ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 981 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ3/Γ/6037/069 Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αερο δρόμια ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αε ροσκαφών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.δ. 71/1970, άρθρο παρ. 1, περί «Ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτι κής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 38A /1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Του Π.δ. 6/1989 περί «Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 8A /1989) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. γ. Του Ν. 3913/011 (ΦΕΚ 18Α /011) περί «Αναδιοργά νωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». δ. Του Π.δ. 70/01 (ΦΕΚ 11Α / 09 01) περί ανασύ στασης των Υπουργείων. ε. Του Π.δ. 7/01 (ΦΕΚ 11Α / ) περί απο δοχής παραίτησης Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. στ. Του Π.δ. 73/01 (ΦΕΚ 116Α / ) περί διο ρισμού αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ζ. Του Π.δ. 7/007 (ΦΕΚ Α 9/007) περί «Κωδικοποί ησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)», όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει.. Το παράρτημα 1 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με την υπ αριθμ. ΥΠΑ/Δ/33387/1000/ (ΦΕΚ 1816 Β / 007) απόφαση Διοικητή ΥΠΑ, καθώς και το εγχειρίδιο Airport Services Manual, Part 1 Rescue and Fire Fighting, Doc9137 AN/ Τον Κανονισμό (ΕΕ) 139/01 της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 16/ 008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και το καθοδηγητικό υλικό σε εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού.. Την υπ αριθ. Δ3/Γ/36/8161/ (ΦΕΚ 1810 Β / ) απόφαση Διοικητή ΥΠΑ περί «Έγκρισης Κα νονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών», όπως τροπο ποιήθηκε με τις υπ αριθ. Δ3/Γ/71/16/ (ΦΕΚ 68 Β / ) και Δ3/Γ/1063/91/ (ΦΕΚ 103 Β /9 0 01) αποφάσεις Διοικητή ΥΠΑ.. Το από Πρακτικό Ομάδας Εργασίας ΥΠΑ ΠΑ για την εκπαίδευση πυροσβεστών στα αεροδρόμια κοινής χρήσης συντάσσοντας σχετικό Σχέδιο Προσθή κης «/ΣΤ» στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΠΑ ΠΑ. 6. Το από πρακτικό σύσκεψης του Συντο νιστικού Οργάνου Παροχής Υπηρεσιών και Μέσων Α/Δ το οποίο ενέκρινε και υπέγραψε το σχέδιο Προσθήκης «/ΣΤ» που συνέταξε η ομάδα εργασίας, προκειμένου να δρομολογηθεί η ενσωμάτωση του στο «Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΠΑ ΠΑ», μετά την έγκριση του από το Συμβούλιο Υψηλού Επιπέδου. 7. Το από Πρακτικό Σύσκεψης του Συμ βουλίου Υψηλού Επιπέδου Πολεμικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΓΕΑ/Φ.9.7/ ΑΔ.7900/ ) με το οποίο εγκρίθηκε η ενσω μάτωση της Προσθήκης «/ΣΤ» στο Πρωτόκολλο συ νεργασίας ΠΑ ΥΠΑ. 8. Την ανάγκη προσαρμογής στις διατάξεις του ισχύ οντος Κανονισμού Πυρασφάλειας, των ήδη αδειοδοτη μένων ελικοδρομίων. 9 Το υπ αριθμ. Δ3/Γ/761/ Ενημερωτικό Ει σηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αερολιμένων. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού. 11. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τον ισχύοντα Κανονισμό Πυρασφάλει ας για Αεροδρόμια Ελικοδρόμια και Πεδία Προσγειώ σεων αεροσκαφών, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Δ3/Γ/36/8161/ απόφαση Διοικητή ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810Β / ), και τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ3/Γ/71/16/ (ΦΕΚ ΦΕΚ 68Β / ) και Δ3/Γ/1063/91/ (ΦΕΚ 103Β /9 0 01) αποφάσεις Διοικητή ΥΠΑ αντιστοίχως ως ακολούθως:

2 98 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Το κεφάλαιο 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αντικαθίσταται ως κάτωθι: 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γενικά Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε καθήκοντα πυρόσβεσης και διάσωσης πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη ειδική εκπαίδευση. Η επίτευξη των εκπαι δευτικών απαιτήσεων αναγνωρίζεται με την έκδοση ενός πιστοποιητικού εκπαίδευσης. Στις κατηγορίες πυ ρασφάλειας 1 και όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε καθήκοντα πυρόσβεσης διάσωσης α/φών πρέπει να έχει το κατάλληλο πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Στις κατηγορίες 3 10 τουλάχιστον το 80% του προσωπικού που ευρίσκεται εν υπηρεσία, περιλαμβανομένων και των αξιωματικών, πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι κατάλληλα και να διαθέτουν πιστοποιητικά των επιπέδων εκπαίδευ σης που αναφέρονται στην παρ Όλο το προσω πικό πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη εκπαίδευση παροχής Α βοηθειών. Όπου απαιτείται, το προσωπικό πρέπει να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ κατηγορίας και χειριστού ειδικών μηχανημάτων Όλο το προσωπικό που ασχολείται με καθήκο ντα πυρόσβεσης και διάσωσης σε πολιτικά αεροσκάφη πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στην Σχολή Πολιτικής Αερο πορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ. Οι υποψήφιοι για εκπαίδευση πυροσβέστες πρέπει να καταθέσουν, εφόσον τούτο ζητηθεί, υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ) ότι δεν πά σχουν ή δεν έχουν ασθένειες όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ. Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης, που θα εκδίδονται από τη ΣΠΟΑ διακρίνονται ως κατωτέρω: (α) Πυροσβέστη Αεροδρομίων (β) Επικεφαλής Πυροσβέστη Αεροδρομίου (γ) Υπεύθυνου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίου (Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α) Τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης θα ανανεώνονται με εξετάσεις μετά από επαναληπτική εκπαίδευση, θεω ρητική και εκπαίδευση στη πράξη στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της ΥΠΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) Στη ΣΠΟΑ οι πυροσβέστες και οι Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α υπόκεινται σε βασική εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει μερικά από τα παρακάτω αντικείμενα: (α) Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης (β) Τύποι κατασβεστικών μέσων και χρήση αυτών (γ) Βασικές γνώσεις και χειρισμός πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού (δ) Φροντίδα του εξοπλισμού (ε) Ανθρώπινοι παράγοντες (στ) Βασικά στοιχεία αεροσκαφών, κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, σε σχέση με την πυρόσβεση διάσωση. (ζ) Βασικές γνώσεις υδραυλικής θεωρίας για τη σω στή χρήση πυροσβεστικών σωλήνων και πυροσβεστικών αντλιών. (η) Βασικές γνώσεις αντιμετώπισης συμβάντων με επικίνδυνα υλικά (θ) Τεχνικές έρευνας και διάσωσης επιβατών σε αε ροσκάφος (ι) Χρήση αναπνευστικών συσκευών (κ) Τοποθέτηση οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος α/φους. (λ) Βασικές γνώσεις χρήσης ασυρμάτων (μ) Τεχνικές τακτικές επέμβασης για πυρόσβεση διάσωση. (ν) Την κείμενη νομοθεσία, αφορούσα στην πυρα σφάλεια αεροσκαφών, emergency planning, εκκένωση κτιρίων αεροσταθμών, μετακίνηση αεροσκάφους και ανεφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα, αδειοδότηση πιστοποίηση αεροδρομίων κλπ. (ξ) Χρήση ασυρμάτων και σημάτων χεριού για επι κοινωνία με το πλήρωμα του αεροσκάφους όταν το τελευταίο είναι στο έδαφος. (ο) Πρακτική εκπαίδευση και οποιοδήποτε άλλο αντι κείμενο κρίνεται χρήσιμο για το έργο της πυρασφάλειας αεροσκαφών Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αναφέρονται αναλυτικά τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαναληπτικής εκπαί δευσης που εκπονούνται από τη ΣΠΟΑ για διάφορους φορείς (υπαλλήλους ΥΠΑ, Πολεμικής Αεροπορίας, Αε ροπορίας Στρατού, Πυροσβεστικού Σώματος, πυροσβέ στες ιδιωτικών αεροδρομίων, υπευθύνων ελικοδρομίων και πεδίων προσγείωσης) καθώς και οι διάφοροι τύποι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Τοπική εκπαίδευση στο αεροδρόμιο Επί πλέον της εκπαίδευσης στη ΣΠΟΑ, το προ σωπικό πρέπει να υποστεί εκπαίδευση στο αεροδρό μιο στο οποίο υπηρετεί (on the job training), ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση των μέσων και του εξο πλισμού που διαθέτει αυτό. Η εξοικείωση με τα αερο σκάφη πρέπει να αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της τοπικής εκπαίδευσης στο αεροδρόμιο. Οι μέθοδοι λειτουργίας των θυρών α/φους, η μετακίνηση καθισμάτων, ο εντο πισμός αλλά και ο τύπος των συστημάτων διαφυγής (τσουλήθρες), τα σημεία κοπής α/φους και η διάσωση υπερηλίκων, ΑΜΕΑ κ.λπ. είναι από τα πιο σοβαρά θέματα της εκπαίδευσης αυτής. Επιπλέον η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα επικίνδυνα χημικά, κινδύ νους από ραδιενέργεια και διαδικασίες απολύμανσης όπου απαιτείται. Πρέπει να κρατούνται εγγραφές, σε προσωπική βάση, όλων των πρακτικών και τεχνικών εκπαιδεύσεων από τον εκπαιδευτή Οι πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδεύονται και να εξοικειώνονται με την τοπογραφία του αεροδρομίου. Έμφαση πρέπει να δίνεται ώστε ο εκπαιδευόμενος και κυρίως ο οδηγός να δύναται: (α) Να αναγνωρίζει τη σήμανση και τον φωτισμό που χρησιμοποιείται στους διαδρόμους τροχοδρόμους. (β) Να γνωρίζει το έδαφος που μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι επικίνδυνο. (γ) Να αναγνωρίζει σημεία και σήματα στο έδαφος. (δ) Να οδηγεί κάτω από δύσκολες συνθήκες οδοστρώ ματος και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. (ε) Να επιλέγει τους συντομότερους δρόμους για πρόσβαση. (στ) Να χρησιμοποιεί τον GRID MAP του αεροδρομίου. (ζ) Να γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με τον ΠΕΑ ώστε να λαμβάνει πληροφορίες για το συμβάν ή την κίνηση του εντός του αεροδρομίου. (η) Να επιλέγει εναλλακτικές διόδους για να αποφύγει τυχόν μπλοκαρισμένους δρόμους Οδηγίες για τη σύνθεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη διεξαγωγή αυτής μπορούν να πα ρέχονται από το Τμήμα Πυρασφάλειας και Εξοπλισμού Αεροδρομίων της Διεύθυνσης Αερολιμένων (Δ3/Γ) της ΥΠΑ. Τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ. Τα αεροδρόμια πρέπει να αποστέλ λουν προς έγκριση στο τμήμα πυρασφάλειας α/φών και εξοπλισμού αερολιμένων της Διεύθυνσης Αερολιμένων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 983 της ΥΠΑ ανά έτος τα προγράμματα επιτόπιας εκπαί δευσής τους Πεδίο ασκήσεων Κάθε αεροδρόμιο πρέπει να διαθέτει το δικό του πεδίο ασκήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ) προκειμένου οι πυροσβέ στες να κάνουν τακτική εκπαίδευση στο αεροδρόμιό τους Εκπαίδευση στις αναπνευστικές συσκευές. Όλο το προσωπικό απαιτείται να έχει εκπαιδευτεί και να είναι ικανό στην χρήση αναπνευστικών συσκευών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε να διασφα λιστεί ότι οι φέροντες αναπνευστικές συσκευές εκπαι δεύονται πρακτικά σε περιβάλλον που εξομοιώνει τις συνθήκες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν αυτοί κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό της ατράκτου του αεροσκά φους. Όλοι οι φέροντες αναπνευστικές συσκευές πρέπει να εκπαιδεύονται τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες, όσο και σε συνθήκες καπνού. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει να διενεργείται από εκπαιδευτή αναπνευστικών συσκευών Κατόψεις αεροσκαφών με στοιχεία για αντιμετώ πιση κατάστασης έκτακτης ανάγκης Οι κατόψεις αεροσκαφών για τις καταστάσεις ανάγκης τα οποία δείχνουν τις κανονικές και τις εξό δους κινδύνου, τον εντοπισμό σημείων διαφυγής και του εξοπλισμού ανάγκης, πρέπει να παρέχονται από τον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ενώ η εξασφάλιση τους αποτελεί φροντίδα του υπεύθυνου Y.A.E.K.A.A του αεροδρομίου. Είναι απαραίτητη η προμήθεια αυτών των διαγραμμάτων, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν διαφο ροποιήσεις από τις βασικές προδιαγραφές οι οποίες πιθανόν να έχουν καθιερωθεί από διάφορες εταιρείες και περιγράφονται σε ειδικό έντυπο που εκδίδει το τμή μα πυρασφάλειας α/φών και εξοπλισμού αερολιμένων (Δ3/Γ) της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΥΠΑ Ένα περαιτέρω βοήθημα, υπό τον τίτλο «Πλη ροφοριακό Δελτίο Αεροσκάφους», αναφερόμενο στους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, μπορεί επίσης να γίνει τοπικά στο κάθε αεροδρόμιο. Αυτό θα είναι σε μικρό εύχρηστο μέγεθος και μπορεί να τοποθετηθεί στο ντουλαπάκι του κάθε πυροσβεστι κού οχήματος. Οι πληροφορίες που θα μπορούσε να περιλαμβάνει είναι: (α) θέση και τρόπος ανοίγματος λειτουργίας των θυρών και των εξόδων κινδύνου, (β) ύψος κατωφλίου θύρας από το έδαφος, (γ) μήκος ατράκτου και εκπέτασμα πτερύγων, (δ) τύπος καυσίμου, χωρητικότητα καυσίμου, τύπος και θέση δεξαμενών καυσίμου, (ε) τύπος κινητήρων και λεπτομέρειες για τις θυρίδες πρόσβασης κατάσβεσης (fire access panels), (στ) διάταξη καθισμάτων εντός του αεροσκάφους, (ζ) θέση μπαταριών αεροσκάφους και τρόπος απο μόνωσης αυτών, (η) απομόνωση τροφοδοσίας καυσίμων, ενεργοποίηση συστήματος, αυτόματης πυρόσβεσης κινητήρων α/φους από το πιλοτήριο.. Το Παράρτημα Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ αντικαθί σταται ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Στο παρόν παράρτημα περιγράφονται αναλυτικά τα προγράμματα εκπαίδευσης, θεωρητικής και εκπαί δευσης στην πράξη, που πρέπει να παρακολουθούν οι πυροσβέστες αεροδρομίων καθώς εν γένει και το προσωπικό που εμπλέκεται στην πυρασφάλεια, ούτως ώστε να είναι πλήρως καταρτισμένοι για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο της πυρασφάλειας αεροσκαφών. 1.. Για να είναι αποδεκτό ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να επικεντρώνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου ή ομάδας εκπαιδευόμενων Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον τίτλο μαθήματος, τις εκπαιδευτικές και τον αριθμό των για την διεξαγωγή του μα θήματος. Συγκεκριμένα τα μαθήματα θεωρητικής εκ παίδευσης διεξάγονται σε αίθουσα και διενεργούνται από έναν εκπαιδευτή. Τα μαθήματα εκπαίδευσης στην πράξη διεξάγονται στο πεδίο ασκήσεων και απαιτούν την ύπαρξη ταυτόχρονα δύο ή τριών. Τα μαθήματα εκπαίδευσης στην πράξη δεν περιλαμβάνουν εξετάσεις, αλλά η αξιολόγηση γίνεται από τους εκπαι δευτές με βάση τη συνολική επίδοση του εκπαιδευό μενου στις πραγματοποιούμενες πρακτικές ασκήσεις. 1.. Ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανά γκες εκπαίδευσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να υποβάλλεται για υλοποίηση α) στο σύνολο των θεμα τικών ενοτήτων του ή σε ένα υποσύνολο αυτών, β) σαν συνδυασμός διαφόρων ενοτήτων (μιας ή περισσοτέρων) από αυτές που συνθέτουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Παραρτήματος Ι του παρόντος Κανονισμού. 1.. Οι εκπαίδευσης των επί μέρους εκπαιδευτι κών προγραμμάτων και των θεματικών ενοτήτων, εξαι ρουμένων των προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης, δύνανται να μειωθούν κατά περίπτωση, κατόπιν σχετι κής τεκμηριωμένης εισήγησης της καθ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον επιδιωκόμενο σκοπό.. Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Πυροσβέστη Αεροδρομίων (Ε.Ε.Π.Α) για υπαλλήλους που αποτελούν το προσωπικό πυρασφάλειας σε αεροδρόμια καθώς και για πυροσβέστες ιδιωτικών αεροδρομίων.

4 98 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυρο σβεστήρες Βασική υδραυλική και θεωρία πυροσβεστικών αντλιών Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφοράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός 8 Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου 1 9 Εσωτερικές φωτιές και διάσωση σε συνθήκες καπνού Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη Σχεδιασμός πυροσβεστικών σταθμών Εφεδρικές ποσότητες ύδατος σε αεροδρόμια 1 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 1 13 Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 1 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδικασίες απολύμανσης) Χειρισμός τραυματιών Α βοήθειες Οργάνωση εκπαίδευσης πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 17 Γνώση, χειρισμός, καθαρισμός, συντήρηση, προδιαγραφές πυροσβεστικών οχημάτων 18 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίων (SMS) 19 Κανονισμός πυρασφάλειας Κανονισμός ανεφοδιασμού Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 1 Εξετάσεις Σύνολο ωρών 90 Εκπαίδευση στην πράξη A/A 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων Διαδικασίες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτων λεκτικές και οπτικές πυροσβεστικές εντολές 3 Πυροσβεστικοί κόμποι 3 1 Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προ στατευτικού εξοπλισμού 3 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαί δευσης πυροσβεστήρων Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης Αναπνευστικές συσκευές Διαδικασίες κίνησης διάσωσης σε περιορισμένο σκοτει νό χώρο με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και πρακτική εξάσκηση με χρήση εξομοιωτή εκπαίδευσης διάσωσης σε περιορισμένο χώρο Πρακτική εξάσκηση στην πυρόσβεση και διάσωση σε περι βάλλον με τεχνητό καπνό στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α. Πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης (κα τάσβεση σε εξομοιωτή κινητήρα συστήματος προσγείωσης, διάσωση από το α/φος BAC 1 11 ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α., με ταφορά τραυματιών με φορεία και πραγματοποίηση ΚΑΡΠΑ Εκπαιδευτική επίσκεψη στην τεχνική βάση της Aegean και στον πυροσβεστικό σταθμό του ΔΑΑ Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού Σύνολο ωρών 90 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ. 3. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εποχικού Πυροσβέστη Αεροδρομίων (ΕΠΟΧ.Π.Α.) για υπαλλήλους που προσλαμ βάνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προς ενίσχυση του προσωπικού της πυρασφάλειας σε αερολιμένες. 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης 3 6 Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυρο σβεστήρες Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφοράς καυσίμων κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου Γνώση, χειρισμός, καθαρισμός, συντήρηση, προδιαγραφές πυροσβεστικών οχημάτων 9 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά 10 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 1 11 Χειρισμός τραυματιών Α βοήθειες Εξετάσεις 1 Σύνολο ωρών 0

6 986 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εκπαίδευση στην πράξη 1 Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προστατευτικού εξο πλισμού Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 8 3 Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης 8 3 Αναπνευστικές συσκευές Διαδικασίες κίνησης διάσωσης σε περιορισμένο σκοτεινό χώρο με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και πρακτική εξάσκηση με χρήση εξομοιωτή εκ παίδευσης διάσωσης σε περιορισμένο χώρο Πρακτική εξάσκηση στην πυρόσβεση και διάσωση σε περιβάλλον με τεχνητό καπνό στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α. Σύνολο ωρών Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ.. Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης υπαλλήλων αεροδρομίων Διαφόρων Ειδικοτήτων (Ε.Ε.Δ.Ειδ.), εκτός πυροσβεστών αεροσκαφών, οι οποίοι συμμετέχουν ως βοηθητικό προσωπικό πυρασφάλειας στα εγκεκριμένα Σχέδια Πυρασφάλειας των αεροδρομίων. εκ παιδευτών 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μετα φοράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) 1 Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 6 Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός 7 Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου 1 8 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 1 9 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 10 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά 1 11 Χειρισμός τραυματιών Α βοήθειες Κανονισμός πυρασφάλειας 1 13 Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 1 1 Εξετάσεις Σύνολο ωρών 0

7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 987 Εκπαίδευση στην πράξη A/A 1 Διαδικασίες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτων λεκτικές και οπτικές πυροσβε στικές εντολές Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προστατευτικού εξοπλι σμού 1 3 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 8 3 Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης Αναπνευστικές συσκευές Διαδικασίες κίνησης διάσωσης σε περιορισμένο σκοτεινό χώρο με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και πρακτική εξάσκηση με χρήση εξομοιωτή εκ παίδευσης διάσωσης σε περιορισμένο χώρο Πρακτική εξάσκηση στην πυρόσβεση και διάσωση σε περιβάλλον με τεχνητό καπνό στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α. Πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης (κατάσβεση σε εξο μοιωτή κινητήρα συστήματος προσγείωσης, διάσωση από το α/φος BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α., μεταφορά τραυματιών με φορεία και πραγματοποίηση ΚΑΡΠΑ Πρακτική εξάσκηση στην χρήση εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού Σύνολο ωρών 0 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων αεροδρομίου με καθήκοντα Υπεύθυνου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α) 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες 1 3 Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφο ράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός 7 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 1 8 Σχεδιασμός πυροσβεστικών σταθμών Εφεδρικές ποσότητες ύδατος σε αε ροδρόμια 9 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 11 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδι κασίες απολύμανσης) 6 1

8 988 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 Χειρισμός τραυματιών Α βοήθειες Οργάνωση εκπαίδευσης πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 1 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίων (SMS) 1 1 Κανονισμός πυρασφάλειας 1 16 Κανονισμός ανεφοδιασμού Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 1 18 Κανονισμός εκκένωσης κτιρίων αεροσταθμών (evacuation plan) 19 Μετακίνηση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους (removal plan) 0 Εξετάσεις Σύνολο ωρών 6 A/A Εκπαίδευση στην πράξη 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προστατευτικού εξοπλι σμού 3 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης Εκπαιδευτική επίσκεψη στη τεχνική βάση της Aegean και στον πυροσβεστικό σταθμό του ΔΑΑ 6 Σύνολο ωρών Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α.). 6. Πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης υπαλλήλων αεροδρομίου με καθήκοντα Επικεφαλής Πυροσβέστη Αεροδρομίου (Ε.Π.Α). 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες 3 Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφο ράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) 3 1 Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 6 Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός 7 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 1 8 Σχεδιασμός πυροσβεστικών σταθμών Εφεδρικές ποσότητες ύδατος σε αε ροδρόμια 9 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας

9 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 11 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδι κασίες απολύμανσης) 1 1 Χειρισμός τραυματιών Α βοήθειες Κανονισμός πυρασφάλειας Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 1 1 Ενέργειες υπεύθυνου πυρασφάλειας σε μεγάλο αεροπορικό ατύχημα 16 Μετακίνηση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους (removal plan) 17 Οργάνωση εκπαίδευσης πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 18 Εξετάσεις Σύνολο ωρών 8 Εκπαίδευση στην πράξη A/A 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προστατευτικού εξοπλι σμού 3 3 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων 3 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης Αναπνευστικές συσκευές 6 7 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην τεχνική βάση της Aegean και στον πυροσβεστικό σταθμό του ΔΑΑ 6 Σύνολο ωρών 30 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί και πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης Επικεφαλής Πυροσβέστη Αε ροδρομίου, στο οποίο θα συμμετέχουν οι πυροσβέστες που εκτελούν καθήκοντα Επικεφαλής Πυροσβέστη Αεροδρομίου, ανά τριετία, προκειμένου να ανανεώνεται το πιστοποιητικό εκπαίδευσης τους ως Επικεφαλής Πυροσβέστης Αεροδρομίου. 7. Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), Πυροσβεστικού Σώμα τος (Π.Σ.) και Αεροπορίας Στρατού (Α.Σ.), με αντικείμενο εκπαίδευσης πυρόσβεση διάσωση πολιτικών αεροσκαφών. 1 Κατασβεστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευ φλεκτότητα υλικών κατασκευής) Εσωτερικές φωτιές και διάσωση σε συνθήκες καπνού 3 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα και σε αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδικα σίες απολύμανσης) 6 Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου

10 9860 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 Κανονισμός Πυρασφάλειας 8 Κανονισμός αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 9 Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 10 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 11 Εξετάσεις 1 Σύνολο ωρών 16 Εκπαίδευση στη πράξη 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων 1 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 3 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης 6 3 Πρακτική εξάσκηση στη πυρόσβεση και διάσωση σε περιβάλλον με τεχνητό καπνό στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α. Πρακτική άσκηση αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης (κατάσβεση σε εξο μοιωτή κινητήρα συστήματος προσγείωσης, διάσωση από το α/φος BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α., μεταφορά τραυματιών με φορεία και πραγματοποίηση ΚΑΡΠΑ) Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού Σύνολο ωρών Μετά το πέρας της συμπληρωματικής εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξε τάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ. Το ανωτέρω πρόγραμμα αποτελεί και πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης των πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ) και Αεροπορίας Στρατού (Α.Σ), στο οποίο θα συμμετέχουν οι πυροσβέστες των ανωτέρω σωμάτων ανά τριετία, προκειμένου να ανανεώνεται το πιστοποιητικό εκπαίδευσης πυροσβέστη αεροδρομίων που διαθέτουν. 8. Πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης υπαλλήλων που έχουν παρακολουθήσει: α. Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Πυροσβέστη Αεροδρομίων (Ε.Ε.Π.Α) προσωπικό πυρασφάλειας σε αεροδρόμια και β. Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης υπαλλήλων αεροδρομίων Διαφόρων Ειδικοτήτων (Ε.Ε.Δ.Ειδ.) εκτός πυροσβεστών αεροσκαφών. Κάθε υπάλληλος θα συμμετέχει στο επαναληπτικό πρόγραμμα τουλάχιστον ανά τριετία, προκειμένου να ανα νεώνεται το πιστοποιητικό εκπαίδευσης που διαθέτει. 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες 3 Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφο ράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα, πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου 6 Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου Εσωτερικές φωτιές και διάσωση σε συνθήκες καπνού

11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 1 9 Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 10 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδι κασίες απολύμανσης) Κανονισμός πυρασφάλειας 1 Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 13 Εξετάσεις Σύνολο ωρών A/A Εκπαίδευση στην πράξη 1 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 6 Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης 6 3 Αναπνευστικές συσκευές 3 6 Διαδικασίες κίνησης διάσωσης σε περιορισμένο σκοτεινό χώρο με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό και πρακτική εξάσκηση με χρήση εξομοιωτή εκ παίδευσης διάσωσης σε περιορισμένο χώρο Πρακτική εξάσκηση στη πυρόσβεση και διάσωση σε περιβάλλον με τεχνητό καπνό στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου BAC 1 11 ιδιοκτησίας ΥΠΑ ή YS 11 ιδιοκτησίας Π.Α Σύνολο ωρών 30 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, κατόπιν εξετάσεων, ΠΙΣΤΟΠΟΙ ΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 9. Πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης Υπεύθυνου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αερο δρομίων (Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α.). Οι Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α δύνανται να ανανεώνουν το πιστοποιητικό εκπαίδευσης που διαθέτουν ανά τριετία, κατόπιν εξετάσεων, με τη συμμετοχή τους στο ακόλουθο επαναληπτικό πρόγραμμα. 1 Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενέ αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφοράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών 3 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 3 1 Σχεδιασμός πυροσβεστικών σταθμών Εφεδρικές ποσότητες ύδατος σε αε ροδρόμια Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 6 Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 7 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδι κασίες απολύμανσης) 8 Οργάνωση εκπαίδευσης πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 9 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίων (SMS) 10 Κανονισμός πυρασφάλειας

12 986 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11 Κανονισμός ανεφοδιασμού 1 Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου Κανονισμός εκκένωσης κτιρίων αεροσταθμών (evacuation plan) 1 Μετακίνηση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους (removal plan) 1 Ενέργειες υπεύθυνου πυρασφάλειας σε μεγάλο αεροπορικό ατύχημα 16 Εξετάσεις Σύνολο ωρών 1 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Υ.Α.Ε.Κ.Α.Α.). 10. Πρόγραμμα ενημέρωσης Αερολιμεναρχών και Προϊσταμένων Αεροπορικών Αρχών: 1 Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες Αεροπορικά καύσιμα δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων οχήματα μεταφο ράς καυσίμων υγραέριο κίνδυνοι και αντιμετώπιση αυτών 3 Τεχνικές τακτικές πυρασφάλειας σε αεροσκάφη 3 1 Σχεδιασμός πυροσβεστικών σταθμών Εφεδρικές ποσότητες ύδατος σε αε ροδρόμια Ανθρώπινοι παράγοντες Δύναμη της ομαδικής εργασίας 6 Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 7 Επικίνδυνα υλικά ραδιενεργά (μεταφορά, αντιμετώπιση συμβάντων, διαδι κασίες απολύμανσης) 8 Οργάνωση εκπαίδευσης πυρασφάλειας στα αεροδρόμια 9 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας αεροδρομίων (SMS) 10 Κανονισμός πυρασφάλειας Κανονισμός ανεφοδιασμού 1 Κανονισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Ανάγκης Αεροδρομίων (Emergency Plan) και άσκηση επί χάρτου 1 13 Κανονισμός εκκένωσης κτιρίων αεροσταθμών (evacuation plan) 1 Μετακίνηση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους (removal plan) 1 Ενέργειες υπεύθυνου πυρασφάλειας σε μεγάλο αεροπορικό ατύχημα Σύνολο ωρών Μετά το πέρας της ενημέρωσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους συμμετέχοντες ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ανωτέρω προγράμματος. 11. α. Πρόγραμμα εκπαίδευσης υπεύθυνου ελικοδρομίου που εμπλέκεται στη λειτουργία, συντήρηση και πυ ρασφάλεια ελικοδρομίων και 1 β. Πρόγραμμα εκπαίδευσης υπεύθυνου πεδίου προσγείωσης αεροσκαφών που εμπλέκεται στη λειτουργία, συντήρηση και πυρασφάλεια πεδίων προσγείωσης αεροσκαφών. 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες

13 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Πυρόσβεση διάσωση σε ελικόπτερα Πυροσβεστικοί αυλοί σωλήνες, εξειδικευμένος διασωστικός εξοπλισμός 6 Αναπνευστικές συσκευές εντολές και διαδικασίες ελέγχου (μόνο για πυρο σβέστες σε ελικοδρόμια κατηγορίας πυρασφάλειας Η3) 7 Διατήρηση στοιχείων ατυχήματος 8 Κανονισμός πυρασφάλειας 9 Λειτουργία, συντήρηση ελικοδρομίων και πεδίων προσγείωσης αεροσκαφών 3 1 Σύνολο ωρών 1 A/A Εκπαίδευση στην πράξη εκ παιδευτών 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων Γνώση εξοικείωση στην χρήση του εξειδικευμένου προστατευτικού εξο πλισμού 3 Εγκατάσταση πυροσβεστικών σωλήνων και αυλών 3 Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων 3 Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης Αναπνευστικές συσκευές (μόνο για πυροσβέστες σε ελικοδρόμια κατηγορίας πυρασφάλειας Η3) 3 7 Πρακτική εξάσκηση στη χρήση εξειδικευμένου διασωστικού εξοπλισμού Σύνολο ωρών 18 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους: α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΩΝ και β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ. 13. Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ΥΠΑ και εργαζομένων σε αεροδρόμια για τη χρήση φορητών πυρο σβεστήρων σε μικρές εστίες φωτιάς. 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες Εκπαί δευση στην πράξη Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε 1 3 στήρων Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος.,

14 986 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού που εμπλέκεται στη πυρασφάλεια υδατοδρομίων. 1 Χημεία φωτιάς και τεχνικές κατάσβεσης Πρωτεύοντα δευτερεύοντα κατασβεστικά υλικά και πυροσβεστήρες 3 Κατασκευαστικά στοιχεία αεροσκαφών (κινητήρες, σύστημα προσγείωσης, ευφλεκτότητα υλικών κατασκευής) Κανονισμός αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αεροδρομίων (Emergency Plan) 3 1 Σύνολο ωρών 9 Εκπαίδευση στην πράξη εκ παιδευτών 1 Περιοδικός έλεγχος και δοκιμή πυροσβεστικών μέσων Χρήση πυροσβεστήρων κατάσβεση σε εξομοιωτή εκπαίδευσης πυροσβε στήρων Τεχνικές κατάσβεσης σε εξομοιωτή κινητήρα και σύστημα προσγείωσης 3 3 Σύνολο ωρών 7 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η ΣΠΟΑ θα χορηγεί στους εκπαιδευόμενους, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος. 3. Στο κεφάλαιο ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η παράγραφος. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για τα ελικοδρόμια που έχουν ήδη άδεια λειτουργίας δίδεται επιπλέον χρονική περίοδος προσαρμογής στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθ. Δ3/Γ/36/8161/ απόφαση Διοικητή ΥΠΑ (ΦΕΚ 1810 Β / ), περί «Έγκρισης Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκα φών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ. Δ3/Γ/71/16/ (ΦΕΚ 68 Β / ) και Δ3/Γ/1063/91/ (ΦΕΚ 103 Β /9 0 01) αντιστοίχως, αποφάσεις Διοικητή ΥΠΑ.. Ισχύς της παρούσας απόφασης από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ελληνικό, Μαρτίου 016 Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

15

16 9866 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 369/006, Α 131). 1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, τ.κ. 103, Αθήνα. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 13:30 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Τμήμα Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Τμήμα Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Τμήμα Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο ) Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ). ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Ιστοσελίδα: Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 * ΑΘΗΝΑ 10 3 * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 5 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4377 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι κής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 85 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 699 6 Μαρτίου 06 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Αβ/οικ.0050 Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων ογδόντα πέντε (585) ατόμων, επικουρικού προσωπικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 27 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4385 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 20 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4382 Κύρωση της Ευρομεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15067 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1209 26 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2252.2.1/36162/16 Τροποποίηση αναπροσαρμογή της υπ αριθμ. 3323.1/01/ 05/26 5 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.5198/229081 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1517 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 223 10 Μαρτίου 2016 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516010030/8 12 2015 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 Απριλίου 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Γγ/οικ. 8 Τροποποίηση της υπ αριθ. Υ9/οικ.7/4 8 4 (ΦΕΚ 4/Β/8 8 4) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 793 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 70 21 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/68153/38450/3273/788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 1 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 13 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6315 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 852 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11232/16/ΓΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29461 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6585 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 889 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034743/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6125 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18299 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6359 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516034722/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8767 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθ. 14630 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2637 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18687 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6439 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 869 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034871/2-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 331 2 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11 Ίδρυση νέων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και αναδιάρθρωση υφιστάμενων Πυροσβεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8763 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1185 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001723/19.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6955 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 942 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 3458 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 46 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 1080 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 31895 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 05 9 Απριλίου 206 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 259 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3/206 αποφάσεως περί Κα θιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 2529 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΚΑ ΔΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 100. Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23265 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για το διορισμό συγγενή αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22081 27 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2196 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2629 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 345 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 18694 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2823 9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 357 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του

Διαβάστε περισσότερα