Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα. Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο"

Transcript

1

2 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Δπηκέιεηα Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο

3 Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο γηα ηνλ 21 ν Αηώλα Έθδνζε Τκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Δπηκέιεηα: Δπάγγεινο Γ. Πξσηνπαπαδάθεο & Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο ISBN: Copyright 2012 Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Δθηύπσζε: Υξπζή Δκκαλνπειίδνπ, Μεζόξηνο Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ., Σέξκα Ηππνθξάηνπο, Οξεζηηάδα Γηα ηηο απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζηα θεθάιαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθδνζε ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε θέξνπλ νη ζπγγξαθείο.

4 Πεξηερόκελα Πξόινγνο ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ Η βπδαληηλή εηθνλνινγία θαη ην θπζηθό: Ηζηθν-θξηηηθέο δηαζηάζεηο 1 ΟΦΗΑ Κ. ΒΟΤΓΟΤΡΖ Η πεξηβαιινληηθή θηινζνθία ηνπ Eric Katz 21 ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Σ. ΓΟΤΗΑ Ο Spinoza θαη ε πξννπηηθή νληνινγηθήο ζεκειίσζεο ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ εζηθώλ ζπζηεκάησλ ΜΑΡΗΑ Η. ΓΑΚΟΛΗΑ & ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ-ΜΑΡΗΑ Γ. ΓΡΗΛΛΗΑ Οη ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο σο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο καο κε ην πεξηβάιινλ. Μηα επαλεμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηνπο σο εξεπλεηηθνύ πεδίνπ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ΔΤΑΓΓΔΛΟ Η. ΜΑΝΩΛΑ & ΣΤΛΗΑΝΟ Α. ΣΑΜΠΑΚΖ Η πεξηβαιινληηθή εζηθή ηνπ Mohandas Karamchand Gandhi 65 ΜΑΡΗΑ Α. ΜΤΛΩΝΖ Βνπδηζκόο, πεξηβάιινλ θαη ζύγρξνλεο πξννπηηθέο ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΠΑΝΣΑΕΑΚΟ Οη πεξί θύζεσο αληηιήςεηο ησλ ρξηζηηαλώλ Παηέξσλ ΓΗΩΡΓΟ Ν. ΠΟΛΗΣΖ Καπηηαιηζηηθό θνηλσληθό θαληαζηαθό θαη νηθνινγηθή θξίζε 105

5 ΔΤΑΓΓΔΛΟ Γ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΓΑΚΖ Μηα άγξηα πξάζηλε θιόγα. Ο Aldo Leopold θαη ε εζηθή ηεο γεο ΒΑΝΑ Η. ΡΟΕΟΤ Ο «νηθνινγηθόο θαζηζκόο» σο ζύγρξνλε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο θαη νη ξίδεο ηνπ ΑΝΑΣΑΗΑ Β. ΑΜΑΝΣΑ Δηθόλεο ηεο θύζεο. Από ηνλ Spencer ζηνλ Gorz ΜΑΡΗΑ Γ. ΑΚΔΛΛΑΡΖ & ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ Β. ΚΑΝΑΒΖ Κιηκαηηθή αιιαγή: Μηα λέα πξόθιεζε γηα ην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ΓΔΩΡΓΗΟ Υ. ΣΔΗΡΖ Άλζξσπνο, θύζε θαη επηζηήκε ζηνλ νπηνπηθό ζηνραζκό ηεο Αλαγέλλεζεο ΘΔΟΓΟΖ Π. ΣΑΗΟ Πξννίκην γηα έλαλ δηαθιαδηθόηεξν εζηθό πξνβιεκαηηζκό γηα ην πεξηβάιινλ ΜΑΡΗΑ Κ. ΥΩΡΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Ο Kant, ν Singer θαη ν Regan γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ

6 Πξόινγνο ηελ αλά ρείξαο έθδνζε κε ηίηιν Περιβαλλοντική Ηθική: Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21 ο Αιώνα επηρεηξήζακε λα ζπγθεληξώζνπκε ηηο πιένλ αληηπξνζσπεπηηθέο ηάζεηο θαη ηα ζεκαληηθόηεξα ξεύκαηα ηεο ζύγρξνλεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο. Ζ πξνζπάζεηά καο απηή έρεη δηηηό ζηόρν: αθ ελόο λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηδηαίηεξα δσληαλό επί ηνπ ζέκαηνο δηάινγν ζθαηξηθά θαη πνιύπιεπξα, αθ εηέξνπ λα αληρλεύζνπκε ηηο πξννπηηθέο πνπ ε κέρξη ηώξα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε δεκηνπξγεί γηα ηελ κειινληηθή εζηθή δηεπζέηεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο. Παξάιιεια κε ηνπο αλσηέξσ ζηόρνπο επηδηώμακε θαη, ζε κεγάιν βαζκό, ζεσξνύκε πσο επηηύρακε έλαλ παξάπιεπξν κελ, δηόινπ ππνδεέζηεξν δε ζηόρν: λα πξνζθέξνπκε βήκα ζε λένπο αλζξώπνπο, ώζηε λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο πιάη ζε εθείλεο θαηαμησκέλσλ επηζηεκόλσλ ηνπ ρώξνπ. Πηζηεύνπκε βαζύηαηα πσο ζηνλ βαζκό πνπ ε ελ ιόγσ επηδίσμή καο ηειεζθόξεζε, ν ηόκνο απηόο έρεη ήδε επηηειέζεη κεγάιν κέξνο ηνπ ζθνπνύ ηνπ. Ζ εζηθή βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θάζε επηινγήο, είηε απηή είλαη νηθνλνκηθή, είηε θνηλσληθή ή πνιηηηθή. Ζ πξντνύζα θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπώο, ζηνλ βαζκό πνπ νθείιεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηινγέο καο, απνηειεί αθξαηθλώο εζηθό δήηεκα. Ωο εθ ηνύηνπ, εάλ επηζπκνύκε ηελ αλάζρεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο θαηάζηαζεο, νθείινπκε λα ζεκειηώζνπκε εζηθώο ηελ ππνρξέσζή καο λα κεηαβάινπκε ηηο πθηζηάκελεο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο καο. ηνλ αλά ρείξαο ηόκν νη ζρεηηθέο απόπεηξεο ηνπ Murray Bookchin, ηνπ Aldo Leopold, ηνπ Mohandas Karamchand Gandhi, ηνπ Κνξλήιηνπ Καζηνξηάδε, ηνπ Eric Katz ζπκπιέθνληαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Βνπδηζκνύ, ηνπ Οηθνινγηθνύ Φαζηζκνύ, ηνπ Υξηζηηαληζκνύ όπσο απηέο εθθξάδνληαη ηόζν ζηελ παηεξηθή γξακκαηεία, όζν θαη ζηελ εηθνλνπνηία, κε ηελ νπηνπηθή νπηηθή ηεο Αλαγέλλεζεο, κε ηνλ ηξόπν πνπ απεηθνλίδεηαη ε θύζε ζηελ αξηζηεξή δηαλόεζε, κε ην ζύζηεκα ηνπ Spinoza, κε ην θίλεκα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ, κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη κε ηηο ζεκαληηθέο εκπεηξίεο δσήο. Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ ηόκν απηό αμηνινγήζεθαλ από αλεμάξηεηνπο θξηηέο, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηνύκε ζεξκά. Δπίζεο, επραξηζηνύκε ζεξκά όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηε ζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξαλ κε ηα θείκελα ηνπο, αιιά

7 θαη κε ηελ ππεπζπλόηεηα πνπ έδεημαλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο απηήο ηεο έθδνζεο. Διπίδνπκε ην κείγκα πνπ επηρεηξήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε λα απνδεηρζεί δξαζηηθό, ώζηε λα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή ζηελ ρώξα καο. Διπίδνπκε, επίζεο, λα ζέιμεη θαη λα γνεηεύζεη ηνλ αλαγλώζηε, ώζηε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα λέεο δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο. Δπάγγεινο Πξσηνπαπαδάθεο Δπάγγεινο Μαλσιάο Απξίιηνο 2012

8 Περιβαλλοντική Ηθική Προκλήσεις και Προοπτικές για τον 21 ο Αιώνα, σελ ΓΔΩΡΓΗΟ Θ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ * Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΗΚΟΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΦΤΗΚΟ: ΖΘΗΚΟ-ΚΡΗΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΔΗ Πεξίιεςε Σν άξζξν, εμεηάδνληαο ηε ζρέζε βπδαληηλήο εηθνλνινγίαο θαη θπζηνθξαηίαο, επηρεηξεί λα δείμεη φηη ε πξψηε δηαηεξεί κε ηνλ θφζκν ηεο θπζηθφηεηαο πιένλ απζεληηθέο ζρέζεηο, ζην κέηξν πνπ είλαη δηαθξηηή απφ ηελ θαζππφηαμε ηεο θχζεο θαηά ηνλ πξννπηηθηζκφ, θαη πιένλ θνληά ζηελ απφδνζε ηεο ζάξθαο/χιεο ηνπ θφζκνπ. Αλ ν πξννπηηθηζκφο ινγηζζεί σο κεξηθή έθθξαζε λαξθηζζηζκνχ, ηφηε ε βπδαληηλή εηθνλνινγία εληάζζεηαη επθνιψηεξα ζε κία πεξηβαιινλην-θηιηθή ζρέζε. Ο πξνζσπηθφο αλζξσπνθεληξηζκφο ηεο βπδαληηλήο εηθνλνινγίαο πξνυπνζέηεη κία θνπιηνχξα πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ππφ ηνλ νξίδνληα ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ελάληηα ζηνλ απνιπηαξρηζκφ ηνπ εγψ, ν νπνίνο πεξηνξίδεη ην θπζηθφ ζην πιαίζην ηεο εγσηηζηηθήο θαηαλάισζεο. Αλ θαη φρη θαηαιεθηηθά, ε βπδαληηλή εηθνλνινγία θαίλεηαη λα πξνσζεί κία ά- πνςε ηνπ ππνθεηκέλνπ-ζε-ζπκβίσζε-κε-ηε-θχζε. Λέμεηο θιεηδηά: Βσδάντιο, εικονολογία, υσσιοκρατία, πρόσωπο, περιβάλλον. Ζ βπδαληηλή δηακάρε πεξί ησλ εηθόλσλ Η βπδαληηλή εηθνλνκαρία έρεη απνηειέζεη κείδνλ δήηεκα ηεο βπδαληηλνινγηθήο έξεπλαο, έρεη, δε, θαηά θαηξνχο αληηκεησπηζζεί «σο θίλεκα κίαο πξσηνκεηαξξχζκηζεο, κία πξνζσπηθή θαη ηδηφηππε απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή, φςε κίαο καδηθήο ζεζκηθήο αλαδηάξζξσζεο ζην Βπδάληην, αηαβηζηηθή αληίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ιαηξείαο ησλ εηθφλσλ, μεληθή παξέκβαζε ζηελ νξζνδνμία, πνιεκηθή πεξί ηεο ζέζεο ηνπ ηεξνχ ζηε βπδαληηλή θνηλσλία, αληίδξαζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο ηάμεο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο πνπ δηακφξθσζε ην O Γεψξγηνο Θ. Αξακπαηδήο είλαη Δξεπλεηήο ζην Κέληξνλ Δξεχλεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Δ-mail:

9 πξψηκν Βπδάληην, επηζηεκηθή θξίζε θαη ζπλέρεηα ησλ ρξηζηνινγηθψλ πνιεκηθψλ ηεο βπδαληηλήο ζενινγίαο». Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνςίζαληα ηα αλσηέξσ Charles Barber, απνηειεί απηφλνκν αηζζεηηθφ πξφβιεκα (Barber 2002, 10). Δηδηθψηεξα, ε εηθνλνθηιία εμεηάζζεθε απφ θηινζνθηθήο απφςεσο ζην πιαίζην ησλ ζεσξεηηθψλ αλαπηχμεσλ ησλ Ισάλλε Γακαζθελνχ, Θεφδσξνπ ηνπδίηε θαη Παηξηάξρε Νηθεθφξνπ. Η αλάιπζε εδψ παξαπέκπεη ζε επηρεηξήκαηα ελλνηνινγηθψλ δηαθξίζεσλ φπσο ε δηάθξηζε εηθφλνο θαη εηθνληδνκέλνπ ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνχ (ε νπνία ζπκίδεη θάπνηε ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλνκέλνπ ), ή ζε δεηήκαηα αξηζηνηειηθήο παξάδνζεο (γηα ηνλ Παηξηάξρε Νηθεθφξν), ή πιαησληθήο παξάδνζεο (γηα ηνλ Θεφδσξν ηνπδίηε). Δδψ, φκσο, ππεηζέξρεηαη έλα επηζηεκνινγηθφ δήηεκα: κε πνηφ ηξφπν επηρεηξήκαηα θαη έλλνηεο ηεο θηινζνθηθήο παξάδνζεο ζρεκαηίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή θαηαζθεπή φπσο ε εηθνλνθηιία. Σν αληίζεην είλαη ην πην απηνλφεην: ε ζεσξία ηεο εηθνλνθηιίαο αληιεί απφ ηελ θηινζνθηθή παξάδνζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη ην ελλνηνινγηθφ θαη επηρεηξεκαηνινγηθφ νηθνδφκεκά ηεο. Η θηινζνθηθή έξεπλα νθείιεη λα αλαδεηήζεη κία παξάδνζε, ε νπνία νδεγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηθνλνθηιίαο. Η θηινζνθηθή απηή παξάδνζε νθείιεη λα ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηνπ ξσκατθνχ εγεκνληζκνχ, ηεο ρξηζηηαληθήο αλζξσπνινγίαο θαη θνζκνινγίαο, θαη ηεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Κάπνηεο κειέηεο δηαλνίγνπλ εξεπλεηηθέο νδνχο πξνο ηνλ εληνπηζκφ απηήο ηεο παξάδνζεο. Γηα ηνλ P. Odorico έλα ξεχκα ιατθήο θηινζνθίαο επεμεξγάδεηαη ηελ ηδέα ηνπ αλάινγνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ ππφ ρξηζηηαληθνχο φ- ξνπο (Odorico 1995, ). Η έλλνηα ηνπ αλάινγνπ έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζηε θηινζνθία ζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θαληαζηαθνχ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη, θπξίσο, ηε ζρέζε λνεηνχ θαη πιηθνχ θφζκνπ. Βπδαληηλή εηθνλνγξαθία θαη εηθνλνινγία Η δηάθξηζε εηθνλνγξαθίαο θαη εηθνλνινγίαο παξαπέκπεη ζηε δηαθνξά κεηαμχ κειέηεο ησλ εηθφλσλ σο πξνο ηα κνηίβα θαη ηα εηθνληθά πεξηερφκελά ηνπο, θαη κίαο πιένλ πξνσζεκέλεο αλάιπζεο ζην εζσηεξηθφ πην δηεπξπκέλσλ πνιηηηζηηθψλ πιαηζίσλ, φπνπ νη εηθφλεο αλαγλσξίδνληαη σο ζπκπησκαηηθέο κίαο δνζκέλεο θνπιηνχξαο. Η εηθνλνγξαθία έρεη καθξαίσλε παξάδνζε, ε νπνία μεθηλά απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ηνλ Πιίλην ηνλ Πξεζβχηεξν γηα παξάδεηγκα, έσο θαη ηε ζχγρξνλε αηζζεηηθή. Η εμέιημε ηεο κνληέξλαο εηθνλνγξαθίαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην φλνκα ηνπ Aby Warburg ( ), ν νπνίνο ζπλέδεζε ζηελά ηελ εηθνληθή ηέρλε κίαο επνρήο κε ηηο ζξεζθεπηηθέο, θηινζνθηθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξβεί ηηο απιέο θνξκαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο καζεηήο ηνπ, ν Erwin Panofsky, δηέθξηλε ηξία επίπεδα αλάιπζεο σο πξνο ηελ 2

10 πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηθφλσλ, ην νπνίν απηφο δελ έβιεπε δηαθξηηά απφ ηε ζπνπδή ησλ κνξθψλ ηνπο (βι. Panofsky 1972). Σν πξψην επίπεδν, ην πξν-εηθνλνγξαθηθφ ή πξσην-εηθνλνγξαθηθφ, δελ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο απιήο πξφζιεςεο (perception). Σν δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζε κία πην εμεηδηθεπκέλε αλαγλψξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εηθφλσλ. Σν ηξίην επίπεδν, ηέινο, ην θαζεαπηφ εηθνλνινγηθφ, αζρνιείηαη κε ηε ζεκαζία ησλ εηθφλσλ. Η δηάθξηζε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζεκαίλεη, άξαγε, κία ζηαδηαθή ε- γθαηάιεηςε ηεο αζψαο καηηάο εκπξφο ζηνπο δαηδάινπο ηεο πνιηηηζκηθήο π- πνςίαο; Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ νηθεηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ απφ ηνπο ιφγηνπο ζε ζεκείν πνπ ην θχξην γλψξηζκά ηνπο, δειαδή ε εηθνληθή ακεζφηεηά ηνπο, λα ιεζκνλείηαη πίζσ απφ ηελ επίθιεζε πιεξνθνξηψλ, εξκελεηψλ θαη αλαιχζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εηθφλα απνβαίλεη, δπζηπρψο, θείκελν κέζα απφ κία θαηάθσξε νληνινγηθή δηαζηξέβισζε. Δίλαη, επνκέλσο, θαίξηαο ζεκαζίαο ε φπνηα εηθνλνινγηθή αλάιπζε λα κε ράλεη ηελ επαθή κε ηελ πξσην-εηθνλνγξαθηθή πξφζιεςε, ε νπνία είλαη θαη ε βάζε ηεο εηθνληθφηεηαο. Καη νπζία, ε δηάθξηζε παξαπέκπεη ζε κία δηαθνξά ε νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ έλλνηα ηεο κνξθήο, ηδεαηήο ή νλνκαηηθήο. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή ηεο εηθνλνινγηθήο αλάιπζεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απνβιέπεη ζε κία αλάγλσζε κνηίβσλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή ηζηνξία, δειαδή ζηνρεχεη ζε κία ζεκαηνγξαθηθή αλάγλσζε. Γελ είλαη, φκσο, απηφο ν ηξφπνο πνπ πξέπεη λα ελλνείηαη ε εηθνλνινγία, ε νπνία δελ πξέπεη λα ράζεη ηελ επαθή ηεο κε ηελ πξνζιεπηηθή ακεζφηεηα ή ιατθφηεηα (folk iconicity) θαη ηελ νληνινγία ηεο εηθφλαο. Η πξνζέγγηζε ησλ εηθφλσλ ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο εγθισβίδεηαη ζπρλά ζε κία αληίζεζε κεηαμχ ξεαιηζκνχ θαη πίζηεο. Η εηθνλνινγηθή αλάιπζε ζθνπφ έρεη εδψ λα θαηαδείμεη ην άγνλν ηεο αληίζεζεο θαη λα δηεπξχλεη ηα γισζζηθά φ- ξηα ηεο αλάιπζεο. Η αληη-ξεαιηζηηθή θαη αξρήλ ζηάζε δείρλεη λα είλαη ε πιένλ πξνζνδνθφξα ζην επίπεδν ηεο αλάγλσζεο ηνπ εηθνληθνχ γεγνλφηνο. Ο ξεαιηζκφο δελ κπνξεί, ζε έλα ζεκείν ή ζε έλα άιιν, παξά λα απνθαλζεί γηα ην αβάζηκν ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνληθφηεηαο. Η πξνθάλεηα ηνπ θαθνχ ζηε θχζε είλαη εδψ έλα ζχλεζεο επηρείξεκα, ελψ ν θνηλφο εκπεηξηζκφο αδπλαηεί λα πξνβεί ζε ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο. Σί ζεκαίλεη, άξαγε, γηα έλα ηέηνην εκπεηξηζκφ ε ζετθή πξνθάλεηα; Ωζηφζν, ν θνηλφο εκπεηξηζκφο δελ είλαη θηινζνθηθά εμνπιηζκέλνο ψζηε λα ακθηζβεηήζεη ηε ζξεζθεπηηθή βεβαηφηεηα, ε νπνία ζην εζσηεξηθφ ηεο κεηαθέξεη ηελ ηδέα ηεο ζείαο αγλσζίαο (ρσξίο, σζηφζν, λα πεξηνξίδεηαη εθεί, φπσο πνιινί θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ). Η δηάθξηζε κεηαμχ πξνηαζηαθήο βεβαηφηεηαο θαη ινγηθφηεηαο είλαη εδψ ην δηαθχβεπκα. Ωζηφζν, νχηε ε πνιηηηζηηθή ππεξάζπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνληθφηεηαο σο κέξνο, επαθξηβψο, κίαο θνπιηνχξαο, βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε. Ο ζξεζθεπηηθφο αληη-ζθεπηηθηζηήο αγλνεί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θαη κάιηζηα επηδεηθηηθά, ηελ απηφλνκε αμία ηεο θνπιηνχξαο. Δίλαη γλσζηφ, πάλησο, φηη ε ζξεζθεπηηθή ηέρλε ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζ- 3

11 ζαο ησλ ηερλψλ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπο (φπσο, άιισζηε, θαη ζηνλ θαζεαπηφ εκπινπηηζκφ ησλ γισζζψλ). Σν ζπκπέξαζκα είλαη έλα: ε πξαγκαηηζηηθή ππεξάζπηζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνληθφηεηαο ράλεη ην ζηφρν ηεο. Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα νθείιεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κέξνο ηεο ζείαο νξαηφηεηαο. Η εηθνληθφηεηα εδψ δελ απνηειεί ηκήκα κίαο δηαδηθαζίαο πξφζιεςεο ελφο εμσηεξηθνχ θφζκνπ θαη ηεο εληχπσζήο ηνπ ράξε ζε κία ε- γθεθαιηθή αηζζαληηθφηεηα. Οη θαηλνκελνινγηθέο αληηξξήζεηο σο πξνο απηφ εμαθνινπζνχλ λα είλαη έγθπξεο. Η εηθνληθφηεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη επαθξηβψο κέξνο ηεο ζσκαηηθφηεηαο. Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα πξνζζέηεη ηελ ηδέα ηεο νξαηφηεηαο σο ζείαο ελζσκάησζεο. Έρνπλ, άξαγε, νη εηθφλεο εδψ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ρξήζε κε ηηο ιέμεηο; Οη εηθφλεο έρνπλ ηαπηφρξνλα παξακπζεηηθή θαη κπζηαγσγηθή αμία ζην πιαίζην ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο. Η κπζηαγσγηθή ζπλίζηαηαη εηδηθφηεξα ζηελ παξαπνκπή ηνπ νξαηνχ ζην αφξαην θαη αζχιιεπην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη, άιισζηε, απφ δεηλή απζηεξφηεηα. Η ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα δελ είλαη έλα παξάζπξν ζηελ νξαηή πξαγκαηηθφηεηα, αιιά ζηνπο νπξαλνχο. Η ξεαιηζηηθή νπδεηεξφηεηα ράλεη εδψ ηελ εγθπξφηεηά ηεο ζε πιήξε αληηζηνηρία πξνο ηε ζξεζθεπηηθή ππεξβαηηθφηεηα ηεο ινγηθφηεηαο. Η ζχιιεςε απηή γίλεηαη πιήξσο απνηππψζηκε ζηηο εηθνληθέο κνξθέο. Μπνξνχκε, εμ άιινπ, λα νκηινχκε εδψ γηα κία εηθνληθή ππεξ-θπζηνθξαηία (supernaturalism). Γηαθξίλνληαο κεηαμχ ηεο πξσηνεηθνλνγξαθηθήο πξφζιεςεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνλνινγίαο, νθείινπκε λα νκηινχκε γηα πέξαζκα απφ ην πξν-ινγηθφ ή πξσην-ινγηθφ πξνο ην κεηαινγηθφ. Σν πέξαζκα απηφ απνπνηείηαη πιήξσο ηελ ηδέα ηεο επαιεζεπζηκφηεηαο. Σν έξγν ηνπ André Grabar γηα ηε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία είλαη σο πξνο απηφ ην ζεκείν εμφρσο ελδεηθηηθφ, θαζψο απηφο εθθεχγεη ηνπ ζηελνχ πιαηζίνπ ηεο νκνινγηαθφηεηαο γηα λα εληάμεη ηε ζξεζθεπηηθή εηθνληθφηεηα ζε παξαδνζηαθέο έλλνηεο, φπσο ην πνξηξαίην ή ε αλαπαξάζηαζε. Σν δήηεκα ηεο θαηαγσγήο απνβαίλεη εδψ θαίξην θαζψο ε δεδνκέλε εηθνληθφηεηα εληάζζεηαη ζηε καθξά δηάξθεηα κίαο εηθνληζηηθήο θιεξνλνκηάο. Σν έξγν ηνπ Πισηίλνπ έπαημε ζηελ ελ ιφγσ παξάδνζε ζεκαληηθφηαην ξφιν θαη φπσο έγξαςε ν Grabar: «Η εηθνληθή πξαθηηθή δελ άξγεζε λα ζηαζεξνπνηήζεη έλα νξηζκέλν αξηζκφ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ λνεηνχ, ηφζν ζηεξεφηππσλ, αλ φρη θαη πεξηζζφηεξν, απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο θνηλέο ξεαιηζηηθέο εηθφλεο... (απηή ε ζεσξία) δελ κπνξνχζε παξά λα π- πνζηεξίμεη κία εθθξαζηηθή ηέρλε ε νπνία ζα επαχμαλε ηελ απφζηαζε κεηαμχ θχζεο θαη εηθφλαο». Οη πξαθηηθέο απηέο, θαηά ηνλ Grabar πάληα, πνπ π- πνγξακκίδνπλ ηε δηάθξηζε απφ ηε θχζε, είλαη νη αθφινπζεο: (α) έλα κνλαδηθφ επίπεδν θαη απνπζία βάζνπο (β) ηα πξφζσπα λα αλαθχνληαη ζε κία ηδεαηή επηθάλεηα παξάιιειε κε ην επίπεδν ηεο εηθφλαο (γ) ε παξάζηαζε 4

12 θσηνζηέθαλνπ (δ) ηα πξφζσπα λα επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε σο δηαθνζκεηηθά κνηίβα. Πνιινί έρνπλ ηνλίζεη ηε ζπλέρεηα κεηαμχ εηθφλαο θαη αλεηθνληθήο ηέρλεο. Η αησληφηεηα εδψ πξνζεγγίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ βάξνπο θαη ηνπ φγθνπ. Η πξνζσπνγξαθία ζην πιαίζην απηήο ηεο εηθνληθφηεηαο εθθεχγεη θάζε πξνζπάζεηαο αλάκλεζεο θαη αλαγλψξηζεο πξνο ηελ αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε κέζα ζε κία θνηλσληθή ηάμε θαη ηεξαξρία. Η εηθνλνθηιία, άξαγε, ηαπηίδεηαη κε ηνλ βπδαληηληζκφ; Οη απφςεηο γηα ην λφεκα ηεο εηθνλνκαρίαο είλαη πνιιέο. Ο Grabar απνθεχγεη ηελ αλαθνξά ζε έλλνηεο φπσο ζπκβνιηθφηεηα, αιιεγνξία ή αλζξσπηζκφο. Η εηθνληθή ηέρλε θαηνξζψλεη, θαη απηφλ, λα απνηππψζεη ην γεγνλφο θαη ην ζρφιην, ηελ πξνθάλεηα θαη ηελ απνζέσζε, ηνλ ήξσα θαη ηνλ κάξηπξα. Γηα ηνλ Grabar, φπσο ηνλίζακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε εηθνληθφηεηα ζπληζηά ηκήκα ηεο ζείαο ζσκαηηθφηεηαο ή ελζάξθσζεο. Η εηθφλα είλαη, δειαδή, κέξνο ηεο Υξηζηνινγίαο (Dagron 2005, ). Απφ ηελ άιιε, ε εηθφλα αλήθεη ζε κία θαηάηκεζε θαη θαηάηαμε ησλ επηζηεκψλ. Καηά πξψηνλ, έρνπκε ηηο απνθξπζηαιιψζεηο ζξεζθεπηηθν-ηζηνξηθψλ ζρεκαηηζκψλ σο επεμεγεκαηηθψλ ηεο αλέιημεο ηεο εηθνλνγξαθίαο, ζπρλά κέζα απφ έλα εμειηθηηθφ κνληέιν πνπ πξνζπαζεί λα θαηαδείμεη ηελ ζηαδηαθή απεμάξηεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηνλ κχζν. Η δηάθξηζε εηδψινπ θαη εηθφλνο πνπ επεηεχρζε θαηά ηνλ 4 ν αη. είλαη σο πξνο απηφ ζεκαληηθφηαηε. Καηά κία άπνςε, ε έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο απηνλνκίαο επαθνινπζεί ηελ πξψηε απηή δηάθξηζε. Απφ ηελ άιιε, ε αληίιεςε κίαο παξάζηαζεο σο εηθφλνο απαηηεί κία θάπνηα αηζζεηηθή ηάμε θαη έλα αηζζεηεξηαθφ πξνζβιέπνλ. Οη έλλνηεο ηεο ηεξαηηθφηεηαο, ηνπ ππεξβαηηθνχ ή ηεο πξνθάλεηαο αθνινπζνχλ. Η θαηάηκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ αθνινπζεί ηηο πξψηεο απνξίεο κε θαζεζπραζηηθφ ηξφπν: ζενινγία, αηζζεηηθή, έσο θαη εηθνλνινγία (iconology ή Bildwissenschaft βι. Hoeps 2000, ). Δηδηθψηεξα, ε πξψηκε ρξηζηηαληθή εηθνλνγξαθία ηξάθεθε απφ ηελ ειιεληθή, ζξεζθεπηηθή ή βαζηιηθή ηέρλε, θαη ηελ ηνπδατθή παξάδνζε ηεο Γαιηιαίαο. Η αξρηθή απνξία σο πξνο ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ ζείνπ γξήγνξα μεπεξάζηεθε, ηδίσο απφ ηνπο Καππαδφθεο παηέξεο θαη αξγφηεξα ηελ εηθνλφθηιε ζεσξία (Kemp, 1994). ηε Γχζε ε απάληεζε ζηε βπδαληηλή εηθνλνκαρία δφζεθε απφ ηνπο θαξνιίγγεηνπο ζενιφγνπο, αιιά ζηαδηαθά ε εηθνλνγξαθία θαλνληθνπνηήζεθε σο αλάινγν κπζηεξίσλ, φπσο ε επραξηζηία. Η αλαινγία απηή επεθηάζεθε ψζηε λα επηηξέπεη λέεο απεηθνλίζεηο, λέα πιηθά (αλδξηαληνπνηία), λέα πεξηερφκελα (Feld 1990). Η έληαζε κεηαμχ ζενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη εηθνλνγξαθηθήο παξαζηαηηθφηεηαο απνηέιεζε, ινηπφλ, ην πιηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο βπδαληηλήο εηθνλνινγίαο. Ο παξακπζεηηθφο θαη παηδαγσγηθφο ιφγνο ησλ εηθφλσλ, ζε ζπλέρεηα ηεο εηθνλνκαρίαο, απέθηεζε θαη ζενινγηθή νληφηεηα. Η αληίζεζε εζηθήο θαη αηζζεηηθήο, πνπ είλαη εληειψο νξαηή π.ρ. ζηνλ ζξεζθεπηηθφ ζηνραζκφ ηνπ Kierkegaard, εδψ ππεξβαίλεηαη, μεπεξλψληαο ηελ αξλεηηθφηεηα θαη ηελ επηθχιαμε θαηά ηξφπν πνπ λα ππν- 5

13 γξακκίδεηαη ην εζηθν-αηζζεηηθφ κέζα απφ κία εζηθή ηεο ηέρλεο. Οη ηεξαπνζηνιηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηθνλνγξαθίαο ήηαλ γλσζηέο ζην εζσηεξηθφ απηνχ πνπ απνθαινχκε νηθνπκέλε θαη νη νπνίεο, ζην 20 φ αηψλα αθφκε, έδσζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ θαηαζθεπή αξηζηνπξγεκάησλ φπσο ε ηαηλία Αντρέι Ροσμπλιόυ ηνπ Tarkovsky. ην ηζηνξηθφ επίπεδν, ε ζρέζε ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ εηθνλνκάρσλ κε ηνπο νκεγηάδεο ραιίθεο ηεο αξρήο ηνπ 8 νπ αη. απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο. Φαίλεηαη φηη γηα ηνπο εηθνλνκάρνπο ν κφλνο φξνο πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ ηε ζεία αλαπαξάζηαζε ζα ήηαλ ε θάζε εηθφλα λα εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο δσήο. Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο κφλν επηιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο έκβησλ φλησλ ήηαλ αλεθηέο, ζην κέηξν πνπ ε θάζε ελ ιφγσ αλαπαξάζηαζε ήηαλ νκννχζηα ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ θη έηζη επηηξεπφηαλ ε απεηθφληζή ηεο, αλ γηλφηαλ λα δξάζεη πξνθπιαθηηθά ή απνηξνπατθά (π.ρ. άγξηα ζεξία), αιιηψο φρη. Τπάξρεη, βέβαηα, αληίθαζε πξνο ηελ εηθνλνκάρν δξάζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ έκβησλ φλησλ θαη φρη ησλ ζείσλ εηθφλσλ. Οχηε ηα πνξηξαίηα ησλ εηθνλνκάρσλ απηνθξαηφξσλ θαηαζηξέθνληαλ, θάηη πνπ γηα ηνπο εηθνλφθηινπο ζήκαηλε ηελ ηαχηηζε ησλ πξψησλ κε ην πξφζσπν ηνπ Ναβνπρνδνλφζνξνο, ίζσο ζην πιαίζην κίαο θξηηηθήο ηεο απηνθξαηνξηθήο ζξεζθείαο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αζπλέπεηα ηεο εηθνλνκαρηθήο ινγηθήο πξνζέζεηε επηρεηξήκαηα ζηνπο αληηπάινπο ησλ. Αλ ν απηνθξάησξ θπβεξλνχζε ζην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ, πψο κπνξνχζε λα επηηξέπεη ηε δηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε, εθηφο θαη αλ ήηαλ ρξηζηνκάρνο; Ο André Grabar επαλεπξίζθεη ζηνπο κνπζνπικάλνπο ραιίθεο ηελ ίδηα ξήμε κεηαμχ ζείαο θαη απηνθξαηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο. Σνχην κπνξεί λα ζεκαίλεη κφλν φηη ε θνζκηθή ηέρλε δελ ήηαλ ηφζν θνζκηθή, αιιά ππνδήισλε έλα ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηεξάο θαη ζείαο ηέρλεο (Grabar 1957, ). πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδεηαη ε χπαξμε ελφο παξαδφμνπ: ε ζεσξία ηεο απψζεζεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ έκβησλ φλησλ. Ζ θξηηηθή ηεο αλαγελλεζηαθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο θπζηθόηεηαο Η εηθνλνινγία ζπλήζσο ζνιψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο θπζηνθξαηίαο κε ηελ αθεγεκαηηθφηεηα ή, αιιηψο, ηεο εηθνλνγξαθίαο κε ηνλ ξεαιηζκφ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. Η ζεσξία πξνζπάζεζε θαη εδψ λα ηαπηνπνηήζεη, θαζνξίζεη θαη ελαξκνλίζεη φια απηά κε κία ππνηηζέκελε επηζηεκνληθή απζηεξφηεηα θαη ππφ ηνπο πεηξαζκνχο, ηαπηφρξνλα, ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο. Η θαηλνκελνινγία ηνπ επηζηεκνινγηθνχ ξίγνπο ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ πξνθάλεηα ηεο αθήγεζεο. Σν φινλ ζπλδπάδεη έλα ζεζκηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ ηεο αθεγεκαηηθφηεηαο θαη κπνξεί θάιιηζηα λα δηεξκελεπζεί κε ηε ςπραλαιπηηθή ηδέα πεξί ηακπνχ. Η αλαδήηεζε απηή κίαο βαζηθήο δνκήο εκθαλίδεηαη αξρηθά λα ππαθνχεη ζε κία ινγηθή ιεηηνπξγηθνχ 6

14 ηχπνπ θαη ζε δπαδηθά ζρήκαηα ηεο κνξθήο παξάβαζε βία, απφδνζε άξλεζε θαη ζε ζρέζεηο αηφκσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γελεψλ, θχισλ θαη ηθαλνηήησλ, ζθηαγξαθψληαο ηα εηθνλνγξαθηθά ππνθείκελα. Σν βαζηθφ εηθνλνγξαθηθφ κνηίβν δελ είλαη απηφ ηεο γεληθήο (νληνινγηθήο) έιιεηςεο, φπσο πηζηεχεηαη γεληθψο, ηδίσο απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν ζεσξίαο, αιιά εθείλν ηεο δηπιήο έιιεηςεο, φπσο πξέπεη λα ιερζεί νξζφηεξα. Μία έιιεηςε ππνθξχπηεη κία άιιε κέζα απφ κία δηαιεθηηθή επηζπκίαο θαη αίζζεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν φινλ ζπληζηά κία κεηαθπζηθή παγίδα θαζψο αλνίγεηαη πξνο κία κεηαθπζηθή κάιινλ παξά κία αλαιπηηθή ζεκαζία, ε νπνία θαη ζηεξίδεηαη επάλσ ζε έλα εξκελεπηηθφ επηιεγφκελν θψδηθα. Απηφο ν ηειεπηαίνο ζπλππνζέηεη θαη ηελ εκπινθή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ αθεγεκαηηθφηεηα. ηελ χζηεξε κεηαπνιεκηθή ζεσξία αληί ηεο έιιεηςεο πξνηάζεθε ην παηρλίδη ηεο νκνηφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο, ην νπνίν ππνθξχπηεηαη θάησ απφ ηελ εηθφλα ηεο ελφηεηαο. Σν φξην, φκσο, ηνπ παηρληδηνχ βξίζθεηαη ζε πιεζηέζηαην ζεκείν: πψο ε επηζηήκε ηεο αθήγεζεο ζπκβαδίδεη κε ηελ ππνηηζέκελε αμηαθή νπδεηεξφηεηα ηεο επηζηήκεο; Μία απάληεζε κε ηελ κνξθή κίαο σο εάλ ζεψξεζεο είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε. Μία άιιε πηζαλή απάληεζε παξαπέκπεη ζην παηρλίδη ηεο ζπκκεηξηθφηεηαο, ηεο απψιεζεο θαη ηεο επαλεχξεζεο. ε αληίζεζε κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε επηζηεκηθή δηάλνημε δείρλεη πξνο ηελ θαηαζηαηηθφηεηα θαη ην θαηαζηαηηθψο γελφκελν. Η είζνδνο ζηελ θαη ε έμνδνο απφ ηελ θαηαζηαηηθφηεηα, ε θαζππφηαμε θαη ε αληίζηαζε, είλαη ε ζχζηαζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Ωζηφζν, ε έλλνηα κίαο θαληαζηαθήο νιφηεηαο απσζείηαη. Η έιιεηςε θαη ε κε-έιιεηςε δελ είλαη άιιν απφ ηελ εκπεηξία, ελψ ε α- θεγεκαηηθή ζπκβνιηθφηεηα δελ είλαη ην άιιν ηεο επηζηήκεο, ππφ ηελ έλλνηα πνπ νξίζακε απηήλ παξαπάλσ, δειαδή κίαο ζηξαηεγηθήο, αιιά είλαη απφηνθε ηεο ελ ιφγσ επηζηήκεο. Η γλψζε γέλλεζε ηελ αθήγεζε. Η ζπλήζεο επαλαιεπηηθφηεηα ηεο αθήγεζεο δελ είλαη άιιε απφ ηελ εκκνλή ηεο επηζηήκεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο ηεο επηζπκίαο γηα ζπλέρεηεο ησλ ηζηνξηψλ. Η θίλεζε δελ είλαη ηνπ αθεγεζέληνο θαη ηνπ αθεγνχκελνπ, αιιά ηνπ ζπγγλσζηνχ. Η ραξά ηεο αθήγεζεο δελ είλαη άιιε απφ ηε ραξά ηεο γλψζεο (φρη φκσο ην α- ληίζεην). Η νινπνίεζε ηνπ θαληαζηαθνχ είλαη κία ζεσξεηηθή πιάλε. Η ηδέα ηνπ ρψξνπ, αλ εθιεθζεί ζηε ζσζηή ηεο δηάζηαζε, κπνξεί λα θαηαδείμεη ηε δηφγθσζε ηεο απνιπηφηεηαο κίαο πξννπηηθήο κέζα ζηελ νπνία ε θίλεζε θαίλεηαη λα ραξάδεη θάηη ζαλ ζηνέο. Σνχην είλαη έλαο αθειήο αληηπξννπηηθηζκφο πνπ νξγαλψλεη κία νηθνλνκία ησλ αηζζεκάησλ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αγλνεζεί φηη ε αλαπαξάζηαζε ππνθξχπηεη ηελ αξρηθή ζρέζε γλσξίδνληνο θαη ζπγγλσζηνχ, κία ζρέζε επηζηεκηθή, ζηξαηεγηθή, δειαδή ζρέζε ηζρχνο, δειαδή θνηλσληθή ζρέζε. Ο ρψξνο κεηακνξθψλεηαη ζε ζθελή δειαδή, ιέγεηαη ζθελή αλ θαη είλαη ηφπνο ηεο γλσζηαθήο δηαδηθαζίαο. Μία πξννπηηθή θαη ε δξάζε δεκηνπξγνχλ ην αίζζεκα ηνπ ξεαιηζκνχ ή αιε- 7

15 ζνθαλνχο, ελψ ην ζπκθέξνλ παξαπέκπεη ζηελ αλαδήηεζε ησλ ηνκψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αληηθεηκελνπνηήζεηο, πνιιαπιέο, πηνζεηνχκελεο, αλαηξνχκελεο, απσζνχκελεο, εχθνια αληηιεπηέο, αλ μεπεξάζνπκε ην θφβν ηεο θίλεζεο θαη εκπιαθνχκε ζην ζηνραζκφ ησλ ξήμεσλ. Απφ ηε κία, ε ζεηξά ησλ εηθφλσλ ελ-ζσκαηψλεηαη ζηεξεσηηθά κε απφβιεςε ηνλ έιεγρν. Η απφθιηζε ηνπ βιέκκαηνο θαη ηεο ηαχηηζεο δελ είλαη, σζηφζν, ιηγφηεξν πηζαλή. Σν έλα ζπλππάξρεη κε ην άιιν, ην έλα ππνβαζηάδεη ην άιιν κε επηζηεκηθφ ηξφπν, θαη ηίπνηε δελ ππνθαζηζηά ηελ έληαζή ηνπο. Η ζεσξία φηη ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ππνθξχπηνληαη παξαβιέπεη ηελ ελ ιφγσ έληαζε κέζα απφ κία βνχιεζε θαηαλφεζεο θαη έλα θεηκεληζκφ πνπ αλαδεηνχλ ην εγεκνληθφ κε ηξφπν ε- λαιιάμ νπζηνθξαηηθφ θαη θνξκαιηζηηθφ, θαηαιήγνληαο ζηελ πξναλαθεξζείζα ζεσξία ηεο αλαπαξάζηαζεο. Κξηηηθή ηεο πξννπηηθήο Η αλαπαξάζηαζε, έζησ θαη πνιεκηθά, παξαπέκπεη ζηε ζεσξία ελφο ππεξβαηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ελψ αιινχ εμεηάζζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαη ηερληθέο κε αληηθείκελν ηελ γλψζε θαη φρη ηελ θαη άηνκν ππνβνιή. Σν ίδην αλαηξέζεθε ε άπνςε ηνπ ζραζκέλνπ ππνθεηκέλνπ πνπ δηαηξεί επ άπεηξνλ ηηο δηεξγαζίεο ηεο πξφζιεςεο θαη επίγλσζεο, νη νπνίεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, δηαζπψληαη θαη δεζκεχνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. Ιδηαίηεξα απσζήζεθε ν εληνπηζκφο κίαο εηθφλαο σο αλαπαξαζηαηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν παξαπέκπεη, ηειηθψο, ζε κία θνζκν-ζεσξία. Γελ είλαη εδψ ν ηφπνο γηα λα επηρεηξεζεί ε θξηηηθή αλάιπζε ηεο θηινζνθίαο ησλ θνζκνζεσξηψλ, φπσο έρσ θάλεη αιινχ (Αξακπαηδήο 2008, 49-62). Αξθεί λα εηπσζεί φηη αλ θαη πηνζεηήζεθε κία ζπλεπαγσγηθή άπνςε ηεο ηέρλεο, απηφ έγηλε ρσξίο ηελ αλαγσγή ζε θάπνηα θνζκν-ζεσξεηηθή δηάζηαζε. Η έλλνηα ηεο επηζηήκεο επηηξέπεη αθξηβψο απηφ, ελψ πνιιαπιαζηάδεη ηηο πξννπηηθέο κέζα απφ κία δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο φρη απιψο ηνπ ζπγγλσζηνχ, αιιά θπξίσο ηνπ γλσξίδνληνο, σο είδνπο εχπιαζηεο χιεο. Δπίζεο, δελ πηνζεηήζεθε ε αξθηηθφηεηα κίαο αξραίαο ζχγθξνπζεο, αιιά ην θιαζηθφ επηζηεκηθφ δίδπκν: ππνθείκελν-αληηθείκελν, ππφ ηε ξηδηθή θξηηηθή καηηά πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Σνπηθά θαη ηαπηνινγηθά δεηήκαηα πξνηηκήζεθαλ επίζεο αληί γηα ην δίδπκν επηζεηηθφηεηα-θεηηρηζκφο. Σν βαζίιεην ηεο βίαο γηα απηή ηε ζπγθεθξηκέλε θνξά δεηήζεθε λα λνεζεί κέζα απφ ην βαζίιεην ηεο γλψζεο. Η παηξηαξρηθή απαγνξεπηηθφηεηα απνθιείζζεθε ζε φθεινο ηεο ζρέζεο ηάμεο-ππεξβνιήο, ελψ απηή ε ηειεπηαία δελ έγηλε θαλ ζπζθεπηή σο είδνο εκπξφζεηνπ Δίλαη. Σν εηδσζέλ ζεσξήζεθε ρσξίο θακκία αλαγσγή ζε ηδέεο πεξί ππνθεηκέλνπ, απνμέλσζεο, θαηαπίεζεο, αιιά ςχρξαηκα σο επηζηεκηθψο νξαηφ. Σν βιέκκα απνζηεηξψζεθε απφ ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο ζηεξεκέλεο επηζπκίαο θαη ηηο επαθφινπζεο αληηζηξνθέο ηεο ζε λαξθηζζηζκφ θαη ζε κεηαηξνπέο ππνθεηκέλνπαληηθεηκέλνπ (Lacan αιιά θαη Sartre βι. Αξακπαηδήο , ). 8

16 Ο ζεαηήο είλαη κε ππνθείκελν, έθθεληξνο σο πξνο απηφλ, δηεζπαξκέλνο ζε ηνπν-ζεηήζεηο γλσζηαθήο νηθνλνκίαο. Η επίηεπμε απηήο ηεο επηζηεκηθφηεηαο θαη φρη ε αλαπαξάζηαζε είλαη ην πξνο αλάιπζε. Η εηθνλνινγία δελ είλαη αλαπαξάζηαζε. Όπσο εηπψζεθε, ε βπδαληηλή εηθνλνγξαθία είλαη ξηδηθά αληη-ξεαιηζηηθή. Ρεαιηζκφο είλαη εδψ ε ηαχηηζε ηεο εηθφλαο κε ην παξηζηάκελν ή, αιιηψο, ε κηκεηηθή αλαπαξάζηαζε, ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ κία ζεηξά ηερληθψλ. Σν επηζηεκηθφ εξψηεκα απνβαίλεη θεληξηθφ ζην κέηξν πνπ ν ξεαιηζκφο ζπλεπάγεηαη ηελ αιήζεηα πεξί ησλ πξαγκάησλ. Η κειέηε, σζηφζν, δηέθξηλε απφ ηε ξεαιηζηηθή, θαηεγνξηθή ηαχηηζε ησλ πξαγκάησλ ηνλ επηζηεκηθφ ή ζηξαηεγηθφ εληνπηζκφ ηνπο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα είλαη εθείλν ηεο αιήζεηαο, ην νπνίν γηα ηνλ ξεαιηζηή εμαληιείηαη ζην δήηεκα ηεο αληαπφθξηζεο κε έλα επέθεηλα ηεο αλαπαξάζηαζεο. Γηα ηελ επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα ζηφρνο είλαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ηξφπσλ πνπ νη αιήζεηεο νξγαλψλνληαη θάζε θνξά θαη κνλαδηθά ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ιφγνπ. Καηαρξεζηηθά ηα πιαίζηα απηά ζεσξνχληαη σο θνηλσληθν-πνιηηηθά, ελψ ν βαζηθφο ηνπο πξνζδηνξηζκφο είλαη εθείλνο ησλ ιεινγηζκέλσλ πξαθηηθψλ ή ηερληθψλ. Η αιήζεηα είλαη παξαγσγή. Η ζεσξία ηεο αληαπφθξηζεο κπνξεί λα παξαπέκπεη, πνιχ απιά, ζε κία άπνςε ηνπ θνηλνχ λνπ. Η εηθφλα κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηνπ ζεαηή ηεο εηθφλαο. Απηφ, θαηαρξεζηηθά, επεμεγεί θαη ηελ έλλνηα ηεο εηθφλαο σο ειεγρφκελεο, ψζηε λα κε δψζεη ζηνλ ζεαηή ηελ εηθφλα πνπ νξηζκέλεο ζεζκηθέο ή ςπρνινγηθν/πξνζσπηθν/ππεξβαηηθέο αξρέο δελ επηζπκνχλ λα γίλεη γλσζηή ή, αληίζεηα, λα δψζεη ηελ εηθφλα πνπ νη ελ ιφγσ αξρέο επηζπκνχλ λα δψζνπλ. Πψο απνδίδεηαη, φκσο, κία εηθφλα κε επηζπκεηφ ηξφπν, ή πψο απνθξχπηεηαη αληηζηνίρσο; Δκθαλίδεηαη εδψ κία ζεσξία ηερληθψλ πξνο ή πξαθηηθψλ πξνο κεηάδνζε ή απφθξπςε. Απηέο νη ηερληθέο ή πξαθηηθέο ζεκειηψλνληαη ζε κία έλλνηα ακεζφηεηαο/δηαθάλεηαο ηεο εηθφλαο πξνο ηνλ ζεαηή θαη πξνο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Η πξαγκαηηθφηεηα εδψ, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην παξαζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζεαηή, αληηκεησπίδεηαη θαη απηφ ηνλ ηξφπν σο εμεκεξσκέλε ή ππνηαθηηθή πξαγκαηηθφηεηα, έηνηκε πάληνηε λα δνζεί. Μία ζπκβαζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε, ζην πιαίζην ηεο ν- πνίαο ε πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη σο θαηά ζχκβαζε, θαηαζηξέθεη ηελ η- δέα ηεο εμεκεξσκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η ζπκβαζηνθξαηία επεμεγεί, άιισζηε, θαη ηε δηαδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ ξεαιηζκψλ πνπ είδαλ ην θσο ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ελψ επηρεηξείηαη, ηαπηφρξνλα, ζε επίπεδν πξφζιεςεο κία πξνζπάζεηα απνκάγεπζεο ηνπ εθθέ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ωζηφζν, ε ζπκβαζηνθξαηηθή αληίιεςε είλαη άδηθε σο πξνο ην φηη πεξηνξίδεη ηνλ ξεαιηζκφ ζηα φξηα κίαο αλαπαξαζηαηηθήο πιάλεο. Ο θιαζηθφο θαζνιηθηζκφο, φπσο ζα δνχκε, δελ ππνζεκεηψλεη ηε δηαθάλεηα ηνπ θνηλνχ λνπ, αιιά κάιινλ εζηηάδεη κε εκθαηηθφ ηξφπν ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θνηλνχ λνπ. Τπφ απηή ηελ ά- 9

17 πνςε, θάζε ππνθεηκεληθή απνζπαζκαηηθφηεηα ηεο θνηλνλντθήο πξφζιεςεο απνξξίπηεηαη ζε φθεινο ηεο βεβαηφηεηαο ηνπ πξνο θνηλνλντθή πξφζιεςε δνζκέλνπ. Σν δνζκέλν απηφ, κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη εγγχεζε ηεο Υάξεο, είλαη φ,ηη απνθαιείηαη πξαγκαηηθφηεηα θαη κφλν κε δαηκνληθφ ηξφπν κπνξεί λα ηεζεί ππφ αίξεζε. Η εζηηαζκέλε θαη δηαξθήο θνηλνλντθή πξνζνρή απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία απηή ηεο Υάξεο ππφ ηε κνξθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με απηή ηε κέζνδν, δπλάκεη ηεο νπνίαο ε εηθφλα γίλεηαη ρξφλνο, πξνσζείηαη κία αληίιεςε ηεο εηθφλαο σο κε ρεηξαγσγίζηκεο, θάηη πνπ αληηηίζεηαη ζηελ ππφζεζε ελφο αιινηξησηηθνχ ξεαιηζκνχ. Αληίζεηα, ε ζενινγηθή/θαζνιηθή πξνζέγγηζε δελ έρεη πνιχ απφζηαζε απφ κία πνιηηηζκηθή ζεψξεζε ηνπ ξεαιηζκνχ φπνπ απηφο ν ηειεπηαίνο παξάγεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, φπσο εθείλεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ Quattrocento. Τπφ ηελ ίδηα πξννπηηθή, ε ραξηζκαηηθή θνηλνλντθφηεηα εκθαλίδεηαη σο εγγχεζε ηεο ιατθφηεηαο ησλ εηθφλσλ. Απφ ηελ άιιε, ε ζπκβαζηνθξαηία αδπλαηεί λα δψζεη απηφ ην νπνίν επαγγειίδεηαη, δειαδή ηελ απνκάγεπζε, ζην κέηξν πνπ νη θάζε θνξά ζπκβάζεηο εγγπψληαη γηα ηελ αιήζεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο εμνξίδνληαο ηελ ηδέα ηεο ιαζεκέλεο αλαπαξάζηαζεο, ή παξεκβάιινληαο ην ακθηιεγφκελν θξηηήξην ηνπ πξαγκαηηζκνχ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο επηζηεκηθήο θαηαζηαηηθφηεηαο νη πξαθηηθέο ή ηερληθέο πνπ δείρλνπλ-ιέλε ηελ αιήζεηα δηαζηέιινληαη έηζη ψζηε ε κεζνιάβεζή ηνπο λα ηαπηηζζεί ηειηθψο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πξαθηηθέο/ηερληθέο απηέο δελ είλαη νχηε κηθξφηεξεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία απνδίδνπλ φπσο πηζηεχεη ν ηππηθφο αλαπαξαζηαηηζκφο, νχηε κεγαιχηεξεο απφ απηήλ, φπσο δειψλνπλ ηφζν ν ζενινγηθφο ξεαιηζκφο, φζν θαη ε πνιηηηζκηθή εξκελεπηηθή. Οη πξαθηηθέο/ηερληθέο είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, αθφκε, απσζείηαη θαη ν ξεαιηζκφο, ν νπνίνο ππνθχπηεη ζε κία λνκηλαιηζηηθή ηκήζε, αιιά θαη ν ζθεπηηθηζκφο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Τπάξρεη βεβαησκέλε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο εθ φζνλ ππάξρνπλ ζπλαθείο ηερληθέο ή πξαθηηθέο πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ. Απφ ηελ άιιε, ε θνηλνλντθφηεηα θαηαξγείηαη γηα λα αλαδεηρζεί ε αηνκηθφηεηα ησλ πξννπηηθψλ. Πξννπηηθή είλαη θάζε κνξθή πξφζιεςεο, θαη φρη κφλν απηή ηνπ Quattrocento. Απηφ νδεγεί είηε ζε κία γεληθεπκέλε εξκελεπηηθή, είηε ζηελ πξαθηηθή κίαο κέξηκλαο ηνπ εαπηνχ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο νξζήο ζηάζεο (posture). Η ηειεπηαία απηή πξνζέγγηζε θαηαθξίλεη ηε κπζνπνίεζε ηνπ δνζκέλνπ, ηελ νπνία αληηθαζηζηά απφ κία γεληθεπκέλε αιιά φρη θνηλή βνχιεζε (βι. Caputo 2005). Μία αληίξξνπε πξνο απηή ηελ ηειεπηαία εξκελεία επηρείξεζε λα δψζεη ν δνκηζκφο. Δδψ ην ζεαζέλ αληηθαζίζηαηαη απφ ην ιερζέλ. Η παξαγσγή ησλ εηθφλσλ αλάγεηαη ηειηθψο ζην ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο γισζζηθήο παξαγσγήο. Η θξηηηθή δχλακε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεαηή απνξξνθάηαη απφ ην γισζζηθφ ζχζηεκα θαη κεηαηξέπεηαη ζε κέξνο ηεο. Η αξθηηθή ζπλνρή ηνπ ζπζηή- 10

18 καηνο εγγπάηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ νπζία, ζα ήηαλ νξζφηεξν λα εηπσζεί φηη ε πξαγκαηηθφηεηα αλαθχεηαη κέζα απφ κία δηάθξηζε ζπλνρήο κε ζπλνρήο. Η αλάγλσζε ηεο δηάθξηζεο εθιακβάλεηαη απφ ην ζεαηή σο πξαγκαηηθφηεηα, αλ θαη ε θαζεαπηή αλάγλσζε εληάζζεηαη ζηελ ίδηα δηάθξηζε. Πέξα από ηελ θαζππνηαγκέλε θύζε ηνπ πξννπηηθηζκνύ Ο ξεαιηζκφο ρσξίδεηαη ζε νληνινγηθή κέξηκλα θαη ζε επηζηεκνινγηθή κέξηκλα πεξί ηνπ πξαγκαηηθνχ. Απφ ηελ νληνινγηθφηεηα ηνπ δνζκέλνπ πεξάζακε ζε κία επηζηεκνινγηθή αληίιεςε πεξί πξαγκαηηθφηεηαο ησλ πξαγκάησλ άζρεηα πξνο ην ππνθείκελν, ην νπνίν κε απηφ ηνλ ηξφπν απνμελψλεηαη/ αιινηξηψλεηαη/ ππνθεηκελνπνηείηαη. Ο επηζηεκνινγηθφο ξεαιηζκφο εκθαλίδεηαη έηζη λα παξαπέκπεη ζηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ελφο θεληξηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαρσξίδεηαη απφ ην θπζηθφ/πιηθφ θφλην. Ο παξαδεηγκαηηζκφο απηφο κπνξεί λα είλαη θαηά πεξίζηαζε είηε απζεληηθφο, είηε αιινηξησηηθφο, ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα δηνιηζζαίλεη πξνο ην ιεηηνπξγηζκφ ηνπ δηιήκκαηνο: παξαδεηγκαηηζκφο ή ηερληθφηεηα. Ιζηνξηθά, θαηά ηνλ 20 φ αηψλα, ην ππνθείκελν εκθαλίδεηαη λα εθθεληξψλεηαη. Η επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα ζεσξεί ηελ νξνινγία απηή ελ κέξεη μεπεξαζκέλε θαη επηθαιείηαη ηελ ίδηα ηε γλψζε πέξα απφ ην ιαλζαζκέλν αίηεκα κίαο θξηηηθήο απφζηαζεο θαη ζην φλνκα κίαο ξηδηθήο θξηηηθήο πνπ ζηξέθεηαη ηφζν ελάληηα ζηηο κεηα-γιψζζεο, φζν θαη θαηά ησλ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ. Ο δνκηζκφο, απφ ηελ άιιε, είλαη ην ίδην αληηξεαιηζηηθφο, έηζη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ζπγγελήο, θάπσο, πξνο ηελ επηζηεκηθή απηή πξνζέγγηζε. Ο αληη-ξεαιηζκφο απηφο παξαβιέπεη, άξαγε, ην ίδην ην δήηεκα ηεο αλαθνξηθφηεηαο; Πψο, ηφηε, ηα γεγνλφηα γίλνληαη αληηιεπηά; Γηα ηνλ δνκηζκφ, ηα γεγνλφηα είλαη ιεηηνπξγίεο ή φςεηο ηεο γιψζζαο. Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ επηζηεκηθή θαηαζηαηηθφηεηα. Σν γεγνλφο δελ είλαη απνηέιεζκα κίαο δηαρξνληθήο θαηαγξαθήο, ελφο ηζηνξηθνχ, αιιά κέξνο ηεο δηαρξνληθφηεηαο, ξνή κέζα ζε κία άιιε ξνή, πάληνηε ελ ησ γελέζζαη, δηαθξηβψκελν ηνπηθά ή ζηηγκηαία κε ηξφπν αξραηνινγηθφ ή γελεαινγηθφ. Αληί λα παξαβάιιεη ηελ εηθφλα πξνο ηηο ιέμεηο, αληηπαξαηάζζεη ηελ εηθφλα πξνο ηε δφμα, εθθελψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πιαησληθή κεηαθπζηθή. Η ηδενινγηθή επηθξάηεζε ηνπ ξεαιηζκνχ είλαη δήηεκα ζεζκηθά επηζηεκηθφ ζε επίπεδν ηζρχνο. ε θξίζηκνπο ηφπνπο, ν ξεαιηζκφο απνβαίλεη επηηαθηηθφο. Ο ζεαηήο, φπσο θαη ζην δνκηζκφ, είλαη απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο αλ θαη ε εηθφλα εδψ δελ λνείηαη θιεηζηά σο ζεκεηνινγηθφ ζχζηεκα. Η αλαπαξάζηαζε δελ αληαλαθιά ηελ πξνλνκηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηζρπξήο αλαπαξάζηαζεο, αιιά πξαγκαηηθφηεηα θαη αλαπαξάζηαζε αιιεινεκπιέθνληαη, ελψ νη αληηθάζεηο ηνπο αλαιακβάλνληαη κέζα απφ κία πξνλνκηαθή παξάζηαζε. Η πξσηαξρηθή α-πιφηεηα ηνπ ζεκεηνινγηθνχ θαη ε πιηθφηεηα ηεο εηθφλαο ππνρσξεί κπξνζηά ζην δίδπκν εηθφλα-δφμα, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη έλαλ αξθηηθφ εκπεηξηζκφ. Η επηζηήκε 11

19 παξάγεη ππνθείκελν θαη αληηθείκελν, θαη απηφ επηηξέπεη ηελ ππέξβαζε αξλεηηθνχ ή ζεηηθνχ ξεαιηζκνχ. Γελ πξφθεηηαη, σζηφζν, γηα θάπνηα δηαιεθηηθή νινθιήξσζε. Σν ηέινο είλαη ζπγγλσζηφ θαη είλαη απηφ πνπ γλσξίδεη ν ζεαηήο. Σν βιέκκα είλαη γλψζε θαη είλαη ε ηερληθή/πξαθηηθή ηεο εηθφλαο. Γελ πξφθεηηαη γηα θάπνηα ζπκβνιηθή ηάμε πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έιιεηςε. Η εηθφλα ππνθξχπηεη κία ζεσξία ηεο εδνλήο, αιιά πξφθεηηαη γηα ηε ραξά ηεο γλψζεο. Ο γεληθεπκέλνο πξννπηηθηζκφο δελ πεξηνξίδεηαη ζην απεηιεηηθφ βιέκκα ηνπ Άιινπ, αιιά πξννησλίδεηαη κία αλαδήηεζε νξζήο ζέζεο πέξα απφ ηε ζπκβαηηθφηεηα. Νφεκα θαη Δίλαη εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ή, κάιινλ, παξάγνληαη ηαπηφρξνλα πέξα απφ ηελ εμνκνίσζε είλαη θαη ηαχηηζεο, έρεηλ θαη επηζπκίαο. Η ιατθφηεηα αλαιακβάλεηαη, ε ζεσξία ηεο αιήζεηαο απνζπλαξκφδεηαη, ε ζέαζε δελ ζεσξεηηθνπνηείηαη. Οη ζεσξίεο ηεο ππνςίαο απνβαίλνπλ ζεσξίεο ηεο κε-επηπρίαο. Η ξηδηθή θξηηηθή αληηζηξέθεη ηελ ηεξαξρία αλαγθαίνπ θαη ηπραηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο: ηα φξηα ηεο γλψζεο δελ απνθαιχπηνπλ ηηο γλσζηαθέο αλαγθαηφηεηεο, αιιά ηηο γλσζηαθέο ηπραηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθιείεηαη θαη ε πεξίθεκε αμηαθή νπδεηεξφηεηα ησλ επηζηεκψλ ζε φθεινο ηεο αλάδεημήο ηνπο ζε κνξθέο ειέγρνπ (πξαθηηθέο/ηερληθέο). Ο Foucault επηηίζεηαη ζηε θαηλνκελνινγία ηφζν ηνπ Sartre φζν θαη ηνπ Merleau-Ponty, αλ θαη αφξαηνη δεζκνί ηνλ ζπλδένπλ κε ηνπο θηινζφθνπο απηνχο (ν ζηξαηεπκέλνο θηιφζνθνο θαη ε άβπζζνο ηεο κε θηινζνθίαο ). Σί ππνθξχπηεη ε δηάθξηζε αξραηνινγίαο θαη γελεαινγίαο; Η αξραηνινγία απνθαιχπηεη ηα δηάθνξα επηζηεκηθά ζηξψκαηα κέζα απφ κία δηαλνεηηθή αλαζθαθή πνπ θέξλεη ζην θσο ηνπο γισζζηθνχο ζρεκαηηζκνχο ησλ επηζηεκψλ, ζηξψκαηα πνπ ε ελ ιφγσ κέζνδνο θαηαιήγεη λα ζπγθξίλεη θαη κφλν. Η γελεαινγία, απφ ηελ άιιε, εκπλεφκελε απφ ηε γελεαινγία ηεο εζηθήο ηνπ Nietzsche, επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηελ ηπραία α-ζπλέρεηα ησλ δηάθνξσλ απηψλ επηζηεκηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Η παξαηήξεζε θαη κφλν αζθεί έιεγρν, κία ζέζε πνπ εκπλέεηαη απφ ηνλ Sartre (Αξακπαηδήο ). Αιιά ε παξαηήξεζε εκπιέθεη κία δηπιή ζέαζε, λα βιέπεηο θαη λα είζαη νξαηφο ηαπηφρξνλα. Με ηνλ ίδην ηξφπν, γλψζε θαη έιεγρνο αιιεινεκπιέθνληαη ρσξίο ν δεχηεξνο λα είλαη απιψο πξντφλ ηεο πξψηεο. ηελ λεσηεξηθφηεηα ε παξαηήξεζε έρεη ζθνπφ ηελ θαλνληθφηεηα ή, κάιινλ, ηελ θαλνληθνπνίεζε. Δίλαη κία ζρεδφλ κεηξηθή εμνπζία. Έηζη, ε εηθφλα σο επηζηεκηθφ πεδίν κπνξεί λα εηδσζεί κφλν σο αιιεινεκπινθή εηθνλνινγίαο θαη αλαπαξάζηαζεο. Η ξηδηθή θξηηηθή αθνξά θπξίσο ην ζέκα ηεο παξαζηαηηθφηεηαο. ηελ θιαζηθή επνρή, κεηά ηνλ Descartes, ε παξαζηαηηθφηεηα απνβαίλεη θεληξηθή σο πξνο ηελ θαηάδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λφεζεο ζε ζεκείν πνπ λα ηαπηίδεηαη κε ηε λνεηηθή δηεξγαζία. Οη παξαζηαηηθέο ηδέεο παξαζηνχλ ηα πξάγκαηα φρη θαηά ηηο ηππηθέο ηδηφηεηέο ηνπο (ησλ ηδεψλ), αιιά θαηά ηελ αθαηξεηηθή, α- ληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηά ηνπο. Η παξαζηαηηθή ηδέα, σζηφζν, θαηά ηνλ Foucault, δελ είλαη αληίζηνηρε ησλ παξαζηνχκελσλ κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο 12

20 ζχγθξηζεο, αιιά λνείηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, σο αλα-παξάζηαζε: ε ηδέα είλαη παξάζηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο, ελψ νξηζκέλεο ηδέεο απηνεπαιεζεχνληαη αλα-παξαζηαηηθά σο μεθάζαξεο θαη δηαθξηηέο. Η ελφξαζε εγγπάηαη ηελ αλαπαξαζηαηηθή επαιήζεπζε, αιιά φρη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ απηή ε ηειεπηαία θαηαδεηθλχεηαη κε άιινπο ηξφπνπο. Οη ηδέεο, έηζη, δηαρσξίδνληαη απφ ηε γιψζζα, πέξα απφ ην θπζηθφ θαη ην ηζηνξηθφ. Η παξαζηαηηθή ζεσξία ηεο αιήζεηαο ζπλδπάδεη ηελ ππεξβαηηθή ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ εηθφλα. Ο Kant άζθεζε νμεία θξηηηθή ζηελ αλα-παξαζηαηηθφηεηα ησλ ηδεψλ πνπ εκθαλίδνληαη ηψξα σο παξάγσγα ηνπ λνπ, ηκήκαηα κίαο επηζηεκηθήο θαηαζηαηηθφηεηαο, δηαθξηηήο, σζηφζν, απφ ην θπζηθν-ηζηνξηθφ θφζκν. Ο ηφπνο ησλ ηδεψλ είλαη ην ππεξβαηηθφ πνπ δελ ελέρεη, φκσο, θακκία κεηαθπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο Herder ήηαλ εθείλνο πνπ επέκεηλε ζηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ηδεψλ θαη δέρζεθε ηελ θξηηηθή ηνπ Kant. Οη ηδέεο, σζηφζν, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ ηελ θαλνληζηηθή ηνπο δηάζηαζε. Ο Foucault ζα πξνζζέζεη δπν δηαζηάζεηο ζην δήηεκα ηεο παξαζηαηηθφηεηαο, ηε γιψζζα θαη ηνλ άλζξσπν. Η γιψζζα ινγίδεηαη απηφλνκε απέλαληη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ αλζξψπνπ σο εκπεηξηθνχ φληνο θαη επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο. Η αλαπαξάζηαζε δελ νδεγεί πιένλ ζηνλ άλζξσπν (ππνθείκελν), φπσο πίζηεπαλ ζηελ θιαζηθή επνρή. Οχηε ε θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή επηηξέπεη ην πέξαζκα απηφ. Οη θαληηαλέο πεγέο ηεο θνπθσηθήο θηινζνθίαο είλαη εκθαλείο, θαζ φζνλ ν άλζξσπνο αλήθεη ηαπηφρξνλα ζην εκπεηξηθφ θαη ην ππεξβαηηθφ πεδίν, αιιά θαη είλαη ζηνηρείν ηεο ηζηνξηθφηεηαο (βι. Caputo 2005). ην ηέινο-ηέινο, ηα δπν ζπλαληψληαη θάπσο ζηελ αλάκλεζε ηεο αξραίαο ζηάζεο δσήο (βίνο), θαη νη θπζηθέο νληφηεηεο έξρνληαη ζε πξψην πιάλν. Υξηζηηαληθή εηθνληθόηεηα θαη ζάξθα/ύιε ηνπ θόζκνπ Γλσξίδνπκε φηη ν Merleau-Ponty είλαη απηφο πνπ ππέδεημε κία παξάιιειε παξάδνζε ηεο θηινζνθηθήο αλέιημεο, ηελ νπνία απεθάιεζε κε θηινζνθία (non-philosophie). Απηή είλαη ην θχξην γλψξηζκα αιιά θαη ην αληηθείκελν κίαο κεζφδνπ κε ηελ ίδηα νλνκαζία. Η ζεκαζία ηνπ Merleau-Ponty έγθεηηαη θαη ζηε δηάθξηζε απηή ε νπνία, εμ άιινπ, καο επηηξέπεη λα νκηινχκε γηα ηελ εηθφλα σο κε θηινζνθία δειαδή φρη σο αηζζεηηθή, αιιά σο θηινζνθία. Δίκαζηε, άξαγε, ζε ζέζε λα μεπεξάζνπκε ηφζν εχθνια ην ρξηζηηαληθφ πεξηερφκελν ηεο βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο; Απηφ, ίζσο, δελ είλαη αλαγθαίν θαζψο, ζην εζσηεξηθφ ηεο παξάιιειεο απηήο παξάδνζεο, ν Υξηζηηαληζκφο είλαη κία κνξθή κε-θηινζνθίαο (ν Merleau-Ponty δελ λννχζε πνηέ, βέβαηα, ηε θηινζνθία σο ancilla theologiae βι. ηελ αλάπηπμε ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ, Merleau-Ponty 1996, 75 θ.επ.). Ο Υξηζηηαληζκφο ζεσξείηαη σο εζηία ππεξαλζξσπηλφηεηαο, αιιά φρη σο πξνο ηνλ ληηζετθφ αληη-ρξηζηηαληθφ ππεξ- 13

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα