ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Συνεδρίαση 109/ ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή (εφεξής ο «Κανονισμός Αξιών») και τις διατάξεις του Μέρους 2 της Ενότητας II του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (εφεξής ο «Κανονισμός Παραγώγων»). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ Σκοπός & πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα Απόφαση ορίζει τα παρακάτω θέματα σε σχέση με τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων: α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους β) Τη διαδικασία παραίτησης από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) Τη διαδικασία συγχώνευσης ή εξαγοράς Εκκαθαριστικού Μέλους δ) Τη διαδικασία μετεγκατάστασης Εκκαθαριστικού Μέλους Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 1 από 16

2 2. Όπου στην παρούσα Απόφαση προβλέπεται ο όρος Εκκαθαριστικό Μέλος νοούνται τα Εκκαθαριστικά Μέλη τόσο του Συστήματος Αξιών όσο και του Συστήματος Παραγώγων ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη κατά περίπτωση, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά. 3. Ειδικώς ως προς τα Εκκαθαριστικά Μέλη του Κανονισμού Παραγώγων η αναφορά σε αυτά περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. Άρθρο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1.1 Γενικά 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας. 2. Η κάθε ιδιότητα κτάται ξεχωριστά και αυτοτελώς με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αξιών και στον Κανονισμό Παραγώγων αντίστοιχα. 1.2 Στάδια διαδικασίας 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους, η υποψήφια Ε.Π.Ε.Υ. ή το υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα (εφεξής το «υποψήφιο Μέλος») θα πρέπει να τηρεί και να ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια: α) το Στάδιο Υποβολής της Αίτησης & Έγκρισης του Εκκαθαριστικού Μέλους β) το Στάδιο Προετοιμασίας για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους γ) το Στάδιο Ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους 2. Η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει το υποψήφιο Μέλος για τα στάδια της διαδικασίας και παρέχει σε αυτό κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία για τη συμμετοχή του στα εν λόγω στάδια. Η συμμετοχή του υποψήφιου Μέλους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγουμένων κατά σειρά σταδίων. 3. Η προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα σε σχέση με την απόκτηση ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους, εάν μεν πρόκειται για υποψηφία Μέλη με καταστατική έδρα στην Ελλάδα, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά υποψήφια Μέλη, πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή εναλλακτικά στην αγγλική. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 2 από 16

3 1.3 Στάδιο 1 ο : Υποβολή Αίτησης & Έγκριση Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Το παρόν Στάδιο αφορά την υποβολή στο αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. της Αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους. 2. Η αίτηση τυποποιείται ως αίτηση ανά Σύστημα Αξιών ή Σύστημα Παραγώγων προς κτήση είτε της ιδιότητας του Άμεσου Εκκαθαριστικού Μέλους είτε της ιδιότητας του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. 3. Σε σχέση με το Σύστημα Παραγώγων η απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαια και απόκτηση της ιδιότητας του Συμμετέχοντος Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 4. Η Αίτηση υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. Το υποψήφιο Μέλος οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του σχετικού εντύπου. 5. Εκτός των οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση, η Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά Υποψήφιο Μέλος με καταστατική έδρα στην Ελλάδα Εάν το υποψήφιο Μέλος έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το ν. 3606/2007 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 3. ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων. 4. Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 3 από 16

4 ιδιότητας ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω. Το δικαιολογητικό της πρώτης παραγράφου δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς., ενώ τα δικαιολογητικά της δεύτερης έως και της τέταρτης παραγράφου δύναται να λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος ή εξ αποστάσεως 1. Το Αλλοδαπό υποψήφιο Μέλος που αιτείται την κτήση της ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή εξ αποστάσεως θα πρέπει να υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. τα παρακάτω: α) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων ή της άδειας λειτουργίας του ως Πιστωτικού Ιδρύματος σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή. β) Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του υποψήφιου Μέλους, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. του υποψήφιου Μέλους αναφορικά με τη νόμιμη εκπροσώπησή του και τα δείγματα υπογραφών των νόμιμων εκπροσώπων. δ) Οικονομικές καταστάσεις των δύο (2) τελευταίων ετών από τις οποίες να προκύπτει ότι η εταιρία πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που θέτει ο Κανονισμός Αξιών ή ο Κανονισμός Παραγώγων κατά περίπτωση για την κτήση της σχετικής ιδιότητας ή, εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία, άλλα οικονομικά στοιχεία που να πιστοποιούν τα ανωτέρω. ε) Εάν πρόκειται για ενωσιακή Ε.Π.Ε.Υ. ή ενωσιακό πιστωτικό ίδρυμα και λειτουργεί στην Ελλάδα βάσει διαδικασίας γνωστοποίησης (notification procedure) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγγραφη ενημέρωση για τη διαδικασία της γνωστοποίησης. στ) Εάν το υποψήφιο Μέλος θα ενεργεί μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ΦΕΚ νόμιμης εγκατάστασης του υποκαταστήματος. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 4 από 16

5 2. Το υπό α) δικαιολογητικό της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνεται απευθείας από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Αρμόδιας Αρχής, ενώ τα υπό β) έως δ) δικαιολογητικά της παραγράφου 1 δύναται να λαμβάνονται από το διαδικτυακό τόπο του υποψηφίου Μέλους Υπόμνημα υποψήφιου Μέλους 1. Επιπλέον το υποψήφιο Μέλος υποβάλει στην ΕΤ.ΕΚ. υπόμνημα το οποίο έχει κατ ελάχιστον το περιεχόμενο που ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση και ακολουθεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όπως καθορίζονται στον ενδεικτικό οδηγό Υπομνημάτων του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης, που επισυνάπτεται σε αυτή αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της Αξιολόγηση αίτησης 1. Μετά την υποβολή των παραπάνω, το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. αποφασίζει επί της αίτησης του υποψήφιου. 2. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, ακολουθούν οι ενέργειες που περιγράφονται στο παρακάτω Στάδιο. 1.4 Στάδιο 2 ο : Προετοιμασία για την Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους Εφόσον το Εκκαθαριστικό Μέλος ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο προηγούμενο Στάδιο (1 ο ), οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακάτω διαδικασία για την ενεργοποίησή του: 1. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να έχει εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τεχνολογικές υποδομές που διασφαλίζουν την επιτυχή του διασύνδεση στο Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΔΧΣ) του Χ.Α., κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις ή διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. 2. Η ΕΤ.ΕΚ., προκειμένου να ελέγξει την ετοιμότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και των στελεχών του για την ενεργοποίηση του, δύναται να ζητά τη συμμετοχή του, σε εικονικές συνεδριάσεις (mock clearing) ή σε άλλα σενάρια προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών διακανονισμού και εκκαθάρισης. 3. Το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να διαθέτει επαρκή αριθμό Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών ανά Σύστημα της ΕΤ.ΕΚ. στο οποίο θα συμμετέχει, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών ή του Κανονισμού Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση ως και των σχετικών Αποφάσεων που εκδίδονται από την ΕΤ.ΕΚ. σε εφαρμογή τους. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 5 από 16

6 1.5 Στάδιο 3 ο : Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο σύστημα Παραγωγής Απαιτούμενα δικαιολογητικά 1. Εάν η ενεργοποίηση αφορά την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών, το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ. γ) Βεβαίωση κατάθεσης της αρχικής εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών. δ) Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αξιών. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται με το έντυπο «Αίτηση Λογαριασμού Εκκαθάρισης στην Αγορά Αξιών» που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. και βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της. ε) Έγγραφη δήλωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης (right of use) της ΕΤ.ΕΚ. επί των ασφαλειών και εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η ΕΤ.ΕΚ παρέχει σχετικό υπόδειγμα με τίτλο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» το οποίο και αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ. Ειδικά για δήλωση που αφορά λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης προς την ΕΤ.ΕΚ. με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με το ως άνω υπόδειγμα, αλλά υπόκειται σε προηγούμενο νομικό έλεγχο από την ΕΤ.ΕΚ. πριν την επίσημη υποβολή της. στ) Το έντυπο «Δήλωση Λογαριασμών Αξιών για δέσμευση κινητών αξιών ως ασφάλεια του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου στην Αγορά Αξιών» που χορηγείται από την ΕΤ.ΕΚ. και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της. ζ) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»: Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με την ΕΤ.ΕΚ., καθώς και τις αρμοδιότητες που θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 6 από 16

7 η) Αίτηση Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους. θ) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σύστημα Εκκαθάρισης. ι) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης. ια) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. ιβ) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. 2. Για την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Παραγώγων (συμπεριλαμβανομένου και του Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων), το Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να υποβάλει στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διαδικασίες του τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων εγγραφής στην ΕΤ.ΕΚ. β) Αντίγραφο κατάθεσης των δικαιωμάτων ετήσιας συνδρομής στην ΕΤ.ΕΚ. γ) Βεβαίωση κατάθεσης της αρχικής εισφοράς του υπέρ Κεφαλαίου Εκκαθάρισης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παραγώγων. δ) Άνοιγμα Λογαριασμού Εκκαθάρισης Ιδίου και Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας ή Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παραγώγων. Το αίτημα ενεργοποίησης Λογαριασμών Εκκαθάρισης υποβάλλεται σε έντυπο που χορηγεί η ΕΤ.ΕΚ. το οποίο και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της. ε) Έγγραφη δήλωση επιβεβαίωσης και αποδοχής του δικαιώματος χρήσης (right of use) της ΕΤ.ΕΚ. επί των ασφαλειών και εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. Η ΕΤ.ΕΚ παρέχει σχετικό υπόδειγμα με τίτλο «Επιβεβαίωση & Όροι Αποδοχής του Δικαιώματος Χρήσης της ΕΤ.ΕΚ. σε σχέση με τις ασφάλειες και τις εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης» το οποίο και αναρτά στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤ.ΕΚ. Ειδικά για δήλωση που αφορά λογαριασμό εκκαθάρισης πελάτη είναι δυνατή, η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης προς την ΕΤ.ΕΚ. με διαφοροποιημένο περιεχόμενο σε σχέση με το ως άνω υπόδειγμα, αλλά υπόκειται σε προηγούμενο νομικό έλεγχο από την ΕΤ.ΕΚ. πριν την επίσημη υποβολή της. στ) Έντυπο «Φόρμα Στοιχείων Μελών»: Με το έντυπο το Μέλος οφείλει να δηλώσει τα πρόσωπα που θα ενεργούν ως υπεύθυνοι επικοινωνίας του Μέλους με την ΕΤ.ΕΚ., καθώς και τις αρμοδιότητες που Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 7 από 16

8 θα έχει έκαστος εξ αυτών στο Μέλος ζ) Αίτηση Ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους. η) Αίτηση για ενεργοποίηση Τερματικών στο Σύστημα Εκκαθάρισης. θ) Αίτηση για ενεργοποίηση Χρηστών στο Σύστημα Εκκαθάρισης. ι) Αίτηση Τεχνολογικών υπηρεσιών για χρήση του DSS-API, στην περίπτωση που το Εκκαθαριστικό Μέλος επιθυμεί τέτοια υπηρεσία. ια) Άνοιγμα Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. Οι χρήστες του Εκκαθαριστικού Μέλους λαμβάνουν τους ρόλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης που ορίζονται σε εσωτερική πολιτική ρόλων και προσβασιμότητας Ενημέρωση ΕΤ.ΕΚ 1. Το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησής του, το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να έχει προβεί σε όλες τις παραπάνω ενέργειες και να έχει καταθέσει στην ΕΤ.ΕΚ. όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ενεργοποίησή του. 2. Το Εκκαθαριστικό Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΤ.ΕΚ. για κάθε αλλαγή είτε αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας του, είτε αφορά μεταβολή των στοιχείων των Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών τους που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Εκκαθάρισης. Μέχρι τη γνωστοποίηση της αλλαγής αυτής κάθε έγγραφο κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει το Εκκαθαριστικό Μέλος στην αίτηση ενεργοποίησής του. 3. Με την ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους Συμμετοχή στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 1. Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων έχει πρόσβαση και στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. 2. Μέλος της Αγοράς Αξιών που δεν είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων και επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων του Χ.Α. για να διενεργεί συναλλαγές δανειοληψίας (stock borrowing), οφείλει να ορίζει ένα τουλάχιστον Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων για τη μετάθεση της εκκαθάρισης των σχετικών Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 8 από 16

9 συναλλαγών δανεισμού τίτλων σύμφωνα με τους όρους μετάθεσης που προβλέπονται στον Κανονισμό Παραγώγων. Το ενδιαφερόμενο ως άνω Μέλος της Αγοράς Αξιών, θα πρέπει να αποστείλει στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. τη σχετική Αίτηση και να καταθέσει κοινή δήλωση με το Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με το οποίο θα συνεργαστεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων. 3. Χειριστές στο Σ.Α.Τ ακόμη και μη μέλη Χ.Α./ΕΤ.ΕΚ. μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στο Μηχανισμό Δανεισμού Τίτλων, αποκλειστικά ως Συμμετέχοντες Δανειοδοσίας με την υποβολή σχετικής Αίτησης στο αρμόδιο τμήμα του Χ.Α. Άρθρο 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1. Για την παραίτηση από κτηθείσα ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους, το Μέλος οφείλει, πέραν των σχετικώς οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση, να τηρεί τα ακόλουθα: α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις και αφορούν στην ιδιότητα για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. Ενδεικτικά το Εκκαθαριστικό Μέλος θα πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στην εκκαθάριση, να κλείνει τις ανοικτές θέσεις και να απενεργοποιεί τους πάσης φύσεως κωδικούς ή λογαριασμούς τους οποίους και διατηρεί υπό τη σχετική ιδιότητα. β) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της ΕΤ.ΕΚ. για την τελική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων του που συνδέονται με την ιδιότητα Εκκαθαριστικού Μέλους για την οποία υποβάλλει την αίτηση παραίτησης. 2. Η επιστροφή των ασφαλειών των Λογαριασμών Εκκαθάρισης του υπό παραίτηση Εκκαθαριστικού Μέλους διενεργείται άμεσα μετά την πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεων των σχετικών Λογαριασμών Εκκαθάρισης. Η επιστροφή του υπολοίπου της Μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο κάθε Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, διενεργείται μετά την έγκριση παραίτησης του αρμοδίου οργάνου της ΕΤ.ΕΚ. που παρέχεται εφόσον έχουν πλήρως εξοφληθεί οι εν γένει υποχρεώσεις του προς αυτή σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και στο άρθρο 2.6 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 9 από 16

10 3. Με την ολοκλήρωση της παραίτησης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και το διαδικτυακό της τόπο. Άρθρο 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Οι όροι που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται στις εξής αποκλειστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις: α) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Αξιών με την αυτή ιδιότητα. β) Όταν τόσο το απορροφούν ή εξαγοράζον όσο και το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Εκκαθαριστικό Μέλος του Συστήματος Παραγώγων με την αυτή ιδιότητα. 3.1 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφησή του/ή εξαγορά του από άλλο Εκκαθαριστικό Μέλος του ιδίου Συστήματος Αξιών ή Παραγώγων κατά περίπτωση, το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος συνεχίζει να λειτουργεί με την ιδιότητά του, διαδεχόμενο αυτοδικαίως το απορροφούμενο Εκκαθαριστικό Μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τελευταίου σε σχέση με την οικείο Σύστημα, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων (περιλαμβανομένων των σχετικών Αποφάσεων). Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος να αποκτήσει εκ νέου την ιδιότητα που έχει το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος. 2. Συγχώνευση ή εξαγορά τέτοια δεν αποκλείεται, ακόμη και εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο ή Γενικό ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό ή Άμεσο αντίστοιχα υπό τους εξής ειδικότερους όρους που αφορούν αποκλειστικώς στο Σύστημα Παραγώγων: α) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Άμεσο, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Γενικό, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορεί να διενεργεί συναλλαγές για κωδικούς Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 10 από 16

11 πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές. β) Εάν το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος είναι Γενικό, ενώ το απορροφούμενο ή εξαγοραζόμενο είναι Άμεσο, το απορροφούν οφείλει να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε να μπορούν να διενεργούνται μέσω συνεργαζόμενων με αυτό Μελών της Αγοράς Παραγώγων συναλλαγές για κωδικούς πελατείας του απορροφούμενου που διατηρούν θέσεις κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων ως προς τις θέσεις αυτές Στάδιο 1 ο 1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα Αξιών ή στο Σύστημα Παραγώγων κατά περίπτωση με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης το απορροφούν ή εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία της προς συντέλεση συγχώνευσης ή εξαγοράς στο αρμόδιο Τμήμα και συνεργάζεται μαζί του: α) Για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στη πληροφοριακή δομή του απορροφούντος Εκκαθαριστικού Μέλους (κόμβους, τερματικά, υπηρεσία ΑΡΙ κλπ), β) Στον υπολογισμό του σχετικού κόστους, γ) Για το σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών Στάδιο 2 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης με τα νέα στοιχεία, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τα σχετικά έντυπα που απαιτούνται βάσει του σχεδιασμού του προηγούμενου Σταδίου. 2. Επίσης, το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τυχόν κόστη και χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής καθώς και υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ. για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 11 από 16

12 Στάδιο 3 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο ενεργοποίησης του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Εκκαθάρισης, το απορροφούν/εξαγοράζον Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα τη σχετική φόρμα συμπληρωμένη με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους που θα προκύψουν από τη συγχώνευση/εξαγορά, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους Οι ενέργειες που οφείλει να ακολουθήσει το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) στάδια: Στάδιο 1 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το χρόνο που δηλώνει το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να ενεργοποιηθεί στο Σύστημα με τα νέα στοιχεία του που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς, το απορροφούμενο/εξαγοραζομένο Εκκαθαριστικό Μέλος, καταγγέλλει τυχόν συμβάσεις που έχει υπογράψει με την ΕΤ.ΕΚ. και υποβάλλει (εφόσον απαιτείται) τις παρακάτω φόρμες που βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα: α) για τη διαγραφή των χρηστών, β) για τη διαγραφή του Εκκαθαριστικού Μέλους, και γ) έντυπα για την απενεργοποίηση των τερματικών του Συστήματος Εκκαθάρισης Στάδιο 2 ο 1. Η διαγραφή Εκκαθαριστικού Μέλους λόγω συγχώνευσης/εξαγοράς εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης σχετικού αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης Στάδιο 3 ο 1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται τα εξής: α) Τακτοποίηση από την πλευρά του απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Εκκαθαριστικού Μέλους των εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες ή και εκχωρηθείσες σε αυτό συναλλαγές και ανοικτές θέσεις. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 12 από 16

13 β) Από κοινού επιστολή των δύο Εκκαθαριστικών Μελών που θα ζητούν μεταφορά δηλώσεων Χρήσης, μεταφορά ποσοτήτων, μεταφορά χαρτοφυλακίου ασφαλείας και αλλαγή χειριστή επιστροφής σε ενεχυριασμένες ποσότητες καθώς και υπολοίπων δανεισμού (διαθέσιμα-λογιστικά), εφόσον υπάρχουν. γ) Απενεργοποίηση της Μερίδας του απορροφούμενου/εξαγοραζόμενου Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης. δ) Απενεργοποίηση των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την ΕΛΚΑΤ κατά τις διαδικασίες της. ε) Καταβολή επιπλέον εισφορών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης όπου απαιτείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Αξιών και Παραγώγων. 2. Μετά την έγκριση της συγχώνευσης/εξαγοράς από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ. και με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται παραπάνω, επιστρέφονται τυχόν ασφάλειες που έχουν κατατεθεί ή δεσμευτεί υπέρ αυτής καθώς και εισφορές στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, μη θιγομένων των ειδικότερα οριζομένων στον Κανονισμό Αξιών ή στον Κανονισμό Παραγώγων κατά περίπτωση Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη συγχώνευση/ εξαγορά 1. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς. 2. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά. 3.2 Συγχώνευση Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφεται η διαδικασία Συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση του/ή εξαγορά του από Μη Εκκαθαριστικό Μέλος. Η εν λόγω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αναγκαστικής μεταβίβασης της ιδιότητας συνεπεία ειδικών διατάξεων. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 13 από 16

14 3.2.1 Ενέργειες του απορροφούντος ή εξαγοράζοντος Μέλους που επιθυμεί να αποκτήσει την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους 1. Σε περίπτωση συγχώνευσης Εκκαθαριστικού Μέλους με απορρόφηση ή εξαγορά του από νομικό πρόσωπο που δεν είναι Εκκαθαριστικό Μέλος, το νομικό πρόσωπο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή που εξαγοράζει το Μέλος σύμφωνα με το άρθρο 79 κ.ν.2190/1920, ή εάν πρόκειται για Αλλοδαπό Εκκαθαριστικό Μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν, εφόσον επιθυμεί να καταστεί Εκκαθαριστικό Μέλος, πρέπει να προβεί εξ αρχής στη διαδικασία για την απόκτηση της οικείας ιδιότητας περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεών του για καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής ή συνδρομής Μέλους κατά τα οριζόμενα στους ως άνω Κανονισμούς και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΤ.ΕΚ. 2. Η απόφαση έγκρισης του νέου Εκκαθαριστικού Μέλους που λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο της ΕΤ.ΕΚ., τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης/εξαγοράς και της προσκόμισης αντιγράφου της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της συγχώνευσης. 3. Το απορροφούν/εξαγοράζον Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης Ενέργειες απορροφούμενου/εξαγοραζομένου Μέλους 1. Το απορροφούμενο/εξαγοραζόμενο Εκκαθαριστικό Μέλος, οφείλει να προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στο άρθρο της παρούσας Απόφασης Ενεργοποίηση του Εκκαθαριστικού Μέλους που προκύπτει από τη απορρόφηση / εξαγορά 1. Για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς απαιτούνται όσα περιγράφονται στο άρθρο της παρούσας Απόφασης. 2. Η ενεργοποίηση, στο Σύστημα Εκκαθάρισης, του Μέλους με τη νέα του νομική μορφή που προκύπτει από τη συγχώνευση/εξαγορά, γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική τυποποιημένη φόρμα και υπό την αίρεση ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια της συγχώνευσης/εξαγοράς. 3. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης/εξαγοράς, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του απορροφούντος/ εξαγοράζοντος Μέλους που προκύπτουν από τη συγχώνευση/εξαγορά. Άρθρο 4. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 14 από 16

15 1. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της πληροφοριακής δομής Εκκαθαριστικού Μέλους σε άλλο χώρο, στην ίδια ή σε άλλη διεύθυνση, το Εκκαθαριστικό Μέλος οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες. 4.2 Στάδιο 1 ο 1. Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον πριν το χρόνο που δηλώνει το Εκκαθαριστικό Μέλος ότι επιθυμεί να λειτουργήσει η πληροφοριακή δομή του στο νέο χώρο, αποστέλλει ενημερωτική επιστολή με τα στοιχεία του χώρου μετεγκατάστασης στο αρμόδιο Τμήμα και συνεργάζεται μαζί του: α) για το σχεδιασμό τυχόν μεταβολών στην πληροφοριακή δομή του (κόμβους, τερματικά, κλπ). β) στον υπολογισμό του σχετικού κόστους. γ) στο σχεδιασμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των απαιτούμενων ανωτέρω ενεργειών. 4.3 Στάδιο 2 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος πρέπει να έχει ολοκληρώσει την απαιτούμενη τεχνική προετοιμασία βάσει των υποδείξεων του αρμόδιου τμήματος. 4.4 Στάδιο 3 ο 1. Το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν το δηλωθέντα χρόνο λειτουργίας της πληροφοριακής δομής του στο νέο χώρο, το Εκκαθαριστικό Μέλος αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα τα νέα στοιχεία της έδρας του. 2. Επίσης το Εκκαθαριστικό Μέλος καταβάλλει τα κόστη και τις χρεώσεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες εγκατάστασης της πληροφοριακής δομής. 3. Με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του Εκκαθαριστικού Μέλους, η ΕΤ.ΕΚ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική βάση δεδομένων Μελών της και την ιστοσελίδα της με τα νέα στοιχεία του Εκκαθαριστικού Μέλους. Άρθρο 5. Ισχύς 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστή Συστήματος με την εξαίρεση των διατάξεων για τα Γενικά Εκκαθαριστικά Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 15 από 16

16 Μέλη του Συστήματος Αξιών οι οποίες ισχύουν από την 27η Σεπτεμβρίου Η ΕΤ.ΕΚ. ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ υποπαρ. 8 της Ενότητας VII του Κανονισμού Αξιών, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την έναρξη ισχύος του την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενα κατά τους όρους του παρόντος πρόσωπα για την απόκτηση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Αξιών της ιδιότητας του Άμεσου ή του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας. Απόφαση 2 (26/10/2015) Σελίδα 16 από 16

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους

(Συνεδρίαση 109/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ. α) Τη διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών»,

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015, 15.09.2016, 08.06.2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από , και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Όροι Πρόσβασης στο Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.10.2014 και 17.11.2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 20.10.2014 απόφαση του Δ.Σ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. 1» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.09.2010, 21.02.2011, 18.04.2011, 5.3.2012 και 9.4.2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2. Απόφαση 14 «Διαδικασίες Μετάβασης Αξιών» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 113/6.2.2015) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την υπ αριθμ. 253/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Τεχνικές προσαρμογές και ημερομηνίες προσαρμογής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 της απόφασης 1/736/2.11.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 2558/26.11.2015) και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

«Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών

Πιστοποιητικά υπαλλήλων και στελεχών των Μελών ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Επαγγελματική επάρκεια Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2.6. του Κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 [Αναθεωρημένη] «Επαγγελματική επάρκεια για την πρόσβαση των Μελών στις Αγορές του Χ.Α.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 30-10-2007) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.2 Νοέμβριος 2017 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 3. «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

«Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8/3/2017) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Το άρθρο 2.5.1

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 1 Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 1 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2007 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έμμεσης Εκκαθάρισης

Υπηρεσίες Έμμεσης Εκκαθάρισης Υπηρεσίες Έμμεσης Εκκαθάρισης Αλλαγές που προβλέπονται από την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού Έκδοση 1.0, 10/11/2017, Agenda Στόχος του νέου RTS Ορισμοί Υποχρεώσεις CCP Υποχρεώσεις Εκ. Μελών που προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». ΠΟΛ 1077 Θέμα : Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης Μέλους στο σύστημα για τη συμμετοχή του στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.» Όπως τροποποιήθηκε με την 15-6-9-2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 195/17.08.2007), την από 43/28.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα