Alexander McCall Smith, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009 ÉSBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Alexander McCall Smith, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009 ÉSBN"

Transcript

1

2 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FULL CUPBOARD OF LIFE Aðü ôéò Åêäüóåéò POLYGON, Åäéìâïýñãï 2003 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το γεμάτο ερμάρι της ζωής ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Alexander McCall Smith ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Êáôåñßíá ÑïíôïãéÜííç ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: A. & Φ. Δεληγιάννης Ο.Ε. BIΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε. Alexander McCall Smith, 2003 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009 ÉSBN Ôõðþèçêå óå áñôß åëåýèåñï çìéêþí ïõóéþí ëùñßïõ êáé öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò Üäåéáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

3 ÌåôÜöñáóç: Êáôåñßíá ÑïíôïãéÜííç

4 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ Ãéá åíçëßêïõò The Criminal Law of Botswana Errors, Medicine and the Law Changing People: The Law and Ethics of Behavior Modification Health Resources and the Law Forensic Aspects of Sleep Portuguese Irregular Verbs The Finer Points of Sausage Dogs At the Villa of Reduced Circumstances The Sunday Philosophy Club Friends, Lovers, Chocolate The Right Attitude to Rain The Night-time Dancer Heavenly Date and other Flirtations The Girl Who Married a Lion Children of Wax: African Folk Tales 44 Scotland Street Espresso Tales Love over Scotland Blue Shoes and Happiness The Good Husband of Zebra Drive Ãéá ðáéäéü The Perfect Hamburger Alix and the Tigers The Tin Dog Calculator Annie The Popcorn Pirates The Doughnut Ring Paddy and the Ratcatcher The Muscle Machine The Bubblegum Tree Bursting Balloons Mystery The Five Lost Aunts of Harriet Bean Chocolate Money Mystery Teacher Trouble Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ç Íï 1 íôåôýêôéâ ôçò ÁöñéêÞò, 2005, ìôöñ. Ìáñßá ùñåüíèç Ôá äüêñõá ôçò êáìçëïðüñäáëçò, 2006, ìôöñ. Êáôåñßíá ÑïíôïãéÜííç Tåóô çèéêþò ãéá üìïñöá êïñßôóéá, 2006, ìôöñ. Êáôåñßíá ÑïíôïãéÜííç Ένα ραδιόφωνο, δέκα γραφομηχανές και μερικές κρυφές αμαρτίες! 2007, μτφρ. κατερίνα Ροντογιάννη Παρέα με χαρούμενες κυρίες, 2008, μτφρ. κατερίνα Ροντογιάννη

5 Αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη Σούλα Ρος και στη Βίκι Τέιλορ

6 Ðåñéå üìåíá Μεγάλη θλίψη στα αυτοκίνητα της Μποτσουάνα 11 Πώς να διοικείς ένα ορφανοτροφείο Η Μα Ραμότσουε επισκέπτεται την ξαδέλφη της στο Μοτσούντι και σκέφτεται Μια γυναίκα που ξέρει από μαλλιά Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι έχει λόγο να σκεφτεί λίγο καλύτερα το πράγμα Ο κύριος Μοπέντι Μπομπολόγκο νωρίς το πρωί στο Συνεργείο Αυτοκινήτων «Η Ταχύτητα» της Λεωφόρου Τλόκουενγκ Το τσάι είναι πάντα η λύση Πώς να χειρίζεσαι τους νεαρούς εφαρμόζοντας τις αρχές της ψυχολογίας Το όνειρο του κυρίου Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι Συναντώντας τον κύριο Μπομπολόγκο

7 Ο κύριος Μπομπολόγκο αναφέρεται στο θέμα των ελευθέριων γυναικών Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι παραλαμβάνει το αυτοκίνητο του χασάπη^ οι δύο βοηθοί παραλαμβάνουν ένα ανώνυμο γράμμα Μέσα στο Σπίτι της Ελπίδας κατά βάθος οι παλιοχαρακτήρες είναι σαν μικρά παιδιά Η Μα Ποτοκουάνι και η Μα Ραμότσουε συζητούν για το γάμο Ο κύριος Σποκς Σποκέζι, ο καβαλάρης των ραδιοκυμάτων Η πτώση με αλεξίπτωτο και η παγκόσμια αλήθεια όσον αφορά τις συμβουλές που δίνεις και παίρνεις Σερβίρεται ένα πολύ νόστιμο κέικ

8 Μεγάλη θλίψη στα αυτοκίνητα της Μποτσουάνα ΗΠρέσιους Ραμότσουε καθόταν στο γραφείο της, στο Νο 1 Γυναικείο Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών στο Γκαμπορόνι. Από κει μπορούσε να βλέπει από το παράθυρο, πίσω από τις ακακίες, πέρα από το βοσκότοπο και τη σαβάνα, τους λόφους μέσα στη γαλάζια αχλή της ζέστης. Όμορφος τόπος, απέραντος, απλωνόταν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα στους καφετιούς ορίζοντες εκεί στην κόγχη της Αφρικής. Το καλοκαίρι πλησίαζε προς το τέλος του κι εκείνη τη χρονιά είχε βρέξει αρκετά. Αυτό ήταν σημαντικό, διότι οι πολλές βροχές σήμαιναν γόνιμους αγρούς και οι γόνιμοι αγροί σήμαιναν μεγάλες και ώριμες κολοκύθες, το αγαπημένο φαγητό των γυναικών με την παραδο-

9 12 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ σιακή σωματική διάπλαση της Μα* Ραμότσουε. Η κίτρινη κολοκύθα ή τα κολοκυθάκια βρασμένα και περιχυμένα με λίγο βούτυρο αν φυσικά άντεχε η τσέπη σου να αγοράσεις βούτυρο ήταν από τα σπουδαιότερα δώρα που είχε κάνει ο Θεός στην Μποτσουάνα. Ήταν επίσης πολύ νόστιμα αν τα έτρωγες μαζί με μια φέτα καλού, μοσχαρίσιου κρέατος από την Μποτσουάνα, περιχυμένα με σάλτσα από το ζωμό του. Α, ναι! Ο Θεός είχε χαρίσει πολλά καλά στην Μποτσουάνα, όπως της είχαν μάθει πριν από πολλά χρόνια στο κατηχητικό, στο Μοτσούντι. «Γράψτε έναν κατάλογο με τις ουράνιες ευλογίες της Μποτσουάνα», είχε πει ο δάσκαλος. και η Μα Ραμότσουε, μικρούλα τότε, δαγκώνοντας την άκρη του μολυβιού της και νιώθοντας τον ήλιο που έπεφτε στην τσίγκινη οροφή του κατηχητικού να καίει τόσο πολύ που η λαμαρίνα έτριζε και διαμαρτυρόταν καθώς προσπαθούσε να αναχαιτίσει τα βέλη του, είχε γράψει: (1) τη γη^ (2) τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη γη^ (3) τα ζώα και, ιδιαίτερα, τις παχιές αγελάδες. Είχε σταματήσει εκεί αλλά, μετά, αφού είχε σκεφτεί για λίγο, είχε προσθέσει: (4) η σιδηροδρομική γραμμή από τo Λομπάτσε στη Φράνσισταουν. Τον κατάλογο αυτό τον έδωσε στο δάσκαλο για να τον ελέγξει και όταν * Μα: σύντμηση της λέξης Μάμα (μαμά) που χρησιμοποιείται ως προσφώνηση και συνηθίζεται πολύ σε όλους τους λαούς της αφρικανικής ηπείρου ως ένδειξη σεβασμού. (Σ.τ.Μ.)

10 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 τον πήρε πάλι στα χέρια της, σε κάθε θέμα υπήρχε ένα μεγάλο μπλε σημάδι και το σχόλιο έγραφε: Μπράβο, Πρέσιους! Είσαι πολύ λογικό κορίτσι. Περιέγραψες πολύ σωστά για ποιο λόγο η Μποτσουάνα είναι μια τυχερή χώρα. κι αυτό ήταν αλήθεια. Η Μα Ραμότσουε ήταν πράγματι λογική και η Μποτσουάνα ήταν όντως μια τυχερή χώρα. Όταν πριν από πολλά χρόνια η Μποτσουάνα απέκτησε την ανεξαρτησία της, εκείνη την τρομακτική νύχτα που οι φωτιές δεν άναψαν στην ώρα τους και ο σκονισμένος αέρας φαινόταν να προμηνύει μόνο το κακό, δεν είχαν σχεδόν τίποτα. υπήρχαν μόνο τρία σχολεία μέσης εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και μόλις οκτώ μίλια ασφαλτοστρωμένου δρόμου. Αυτά ήταν όλα. Αλλά ήταν; Σίγουρα υπήρχαν πολύ περισσότερα απ αυτά. υπήρχε μια χώρα τόσο μεγάλη που η γη φαινόταν σαν να μην είχε όρια^ υπήρχε ένας ουρανός τόσο πλατύς και τόσο ελεύθερος που το πνεύμα μπορούσε να υψωθεί, να πετάξει και να μην αισθανθεί περιορισμένο ούτε στο ελάχιστο^ και υπήρχαν και οι κάτοικοι, οι ήρεμοι, υπομονετικοί άνθρωποι που είχαν καταφέρει να επιβιώσουν σε αυτή τη γη και την αγαπούσαν. Η επιμονή τους ανταμείφθηκε γιατί η γη έκρυβε διαμάντια, τα βοοειδή ευημερούσαν και πέτρα πέτρα οι κάτοικοι έχτισαν μια χώρα για την οποία όλοι μπορούσαν να είναι υπερήφανοι. Αυτά είχε η Μποτσουάνα και γι αυτό ήταν μια τυχερή χώρα.

11 14 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ Η Μα Ραμότσουε είχε ανοίξει το Νο1 Γυναικείο Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών πουλώντας τα βοοειδή που της είχε αφήσει ο πατέρας της, ο Όμπεντ Ραμότσουε, ένας καλός άνθρωπος που τoν σέβονταν όλοι. και γι αυτό φρόντισε να κρεμάσει τη φωτογραφία του στον τοίχο του γραφείου της, δίπλα αλλά κάπως πιο χαμηλά από τη φωτογραφία του μακαρίτη του προέδρου της Μποτσουάνα, Σερ Σερέτσε Χάμα, αρχηγού των Μπαμανγκουάτο, πρώτου προέδρου της Μποτσουάνα και καλοαναθρεμμένου ανθρώπου. Η τελευταία από αυτές τις ιδιότητες ήταν η πιο σημαντική κατά την άποψη της Μα Ραμότσουε. Μπορεί κάποιος να είναι άρχοντας κληρονομικώ δικαιώματι, ή εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά να μην είναι καλοαναθρεμμένος, και αυτό θα φαινόταν σε κάθε πράξη του. Αλλά αν έχεις έναν καλοαναθρεμμένο ηγέτη, με όλα όσα μπορεί να σημαίνει αυτό, τότε είσαι πραγματικά τυχερός. και η Μποτσουάνα στάθηκε τυχερή από αυτή την άποψη, καθώς και οι τρεις πρόεδροι που την διοίκησαν ήταν καλοαναθρεμμένοι και σεμνοί. κάποια μέρα μπορεί να γινόταν πρόεδρος μια γυναίκα, και η Μα Ραμότσουε πίστευε ότι αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο, φτάνει, βέβαια, η εν λόγω κύρια να είχε τις απαραίτητες αρετές, να ήταν δηλαδή μετριόφρων και συγκρατημένη. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες τέτοιες αρετές, συλλογίστηκε η Μα Ραμότσουε^ ορισμένες είναι εμφανώς ελλιπείς σ αυτό το θέμα. Παράδειγμα, η πολιτικός που όλο μιλούσε στο ρα-

12 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 διόφωνο και έλεγε στον κόσμο τι έπρεπε να κάνει. Η φωνή της ήταν εξοργιστική, λες και ούρλιαζε τσακάλι, και είχε τη συνήθεια να «ρίχνεται» ξεδιάντροπα στους άντρες, φτάνει να μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ανέλθει στην πολιτική. Στην αντίθετη περίπτωση, τους αγνοούσε. Η Μα Ραμότσουε ήταν παρούσα σε ένα τέτοιο σκηνικό^ την είχε δει να αγνοεί τον επίσκοπο Θεόφιλο σε μια δημόσια τελετή προκειμένου να μιλήσει σε ένα σημαντικό υπουργό της κυβέρνησης, ο οποίος είχε διασυνδέσεις και μπορεί να έλεγε καμιά καλή κουβέντα για αυτή στο κατάλληλο πρόσωπο. Ήταν φανερό. Ο επίσκοπος Θεόφιλος έκανε να της πει κάτι για τη βροχή κι εκείνη τον διέκοψε λέγοντας: «Μάλιστα, μάλιστα. Η βροχή είναι σημαντική». Αλλά ενώ μιλούσε στον επίσκοπο, κοιτούσε ήδη τον υπουργό και του χαμογελούσε. Έπειτα από λίγα λεπτά κατάφερε να ξεγλιστρήσει κι αφήνοντας πίσω της τον επίσκοπο, πλεύρισε τον υπουργό και του ψιθύρισε κάτι. Η Μα Ραμότσουε, που είχε δει όλη τη σκηνή, δεν είχε καμιά αμφιβολία τι ήταν αυτό που του είχε πει, γιατί ήξερε από γυναίκες του είδους της, και ήταν πολλές από δαύτες. Οπότε έπρεπε να προσέξουν όταν θα επέλεγαν μια γυναίκα για πρόεδρο. Έπρεπε να βρουν την κατάλληλη^ μια γυναίκα που θα ήξερε τι σημαίνει μόχθος και πώς είναι να σηκώνεις στους ώμους σου τα βάρη ενός ολόκληρου κόσμου. Εκείνη τη μέρα, καθισμένη στο γραφείο της, η Μα

13 16 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ Ραμότσουε άφησε το μυαλό της να πλανηθεί. Δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να κάνει. καμία εξαιρετική υπόθεση να διερευνήσει, καθώς μόλις είχε ολοκληρώσει μια σημαντική έρευνα για ένα μεγάλο κατάστημα όπου υποπτεύονταν, αλλά χωρίς να μπορούν να το αποδείξουν, ότι κάποιος από τους διευθύνοντες έκλεβε. Ο γενικός διευθυντής, μες στην απελπισία του για τις συνεχιζόμενες χρηματικές απώλειες, κάλεσε τη Μα Ραμότσουε, η οποία συνέταξε έναν κατάλογο με τα ονόματα των διευθυντών κι αποφάσισε να ελέγξει την οικονομική κατάστασή τους. Αφού χάνονταν χρήματα, το πιθανότερο θα ήταν κάποιος να τα ξοδεύει. κι αυτό το στοιχειώδες συμπέρασμα προφανέστατο ουσιαστικά την οδήγησε κατευθείαν στον ένοχο. Όχι πως εκείνος είχε διατυμπανίσει τα άνομα πλούτη του^ η Μα Ραμότσουε χρειάστηκε να δελεάσει τους υπόπτους για να εκμαιεύσει αυτή την πληροφορία. Με τα πολλά, ένας από αυτούς υπέκυψε στο δέλεαρ μιας ακριβής ευκαιρίας και μπόρεσε να πληρώσει σε μετρητά ένα ποσόν που ξεπερνούσε κατά πολύ το βαλάντιο κάποιου της τάξης του. Δεν ήταν από το είδος των υποθέσεων που απολάμβανε να διερευνά, καθώς συνεπαγόταν αλληλοκατηγορία και ντροπή, κι εκείνη προτιμούσε, αν ήταν δυνατόν, να συγχωρεί. «Είμαι ανεξίκακη», μονολόγησε και δεν έλεγε ψέματα. Πράγματι συγχωρούσε, σε τέτοιο βαθμό που δεν είχε κρατήσει κακία ούτε καν στον νότε Μοκότι, τον βάναυσο πρώην σύζυγό της,

14 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ο οποίος την είχε βασανίσει αλύπητα κατά τη διάρκεια του σύντομου, κακότυχου έγγαμου βίου τους. Είχε συγχωρήσει τον νότε, αν και δεν τον έβλεπε πια καθόλου. Αλλά ακόμα κι αν τύχαινε να τον συναντήσει, θα του έλεγε ότι δεν του κρατούσε καμιά κακία. Γιατί να κρατάμε ανοιχτή μια πληγή, αναρωτήθηκε, όταν η συγχώρηση μπορεί να την κλείσει; Η δυστυχία της με τον νότε την είχε πείσει να μην ξαναπαντρευτεί. Αλλά μετά, εκείνο το εξαιρετικό βράδυ αρκετό καιρό πριν, όταν ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι της είχε κάνει πρόταση γάμου, αφού είχε περάσει όλο το απόγευμα μαστορεύοντας την καταπονημένη μηχανή του μικρού λευκού φορτηγού της, είχε δεχτεί να γίνει γυναίκα του. Ήταν πολύ σωστή απόφαση. Διότι ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι δεν ήταν μόνο ο καλύτερος μηχανικός αυτοκινήτων της Μποτσουάνα, αλλά και ο πιο τρυφερός και ευγενικός άνθρωπος. Βοηθούσε τους πάντες και, σε έναν κόσμο όπου η ανεντιμότητα αυξανόταν καθημερινά, εκείνος εξακολουθούσε να τηρεί τους παλιούς κανόνες ηθικής της Μποτσουάνα. Ήταν καλός άνθρωπος, πράγμα που, στο κάτω κάτω της γραφής, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να πεις για κάποιον. Ήταν παράξενο αρχικά να είναι αρραβωνιασμένη^ μια κατάσταση μεταξύ γεροντοκόρης και παντρεμένης^ δεσμευμένης με κάποιον αλλά χωρίς να είναι ακόμα γυναίκα του. Η Μα Ραμότσουε πίστευε ότι το πολύ έξι μήνες μετά τον αρραβώνα θα είχαν παντρευ-

15 18 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ τεί, αλλά αυτό το διάστημα είχε περάσει, και πολύ περισσότερο, και ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι ακόμα δεν είχε κάνει νύξη για γάμο. Βέβαια, της είχε αγοράσει το δαχτυλίδι και τη σύστηνε με καμάρι ως μνηστή του, αλλά δεν είχε ειπωθεί τίποτα για το πότε θα γινόταν ο γάμος. Η ίδια εξακολουθούσε να μένει στο σπίτι της, στη Ζίμπρα ντράιβ, και εκείνος στο δικό του, στο Χωριό, κοντά στην παλιά Λέσχη Εθνικής Άμυνας της Μποτσουάνα, λίγο πιο πέρα από το παλιό νεκροταφείο. υπήρχαν βέβαια πολλοί που δεν τους άρεσε να μένουν τόσο κοντά σε ένα νεκροταφείο, αλλά οι σύγχρονοι άνθρωποι, όπως ήταν η Μα Ραμότσουε, όλα αυτά τα θεωρούσαν ανοησίες. Εξάλλου, υπήρχαν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις πάνω σε αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, οι Μπατλόκουα, που ζούσαν σε περιοχές γύρω από το Τλόκουενγκ, είχαν έθιμο να θάβουν τους προγόνους τους σ ένα πλίνθινο στρογγυλό σπιτάκι, μια ποντικότρυπα, στην αυλή. Μια πάρα πολύ καλή συνήθεια, συλλογίστηκε η Μα Ραμότσουε, γιατί έτσι έχεις πάντα δίπλα σου εκείνους από την οικογένειά σου που έχουν πεθάνει. Αν τύχει και πεθάνει μια μητέρα, τη θάβουν κάτω από την καλύβα των παιδιών, έτσι ώστε να τα προστατεύει το πνεύμα της. Σίγουρα θα είναι παρήγορο για τα παιδιά να ξέρουν ότι η μητέρα τους βρίσκεται κάτω από το ποδοπατημένο και σκαμμένο από τα γελάδια χώμα της καλύβας τους. υπήρχαν πολλά καλά στα παλιά έθιμα και η Μα

16 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Ραμότσουε θλιβόταν στη σκέψη ότι πολλά από αυτά τα έθιμα είχαν αρχίσει να χάνονται. Η Μποτσουάνα ήταν και εξακολουθούσε να είναι μια μοναδική χώρα, αλλά ήταν ακόμα καλύτερη την εποχή που όλοι ή σχεδόν όλοι τηρούσαν τους παλιούς κανόνες ηθικής και τα έθιμα. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ιδιοτελής και γεμάτος από ψυχρούς και ανάγωγους ανθρώπους. Ποτέ άλλοτε δεν ήταν έτσι η Μποτσουάνα και η Μα Ραμότσουε ήταν αποφασισμένη η γωνίτσα της Μποτσουάνα που της ανήκε, κοντολογίς το σπίτι στη Ζίμπρα ντράιβ και το Νο 1 Γυναικείο Γραφείο Ιδιωτικών Ερευνών που συστεγαζόταν με το Συνεργείο Αυτοκινήτων «Η Ταχύτητα» της Λεωφόρου Τλόκουενγκ, να παραμείνει εσαεί κομμάτι της παλιάς Μποτσουάνα, όπου οι άνθρωποι χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον ευγενικά, πρόσεχαν ο ένας τον άλλον, δε βρίζονταν και δεν κοίταζαν μόνο τον εαυτό τους. Αυτά που γίνονταν σήμερα δε θα συνέβαιναν ποτέ σε αυτό το μικρό κομμάτι της Μποτσουάνα. Ποτέ! Εκείνο το πρωί, καθισμένη στο γραφείο της, έχοντας μπροστά της ένα φλιτζάνι αχνιστό τσάι από ασπάλαθο, η Μα Ραμότσουε ήταν μόνη με τις σκέψεις της. Ήταν εννέα η ώρα το πρωί, δηλαδή ώρα εργασίας, μια και η δουλειά ξεκινούσε στις επτάμισι, αλλά η Μα Μακούτσι, η βοηθός της, θα αργούσε λίγο, αφού εκείνη τη μέρα θα περνούσε πρώτα από το ταχυδρομείο και μετά θα ερχόταν για δουλειά. Η Μα Μακούτσι είχε προσληφθεί ως γραμματέας, αλλά σύ-

17 20 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ ντομα είχε αποδείξει την αξία της και είχε προαχθεί σε βοηθό ντετέκτιβ. Επιπλέον, ήταν βοηθός διευθυντή του Συνεργείου Αυτοκινήτων «Η Ταχύτητα» της Λεωφόρου Τλόκουενγκ, ένα καθήκον που το είχε φέρει σε πέρας με ολοφάνερη επιτυχία όταν είχε αρρωστήσει ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι. Η Μα Ραμότσουε ήταν τυχερή που είχε τέτοια βοηθό^ υπήρχαν πολλές τεμπέλες γραμματείς στο Γκαμπορόνι, οι οποίες άραζαν στη σιγουριά που τους παρείχε η δουλειά τους και χτυπούσαν αραιά και πού κανένα πλήκτρο ή απαντούσαν καμιά φορά στο τηλέφωνο. Οι περισσότερες απ αυτές τις τεμπέλες γραμματείς απαντούσαν στο τηλέφωνο στον ίδιο τόνο φωνής, λες και πνίγονταν στη δουλειά και δεν μπορούσαν να προσφέρουν την παραμικρή εξυπηρέτηση σε αυτόν που τηλεφωνούσε. Η Μα Μακούτσι ήταν το τελείως αντίθετο^ για την ακρίβεια, απαντούσε στο τηλέφωνο με τόσο πάθος που ορισμένες φορές έδιωχνε τους πελάτες. Αλλά αυτό ήταν ένα ασήμαντο ελάττωμα για κάποια που είχε τον τίτλο της καλύτερης μαθήτριας στη Σχολή Γραμματέων της Μποτσουάνα, απ όπου είχε καταφέρει να αποφοιτήσει με ενενήντα επτά τοις εκατό στις τελικές εξετάσεις. καθώς η Μα Ραμότσουε καθόταν στο γραφείο της, άκουγε τα πηγαινέλα στο συνεργείο, στην άλλη άκρη του κτιρίου, όπου ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι εργαζόταν με τους δύο βοηθούς του, δύο νεαρούς των οποίων η μόνη απασχόληση ήταν οι γυναίκες, ενώ

18 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 διαρκώς γέμιζαν με δαχτυλιές τους τοίχους όλου του κτιρίου. Παρά τις νουθεσίες και τις προειδοποιήσεις, οι δύο βοηθοί ακουμπούσαν τα βρόμικα δάχτυλά τους στους διακόπτες, με αποτέλεσμα να αφήνουν μαύρα σημάδια στους τοίχους. Η Μα Ραμότσουε είχε βρει δαχτυλιές ακόμα και στο ακουστικό του τηλεφώνου της και, το πιο εξοργιστικό, πάνω στην πόρτα του ντουλαπιού όπου φύλασσαν το χαρτί αλληλογραφίας. «Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι σας έχει πετσέτες και στουπί για να σκουπίζετε το γράσο από τα χέρια σας», είχε πει στον μεγαλύτερο από τους δύο βοηθούς. «Πάντα υπάρχουν στο μπάνιο. Όταν τελειώνετε τη δουλειά σας, καλά θα κάνετε να πλένετε τα χέρια σας προτού αγγίξετε τίποτε άλλο. Τόσο δύσκολο σας είναι να το καταλάβετε;» «Εγώ πάντα πλένω τα χέρια μου», αποκρίθηκε ο μεγαλύτερος βοηθός. «Είναι άδικο να μου μιλάτε έτσι. Εγώ είμαι καθαρός μηχανικός αυτοκινήτων». «Τότε εσύ βρομίζεις τους τοίχους», απευθύνθηκε η Μα Ραμότσουε στον νεαρότερο βοηθό. «κι εγώ είμαι καθαρός, Μα», διαμαρτυρήθηκε εκείνος. «Πάντα πλένω τα χέρια μου». «Τότε βρομίζω εγώ τους τοίχους», ειρωνεύτηκε η Μα Ραμότσουε. «Εγώ έχω βρόμικα χέρια ή η Μα Μακούτσι. Μουτζουρωνόμαστε ανοίγοντας φακέλους». Ο μεγαλύτερος από τους δύο βοηθούς φάνηκε να το σκέφτεται για μια στιγμή. «Ίσως», είπε στο τέλος. «Δεν έχει νόημα να προσπαθείς να τους συνεφέ-

19 22 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ ρεις», παρατήρησε ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι, όταν η Μα Ραμότσουε του ανέφερε τη συζήτηση που είχε με τους δύο βοηθούς. «Το μυαλό τους δε δουλεύει σωστά. Τους λείπει κάποια βίδα, ίσως και κάποιο μεγαλύτερο εξάρτημα, όπως για παράδειγμα το καρμπιρατέρ». Τώρα η Μα Ραμότσουε άκουσε φωνές από τη μεριά του συνεργείου. Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι φαίνεται πως μάλωνε τους βοηθούς του και ακούστηκε και η μουδιασμένη απάντησή τους. Έπειτα, η φωνή του κυρίου Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι υψώθηκε πάλι. Η Μα Ραμότσουε τέντωσε τα αυτιά της για να ακούσει καλύτερα. κάτι του είχαν κάνει πάλι και εκείνος τους μάλωνε, πράγμα όχι και τόσο συνηθισμένο. Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι ήταν ένας ήπιος άνθρωπος, που δεν του άρεσαν οι συγκρούσεις και που πάντοτε μιλούσε ευγενικά. Αν χρειάστηκε να υψώσει τον τόνο της φωνής του, τότε θα πρέπει να του είχαν κάνει κάτι φοβερά εξοργιστικό. «Ο πετρελαιοκινητήρας είναι ένας πολύ συνηθισμένος κινητήρας», της είπε μπαίνοντας στο γραφείο της και σκουπίζοντας τα χέρια του σε ένα μεγάλο κομμάτι στουπί. «Πού να σου πω τι έκαναν, Μα Ραμότσουε. Αυτός ο ηλίθιος μικρός έβαλε πετρέλαιο στο ντεπόζιτο ενός αυτοκινήτου που λειτουργεί με βενζίνη. Τώρα πρέπει να βγάλουμε το πετρέλαιο και να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου».

20 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ «Λυπάμαι», αποκρίθηκε η Μα Ραμότσουε. «Αλλά δεν εκπλήσσομαι». Σώπασε για μια στιγμή. «Ήθελα να ξερα τι θα απογίνουν. Τι θα κάνουν όταν θα πάνε να εργαστούν κάπου αλλού, κάπου όπου δε θα υπάρχει κάποιος σαν εσένα να τους προσέχει». Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι ανασήκωσε αδιάφορα τους ώμους του. «Απ ό,τι φαντάζομαι, θα καταστρέφουν τα αυτοκίνητα του κόσμου», απάντησε. «Αυτό θα κάνουν. Θα κλάψουν όλα τα αυτοκίνητα της Μποτσουάνα». Η Μα Ραμότσουε κούνησε πέρα-δώθε το κεφάλι της. κατόπιν, σε μια ξαφνική παρόρμηση και χωρίς να το σκεφτεί, του είπε: «και με εμάς τι θα γίνει, κύριε Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι;» Οι λέξεις ξέφυγαν από τα χείλη της και η Μα Ραμότσουε χαμήλωσε το βλέμμα, το κάρφωσε στα δάχτυλά της και στο διαμαντένιο δαχτυλίδι της. Το είχε πει, και ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι την είχε ακούσει. Εκείνος φάνηκε έκπληκτος. «Για ποιο πράγμα με ρωτάς, Μα; Τι εννοείς όταν λες τι θα γίνει μ εμάς ;» Η Μα Ραμότσουε ύψωσε το βλέμμα της. Σκέφτηκε πως τώρα που το είχε πει καλά θα έκανε να το συνεχίσει. «Αναρωτιόμουν τι θα απογίνουμε. Σκεφτόμουν αν εμείς οι δυο θα παντρευτούμε ποτέ, ή αν θα συνεχίσουμε να είμαστε αρραβωνιασμένοι ώσπου να πεθάνουμε. Απλώς αναρωτήθηκα, αυτό είναι όλο». Εκείνος κοκάλωσε. «Μα γι αυτό δεν αρραβωνιαστήκαμε;» μουρμούρισε. «Ο αρραβώνας μας σημαίνει ότι θα παντρευτούμε. Όλοι το ξέρουμε αυτό».

21 24 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ Η Μα Ραμότσουε αναστέναξε. «Το ξέρουν, αλλά όλοι λένε: Πότε, επιτέλους, θα παντρευτούν αυτοί οι δυο; Αυτό λέει όλος ο κόσμος. και ίσως να λέω κι εγώ το ίδιο». Για μια στιγμή, ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι δεν είπε τίποτα. Συνέχισε να σκουπίζει τα χέρια του στο στουπί, λες και έκανε μια πάρα πολύ λεπτή εργασία, και έπειτα απάντησε: «Θα παντρευτούμε του χρόνου. Πιστεύω πως αυτό είναι το καλύτερο. Μέχρι τότε θα έχουμε κάνει όλες τις προετοιμασίες και θα έχουμε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα έτσι ώστε να κάνουμε έναν πολύ ανοιχτό γάμο. Όπως ξέρεις, οι γάμοι κοστίζουν. Ίσως παντρευτούμε του χρόνου λοιπόν, ή και τον επόμενο, αλλά σίγουρα θα παντρευτούμε. Αυτό είναι βέβαιο». «Μα εγώ έχω χρήματα στην Τράπεζα Στάνταρ», διαμαρτυρήθηκε η Μα Ραμότσουε. «Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα χρήματα, ή να πουλήσω μερικές αγελάδες. Έχω ακόμα κάποια ζώα από αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου. Πολλαπλασιάστηκαν και είναι τώρα περίπου διακόσια κεφάλια». «Δεν πρέπει να πουλήσεις τα γελάδια», είπε ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι. «Είναι καλό να έχεις αγελάδες. Πρέπει να περιμένουμε». Την κοίταξε επίμονα, σχεδόν επιτιμητικά, και η Μα Ραμότσουε έστρεψε αλλού το βλέμμα της. Αυτό το θέμα τής έφερνε αμηχανία, ήταν πολύ λεπτό για να το συζητά ανοιχτά, κι έτσι δεν το συνέχισε περισσό-

22 ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ τερο. Φαίνεται πως τον φόβιζε ο γάμος και αυτός ήταν ο λόγος που αργούσε να δεσμευτεί. Τέλος πάντων, υπήρχαν πολλοί άντρες σαν αυτόν^ καλοί άνθρωποι που αγαπούσαν τις γυναίκες αλλά φοβόνταν να παντρευτούν. Αν είχαν έτσι τα πράγματα, εκείνη θα έπρεπε να φερθεί ρεαλιστικά και να συνεχίσει να είναι μια αρραβωνιασμένη γυναίκα. Στο κάτω κάτω, δεν ήταν και τόσο άσχημα^ για την ακρίβεια, υπήρχαν κάποιοι που υποστήριζαν ότι προτιμούσαν τον αρραβώνα από το γάμο. Συχνά ακούς για δύσκολους συζύγους αλλά πόσο συχνά ακούς για δύσκολους μνηστήρες; Η απάντηση σε αυτό είναι «ποτέ». Ο κύριος Τζ. Λ. Μπ. Ματεκόνι βγήκε από το δωμάτιο και η Μα Ραμότσουε πήρε στα χέρια της το φλιτζάνι με το τσάι από ασπάλαθο. Αφού θα συνέχιζε να είναι αρραβωνιασμένη, τότε το καλύτερο που θα είχε να κάνει ήταν να επωφεληθεί, και ένας από τους τρόπους για να επωφεληθεί θα ήταν να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο της. Θα διάβαζε περισσότερο και θα περνούσε περισσότερο χρόνο κάνοντας βόλτες στα μαγαζιά. Επίσης, θα μπορούσε και να γραφτεί σε καμιά λέσχη, αν έβρισκε κάποια της αρεσκείας της, ή θα μπορούσε να σχημάτιζε και η ίδια μια λέσχη, κάτι σαν τη Λέσχη Χαρούμενων Γυναικών, ας πούμε. Μια λέσχη για γυναίκες που ζούσαν σε κάποιο μεταίχμιο στην περίπτωσή της η αναμονή ενός γάμου αλλά που ήταν αποφασισμένες να χαρούν τη ζωή τους. Ήταν μια αίσθηση που σίγουρα ο

23 26 ÁËÅÎÁÍÔÅÑ ÌÁÊÏË ÓÌÉÈ πατέρας της, ο μακαρίτης Όμπεντ Ραμότσουε, θα την ενέκρινε^ ο πατέρας της, αυτός ο καλός άνθρωπος που πάντα χρησιμοποιούσε το χρόνο του αποτελεσματικά και που ποτέ δεν έφευγε από το μυαλό της, που τον σκεφτόταν τόσο συχνά και ο οποίος τη στήριζε τόσο πολύ λες και ήταν θαμμένος κάτω από τα πόδια της.

24

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ICH UND MEINE GEFÜHLE Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα συναισθήµατά µου κι εγώ ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Holde Kreul EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη Σάνδη

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: MEIN KÖRPER GEHÖRT MIR! Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σώµα µου είναι δικό µου Από συγγραφείς της PRO FAMILIA EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στη γειτονιά του ήλιου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΘΕÙΡΗÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα αδελφάκι για τη Θαλασσένια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 3 WORDS OF (QUESTIONABLE) WISDOM Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 3 Κοριτσίστικες σοφίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Αχιλλέας και οι ήρωες του ιαστήµατος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντιγόνη Τσίτσιλα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Βασίλης Γρίβας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βάφουµε αυγά, καλή µας Πασχαλιά! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: To µικρό ρυµουλκό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Χ. Στάνιου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαίρη Μαυράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι Aθλητές του Aνέµου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: TAXI Aðü ôéò Åêäüóåéò ATLAS, Στοκχόλµη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Taxi ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Τζία Γιοβάνη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ποτάµι που σταµάτησε να κυλά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Θανάσης Τσίτσικας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Φωτεινή Τίκκου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ιωάννα Μπαµπέτα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η νταντά µου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπαµπέτα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φωτεινή Τίκκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια φορά κι έναν καιρό φοβόµουν ένα δράκο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιούλη Μιγγείρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γιαγιά στο ψυγείο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Βούλα Μάστορη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το απέναντι νησί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ελένη Γεωργοστάθη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ποιος έκαψε την ουρά της αλεπούς; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN

Μάνος Κοντολέων, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2014 ÉSBN ΣΕΙΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Στο Νησί της Ροδιάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνος Κοντολέων ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Μυρτώ εληβοριά ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Μαυροµατίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN

Εύη Μαυροµατίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Α -Βασίλης έρχεται και φέρνει κουραµπιέδες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Εύη Μαυροµατίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Σοφία Παπαδοπούλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: WAR ICH AUCH IN MAMAS BAUCH? Από τις Εκδόσεις Loewe, Μπίντλαχ 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ήµουν κι εγώ µέσα στην κοιλιά σου, µαµά; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dagmar Geisler ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Dagmar Geisler ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Είµαι θυµωµένη! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζαρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Σπύρος Γούσης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Έµµα και οι Έγκελ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: ιονύσης Καραβίας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το καλικαντζαράκι Μπίρι-Μπίρι και τα παραµύθια του ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Β.. Αναγνωστόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MY DAD S A BIRDMAN Aπό τις Εκδόσεις Walker Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένας ιπτάµενος µπαµπάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Almond EIKONΟΓΡΑΦΗΣΗ: Polly Dunbar ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP GÅR OMBORD Από τις Εκδόσεις RABEN & SJ^^OGREN, Στοκχόλµη 1946 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πίπη Φακιδοµύτη καπετάνιος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος

κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος 14 Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυπωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν εύφορα

Διαβάστε περισσότερα

Caroline Plaisted, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008 ÉSBN

Caroline Plaisted, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008 ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: 10 WAYS TO COPE WITH BOYS Aðü ôéò Åêäüóåéò SIMON AND SCHUSTER, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: 10 τρόποι για να τα βγάζεις πέρα με τα αγόρια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Caroline Plaisted

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN

Έλενα Αρτζανίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Άγης ο Μαθηµάγος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Αρτζανίδου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Τέτη Σώλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2012, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Α -Βασίλης και η µικρή γοργόνα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006

Liz Kessler, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Natacha Ledgwidge, 2006 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: EMILY WINDSNAP AND THE CASTLE IN THE MIST Áðü ôéò Åêäüóåéò ORION CHILDREN S BOOKS, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ç ìéëé Ã. êáé ôï κάστρο στην ομίχλη ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Liz

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαγισσσούλα που έτρωγε γράµµατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4

Αγγελική Βαρελλά, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN 978-960-496-499-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN

Γιώργος Λεµπέσης, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ψαρόσουπα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα Αβαγιανού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρύσα Σπυρίδωνος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια τρελή τρελή Αλφαβήτα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN

Tuna Kiremitçi, Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2010 ISBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DUALAR KALICIDIR Aðü ôéò Åêäüóåéò DOĞAN KITAP, Άγκυρα 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ζωές και όνειρα ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Tuna Kiremitçi ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θάνος Ζαράγκαλης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Τασούλα

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Τσιρίδης, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2016

Παναγιώτης Τσιρίδης, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2016 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένα τυχερό αγόρι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Παναγιώτης Τσιρίδης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Γιώργος ηµητρίου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απ έξω κι ανακατωτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα