ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2. Σταμάτιος Δρίτσας,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2. Σταμάτιος Δρίτσας,"

Transcript

1 ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 2 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Τα έργα διασφάλισης

2

3 Σταμάτιος Δρίτσας CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Τα έργα διασφάλισης Ανάτυπο από την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» Τεύχος 2 / Έτος 2012 Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα Τηλ.: Fax:

4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Τα έργα διασφάλισης Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης ΑΤΕbank Το πλαίσιο των παρεχομένων υπηρεσιών από τους επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση επαγγέλματος και ο τύπος των έργων μέσω των οποίων αυτές παρέχονται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή Β. Γενική ταξινόμηση έργων ανάθεσης Γ. Ανάθεση έργων διασφάλισης Δ. Διαφορές μεταξύ έργων εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης Ε. Ανάθεση έργων διασφάλισης που δεν αφορούν σε έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων ΣΤ. Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις Α. Εισαγωγή Την τελευταία εικοσαετία, εταιρείες κάθε νομικής μορφής της χώρας μας, είτε είναι δημόσιου ενδιαφέροντος 1 είτε όχι, δραστηριοποιούμενες στον ιδιωτικό τομέα αλλά και οργανισμοί του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν ζητήσει και χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται από τους επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος 2 (στο εξής για τους σκοπούς του παρόντος αναφέρονται και ως «πιστοποιημένοι λογιστές»). Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρείες / οντότητες δημόσιου συμφέροντος ορίζονται οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρείες. 2. Practitioners. κυρίως από τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν 3693/2008, και έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης (ΕΛΤΕ) και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας (ΣΟΕΛ), που στο σύνολό τους είναι νόμιμοι ελεγκτές. Βεβαίως, τέτοιες υπηρεσίες (εκτός των κατά νόμο υποχρεωτικών ελέγχων) παρέχουν και πιστοποιημένοι λογιστές, μέλη επαγγελματικών ινστιτούτων του εξωτερικού, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και δεν είναι μέλη του ΣΟΕΛ ή νόμιμοι ελεγκτές. Όσον αφορά στην φύση των εν λόγω υπηρεσιών, αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην ανάθεση έργων τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/20, για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) και του Ν 3190/1955, για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή την ανάθεση λοιπών έργων ελέγχου στα πλαίσια άλλων νομικών υποχρεώσεων, όπως αυτών που προέρχονται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις μετατροπές των επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων κ.λπ.) στη χώρα μας ή στην παροχή «παραδοσιακών» συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως αυτής της παροχής των φορολογικών συμβουλών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος, μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 3, είναι υπηρεσίες αυστηρών τεχνικών προδιαγραφών και εντάσσονται στο πλαίσιο ποιότητας των επαγγελματικών προτύπων που εκδίδει το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης 4 (IAASB). 3. International Federation of Accountants. 4. International Auditing and Assurance Standards Board. 118 Επιχείρηση 2/2012 (ΕΤΟΣ 8ο)

5 ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ Η φύση των υπηρεσιών και ο τύπος των έργων, μέσω των οποίων αυτές παρέχονται, είναι απόλυτα προσδιορισμένα και ταξινομούνται ανάλογα με το προσδοκώμενο από τον εντολέα παραδοτέο (που σε κάθε περίπτωση οριοθετεί και τον σκοπό τους) στο ετήσιο εγχειρίδιο των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διεθνών Προτύπων Δικλείδων Ποιότητας 5. Β. Γενική ταξινόμηση έργων ανάθεσης Οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν επαγγελματία λογιστή σε δημόσια άσκηση επαγγέλματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι υπηρεσίες που αφορούν στην ανάθεση έργων διασφάλισης και στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές υπηρεσίες, που δεν αφορούν σε έργα διασφάλισης. Συνεπακόλουθα, διαμορφώνονται αυτόματα και δύο βασικοί τύποι έργων ανάθεσης, αντίστοιχοι των προαναφερθέντων παρεχόμενων υπηρεσιών, της διασφάλισης και μη διασφάλισης. Τα έργα διασφάλισης ταξινομούνται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη αφορά σε έργα διασφάλισης που σχετίζονται με τον έλεγχο της ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή πιο απλά τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και η δεύτερη αφορά σε έργα διασφάλισης που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος, τα έργα διασφάλισης που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ταξινομούνται σε ένα τρίτο επίπεδο σε δύο υποκατηγορίες, τους ελέγχους και τις επισκοπήσεις. Τα επαγγελματικά πρότυπα της IFAC ταξινομούνται αντίστοιχα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατηγοριοποιήσεις και υποστηρίζονται από ένα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεων και οδηγιών, που καλύπτει πλήρως ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται από έναν επαγγελματία λογιστή σε δημόσια άσκηση επαγγέλματος, καθώς και όλους τους τύπους εργασιών που αυτός διενεργεί για τους πελάτες του κατόπιν εντολών τους. Έτσι, το ετήσιο εγχειρίδιο των διεθνών προτύπων της IFAC, που σχετίζεται με τις υπηρεσίες διασφάλισης και τις λοιπές υπηρεσίες, περιέχει κάθε χρόνο ειδική σειρά προ- 5. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ τύπων που καλύπτει τα έργα που αφορούν σε ελέγχους οικονομικών καταστάσεων, διαφορετικά πρότυπα που καλύπτουν τα έργα των επισκοπήσεων των οικονομικών καταστάσεων και δύο διαφορετικές σειρές προτύπων που καλύπτουν έργα διασφάλισης που δεν αφορούν σε έργα ελέγχου ή επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων, καθώς και σε έργα που δεν είναι έργα διασφάλισης. Γ. Ανάθεση έργων διασφάλισης Σε ένα έργο διασφάλισης ο πιστοποιημένος λογιστής 6 διατυπώνει τα συμπεράσματά του, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός εμπιστοσύνης των δυνητικών χρηστών των συμπερασμάτων αυτών, που είναι άλλοι από τα εμπλεκόμενα στο έργο υπεύθυνα μέρη, σχετικά με τα αποτελέσματα μίας αξιολόγησης ή επιμέτρησης που έχει διενεργηθεί επί ενός υποκείμενου θέματος, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή επιμέτρησης ενός υποκείμενου θέματος είναι η πληροφόρηση που παράγεται από την εφαρμογή των κριτηρίων επί του υποκείμενου θέματος. Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο εννοιολογικός προσδιορισμός του έργου διασφάλισης μπορεί να αναφερθεί ως ενδεικτικό παράδειγμα αυτό του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μίας εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων (που στη συγκεκριμένη περίπτωση συνιστούν το αποτέλεσμα), παράγεται από την εφαρμογή ενός συγκεκριμένου λογιστικού πλαισίου σχετικού με την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση και την γνωστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων, (που εδώ συνιστούν τα κριτήρια), επί της χρηματοοικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών της εταιρείας (που στο παράδειγμα συνιστά το υποκείμενο θέμα). Τα συστατικά μέρη ενός έργου διασφάλισης είναι πέντε και είναι σαφώς προσδιορισμένα από τα πρότυπα της IFAC. Έτσι, το πρώτο κύριο συστατικό του έργου αυτού είναι η τριμερής σχέση που περιλαμβάνει α) τον πιστοποιημένο λογιστή, β) το υπεύθυνο μέρος, και γ) τους 6. Σύμφωνα με την IFAC στην περίπτωση αυτή ο όρος επαγγελματίας λογιστής σε δημόσια άσκηση επαγγέλματος (για τους σκοπούς του παρόντος εναλλακτικά αναφέρεται και ως «πιστοποιημένος λογιστής») είναι ευρύτερος από τον όρο του νόμιμου ελεγκτή, που διενεργεί έλεγχο ή επισκόπηση επί των οικονομικών καταστάσεων. Για πλήρη πρόσβαση στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Λογιστή 119

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ δυνητικούς χρήστες. Το δεύτερο συστατικό μέρος είναι το κατάλληλο υποκείμενο θέμα, το τρίτο μέρος αποτελούν τα εφαρμόσιμα κριτήρια, το τέταρτο μέρος την επαρκή και κατάλληλη τεκμηρίωση και το πέμπτο μέρος αποτελεί η έκθεση διασφάλισης, γραμμένη με κατάλληλο τύπο, ανάλογα με το εάν αφορά σε εύλογη ή περιορισμένη διασφάλιση. Όσον αφορά στην τριμερή σχέση στην διεκπεραίωση του έργου διευκρινίζεται ότι, το υπεύθυνο μέρος και οι δυνητικοί χρήστες είναι μεν διαφορετικές μονάδες, μπορεί όμως να προέρχονται από την ίδια (ή όχι) οντότητα. Περαιτέρω, το υπεύθυνο μέρος μπορεί να έχει υπό την ευθύνη του το υποκείμενο θέμα ή ακόμη μπορεί να είναι υπεύθυνο για την πληροφόρηση που παράγεται από το υποκείμενο θέμα και ταυτόχρονα να είναι υπεύθυνο και για το υποκείμενο θέμα αυτό καθ αυτό. Επίσης, το υπεύθυνο μέρος μπορεί να είναι εκείνο που αναθέτει το έργο διασφάλισης στον πιστοποιημένο λογιστή. Προσαρμόζοντας το θέμα στην Ελληνική πραγματικότητα, ενδεικτική είναι η περίπτωση του κατά το νόμο τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των ΑΕ και ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το υπεύθυνο μέρος σε έναν τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων μίας ΑΕ ή ΕΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920 ή του Ν 3190/1955, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι Διαχειριστές αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ως δυνητικές χρήστες (που εδώ συμβαίνει να είναι και εντολείς του έργου) διακρίνονται η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή των Εταίρων ενώ η οντότητα προέλευσης είναι ή ίδια, ήτοι η εταιρεία. Βεβαίως, στο παράδειγμα αυτό μπορούν να αναφερθούν και άλλοι δυνητικοί χρήστες όπως οι πιστωτές, οι δανείστριες τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο κ.λπ. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή το υπεύθυνο μέρος είναι υπεύθυνο και για την πληροφόρηση που παράγεται από το υποκείμενο θέμα, δηλαδή την χρηματοοικονομική πληροφόρηση που δημοσιοποιείται από τις οικονομικές καταστάσεις αλλά ταυτόχρονα και για το υποκείμενο θέμα, ήτοι τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις. Οι δυνητικοί χρήστες της έκθεσης και των συμπερασμάτων που διατυπώνονται σε αυτή και είναι αποτέλεσμα ενός έργου διασφάλισης είναι πρόσωπα ή ομάδες προσώπων για τους οποίους ο πιστοποιημένος λογιστής συντάσσει την έκθεσή του. Το υπεύθυνο μέρος μπορεί να είναι ένας από τους δυνητικούς χρήστες αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ο μόνος δυνητικός χρήστης. ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ Το υποκείμενο θέμα μπορεί να έχει διάφορους τύπους όπως: α) χρηματοοικονομικές συνθήκες και αποδόσεις (π.χ. ιστορική χρηματοοικονομική πληροφόρηση μέσω οικονομικών καταστάσεων), β) μη χρηματοοικονομικές συνθήκες και αποδόσεις, γ) φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές), δ) συστήματα και διαδικασίες (π.χ. σύστημα εσωτερικού ελέγχου) και στ) συμπεριφορές (π.χ. κανονιστική ή νομική συμμόρφωση, εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης). Τα χαρακτηριστικά των υποκείμενων θεμάτων σε έργα διασφάλισης διαφέρουν ανάλογα με το εάν η πληροφόρηση που παράγεται από αυτά προσεγγίζεται ποιοτικά ή ποσοτικά, εάν είναι υποκειμενική ή αντικειμενική, εάν είναι ιστορική ή προσδοκώμενη και εάν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή καλύπτει μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα χαρακτηριστικά του υποκείμενου θέματος ενός έργου διασφάλισης μελετώνται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί επηρεάζουν σημαντικά την ακρίβεια της αποτίμησης και επιμέτρησης του υποκείμενου θέματος καθώς και την πειστικότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων που θα συλλεχθούν. Τέλος, προκειμένου το υποκείμενο θέμα να θεωρηθεί κατάλληλο θα πρέπει να μπορεί να προσδιοριστεί και η πληροφόρηση που σχετίζεται με αυτό και επιπλέον να μπορεί να αποτελέσει υποκείμενο ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να είναι δυνατό να συλλεχθεί από τον πιστοποιημένο λογιστή επαρκής και κατάλληλη τεκμηρίωση, προκειμένου να σε θέση αυτός να υποστηρίξει την εξαγωγή συμπερασμάτων, που θα καταλήγουν στην παροχή εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται επί του υποκείμενου θέματος σε ένα έργο διασφάλισης αποτελούν το πλαίσιο αποτίμησης και επιμέτρησης. Αυτά μπορεί να περιέχουν νομικό ή κανονιστικό τύπο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών καταστάσεων. Στην περίπτωση αυτή τα κριτήρια είναι λογιστικές αρχές και πρότυπα, όπως αυτά που ορίζονται από τον κωδ. Ν 2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κριτήρια με λιγότερο κανονιστικό και νομικό τύπο είναι αυτά που αφορούν σε εσωτερικά υιοθετούμενες από διάφορες οντότητες διαδικασίες, όπως κώδικες δεοντολογίας και εσωτερικοί κανονισμοί εταιρειών ή οργανισμών. 120 Επιχείρηση 2/2012 (ΕΤΟΣ 8ο)

7 ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ Τα κριτήρια που εφαρμόζονται επί του υποκείμενου θέματος σε ένα έργο διασφάλισης πρέπει να πληρούν επίσης συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι σύμφωνα με την IFAC η σχετικότητα, η πληρότητα, η αξιοπιστία, η ουδετερότητα και ο βαθμός κατανόησής τους. Η ελεγκτική τεκμηρίωση είναι ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας για τα έργα διασφάλισης. Στην περίπτωση της ελεγκτικής τεκμηρίωσης και προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα των έργων αυτών, όπως προαναφέρθηκε η IAASB έχει εκδώσει διαφορετικές σειρές προτύπων, ανάλογα με το εάν το έργο αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων ή εάν πρόκειται για έργο διασφάλισης, που δεν είναι έλεγχος ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων. Οι άξονες επί των οποίων προσεγγίζεται η ελεγκτική τεκμηρίωση και ως εκ τούτου και σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα στα έργα διασφάλισης είναι ο επαγγελματικός σκεπτικισμός, η επάρκεια και η καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων, ο προσδιορισμός ενός επιπέδου σημαντικότητας, ο κίνδυνος ενός έργου διασφάλισης και τέλος η φύση, η έκταση και ο χρόνος των ελεγκτικών διαδικασιών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα όσα προβλέπονται από την IFAC σχετικά με τον τύπο, την δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης, που συντάσσεται στα πλαίσια ενός έργου διασφάλισης. Τα διεθνή πρότυπα της IFAC περιέχουν ρητές υποχρεώσεις και παρέχουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις εκθέσεις έργων διασφάλισης. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι στην περίπτωση των εκθέσεων αυτών η ευελιξία του πιστοποιημένου λογιστή ως προς το περιεχόμενό τους και το λεκτικό που χρησιμοποιείται σε αυτές είναι περιορισμένη. Το σχετικό πλαίσιο κανόνων και οδηγιών της IFAC είναι ιδιαίτερα αυστηρό και αναλυτικό και δεν αφήνει περιθώρια αυτοσχεδιασμού και ελιγμών ως προς τη διατύπωση του περιεχομένου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διατύπωση των συμπερασμάτων, ανάλογα με το εάν παρέχεται εύλογη ή περιορισμένη διασφάλιση. Στην πρώτη περίπτωση, η διατύπωση των συμπερασμάτων γίνεται σε ευθεία θετική μορφή προκειμένου να τονίζεται ότι μέσω της έκθεσης παρέχεται εύλογη διασφάλιση. Έτσι, στην έκθεση περιέχεται ρητά η δήλωση ότι έχουν εκτελεσθεί διαδικασίες συλλογής τεκμηρίων συγκεκριμένης έκτασης, φύσης και χρόνου, στις περιοχές ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ όπου παρέχεται εύλογη διασφάλιση επί των χαρακτηριστικών του υποκείμενου θέματος και των άλλων σχετικών συνθηκών του έργου ανάθεσης που περιγράφονται στην έκθεση και βάσει αυτών ο πιστοποιημένος λογιστής έχει συλλέξει επαρκές και κατάλληλα τεκμήρια, προκειμένου να μειώσει των κίνδυνο του έργου ανάθεσης σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Στην περίπτωση της περιορισμένης διασφάλισης, ο πιστοποιημένος λογιστής διατυπώνει τα συμπεράσματά του με μία έμμεση αρνητική μορφή. Η έμμεση αρνητική διατύπωση περιέχει την αναφορά ότι, βάσει της εργασίας που έχει εκτελεσθεί από τον ελεγκτή, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του οτιδήποτε θα τον οδηγούσε στο συμπέρασμα να εκφράσει μη σύμφωνη γνώμη επί του υποκείμενου θέματος. Δ. Διαφορές μεταξύ έργων εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης Ανεξάρτητα από το εάν ένα έργο διασφάλισης αφορά σε έλεγχο ή επισκόπηση επί οικονομικών καταστάσεων ή όχι, εντοπίζονται από την IFAC συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των έργων που παρέχουν εύλογη διασφάλιση, από εκείνα που παρέχουν περιορισμένη διασφάλιση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων (περιοδικών ή όχι) αποτελούν έργα περιορισμένης διασφάλισης. Αντίθετα, τα έργα ελέγχου οικονομικών καταστάσεων (τακτικού ή όχι) αποτελούν έργα παροχής εύλογης διασφάλισης. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι «εύλογη» διασφάλιση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση «απόλυτη» διασφάλιση. Το γεγονός αυτό, οφείλεται στους ενδογενείς περιορισμούς ενός έργου διασφάλισης και της ληφθείσας τεκμηρίωσης, που δεν επιτρέπουν στον πιστοποιημένο λογιστή να διατυπώσει συμπεράσματα που να εμπεριέχουν πλήρη συμφωνία επί οποιουδήποτε υποκείμενου θέματος, και των οποίων η ανάλυση και επεξήγηση δεν είναι αντικείμενο του παρόντος. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές, ειδικά στους χρήστες των υπηρεσιών των επαγγελματιών λογιστών σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος ότι, η αδυναμία παροχής από μέρους τους απόλυτης διασφάλισης επί του υποκείμενου θέματος, λόγω των ενδογενών περιορισμών στην εργασία τους και την ληφθείσα τεκμηρίωση, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η εύλογη διασφάλιση ισοδυναμεί με περιορισμένου εύρους διασφάλιση. Οι διαφορές Για πλήρη πρόσβαση στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Λογιστή 121

8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ που καταγράφει η IFAC μεταξύ των έργων εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης αποσαφηνίζουν πλήρως την σχέση αυτή και δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Οι διαφορές αυτές κατατάσσονται στις εξής περιοχές: Σκοπός του έργου, στην περίπτωση των έργων εύλογης διασφάλισης σκοπός του έργου είναι η μείωση του κινδύνου σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών του έργου, ως βάση διατύπωσης γνώμης θετικής μορφής. Στην περίπτωση των έργων περιορισμένης διασφάλισης σκοπός του έργου είναι η μείωση του κινδύνου σε ένα επίπεδο που είναι αποδεκτό, πάντα υπό την προϋπόθεση των συνθηκών του έργου, αλλά είναι υψηλότερο από εκείνο ενός έργου εύλογης διασφάλισης, ως μία βάση για την διατύπωση γνώμης αρνητικής μορφής επί των συμπερασμάτων του πιστοποιημένου λογιστή. Διαδικασίες συλλογής τεκμηρίων, στην περίπτωση των έργων εύλογης διασφάλισης ακολουθείται μία συστηματική διαδικασία συλλογής κατάλληλων τεκμηρίων που περιλαμβάνει την κατανόηση των συνθηκών του έργου, την εκτίμηση των κινδύνων, την αναφορά επί των εκτιμώμενων κινδύνων, την εκτέλεση περεταίρω ελεγκτικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό έρευνας, παρατήρησης, επιβεβαίωσης, επαναϋπολογισμού, επανεκτέλεσης, αναλυτικών διαδικασιών και ερωτήσεων. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν λεπτομερείς ελεγκτικές διαδικασίες με συγκεκριμένους στόχους ανάλογα με τις συνθήκες. Τέλος, οι διαδικασίες στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνουν και τη αξιολόγηση των ληφθέντων τεκμηρίων. Στην περίπτωση των έργων περιορισμένης διασφάλισης ακολουθείται μία επίσης συστηματική διαδικασία συλλογής κατάλληλων τεκμηρίων που περιλαμβάνει την κατανόηση του υποκείμενου θέματος και των λοιπών συνθηκών του έργου και είναι σκοπίμως περιορισμένη συγκριτικά με ένα έργο εύλογης διασφάλισης. Η έκθεση διασφάλισης, στην περίπτωση των έργων εύλογης διασφάλισης η έκθεση περιέχει μία περιγραφή των συνθηκών του έργου και την διατύπωση συμπερασματικής γνώμης θετικής μορφής. Στην περίπτωση των έργων περιορισμένης διασφάλισης η έκθεση περιέχει μία περιγραφή των συνθηκών του έργου και την διατύπωση συμπερασματικής γνώμης αρνητικής μορφής. ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ Ε. Ανάθεση έργων διασφάλισης που δεν αφορούν σε έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων Τα έργα διασφάλισης που αφορούν στον έλεγχο ή την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών ή λοιπών οντοτήτων, είτε η ανάθεση αυτή προέρχεται από νομική ή κανονιστική υποχρέωση, είτε όχι, είναι γνωστά και δεν κρίνεται σκόπιμη επί του παρόντος η περαιτέρω εξατομικευμένη ανάλυσή τους, πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως και είναι προσδιοριστικά της φύσης και των χαρακτηριστικών των έργων αυτών. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έργα διασφάλισης που δεν αφορούν σε έλεγχο ή επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων. Τα έργα αυτά προσεγγίζονται από την IFAC με τρία συγκεκριμένα πρότυπα, εκ των οποίων ιδιαίτερη εφαρμογή έχει πλέον στη χώρα μας το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, που φέρει τον τίτλο «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρότυπο προέρχεται από τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του N 2238/1994, όπως ισχύει καθώς και το υπ αριθμό 636/ έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σχετικά με την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού. Ειδικότερα, η σχετική με το φορολογικό πιστοποιητικό απόφαση Πολ. 1159/ , στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 αναφέρει ότι, ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της συγκεκριμένης απόφασης, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Μελετώντας το συγκεκριμένο πρότυπο διαπιστώνεται ότι στην παράγραφο της εισαγωγής δίνεται σαφής επεξήγηση σχετικά με τον διαχωρισμό μεταξύ της εύλογης και 122 Επιχείρηση 2/2012 (ΕΤΟΣ 8ο)

9 ΣΤ. ΔΡΙΤΣΑΣ περιορισμένης διασφάλισης. Όπως εξηγήθηκε και προηγουμένως, στην περίπτωση των έργων εύλογης διασφάλισης σκοπός του έργου είναι η μείωση του κινδύνου σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών του έργου, ως βάση διατύπωσης γνώμης θετικής μορφής. Στην περίπτωση των έργων περιορισμένης διασφάλισης σκοπός του έργου είναι η μείωση του κινδύνου σε ένα επίπεδο που είναι αποδεκτό, πάντα υπό την προϋπόθεση των συνθηκών του έργου, αλλά είναι υψηλότερο από εκείνο ενός έργου εύλογης διασφάλισης, ως μία βάση για την διατύπωση γνώμης αρνητικής μορφής επί των συμπερασμάτων του πιστοποιημένου λογιστή. Το πλαίσιο εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου δεν είναι άλλο από το «Διεθνές Πλαίσιο Έργων Διασφάλισης» της IFAC, το οποίο σε γενικές γραμμές καλύπτει όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος, σχετικά με τα έργα διασφάλισης. Έτσι, στην περίπτωση του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000 ισχύουν απολύτως τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για την τριμερή σχέση στην αναδοχή του έργου, το υποκείμενο θέμα, τα κριτήρια, την τεκμηρίωση και την έκθεση ως παραδοτέο ενός τέτοιου έργου διασφάλισης. Το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 απαιτεί από τον επαγγελματία λογιστή σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος να εφαρμόζει τις δικλείδες ελέγχου ποιότητας που προβλέπονται από την IFAC για κάθε έργο ανάθεσης. Και για τα έργα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται από τον πιστοποιημένο λογιστή οι προβλεπόμενες από τα πρότυπα της IFAC διαδικασίες σχετικά με την αποδοχή και διατήρηση του έργου και του πελάτη / εντολέα. Περαιτέρω, απαιτείται, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση έργων, η σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, στην οποία μεταξύ των άλλων θα συμφωνούνται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών (πιστοποιημένου λογιστή και πελάτη / εντολέα) με ευκρίνεια οι συμβατικοί όροι διεκπεραίωσης του έργου και παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Όσον αφορά στον σχεδιασμό και την διεκπεραίωση του έργου, η προσέγγιση είναι συναφής με αυτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και στηρίζεται στην εφαρμογή του επαγγελματικού σκεπτικισμού και της προσεκτικής μελέτης των συνθηκών του έργου και του υποκείμενου θέματος, σε όρους σημαντικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση ΑΡΘΡΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ δίνεται στην κατανόηση του υποκείμενου θέματος και των συνθηκών του έργου, προκειμένου να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν οι κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες. Στην φάση του σχεδιασμού του έργου απαιτείται να εξετασθεί η καταλληλότητα του υποκείμενου θέματος καθώς και του πεδίου εφαρμογής των υπό συζήτηση κριτηρίων. Εκτενής αναφορά επίσης γίνεται στον κίνδυνο του έργου διασφάλισης και το σχετικό επίπεδο σημαντικότητας. Όσον αφορά στην συλλογή των ελεγκτικών τεκμηρίων ισχύουν και εδώ τα όσα προβλέπονται για την επάρκεια και καταλληλότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων για τα έργα ελέγχου ή επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με το εάν το έργο παρέχει εύλογη ή περιορισμένη διασφάλιση. Τέλος, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο κείμενο της έκθεσης που αποτελεί και το τελικό παραδοτέο του έργου και δίνονται ειδικές οδηγίες σχετικά με την παράγραφο των συμπερασμάτων, ανάλογα με το εάν πρόκειται για έκθεση που παρέχει εύλογη ή περιορισμένη διασφάλιση και εάν επίσης διατυπώνονται διαφοροποιημένα ή αρνητικά συμπεράσματα ή υφίσταται άρνηση διατύπωσης συμπερασμάτων, λόγω δεδομένων συνθηκών που εμφανίσθηκαν κατά την διεκπεραίωση του έργου και οδηγούν σε αυτό. ΣΤ. Συμπεράσματα - Διαπιστώσεις Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους επαγγελματίες λογιστές σε δημόσια άσκηση επαγγέλματος, καθώς και τα έργα που διεκπεραιώνονται από αυτούς κατ εντολή των πελατών τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, περιέχουν ένα σημαντικό βαθμό τυποποίησης που επιβάλλεται από το πλαίσιο των διεθνών προτύπων της IFAC, σε όποιες χώρες αυτό έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει μεταξύ των άλλων και την ειδική ταξινόμηση των έργων, ανάλογα με τον σκοπό τους ως προς την παροχή ή όχι διασφάλισης επί του υπό συζήτηση υποκείμενου θέματος που εξετάζουν. Με την εφαρμογή του πλαισίου της IFAC ως κανονιστικού πλαισίου διεκπεραίωσης των έργων και παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, εξασφαλίζεται η ποιότητα τους και ενισχύεται η κατανόηση των αποτελεσμάτων τους, από τους δυνητικές χρήστες των συμπερασμάτων που διατυπώνονται από τους πιστοποιημένους λογιστές, ανάλογα με την περίπτωση και τις συνθήκες του έργου. Για πλήρη πρόσβαση στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Λογιστή 123

10

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 11. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 11. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012/ΤΕΥΧΟΣ 11 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Φορολογικό Πιστοποιητικό: Ο σχεδιασμός του ελεγκτικού έργου κατά την εφαρμογή της Πολ. 1159/22.7.2011 εντός του πλαισίου της IFAC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα. CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα. CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 4 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης: Μεταγενέστερα γεγονότα Σταμάτιος Δρίτσας CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 10 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Η διαμόρφωση γνώμης και η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 5. Σταμάτιος Δρίτσας, Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Οι βασικές έννοιες. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, MSc, Ph.D.

ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 5. Σταμάτιος Δρίτσας, Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Οι βασικές έννοιες. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, MSc, Ph.D. ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 5 Σταμάτιος Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, MSc, Ph.D. Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Οι βασικές έννοιες Σταμάτιος Δρίτσας, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής, MSc, Ph.D. Ελεγκτική Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 12

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 12 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 12 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, AAIA, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Η διαμόρφωση γνώμης και η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών:

2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας. Ενότητα 2. Α. Υπηρεσίες Διασφάλισης (assurance) Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 2.1 Επαγγελματικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας Έννοια επαγγελματικών υπηρεσιών: κάθε είδους λογιστικο-ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 2: Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26674 Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. υπηρεσίες. 2.1 Επαγγελµατικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας

Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. υπηρεσίες. 2.1 Επαγγελµατικές υπηρεσίες και πρότυπα εργασίας Ενότητα 2 Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Βιβλιογραφία: ΚΚ, κεφάλαιο 2 Framework for assurance engagements, στο IFAC (2007), Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ N.4449/2017

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ N.4449/2017 AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ N.4449/2017 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 1 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Παράρτημα Α.1 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς: ΣΟΕΛ Ημερομηνία: / / Καποδιστρίου 28 106 82, Αθήνα Στοιχεία Αιτούντος: 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Πατρώνυμο: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Η εταιρεία μας διαθέτει στελέχη που φιλοδοξούν να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 11

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 11 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 11 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, ΑΑΙΑ, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Η διαμόρφωση γνώμης και η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ Για την περίοδο ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Ι. Βισβίκη ΑΜ ΕΛΤΕ 2121 Για την περίοδο 1.1-31.12.2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α) Νομική μορφή επαγγελματικής δραστηριότητος. Β) Δίκτυο Γ) Εταιρική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 Φαξ: +30 210 60 62 111 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1. Σταμάτιος Δρίτσας, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1. Σταμάτιος Δρίτσας, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 1 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις: Οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Σταμάτιος Δρίτσας CRP,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 OIKONOMIKA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/16-30/6/17 ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31/12/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 OIKONOMIKA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/16-30/6/17 ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31/12/2017 Page1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 OIKONOMIKA ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/16-30/6/17 ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31/12/2017 ΣΥΝΕΠΕΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2017 Η παρούσα έκθεση διαφάνειας περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 12/9/2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Άρθρο 1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (εφεξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου

ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1 Σκοπός και βασικές αρχές. 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών ΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σκοπός και βασικές αρχές 2 Σύνθεση της επιτροπής ελέγχου 3 Συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 4 Αρμοδιότητες της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

MPI HELLAS SA. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2018

MPI HELLAS SA. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2018 Έκθεση Διαφάνειας έτους 2018 Απρίλιος 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της MPI HELLAS AE... 3 2. Εταιρική διακυβέρνηση... 4 3. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

MPI HELLAS SA. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017

MPI HELLAS SA. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 MPI HELLAS SA Έκθεση Διαφάνειας έτους 2017 Απρίλιος 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της MPI HELLAS AE... 4 2. Εταιρική διακυβέρνηση... 6 3. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Ανδρέας Χατζηδαμιανού Εταίρος 25 Μαΐου 2017 Περιεχόμενα Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο θεσμικό πλαίσιο & Αλλαγές στην Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜ ΣΟΕΛ 156, ΑΦΜ 997803446 1 Ιστορικό Η (Hellenic Auditing Company HAC) που εν συντομία θα αποκαλείται «η Εταιρία», αποτελείται από ένα δίκτυο ορκωτών ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο ν. 4449/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο ν. 4449/2017) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο ν. 4449/2017) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 10: Δοκιμασία εσωτερικών δικλίδων Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή ΔΕΠΑ Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοίνωση Αποφάσεων Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου Η Εταιρεία Δ.& Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ανακοινώνει ότι σε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ 2 0 1 1 Της Εταιρείας «Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Λ Ε Γ Κ T Ι Κ Η ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Εισαγωγή Βάσει του Ν.3693/2008, ο οποίος εναρμονίστηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή

Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 1/2017 (ΤΕ 1_2017) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2017 Θέμα: Νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα για Εκθέσεις Ελεγκτή και νέα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης του Νόμου περί Ελεγκτών 2017

Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης του Νόμου περί Ελεγκτών 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Προς: Από: 4/2017 (ΤΕ 4_2017) Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2017 Θέμα: Αναθεωρημένα υποδείγματα έκθεσης ελεγκτή ως επακόλουθο της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017

AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017 AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3693/2008 & N.4449/2017 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Κατάλογος Συντομογραφιών... 20

Πρόλογος Κατάλογος Συντομογραφιών... 20 Ελεγκτική - Εσωτερικός Έλεγχος: Θεωρία και Εφαρμογές 7 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 Κατάλογος Συντομογραφιών... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ... 24 1.1 Εισαγωγικά...24 1.2 Γενικά...24

Διαβάστε περισσότερα

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 158 - Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ 027 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή:... 3 2. Πληροφορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 4 4.1. Εξωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου θέτει τις ευθύνες, αρμοδιότητες και γραμμές αναφοράς της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Τα διεθνή πρότυπα. MSc, Ph.D., Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής

ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 4. Σταμάτιος Δρίτσας, Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Τα διεθνή πρότυπα. MSc, Ph.D., Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής ΕΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 4 Σταμάτιος Δρίτσας, MSc, Ph.D., Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα: Τα διεθνή πρότυπα Σταμάτιος Δρίτσας MSc, Ph.D., Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ελεγκτική Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Κανονισμού 537/2014 και στο άρθρο 45 του ν. 4449/2017) ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

TACTIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2017 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ΚΗΦΙΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Φ Α Ν Ε Ι Α Σ 2 0 1 2 Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1 Εισαγωγή Βάσει του Ν.3693/2008, ο οποίος εναρμονίστηκε με την οδηγία 2006/43

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.E. Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 151 25 Αθήνα Τηλ.: 210 2886 000 Φαξ: 210 2886 905 ey.com Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6509 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 526 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 144/10/11.1.2018 Έγκριση μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα της αναθεωρημένης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 13: Εκθέσεις ελέγχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική. Ενότητα # 13: Εκθέσεις ελέγχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 13: Εκθέσεις ελέγχου Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4/2018 [ΤΕ 4_2018]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4/2018 [ΤΕ 4_2018] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4/2018 [ΤΕ 4_2018] Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 25 Απριλίου 2018 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή για Κυπριακό Υποκατάστημα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014

PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 PRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ισολογισμός της 31ης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2017 26η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017-31η Δεκεμβρίου 2017) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ... 4 ΣΚΟΠΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 1 2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4.1 Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 4 4.2 Θεμελιώδεις αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα 5 4.2.1 Σκοπός, δομή και πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4601/2019 Η Νέα Νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4601/2019 Η Νέα Νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς Υποκείμενα εταιρικών μετασχηματισμών α. Ανώνυμες Εταιρείες β. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης γ. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες δ. Ομόρρυθμες Εταιρείες ε. Ετερόρρυθμες Εταιρείες στ. Ετερόρρυθμες Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ... και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Προς την Επιχείρηση ΑΒΓ με ΑΦΜ... και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών. 13040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α.1 Συυπέοασυα γ ω ο κ επιωύλαεη Έκθεση Φ ορολογικής Συμμόρφ ω σης Ανεξάρτητου Νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί

14SYMV αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Κέρκυρα σήμερα την 18 η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη, οι πιο κάτω υπογράφοντες τη σύμβαση αυτή: 1. αφενός η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», (στο εξής «Αναθέτουσα»), που εδρεύει στην Κέρκυρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης

Taxlive - Επιμόρφωση Λογιστών Λογιστικά Προγράμματα & Υπηρεσίες Λογιστικής Ενημέρωσης ΠΟΛ 1124/18.06.2015 ΠΟΛ 1124/18.06.2015 Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170Α ), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ECOVIS VNT Auditing sa Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Η εταιρεία μας διαθέτει στελέχη που φιλοδοξούν να προβλέπουν τις ανάγκες των πελατών μας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή και ώρα 13:00, ΔΕΘ - HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Πρωτοκόλλου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή και ώρα 13:00, ΔΕΘ - HELEXPO AE, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Πρωτοκόλλου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κυριακή Κοτίβα Τηλ: 2310291580 Fax: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. 2167 Θεσσαλονίκη, 30.07.2018 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύνθεση... 3 Θητεία... 4 Οργάνωση... 4 Αρμοδιότητες... 4 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων... 8 Εξουσιοδότηση... 9 Τροποποίηση του Κανονισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (

Published on TaxExperts ( Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1034/2016 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (ΦΕΚ 1657/Β'), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 24 η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου 2016 25η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2016-31η Δεκεμβρίου 2016) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0389(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0389(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2011/0389(COD) 4.9.2012 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα