Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ"

Transcript

1 Ενιαίο σύστημα παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ Mιράντα Θεοδωροπούλου, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) Δίκτυο Αξιολόγησης 1 & 2 Οκτωβρίου 2015

2 Α Ενότητα : Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις (Καν.1304/2013, Αρ παρ.2 δ & ε) για δείκτες ΕΚΤ Συλλογή δεδομένων δεικτών Ποιότητα δεδομένων δεικτών, Καταχώριση/ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών, Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ Β Ενότητα : Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Γ Ενότητα : Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

3 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ορισμοί 32 κοινών δεικτών ΕΚΤ και 12 κοινών δεικτών ΠΑΝ (Έγγραφο: Ενιαίο Σύστημα Δεικτών , Πίνακας 15, σελ ) Koινοί Δείκτες για Συμμετέχοντες : 19 εκροών, 5 άμεσων αποτελεσμάτων, 4 μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (ΠΑΝ επιπλέον 9 άμεσων και 3 μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων) Συμμετέχοντες θεωρούνται ΜΟΝΟ οι AMEΣΑ Ωφελούμενοι της κάθε πράξης : Only those persons who can be identified and asked for their personal data (i.e. gender, employment status, age, educational attainment, household situation) and for whom specific expenditure is earmarked shall be reported as one participant H διάκριση των ωφελουμένων σε άμεσους ή έμμεσους προσδιορίζεται στη βάση των στόχων (objectives) και της ομάδας στόχου (target group) κάθε πράξης

4 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις: Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Koινοί Δείκτες για Συμμετέχοντες Παράδειγμα πράξης με έμμεσα ωφελούμενους (indirect participants) Η Πράξη της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία στην Επ.Προτ. 10i στο ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ, συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 10.i.2 «Αύξηση των Σχολικών Μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α βάθμιας και β βάθμιας εκπαίδευσης». Θεωρήθηκε συστημική παρέμβαση στην οποία ούτε οι δάσκαλοι ούτε οι ωφελούμενοι μαθητές είναι άμεσα ωφελούμενοι. Aρα δεν υφίσταται απαίτηση για χρήση κοινών δεικτών συμμετεχόντων.

5 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Συλλογή δεδομένων Κοινών Δεικτών Συμμετεχόντων - Μέτρηση σε επίπεδο πράξης για τον κάθε συμμετέχοντα. Αν η πράξη έχει 2-3 έργα στα οποία συμμετέχει, ΜΙΑ ΦΟΡΑ μετράται στους δείκτες το κάθε άτομο: στους δείκτες εκροής η είσοδός του στο πρώτο έργο, στους δείκτες αποτελεσμάτων η έξοδός του από το τελευταίο έργο της πράξης. - Εκροές: Δεδομένα για κάθε συμμετέχοντα κατά την είσοδό του στην πράξη όταν ξεκινά η υλοποίηση. ΌΧΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. - Άμεσα αποτελέσματα: Δεδομένα για κάθε συμμετέχοντα κατά την έξοδό του από την πράξη (την επόμενη μέρα έως 4 εβδομάδες μετά) είτε ολοκλήρωσε την πράξη είτε την εγκατέλειψε. Οι δείκτες αποτυπώνουν την αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα των εκροών.

6 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Συλλογή δεδομένων Κοινών Δεικτών Συμμετεχόντων - Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα : Δεδομένα συμμετεχόντων έξι (6) μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη. Οι δείκτες αποτυπώνουν την αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα των εκροών. Τα δεδομένα θα συλλέγονται στη βάση ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων στο επίπεδο της κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας. Σε επενδυτικές προτεραιότητες με μικρούς πληθυσμούς ωστόσο (π.χ. ΠΕΠ) ενδέχεται να απαιτηθεί η συλλογή των δεδομένων να καλύψει το σύνολο των συμμετεχόντων, καθώς τα ερευνητικά δείγματα μπορεί να μην επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων τιμών δεικτών.

7 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Koινοί Δείκτες για Φορείς : Τέσσερις (4) δείκτες εκροών - 3 δείκτες μετρούν έργα - 1 δείκτης μετρά ΜΜΕ Φορείς (entities) είναι οι ΜΜΕ, οι δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. πανεπιστήμια, σχολεία, δικαστήρια, Υπουργεία κλπ), οι ΜΚΟ, οι κοινωνικοί εταίροι. Οι φορείς είτε υλοποιούν έργα είτε υποστηρίζονται από έργα (projects). Όπως στους κοινούς δείκτες συμμετεχόντων, έτσι και στους δείκτες φορέων, οι φορείς μόνο αν ωφελούνται ΑΜΕΣΑ από την πράξη του ΕΚΤ από την οποία χρηματοδοτούνται, υποχρεωτικά μετρώνται στους αντίστοιχους δείκτες

8 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Koινοί Δείκτες για Φορείς Παραδείγματα πράξεων για φορείς - Η Πράξη της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία στην Επ.Προτ. 10i στο ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ, Ειδ. Στ. 10.i.2, θα πρέπει να μετρήσει το δείκτη εκροών «Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο». - Σε μία πράξη που π.χ. το ΕΚΤ χρηματοδοτεί την κατάρτιση των εργαζομένων ΜΜΕ μέσω Παρόχου Κατάρτισης (δηλ. οι ΜΜΕ δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση αλλά οι Πάροχοι), θεωρούνται οι ΜΜΕ ως φορείς άμεσα ωφελούμενοι. Συνεπώς η εν λόγω πράξη θα πρέπει να μετρήσει το δείκτη εκροών «Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας)»

9 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Συλλογή δεδομένων Κοινών Δεικτών για Φορείς - Μέτρηση σε επίπεδο πράξης: Στους τρεις (3) δείκτες που μετρούν έργα (projects), το κάθε έργο ΜΙΑ ΦΟΡΑ μετράται σε κάθε πράξη και σε κάθε δείκτη. Οι φορείς μπορεί να ωφελούνται άμεσα από διαφορετικά έργα στην ίδια πράξη ή σε διαφορετικές πράξεις. Για τη μέτρησή τους ισχύει ό,τι και στους δείκτες συμμετεχόντων, δηλαδή. μετρώνται ΜΙΑ ΦΟΡΑ σε κάθε πράξη

10 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ειδικοί Προγραμματικοί Δείκτες (Programme Specific Indicators) - Στα ΕΠ έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ειδικοί δείκτες (κωδικοποίηση Τ στο ΟΠΣ) : εκροών, άμεσων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων, για συμμετέχοντες και για φορείς - Ορισμοί Ειδικών Δεικτών: Eυθύνη/αρμοδιότητα της κάθε ΔΑ 1. Όπου οι ειδικοί δείκτες αποτελούν συνδυασμό κοινών δεικτών, πρέπει να ισχύουν οι ορισμοί των κοινών δεικτών για τα συγκεκριμένα δεδομένα (π.χ. «Μειονεκτούντα άτομα» στους ειδικούς δείκτες είναι κατηγορίες συμμετεχόντων των κοινών δεικτών CO12 CO18 ή υπάρχουν ειδικοί δείκτες μειονεκτούντων ατόμων που περιλαμβάνουν κατηγορίες ατόμων που δεν μετρώνται στους αντίστοιχους κοινούς δείκτες)

11 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ειδικοί Προγραμματικοί Δείκτες (Programme Specific Indicators) Παράδειγμα επιχειρησιακών δεικτών στην Επεν.Προτ.9i στα ΠΕΠ - Υπάρχουν επτά (7) ειδικοί προγραμματικοί δείκτες εκροών σε 5 ΠΕΠ που αφορούν σε «μειονεκτούντα άτομα». - Αντίστοιχα υπάρχουν στα 12 από τα 13 ΠΕΠ ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν σε «μειονεκτούντα άτομα» - Πρέπει να αποσαφηνιστεί για κάθε ειδικό δείκτη η συσχέτισή του με τους αντίστοιχους κοινούς δείκτες των μειονεκτούντων ατόμων και οι περιπτώσεις που περιλαμβάνονται δεδομένα που ως τώρα δεν εμπίπτουν στους ορισμούς των κοινών δεικτών: αν στα «μειονεκτούντα άτομα» των ειδικών δεικτών περιλαμβάνονται και τα άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας θα πρέπει να μετρώνται στα ΠΕΠ με ομογενοποίηση oρισμών δεικτών

12 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ειδικοί Προγραμματικοί Δείκτες (Programme Specific Indicators) 2. Oπου οι ειδικοί προγραμματικοί δείκτες δεν σχετίζονται με δεδομένα κοινών δεικτών - π.χ. πολλοί δείκτες ΘΑ 10 & ΘΑ 11 - σαφείς ορισμοί από την αρμόδια ΕΥΔ. Ενιαία εφαρμογή ορισμών σε όλες τις πράξεις του ΕΠ. (βλ. ειδικό έγγραφο Οδηγιών της Επιτροπής για ΘΑ 11) Συλλογή δεδομένων Ειδικών Προγραμματικών Δεικτών 1. Σε δείκτες που τα δεδομένα τους σχετίζονται με αντίστοιχους κοινούς δείκτες, ισχύουν οι διαδικασίες μέτρησης των κοινών δεικτών 2. Σε δείκτες που δεν σχετίζονται με κοινούς δείκτες, η κάθε ΕΥΔ ορίζει διαδικασίες, πηγές και συχνότητα συλλογής των δεδομένων τους

13 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Διαδικασίες Συλλογής δεδομένων Δεικτών Εκροών και Άμεσων Αποτελεσμάτων για Συμμετέχοντες ΕΚΤ και ΠΑΝ - Συλλογή από ωφελούμενους με χρήση ερωτηματολογίων: Eνα κατά την είσοδό τους στις πράξεις (τροφοδότηση δεικτών εκροών) και ένα κατά την έξοδό τους από τις πράξεις (τροφοδότηση δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων) - Ερωτήσεις ερωτηματολογίων και συσχέτισή τους με κοινούς δείκτες ΕΚΤ: ΕΥΣΕΚΤ, Έγγραφο Ενιαίου Συστήματος Δεικτών , πίνακας 3.1. σελ Δείκτες ΠΑΝ: Συνεργασία ΕΥΣΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ για ερωτήσεις ερωτηματολογίων (Μάιος 2015)/Επεξεργασία και οδηγίες ΕΥΣΕΚΤ στην ΕΥΔ για συσχέτιση ερωτήσεων με δείκτες αποτελέσματος ΠΑΝ (1/9/2015)

14 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Διαδικασίες Συλλογής δεδομένων Δεικτών Εκροών και Άμεσων Αποτελεσμάτων για Συμμετέχοντες ΕΚΤ και ΠΑΝ - Ευθύνη της κάθε ΕΥΔ να εφαρμόζονται από τους Δικαιούχους οι ορισμοί των δεικτών, να τηρούνται οι οδηγίες που λαμβάνουν για την έγκαιρη αποστολή και συλλογή των ερωτηματολογίων από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες, να εφαρμόζονται σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ οι διαδικασίες επικύρωσης (validation checks) των δεδομένων πριν την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική βάση - Υποστήριξη της ΕΥΣΕΚΤ: Στις ΕΥΔ των Τομεακών ΕΠ (προσκλήσεις δράσεων, συναντήσεις με Δικαιούχους κλπ.). Συντονισμός στις προσκλήσεις των ΠΕΠ (π.χ. πράξη εναρμόνισης: οδηγίες σε Δικαιούχο)

15 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Συλλογή δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Διαδικασίες Συλλογής δεδομένων Δεικτών Εκροών και Άμεσων Αποτελεσμάτων για Συμμετέχοντες ΕΚΤ και ΠΑΝ Tι έχει γίνει ως σήμερα στις πράξεις που έχουν ξεκινήσει (ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ και ΠΕΠ) - Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από ωφελούμενους σε έντυπη μορφή με οδηγίες ΕΥΔ/Δικαιούχων προς τους φορείς στους οποίους υλοποιούνται οι δράσεις (Πάροχοι Κατάρτισης, Δομές Φύλαξης Παιδιών). - Ενδεχόμενα Προβλήματα: Κατανόηση ερωτήσεων από ωφελούμενους, αντιμετώπιση περιπτώσεων άρνησης συμπλήρωσης ορισμένων ερωτήσεων, καθυστέρηση στην έγκαιρη διανομή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων με κίνδυνο να μην υπάρχει κάλυψη όλων των συμμετεχόντων

16 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Ποιότητα δεδομένων δεικτών Απαιτήσεις Ποιότητας δεδομένων Δεικτών ΕΚΤ - Κίνδυνος αναστολής πληρωμών (άρθρ.142 του Καν.1303/2013) από αναξιοπιστία του συστήματος παρακολούθησης για τα δεδομένα των κοινών και ειδικών προγραμματικών δεικτών. Απαιτήσεις ποιότητας: Aκρίβεια (δυνατότητα διόρθωσης λαθών στο σύστημα), συγκρισιμότητα (ακρίβεια στην ενιαία εφαρμογή των ορισμών των δεικτών), πληρότητα προσωπικών δεδομένων για όλους τους συμμετέχοντες των κοινών δεικτών εκροών (ελλιπή δεδομένα δεν επιτρέπουν άθροιση τιμών δεικτών στο ΟΠΣ), διαδικασίες για ελέγχους επικύρωσης (validation procedures).

17 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις Καταχώριση/Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων στο ΟΠΣ - Όλα τα δεδομένα των δεικτών (συμπεριλαμβανομένων των microdata για δείκτες συμμετεχόντων) θα αποθηκευτούν στην κεντρική βάση του ΟΠΣ - Κωδικός για κάθε συμμετέχοντα σε κάθε πράξη/σύνδεση με δεδομένα τιμών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων. (Αντίστοιχες κωδικοποιήσεις για δείκτες φορέων) - Ενημέρωση της βάσης από τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου συμμετεχόντων με ευθύνη αρμόδιων Δικαιούχων (εισαγωγή στοιχείων από τα ερωτηματολόγια σε ωφελούμενους) - Ευθύνη της κάθε ΔΑ για την έγκαιρη εισαγωγή των δεδομένων στο ΟΠΣ ώστε να συμπληρώνονται οι τιμές των δεικτών με πληρότητα και αξιοπιστία (επεξεργασία στη βάση αυτοματοποιημένων εφαρμογών του ΟΠΣ)

18 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις Καταχώριση/Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων δεικτών ΕΚΤ Ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων στο ΟΠΣ Tι έχει γίνει ως σήμερα στις πράξεις που έχουν ξεκινήσει (ΕΠΑΝΑΔ ΔΒΜ και ΠΕΠ) - Τα microdata καταχωρούνται στις ηλεκτρονικές βάσεις των Δικαιούχων (ΕΕΤΑΑ για πράξη εναρμόνισης , ΕΕΔΕ/Ιν.ΣΕΤΕ για πράξη ΠΑΝ στον τουρισμό) ή τρίτων φορέων που λειτουργούν ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δεδομένων» (Διόφαντος για 2 υλοποιούμενες πράξεις ΠΑΝ). - Ενδεχόμενα Προβλήματα : Έλεγχοι επικύρωσης δεδομένων από τους Δικαιούχους πριν την εισαγωγή τους στην κεντρική βάση του ΟΠΣ. Δυνατότητες διόρθωσης/συμπλήρωσης λαθών; - Αναμένεται από την ΕΥ ΟΠΣ η ολοκλήρωση απογραφικού δελτίου εξόδου ΕΚΤ και ΠΑΝ

19 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ - Δείκτες Εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ : Σε κάθε Ετήσια Έκθεση. Προθεσμία για την πρώτη ετήσια έκθεση των ΕΠ, που θα καλύπτει τα δεδομένα των ετών είναι η (Εξαίρεση η ΠΑΝ: Ηδη υποβλήθηκε η πρώτη έκθεση στις και η έκθεση του 2015 θα είναι η δεύτερη που θα υποβληθεί στις ) 1. Τα δεδομένα των δεικτών εκροών αφορούν το έτος που οι συμμετέχοντες και οι φορείς εισέρχονται στις πράξεις (π.χ. όσοι ξεκινούν τις πράξεις το 2016 καταγράφονται στη στήλη της Έκθεσης που αντιστοιχεί στο έτος 2016) 2. Τα δεδομένα των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων αφορούν το έτος που οι συμμετέχοντες και οι φορείς εξέρχονται από τις πράξεις (π.χ. όσοι φεύγουν από τις πράξεις το 2018 καταγράφονται στα αθροίσματα της στήλης της Εκθεσης που αντιστοιχεί στο έτος 2018)

20 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ 3. Αν οι δείκτες εκροών CO18 και CO19 μετρώνται στη βάση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, τότε οι τιμές τους δίνονται μόνο στην Έκθεση που υποβάλλεται το Εμείς (κατόπιν σύστασης της Επιτροπής) επιλέξαμε να συλλέγουμε τα δεδομένα για όλους τους ωφελούμενους σε όλες τις πράξεις μέσω ερωτηματολογίων (microdata), άρα και αυτοί οι δείκτες θα συμπεριλαμβάνονται κάθε χρόνο στις Ετήσιες Εκθέσεις - Δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ : Στις Ετήσιες Εκθέσεις του 2018 και του 2023.Η 1η υποβάλλεται στις και θα καλύπτει τα δεδομένα όλων των ετών έως τα μέσα του 2018 και η 2 η στις και θα καλύπτει τα δεδομένα από τα μέσα του 2018 ως το τέλος του 2023 (Εξαίρεση δείκτες ΠΑΝ παραρτήματος ΙΙ Καν.ΕΚΤ: Ετήσια υποβολή)

21 Βασικές Κανονιστικές Απαιτήσεις : Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ Δημοσίευση δεδομένων δεικτών στις Ετήσιες Εκθέσεις των ΕΠ - Δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 1. Αν οι τιμές των δεικτών είναι αθροιστικές (cumulative values), τα δεδομένα των συμμετεχόντων που εξέρχονται από τις δράσεις ως τα μέσα του 2018 καταγράφονται στη στήλη της Έκθεσης που θα υποβληθεί το 2019 και στην Τελική Έκθεση αντίστοιχα 2. Αν οι τιμές είναι ετήσιες (annual values), τα δεδομένα των συμμετεχόντων θα καταγράφονται το έτος που θα μετρώνται (π.χ δεδομένα όσων εξέρχονται από τις δράσεις ως το τέλος του 2016 και για τους οποίους οι μακροπρόθεσμοι δείκτες μετρώνται το 2017 (6 μήνες μετά την έξοδο από την πράξη) θα καταγράφονται ως ετήσιες τιμές του 2017.

22 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Ορισμοί Κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων - 4 δείκτες συμμετεχόντων ατόμων (όχι φορέων) - Αποτυπώνουν την αλλαγή στην εργασιακή κατάσταση των συμμετεχόντων 6 μήνες μετά την έξοδό τους από την πράξη σε σχέση με την κατάστασή τους κατά την είσοδό τους στην πράξη - Έχουν διαφορετικούς πληθυσμούς αναφοράς : Oι δείκτες CR06, CR08, CR09 αφορούν συμμετέχοντες που εισήλθαν στις πράξεις ως άνεργοι ή οικονομικά μη ενεργά άτομα. Ο δείκτης CR07 αφορά συμμετέχοντες που εισήλθαν στις πράξεις ως εργαζόμενοι. Για την ΠΑΝ υπάρχουν 3 επιπλέον δείκτες που αποτυπώνουν και άλλες αλλαγές

23 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Απαιτήσεις μέτρησης κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων - Μέτρηση στη βάση ερευνών σε αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων στο επίπεδο της κάθε Επενδυτικής Προτεραιότητας (όχι πράξης) - Υπάρχουν κατευθύνσεις της Επιτροπής για το σχεδιασμό των δειγμάτων ώστε να είναι αξιόπιστες οι μετρήσεις και οι τιμές των δεικτών να ανταποκρίνονται στην κανονιστική απαίτηση για την ποιότητα των δεδομένων (π.χ. μεταβλητές ως προς τις οποίες το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό για κάθε δείκτη, περιθώριο στατιστικού σφάλματος αξιόπιστη μέθοδος στάθμισης για γενίκευση τιμών σε επίπεδο Επ.Πρ.κλπ). - Σύσταση Επιτροπής ο σχεδιασμός των δειγμάτων και των ερευνών να ανατεθεί σε ειδικούς στατιστικούς επιστήμονες

24 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Απαιτήσεις μέτρησης κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων - Μία πρώτη μέτρηση με δείγματα που θα καλύπτουν τους συμμετέχοντες που εξήλθαν από τις πράξεις όλα τα έτη από το 2014 έως και τα μέσα του 2018 και μία δεύτερη με δείγματα που θα καλύπτουν τους συμμετέχοντες που εξήλθαν από τις πράξεις από τα μέσα του 2018 έως το τέλος του Σύσταση Επιτροπής το δείγμα να «σπάει» σε επιμέρους «υποδείγματα», ώστε η συλλογή των στοιχείων/έρευνα να γίνεται συχνότερα (π.χ. δείγμα και έρευνα κάθε έτος ή κάθε διετία). (Π.χ. Ετήσια έρευνα σημαίνει δείγμα συμμετεχόντων που εξήλθαν από τις πράξεις το συγκεκριμένο έτος : Για το 2016 π.χ. οι συμμετέχοντες που εξήλθαν έως και 31/12/2016, άρα η έρευνα θα διεξαχθεί το 2017 )

25 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Απαιτήσεις μέτρησης κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων - Συντονισμός από ΕΑΣ (ΕΥΣΕΚΤ ΕΥΣΣΑ) για μέτρηση κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σε όλα τα ΕΠ : Συνεργασία με στατιστικούς επιστήμονες για σχεδιασμό των δειγμάτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των τεχνικών εγγράφων της Επιτροπής. Διεξαγωγή ερευνών από ΕΥΔ. Προθεσμία για τη συμφωνία συνεργασίας το τέλος του Eπόμενες ενέργειες : A) Συνεργασία με την Ευρώπαϊκή Επιτροπή/ΕSF Support για τα ΤΟR s. B) Βασική προϋπόθεση για τον χρονοπρογραμματισμό και τα παραδοτέα της συνεργασίας με τους ερευνητές να ληφθεί απόφαση από ΕΑΣ ΔΑ για τις τιμές και τη συχνότητα μέτρησης των δεικτών (ετήσιες τιμές ή αθροιστικά στην Έκθεση του 2019 και στην Τελική Έκθεση).

26 Μέτρηση δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ Απαιτήσεις μέτρησης κοινών δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων Γ) Διερεύνηση στις επ.προτ. με «μικρούς πληθυσμούς» της ανάγκης να μην σχεδιαστούν δείγματα, αλλά τα στοιχεία να αφορούν όλους τους συμμετέχοντες (περίπτωση ΠΕΠ) Δ) Συντονισμός με προγραμματισμό ερευνών/μελετών ΕΥΔ στα Σχέδια Αξιολόγησης την τριετία και ως την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης του 2018 που υποβάλλεται στις

27 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) στις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων των δεικτών ΕΚΤ (microdata συμμετεχόντων ατόμων) - Ειδική ενέργεια οι σχετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την εκπλήρωση της Γεν. Αιρεσιμότητας 7. Προθεσμία : : Eκκρεμεί να εισαχθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την πληρότητα στις τιμές όλων των δεικτών αυτών που περιλαμβάνουν απλά και αυτών που περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

28 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κανονισμός ΕΚΤ/Παράρτημα Ι : Νομική βάση για συλλογή όλων των προσωπικών δεδομένων απλών και ευαίσθητων. 1. Απαιτείται πληρότητα δεδομένων για κάθε ωφελούμενο συμμετέχοντα σε όλες τις μεταβλητές των κοινών δεικτών εκροών CO01 CO14 (απλά δεδομένα). Mη πληρότητα συνεπάγεται αποκλεισμό των συγκεκριμένων συμμετεχόντων από τις αθροιστικές τιμές των εν λόγω δεικτών (μέτρηση όλων των ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ελλιπή δεδομένα στη στήλη «grand total of participants» του πίνακα 4Α της Ετήσιας Εκθεσης).

29 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Κανονισμός ΕΚΤ/Παράρτημα Ι : Νομική βάση για συλλογή όλων των προσωπικών δεδομένων απλών και ευαίσθητων. 2. Δυνατότητα μη πληρότητας δεδομένων για τους κοινούς δείκτες εκροών CO15- CO17, (ευαίσθητα δεδομένα) αν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση των ατόμων 3. Αποδοχή ελλιπών δεδομένων (missing values) στους δείκτες CO15-CO17, αν υπάρχει τεκμηρίωση ότι έγινε προσπάθεια για τη συλλογή τους (π.χ. άρνηση ατόμου να απαντήσει σε ερωτήσεις ερωτηματολογίου με την υπογραφή του) ρυθμίσεις στο ΟΠΣ (the specific participation records are flagged)

30 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Eθνική Νομοθεσία : N. 2472/ Aυστηρότερη εφαρμογή της Οδηγίας 95/46/ΕΚ: Εκτός από τα δεδομένα των δεικτών CO15-CO17, και τα δεδομένα των δεικτών CO01, CO02, CO08, CO12, CO13 θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (ιδιότητα του ανέργου είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο) 2. Απαιτείται η συγκατάθεση του υποκειμένου για τη συλλογή και επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του

31 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Tι έχει γίνει ως σήμερα - Με πρωτοβουλία και συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ συναντήσεις με εκπροσώπους της Αρχής Προστασίας (Οκτώβριος 2014, Ιούλιος 2015). Συνεργασία με ΕΥΘΥ για την προετοιμασία των νέων απαιτούμενων νομοθετικών ρυθμίσεων - Με συντονισμό της ΕΥΣΕΚΤ οδηγίες των ΔΑ σε Δικαιούχους για υποβολή εντύπων προς την Αρχή («Υπεύθυνος Επεξεργασίας» η αρμόδια ΕΥΔ, «Εκτελών την επεξεργασία» για λογαριασμό της ο αρμόδιος Δικαιούχος) για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί - Ενημέρωση ωφελουμένων στις προσκλήσεις και στα ερωτηματολόγια ότι τα στοιχεία τους θα γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας για στατιστικούς λόγους (δείκτες) και για το σκοπό την ερευνών/αξιολογήσεων

32 Δείκτες ΕΚΤ και προστασία συμμετεχόντων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Επόμενες ενέργειες Νέα συνάντηση ΕΑΣ με Αρχή Προστασίας για προσδιορισμό των νομοθετικών ρυθμίσεων που θα ορίζουν (σχέδιο πρότασης από Αρχή) : 1. ΔΑ και Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης θα οριστούν ως «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας» για τις σχετικές πράξεις που αφορούν σε microdata 2. Δικαιούχοι θα οριστούν ως «Εκτελούντες την Επεξεργασία» για λογαριασμό των αντίστοιχων Υπεύθυνων Επεξεργασίας 3. Υποχρεωτική συμπλήρωση όλων των δεδομένων δεικτών, απλών και ευαίσθητων, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης λήψης της συγκατάθεσης των υποκειμένων (συμμετεχόντων ΕΚΤ).

33 Βασικά μεθοδολογικά έγγραφα Επιτροπής για δείκτες ΕΚΤ (Επικαιροποιημένες Εκδόσεις) 1. Programming period : Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy ESF/Guidance Document, June FAQ on data collection and data validation, ESF , Μay Programming period : Αnnex D, Practical Guidance on data collection and validation/guidance Document, September Εnquiry Planning Memorandum Audit of Performance Data Reliability (βασικό έγγραφο για ΕΥ ΟΠΣ και υπηρεσίες ελέγχου)

34 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Μιράντα Θεοδωροπούλου Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα Γ Τηλ

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Μιράντα Θεοδωροπούλου Στέλεχος Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων ΕΥΣΕΚΤ Aθήνα, 20.6.2014 Μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)». Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες

επαλήθευση δαπάνης (πράξεις πλην ΚΕ)». Η υποβολή του ΔΔΕΔΠ μπορεί να γίνει περισσότερες Ο_Ε.ΙΙ.5_4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Δικαιούχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και με την ολοκλήρωσή της, υποχρεούται να υποβάλλει στη ΔΑ το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη 12 12 2016 Περιεχόμενα 1. Επισύναψη στο ΟΠΣ του ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗ 2. Ορισμός δείκτη στο ΟΠΣ 3. Δείκτες ΤΔΠ εμφάνιση χαρακτηριστικών δείκτη M.I.S. OFF, Agias

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 Παρασκευή 03 Ιουλίου 2015 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: Οδηγίες συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Συμμετεχόντων Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έγκριση ΕΠ Ενιαίο Σύστημα Δεικτών Δημιουργία Δελτίου Ταυτότητας Δείκτη (ΔΤΔ) Υποβολή ΔΤΔ Οριστικοποιημένο ΔΤΔ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών;

α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μπορεί μια περιοχή να περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό της Στρατηγικής δύο ή περισσότερων Αστικών Αρχών; 1 Στην περίπτωση στρατηγικής σε περιοχή της Περιφέρειας Αττικής η οποία παρουσιάζει ειδική αναπτυξιακή δυναμική, μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί μόνος του την Αστική Αρχή; Μπορεί ένας Δήμος να αποτελεί Αστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Φλώρινα, 24 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 25 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

ΟΠΣ ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΑΞΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 8 Νοεμβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 (ΔΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΣΕΛ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΥΔΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΥΔΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. Πρωτότυπο έγγραφο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22/10/2012 Υπουργείο Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΩΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΩΛΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα,28/11/2017 Α.Π.:οικ. 2952 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε στις 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ9-60Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, 71202 - Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : 2813 404540 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΧ-1Ψ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞΧ-8Ξ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ179-ΒΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΥΧ-Γ7Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΘΥΧ-Γ7Χ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7044 Προς: Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΔΑ: 7Κ2Ζ465ΦΘΘ-ΩΝΖ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:40:34 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.02 17:32:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΞΜΣ9-0ΚΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Τεχνική Συνάντηση Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2014-2020 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Μιράντα Θεοδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α3ΚΚ-6Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΕΣ»

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΕΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ «ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΕΣ» Έκδοση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧ8Χ-ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧ8Χ-ΧΧΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠ9" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠ9 με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ : Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο : ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.

Τηλέφωνο : ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π. Πόλη: Λαμία Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντη 12 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 17 Οκτωβρίου 2016 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Σύστημα Διακυβέρνησης

Σχέδιο Δράσης Σύστημα Διακυβέρνησης Σχέδιο Δράσης Σύστημα Διακυβέρνησης Ημερίδα 6 Απριλίου 2017 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Το Σχέδιο Δράσης προκύπτει από την εξειδίκευση της Στρατηγικής σε συγκεκριμένες και διακριτές παρεμβάσεις, μέσω των οποίων θα παραχθούν

Διαβάστε περισσότερα

3ηΣυνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

3ηΣυνεδρίαση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ 3ηΣυνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Καστοριά, 29 Νοεμβρίου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ Σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙI : Τεκμηρίωση κάλυψης στο ΟΠΣ των απαιτήσεων του Κανονισμού 480 Παρ III του CDR για στοιχεία δεικτών ανά πράξη

Παράρτημα ΙI : Τεκμηρίωση κάλυψης στο ΟΠΣ των απαιτήσεων του Κανονισμού 480 Παρ III του CDR για στοιχεία δεικτών ανά πράξη ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Παράρτημα ΙI : Τεκμηρίωση κάλυψης στο ΟΠΣ των απαιτήσεων του Κανονισμού 480 Παρ III του CDR για στοιχεία δεικτών ανά πράξη Δεδομένα για τους δείκτες ΟΠΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ονομασία και μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα