ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244"

Transcript

1 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ η ς Πελ άτης : Γ ΕΩ ΡΓ Ι ΟΥ ΟΕ Υπεύθυν ος : Π α ύ λο ς Γ ε ω ρ γί ο υ ιε ύ θ υ ν σ η : Τηλ : FAX : Π ε ρ ι γρ α φή Η µ ε ρ / νί α Σ ε λ ί δ ε ς Π ό λ η υ π ο β ο λ ή ς : Υ.. Ε. ( Β α σ ι κ ό Ε ντ υ π ο ) 5//4 Π ρ ωτόκ ολ λ ο ε λ έ γ χου ( H D ) 5//4 Εκ θε σ η Π α ρ ά δοσ ης 5//4 Σ υ νη µ µ έ νο ς Τ ι µ ο κ α τ ά λ ο γ ο ς 7//4 Ε ντ υ π ο π λ η ρ ο φ. Η Λ Ε Κ / Γ Ο Υ 7//4 Π ρ οσ φορ ά ΕΗ Ε 8//4 Υ..Κ.Ε //4 Π ί να κ α ς Ι Ι Π ρ ο σ ω π ι κ ό //4 Π ί να κ α ς Ι Υ λ ι κ ά Ε Η Ε //4 Θ Ε Σ Σ ΑΛΟ Ν Ι Κ Η Π ά ρ ο χο ς (π ρ ό ς ): Ε Η Ε ΑΕ Π ε ρ ιο χή : ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ Π ρ α κτ ο ρ ε ίο : Τ Ρ Ι ΛΟ Φ Ο Υ ΕΚ Θ. Θ ΕΜ ΕΛ Ι Α Κ Η Σ Γ ΕΙ Ω ΣΗ Σ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Α ΚΙΝΗΤ ΟΥ Π ε ριγραφή : ιε ύθυνσ η : Νο : ΜΟ Ν Ο Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ι Α Κ ΑΠ Ο Η Σ Τ Ρ Ι Α Π ΛΑΓ Ι ΑΡ Ι Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ ΚΑ Τ Α ΝΑ Λ ΩΤ Η Παραλαβή : Τη λέφ.: Ο ροφος: ΙΣ+ΟΡ Παραλαβή Υ Ε : Α ρι θ. ιαµ : 54 ΕΚ Θ ΕΣΗ Π Α ΡΑ Ο ΣΗ Σ Σ Τ Ο ΙΧΕΙΑ Ι ΙΟ ΚΤ ΗΤ Η Νο : Κ Ω Σ Τ ΑΣ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Π α τρ ό ς : Γ ΕΩΡΓ ΙΟΥ Η ΜΗ Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν ΥΣ Ι Ο Υ 5 Ο νοµ ατ/ µ ο: Ο νοµ ατ/µ ο: Ο νοµ α /νση: Νο ( ΗD) : Τη λέφ: Νο ( K E HE ) : Α ρ. Π αροχή ς: Κατη γ ο ρία Χώ ρ ο υ /Εγ κα τάσταση ς : Σ υ ν ο λ ικ ή εγ κ α τ εστ η µ έν η Ισχ ύ ς : ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΗΛ ΕΚΤ ΡΟΛ ΟΓΟΥ Ο νοµ ατ/ µ ο: Α ρ. Α δε ίας: Θ Ω ΜΑΣ Κ ΑΤ Σ ΑΡ Ο Σ Θ Π ΡΩ Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ι Α ΕΠ Ο Μ ΕΝ Ο Σ ΕΠ ΑΝ ΕΛΕΓΧΟ Σ: KW 7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Σ Σ χεδ ιά στ η κε α π ό : Π. Κ ο ύ τρ α ς Η µ ε ρ ο µ η νία : 7 / / 4

2 K5 Α ΠΟ Θ ΗΚ Η X8 K6 Μ ΠΑ ΝΙ Ο X7 K K5 K K5 K6 K5 K5 K5 K6 K6 K K6 K6 ΓΡΑΦΕΙΟ X4 K6 K6 K6 Κ Α ΤΟΨ Η ΙΣΟΓ Ε ΙΟΥ K5 K6 ΧΩ Λ X6 Ξ Ε ΝΩ ΝΑ Σ X5 Υ / Π ο υ Ορ ό φ ο υ K6 K K4 K6 K6 K6 K7 Κ Ο Υ Ζ Ι ΝΑ X K7 K K7 K7 K9 K7 K7 ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣ Α ΡΟΣ Θ K K K7 K K7 K7 K6 K4 Σ Α Λ Ο ΝΙ X ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ K7 ΚΩ Σ ΤΑΣ K K7 Ι ΟΝ Υ Σ Ι ΟΥ K4 K7 K6 Η ΜΗ ΤΡ Η Σ K8 K7 Τ Ρ Α ΠΕ Ζ Α Ρ Ι Α X K6 K K6 ΕΞΩ Τ.ΧΩ ΡΟΙ X9

3 K.8 K. K.4 K.4 WC X K. K.4 K. Μ ΠΑ ΝΙ Ο X K. K. Ω ΜΑΤ ΙΟ X K. K. K.4 K. K. K.4 Κ Α ΤΟΨ Η ΟΡ ΟΦ ΟΥ K.4 K. K.6 K. Ω ΜΑΤ ΙΟ X K. K. Κ Α Θ ΗΣ Τ Ι Κ Ο X8 K. Κ Ε Ν. ΠΙ ΝΑ Κ Α Σ K. K.7 K. K. K.5 K. K. ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ K. K. ΚΩ Σ ΤΑΣ K. K. Ι ΟΝ Υ Σ Ι ΟΥ K. K. Ω ΜΑ Τ Ι Ο X9 Η ΜΗ ΤΡ Η Σ K. K.5 K. K. ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣ Α ΡΟΣ Θ Β Ε Ρ Α ΝΤ Α X4

4 Θ Ω ΜΑ Σ ΚΑΤ Σ ΑΡΟΣ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ ΙΟΝ ΥΣ ΙΟΥ ΚΩ Σ Τ ΑΣ ΚΩ Σ Τ ΟΠ ΟΥΛΟΣ ΚΑΠ Ο Η Σ Τ ΡΙΑ Π ΛΑΓΙΑΡΙ Φ ω τ ισ µ ός H 7V U x, 5 x, 5 A K 7 Φ ω τ ισ µ ός H 7V U x 4 A K 6 Θ ερ µ οσ ίφω ν α ς H 5V V U 6A K 5 x, 5 x A Ψυγ είο H 5V V U x, 5 6 A K 4 Π λ υν τ. Ρ ούχω ν H 5V V U x, 5 6A K Πλ υν τ. Πιά τ ω ν H 5V V U x, 5 6A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6 A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K9 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6 A K8 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K7 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K6 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6 A K5 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K4 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U 5A K x 6 x4 A ma H 5V V U x4 A Η λ εκ. Κ ουζίν α K x 5 x x4 A Υ/Π ΟΡΟΦΟΥ J V V R J V V R x4 A K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Φ K Κ Ε ΝΤΡ ΙΚ ΟΣ ΠΙΝΑ Κ Α Σ 5 / A x4a ma x4 A x5a A 5/ A Κ Ε ΝΤΡ ΙΚ ΟΣ ΠΙΝ Α Κ Α Σ

5 Θ Ω ΜΑ Σ ΚΑΤ Σ ΑΡΟΣ K J V V R Η Μ Η Τ ΡΗ Σ ΙΟΝ ΥΣ ΙΟΥ ΚΩ Σ Τ ΑΣ ΚΩ Σ Τ ΟΠ ΟΥΛΟΣ Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 x, 5 6A K. 8 Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K. 7 Κ λιµ α τιστικό H 5V V U x, 5 6A K. 6 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 x, 5 6A K. 5 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U H 5V V U x, 5 6A K. 4 Ρ ευµ α τ οδότ ες H 5V V U x, 5 6A K. Ρ ευµ α τ οδότ ες H 7V U A K. Φ ω τ ισ µ ός x x4 A K. ΠΑ Ρ Ο Χ Η Υ /Π Ο Ρ ΟΦΟ Υ Υ/Π ΟΡΟΦΟΥ 6 A x4 A ΚΑΠ Ο Η Σ Τ ΡΙΑ Π ΛΑΓΙΑΡΙ ΠΙΝΑ Κ Α Σ ΟΡ ΟΦ ΟΥ

6 Α / Α Ε ί δος ε γγράφου Φύλλο Πε ρι γραφή Ηµ/ νία Περιεχόµεν α / / 4 Εξώφυλ λ ο Εργ ου 6/ / 4 Κατ όψει ς Η Ε ΚΑΤ ΟΨΗ Ι Σ ΟΓΕΙ ΟΥ 7/ / 4 4 Κατ όψει ς Η Ε ΚΑΤ ΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ 7/ / 4 5 Μον ογ ρ. Π ι ν άκ ων Η Ε ΚΕΝΤΡΙ ΚΟΣ ΠΙ ΝΑΚΑΣ 7/ / 4 6 Μον ογ ρ. Π ι ν άκ ων Η Ε Π Ι Ν ΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ 8/ / 4 7 Πολ ύκ λ ων α κ αλ ώδια / / 4 8 Πολ ύκ λ ων α κ αλ ώδια / / 4 9 Λίστ α Ειδών ΗΕ / / 4 Επι µέτ ρησ η Η Ε / / 4 Αν άλ υσ η Ι σ χύος / / 4 Προσφορά ΕΗΕ 8/ / 4 Προσφορά ΕΗΕ 8/ / 4 4 Εν τ υπο πλ ηροφ. Η ΛΕΚ/ ΓΟΥ 7/ / 4 5 Σ υν ηµµέν ος Τ ι µοκ ατ άλ ογ ος 7/ / 4 6 Πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου (HD) 5/ / 4 7 Πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου (HD) 8/ / 4 8 Εκ θεσ η Παράδοσ ης 5/ / 4 9 Εκ θεσ η Παράδοσ ης 8/ / 4 Υ.. Ε. (Βασ ικ ό Εν τ υπο) 5/ / 4 Υ.. Κ. Ε / / 4 Πίν ακ ας Ι Υλ ικ ά ΕΗΕ / / 4 Πί ν ακ ας Ι Ι Προσ ωπικ ό / / 4 4 Εκ θεσ η Θεµελ ιακ ής Γείωσ ης / / 4 5 ήλ ωσ η Πρόσ θετ ων Σ τ οι χεί ων / / 4 6 Υπεύθ. ήλ ωσ η Κατ αν αλ ωτ ή / / 4 7 Εξουσ ιοδότ ηση ήλ ωση / / 4 8 ήλ ωσ η Επαύξησ ης Ι σ χ ύος / / 4 9 Εν τ υπο ΕΣ / / 4 Εν τ υπο ΕΑΒ / / 4 Υπεύθ. ήλ ωσ η Κατ ασ τ ήµατ ος / / 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 4 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) / / 4 5 Εν τ υπα ΟΤ Ε (κ αλ ωδ. εισ αγ ) 4 / / 4 Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Α / Α Ε ί δος ε γγράφου Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Φύ λλο Πε ριγραφή Λί στα Περι εχοµένων Ηµ/ νία φύλ λ ο: από:

7 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο ΠΝΚ X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U5 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K U Jx77 Κ. ΚΛΦ65 X K U4 Jx78 Κ. ΚΛΦ65 X K Κατό ψεις ΗΕ Pn Πίν ακ ας σ ειρών Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx79 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx84 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx85 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx86 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx87 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx88 Κ. ΚΛΦ65 X5 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx89 Κ. ΚΛΦ65 X6 K5 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X4 K6 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K6 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K MTR Μετ ρητ ής ΕΗ X9 K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K7 Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp6 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 R Υ/ Π ου Ορόφου K Lp7 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X K Lp8 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx Κ. ΚΛΦ65 X5 K6 Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K7 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 5 K6 Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp6 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K7 Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp7 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K6 Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 X9 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5

8 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Lp8 Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw6 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X5 5 K6 Sw7 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X9 5 K6 Sw8 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X5 K6 Lp Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X6 5 K6 Sw9 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X7 5 K6 Sw / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp4 Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K6 Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp5 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 5 K6 Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X6 K6 Lp6 Φ/ Σ Φθορί ου ι πλ ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K6 Lp7 Φ/ Σ Φθορί ου ι πλ ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X K6 Sw4 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K6 Lp5 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X7 5 K6 Sw5 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K4 Sw6 / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc8 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Sw7 / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K6 Sc9 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου ΑCΕ X 5 K9 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Ηλ εκ τ ρικ ή Κουζίν α ΚΖΕ X 65 K Sc Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K4 Dv Ψυγείο X K4 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Dv Αποροφητ ήρας X 5 K6 Sc4 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X9 K Dv Πλ υν τ ήριο Πιάτ ων X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv4 Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου X4 K Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv7 Κλ ι µατ ι σ τ ικ ό τ οίχ ου ΑCΕ X5 K Sc7 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv8 Θερµοσ ίφων ας ΘΣ ΦΕ X7 4 K5 Sc8 Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X5 K5 Dv9 Πλ υν τ ήριο Ρούχων X8 5 K Sc9 Ρ/ ι πλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 Pn Πίν ακ ας σ ειράς X8 K Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 U6 Sc Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X4 K6 U7 Sc Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X7 K5 U8 Sc Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K5 U9 Sc6 Ρ/ Σ τ εγ αν ός εν ισ χ. Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 U Sc7 Ρ/ Σ τ εγ αν ός εν ισ χ. Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K8 U Sc8 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 U Sc9 Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 U5 Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 R ΚΕΝ. ΠΙ ΝΑΚΑΣ Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx44 Sw / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Jx45 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw4 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K Jx46 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw5 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx47 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw6 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx48 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw7 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx49 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw8 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw9 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx54 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K7 Jx55 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw4 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 Jx56 Κ. ΚΛΦ65 X K Sw5 / Κ Μον οπολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X K6 Jx57 Κ. ΚΛΦ65 X K Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε ΠΝΚ X4 Κ. ΚΛΦ65 Λί στ α Εξαρτηµάτων X K K φύλ λ ο: από: 5

9 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Jx58 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 K. Jx59 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X9 K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp4 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp47 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp48 Φ/ Σ Οροφ. Σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx64 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp49 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ ε γ αν ό ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx65 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φωτ. Τ οί χ ου ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X K. Jx66 Κ. ΚΛΦ65 X K Lp5 Φ/ Σ Οροφ ής ΦΣ. ΑΠ ΛΠ X 5 K. Jx67 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc4 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. 5 Jx68 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc4 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K. Jx69 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc44 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X4 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc5 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx74 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc54 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. 5 Jx75 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc55 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx76 Κ. ΚΛΦ65 X K Sc56 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx94 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc57 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx95 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc58 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx96 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc59 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx97 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc6 Ρ/ Σ τ εγ αν ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. 4 Jx98 Κ. ΚΛΦ65 X8 K. Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx99 Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc6 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X9 K. Sc64 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc65 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc7 Ρ/ ιπλ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. Sc7 Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx4 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw9 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx5 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K7 Jx6 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ ιπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx7 Κ. ΚΛΦ65 X K. Sw / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx8 Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx9 Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw6 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X8 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw4 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw4 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Jx Κ. ΚΛΦ65 X K. 4 Sw44 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K. Sw45 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X9 K. Lp Φ/ Σ κ υκ λ ωµάτ ων ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 K. Sw46 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X8 5 K. Sw47 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp6 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw48 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp7 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw5 / Κ Μον οπολ ικ ός Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp8 Φ/ Σ Τ οί χ ου σ τ εγ αν ό ΦΣ. ΑΠ Λ Π X4 K. Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Lp9 Φ/ Σ Οροφής ΦΣ. ΑΠ Λ Π X9 5 K. Sw5 / Κ αλ λ ερετ ούρ Κ. Ι ΑΚΣΤ Ρ X K. Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5

10 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Κατό ψεις ΗΕ Sw54 / Κ ι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K. Sw55 / Κ Τ ρι πολ ι κ ός Κ. Ι ΑΚΣΤΡ X8 K. Dv Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X9 K. 7 Dv Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X K. 6 Dv5 Κλ ιµατ ισ τ ικ ό τ οίχου ΑCΕ X K. 8 Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 4 5

11 Ονοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Ο νοµα Πε ρι γραφή Τύπος Χ ώρος Ισχύς Κ ύ κ λ. Α σ φ α λ Φύλλο Μο ν ο γ ρ. Π ι ν ά κ ω ν Η Ε P Λυχν ία, p ΛΧΝ. Q / Κ ιαρροής ΡΕΛΕx4 Q p ΑΣ Φ. x 4Α S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 Q p ΑΣ Φ. x 4Α Q4 / Κ ιαρροής ΡΕΛΕx4 P Λυχν ία, p ΛΧΝ. S / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x Q5 ΑΣ Φ. x 5Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α Q8 ΑΣ Φ. x 6Α Q9 ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Q4 ΑΣ Φ. x 6Α Q5 ΑΣ Φ. x 6Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α S4 / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x5 Q8 ΑΣ Φ. x Α Q9 ΑΣ Φ. x Α Q ΑΣ Φ. x Α Q p ΑΣ Φ. x 4Α S5 / Κ Φορτ ί ου p Ρ Κ. x4 Q ΑΣ Φ. x Α Q4 ΑΣ Φ. x 6Α Q5 ΑΣ Φ. x 6Α Q6 ΑΣ Φ. x 6Α Q7 ΑΣ Φ. x 6Α Q8 ΑΣ Φ. x 6Α Q9 ΑΣ Φ. x 6Α Q ΑΣ Φ. x 6Α Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στ α Εξαρτηµάτων φύλ λ ο: από: 5 5

12 Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος Μ ήκος Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος W Pn Dv NY M x6 Γ ρ.κ Ζ x6 Π W Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. ΝΥ Μ x. 5 Π W Pn Dv 8 NY M x4 W4 Pn Dv 9 W5 Pn Dv 7 Μ ήκος 5. W5 Jx Sw 7 NYA x,5 NYA x, W5 Sw6 Jx NYA x,5 NYA x,5 94. Γ ρ. Θ Σ Φ x 4 Π 55. W5 Sw4 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 75. NY M x,5 Γ ρ. π Ρ Ο Υ Χ Π 745. W54 Sw5 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 45. NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 85. W55 Sw Jx NYA x,5 NYA x,5 5. W56 Sw Jx NYA x,5 NYA x,5 5. W6 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 5. W7 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ.ππια Τ Π 85. W57 Sw9 Jx NYA x,5 NYA x,5 4. W8 Pn Dv 4 NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 995. W58 Sw Jx9 NYA x,5 NYA x,5. W9 Pn Jx NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W59 Sw Jx9 NYA x,5 NYA x,5 85. W Jx Lp4 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W6 Sw4 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 45. W6 Sw7 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 7. W6 Sw6 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 4. W Jx4 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 45. W6 Sw5 Jx4 NYA x,5 NYA x,5 5. W4 Jx7 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5. W64 Dv Jx4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W5 Jx6 Lp7 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W65 Pn Lp9 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 85. W6 Lp8 Jx8 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W66 Jx47 Jx46 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 45. W7 Jx8 Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W67 Jx45 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W Lp Jx5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W68 Jx46 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W Pn Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W69 Jx48 Lp NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W4 Jx Lp9 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5. W7 Jx49 Lp9 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W5 Jx4 Lp5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W7 Jx5 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 55. W6 Jx8 Lp4 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W7 Jx5 Lp5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 8. W7 Jx9 Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 4. W7 Jx5 Lp NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 45. W9 Lp Jx NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 8. W74 Jx5 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W75 Jx5 Lp4 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 5. W Jx Lp5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 65. W Jx4 Lp6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 5. W76 Jx58 Lp48 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W Lp7 Jx6 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W77 Jx57 Lp47 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 65. W Lp8 Jx5 NY A x,5 NY A x,5 NY A x, W78 Jx56 Lp49 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 6. W4 Jx Lp NY A x,5 NY A x,5 NY A x,5 7. W79 Jx54 Lp5 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 75. W5 Pn R NY Y G Γ ρ. x Π 69. W8 Lp8 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 NYA x,5 7. W6 R Pn NY Y G Γ ρ. x Π 45. W8 Jx6 Lp7 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W7 S w7 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Jx6 Lp6 NYA x,5 NYA x,5 NYA x, W8 S w Jx6 NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Sw R NYA x,5 NYA x, W9 S w9 Jx5 NY A x,5 NY A x,5 9. W84 Sw9 Jx49 NYA x,5 NYA x,5 5. W85 Sw Jx5 NYA x,5 NYA x,5 95. W4 S w8 Jx8 NY A x,5 NY A x, W4 S w Jx7 NY A x,5 NY A x,5. W86 Sw Jx48 NYA x,5 NYA x, W4 S w Jx4 NY A x,5 NY A x,5 7. W89 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x, W4 S w R NY A x,5 NY A x, W9 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x,5. W44 S w6 Jx4 NY A x,5 NY A x,5 65. W9 Sw55 Jx6 NYA x,5 NYA x,5 5. W45 S w5 Jx4 NY A x,5 NY A x,5 75. W9 Sw5 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 95. W46 S w4 Jx NY A x,5 NY A x,5 8. W9 Sw54 Jx57 NYA x,5 NYA x,5 5. W47 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 7. W94 Sw54 Jx58 NYA x,5 NYA x,5 65. W48 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W95 Sw6 Jx56 NYA x,5 NYA x, W49 S w Jx NY A x,5 NY A x,5 6. W96 Sw48 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 5. W5 S w 8 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. W97 Sw46 Jx5 NYA x,5 NYA x,5 65. Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στα Καλ ωδί ων φύλ λ ο: από:

13 Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος Μ ήκος Ονοµα Α ΠΟ ΣΕ Τύπος W98 S w4 7 Jx55 NY A x,5 NY A x,5. W4 M T R Pn NYY 5 G W99 S w4 Jx44 NY A x,5 NY A x,5 95. W44 Sc Jx89 NYM x,5 W Jx44 S w4 NY A x,5 NY A x,5 95. W Jx45 S w4 4 NY A x,5 NY A x,5 95. W S w4 5 Jx46 NY A x,5 NY A x,5 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 55. W4 Pn Dv NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ 45. W5 Pn Dv 5 NY M x,5 Γ ρ. Α CΠ. W6 Pn Sc NY M x, W7 Jx79 Sc4 NY M x,5 55. W8 Jx8 Sc NY M x,5 75. W9 Jx8 Sc8 NY M x,5 75. W Sc9 Jx8 NY M x,5 5. W Pn Sc NY M x, W Jx84 Sc NY M x,5 75. W Pn Sc8 NY M x, W4 Jx85 Sc7 NY M x, W5 Jx86 Sc6 NY M x,5 75. W6 Sc5 Jx88 NY M x,5 75. W7 Jx89 Sc NY M x,5 55. W8 Jx89 Jx4 NY M x,5 5. W9 Pn Sc NY M x, W Sc9 Jx9 NY M x,5 5. W Sc8 Jx9 NY M x,5 5. W Jx9 Sc NY M x,5 75. W Sc9 Jx9 NY M x,5 75. W4 Pn Sc6 NY M x,5 65. W5 Pn Sc7 NY M x,5 95. W6 Pn Sc5 NY M x,5 5. W7 Jx98 Sc7 NY M x,5 75. W8 Jx94 Sc5 NY M x,5 95. W9 Sc5 Jx96 NY M x,5 5. W Pn Sc54 NY M x, W Jx Sc4 NY M x, W Pn Sc64 NY M x,5 5. W Jx6 Sc6 NY M x,5 57. W4 Sc6 Jx4 NY M x,5 5. W5 Jx Sc65 NY M x,5 5. W6 Sc7 Jx NY M x,5 5. W7 Jx54 S w5 NY A x,5 NY A x,5 5. W8 Pn Sc59 NY A x,5 NY A x, W9 Sc56 Jx NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc57 Jx NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc55 Jx9 NY A x,5 NY A x,5 75. W4 Sc58 Jx NY A x,5 NY A x,5 5. Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Γ ρ. 5 x Π W Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Μ ήκος Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Λί στα Καλ ωδί ων φύλ λ ο: από:

14 Είδ ο ς Τε µ ά χ ι α Είδ ο ς Τε µ ά χ ι α Κατό ψεις ΗΕ Απ οροφητ ήρα ς / Κ α λ λ ερετ ούρ 6 / Κ ιπ ολ ικ ός / Κ Μον οπ ολ ικ ός 4 / Κ Μι κ ροα υτ όµ α τ ος p 8 / Κ Φ ορτ ί ου p / Κ Φ ορτ ί ου p Λυχν ία, p / Κ Τ ρι π ολ ι κ ός Η λ εκ τ ρι κ ή Κουζί ν α Θερµ οσ ί φ ων α ς ΚΕΝ. Π Ι Ν ΑΚΑΣ Κλ ιµ α τ ισ τ ικ ό τ οίχου 6 Κουτ ί ι α κ λ ά δωσ ης / Κ Μι κ ροα υτ όµ α τ ος 9 Μετ ρητ ής ΕΗ Π ίν α κ α ς σ ειρά ς Π ί ν α κ α ς σ ει ρών Π λ υν τ ήρι ο Π ι ά τ ων Π λ υν τ ήρι ο Ρούχ ων Ρ/ Απ λ ός + Γεί ωσ η 4 Ρ/ ιπ λ ός 8 Ρ/ Σ τ εγ α ν ός 6 Ρ/ Σ τ εγ α ν ός εν ισ χ. Υ/ Π ου Ορόφου Φ / Σ κ υκ λ ωµ ά τ ων 5 Φ / Σ Οροφ. Σ τ εγ α ν ό Φ / Σ Οροφής Φ / Σ Τοίχου σ τ εγ α ν ό Φ / Σ Φ θορί ου ι π λ ό Φ ωτ. Τ οί χ ου 5 Ψυγείο Μο ν ο γ ρ. Πι ν ά κ ω ν ΗΕ / Κ ι α ρροής Σ χ ε δ ί α σ η :Π. Κοτ ρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α / : / 4 Θ Κ ΗΛ Ε Κ ΤΡ Ι Κ Η Ο Ε Η ΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ ΗΛ ΕΡΓΟ: Μ Ο Ν Ο Κ Α ΤΟ ΙΚ Ι Α Ο Ρ Ο Φ ΩΝ Π Ε Λ Α Τ Η Σ :Γ Ε ΩΡ Γ Ι ΟΥ ΟΕ Λί σ τ α ε π ι µ έ τ ρ η σ η ς Ει δ ών φύλ λ ο: α πό:

15 Ποσότητα Τύπος Πε ρι γραφή Ποσότητα Τύπος Πε ρι γραφή EH EΣ υν δέσ εις. τε µ Θ Σ ΦΕ Σύ νδ ε ση Θ ε ρ µ ο σί φω να ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ) 5. τε µ Α CΕ Σ ύ ν δ ε σ η Κ λ ι µ ατι σ τι κ ο ύ ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ). τε µ Κ ΖΕ Σ ύ ν δ ε σ η Κ ο υ ζί ν ας ( ε ρ γα σ ί α σ ύ ν δ ε σ η ς ) EH E Καλ ώδι α Ι σ χ ύος 99. µετ NYM x,5 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x, 5 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ).5 5 µετ NYM x4 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x 4 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). 5 µετ NYM x6 Κ αλ ώ δ ι ο H Ο 5 V V U x 6 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ).9 5 µετ NYY G Κ αλ ώ δ ι ο J V V R G ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 8. µετ NYY 5G Κ αλ ώ δ ι ο J V V R 5 G ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 7. 5 µετ NYA x,5 Κ αλ ώ δ ι ο Η Ο 7 V U x, 5 ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) EH E Π ί ν ακ ας. τε µ Α Σ Φ. x Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x Α ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) 9. τε µ Α Σ Φ. x 6 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 6 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x 5 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 5 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Α Σ Φ. x 4 Α Α υ τό µ ατη Α σ φ άλ ε ι α x 4 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΛΧΝ. Ε ν δ ε ι κ τι κ ή λ υ χ ν ί α π ί ν ακ α ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x4 Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x 4 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x5 Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x 5 A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ Ρ Κ.x Ρ αγ ο δ ι ακ ό π τη ς x A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΡΕΛΕx4 Ρ ε λ έ ι αφυ γ ή ς x 4 Α, m A ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΠΝΚ Χ ω ν ε υ τό ς π ί ν ακ ας σ ε ι ρ άς ( σ το ι χ ε ί ω ν ) ( µ ό ν ο υ λι κ ά ). τε µ ΠΝΚ Χ ω ν ε υ τό ς π ί ν ακ ας σ ε ι ρ ώ ν ( 6 σ το ι χ ε ί ω ν ) ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) Κ. Κ Λ Φ6 5 Κ ο υ τί δ ι ακ λ άδ ω σ η ς χ ω ν ε υ τό σ τρ ό γ γ υ λ ο ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) Κ. ΙΑ Κ ΣΤ Ρ Κ ο υ τί δ ι ακ ό π το υ σ τρ ό γ γ υ λ ο ( µ ό ν ο υ λι κ ά ) EH E Υλ ι κ ά δι άφ ορα 9. τε µ 8 5. τε µ Σ χ ε δ ί α σ η : Π. Κοτρας Η µ ε ρ ο µ η ν ί α : //4 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΗΛ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Α Ε Ρ ΓΑ ΤΗΛ Ε Ρ ΓΟ : Μ ΟΝΟΚ Α ΤΟΙ Κ Ι Α ΟΡ ΟΦΩ Ν Π Ε Λ Α Τ Η Σ : ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Υ Ο Ε Επι µέτρη ση Υλι κών / Εργ ασι ών φύλ λ ο: από:

16 Θ Κ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο Ε ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕ ΚΤΡ ΙΚΑ Ε Ρ Γ Α Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ :Κ Α Π Ο Η Σ Τ Ρ Ι Α 5 Ι δ ι ο κ τή τη ς : δ ι α µ έ ρ ι σ µ α α κ ι ν ή τ οχυρ ή σ τη ς : Α νά λ υ σ η ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ νη ς ι σ χ ύ ο ς Π ερι γ ραφή Τ άσ η (V) Ι σχύς (W) Τ ε µ. Συν. Ι σχύς (kw) Φ /Σ κυ κλωµ ά των 5.6 Φ /Σ Ορ ο φ.στε γα νό 5. Φ /Σ Ορ ο φ.στε γα νό Φωτ ιστ ικά. Φ /Σ Ορ ο φή ς 5. 5 Φ /Σ Ορ ο φή ς Φ /Σ Ορ ο φή ς.. 6 Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό 5 8. Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό. Φ /Σ Φ θ ο ρ ί ο υ ι π λό Φ /Σ Το ί χο υ στε γα νό. 4 Φ ωτ.το ί χο υ. 6 Φ ωτ.το ί χο υ. Συσκε υέ ς Α π ο ρ ο φη τή ρ α ς 5. 5 Η λε κτρ ι κή Κ ο υ ζ ί να Θε ρ µ ο σί φωνα ς 4 4. Κ λι µ α τι στι κό το ί χο υ 5 5. Κ λι µ α τι στι κό το ί χο υ 5.5 Π λυ ντή ρ ι ο Π ι ά των. Π λυ ντή ρ ι ο Ρ ο ύ χων 5.5 Ψυ γε ί ο. Ρ / Α π λό ς + Γ ε ί ωση 4.4 Ρ / ι π λό ς Ρε υµ α τοδότε ς Ρ / Στε γα νό ς Ρ / Στε γα νό ς ε νι σχ. Φωτι σµ ός Ρε υµ α τοδότε ς Η λε κτρ ι κέ ς Συσκε υέ ς Ηλε κτρ ι κέ ς Μ η χ α νέ ς Λοι π ά ( α σ θ ε νή, κ λ π ) Σ ΥΝ ΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Ε γ κ ατε σ τη µ έ ν η Ι σ χ ύ ς ( kw ) : Ι σ χ ύ ς Τ αυ το χ ρ ο ν ι σ µ ο ύ ( kw ) : Σ ε λ ί δα : από :

17 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚ ΤΡΙΚ Α ΕΡΓΑ Β ΕΝΙ Ζ ΕΛ Ο Υ 5 5 Θ ΕΣ / ΝΙ Κ Η ΤΗ Λ Πρός: ΓΕΩΡΓΙ ΟΥ ΟΕ Υπ' Οψη: Παύλ ος Γε ωργίου Εργο: Μ ΟΝ ΟΚΑΤ ΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩΝ ΗΛΕΚΤ ΡΙ ΚΗ ΕΓΚΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η Ηµε ροµην ία: 74 Τ οποθε σία: Π λ αγιάρι Θε σ/ ν ίκ ης Αξιότιµε κύριε Γεωργίου, Σε συν έχεια τ ης συζήτ ησης µας, υποβάλ λ ουµε τ η πρότ αση µας σχετ ικ ά µε τ η κατασκευή τ ης ηλεκτ ρικής εγκατ άστ ασης περιγραφή ακινήτ ου θέση ακινήτ ου. Επισυνάπτ οντ αι :. Οικονοµική προσφορά. Περιγραφή εργασιών Τ ρόπος πλ ηρωµής : Χρόνος αποπεράτ ωσης : 5% προκατ αβολή µε τ ην ανάθεση εργου τ ο υπόλοιπο µε τ η παράδοση 5 εργ άσιµες ηµέρες από τ ην αν άθεση Ι σχύς προσφοράς : µέχρι 4 Παραµένουµε στ η διάθεση σας για οποιαδήποτ ε συµπληρωµατ ική πληροφορία θελήσετ ε. Μ ε τιµή Θ ω µάς Κ ατσαρός Σε λί δα : α π ό:

18 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓ Α Εργο : Μ Ο Ν Ο Κ ΑΤΟ ΙΚ ΙΑ Ο Ρ ΟΦ Ω Ν Η ΛΕ Κ Τ Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η Τ ο π ο θ ε σ ί α : Π λ α γ ι ά ρ ι Θ ε σ / νί κ η ς Π ε λ άτ η ς : ΓΕΩ ΡΓΙΟΥ ΟΕ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ Η ΠΡΟ ΣΦΟ ΡΑ Π ε ρ ι γ ρ αφή Π ο σ ό τ η τα Τιµή Σύ νολο Π αροχ ές ( αν ά µε τ ) Γραµµή παροχ ής x Κ α λ ώ δ ι ο J V V R G σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Γραµµή παροχ ής 5x Κ α λ ώ δ ι ο J V V R 5 G σ ε σ ω λ ή να Φ 8. µετ, Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Ηλ εκ τ ρι κ ή ς Σ υ σ κ ευ ή ς Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6 9. µετ 4, 8. Γραµµή παροχ ής Θ ερµοσ ι φ ώ ν ου x 4 Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x4 σ ε σ ω λ ή να Φ. 5 5 µετ 5, Γραµµή παροχ ής Κλ ι µατ ι σ τ ι κ ού Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Γραµµή παροχ ής Κουζί ν ας Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x6 σ ε σ ω λ ή να Φ. 5 µετ 8, Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Πλ υ ν τ η ρί ο υ π ι άτ ω ν Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, Κ α λ ώ δ ι ο H O 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ µετ 4, 7. 7 Πρί ζα απλ ή, W Κ α λ ώ δ ι ο H 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6 8. τ εµ 5, Πρί ζα εν ι σ χ υ µέν η, 5 W Κ α λ ώ δ ι ο H 5 V V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ 6. τ εµ 4, Φω τ ι σ τ ι κ ό σ ηµεί ο απλ ό Κ α λ ώ δ ι ο H 7 V U x. 5 σ ε σ ω λ ή να Φ τ εµ,5 9. Γ ραµµή παρ ο χ ή ς Πλ υ ν τ η ρί ο υ ρο ύ χ ω ν Π αροχ ές ( αν ά τ ε µ) Π ί ν ακ ας Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x Α. τ εµ,8. 4 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 6Α 9. τ εµ,8 5. Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x Α. τ εµ,8. 8 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 5Α. τ εµ,8. 8 Αυτ όµατ η Ασ φ άλ ει α x 4Α. τ εµ, Ε ν δει κ τ ι κ ή λ υ χ ν ί α πί ν ακ α. τ εµ 5,55. Πί ν ακ ας χ ω ν ευ τ ό ς σ ει ράς. τ εµ 59, 59. Πί ν ακ ας χ ω ν ευ τ ό ς σ ει ρώ ν. τ εµ 9, Ραγ οδι ακ όπτ ης x 4A. τ εµ,. 6 Ραγ οδι ακ όπτ ης x 5A. τ εµ 9, Ραγ οδι ακ όπτ ης x A. τ εµ,. Ρ ελ έ ι αφ υ γ ής x 4Α, ma. τ εµ 7, Σ ύ ν δεσ η Θ ερµοσ ί φ ω ν α ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ). τ εµ 5, 5. Σ ύν δεσ η Κλ ι µατ ι σ τ ι κ ού ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ) 5. τ εµ, 5. Σ ύν δεσ η Κουζί ν ας ( ε ρ γ α σ ί α σ ύ νδ ε σ η ς ). τ εµ,. Συν δέσεις Σύ νο λο : Ε κ π τω σ η % Τ ι µ ή Π ρ ο σ φ ο ρ άς : ΦΠ Α % Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : Τ ε λι κό πο σό : Σε λί δα : α π ό:

19 Ε Ι ΙΚ Ο Ε Ν Τ ΥΠ Ο Π Λ Η ΡΟ ΦΟ ΡΙΩ Ν Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η Η Λ Ε Κ Τ ΡΟ Λ Ο ΓΟ Υ (Π αράγραφος 5,Αρθ ρο, Π ροε δρι κ ό ι άταγµα 8/ 6 (ΦΕΚ Α' 4/ ), σε ε φαρµογή του Αρθρου του Ν.844/ 5 ( ΦΕΚ Α' 6/ ) Στοι χεί α Παρεχόµενης Υπηρεσί ας Στοι χεί α Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Τι µοκατάλογος Παροχής Υπηρεσι ών/προσφορά: Ο νοµ α τ ε π ώ νυ µ ο : ΘΩΜΑ Σ Κ Α ΤΣΑ Ρ ΟΣ. ι ε ύθυ νσ η έ δρ α ς : Ο Υ ΣΣΕ ΩΣ ΟΥ : ΑΦΜ : Α ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Τ ηλ έ φ ω νο : 6 6 F ax : E mai l : ka tsa r o o tm a i l.co m Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Ά δει ας 6. Ε ι δι κ ότ ητ α :Α Α ρ ι θµ ός : Θ Ο µ ά δα : η ς Ε κ δούσ α Α ρ χ ή : Α Ρ Χ Η Α Ε π α γ / τ ι κ ό Σ ω µ α τ ε ί ο : ΣΕ Η ΘΕ Σ/Κ Η Σ 9. Α ρ. Ε νι α ί ου µ ητ ρ ώ ου : Α Μ 5 6. Ε π ι µ ε λ ητ ήρ ι ο :Ε ΠΑ Γ Γ Ε Λ Μ Α ΤΙΚ Ο. Α ρ. Μ ητ ρ ώ ου Ε π ι µ : Ε Μ 5.. Στοι χεί α Εται ρεί ας 4. Ε π ω νυ µ ί α : ΘΚ Η Λ Ε Κ ΤΡ ΙΚ Η ΟΕ ι ε ύθυ νσ η έ δρ α ς : ΟΥ : ΑΦΜ : Τ ηλ έ φ ω νο : E mai l : 5. Β Ε ΝΙΖΕ Λ ΟΥ 5 5 ΘΕ ΣΣΑ Λ ΟΝΙΚ Η ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ F ax : τ αι οκ α τ τε ιµ άπ ός Τ ν υ ισ υτικ π Ε αλ αν 9954 ο άλ γο ς th e l e h o o.g r 9. Ε π ι µ ε λ ητ ήρ ι ο : Ε ΜΠ ΟΡ ΙΚ Ο. Α ρ. Μ ητ ρ ώ ου Ε π ι µ : Ε Μ Κανονι σµοί /Πρότυπα Εκτέλεσης της Εγκατάστασης ( Π α ρεχόµενης Υπηρεσί α ς) Κ. Ε. Η. Ε. 7. ΚΥ ΑΦΑ 5/ 8/ 64/ 6 (ΦΕΚ Β' / 6) "Ρελέ & Θεµελι ακ ή" Στ ί ς τ ι µ έ ς π ε ρ ι λα µ βά ν ε τ αι ο ν ό µ ι µ ο ς Φ ΠΑ Υ Α Φ5/ 5/ 68/ (ΦΕΚ Β' 844/ ) "Ν έα Υ Ε" Υ Α Φ7. 5/ 86/ 88/ 4 ( ΦΕΚ Β' 47/ 4) "Π ρότ υπ ο ΕΛΟΤ H D 84 & Χρόν οι Επ αν έλεγχ ου ΕΗ Ε" Παρέχ ετ αι εγ γ ύ η σ η κ αλ ή ς λ ει τ ο υ ργ ί ας σ τ ι ς παραπάν ω περι γ ραφ ό µεν ες εργ ασ ί ες, βάσ η τ ο υ άρθ ρο υ τ ο υ Ν / 9 6 5, ό πω ς ι σ χ ύ ει κ άθ ε φ ο ρά. 5 ΚΥ Α4/ 89/ (ΦΕΚ Β' 776/ ) "κ αν ον ι σ µός Ε Η Ε" ' Αλλοι Καν ον ι σ µοί / Π ρότ υπ α: Ο ι παραπάν ω περι γ ραφ ό µεν ες εργ ασ ί ες, κ αλ ύ πτ ο ν τ αι από τ η ν ασ φ αλ ι σ τ ι κ ή ετ αι ρεί αασ ΦΑΛΕΙ ΕΣ ΑΕ µε ασ φ άλ ι σ η επαγ γ ελ µατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς βάσ η τ ο υ Π.. 8 /, άρθ ρο, παρ. 66. Ο παραλαβών Ο αδει ούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος ( Ονοµατ επώνυµο ολογράφως & Υπογραφή) ( Σφραγί δα Υπογραφή) ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ Η ΜΗ Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ (Τόπος) ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗ (Ηµεροµηνία)7//4 Σ υ µ π λ η ρώ σ τ ε εφ ό σ ο ν δ εν επ ι σ υ ν άψ ετ ε άλ λ ο τ ι µ ο κ ατ άλ ο γ ο ή αν αλ υ τ ι κ ή π ρο σ φ ο ρά. Σ υ µ π λ η ρώ σ τ ε εφ ό σ ο ν δ εν π ρόκ ει τ αι γ ι α ατ ο µ ι κ ή επ ι χ εί ρη σ η. 'Ε χ ετ ε τ ο δ ι αί ω µ α ν α επ ι λ έξετ ε π ο λ λ απ λ ά π ρό τ υ π α εφ ό σ ο ν τ ρο π ο ι ή σ ατ ε µ έρο ς µ ι ας εγ κ ατ άσ τ ασ η ς ή ο π ο ί α κ ατ ασ κ ευ άσ τ η κ ε µ ε τ ο ν Κ. Ε. Η. Ε. Ε π ι λ έξτ ε µ ό ν ο σ ε π ερί π τ ω σ η επ αν ελ έγ χ ο υ εγ κ ατ άσ τ ασ η ς κ ατ ασ κ ευ ασ µ έν η ς µ ε τ ο ν Κ. Ε. Η. Ε. σ τ η ν ο π ο ί α Ε Ν π ραγ µ ατ ο π ο ι ή σ ατ ε κ αµ ί α εργ ασ ί α τ ρο π ο π ο ί η σ η ς ή π ρο σ θ ή κ η ς. 5. Κ αν ο ν ι σ µ ός Ε σ ω τ ερι κ ώ ν ι κ τ ύ ω ν Ηλ εκ τ ρο ν ι κ ώ ν Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Τ η λ εφ ω ν ί α, ί κ τ υ α υ π ο λ ο γ ι σ τ ώ ν, Σ υ σ τ ή µ ατ α ασ φ αλ εί ας κ. λ. π. ). 6. Η ασ φ άλ ι σ η επ αγ γ ελ µ ατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς εί ν αι π ρο αι ρετ ι κ ή, θ α κ ατ ασ τ εί υ π ο χ ρεω τ ι κ ή µ ε µ ελ λ ο ν τ ι κ ή έκ δ ο σ η Υ π. Α π ό φ. βάσ η τ ο υ Ν / άρθ ρο 4 π αράγ ραφ ο ς

20 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΟΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τ ΗΛ ΗΛΕΚΤ ΡΙΚΑ ΕΡΓ Α ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π εριγ ραφ ή Τ οπ οθέ τησ η θε µ ε λ ι α κ ής γ ε ί ω σ ης Τ ιµή 5 5, / µ ε τ ΦΩ ΤΙ ΣΤΙ ΚΑ / Ι Α ΚΟΠΤΕΣ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου α π λ ού, 5 / τ ε µ Π εριγ ραφ ή Τ ιµή Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x 5 A 7, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A 8, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x A, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A 8, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου κ οµ µ ι τα τέ ρ 5, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x 5 A, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου α λ λ ε ρ ε τούρ 4 5, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x4 A, / τ ε µ Τ οπ οθέ τησ η Φω τι σ τι κ ού σ ηµ ε ί ου κ λ ι µ α κ οσ τα σ ί ου 8, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ α γ ο δ ι α κ ό π τ η x6 A 4, / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α π λ ο ύ 8, 8 / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α λ λ έ ρ ε τ ο ύ ρ, 5 / τ ε µ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η σ ύ νδ ε σ η / Κ α λ λ έ ρ ε τ ο ύ ρ ε νδ ι ά µ ε σ ο υ, / τ ε µ ΡΕΥΜΑ ΤΟ ΟΤΕ Σ Τ οπ οθέ τησ η Π ρ ί ζ α ς α π λ ής 5, 8 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η Π ρ ί ζ α ς ε νι σ χ υ µ έ νη ς, / τ ε µ Γ ΡΑ ΜΜΕΣ ΠΑΡΟΧ ΗΣ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς x, 5 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς 5 x 7, / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς 5 x 6, 5 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Κ ο υ ζ ί να ς 6, 7 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Θ ε ρ µ ο σ ι φ ώ νο υ 4, 6 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Π λ υ ντ. Ρ ο ύ χ ω ν 4, 6 / µ έ τ Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η γ ρ α µ µ ή ς π α ρ ο χ ή ς Π λ υ ντ. Π ι ά τ ω ν 4, 6 / µ έ τ Εγ κ α τά σ τα σ η γ ρ α µ µ ής π α ρ οχ ής Κλ ι µ α τι σ τι κ ού 4, 6 / µ έ τ Εγ κ α τά σ τα σ η γ ρ α µ µ ής π α ρ οχ ής Η λ ε κ τρ ι κ ής Σ υσ κ ε υής 4, 6 / µ έ τ ΠΑΡΟΧ ΕΣ ΑΣΘΕ ΝΩ Ν ΡΕΥΜΑΤΩ Ν Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Κ ά µ ε ρ α ς ( x, 5 ), 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Τ η λ ε ό ρ α σ η ς, / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Τ η λ ε φ ώ νο υ, 4 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς ι κ τ ύ ο υ Η / Υ, 4 5 / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Θ υ ρ ο τ η λ ε ό ρ α σ η ς 5, 6 / µ ε τ Γρ α µ µ ή δι κ τύου Wi F i, / µ ε τ Γρ α µ µ ή δι κ τύου Η χ ου, / µ ε τ Γ ρ α µ µ ή σ ύ νδ ε σ η ς Θ ε ρ µ ο σ τ α τ ώ ν ( x. 5 ), / µ ε τ ΠΙ ΝΑΚΑ Σ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Π ί να κ α χ ω νε υ τ ο ύ σ ε ι ρ ώ ν 6 8, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Π ί να κ α χ ω νε υ τ ο ύ σ ε ι ρ ώ ν 5, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς x4 A 9, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς x6 A 4 7, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς 4 x4 A 4, 5 / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η Ρ ε λ έ δ ι α ρ ρ ο ή ς 4 x4 A 9 6, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς Α, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς 5 Α, / τ ε µ Τ ο π ο θ έ τ η σ η σ ύ νδ ε σ η α υ τ ό µ α τ η ς Α σ φ ά λ ε ι α ς 4 Α 7, / τ ε µ Στί ς τι µ έ ς π ε ρ ι λα µ β ά νε τα ι ο νό µ ι µ ο ς Φ ΠΑ

21 ιαν οµή ΑΙΤΗ ΣΗ Η Λ ΕΚΤΡΟ ΟΤΗ ΣH Σ ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΟΥ Π ΡΟΣ Η ΛΕΚΤ ΡΟ ΟΤ Η Σ Η ΑΚΙΝ Η Τ ΟΥ Τπου A' (γ ια ν έες πα ροχές) Ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο Κ Α ΤΑ ΝΑ Λ Ω ΤΗ : Κ Ω Σ ΤΑ Σ Κ Ω Σ ΤΟ ΠΟ Υ Λ Ο Σ Ι ΙΟ Κ ΤΗΤΗ ΙΕΥ Θ Υ ΝΣ Η Α ΙΤΟ Υ ΝΤ ΟΣ (* ) Τη λ έ φ ω ν ο : Υ π ογ ραφή Α ΙΤΟΥ ΜΕ ΝΗ ΙΣΧ Υ Σ Σ υ ν οικ ία: ι ε θ υ ν σ η Κ Α ΠΟ ΗΣ ΤΡΙΑ 5 Με τ α ξ τ ω ν ο δ ν Το ακ ίν η το κ ατο ικ ε ίτ αι ΝΑ Ι ΟΧΙ ιαµο ν ή ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΟΧΙΑ ΚΗ Χ. Τ. µ. Μο ν ο φ. Υ π άρ χο υ ν Με τρ η τέ ς : Τρ ιφ. Α π αιτο ν τ αι Με τρ η τέ ς : { Οικ ι ν : Κατασ τ/ των : Κιν ή σ ε ως: Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς µε π ρ σ θ ε τη ε ξ υ π η ρ έ τη σ η χωρ ίς ΗΡ KW Φάσεις Φωτ ι σ µς Οι κ ι ακ ές σ υσ κ ευές Θέρµαν σ η Κι ν ητ ήρες Αν ελκ υσ τ ήρες Επ αγγ. Ψυγεί α Η λεκ τ ροσ υγκ ολλήσ ει ς Σ Υ ΝΟΛ Ο Τη λ έ φ ων ο : Α π σ τ ασ η ακ ιν ή το υ απ δ ίκ τ υ ο : : : : Ηµ ε ρ ο µ η ν ί α / / 4 : ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟ ΝΥ Σ ΙΟ Υ ή µ ο ς Κ ο ι ν τ η τ απλ Α Γ ΙΑ ΡΙ Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς : Α ΡΙΘ.Α Η /ΜΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Α Ρ. ΚΑ ΤΑ ΝΑ Λ ΧΡΗΣ Η ΡΕΥ ΜΑ ΤΟΣ Σ υµφων ηµέν η ι σ χ ς µε σ υν φ. Σ Σ Ι Ι σ χ ς µεγαλτ ερου κ ι ν ητ ήρα KW (* ) Εφ σ ο ν γ ια τ η µ ε λ έ τ η τ η ς π α ρ ο χή ς σ α ς ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο ν α ε π ισ κ ε φ τ ε ί τ ε χν ικ ς µ α ς τ ο π ρ ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η α κ ίν η τ ο θ α σ α ς ε ιδ ο π ο ιή σ ο υ µ ε σ τ ο τ η λ έ φ ων ο π ο υ δ η λ σ ατ ε σ τ ε ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί, α π κ ο ιν ο, η µ έ ρ α κ α ι ρ α ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤ ΟΥΝ Τ ΟΣ ΠΕ Ρ ΙΟΧ Η: Θ Ε Σ/ ΝΙ Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο :Τ Ρ Ι Λ Ο ΦΟ Υ τ η ς ε π ίσ κ ε ψ η ς ( ρ α ν τ ε β ο > >). Σ α ς ε ν η µ ε ρ ν ο υ µ ε τ ι η ε τ α ι ρ ε ί α µ α ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι κ α ι θ α σ α ς α π ο σ τ ε ί λ ε ι τ η σ χε τ ι κ ή Πρ ο σ φ ο ρ ά σ ν δ ε σ η ς τ ων ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ α ς µ ε τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς Χ α µ η λ ή ς Τά σ η ς ( Χ Τ) ε ν τ ο ς 5 ε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν ή, ε ά ν α π α ι τ ε ί τ α ι η κ α τ α σ κ ε υ ή ν έ ο υ υ π ο σ τ α θ µ ο υ π ο β ι β α σ µ ο Μέ σ η ς π ρ ς Χ α µ η λ ή Τά σ η, ε ντ ςε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν, α π τ η ν η µ ε ρ ο µ η ν ί α τ η ς π α ρ ο σ η ς α ί τ η σ η ς, σ µ φ ω ν α µ ε τ η ν α π φ α σ η Υ ΠΑ Ν υ π ' α ρ ι θ µ. 5 / ΗΛ / Β / Φ. / / ( ΦΕΚ Β ' 4 4 / ). Σ η µ ε ι ν ο υ µ ε τ ι τ ο υ π ψ η χρ ο ν ι κ δ ι ά σ τ η µ α α φ ο ρ ά χρ ν ο υ ς ε υ θ ν η ς τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ( αν ε ξ αρ τή τως ε άν ο ι ε ρ γ ασ ίε ς ε κ τε λ ε σ θ ο ν απ σ υ ν ε ργ ε ίο π ρ ο σ ωπ ικ ο τη ς ε ταιρε ίας µας ή σ υ ν ε ρ γ αζ µε ν ων ε ρ γ ο λ ά β ω ν ), κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ υ χ ν κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς υ π α ι τ ι τ η τ ά ς σ α ς ή τ ρ ί τ ω ν. Η Ρυ θ µ ι σ τ ι κ ή Α ρ χή Εν έ ρ γ ε ι α ς ( ΡΑ Ε, w w w. r a e. g r ), α ν ε ξ ά ρ τ η τ η α ρ χή ε π ι φ ο ρ τ ι σ µ έ ν η µ ε τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ων α γ ο ρ ε ν έ ρ γ ε ι α ς, δ ι ε ξ ά γ ε ι έ ρ ε υ ν α σ χε τ ι κ ά µ ε τ α θ έ µ α τ π ο υ α φ ο ρ ο ν σ τ η ν σ ν δ ε σ η π ε λ α τ ν σ τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς. Η έ ρ ε υ ν δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ά ή µ έ σ ω e ma i l κ α ι σ κ ο π έ χε ι ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ν ο ι α π ψ ε ι ς τ ων π ε λ α τ ν σ χε τ ι κ ά µ ε τ η δ ιαδ ικ ασ ία σ ν δ ε σ η ς, απ τη ν υ π ο β ο λ ή αίτη σ η ς η λ ε κ τρο δ τη σ η ς έ ως τη ν το π ο θ έ τη σ η το υ µε τρ η τή. Η έ ρ ε υ ν α γ ίν ε τ δε ιγ µατολ ηπ τικ ά κ αι η διάρκ ε ια της δε ν υπ ε ρβαίν ε ι τα 5 λ ε π τά. Σ υ µ φ ω ν ε ί τ ε ν α δ ο θ ο ν σ τ η ΡΑ Ε σ τ ο ι χε ί α σ χε τ ι κ ά µ ε τ η ν π α ρ ο σ α α ί τ η σ η σ α ς ( ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο, σ τ ο ι χε ί α ε π ι κ ο ι ν ων ί α ς, χρ ν ο ι δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ς τ η ς α ί τ η σ η ς ), µ ε σ κ ο π ν α χρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ο ν ε σ ω τ ε ρ ι κ ά α π τ η ΡΑ Ε κ α ι απ οκ λ ε ισ τικ ά γ ια την π αραπ άν ω έ ρε υ ν α ; ΝΑΙ OXI ( υπ ογ ρ α φή)

22 ιαν οµή ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤ ΟΥΝ Τ ΟΣ ( ) Σ Τ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΟΥ Π ΡΟΣ Η ΛΕΚΤ ΡΟ ΟΤ Η Σ Η ΑΚΙΝ Η Τ ΟΥ Τπου B' Ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο Κ Α ΤΑ ΝΑ Λ Ω ΤΗ : Κ Ω Σ ΤΑ Σ Κ Ω Σ ΤΟ ΠΟ Υ Λ Ο Σ Ι ΙΟ Κ ΤΗΤΗ ΙΕΥ Θ Υ ΝΣ Η Α ΙΤΟ Υ ΝΤ ΟΣ Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς α π : : Υ π ογ ραφή Α ΙΤΟΥ ΜΕ ΝΗ ΙΣΧ Υ Σ Σ υ ν οικ ία: Α π σ τ ασ η ακ ιν ή το υ απ δ ίκ τ υ ο Χ. Τ. Οι κ ι ακ ές σ υσ κ ευές Θέρµαν σ η Κι ν ητ ήρες Αν ελκ υσ τ ήρες Επ αγγ. Ψυγεί α Η λεκ τ ροσ υγκ ολλήσ ει ς Σ Υ ΝΟΛ Ο Τρ ιφ. Α π αιτο ν τ αι Με τρ η τέ ς : { Οικ ι ν : Κατασ τ/ των : Κιν ή σ ε ως: Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς µε π ρ σ θ ε τη ε ξ υ π η ρ έ τη σ η χωρ ίς Κ ι νη τ ή ρ ε ς Λ οι π ά Μ ηχ / τ α Η λ ε κ τ ρ ο σ υ γ κ Οι π ι π άν ω Ισ χε ίς κ αι µέ γ ισ το Ρε µα Ζ ε ξ ε ως Το µέ γ ισ το Ρε µα Ζ ε ξ ε ως µε τρ ή θ η κ ε Πλή θ ο ς ΙΣ ΧΥΣ ( KW) Αρ ι θ Φά σε ων Φάσεις µ. Μο ν ο φ. Υ π άρ χο υ ν Με τρ η τέ ς : KW Φωτ ι σ µς Το ακ ίν η το κ ατο ικ ε ίτ αι ΝΑ Ι ΟΧΙ ιαµο ν ή ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΟΧΙΑ ΚΗ Α π λ ή ς ε γ γ ραφ ή ς : ΗΡ Τη λ έ φ ων ο : Εί δ ο ς Μη χα ν ή µ α τ ο ς ( ) Σ ΧΤ ΟΙΧΕΙΑ Σ ΥΣ ΚΕΥΩ Ν ΚΑΙ Μ Η ΧΑΝ Η Μ ΑΤ Ω Ν (* ) Τη λ έ φ ω ν ο ι ε θ υ ν σ η Κ Α ΠΟ ΗΣ ΤΡΙΑ 5 Με τ α ξ τ ω ν ο δ ν : : : : Ηµ ε ρ ο µ η ν ί α / / 4 : ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟ ΝΥ Σ ΙΟ Υ ή µ ο ς Κ ο ι ν τ η τ απλ Α Γ ΙΑ ΡΙ ( 5) ( 4) Α ΡΙΘ.Α Η /ΜΗ ΒΙΒΛ ΙΟ Α Ρ. ΚΑ ΤΑ ΝΑ Λ ΧΡΗΣ Η ΡΕΥ ΜΑ ΤΟΣ ΑΙΤΗ ΣΗ Η Λ ΕΚΤΡΟ ΟΤΗ ΣH Σ ΠΕ Ρ ΙΟΧ Η: Θ Ε Σ/ ΝΙ Κ Η Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Ο :Τ Ρ Ι Λ Ο ΦΟ Υ Σ υµφων ηµέν η ι σ χ ς µε σ υν φ. Σ Σ Ι Ι σ χ ς µεγαλτ ερου κ ι ν ητ ήρα KW Ρε µ α Σ υ νφ. Ε γ κ ρ ί θ η κ ε Τ ά σ η ( V ) Ζ ε ξ. ( Α ) ε κ κ ί νη σ η ς Ρ Ζ ( Α ) Α ε γ κ ρ ίν ο ν ται Υ π ο γ ρ. Ηµε ρ ο µ. Α Υ π ο γ ρ. Ηµε ρ ο µ.

23 (* ) Εφ σ ο ν γ ια τ η µ ε λ έ τ η τ η ς π α ρ ο χή ς σ α ς ε ίν α ι α π α ρ α ίτ η τ ο ν α ε π ισ κ ε φ τ ε ί τ ε χν ικ ς µ α ς τ ο π ρ ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η α κ ίν η τ ο θ α σ α ς ε ιδ ο π ο ιή σ ο υ µ ε σ τ ο τ η λ έ φ ων ο π ο υ δ η λ σ α τ ε σ τ ε ν α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί, α π κ ο ιν ο, η µ έ ρ α κ α ι ρ α τ η ς ε π ίσ κ ε ψ η ς ( ρ α ν τ ε β ο > >). Σ α ς ε ν η µ ε ρ ν ο υ µ ε τ ι η ε τ α ι ρ ε ί α µ α ς θ α κ α τ α ρ τ ί σ ε ι κ α ι θ α σ α ς α π ο σ τ ε ί λ ε ι τ η σ χε τ ι κ ή Πρ ο σ φ ο ρ ά σ ν δ ε σ η ς τ ω ν ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ α ς µ ε τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς Χ α µ η λ ή ς Τά σ η ς ( Χ Τ) ε ν τ ο ς 5 ε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν ή, ε ά ν α π α ι τ ε ί τ α ι η κ α τ α σ κ ε υ ή ν έ ο υ υ π ο σ τ α θ µ ο υ π ο β ι β α σ µ ο Μέ σ η ς π ρ ς Χ α µ η λ ή Τά σ η, ε ντ ςε ρ γ ά σ ι µ ω ν η µ ε ρ ν, α π τ η ν η µ ε ρ ο µ η ν ί α τ η ς π α ρ ο σ η ς α ί τ η σ η ς, σ µ φ ω ν α µ ε τ η ν α π φ α σ η Υ ΠΑ Ν υ π ' α ρ ι θ µ. 5 / ΗΛ / Β / Φ. / / ( ΦΕΚ Β ' 4 4 / ). Σ η µ ε ι ν ο υ µ ε τ ι τ ο υ π ψ η χρ ο ν ι κ δ ι ά σ τ η µ α α φ ο ρ ά χρ ν ο υ ς ε υ θ ν η ς τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ( α ν ε ξ α ρ τ ή τ ως ε ά ν ο ι ε ρ γ α σ ί ε ς ε κ τ ε λ ε σ θ ο ν α π σ υ ν ε ρ γ ε ί ο π ρ ο σ ω π ι κ ο τ η ς ε τ α ι ρ ε ί α ς µ α ς ή σ υ ν ε ρ γ α ζ µ ε ν ω ν ε ρ γ ο λ ά β ων ), κ α ι δ ε ν π ε ρ ι λ α µ β ά ν ε ι τ υ χ ν κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ι ς υ π α ι τ ι τ η τ ά ς σ α ς ή τ ρ ί τ ω ν. Η Ρυ θ µ ι σ τ ι κ ή Α ρ χή Εν έ ρ γ ε ι α ς ( ΡΑ Ε, w w w. r a e. g r ), α ν ε ξ ά ρ τ η τ η α ρ χή ε π ι φ ο ρ τ ι σ µ έ ν η µ ε τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ω ν α γ ο ρ ν ε ν έ ρ γ ε ι α ς, δ ι ε ξ ά γ ε ι έ ρ ε υ ν α σ χε τ ι κ ά µ ε τ α θ έ µ α τ π ο υ α φ ο ρ ο ν σ τ η ν σ ν δ ε σ η π ε λ α τ ν σ τ ο ί κ τ υ ο ι α ν ο µ ή ς. Η έ ρ ε υ ν α δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τ η λ ε φ ω ν ι κ ά ή µ έ σ ω e ma i l κ α ι σ κ ο π έ χε ι ν α κ α τ α γ ρ α φ ο ν ο ι α π ψ ε ι ς τ ω ν π ε λ α τ ν σ χε τ ι κ ά µ ε τ η δ ι α δ ι κ α σ ί α σ ν δ ε σ η ς, α π τ η ν υ π ο β ο λ ή α ί τ η σ η ς η λ ε κ τ ρ ο δ τ η σ η ς έ ως τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η τ ο υ µ ε τ ρ η τ ή. Η έ ρ ε υ ν α γ ί ν ε τ α ι δε ιγ µατολ ηπ τικ ά κ αι η διάρκ ε ια της δε ν υ π ε ρβαίν ε ι τα 5 λ ε π τά. Σ υ µ φ ων ε ί τ ε ν α δ ο θ ο ν σ τ η ΡΑ Ε σ τ ο ι χε ί α σ χε τ ι κ ά µ ε τ η ν π α ρ ο σ α α ί τ η σ η σ α ς ( ο ν ο µ α τ ε π ν υ µ ο, σ τ ο ι χε ί α ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς, χρ ν ο ι δ ι ε κ π ε ρ α ί ω σ η ς τ η ς α ί τ η σ η ς ), µ ε σ κ ο π ν α χρ η σ ι µ ο π ο ι η θ ο ν ε σ ωτ ε ρ ι κ ά α π τ η ΡΑ Ε κ α ι απ οκ λ ε ισ τικ ά γ ια την π αραπ άν ω έ ρε υν α ; ΝΑΙ OXI ( υπ ογ ρ α φή)

24 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Ε λ έ γ χο υ Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς κ α τ ά Ε Λ Ο Τ H D 8 4 Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ε λ έ γ χ ο υ Nο Ιδ ιο κ τ ή τ η ς µ ε β ά ση το π ρ ότυπ ο ΕΛΟΤ HD 84 & την Κ.Υ.Α. Φ Α 5/8/64/6.7.6 Α ρ χ ικ ό ς Ε λ ε γ χ ο ς Π ΛΑΓ ΙΑΡΙ A δ ε ιο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς Α ρ. ά δ ε ι α ς : Θ Ε ι δ ι κ ό τ η τ α :Α ΘΩ ΜΑΣ Κ ΑΤΣΑΡ ΟΣ Κ α τ η γ ο ρ ί α : η ς Κ α τ η γ ο ρ ία Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Κ ΑΤΟΙΚ ΙΑ Α ιτία ε λ έ γ χο υ : (V) Τ ρο πο ποί ηση ίκ τυ ο τρο φ ο δ ο σ ίας: Ε π έ κ τασ η Τ Τ Σ ύ σ τη µ α κα λά ό χι. Ο π τ ικ ό ς έ λ ε γ χ ο ς : από Α ρ. πα ρο χής: ι ε ύ θ υ ν σ η ΚΑΠ : Ο Η ΣΤΡΙΑ 5 Χρήστ ης Η ΜΗ ΤΡ Η Σ ΙΟΝ ΥΣΙΟΥ Επ α νέλεγχο ς Ονο µασ τική τάσ η : Σελίδα Α λ λ αγ ή κ ατη γ ο ρ ί α ς Τ Ν Σ ύ σ τη µ α Ι Τ Σ ύ σ τη µ α κα λά ό χι κα λά ό χι. Μέτ ρ α π ρ ο σ τ ασ ί ας απ ό η λ εκ τ ρ ο π λ η ξί α. 5Ό ρ γ αν α δ ι ακ ο π ή ς & απο µό ν ω σ η ς. 9 Κ ύ ρ ι α & σ υ µπλ η ρ. ι σ ο δ υ ν αµι κ ές σ υ ν δ έσ ει ς. Μέτ ρ α π ρ ο σ τ ασ ί ας απ ό πυ ρ κ αγ ι ά. 6Ε πι λ ο γ ή υ λ ι κ ο ύ βάσ ει εξω τ ερ ι κ ώ ν επ ι δ ρ άσ εω ν. Σ χ έδ ι α, δ ι αγ ρ άµµατ α, π ι ν ακ ί δ α δ ο κ ι µή ς RCD. Ε π ι λ ο γ ή δ ι ατ ο µώ ν αγ ω γ ώ ν. 7Α ν αγ ν ώ ρ ι σ η αγ ω γ ώ ν Ν & Ρ Ε. Ε π άρ κ ει α σ υ ν δ έσ εω ν αγ ω γ ώ ν. 4Ε π ι λ ο γ ή & ρ ύ θ µι σ η τ ω ν δ ι ατ άξεω ν πρ ο σ τ ασ ί ας. 8 υ ν ατ ό τ η τ α αν αγ ν ώ ρ ι σ η ς κ υ κ λ ω µάτ ω ν. υ ν ατ ό τ η τ α π ρ ό σ βασ η ς & χ ει ρ ι σ µώ ν Π αρατη ρ ή σ ε ις:κα λά ό χι. ο κ ιµ έ ς : κα λά ό χι κα λά ό χι. Έ λ εγ χ ο ι, δ ο κ ι µές π ο λ ι κ ό τ η τ ας. Κ ατ εύ θ υ ν σ η φ ο ρ άς τ ω ν φ κ ι ν ητ ήρω ν. 5 ο κ ι µές λ ει τ ο υ ρ γ ί ας. ο κ ι µές λ ει τ ο υ ρ γ ί ας δ ι ατ άξεω ν δ ι αφ ο ρ ι κ ο ύ ρ εύ µατ ο ς. 4Κ ατ εύ θ υ ν σ η π εδ ί ο υ φ ο ρ άς φ πρ ι ζ ώ ν. 6 ο κ ι µές δ ι ακ ο πή ς & απο µό ν ω σ η ς Π αρατη ρ ή σ ε ις:κα λά ό χι. Μ ε τ ρ ή σ ε ις :. Σ υ ν έχ ει α αγ ω γ ώ ν π ρ ο σ τ ασ ί ας & σ υ ν δ έσ ει ς κ ύ ρ ι ας κ αι σ υ µπ λ η ρ. ι σ ο δ υ ν αµι κ ή ς σ υ ν δ..5αν τί σ τασ η γ εί ω σ ης : x. x x Ω Π αρατη ρ ή σ ε ις: Εί δος γ εί ω σ ης : θεµελ ι ακ ή ράβδος ηλ εκ τρόδι ο ( άλ λ ο) Γρ α µ µ ή τ ρ οφ οδοσ ί α ς / κ α λ ώ δι ο Χωρ ί ς κα τα να λώσ ε ι ς Μ ε κ α τα να λώσ ε ι ς Τ ύπ ος κ α λ ωδί ου. Αντ ί σ τ α ι ά τ α ξ η π ρ οσ τ α σ ί α ς σ η µ όνω σ ης α π ό υπ ε ρ έ ντ α σ η R i s o( M Ω ) ι α τοµ ή α γ ωγών mm Χώ ρ ος /Τ µ ήµ α ε γ κ α τ ά σ τ α σ ης, Χρ ήσ η Αρ ι θ. Αγωγ ών Αρ. Η λ ε κ τρ ι κ ού Κυκ λ ώµ α τος Π αρατη ρ ή σ ε ις: Εί δος / Χα ρ α κ τηρ ι σ τι κ ή In ( A) K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Φ J V V R 5 L x4 K Υ / Π Ο Ρ Ο ΦΟ Υ J V V R L x4 K Ηλε κ. Κ ο υ ζί να H 5 V V U 6 > xx C 5 K Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 4 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 5 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 6 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 7 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 8 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K 9 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6,5 K Κ λι µ ατι στι κό Χρησ ι µοποι ηθέν τ α όργ αν α µετρήσ εω ν H 5 V V U Ο ργ αν ο Τ ύπος MA CRO T E S T HT 54 Α ποτ έλ εσµα: ε ν δι α π ι στώθηκα ν ε λλε ί ψ ε ι ς /σφά λµ α τα ι α π ι στώθηκα ν ε λλε ί ψ ε ι ς / σφά λµ α τα C Σ ει ρι ακ ός αρι θµός. 4 Βρ όγ χ ος Απ όσφά λµ. κλι ση. ι ά τ α ξ η δι α φ ορ ι κ ού ρ ε ύµ α τ ος ( R C D ) Ονοµ α σ τι κ ό ρ ε ύµ α I n ( A) & τύπ ος x4 (A C) I Ν ( ma) I mes s U mes s ( ma) ( V) xx x.x Z s (Ω) ή I k ( Α) x.x 6 Ο ργ αν ο Τ ύπος Σ ει ρι ακ ός αρι θµός S N457 Ηµ ε ρ οµ ηνί α ε π ι κόλλησης ε τι κέ τα ς ε λέ γχου στον κε ντρ ι κό π ί να κα δι α νοµ ής Επ ό µ ε ν ο ς ε π α ν έ λ ε γ χ ο ς έ ω ς 54 7 Η η λ εκ τ ρ ικ ή ε γ κ α τ ά στ α σ η α υ τή α ν τα π ο κ ρ ίν ε τα ι σ τ ις α π α ιτή σ εις τ ο υ π ρ ο τύ π ο υ Ε Λ Ο Τ H D 8 4 & τ η ς Κ.Υ.Α. Φ Α 5 / 8 /6 4 / κατά τον χ ρόν ο ελ έγ χ ου ναι όχι Ο ελ εγ κ τ ής αδειούχος ηλ εκ τ ρολ όγ ος εγ κ ατ ασ τ άτ ης O παραλ αµβάν ων τ ο πρωτ όκ ολ λ ο ελ έγ χου ι διοκ τ ήτ ης ή χρήσ τ ης ΘΩ ΜΑΣ ΚΑ ΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τ όπ ος ) Θ Ε Σ / ΝΙ Κ Η (Η µ ερ οµ ην ί α )5/ / 4 ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τ όπ ος ) ΠΛ Α ΓΙ Α Ρ Ι (Η µ ερ οµ ην ία )54

25 Γρ α µ µ ή τ ρ οφ οδοσ ί α ς / κ α λ ώ δι ο H 5 V V U,5 C 6 K Πλυ ντ.ρ ο ύ χω ν H 5 V V U,5 C 6 K 4 Ψυ γε ί ο H 5 V V U,5 C 6 K 5 Θ ε ρ µ ο σί φω νας H 5 V V U 4 C K 6 Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 C K 7 Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 C J V V R L x4 K. Φω τι σµ ό ς H 7 V U,5 > xx C K. Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 4 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 5 Ρ ε υ µ ατο δ ό τε ς H 5 V V U,5 C 6 K. 6 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K. 7 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K. 8 Κ λι µ ατι στι κό H 5 V V U,5 C 6 K ΠΑ Ρ Ο Χ Η Υ / Π Ο Ρ Ο ΦΟ Υ Χωρ ί ς κ α τα να λ ώσ ε ι ς K Πλυ ντ.πι άτω ν Μ ε κ α τα να λ ώσ ε ι ς Τ ύπ ος κ α λ ωδί ου ι α τοµ ή α γωγ ών mm Χώ ρ ος /Τ µ ήµ α ε γ κ α τ ά σ τ α σ ης, Χρ ήσ η Αρ ι θ. Αγ ωγ ών Αρ. Η λ ε κ τρ ι κ ού Κυκ λ ώ µ α τος Σελίδα. Αντ ί σ τ α ι ά τ α ξ η π ρ οσ τ α σ ί α ς σ η µ όνω σ ης α π ό υπ ε ρ έ ντ α σ η R i s o( M ) Εί δος / Χα ρ α κ τηρ ι σ τι κ ή In ( A) από. ι ά τ α ξ η δι α φ ορ ι κ ού ρ ε ύµ α τ ος ( R C D ) Ονοµ α σ τι κό ρ ε ύµ α I n ( A) & τύπ ος x4 (A C) Z s (Ω) I Ν I mes s U mes s ή ( ma) ( ma) ( V) I k ( Α) xx.4 Απ όβρ όγ χ ος κ λ ι σ η σφά λµ. x. x x.x

26 Έ κ θ ε σ η Π α ρ ά δ ο σ η ς Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς Ιδ ιο κ τ ή τ η ς Έ κ θ εσ η π α ρ ά δο σ η ς Nο Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ελ έγ χ ο υ Nο Α ρ. παρο χής: Ο Η ΣΤΡΙΑ 5 ι ε ύ θ υ ν σ η ΚΑΠ : Χρήστης 5 ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ A δ ε ιο ύ χ ο ς η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ο ς ε γ κ α τ α σ τ ά τ η ς 555 ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ α τ η γ. Ε γ κ α τ / σ η ς ΚΑΤΟΙΚΙΑ : απ ό Σελίδα Π ΛΑΓ ΙΑΡΙ Α ρ. ά δ ε ι α ς Θ : Ε ι δ ι κ ό τ η τ αα: Κ α τ η γ ο ρ ί α:η ς Φ ωτι στι κό ση µ ε ί ο Γ ρ α µ µ έ ς στα θ ε ρ ών η λε κτρ ι κών συ σκε υ ών & κι νη τή ρ ων Ηλε κτρ ο λο γι κό υ λι κό Πίνακας διανοµής /Κ Απλός 7 /Κ ιπλός /Κ ε ναλλαγής Πρίζ α Μονή 4 Πρίζ α ιπλή 4 6 7, 5 Πλυντ. Πιάτων Πλυντ. Ρούχων Ηλεκ. Κουζ ίνα Κλιµατιστικό Ε γκατε στη µέ νη Ισχύ ς ( K W) Θε ρµοσίφωνας Β αθ µό ς π ρο στασί ας IP Σύ νο λο ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ Πρίζ α Μονή ΑΠ ΟΘΗ ΚΗ Μ Π ΑΝ Ι Ο ΧΩΛ ΞΕΝ ΩΝ ΑΣ Γ ΡΑΦΕΙ Ο Αρ ι θµ ός ηλ ε κ τ. συσκ ε υών & υλ ι κ ών ΚΟΥΖ Ι Ν Α Σ ΑΛΟΝ Ι Χώρ ος /τµ ήµ α ε γκ α τά στα σης Τ ΡΑΠ ΕΖ ΑΡΙ Α 65, 4,8 4,5 6,5 4,5 Ψυγε ίο Αποροφητήρας, 5,6 4 Φ/Σ Απλό Φ/Σ Απλό Φ/Σ Απλό Φ/Σ Πολλαπλό 4 4, 4, Μ ε ρ ι κ ό σύν ολ ο ι σχύος ης σε λί δα ς ( k W) : Συν ολι κ ή Ισχύς µ ε υπ ολ ογ ι σµ ό τα υτοχρ ονι σµ ού ( kw ) : Η ηλεκτ ρική εγκατ άστ αση π αραλήφθηκε έτ οιµη π ρος χ ρήση σύµφων α µε τ ην π αρούσα έκθεση π αράδοσης Ο αδειούχ ος ηλεκτ ρολόγος εγκατ αστ άτ ης,7.8 Σ υ ν ο λ ικ ή ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν η ισ χ ύ ς ( K W ) Παράδοση π ρόσθετ ης τ εκµηρίωσης (π. χ. σχ έδια) O π αραλαµβάν ων τ ην έκθεση π αράδοσης ιδιοκτ ήτ ης ή χ ρήστ ης ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τόπ ος) Θ Ε Σ/ΝΙΚ Η (Ηµεροµην ία) 5 / / 4 Η Μ Η Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ (Τόπ ος) ΠΛ Α Γ ΙΑ Ρ Ι (Ηµεροµην ία) 54

27 Ηλε κτρ ο λο γι κό υ λι κό Πί νακας δι ανοµής /Κ Απ λός /Κ ι π λός Σύ νο λο ΒΕΡΑΝ Τ Α WC Μ Π ΑΝ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο ΩΜ ΑΤ Ι Ο Αρ ι θµ ός ηλε κτ. συσκε υών & υλι κών ΚΑΘΗ Σ Τ Ι ΚΟ Χώρ ος/τµ ήµ α ε γκα τά στα σης Ε γκα τε στη µ έ νη Ισχύ ς ( K W) από Β αθµός π ρ ο στα σί α ς IP Σελίδα 6 /Κ Τρ ι λός /Κ ε ναλλαγής 9 Πρί ζ α Μονή 4 4 4, Πρί ζ α Μονή Πρί ζ α ι π λή 65, 4,8 9, 6 Φ ωτι στι κό ση µ ε ί ο Γ ρ α µ µ έ ς στα θ ε ρ ών η λε κτρ ι κών συ σκε υ ών & κι νη τή ρ ων Κλι µ ατι στι κό Φ/Σ Απ λό Φ/Σ Απ λό Φ/Σ Πολλαπ λό 6 Σ υ ν ο λ ικ ή ε γ κ α τ ε σ τ η µ έ ν η ισ χ ύ ς ( K W ), 6, 6. 4

28 Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Η Λ Ω Σ Η Α Ε ΙΟ Υ Χ Ο Υ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η (Ν. 448/965αρ., Υ.Α. Φ.7.5/86/88/7..4, ΚΥΑ ΦΑ 5/8/64/6.7.6, Υ.Α. Φ.5/5/68/9.4., όπωςισχύουν) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Επέκταση Προς τη Ε ΗΕ ΑΕ Τροποποίηση Επανέλεγχο Περιοχή/Πρακτορείο ΘΕΣ/ ΝΙΚΗ / ΤΡΙΛΟΦΟΥ Ουπογράφων αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ δηλώνωυπεύθυνα, µε γνώση των συνεπειών των νόµων για ψευδή δήλωση, ότι:. ιαθέτωάδεια ηλεκτρολόγουεγκαταστάτη, δεν έχει ανασταλεί η ισχύςτηςκαι δεν υπόκειµαι στουςπεριορισµούςτης παραγράφουτουάρθρου6τουβ.. της4/5νοεµβρίου949. Η περιγραφόµενη ηλεκτρική εγκατάσταση, παραδίδεται από εµένα σήµερα, σε ασφαλή λειτουργία όπως αναλύεται στο(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), στο πρωτόκολλο ελέγχου και περιγράφεται στην έκθεση παράδοσης.. ίνωτην εγγύηση σύµφωνα µε το άρθρο του Ν. 448/ 965, όπως ισχύει κάθε φορά, ότι αυτή η ηλεκτρική εγκατάσταση θα λειτουργήσει µε ασφάλεια και απρόσκοπτα. 4. Εχει(ουν) τοποθετηθεί διάταξη(εις) διαφορικού ρεύµατος σε εφαρµογή της ΚΥΑ ΦΑ 5/8/64/ Εχουν εκτελεστεί οι ηλεκτρικές εργασίες που περιγράφονται στη δήλωση αυτή µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία, έχωελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση µε βάση την υφιστάµενη Νοµοθεσία και την κρίνωασφαλή και κατάλληλη για χρήση. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και των µετρήσεων είναι σύµφωνα µε την υφιστάµενη Νοµοθεσία και αναλύονται στο(α) αντίστοιχο(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου 6. Εχωενηµερώσει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης για την υποχρέωση επανελέγχου αυτής της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε βάση τις ισχύουσες σήµερα Υπουργικές Αποφάσεις. 7. Ενα ακριβές αντίγραφο της δήλωσης αυτής µαζί µε το(α) ηλεκτρολογικό(ά) σχέδιο(α), το(α) πρωτόκολλο(α) ελέγχου και την έκθεση παράδοσης παραδίδονται στον παραπάνω ιδιοκτήτη ή χρήστη, καθώς και τα πρωτότυπα αυτών για τη Ε ΗΕ ΑΕ τα οποία πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους από την έκδοσή τους και αναλαµβάνωτην ευθύνη της φύλαξης ενός αντιγράφου των παραπάνωέως την ηµεροµηνία του επόµενου επανέλεγχου. Έ γγρ α φ α πο υ συνο δ εύο υν τ ην Υ Ε. Μονογραµµικό(ά) εγκατάστασης. Μονογραµµικό(ά) πίνακα(ων). Πρωτόκολλο(α) ελέγχου (σελίδ. ) 4. Έκθεση παράδοσης (σελίδ. ) ( σ χέ δι α ) ( σ χέ δι α ) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης ΗΜ Ε ΡΟ Μ ΗΝ ΙΑ ΥΠΟ Β Ο ΛΗΣ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Κ Α Τ Α Ν Α ΛΩ Τ Η: Αριθ. παροχήςεγκατάστασης: Ονοµατ. ιδιοκτήτη εγκατάστασης: ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ Ονοµατ. χρήστη εγκατάστασης: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ Ο ΠΟ Θ Ε Σ ΙΑ Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΣ : ήµοςή Κοινότ.: ΠΛΑΓΙΑΡΙ Περιοχή/ ιαµέρισµα: Οδός Αριθ.: ΚΑΠΟ ΗΣΤΡΙΑ 5 Τ.Κ.: 555 Όροφος: ΙΣ+ΟΡ Κατηγορία χώρου: ΚΑΤΟΙΚΙΑ Επόµενοςεπανέλεγχοςέως: Αρ.διαµερίσµ.: 7 Άρθρο 5 της Υ.Α 7.5/86/88 ( ΦΕΚ Β 47/4) Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η: Αριθµόςάδειας: Θ Κατηγορία: ης Ειδικότητα: Α Ηµεροµηνία έκδοσης: Ηµεροµηνία λήξηςισχύος: 557 Όριοισχύοςάδειαςσε KW: 5 Τύπος& Αριθ. Φορολ. στοιχείου (ΤΙΠΥΠ ή Α.Π.Υ.): ΑΠΥ Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α Χ Α ΡΑ Κ Τ ΗΡΙΣ Τ ΙΚ Α Ε ΓΚ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΗΣ : Τάση (V)/Φάσεις(η)/Συχνότ. (Hz)/dc ή ac: / / 5 / AC Συν. εγκατ. ενεργός/φαινόµενη ισχύς:. 8 KW/ KVA Εγκατεστηµένη ισχύς(kw) : Φωτισµού: Συσκευών:. 85 Κίνησης: Συνολ. εγκατ/νη ισχύςπαραγωγικήςδιαδικασίας: KW (µόνο γι α Ε.Η.Ε που υπόκει νται στο Ν. 5/5) Ισχύςµεγαλύτερουκινητήρα : KW (εάν υπάρχει ) Ηλεκτροδότηση πίνακα ανελκυστήρα : NAI Γραµ. γενικ. πίν.μετρητή: (πλήθος xδι ατ.αγωγών) OXI 5x mm² Γεν. ασφάλεια ή Αυτόµ. διακόπτηςισχύοςγεν. πίνακα: A Σύστ. σύνδεσηςγείωσης: (Άµεση)ΤΤ (Ουδετ/ση)ΤΝ IT Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η (συµπληρώνεται εφόσονυπάρχει ) Τάση Ισχύς ΕΙ ΟΣ (V) (KW) Ηλεκτροπαραγωγόζεύγος (εφεδρι κή χρήση) Μεταγωγικόςδιακόπτης: NAI OXI Φωτοβολταϊκή µονάδα Προστ. έναντι νησιδοποίησης: NAI OXI Κατά Άλλοςτύπος Προστασία απόζευξης: NAI OXI Οδηλών αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ Α ΡΟΣ ( Άρθρο παραγ. του Ν.448/965, όπως ι σχύει ) Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ (Τόπος) (Ηµεροµηνία) (Τόπος) ΘΕΣ/ΝΙ ΚΗ (Ηµεροµηνία)5//4

29 Υ Π Ε Υ Θ Υ ΝΗ Η Λ Ω Σ Η Κ Α Λ Η Σ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Παράγραφος, ' Αρθρο, Προεδρι κό ιάτ αγµα 8/6 (ΦΕΚ Α' 4/) Σ το ιχ ε ία Εγκατασ τάτη Η λε κτρ ο λό γο υ Σ το ιχ ε ία Μ ε λε τη τή Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : ΘΩΜΑ Σ Κ Α ΤΣΑ Ρ ΟΣ Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : Π Α Ν Α Γ ΙΩΤΗΣ Κ ΟΥ ΤΡ Α Σ ι εύ θ υ ν σ η έδρας :Ο Υ ΣΣΕ ΩΣ ι εύ θ υ ν σ η έδρας : Ρ ΟΣΤΑ Ν 5 ΘΕ ΣΣΑ Λ ΟΝΙΚ Η Α.Φ.Μ : Ο. Υ : Α ' ΘΕ Σ/Κ ΗΣ Τ η λ έφ ω ν ο : 6 6. Ο. Υ : Ε ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Α.Φ.Μ : Τ η λ έφ ω ν ο : 4 4 F ax : 4 5 F ax : 6 6 E ma i l : ka tsa r o o tma i l.co m E ma i l : p ko u tr a o tma i l.co m Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Άδει ας Α ρι θ µό ς :Θ Στοι χεί α Επαγγελµατι κής Άδει ας Περι γ ραφ ή :Α Α ρ. Μη τ ρώ ο υ : 5 7 ης Ε κ δο ύ σ α Α ρχ ή : Α Ρ Χ Η Α Ε ι δ ι κ ό τ η τ α:μη Χ /Γ ΟΣ Μ ΗΧ. Ε πι µελ η τ ή ρι ο :ΤΕ Χ ΝΙΚ Ο Ε παγ / τ ι κ ό Σ ω µατ εί οσε : Η ΘΕ Σ/Κ ΗΣ Α ρ. Ε ν ι αί ο υ µη τ ρώ ο υα: Μ 5 6 Σ το ιχ ε ία: Ι δ ιο κτή τη ιαχ ε ιρ ισ τή ( χ ρήσ τ η) Ο ν ο µατ επώ ν υ µο : Η ΜΗ ΤΡ ΗΣ ΙΟΝ Υ ΣΙΟΥ Α.Φ.Μ : Εσ ω τε ρ ική ς Η λε κτρ ική ς Εγκατάσ τασ η ς ι εύ θ υ ν σ η κ ατ ο ι κ ί ας / έδραςε: Ρ ΜΟΥ 5 ΘΕ Σ/Ν ΙΚ Η. Ο. Υ :ΣΤ' ΘΕ Σ/Κ Η Σ Τ η λ έφ ω ν ο / F a x : E ma i l : d d i o n i si o ma i l.co m Σ το ιχ ε ία Εσ ω τε ρ ική ς Η λε κτρ ική ς Εγκατάσ τασ η ς ( Ε. Η. Ε) Α ρ. Παρο χ ή ς : Περι γ ραφ ή χ ώ ρο υ : Κ Α ΤΟΙΚ ΙΑ Ο δό ς : Κ Α Π Ο ΗΣΤΡ ΙΑ 5 Πό λ η : Π Λ Α Γ ΙΑ Ρ Ι Τ.Κ : 55 5 Υ λ ι κ ά & Ε ξαρτ ή µατ α Ε. Η. Ε : Προ δι αγ ραφ ές : Κανονισµοί & πρότυπα εκ τέλεσης Εσωτερικ ής Ηλεκτρικ ής Εγκ ατάστασης Υ ΑΦ 7. 5/86/ 88/4 (ΦΕΚ Β' 47/ 4) " Πρότ υπο ΕΛΟ Τ HD 84 & Χρόν οι Επαν ελ έγ χ ου ΕΗΕ" Κ ΥΑΦ Α 5/ 8/ 64/6 Φ ΕΚ Β ' /6) " Ρελ έ & Θ εµελ ι ακ ή" ΥΑΦ 5/5/68/ (ΦΕΚ Β' 844/ ) " Νέα Υ Ε" Κ ΥΑ4/89/ (ΦΕΚ Β' 776/ ) " Καν ον ι σ µός Ε ΗΕ" Κ.Ε. Η.Ε. 'Αλ λ ο/α : Τ ύ π ος & Α ρ. Φ ορ ολ. Σ τ οι χ ε ί ο υ ( Τ Ι Π Υ Π ή Α Π ΥΤΠ ) : Υ 5 Α ρ. Π ρ ω τ. Κ α τ α χ ώ ρ / Θ ε ώ ρ η σ ης Υ ΚΕ: Υ Ε : Παρέχ ετ αι εγ γ ύ η σ η κ αλ ή ς λ ει τ ο υ ργ ί ας βάσ η τ ο υ άρθ ρο υ τ ο υ Ν / 9 6 5, ό πω ς ι σ χ ύ ει κ άθ ε φ ο ρά. µε ασ φ άλ ι σ η Ο ι εργ ασ ί ες κ αλ ύ πο τ ο ν τ αι από τ η ν ασ φ αλ ι σ τ ι κ ή ετ αι ρεί α Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΕ Σ Α Ε επαγ γ ελ µατ ι κ ή ς ευ θ ύ ν η ς βάσ η τ ο υ Π.. 8 /, άρθ ρο, παρ. 6. Σ τ ο ι χ εί α προ σ ω πι κ ο ύ πο υ απασ χ ο λ ή θ η κ ε Ο ν ο µατ επώ ν υ µο Β αθ µί δα Επισ υ νά π Π ί να κ τεται Α ρ. Α δ. ( Α. Α ) ή Β εβ. Α ν αγ. ( Β. Α. ) ας ΙΙ Α ρ. Ηµερο µι σ θ ί ω ν Υ πε ύθυνη ήλ ωση τήρησης των υποχ ρε ώσε ων του 'Αρθρου του Π.. 8/ Ο κ άτ ω θ ι υ πο γ εγ ραµµέν ο ς αδει ο ύ χ ο ς Ε γ κ ατ ασ τ άτ η ς Ηλ εκ τ ρο λ ό γ ο ς δη λ ώ ν ω υ πεύ θ υ ν α ό τ ι τ η ρή θ η κ αν ο ι υ πο χ ρεώ σ ει ς πο υ προ βλ έπο ν τ αι σ τ ι ς Παρ. (. &. ),, 5 & 6 τ ο υ 'Α ρθ ρο υ τ ο υ Π.. 8 /. Ο παραλαβών : Η Μ Η Τ ΡΗ Σ Ι ΟΝ ΥΣ Ι ΟΥ ( Ονοµατ επώνυµο) Θεωρήκε γι α το γνησί ο της υπογραφής από το οι κεί ο Επαγγελµατι κό Σωµατεί ο ('Αρθρο του Ν.448/965 όπως ι σχύει ) ( Υπογραφή) Ο δηλών αδει ούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος (Σφραγί δα Υπογραφή) ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ Α ΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ (Τόπος) (Ηµεροµηνί α) Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ

30 Πε ρ ι γ ρ α φ ή Υ λ ι κ ώ ν & Ε ξ α ρ τ η µ ά τ ω ν Ε. Η. Ε. Σ υ νη µ µ έ νο ς Πί να κ α ς Ι Π ερι γ ραφή Υλ ι κ ού Ποσ ότ ητ α Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x, µ ε τ Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x µ ε τ Κ α λ ώ διο HΟ 5V V U x 6. 5 µ ε τ Κ α λ ώ διο J V V R G. 95 µ ε τ Κ α λ ώ διο J V V R 5G 8. µε τ Κ α λ ώ διο ΗΟ 7V U x, µ ε τ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x Α. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 6A 9. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x A. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 5A. τε µ Α υτ όµ α τ η Α σ φά λ εια x 4A. τε µ Ε ν δεικ τ ικ ή λ υχν ία π ίν α κ α. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x 4A. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x 5A. τε µ Ρ α γ οδια κ όπ τ ης x A. τε µ Ρ ελ έ ια φυγ ής x 4Α, ma. τε µ Χ ω ν ευτ ός π ίν α κ α ς σ ειρ ά ς ( σ τ οιχείω ν ). τε µ Χ ω ν ευτ ός π ίν α κ α ς σ ειρ ώ ν (6 σ τ οιχείω ν ). τε µ Κ ουτ ί δια κ λ ά δω σ ης χω ν ευτ ό σ τ ρ όγ γ υλ ο Κ ουτ ί δια κ όπ τ ου σ τ ρ όγ γ υλ ο Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Θ ΩΜ Α Σ Κ Α Τ ΣΑ Ρ Ο Σ Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ 9. τε µ 8 5. τε µ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ : ΚΑΠΟ ΗΣΤ ΡΙΑ ΠΛ Α Γ Ι Α Ρ Ι Α ρ. Π αρ ο χ ή ς : Χ ρ ή σ τη ς : Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ι δ ι ο κ τή τη ς : Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Σ ε λ ί δα : από :

31 Πρ ο σ ω π ι κ ό π ο υ α π α σ χ ο λ ή θ η κ ε Σ υ νη µ µ έ νο ς Πί να κ α ς Ι Ι Ο ν ο µατ επώ ν υ µο Β αθ µί δα Α ρ. Α δ. ( Α. Α ) ή Β εβ. Α ν αγ. ( Β. Α. ) Α ρ. Ηµερο µι σ θ ί ω ν Η Μ Η Τ ΡΟΠ Ο ΥΛΟ Σ Γ. Η λ ε κ τρ ολ όγ ος Θ τρ ί α ( ) ΓΑΡΙΝ Η Σ. Τ ε χ νι τ η ς τρ ί α ( ) ΙΩ ΑΝ Ν ΟΥ. Τ ε χ νι τ η ς τρ ί α ( ) Π ΑΣ Σ ΑΛΙ Η Σ Κ. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) ΒΟΓΙΑΤ Ζ Η Σ Θ. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) Μ Π ΡΟΥΦΑΣ Π. Βοηθός π έ ντ ε ( 5 ) ΓΕΩ ΡΓΙΑ Η Σ Σ. Τ ε χ νι τ η ς δύο ( ) Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ο ς : Θ ΩΜ Α Σ Κ Α Τ ΣΑ Ρ Ο Σ Α ρ ι θ. Α δ ε ί ας : Θ / ν σ η Α κ ι ν ή το υ : ΚΑΠΟ ΗΣΤ ΡΙΑ ΠΛ Α Γ Ι Α Ρ Ι Α ρ. Π αρ ο χ ή ς : Χ ρ ή σ τη ς : Κ Ω Σ Τ Α Σ Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ι δ ι ο κ τή τη ς : Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ Σ ε λ ί δα : από :

32 Ε Κ Θ Ε Σ Η ΠΑ Ρ Α Ο Σ ΗΣ Θ Ε Μ Ε Λ Ι Α Κ ΗΣ Γ Ε Ι Ω Σ ΗΣ Νο Σύστηµα Γ ε ίωσης ικτύου : (Αρχεί ο Ηλ /γ ου) Στοιχε ία Ιδιοκτήτη TN TT ΚΑΠΟ ΗΣΤΡΙ Α 5 Όνοµα : Η ΜΗ Τ ΡΗ Σ Στοιχε ία Έργου Επώνυµο: ΙΟ Ν ΥΣ ΙΟ Υ ( Κτ ήρι ο Κατ οι κ ί ας /ω ν, Γραφεί ου/ω ν, Κατ άστ ηµα/άτ ω ν κ λ π) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α Θ ΩΜΑΣ Αρ. αδε ίας : Θ Ηµε ροµηνία έ κδοσης : ΚΑΤ Σ ΑΡΟ Σ Ειδικότητα : Α Ο ΥΣ Σ ΕΩΣ Κατηγορία : ης ( ι εύ θ υ ν ση ) 555 Όνοµα : Στοιχε ία Εγκαταστάτη Επώνυµο: ιε ύ θυνση: Ηµε ροµηνία λήξης : Ισχύς αδε ίας σε KW : Είδος υ λικού ηλε κτροδίου : (π.χ. Λάµα γ αλ βαν ι ζέ x,5 χι λ.) Είδος υ λικού αναµονών: (π.χ. Μον όκ λ ω ν ος αγ ω γ ός γ αλ βαν ι ζέ Φ χι λ.) Κλιµατολογικέ ς συ νθήκε ς µέ τρησης: Ηλι οφάνε ι α Συννε φι ά ΝΑΙ ΟΧΙ Υδατοστε γανή λε κάνη: Η ε γκατάσταση έ γινε : Εντός θε µ ε λί ων Εκτός θε µ ε λί ων Πρόβλε ψη για αλε ξικέ ραυ νο (ΣΑΠ): ΝΑΙ ΟΧΙ Υπάρχε ι Με λέ τη Θε µε λιακής Γ ε ίωσης: ΝΑΙ ΟΧΙ Έδαφος νωπ ό Έδαφος ξ ηρό Συ νθήκε ς ε δάφου ς κατά τη µέ τρηση: Όργανο Μ έ τρη ση ς : Σε ιριακό ς Αριθ µό ς ( S. N) : Μ ή κο ς Ηλε κτρο δ ίο υ : Πλή θ ο ς αγωγών καθ ό δ ο υ ΣΑΠ: Τιµή αντίσταση ς Γ ε ίωση ς: Σηµε ία αναµονών ισοδυ ναµικών συνδέ σε ων ΙΣ: ( π.χ.πλ ήθος αν αµον ώ ν ΙΣ κ αι περι γ ραφ ή χώ ρου, όπω ς : χώ ρος αν ελ κ υστ ήρα, πυλ ω τ ή, λ εβητ οστ άσι ο κ λ π) Α π όσ τ α σ η σ τ α θε ρ ού ηλ ε κ τ ρ οδί ου : Συ νθήκε ς µέ τρησης (ΕΛΟΤ HD Π.6Γ ) Πρόσθε τη τε κµηρίωση: ( Περι γ ραφ ή. π.χ. Φω τ ογ ραφ ί ες ) Α π οσ τ ά σ ε ι ς κ ι νητ ού ηλ ε κ τ ρ οδί ου : Ειδ ική αντίσταση ε δ άφ ο υ ς: Σχε δίαση κάτοψης θε µε λίων και αποτύ πωση διαδροµής ηλε κτροδίου και σηµε ίων σύ νδε σης Πε ρί γρ αµµ α Ηλε κτρ όδι ο Αναµ ονή ΣΑΠ Αναµ ονή ΙΣ Υπ όµ ν ηµ α Ο Αδ ε ιο ύ χο ς ε ργο λή πτη ς Ηλε κτρ ο λό γο ς (Υπογ ραφ ή & Σφ ραγ ί δα) Ο Παραλαβών Μ η χανικό ς ή Ι δ ιο κτή τη ς (Όν οµα, Επώ ν υµο & Υπογ ραφ ή) ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ε ΓΚ Α Τ / Σ Ε Ι Σ Α Ρ ΙΘ Μ. Α Ε ΙΑ Σ : Θ Ο Υ Σ Σ ΕΩΣ ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ Τηλ : 66, F AX : 66 ΑΦΜ: ΟΥ : Α' ΘΕΣ / ΚΗ Σ ΗΜΗΤΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ (Τό πο ς) (Ηµε ρ ο µη νία) ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ / / 4 (Τό πο ς) (Ηµε ρο µη νία) Τ ο παρόν συν τ άσσετ αι σε αν τ ί τ υπα, τ ο έν α κ ρατ άει ο κ ατ ασκ ευαστ ής τ ης θεµελ ι ακ ής γ εί ω σης κ αι τ ο άλ λ ο φ υλ λ άσει στ ο φ άκ ελ ο τ ου έργ ου ο Παραλ αβώ ν. Προσοχή! εν θεω ρεί τ αι απο Σω µατ εί ο, ή άλ λ η αρχή.

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α ΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος

Κεφ αλαιο 6 6.1 Απειροστ ες στροφ ες διαν υσµατος Κεφ αλαιο 6 Στροφ ες Ειδικ η Θεωρ ια της Σχετικ οτητας Στο εξ ης ο χ ωρος και ο χρ ονος ως ανεξ αρτητες εννοιες ε ιναι καταδικασµ ενοι να σ ησουν, καταντ ωντας απλ ες σκι ες, και µ ονο ενα ε ιδος συν ενωσ

Διαβάστε περισσότερα