ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ"

Transcript

1 ELEKTROMECHANICZNY SIŁOWNIK LINIOWY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ ΘΥΡΩΝ HU CZ SK ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВОРОТ СТВОРЧАТОГО ТИПА ELEKTROMECHANIKUS KAROS MEGHAJTÁS SZÁRNYAS KAPUKHOZ ELEKTROMECHANICKÝ LINEÁRNÍ POHON PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ELEKTROMECHANICKÝ LINEÁRNY POHON PRE KRÍDLOVÉ BRÁNY HU CZ SK INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ UTASÍTÁSUK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK TELEPÍTÉSHEZ, HASZNÁLATHOZ ÉS KARBANTAR- POKYNY A VAROVÁNÍ PRO INSTALACI, UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁVOD NA INŠTALÁCIU A UPOZORNENIA, POUŽITIE A ÚDRŽBA VERSIONE DP REV 0/008

2 HU CZ SK OPIS ELEMENTÓW OP ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OP ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ OP OP részletezett robbantott leírása SPECIFICKÝ POPIS OP ŠPECIFICKÝ OPIS OP 6 RI OP007 RI OP00 6 OP00 7 RI OP OP008 RI OP00 8 RI7700 OP000 OP009 RI700 OP00 9 RI OP OP000 RI OP00 0 RI7900 OP00 OP00 RI OP006 RI OP00 00COPERTINA (PL-GR-RU-HU-CZ-SK)Life.indd :0:07

3 HU CZ SK INSTALACJA STANDARDOWA ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ СТАНДАРТНЫЙ МОНТАЖ ÁLTALÁNOS TELEPÍTÉSI RAJZ STANDARDNÍ INSTALACE NÁVOD NA INŠTALÁCIU A UPOZORNENIA, HU CZ SK Tab.: części składowe i urządzenia typowej automatyki, patrz rysunek. Πίνακας : στοιχεία και συσκευές τυποποιημένης αυτοματοποίησης Табл.: детали и приспособления типового привода, представленного на рис. Tab.: általános automatikához tartozó robbantott rajz, lásd ábra. Πίνακας : díly a zařízení pro standardní automatizace. Табл.: Komponenty a zariadenia štandardnej automatiky, pozri schému. OP009 col. HU CZ SK Tab. : opis zawartości opakowania siłownika OPTIMO, patrz rysunek. Πίνακας : περιγραφή και περιεχόμενο μηχανισμού OPTIMO. Табл.: описание привода регулятора OPTIMO, см. рис. Tab. : OPTIMO szetthez tartozó doboz tartalma, lásd ábra. Πίνακας : popis a obsah sady řídící jednotky OPTIMO. Табл.: Popis obsahu kompletu pohonu OPTIMO, pozri schému. OPTIMO OPTIMO Manuale di istruzioni Manuale di istruzioni AUTOMATIC DOOR OPENING OP000 COL 00COPERTINA (PL-GR-RU-HU-CZ-SK)Life.indd :0:09

4 OP00 00COPERTINA (PL-GR-RU-HU-CZ-SK)Life.indd :0:

5 OBSAH.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.0 INŠTALÁCIA. Vymedzenie použitia.. Štandardná inštalácia.. Poloha zadnej a prednej konzoly.. Poloha pohonu a nastavenie koncových spínačov.. Odblokovanie pohonu..0 PREPOJENIA A ZAPOJENIA. Elektrické zapojenie pohonu.. Riadiaca jednotka pohonu.0 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, ÚDAJE O VÝROBCOVI, PLÁNOVANÉ POUŽITIE..0 NÁVODY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA. 6.0 ÚDRŽBA DEMOLÁCIA A RECYKLÁCIA VYHLÁSENIE O ZHODE 8 TECHNICKÉ ÚDAJE Spoločnosť LIFE home integration si vyhradzuje právo výrobok technicky modifikovať bez predchádzajúceho upovedomenia, pričom sa zachová rovnaké použitie a funkčnosť výrobku. POSLOVENSKY OP Nevratný V elektromechanický pohon pre závesné brány, s mechanickými koncovými spínačmi. OP UNI OP UNI Hlavný napájací zdroj V 0 V AC 0 Hz Napájací zdroj elektronickej jednotky LIFE V V DC Doska elektroniky LIFE: GE UNI R Áno ( motor) Áno ( motory) Max. napájanie W Max. vstup A + Vstupný prúd vo vedení (0V),, Tlaková sila N 00 Spôsob mazania Typ Trvalé mazanie Koncové spínače (mechanické) Redukčný pomer / 67 Max. dojazd ramena mm 0 Prevádzková teplota C od -0 do +70 Stupeň ochrany IP Čas otvárania na 90 s 8 Max. vyťaženosť % 80 Štandardný pracovný čas min. 0 Motorová izolačná trieda D Čas nabíjania akumulátora * h 8 Hmotnosť pohonu kg,7 Rozmery mm 90x7x0 Použitie v kyslom, slanom a potenciálne explozívnom atmosférickom prostredí nie Max. rozpätie krídla a hmotnosť m 00 kg *Pre Ah akumulátor (voliteľný a inštalovaný v ovládacom paneli). MANUALE (SK) MODIF Life.indd :8:7

6 .0 INŠTALÁCIA. Vymedzenie použitia Počas inštalácie sa musí zohľadniť typ a výška brány, tvar krídel a poveternostné podmienky, ktoré vymedzujú oblasť použitia brány. Všetky číselné údaje v nižšie uvedenej tabuľke sú približné. OP00 mm 70 mm 8 mm 0 MAX mm 660 mm 60 Tabuľka č. : Vymedzenie použitia modelu OP Max. rozpätie krídla (m) Max. hmotnosť krídla (kg),0 00,00 00 mm 6 OP00 mm 60. Štandardná inštalácia ) DVOJKRÍDLOVÝ SYSTÉM: Nominálne hodnoty pre krídla a sú pre funkciu automatiky zásadné. Krídlo : Keď je brána zatvorená, otvára sa ako prvé (tabuľka č.,.). Krídlo sa zatvára ako druhé, keď je brána otvorená, až po krídle. Krídlo : Keď je brána zatvorená, otvára sa ako druhé (tabuľka č.,.). Keď je brána otvorená, zatvára sa ako prvé pred krídlom. OP00 ) JEDNOKRÍDLOVÝ SYSTÉM: Krídlo : jediné krídlo brány. OP00 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :8:

7 Hodnota C podpornej konštrukcie nesmie presahovať hodnotu uvedenú v schéme č.. Ak presahuje danú hodnotu, je nutné pokračovať v montáži konštrukcie dovtedy, kým nedosiahne požadovanú hodnotu. Zabráni sa tak nárazu lineárneho pohonu do okraja konštrukcie pri zatváraní brány. Montáž sa vykoná na mieste inštalácie lineárneho pohonu, pričom musí výškou umožňovať prechod pohonu. A Schéma OP00 uvádza hodnoty pri inštalácii. Schéma č. uvádza hodnoty A a B pri 90 otváraní krídla (uhol α). B C Tabuľka č. : Hodnoty pri inštalácii pohonu D Otváranie A max B max C max D* mm mm mm mm D ( * D max. osová vzdialenosť) OP00 Odporúčame nevoliť navzájom príliš odlišné hodnoty A a B, aby sa zaručil pravidelný pohyb krídel a minimálne zaťaženie pohonu. Hodnota A: ak sa zvýši, zvýši sa aj uhol otvárania, tlak na krídlo sa zníži a zvýši sa rýchlosť okraja. Hodnota B: ak sa zvýši, zmenší sa aj uhol otvárania, tlak na krídlo sa zvýši a zníži sa rýchlosť okraja.. Poloha zadnej a prednej konzoly N.B. Vyvŕtajte otvor () v kvádroch (), priložte konzolu () a priskrutkujte skrutky (). Všetko musí byť vodorovné. Viď schému OP007. ) Určite polohu upevnenia zadnej konzoly pohonu podľa udanej hodnoty A, B a C, ktoré sú uvedené v tab. č.. ) Skontrolujte, či je výstup trubice s elektrickými vodičmi pod konzolou (). ) Uistite sa, že máte dostatok priestoru na upevnenie (skrutkovanie alebo zváranie) prednej konzoly ku krídlu. ) Pripevnite (skrutkami, zváraním) zadnú konzolu do určenej polohy k pilieru. ) Zadná konzola musí byť úplne vodorovná. OP007 POSLOVENSKY a. Krídlo zatvorte po mechanický doraz zatvárania. b. Prednú konzolu () umiestnite vo vzdialenosti E- 6 mm nižšie od zadnej konzoly, viď schému OP008. Tabuľka č. : Hodnoty D a E pri inštalácii, viď schému D Udaná hodnota (D)) Udaná hodnota (E) 60 mm 6 mm E OP008 Hodnota E musí byť nepatrne nižšia (0 mm) než hodnota D (max. osová vzdialenosť), čím sa uľahčí lepšie nastavenie koncových spínačov. a) Prednú konzolu () dočasne zablokujte prepojením (). b) Skontrolujte konzolu v horizontálnej polohe, ako je uvedené v schéme (). MANUALE (SK) MODIF Life.indd :8:6

8 . Poloha pohonu a nastavenie koncových spínačov. Pohon odblokujte podľa návodu v kapitole ODBLOKOVANIE POHONU. Pohon odblokujete tak, že doň vložíte kľúč () a otočíte ho o 60 proti smeru hod. ručičiek. Pohon sa tým odblokuje, viď schému OP009. OP Sblocco. Odstráňte kryt (), odskrutkujte skrutku () a uvoľnite ju z háčikov; odskrutkujte skrutku () a odstráňte kryt zo špirálovej skrutky (). OP00 OP000. Pohon nadvihnite a vsuňte kolík zaisťujúci prírubu () do otvoru prednej konzoly (), viď schému. OP00. Vsuňte kovanie () do otvoru v zadnej konzole () a nasuňte vidlicu pohonu (6) na konzolu (); otvor prekryte kovaním, vsuňte skrutku (7) a priskrutkujte celý kváder k dorazovej matici (8), viď schému. MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:0

9 7 8 6 OP00. Skrutkami pevne pripevnite pohon (6) k prednej konzole (). 6. Niekoľkokrát bránu manuálne otvorte a zatvorte a skontrolujte, či je pohyb brány plynulý a či je pohyb pohonu paralelný s pohybom brány. 7. Podpora príruby musí dokonale kĺzať po skrutkovacej matici pohonu. Medzi skrutkovacou maticou príruby a koncovými spínačmi otvárania a zatvárania musí byť pri otvorenej a zatvorenej bráne aspoň mm priestor. 8. V prípade potreby použite iný otvor na zadnej konzole a zopakujte postup v bodoch c) a d). 9. Presne určite polohu krídel pri otváraní a zatváraní a nastavte polohu koncových spínačov nasledovne: bránu zatvorte po mechanický doraz zatvárania, kľúčom uvoľnite koncové spínače zatvárania () a polohujte ich tak, aby sa dotýkali podpory príruby (); pevne priskrutkujte skrutky a svorníky (6), otvorte krídlo do požadovanej otvorenej polohy, kľúčom uvoľnite koncové spínače zatvárania () a polohujte ich tak, aby sa dotýkali podpory príruby (); pevne priskrutkujte POSLOVENSKY OP00 OP00 Pripevnite prednú konzolu pohonu ku krídlu brány a zohľadnite pritom materiál krídla a spôsob upevnenia (skrutky alebo zváranie).. Zablokujte pohon podľa návodu v kapitole ODBLOKOVANIE POHONU.. Zozbierajte plastové a hliníkové obaly. MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:0 KY

10 . Odblokovanie pohonu POZOR: Montér musí pripevniť štítok odblokovania k manuálnemu kľúču odblokovania. Manuálna aktivácia odblokovania môže spôsobiť nekontrolovateľný pohyb brány, či už v dôsledku mechanického poškodenia alebo mechanicky nevyvážených podmienok. Pred zásahom odpojte automatiku od napájania. Na kľúč netlačte, mohol by sa zlomiť. Tento príkaz uvoľní prevod pohonu a umožní manuálny pohyb krídla; môže sa tiež použiť v prípade výpadku elektrickej energie alebo zlyhania inštalácie. Kľúč, ktorý slúži na odblokovanie, uchovajte na bezpečnom mieste. a) Nadvihnite ochranný kryt zámku (). b) Vložte trojhranný kľúč () do zámky a otočte o 60 proti smeru hodinových ručičiek; prevod brány je odblokovaný (). OP Sblocco 60 Bloccaggio c) Krídlo je odblokované a je ním možné manuálne manipulovať. d) Na opätovné zablokovanie krídla vložte trojhranný kľúč () do zámku a otočte o 60 v smere hodinových ručičiek; prevod sa opäť zablokuje. 6 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:08

11 .0 PREPOJENIA A ZAPOJENIA Pred elektrickou inštaláciou a zapojením si pozorne prečítajte kapitoly NÁVODY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA. Pohon musí byť zapojený do ovládacieho panelu GE UNI R od spoločnosti Life. Všetky úkony pri prepájaní a zapájaní sa musia vykonávať po odpojení ovládacieho panelu od zdroja napájania. Ak vypínač nie je viditeľný, vystavte tabuľku s nápisom POZOR: PREBIEHA ÚDRŽBA.. Elektrické zapojenie pohonu Prístup k elektrickej inštalácii pohonu získate tak, že snímete kryt () a odskrutkujete skrutky (), viď schému A. Elektrická inštalácia vo vnútri pohonu nesmie byť znefunkčnená. Tab. : Popis elektrických káblov Č. Zapojenie Typ kábla Napájanie motora Kábel x, mm Pripevnite napájacie vodiče () x, mm k prípojke (). Pamätajte, že červený vodič je + a modrý vodič je -. Upnite oddeľovač vodičov (6) tak, aby nebol vodič pri prípojke našponovaný. Fig. A Rosso Blu POSLOVENSKY OP008 OP Riadiaca jednotka pohonu GE UNI R je elektronická jednotka pre jednokrídlové a dvojkrídlové brány. 7 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:

12 .0 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Je prísne zakázané tento manuál s návodom kopírovať a reprodukovať bez písomného povolenia a následného overenia spoločnosťou LIFE home integration. Je prísne zakázané prekladať ktorúkoľvek časť manuálu do iných jazykov bez predošlého písomného poverenia a následného overenia spoločnosťou LIFE home integration. Všetky práva na tento dokument vyhradené. Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním svojich výrobkov. Užívateľom sa preto odporúča, aby si pozorne prečítali tento manuál. Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo poruchy spôsobené používaním automatiky so zariadeniami iných výrobcov. Takéto počínanie bude viesť k zrušeniu záruky. Spoločnosť LIFE home integration neprijíma zodpovednosť za škody alebo úrazy spôsobené nedodržaním spôsobu inštalácie, nastavania, údržby a používania, ako ich uvádza tento manuál a bezpečnostné pokyny v kapitole BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA. Spoločnosť LIFE home integration si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek úprav na svojich výrobkoch bez predošlého upovedomenia s ohľadom na zlepšovanie ich kvality. Tento dokument zodpovedá stavu automatiky, aký bol uvedený pri predaji. INFORMÁCIE O VÝROBCOVI Spoločnosť LIFE home integration je výrobcom automatiky OPTIMO (ďalej len výrobca ) a vlastníkom všetkých práv, ktoré sa vzťahujú na tento dokument. Informácie o výrobcovi podľa smernice 98/7/ES o strojných zariadeniach sú uvedené nižšie. Výrobca LIFE Home Integration S.r.l. Adresa: Via I Maggio, 7 0 FONTANELLE (TV) Taliansko Telefón: Fax: http: Identifikačný štítok s informáciami o výrobcovi je pripevnený na pohone. Štítok udáva typ výrobku a dátum (mesiac/rok) výroby. Ďalšie informácie týkajúce sa technických alebo obchodných otázok či privolania technika alebo objednávky náhradných dielov môže zákazník získať kontaktovaním výrobcu alebo oblastného zástupcu, od ktorého výrobok zakúpil. PLÁNOVANÉ POUŽITIE Optimo Je Nízkonapäťový Nevratný Kĺbový Elektromechanický Pohon Určený Výhradne Na Otváranie A Zatváranie Obytného Typu Jednokrídlovej Alebo Dvojkrídlovej Brány. Nesprávne Použitie Alebo Použitie Na Bránach Väčších, Než Je Uvedené V Kapitolách Technické Údaje A Vymedzenie Použitia, Sa Považuje Za Nedodržanie Plánovaného Použitia. Výrobca Odmieta Akúkoľvek Zodpovednosť Za Škody Spôsobené Nevhodných Používaním. Majiteľ Prijíma Plnú Zodpovednosť Za Nesprávne Použitie, A Preto Bude Záruka V Prípade Takého Poškodenia Zrušená. Akékoľvek Iné Použitie Než To, Čo Sa Popisuje V Tejto Príručke, Je Zakázané. Pohon Nie Je Dovolené Inštalovať Ani Používať V Prostredí, V Ktorom Môže Hroziť Výbuch. motorizované Brány Musia Spĺňať Platné Európske Normy A Smernice Vrátane En 60 A En 60. Pohon Je Možné Používať Len V Prípade, Že Je Dokonale Prevádzkyschopný, Vyhovuje Podmienkam Plánovaného Použitia A Zohľadňuje Bezpečnostné Podmienky A Návod Na Inštaláciu A Používanie. Akúkoľvek Poruchu, Ktorá Môže PredsTavovať Riziko Ohrozenia Bezpečnosti, Je Potrebné Ihneď Odstrániť. Brána Musí Byť Stabilná, Riadne Zavesená A Odolná Voči Ohýbaniu (Počas Otvárania A Zatvárania Sa Nesmie Ohýbať). Pohon Nemôže Kompenzovať Chybné Alebo Nesprávne Zavesenie Brány. Pohon Sa Nesmie Používať V Prostredí, Ktoré Je Ohrozené Zaplavením Pohon Nepoužívajte V Prostredí, Ktoré Sa Vyznačuje Drsnými Atmosférickými Vplyvmi (Napr. Slaným Vzduchom)..0 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNENIA Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo poruchy pohonu spôsobené nedodržaním pokynov v tomto manuáli a informácií o inštalácii, skúšobnej prevádzke, používaní a údržbe ako aj nižšie uvedených bezpečnostných pokynov. Inštaláciu, zapojenia, skúšky a skúšobnú prevádzku musí vykonať KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ktorej bude asistovať a na jej prácu dohliadať PROFESIONÁLNY MONTÉR. Neodborní montéri nesmú vykonávať na pohone žiadnu prácu, pretože má technické, procedurálne, normatívne a právne následky. Inštalácia pohonu si vyžaduje praktické a teoretické znalosti mechaniky, elektriky a elektroniky ako aj platnej legislatívy a predpisov v obore. Neodborná inštalácia JE PRÍSNE ZAKÁZANÁ, pretože nie je v súlade s platnými normami a zákonmi, a teda nezaručuje bezpečnú prevádzku automatiky. V prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností nepokračujte v inštalácii, zapojení ani skúšobnej prevádzke. Pred inštaláciou pohonu si pozorne prečítajte a naštudujte túto príručku. Pri nejasnostiach kontaktujte PROFESIONÁLNEHO MONTÉRA alebo VÝROBCU. Pohon montujte len na brány, ktoré sú správne zavesené a vyvážené. Brána, ktorá nie je správne zavesená a vyvážená, môže spôsobiť vážny úraz používateľovi a/alebo môže poškodiť pohon. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody a poruchy pohonu spôsobené nedodržaním pokynov v tomto manuáli. Pre prípad potreby tento manuál uchovajte na bezpečnom a ľahko dostupnom mieste. Počas inštalácie, pripájania, skúšobnej prevádzky a používania pohonu dodržiavajte všetky príslušné preventívne a bezpečnostné predpisy. V záujme bezpečnosti a optimálnej prevádzky pohonu používajte výlučne originálne náhradné diely, príslušenstvo, zariadenia a náradie na upevnenie. Nevykonávajte úpravy na pohone ani na žiadnom komponente. Takéto úkony môžu spôsobiť poruchy. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené úpravami výrobku. Pohon sa nesmie používať dovtedy, kým sa nevykonajú postupy spojené s nastavením, ako je uvedené k kapitole SPUSTENIE. Ak do vnútra pohonu vniknú tekutiny, odpojte elektrické napájanie a ihneď kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu. Používanie riadiacej jednotky v tomto stave predstavuje vážne nebezpečenstvo. Ak nie je možné poruchy a problémy opraviť alebo vyriešiť pomocou informácií v tomto manuáli, obráťte sa na Asistenčnú službu výrobcu. NÁVOD NA USKLADNENIE A UPOZORNENIA Prv než začnete s inštaláciou, pozorne si prečítajte kapitolu BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA. KVALIFIKOVANÁ OSOBA, ktorá bude pohon inštalovať, je zodpovedná za vykonanie analýzy rizík a za následnú reguláciu bezpečnostných zariadení automatiky. Pred inštaláciou zistite, či budete na ukončenie inštalácie automatiky potrebovať ďalšie zariadenia alebo materiály, ktoré vyhovujú konkrétnym podmienkam miesta použitia. Montér musí zhodnotiť, či teplotné rozmedzie uvedené na pohone (pozri kapitolu TECHNICKÉ ÚDAJE) vyhovuje miestu inštalácie. Pohon sa smie inštalovať na brány s osobitným prístupom pre chodcov len v prípade, že bude funkcia pohonu nefunkčná, kým je brána otvorená. Pred inštaláciou pohonu musí byť brána v dobrom mechanickom stave, musí byť správne vyvážená a musí sa správne otvárať a zatvárať. Uistite sa, že sa vylúčilo riziko zachytenia medzi otvorenú bránu a okolité časti pri otváraní. Všetky tlačidlá na otváranie/zatváranie určené na aktiváciu pohonu musia byť umiestnené tak, aby boli vo výhľade dverí a zároveň mimo pohyblivých častí. Ak nie je uvedené niečo iné, klávesy musia byť umiestnené minimálne vo výške, metra a nesmú byť prístupné nepovolaným osobám. Po inštalácii sa uistite, že je automatika správne nastavená a ochranné systémy a uvoľnenie riadne fungujú. Keďže automatika nedokáže riešiť problémy spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nedostatočnou údržbou brány, je prísne zakázané motorizovať bránu, ktorá nie je funkčná a zabezpečená. Počas inštalácie vždy postupujte podľa harmonizovaných noriem EN a EN. Pred inštaláciou sa uistite, či jednotlivé zariadenia vyhovujú automatike. Predovšetkým je potrebné starostlivo dodržiavať body spomenuté v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE. Nepokračujte v inštalácii, ak čo i len jedno zariadenie nevyhovuje plánovanému použitiu. Uistite sa, že miesto inštalácie nie je ohrozené zaplavením, neobsahuje zdroje tepla alebo otvoreného plameňa, požiaru alebo inej možnej nebezpečnej situácie. Počas inštalácie chráňte komponenty riadiacej jednotky pred vniknutím tekutín (napr. dažďa) a/alebo iných cudzích telies (zeme, štrku atď.). Obalové materiály sa musia likvidovať v súlade s miestnymi predpismi. Pri vŕtaní dier na upínanie si chráňte oči ochrannými okuliarmi. V prípade prác vyššie než m nad zemou, napr. pri inštalácii signalizačnej lampy alebo antény, musia byť montéri vybavení rebríkmi, bezpečnostnými pásmi, ochrannými prilbami a všetkým iným vybavením, ktoré vyžaduje zákon a normy v danom obore. Pozri smernicu 89/6/EHS v znení smernice 00//ES. 8 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:

13 ÚVODNÉ KONTROLY Pred inštaláciou je nutné vykonať nasledovné kontroly: ) Hmotnosť a rozmery brány nesmú presahovať vymedzené použitie (viď kapitoly TECHNICKÉ ÚDAJE a VYMEDZENIE POUŽITIA). Ak oblasť vymedzeného použitia presahujú, nesmie sa pohon OPTIMO inštalovať. ) Konštrukcia krídla brány musí byť vhodná pre inštaláciu pohonu a musí vyhovovať platným normám. Všetky zariadenia na zabezpečenie bezpečnej prevádzky musia byť k dispozícii. ) Krídla brány musia byť pevné a odolné; pánty musia vyhovovať rozmerom a hmotnosti krídel; medzery medzi jednotlivými časťami musia byť minimálne; časti sa musia pripevniť napevno. ) Pohyby brány pri otváraní a zatváraní musia byť plynulé; nesmú sa vyskytovať body väčšieho odporu pri rotácii alebo trenie. Bránu skontrolujte tým, že krídla manuálne niekoľkokrát otvoríte a zatvoríte. ) Krídla brány musia byť dobre vyvážené, t. j. nesmú sa hýbať, keď ich zastavíte v ktoromkoľvek bode počas otvárania alebo zatvárania. Uistite sa, že sa krídla počas pohybu neohýbajú a neodkláňajú z vytýčeného smeru. 6) Pánty krídel brány musia byť dokonale zvislé, čím sa zabráni odchýlkam pri prevádzke. 7) Keď sú dvojkrídlové brány úplne zatvorené, obe krídla sa musia dotýkať a presne zapadať po celej svojej dĺžke bez toho, aby na seba príliš tlačili alebo nadmerne nedoliehali. Musia byť tiež úplne zvislé. 8) Skontrolujte mechanický doraz pri otváraní a zatváraní. Musí byť: vhodný pre krídla brány a pevne zavedený do zeme; primerane masívny; bez prvkov, ktoré by pri zrážke mohli poškodiť krídla brány. 9) Oblasť inštalácie pohonu nesmie byť ohrozovaná zaplavením, a teda nesmie byť blízko pri zemi. 0) Povrchy (stĺp, pilier, stena atď.), na ktoré sa montujú držiaky pohonu, musia byť hladké, vertikálne, paralelné s krídlom a dostatočne pevné a kompaktné, aby bolo možné pohon bezpečne pripevniť. ) Použite vhodné upevňovacie postupy pre daný povrch (zváranie pri kovových trúbkach alebo skrutky a kotvičky pri murive). 6.0 ÚDRŽBA NÁVOD NA ÚDRŽBU A UPOZORNENIA Po ukončení skúšania automatiky sa nesmú parametre nastavenia meniť. Ak budú vykonané zmeny parametrov (napr. zmeny hodnôt napätia), MUSIA BYŤ OPÄŤ VYKONANÉ VŠETKY SKÚŠKY PODĽA PLATNÝCH NORIEM. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo poruchy pohonu spôsobené nedodržaním informácií v tomto manuáli a nižšie uvedených bezpečnostných pokynov. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody alebo poruchy riadiacej jednotky spôsobené nedodržaním pokynov na údržbu. Na zachovanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti pohonu dodržujte správne postupy pri čistení, kontrole a bežnej údržbe tak, ako sú opísané v tomto manuáli. Táto povinnosť prislúcha majiteľovi. Všetky kontroly, údržbu a opravy musí vykonávať PROFESIONÁLNY MONTÉR. Pri poruche, zlyhaní a pri všetkých ostatných úkonoch vždy najprv vypnite prívod elektrického prúdu, aby sa zamedzilo aktivácii brány. Pred vykonávaním údržbárskych alebo čistiacich prác vždy odpojte pohon od napájania. Majiteľ nesmie snímať kryt riadiacej jednotky, pretože obsahuje časti pod prúdom. Ak je napájacie vedenie poškodené, musí ho výrobca, technická asistenčná služba alebo osoba s obdobnou kvalifikáciou vymeniť a zabrániť tak nebezpečenstvu. Používajte výlučne originálne náhradné diely, príslušenstvo a upínací materiál. Na pohone nevykonávajte technické ani programové úpravy. Úkony tohto druhu môžu viesť k poruchám a/alebo riziku nehody. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené úpravami výrobku. Pred uvedením automatických alebo poistkových vypínačov do opätovnej prevádzky identifikujte a odstráňte vzniknutú poruchu. Požiadajte o to PROFESIONÁLNEHO MONTÉRA. Ak nie je možné poruchy alebo problémy opraviť alebo vyriešiť pomocou informácií v tomto manuáli, kontaktujte Asistenčnú službu výrobcu. Všetky práce spojené s údržbou, opravou alebo výmenou náhradných dielov sa zapisujú do záznamovej knihy údržby, ktorú ZALOŽÍ A DODÁ MONTÉR. ČISTENIE AUTOMATIKY POSLOVENSKY Pohon nikdy nečistite prúdom vody ani čistiacimi zariadeniami, ktoré využívajú vodu. Na čistenie nepoužívajte žieravé látky, rozpúšťadlá, riedidlá ani alkohol. Pred čistením vypnite napájací zdroj. a) Automatika je spravidla namontovaná vonku, a preto podlieha klimatickým zmenám, drsným poveternostným podmienkam a nánosom, ktoré môžu spôsobiť problémy. b) miesto nainštalovanej automatiky udržiavajte čisté, aby sa predišlo poruchám. c) Z miesta nainštalovanej automatiky vyzametajte kamienky, štrk, blato a iné nánosy. d) Udržiavajte mechanický doraz otvárania a zatvárania čistý. BEŽNÁ ÚDRŽBA Je potrebné, aby PROFESIONÁLNY MONTÉR raz za 6 mesiacov zopakoval sériu skúšok: Sériu skúšok otvárania a zatvárania prostredníctvom rádiového ovládania, vnútorných panelov s tlačidlami a prepínačmi; preskúšanie všetkých zariadení automatiky (fotobunky, citlivé pásy, blikajúce svetlo atď.). Kontrola požadovanej funkcie brány. Namazanie ložísk brány. Zopakovanie sérií skúšok uvedených pri skúšaní automatiky. 7.0 DEMOLÁCIA A RECYKLÁCIA OPTIMO sa skladá z rôznych materiálov. Preto je pri ich likvidácii potrebné postupovať rozličnými spôsobmi. Postupujte podľa platných predpisov krajiny, v ktorej sa automatika inštaluje, najmä pokiaľ ide o akumulátory (ak sú súčasťou dodávky). Likvidáciou poverte autorizovanú firmu. POZOR: Odpojenie pohonu od hlavného zdroja napájania musí vhodnými nástrojmi vykonať kvalifikovaný elektrikár. 9 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:

14 8.0 VYHLÁSENIE VÝROBCU O ZHODE Vyhlásenie o zhode podľa smernice 98/7/ES, príloha II, časť B (Vyhlásenie výrobcu o CE zhode). LIFE home integration Via Maggio, 7 0 FONTANELLE (TV) Taliansko vyhlasuje, že výrobok Pohon pre závesné brány OPTIMO spĺňa základné požiadavky ustanovené týmito smernicami: smernica 98/7/ES (pôvodne 89/9/EHS) o strojných zariadeniach v znení neskorších predpisov smernica 7//EHS o nízkom napätí v znení neskorších predpisov smernica 89/6/EHS o elektromagnetickej kompatibilite v znení neskorších predpisov spĺňa tiež nasledovné normy: EN :000 Priemyselné, komerčné a garážové dvere a brány Bezpečnosť pri prevádzke brán s motorovým pohonom - skúšobné metódy EN :000 Priemyselné, komerčné a garážové dvere a brány Bezpečnosť pri prevádzke brán s motorovým pohonom - Požiadavky EN 600-:997 Bezpečnosť strojných zariadení Elektrické zariadenia strojov Časť : všeobecné pravidlá EN 6090 Zariadenia informačných technológií Bezpečnosť Časť : Všeobecné požiadavky ETSI EN 089-:00 Elektromagnetická kompatibilita rádiových zariadení a prístrojov EN 000-:000 Rádiové zariadenia a systémy úzkopásmové zariadenia - Technické parametre a skúšobné metódy rádiových prístrojov s frekvenciou od do 000 MHz a výkonom do 00 mw. Výrobca tiež vyhlasuje, že vyššie uvedené komponenty nemožno používať, kým nie je vydané vyhlásenie o zhode so smernicou 98/7/ES pre systém, ktorého sú súčasťou. Fontanelle Meno zodpovednej osoby: Faustino Lucchetta Dátum : Funkcia: Podpis: Generálny riaditeľ 0 MANUALE (SK) MODIF Life.indd :9:7

15 00COPERTINA (PL-GR-RU-HU-CZ-SK)Life.indd :0:

16 Address: Via I Maggio, 7-0 FONTANELLE (TV) Italia Telephone: Telefax: http COPERTINA (PL-GR-RU-HU-CZ-SK)Life.indd :0:

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie

Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24. podzemný pohon krídlových brán. Prehľad dodávaných modelov Max Výkon Napájanie Typ FIT 230 Návod k montáži a obsluhe FIT FIT 230 / FIT 24 podzemný pohon krídlových brán Prehľad dodávaných modelov Max Menovitý Kondenzáto Max.sil Výkon Napájanie r a IP.hmotnosť Mazanie prúd motora

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Run. Návod a upozornenie pre montážneho technika. Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P

Run. Návod a upozornenie pre montážneho technika. Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P Run Pohony posuvných brán RUN1800 RUN1800P RUN2500 RUN2500P Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah: Run 1800/1800P 2500/2500P strana 1 Upozornenie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 4 2.1 Limity

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž

POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž POHON POSUVNEJ BRÁNY K500 Návod na montáž TRITON s.r.o., tel 02/4445 7945 Strana 1 z 12 Pohon posuvnej brány K 500 Dôleţité bezpečnostné inštrukcie Tieto inštrukcie sú dôležité z hľadiska bezpečnosti osôb.

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov

Riadiace jednotky POA1. Inštrukcie a upozornenia pre montérov Riadiace jednotky POA1 Inštrukcie a upozornenia pre montérov POA1 Obsah: strana strana 1 Popis výrobku 3 2 Montáž 3 2 Montáž 3 2.1 Typické priestorové usporiadanie systému 3 2.2 Predbežné kontroly 4 2.3

Διαβάστε περισσότερα

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika

pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika pohony posuvných brán Návod a upozornenie pre montážneho technika Obsah strana 1 Bezpečnostné inštrukcie 3 2 Popis výrobku a jeho použitie 3 2.1 Limity použitia výrobku 4 2.2 Typické usporiadanie systému

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry

Pohon křídlových bran - POP. Instrukce a upozornění pro montéry OLYMPS DOOR s.r.o. Pohon křídlových bran - POP Pohony křídlových bran Instrukce a upozornění pro montéry 1 2 3 4 5 6 OLYMPS DOOR s. r.o. Pohon křídlových bran - POP CZ Obsah: 1 Popis výrobku 2 strana 2

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie CT102

Návod na inštaláciu a použitie CT102 Návod na inštaláciu a použitie CT102 OBSAH 1 Bezpečnostné upozornenia 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Predstavenie produktu Opis riadiacej jednotky Popis pripojení Modely a technická špecifi kácia Zoznam potrebných

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak.

Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. Kompaktný frekvenčný menič pre riadenie čerpadiel na konštantný tlak. 1. CHARAKTERISTIKA 3 2. PRACOVNÉ PODMIENKY 3 3. UPOZORNENIE A RIZIKÁ 4 4. MONTÁŽE A INŠTALÁCIA 4 4.1 Upevnenie invertora na stenu vo

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB

Montážny návod a návod na použitie S Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B GB Montážny návod a návod na použitie S 201 Uložte si tento návod na bezpečné miesto. B 190.045-GB S 201 1 Technické údaje S 201 2 S 201 3 S 201 4 S 201 5 S 201 6 Návod na montáž a použitie Vážený zákazník!

Διαβάστε περισσότερα

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE

MANUÁL NA INŠTALÁCIU A SERVISNÉ NASTAVENIE SGB - SK, spol. s r.o. Karola Adlera 4, SK-841 02 Bratislava, Slovakia kancelária: Stará Vajnorská 4, SK-831 04 Bratislava Phone: +421 2 44632838 Fax: +421 2 33204572 Mobil: +421 905 411 973 E-mail: info@sgbsk.sk,

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Ci series custom installation speakers

Ci series custom installation speakers Ci series custom installation speakers Maloobchodný cenník KEF Ci Január 2013 Art Audio s.r.o. Krížna 20, 811 07 Bratislava tel: +421 905 304 744 tel: +421 917 176 815 obchod@artaudio.sk www.artaudio.sk

Διαβάστε περισσότερα

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3. Návod na obsluhu /12

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3.  Návod na obsluhu /12 Návod na obsluhu STRUČNÝ NÁVOD Frekvenčný menič VAU 7.5/3 28100241401 11/12 1 Bezpečnostné pokyny Výstraha pred zásahom elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Zásah elektrickým prúdom môže

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:

NÁVOD NA POUŽITIE. Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: NÁVOD NA POUŽITIE Frekvenčné meniče typ IMMP 1.1, IMMP 1.5, IMTP 1.5 Reklamáciu uplatňujte u predajcu. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje: ProRain, spol. s r. o. Hrubá Borša 35, 925 23 Hrubá Borša,

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

Pohony vzduchových klapiek

Pohony vzduchových klapiek 4 634 OpenAir T Pohony vzduchových klapiek Otočné verzie,, 230 V ~ GDB...1 GLB...1 GSF...1 Elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním, menovitý krútiaci moment 10 Nm (GDB) / 10

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán

Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Pohony sekcionálnych brán Pohony vyklápacích brán Návod a upozornenia pre montážneho technika SPOLOČNOSŤ VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY PODĽA DNV =ISO 9001/2000= Obsah: strana 1) Bezpečnostné inštrukcie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Plynový teplomer s elektrickým výstupným signálom, model TGT73

Plynový teplomer s elektrickým výstupným signálom, model TGT73 Návod na použitie Plynový teplomer s elektrickým výstupným signálom, model TGT73 Typ TGT73.100 Návod na použitie typ TGT73 Strana 3-22 03/2017 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Všetky práva vyhradené.

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE

TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE TRANSFORMÁTORY A NAPÁJACIE ZDROJE W JEDNOFÁZOVÉ TRANSFORMÁTORY W JEDNO A TROJFÁZOVÉ NAPÁJACIE ZDROJE W STABILIZOVANÉ NAPÁJACIE ZDROJE W ELEKTRONICKÉ NAPÁJACIE ZDROJE OBSAH W OBSAH JEDNOFÁZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie

Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie Strana 1 (celkovo 12) Návod na používanie Obsluha zariadenia je povinná si podrobne preštudovať tento návod na používanie NORIA.T_180 Výrobok názov: Riadiaca jednotka na ovládanie dvoch čerpadiel typ:

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD.

PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. 230 V~ ±10% 50/60Hz 1x230 V~ 1500W max 25 50Hz Sirio Entry 230 Návod na použitie Rel. 7.42 POZOR: PRED INŠTALÁCIOU ALEBO SPUSTENÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREŠTUDUJTE TENTO NÁVOD. Výrobca poskytuje na tento

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a použitie 14A

Návod na inštaláciu a použitie 14A Návod na inštaláciu a použitie 14A Obsah návodu pre riadiacu jednotku 1 Bezpečnostné upozornenia 2 Informácie o produkte 2.1 Popis riadiacej jednotky 2.2 Popis možností pripojenia 2.3 Modely a technic

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric sk Návod na montáž a obsluhu 2 539 954-Ed.02 / 2015-10-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

POWERFLEX 2200 C/F/S/D

POWERFLEX 2200 C/F/S/D POWERFLEX 2200 C/F/S/D Rýchly štart Vedený radarový hladinomer (na princípe TDR) pre jadrový priemysel KROHNE Obsah POWERFLEX 2200 C/F/S/D 1 Bezpečnostné pokyny 4 2 Inštalácia 5 2.1 Predpokladané použitie...5

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie

BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie do prevádzkových priestorov ydrocentra Gabčíkovo Gabčíkovo, 24.8.2011 Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka BEZPEČNOSŤ inštruktáž pre exkurzie C Gabčíkovo Date Title of presentation

Διαβάστε περισσότερα

GA-250 Micro Gyro manuál

GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál GA-250 Micro Gyro manuál v3.2 assan Electronic Control Technology Co, Ltd http://www.assan.cn GA-250 je vysoko výkonný moderný AVCS / MEMS gyroskop, špeciálne navrhnutý a optimalizovaný

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Fetal doppler H10-3

Návod na použitie Fetal doppler H10-3 I S O 9 0 01 : 2 0 0 8 Návod na použitie Fetal doppler H10-3 Plodový ultrazvuk pre domáce vyšetrenie http://www.jares.sk/zdravotnictvo Obsah Úvod...4 Použitie prístroja...4 Indikácie pre použitie...4

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM

Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Servopohon s modulačným riadením AME 435 QM Popis funkcia úpravy prietoku ventilu; prietok sa dá striedavo upravovať z lineárneho na logaritmický alebo opačne zdokonalená konštrukcia umožňuje vypínanie

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

RenoventExcelent300/400/450(Plus)

RenoventExcelent300/400/450(Plus) RenoventExcelent300/400/450(Plus) TECHNICKÉÚDAJE (Slovensky) Dodávka...Kapitola 1 1.1 Obsah dodávky Pred inštaláciou skontrolujte, či je vetracia jednotka nepoškodená. Dodávka vetracej jednotky obsahuje

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu

Obsah. Návod na obsluhu LCD displej s Full HD TH-47LFV5W. Č. modelu Č. modelu TH-47LFV5W Návod na obsluhu LCD displej s Full HD Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2 Bezpečnostné opatrenia...3 Príslušenstvo...6 Časti a funkcie...8 Pripojenia...10 Technické údaje...11

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ

NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov NOVÉ NORMY Z OBLASTI NÍZKONAPÄŤOVÝCH ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ...ochrana pred rušivým prepätím a elektromagnetickým rušením (STN 33 2000-4-444)...ochrana pred účinkami

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU

SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ POKYNY PRED INŠTALÁCIOU BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OPIS PRÍSTROJA VÝBER MIESTA MONTÁŽE MONTÁŽ VNÚTORNÉHO PRÍSTROJA NÁVOD K ŠTANDARDNEJ INŠTALÁCII UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Διαβάστε περισσότερα

TRG GESTRA Steam Systems

TRG GESTRA Steam Systems GESTRA Steam Systems TRG 5-6.. SK Slovenčina Návod na obsluhu 819471-00 Snímač teploty TRG 5-63, TRG 5-64 Snímač teploty TRG 5-65, TRG 5-66 Snímač teploty TRG 5-67, TRG 5-68 1 Obsah Dôležité pokyny Strana

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie

Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie Digitálny multimeter EXPERT Model č.: DT9208A Návod na používanie SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod

Διαβάστε περισσότερα

NELDISC Škrtiace ventily s kovovým sedlom Série L1 a L2 Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny

NELDISC Škrtiace ventily s kovovým sedlom Série L1 a L2 Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny NELDISC Škrtiace ventily s kovovým sedlom Série L1 a L2 Inštalácia, údržba a prevádzkové pokyny 2 L1 71 sk 1/2009 2 2 L1 71 sk Obsah 1 VŠEOBECNÉ...3 1.1 Oblasť návodu na použitie...3 1.2 Popis ventila...3

Διαβάστε περισσότερα

Oprava. MOVIDRIVE MDX61B Karta riadenia MOVI-PLC DHP11B. Vydanie 09/ / SK FA361510

Oprava. MOVIDRIVE MDX61B Karta riadenia MOVI-PLC DHP11B. Vydanie 09/ / SK FA361510 Prevodové motory \ Priemyselné prevodovky \ Elektronika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Karta riadenia MOVI-PLC DHP11B FA361510 Vydanie 09/2005 11456825 / SK Oprava SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE PRÍSTROJE PRE ROZVÁDZAČE MERAČE SPOTREBY ENERGIE MONITORY ENERGIE ANALYZÁTORY KVALITY ENERGIE PRÚDOVÉ TRANSFORMÁTORY BOČNÍKY ANALÓGOVÉ PANELOVÉ MERAČE DIGITÁLNE PANELOVÉ MERAČE MICRONIX spol. s r.o. -

Διαβάστε περισσότερα