ην ία )54

25 Γρ α µ µ ή τ ρ οφ οδοσ ί α ς / κ α λ ώ δι ο H 5 V V U,5 C 6 K Πλυ ντ.ρ ο ύ χω ν H 5 V V U,5 C 6 K 4 Ψυ γε ί ο H 5 V V U,5 C 6 K 5 Θ ε ρ µ ο σί φω νας H 5 V V U 4 C K 6 Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 C K 7 Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 C J V V R L x4 K. Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 > xx C K. Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 4 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 5 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 6 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K. 7 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K. 8 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Υ / Π Ο Ρ Ο ΦΟ Υ Χωρ ί ς κ α τα να λ ώσ ε ι ς K Πλυ ντ.πι άτω ν Μ ε κ α τα να λ ώσ ε ι ς Τ ύπ ος κ α λ ωδί ου ι α τοµ ή α γωγ ών mm Χώ ρ ος /Τ µ ήµ α ε γ κ α τ ά σ τ α σ ης, Χρ ήσ η Αρ ι θ. Αγ ωγ ών Αρ. Η λ ε κ τρ ι κ ού Κυκ λ ώ µ α τος Σελίδα. Αντ ί σ τ α ι ά τ α ξ η π ρ οσ τ α σ ί α ς σ η µ όνω σ ης α π ό υπ ε ρ έ ντ α σ η R i s o( M ) Εί δος / Χα ρ α κ τηρ ι σ τι κ ή In ( A) από. ι ά τ α ξ η δι α φ ορ ι κ ού ρ ε ύµ α τ ος ( R C D ) Ονοµ α σ τι κό ρ ε ύµ α I n ( A) & τύπ ος x4 (A C) Z s (Ω) I Ν I mes s U mes s ή ( ma) ( ma) ( V) I k ( Α) xx.4 Απ όβρ όγ χ ος κ λ ι σ η σφά λµ. x. x x.x

26 Έ κ θ ε σ η Π α ρ ά δ ο σ η ς Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Ιδ ιο κ τ ή τ η ς Έ κ θ εσ η π α ρ ά δο σ η ς Nο Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ελ έγ χ ο υ Nο Α ρ. παρο χής: Ο Η ΣΤΡΙΑ 5 ι ε ύ θ υ ν σ η ΚΑΠ : Χρήστης 5 ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ A δ ε ιο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς 555 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ α τ η γ. Ε γ κ α τ / σ η ς ΚΑΤΟΙΚΙΑ : απ ό Σελίδα Π ΛΑΓ ΙΑΡΙ Α ρ. ά δ ε ι α ς Θ : Ε ι δ ι κ ό τ η τ αα: Κ α τ η γ ο ρ ί α:η ς Φ ωτι στι κό ση µ ε ί ο Γ ρ α µ µ έ ς στα θ ε ρ ών η λε κτρ ι κών συ σκε υ ών & κι νη τή ρ ων Ηλε κτρ ο λο γι κό υ λι κό Πίνακας διανοµής /Κ Απλός 7 /Κ ιπλός /Κ ε ναλλαγής Πρίζ α Μονή 4 Πρίζ α ιπλή 4 6 7, 5 Πλυντ. Πιάτων Πλυντ. Ρούχων Ηλεκ. Κουζ ίνα Κλιµατιστικό Ε γκατε στη µέ νη Ισχύ ς ( K W) Θε ρµοσίφωνας Β αθ µό ς π ρο στασί ας IP Σύ νο λο ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ Πρίζ α Μονή ΑΠ ΟΘΗ ΚΗ Μ Π ΑΝ Ι Ο ΧΩΛ ΞΕΝ ΩΝ ΑΣ Γ ΡΑΦΕΙ Ο Αρ ι θµ ός ηλ ε κ τ. συσκ ε υών & υλ ι κ ών ΚΟΥΖ Ι Ν Α Σ ΑΛΟΝ Ι Χώρ ος /τµ ήµ α ε γκ α τά στα σης Τ ΡΑΠ ΕΖ ΑΡΙ Α 65, 4,8 4,5 6,5 4,5 Ψυγε ίο Αποροφητήρας, 5,6 4 Φ/Σ Απλό Φ/Σ Απλό Φ/Σ Απλό Φ/Σ Πολλαπλό 4 4, 4, Μ ε ρ ι κ ό σύν ολ ο ι σχύος ης σε λί δα ς ( k W) : Συν ολι κ ή Ισχύς µ ε υπ ολ ογ ι σµ ό τα υτοχρ ονι σµ ού ( kw ) : Η ηλεκτ ρική εγκατ άστ αση π αραλήφθηκε έτ οιµη π ρος χ ρήση σύµφων α µε τ ην π αρούσα έκθεση π αράδοσης Ο αδειούχ ος ηλεκτ ρολόγος εγκατ αστ άτ ης,7.8 Σ υ ν ο λ ικ ή ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν η ισ χ ύ ς ( K W ) Παράδοση π ρόσθετ ης τ εκµηρίωσης (π. χ. σχ έδια) O π αραλαµβάν ων τ ην έκθεση π αράδοσης ιδιοκτ ήτ ης ή χ ρήστ ης ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τόπ ος) Θ Ε Σ/ΝΙΚ Η (Ηµεροµην ία) 5 / / 4 Η Μ Η Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ (Τόπ ος) ΠΛ Α Γ ΙΑ Ρ Ι (Ηµεροµην ία) 54

27 Ηλε κτρ ο λο γι κό υ λι κό Πί νακας δι ανοµής /Κ Απ λός /Κ ι π λός Σύ νο λο ΒΕΡΑΝ Τ Α WC Μ Π ΑΝ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο Αρ ι θµ ός ηλε κτ. συσκε υών & υλι κών ΚΑΘΗ Σ Τ Ι ΚΟ Χώρ ος/τµ ήµ α ε γκα τά στα σης Ε γκα τε στη µ έ νη Ισχύ ς ( K W) από Β αθµός π ρ ο στα σί α ς IP Σελίδα 6 /Κ Τρ ι λός /Κ ε ναλλαγής 9 Πρί ζ α Μονή 4 4 4, Πρί ζ α Μονή Πρί ζ α ι π λή 65, 4,8 9, 6 Φ ωτι στι κό ση µ ε ί ο Γ ρ α µ µ έ ς στα θ ε ρ ών η λε κτρ ι κών συ σκε υ ών & κι νη τή ρ ων Κλι µ ατι στι κό Φ/Σ Απ λό Φ/Σ Απ λό Φ/Σ Πολλαπ λό 6 Σ υ ν ο λ ικ ή ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν η ισ χ ύ ς ( K W ), 6, 6. 4

28 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Η Λ Ω Σ Η Α Ε ΙΟ Υ Χ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η (Ν. 448/965αρ., Υ.Α. Φ.7.5/86/88/7..4, ΚΥΑ ΦΑ 5/8/64/6.7.6, Υ.Α. Φ.5/5/68/9.4., όπωςισχύουν) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Επέκταση Προς τη Ε ΗΕ ΑΕ Τροποποίηση Επανέλεγχο Περιοχή/Πρακτορείο ΘΕΣ/ ΝΙΚΗ / ΤΡΙΛΟΦΟΥ Ουπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ δηλώνωυπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για ψευδή δήλωση, ότι:. ιαθέτωάδεια ηλεκτρολόγουεγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύςτηςκαι δεν υπόκειµαι στουςπεριορισµούςτης παραγράφουτουάρθρου6τουβ.. της4/5νοεµβρίου949. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εµένα σήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης.. ίνωτην εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο του Ν. 448/ 965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. 4. Εχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος σε εφαρµογή της ΚΥΑ ΦΑ 5/8/64/ Εχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία, έχωελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία και την κρίνωασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µετρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 6. Εχωενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές Αποφάσεις. 7. Ενα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη Ε ΗΕ ΑΕ τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνωτην ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνωέως την ηµεροµηνία του επόµενου επανέλεγχου. Έ γγρ α φ α πο υ συνο δ εύο υν τ ην Υ Ε. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων). Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. ) 4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. ) ( σ χέ δι α ) ( σ χέ δι α ) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης ΗΜ Ε ΡΟ Μ ΗΝ ΙΑ ΥΠΟ Β Ο ΛΗΣ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Κ Α Τ Α Ν Α ΛΩ Τ Η: Αριθ. παροχήςεγκατάστασης: Ονοµατ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ Ονοµατ. χρήστη εγκατάστασης: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ Ο ΠΟ Θ Ε Σ ΙΑ Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΣ : ήµοςή Κοινότ.: ΠΛΑΓΙΑΡΙ Περιοχή/ ιαµέρισµα: Οδός Αριθ.: ΚΑΠΟ ΗΣΤΡΙΑ 5 Τ.Κ.: 555 Όροφος: ΙΣ+ΟΡ Κατηγορία χώρου: ΚΑΤΟΙΚΙΑ Επόµενοςεπανέλεγχοςέως: Αρ.διαµερίσµ.: 7 Άρθρο 5 της Υ.Α 7.5/86/88 ( ΦΕΚ Β 47/4) Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η: Αριθµόςάδειας: Θ Κατηγορία: ης Ειδικότητα: Α Ηµεροµηνία έκδοσης: Ηµεροµηνία λήξηςισχύος: 557 Όριοισχύοςάδειαςσε KW: 5 Τύπος& Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή Α.Π.Υ.): ΑΠΥ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α Χ Α ΡΑ Κ Τ ΗΡΙΣ Τ ΙΚ Α Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΣ : Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac: / / 5 / AC Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς:. 8 KW/ KVA Εγκατεστηµένη ισχύς(kw) : Φωτισµού: Συσκευών:. 85 Κίνησης: Συνολ. εγκατ/νη ισχύςπαραγωγικήςδιαδικασίας: KW (µόνο γι α Ε.Η.Ε που υπόκει νται στο Ν. 5/5) Ισχύςµεγαλύτερουκινητήρα : KW (εάν υπάρχει ) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα : NAI Γραµ. γενικ. πίν.μετρητή: (πλήθος xδι ατ.αγωγών) OXI 5x mm² Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτηςισχύοςγεν. πίνακα: A Σύστ. σύνδεσηςγείωσης: (Άµεση)ΤΤ (Ουδετ/ση)ΤΝ IT Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η (συµπληρώνεται εφόσονυπάρχει ) Τάση Ισχύς ΕΙ ΟΣ (V) (KW) Ηλεκτροπαραγωγόζεύγος (εφεδρι κή χρήση) Μεταγωγικόςδιακόπτης: NAI OXI Φωτοβολταϊκή µονάδα Προστ. έναντι νησιδοποίησης: NAI OXI Κατά Άλλοςτύπος Προστασία απόζευξης: NAI OXI Οδηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ Α ΡΟΣ ( Άρθρο παραγ. του Ν.448/965, όπως ι σχύει ) Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τόπος) (Ηµεροµηνία) (Τόπος) ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗ (Ηµεροµηνία)5//4

29 Υ Π Ε Υ Θ Υ ΝΗ Η Λ Ω Σ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Παράγραφος, ' Αρθρο, Προεδρι κό ιάτ αγµα 8/6 (ΦΕΚ Α' 4/) Σ το ιχ ε ία Εγκατασ τάτη Η λε κτρ ο λό γο υ Σ το ιχ ε ία Μ ε λε τη τή Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : ΘΩΜΑ Σ Κ Α ΤΣΑ Ρ ΟΣ Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : Π Α Ν Α Γ ΙΩΤΗΣ Κ ΟΥ ΤΡ Α Σ ι εύ θ υ ν σ η έδρας :Ο Υ ΣΣΕ ΩΣ ι εύ θ υ ν σ η έδρας : Ρ ΟΣΤΑ Ν 5 ΘΕ ΣΣΑ Λ ΟΝΙΚ Η Α.Φ.Μ : Ο. Υ : Α ' ΘΕ Σ/Κ ΗΣ Τ η λ έφ ω ν ο : 6 6. Ο. Υ : Ε ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Α.Φ.Μ : Τ η λ έφ ω ν ο : 4 4 F ax : 4 5 F ax : 6 6 E ma i l : ka tsa r o o tma i l.co m E ma i l : p ko u tr a o tma i l.co m Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Άδει ας Α ρι θ µό ς :Θ Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Άδει ας Περι γ ραφ ή :Α Α ρ. Μη τ ρώ ο υ : 5 7 ης Ε κ δο ύ σ α Α ρχ ή : Α Ρ Χ Η Α Ε ι δ ι κ ό τ η τ α:μη Χ /Γ ΟΣ Μ ΗΧ. Ε πι µελ η τ ή ρι ο :ΤΕ Χ ΝΙΚ Ο Ε παγ / τ ι κ ό Σ ω µατ εί οσε : Η ΘΕ Σ/Κ ΗΣ Α ρ. Ε ν ι αί ο υ µη τ ρώ ο υα: Μ 5 6 Σ το ιχ ε ία: Ι δ ιο κτή τη ιαχ ε ιρ ισ τή ( χ ρήσ τ η) Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : Η ΜΗ ΤΡ ΗΣ ΙΟΝ Υ ΣΙΟΥ Α.Φ.Μ : Εσ ω τε ρ ική ς Η λε κτρ ική ς Εγκατάσ τασ η ς ι εύ θ υ ν σ η κ ατ ο ι κ ί ας / έδραςε: Ρ ΜΟΥ 5 ΘΕ Σ/Ν ΙΚ Η. Ο. Υ :ΣΤ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Τ η λ έφ ω ν ο / F a x : E ma i l : d d i o n i si o ma i l.co m Σ το ιχ ε ία Εσ ω τε ρ ική ς Η λε κτρ ική ς Εγκατάσ τασ η ς ( Ε. Η. Ε) Α ρ. Παρο χ ή ς : Περι γ ραφ ή χ ώ ρο υ : Κ Α ΤΟΙΚ ΙΑ Ο δό ς : Κ Α Π Ο ΗΣΤΡ ΙΑ 5 Πό λ η : Π Λ Α Γ ΙΑ Ρ Ι Τ.Κ : 55 5 Υ λ ι κ ά & Ε ξαρτ ή µατ α Ε. Η. Ε : Προ δι αγ ραφ ές : Κανονισµοί & πρότυπα εκ τέλεσης Εσωτερικ ής Ηλεκτρικ ής Εγκ ατάστασης Υ ΑΦ 7. 5/86/ 88/4 (ΦΕΚ Β' 47/ 4) " Πρότ υπο ΕΛΟ Τ HD 84 & Χρόν οι Επαν ελ έγ χ ου ΕΗΕ" Κ ΥΑΦ Α 5/ 8/ 64/6 Φ ΕΚ Β ' /6) " Ρελ έ & Θ εµελ ι ακ ή" ΥΑΦ 5/5/68/ (ΦΕΚ Β' 844/ ) " Νέα Υ Ε" Κ ΥΑ4/89/ (ΦΕΚ Β' 776/ ) " Καν ον ι σ µός Ε ΗΕ" Κ.Ε. Η.Ε. 'Αλ λ ο/α : Τ ύ π ος & Α ρ. Φ ορ ολ. Σ τ οι χ ε ί ο υ ( Τ Ι Π Υ Π ή Α Π ΥΤΠ ) : Υ 5 Α ρ. Π ρ ω τ. Κ α τ α χ ώ ρ / Θ ε ώ ρ η σ ης Υ ΚΕ: Υ Ε : Παρέχ ετ αι εγ γ ύ η σ η κ αλ ή ς λ ει τ ο υ ργ ί ας βάσ η τ ο υ άρθ ρο υ τ ο υ Ν / 9 6 5, ό πω ς ι σ χ ύ ει κ άθ ε φ ο ρά. µε ασ φ άλ ι σ η Ο ι εργ ασ ί ες κ αλ ύ πο τ ο ν τ αι από τ η ν ασ φ αλ ι σ τ ι κ ή ετ αι ρεί α Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΕ Σ Α Ε επαγ γ ελ µατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς βάσ η τ ο υ Π.. 8 /, άρθ ρο, παρ. 6. Σ τ ο ι χ εί α προ σ ω πι κ ο ύ πο υ απασ χ ο λ ή θ η κ ε Ο ν ο µατ επώ ν υ µο Β αθ µί δα Επισ υ νά π Π ί να κ τεται Α ρ. Α δ. ( Α. Α ) ή Β εβ. Α ν αγ. ( Β. Α. ) ας ΙΙ Α ρ. Ηµερο µι σ θ ί ω ν Υ πε ύθυνη ήλ ωση τήρησης των υποχ ρε ώσε ων του 'Αρθρου του Π.. 8/ Ο κ άτ ω θ ι υ πο γ εγ ραµµέν ο ς αδει ο ύ χ ο ς Ε γ κ ατ ασ τ άτ η ς Ηλ εκ τ ρο λ ό γ ο ς δη λ ώ ν ω υ πεύ θ υ ν α ό τ ι τ η ρή θ η κ αν ο ι υ πο χ ρεώ σ ει ς πο υ προ βλ έπο ν τ αι σ τ ι ς Παρ. (. &. ),, 5 & 6 τ ο υ 'Α ρθ ρο υ τ ο υ Π.. 8 /. Ο παραλαβών : Η Μ Η Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ ( Ονοµατ επώνυµο) Θεωρήκε γι α το γνησί ο της υπογραφής από το οι κεί ο Επαγγελµατι κό Σωµατεί ο ('Αρθρο του Ν.448/965 όπως ι σχύει ) ( Υπογραφή) Ο δηλών αδει ούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος (Σφραγί δα Υπογραφή) ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ Α ΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ (Τόπος) (Ηµεροµηνί α) Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ

30 Πε ρ ι γ ρ α φ ή Υ λ ι κ ώ ν & Ε ξ α ρ τ η µ ά τ ω ν Ε. Η. Ε. Σ υ νη µ µ έ νο ς Πί να κ α ς Ι Π ερι γ ραφή Υλ ι κ ού Ποσ ότ ητ α Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x, µ ε τ Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x µ ε τ Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x 6. 5 µ ε τ Κ α λ ώ διο J V V R G. 95 µ ε τ Κ α λ ώ διο J V V R 5G 8. µε τ Κ α λ ώ διο ΗΟ 7V U x, µ ε τ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x Α. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 6A 9. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x A. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 5A. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 4A. τε µ Ε ν δεικ τ ικ ή λ υχν ία π ίν α κ α. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x 4A. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x 5A. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x A. τε µ Ρ ελ έ ια φυγ ής x 4Α, ma. τε µ Χ ω ν ευτ ός π ίν α κ α ς σ ειρ ά ς ( σ τ οιχείω ν ). τε µ Χ ω ν ευτ ός π ίν α κ α ς σ ειρ ώ ν (6 σ τ οιχείω ν ). τε µ Κ ουτ ί δια κ λ ά δω σ ης χω ν ευτ ό σ τ ρ όγ γ υλ ο Κ ουτ ί δια κ όπ τ ου σ τ ρ όγ γ υλ ο Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Θ ΩΜ Α Σ Κ Α Τ ΣΑ Ρ Ο Σ Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ 9. τε µ 8 5. τε µ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ : ΚΑΠΟ ΗΣΤ ΡΙΑ ΠΛ Α Γ Ι Α Ρ Ι Α ρ. Π αρ ο χ ή ς : Χ ρ ή σ τη ς : Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ι δ ι ο κ τή τη ς : Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Σ ε λ ί δα : από :

31 Πρ ο σ ω π ι κ ό π ο υ α π α σ χ ο λ ή θ η κ ε Σ υ νη µ µ έ νο ς Πί να κ α ς Ι Ι Ο ν ο µατ επώ ν υ µο Β αθ µί δα Α ρ. Α δ. ( Α. Α ) ή Β εβ. Α ν αγ. ( Β. Α. ) Α ρ. Ηµερο µι σ θ ί ω ν Η Μ Η Τ ΡΟΠ Ο ΥΛΟ Σ Γ. Η λ ε κ τρ ολ όγ ος Θ τρ ί α ( ) ΓΑΡΙΝ Η Σ. Τ ε χ νι τ η ς τρ ί α ( ) ΙΩ ΑΝ Ν ΟΥ. Τ ε χ νι τ η ς τρ ί α ( ) Π ΑΣ Σ ΑΛΙ Η Σ Κ. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) ΒΟΓΙΑΤ Ζ Η Σ Θ. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) Μ Π ΡΟΥΦΑΣ Π. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) ΓΕΩ ΡΓΙΑ Η Σ Σ. Τ ε χ νι τ η ς δύο ( ) Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Θ ΩΜ Α Σ Κ Α Τ ΣΑ Ρ Ο Σ Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ : ΚΑΠΟ ΗΣΤ ΡΙΑ ΠΛ Α Γ Ι Α Ρ Ι Α ρ. Π αρ ο χ ή ς : Χ ρ ή σ τη ς : Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ι δ ι ο κ τή τη ς : Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Σ ε λ ί δα : από :

32 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΑ Ρ Α Ο Σ ΗΣ Θ Ε Μ Ε Λ Ι Α Κ ΗΣ Γ Ε Ι Ω Σ ΗΣ Νο Σύστηµα Γ ε ίωσης ικτύου : (Αρχεί ο Ηλ /γ ου) Στοιχε ία Ιδιοκτήτη TN TT ΚΑΠΟ ΗΣΤΡΙ Α 5 Όνοµα : Η ΜΗ Τ ΡΗ Σ Στοιχε ία Έργου Επώνυµο: ΙΟ Ν ΥΣ ΙΟ Υ ( Κτ ήρι ο Κατ οι κ ί ας /ω ν, Γραφεί ου/ω ν, Κατ άστ ηµα/άτ ω ν κ λ π) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α Θ ΩΜΑΣ Αρ. αδε ίας : Θ Ηµε ροµηνία έ κδοσης : ΚΑΤ Σ ΑΡΟ Σ Ειδικότητα : Α Ο ΥΣ Σ ΕΩΣ Κατηγορία : ης ( ι εύ θ υ ν ση ) 555 Όνοµα : Στοιχε ία Εγκαταστάτη Επώνυµο: ιε ύ θυνση: Ηµε ροµηνία λήξης : Ισχύς αδε ίας σε KW : Είδος υ λικού ηλε κτροδίου : (π.χ. Λάµα γ αλ βαν ι ζέ x,5 χι λ.) Είδος υ λικού αναµονών: (π.χ. Μον όκ λ ω ν ος αγ ω γ ός γ αλ βαν ι ζέ Φ χι λ.) Κλιµατολογικέ ς συ νθήκε ς µέ τρησης: Ηλι οφάνε ι α Συννε φι ά ΝΑΙ ΟΧΙ Υδατοστε γανή λε κάνη: Η ε γκατάσταση έ γινε : Εντός θε µ ε λί ων Εκτός θε µ ε λί ων Πρόβλε ψη για αλε ξικέ ραυ νο (ΣΑΠ): ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχε ι Με λέ τη Θε µε λιακής Γ ε ίωσης: ΝΑΙ ΟΧΙ Έδαφος νωπ ό Έδαφος ξ ηρό Συ νθήκε ς ε δάφου ς κατά τη µέ τρηση: Όργανο Μ έ τρη ση ς : Σε ιριακό ς Αριθ µό ς ( S. N) : Μ ή κο ς Ηλε κτρο δ ίο υ : Πλή θ ο ς αγωγών καθ ό δ ο υ ΣΑΠ: Τιµή αντίσταση ς Γ ε ίωση ς: Σηµε ία αναµονών ισοδυ ναµικών συνδέ σε ων ΙΣ: ( π.χ.πλ ήθος αν αµον ώ ν ΙΣ κ αι περι γ ραφ ή χώ ρου, όπω ς : χώ ρος αν ελ κ υστ ήρα, πυλ ω τ ή, λ εβητ οστ άσι ο κ λ π) Α π όσ τ α σ η σ τ α θε ρ ού ηλ ε κ τ ρ οδί ου : Συ νθήκε ς µέ τρησης (ΕΛΟΤ HD Π.6Γ ) Πρόσθε τη τε κµηρίωση: ( Περι γ ραφ ή. π.χ. Φω τ ογ ραφ ί ες ) Α π οσ τ ά σ ε ι ς κ ι νητ ού ηλ ε κ τ ρ οδί ου : Ειδ ική αντίσταση ε δ άφ ο υ ς: Σχε δίαση κάτοψης θε µε λίων και αποτύ πωση διαδροµής ηλε κτροδίου και σηµε ίων σύ νδε σης Πε ρί γρ αµµ α Ηλε κτρ όδι ο Αναµ ονή ΣΑΠ Αναµ ονή ΙΣ Υπ όµ ν ηµ α Ο Αδ ε ιο ύ χο ς ε ργο λή πτη ς Ηλε κτρ ο λό γο ς (Υπογ ραφ ή & Σφ ραγ ί δα) Ο Παραλαβών Μ η χανικό ς ή Ι δ ιο κτή τη ς (Όν οµα, Επώ ν υµο & Υπογ ραφ ή) ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τό πο ς) (Ηµε ρ ο µη νία) ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ / / 4 (Τό πο ς) (Ηµε ρο µη νία) Τ ο παρόν συν τ άσσετ αι σε αν τ ί τ υπα, τ ο έν α κ ρατ άει ο κ ατ ασκ ευαστ ής τ ης θεµελ ι ακ ής γ εί ω σης κ αι τ ο άλ λ ο φ υλ λ άσει στ ο φ άκ ελ ο τ ου έργ ου ο Παραλ αβώ ν. Προσοχή! εν θεω ρεί τ αι απο Σω µατ εί ο, ή άλ λ η αρχή.

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. που έγιναν πριν από τις και - του Πρωτοκόλλου Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από τα υποδείγµατα: - της Υπεύθυνης ήλωσης Εγκαταστάτη (Υ..Ε.) ηλεκτρολόγου, - της Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, - του Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168

ΑΔΑ: 4Α3ΠΦ-Κ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 19-4 - 2011 Αρ.Πρωτ.: Φ.50/503/168 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών Τµήµα Α Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα