(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα των στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία, καθώς και τα αιτήματα για νέες και πιο αναλυτικές και συχνές στατιστικές, θα πρέπει να θεσπιστούν νέα εκτελεστικά μέτρα για την απόφαση 1608/2003/ΕΚ. (2) Θα πρέπει να συνεχιστεί η υπάρχουσα στατιστική υποστήριξη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους τρέχοντες τομείς πολιτικής και να ικανοποιούνται οι πρόσθετες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες με σκοπό τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων και την ελαχιστοποίηση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών πληροφοριών. (3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ) σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες πρόσβασης σε πηγές διοικητικών στοιχείων και την εμπιστευτικότητα των στατιστικών. (4) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέπεια των ευρωπαϊκών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία με άλλα διεθνή πρότυπα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εργασίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και άλλων διεθνών οργανισμών. Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο Frascati για τις στατιστικές έρευνας και ανάπτυξης, το εγχειρίδιο Canberra για τις στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό που διατίθεται στην επιστήμη και την τεχνολογία, το εγχειρίδιο που έχει εκδώσει ο ΟΟΣΑ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Patent Statistics Manual) και το εγχειρίδιο Oslo για τις στατιστικές καινοτο ( 1 ) ΕΕ L 230 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 87 της , σ μίας που έχουν εκδώσει από κοινού ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να παρέχουν το πλαίσιο αναφοράς. (5) Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2004 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004, για εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία ( 3 ) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1450/2004 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2004, για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη κοινοτικών στατιστικών για την καινοτομία ( 4 ) θα πρέπει να καταργηθούν. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Άρθρο 2 1. Ο παρών κανονισμός καλύπτει τους ακόλουθους τομείς: α) στατιστικές για την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε & Α) β) στατιστικές για τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη (GBA ORD) γ) στατιστικές για την καινοτομία δ) στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών για το φύλο και την κινητικότητα, στατιστικών για ευρεσιτεχνίες, στατιστικών για ( 3 ) ΕΕ L 118 της , σ. 23. ( 4 ) ΕΕ L 267 της , σ. 32.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/19 βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και για υπηρεσίες με βάση τη γνώση, καθώς και άλλων στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι κατάλογοι στατιστικών μεταβλητών, οι δραστηριότητες και οι τομείς που καλύπτονται, οι κατανομές των αποτελεσμάτων, η συχνότητα, οι προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων και η περίοδος αναφοράς ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ. Για τους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα στοιχεία λαμβάνονται από υπάρχουσες στατιστικές ή άλλες πηγές στοιχείων, όπως ορίζεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος I. 2. Οι κατάλογοι στατιστικών μεταβλητών, οι δραστηριότητες και οι τομείς που καλύπτονται, οι κατανομές των αποτελεσμάτων, η συχνότητα, οι προθεσμίες για την υποβολή στοιχείων και άλλα χαρακτηριστικά που ορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ επανεξετάζονται τακτικά, κατά περίπτωση. Άρθρο 3 Τα κράτη μέλη αποκτούν τα αναγκαία στοιχεία χρησιμοποιώντας συνδυασμό διαφόρων πηγών, όπως δειγματοληπτικές έρευνες, διοικητικές πηγές στοιχείων ή άλλες πηγές στοιχείων. Όσον αφορά την ποιότητα ή τις διαδικασίες στατιστικής εκτίμησης, οι άλλες πηγές στοιχείων πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις δειγματοληπτικές έρευνες ή τις διοικητικές πηγές στοιχείων. Άρθρο 4 Οι στατιστικές που αναφέρονται στα παραρτήματα I και ΙΙ βασίζονται σε εναρμονισμένα εννοιολογικά πλαίσια και ορισμούς, ιδίως αυτά που περιέχονται στις πλέον πρόσφατες εκδόσεις του εγχειριδίου Frascati (στατιστικές Ε & Α), του εγχειριδίου Canberra (στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία), του εγχειριδίου του ΟΟΣΑ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, του εγχειριδίου Oslo (στατιστικές για την καινοτομία) ή σε άλλα εναρμονισμένα πρότυπα. Άρθρο 5 Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις μεταβλητές που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών στοιχείων, στην Επιτροπή (Eurostat), χρησιμοποιώντας το τεχνικό πρότυπο που ορίζεται από την Επιτροπή (Eurostat) σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή επιμέρους αρχεία στοιχείων για στατιστικές καινοτομίας σε εθελοντική βάση, χρησιμοποιώντας το τεχνικό πρότυπο που ορίζεται από την Επιτροπή. Άρθρο 6 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλονται. 2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) τυποποιημένες εκθέσεις ποιότητας για στοιχεία σχετικά με: α) την έρευνα και την ανάπτυξη (Ε & Α) β) τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη (GBAORD) γ) την καινοτομία. Όσον αφορά τις στατιστικές για την έρευνα και την ανάπτυξη, καταρτίζονται χωριστές εκθέσεις ποιότητας για τον επιχειρηματικό τομέα, τον κρατικό τομέα και τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκθέσεις ποιότητας για τον ιδιωτικό τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καταρτίζονται μόνο εάν οι δαπάνες του τομέα για Ε & Α, ως ποσοστό της συνολικής εθνικής δαπάνης για Ε & Α, είναι πάνω από 5 %. 3. Οι εκθέσεις ποιότητας καταρτίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα III και καλύπτουν τα κριτήρια ποιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/ Οι πρώτες εκθέσεις ποιότητας για Ε & Α και GBAORD καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που αφορούν το έτος αναφοράς 2011 και υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου Για τις στατιστικές καινοτομίας, οι πρώτες εκθέσεις ποιότητας καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που αφορούν το έτος αναφοράς 2012 και υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου Οι μετέπειτα εκθέσεις ποιότητας υποβάλλονται στην Επιτροπή (Eurostat) κάθε δεύτερο έτος, εντός 22 μηνών μετά τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Άρθρο 7 Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 753/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1450/2004 καταργούνται. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2004 εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τις στατιστικές Ε & Α και GBAORD για το έτος αναφοράς Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 8 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 L 299/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τμήμα 1 Στατιστικές για την έρευνα και την ανάπτυξη 1. Οι στατιστικές πρέπει να καταρτίζονται για δραστηριότητες Ε & Α σε όλη την οικονομία. Τα αποτελέσματα αφορούν τον πληθυσμό όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων Ε & Α που ταξινομούνται στους τομείς Α έως Υ της κοινής στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) (NACE αναθ.2). 2. Οι στατιστικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των στατιστικών που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 είναι: α) επιχειρήσεις για τις στατιστικές που καταρτίζονται σε εθνικό επίπεδο και β) τοπικές μονάδες για τις στατιστικές που καταρτίζονται σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS 2). Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων που χρησιμοποιούνται («επιχειρήσεις» και «τοπικές μονάδες») είναι αυτοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ( 2 ). 3. Ο κατάλογος των στατιστικών που πρέπει να καταρτίζονται (συμπεριλαμβανομένων των κατανομών τους) παρατίθεται παρακάτω. ( 1 ) ΕΕ L 393 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 76 της , σ. 1.

4 Κωδικός Τίτλος Όλοι οι τομείς 1.11 Προσωπικό Ε & Α (αριθμός ατόμων) Τομέας επιχειρήσεων Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κατά τομέα εκτέλεσης Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας Χωρίς κατανομή Κατά επάγγελμα και φύλο Κατά επίπεδο σπουδών και φύλο Προαιρετικό Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο Κατά περιφέρεια (NUTS 2) Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο Προαιρετικό Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) και φύλο 1.12 Ερευνητές (αριθμός ατόμων) Χωρίς κατανομή Κατά φύλο Κατά επίπεδο σπουδών και φύλο Προαιρετικό Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) και φύλο Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο Κατά περιφέρεια (NUTS 2) Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο Προαιρετικό Κατά ηλικία και φύλο Προαιρετικό Κατά ιθαγένεια και φύλο Προαιρετικό Παρατηρήσεις EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/21

5 Κωδικός Τίτλος Όλοι οι τομείς 1.13 Προσωπικό Ε & Α σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) Τομέας επιχειρήσεων Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κατά τομέα εκτέλεσης Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας Χωρίς κατανομή Ετησίως Κατά επάγγελμα Κατά επίπεδο σπουδών Προαιρετικό Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο Προαιρετικό Κατά περιφέρεια (NUTS 2) Παρατηρήσεις Κατά τάξη μεγέθους Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων 1.14 Ερευνητές σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) Χωρίς κατανομή Ετησίως Κατά φύλο Προαιρετικό Κατά επίπεδο σπουδών Προαιρετικό Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο και φύλο Προαιρετικό Κατά περιφέρεια (NUTS 2) Κατά περιφέρεια (NUTS 2) και φύλο Προαιρετικό Κατά τάξη μεγέθους Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων 1.20 Εσωτερικές δαπάνες Ε & Α Χωρίς κατανομή Ετησίως L 299/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Κωδικός Τίτλος Όλοι οι τομείς Τομέας επιχειρήσεων Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κατά τομέα εκτέλεσης Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας Κατά πηγή χρηματοδότησης Παρατηρήσεις Κατά τύπο Ε & Α Προαιρετικό για: «Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «Όλοι οι τομείς» Κατά τύπο δαπάνης Κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα (NACE) Κατά τομέα προϊόντος (NACE) Προαιρετικό Κατά τάξη μεγέθους Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων Κατά πηγή χρηματοδότησης και τάξη μεγέθους Προαιρετικό για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων Κατά κύριο επιστημονικό πεδίο Κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (ΚΟΣ) Προαιρετικό Κατά περιφέρεια (NUTS 2) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/23

7 L 299/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλες οι μεταβλητές υποβάλλονται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος, εκτός από αυτές που οι πίνακες του σημείου 3 ορίζουν ότι πρέπει να υποβάλλονται ετησίως. 5. Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να καταρτιστούν οι στατιστικές που απαριθμούνται στο σημείο 3 είναι το ημερολογιακό έτος Τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός 18 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για τις μεταβλητές ετήσιας συχνότητας υποβάλλονται εντός 10 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς. 7. Παραγωγή αποτελεσμάτων 7.1. Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος απασχόλησης (επάγγελμα) αναλύονται στις κατηγορίες «ερευνητές» και «λοιπό προσωπικό Ε & Α» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά επίπεδο σπουδών αναλύονται στις κατηγορίες «κάτοχοι διδακτορικών (ISCED 2011 επίπεδο 8)», «λοιπά πτυχία πανεπιστημίου και άλλα διπλώματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2011 επίπεδα 5, 6 και 7)» και «άλλο επίπεδο σπουδών» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κύριο επιστημονικό πεδίο αναλύονται στις κατηγορίες «φυσικές επιστήμες», «επιστήμες μηχανικού και τεχνολογία», «ιατρικές επιστήμες», «γεωργικές επιστήμες», «κοινωνικές επιστήμες» και «ανθρωπιστικές επιστήμες» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά τάξη μεγέθους αναλύονται στις ακόλουθες τάξεις μεγέθους: «0 εργαζόμενοι», «ένας έως εννέα εργαζόμενοι», «10-49 εργαζόμενοι», « εργαζόμενοι», « εργαζόμενοι», «500 και άνω εργαζόμενοι» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά πηγή χρηματοδότησης αναλύονται στις κατηγορίες «τομέας επιχειρήσεων», «δημόσιος τομέας», «ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας», «τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «τομέας εξωτερικού». Η κατηγορία «τομέας εξωτερικού» αναλύεται περαιτέρω σε: «ξένες επιχειρήσεις», «Ευρωπαϊκή Επιτροπή», «διεθνείς οργανισμοί» και «άλλες πηγές». Για τον τομέα επιχειρήσεων, η κατηγορία «ξένες επιχειρήσεις» αναλύεται περαιτέρω σε «ξένες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου» και «άλλες ξένες επιχειρήσεις» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος Ε & Α αναλύονται στις κατηγορίες «βασική έρευνα», «εφαρμοσμένη έρευνα» και «πειραματική ανάπτυξη» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά είδος δαπάνης αναλύονται στις κατηγορίες «τρέχουσες δαπάνες (εργασιακό κόστος και άλλες μορφές κόστους)» και «κεφαλαιουχικές δαπάνες» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κοινωνικοοικονομικό στόχο (ΚΟΣ) αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS) σε επίπεδο κεφαλαίου Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά ηλικιακή ομάδα αναλύονται στις ακόλουθες ηλικιακές τάξεις (σε έτη): «μέχρι 25», «25-34», «35-44», «45-54», «55-64», «65 και άνω» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά ιθαγένεια αναλύονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «ιθαγένεια του κράτους», «ιθαγένεια άλλων κρατών μελών της ΕΕ», «ιθαγένεια άλλων ευρωπαϊκών κρατών», «ιθαγένεια της Βόρειας Αμερικής», «ιθαγένεια της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής» «ιθαγένεια της Ασίας», «ιθαγένεια της Αφρικής», «άλλη ιθαγένεια» Τα αποτελέσματα των στατιστικών κατά κύρια οικονομική δραστηριότητα και κατά τομέα προϊόντος (NACE αναθ. 2) αναλύονται στους ακόλουθους κλάδους, ομάδες και ομαδοποιήσεις της NACE αναθ. 2: «01, 02, 03», «05, 06, 07, 08, 09», «10 έως 33», «10, 11, 12», «10, 11», «12», «13, 14, 15», «13», «14», «15», «16, 17, 18», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25, 26, 27, 28, 29, 30», «25», «25.4», «26», «26.1», «26.2», «26.3», «26.4», «26.5», «26.6», «26.7», «27», «28», «29», «30», «30.1», «30.2», «30.3», «30.4», «31», «32», «32.5», «33», «35, 36, 37, 38, 39» «35, 36», «37, 38, 39», «41, 42, 43», «45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82», «45, 46, 47», «49, 50, 51, 52, 53», «55, 56», «58, 59, 60, 61, 62, 63», «61», «62», «63», «64, 65, 66», «68», «69, 70, 71, 72, 73, 74, 75», «71», «72», «72.1», «72.2», «77, 78, 79, 80, 81, 82», «84, 85», «86, 87, 88», «86», «87, 88», «90, 91, 92, 93», «94, 95, 96, 97, 98, 99», «01 έως 99». 8. Οι έννοιες και οι ορισμοί που σχετίζονται με τις στατιστικές οι οποίες ορίζονται στο παρόν τμήμα περιέχονται στο εγχειρίδιο Frascati.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/25 9. Σε εθελοντική βάση, θα αναληφθούν πιλοτικές μελέτες από την Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη σχετικά με πρόσθετες μεταβλητές και κατανομές στατιστικών Ε & Α με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής για την Ε & Α. Οι πιλοτικές μελέτες εκπονούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν είναι σκόπιμη και εφικτή η συλλογή των στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων σε σχέση με το κόστος της συλλογής τους και με την επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Τα θέματα των πιλοτικών μελετών θα αποφασιστούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Τμήμα 2 Στατιστικές σχετικά με τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην έρευνα και την ανάπτυξη (GBAORD) 1. Πρέπει να καταρτίζονται οι ακόλουθες στατιστικές: Κωδικός Τίτλος 21.0 Κρατικές πιστώσεις για Ε & Α στον προσωρινό προϋπολογισμό (όπως εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο στην αρχή του δημοσιονομικού έτους) 21.1 Κρατικές πιστώσεις για την Ε & Α στον τελικό προϋπολογισμό (αναθεωρημένος προϋπολογισμός που εγκρίνεται κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους) 22.0 Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε & Α 2. Όλες οι μεταβλητές πρέπει να υποβάλλονται ετησίως. 3. Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν οι στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος Τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός έξι μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς για τη μεταβλητή 21.0 (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατανομών) και εντός 12 μηνών για τις μεταβλητές 21.1 και 22.0 (συμπεριλαμβανομένων όλων των κατανομών). 5. Παραγωγή αποτελεσμάτων 5.1. Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τις μεταβλητές 21.0 και 21.1 πρέπει να αναλύονται σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS 2007) σε επίπεδο κεφαλαίου Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τη μεταβλητή 21.1 αναλύονται: α) σύμφωνα με την ονοματολογία για την ανάλυση και τη σύγκριση των επιστημονικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών (NABS 2007) σε επίπεδο υποκεφαλαίου προαιρετικά. β) σε «χρηματοδότηση σχεδίων» και «θεσμική χρηματοδότηση» προαιρετικά Τα αποτελέσματα των στατιστικών που καταρτίζονται για τη μεταβλητή 22.0 αναλύονται σε «εθνικές συνεισφορές σε διακρατικούς δημόσιους φορείς Ε & Α», «εθνικές συνεισφορές σε πανευρωπαϊκά δημόσια προγράμματα Ε & Α» και «εθνικές συνεισφορές σε διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε & Α που αναπτύσσονται μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών (και με υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΖΕΣ)». 6. Οι έννοιες και οι ορισμοί που σχετίζονται με τις στατιστικές οι οποίες ορίζονται στο παρόν τμήμα περιέχονται στο εγχειρίδιο Frascati ή άλλα εναρμονισμένα πρότυπα. Τμήμα 3 Άλλες στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία Οι εργασίες που σχετίζονται με τους υπόλοιπους τομείς των στατιστικών για την επιστήμη και την τεχνολογία αναφέρονται ιδιαίτερα στους ακόλουθους τομείς: α) στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών για το φύλο και την κινητικότητα) (HRST): ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για το ΑΔΕΤ, κυρίως με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πηγών στοιχείων (καθώς και εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις πτυχές που αφορούν το φύλο β) στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας: ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας μέσω της τακτικής παραγωγής στατιστικών για τα διεθνή και τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και της κατάρτισης δεικτών με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

9 L 299/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) στατιστικές για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση: ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συνολικού πλαισίου για τις στατιστικές για τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και τις υπηρεσίες που βασίζονται στη γνώση, κυρίως με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πηγών στοιχείων (καθώς και εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος). Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση δραστηριοτήτων και προϊόντων, η μέτρηση της οικονομικής απόδοσης αυτών των δραστηριοτήτων και η συμβολή τους στην απόδοση του συνόλου της οικονομίας δ) άλλες στατιστικές για την επιστήμη και την τεχνολογία: οι πρόσθετες εργασίες ανάπτυξης και εφαρμογής σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις στατιστικές για τη βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία ή άλλους τομείς για τους οποίους η επιστήμη και η τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας, για την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως η υγεία, η ασφάλεια, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή). Για τους τομείς που αναφέρονται στο παρόν τμήμα, τα απαραίτητα στοιχεία θα συγκεντρωθούν ως επί το πλείστον μέσω υφιστάμενων στατιστικών ή άλλων πηγών στοιχείων (π.χ. στον τομέα των κοινωνικών ή των οικονομικών στατιστικών).

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Τμήμα 1 Η επιχείρηση αποτελεί τη στατιστική μονάδα για την κατάρτιση των στατιστικών που απαριθμούνται στο τμήμα 2. Οι ορισμοί των στατιστικών μονάδων που θα χρησιμοποιούνται («επιχείρηση») είναι αυτοί που περιέχονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93. Τμήμα 2 Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις ακόλουθες στατιστικές για την καινοτομία: Μεταβλητή Τίτλος Παρατηρήσεις 1 Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία 2 Αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων που εισήγαγαν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, νέα για την αγορά / νέα για την επιχείρηση 3 Κύκλος εργασιών από την καινοτομία, για νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, νέα για την αγορά 4 Κύκλος εργασιών από την καινοτομία, για νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, τα οποία είναι νέα για την εταιρεία αλλά όχι για την αγορά 5 Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και συμμετέχουν σε συνεργασίες καινοτομίας Ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό % όλων των επιχειρήσεων Ως απόλυτη τιμή, ως ποσοστό % όλων των επιχειρήσεων και ως ποσοστό % όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία Ως απόλυτη τιμή, ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών και ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία Ως απόλυτη τιμή, ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών και ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία Ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία 6 Δαπάνες για καινοτομία Ως απόλυτη τιμή, ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών και ως ποσοστό % του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία 7 Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία οι οποίες επιδίωξαν ιδιαίτερα υψηλούς στόχους καινοτομίας 8 Αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία οι οποίες ανέφεραν ιδιαίτερα σημαντικές πηγές πληροφόρησης για θέματα καινοτομίας 9 Αριθμός επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες 10 Αριθμός καινοτόμων επιχειρήσεων που ανέπτυξαν την καινοτομία μόνες τους ή από κοινού με άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς Ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία προαιρετικό Ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία προαιρετικό Ως απόλυτη τιμή, ως ποσοστό % όλων των επιχειρήσεων, ως ποσοστό % όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και ως ποσοστό % των επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται στην καινοτομία προαιρετικά Ως απόλυτη τιμή και ως ποσοστό % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία Εκτός από τις στατιστικές που ορίζονται παραπάνω, τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόσθετες στατιστικές (συμπεριλαμβανομένων των κατανομών τους) σύμφωνα με τα κύρια θέματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο Oslo. Η συμπερίληψη αυτών των πρόσθετων στατιστικών θα αποφασιστεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα ενσωματωθούν στο εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας. Τμήμα 3 Πρέπει να καλύπτονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά και εμπίπτουν στους τομείς Β, Γ, Δ, E, Η, Ι, Κ της NACE αναθ. 2 και στους κλάδους 46, 71, 72 και 73 της NACE αναθ. 2. Τα κράτη μέλη έχουν την επιλογή περαιτέρω διεύρυνσης της κάλυψης. Τμήμα 4 Όλες οι μεταβλητές υποβάλλονται ανά δύο έτη σε κάθε ζυγό έτος.

11 L 299/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα 5 Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα καταρτιστούν οι στατιστικές είναι το ημερολογιακό έτος Τμήμα 6 1. Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να κατανέμονται ανά οικονομική δραστηριότητα των τομέων, κλάδων ή άλλων ομαδοποιήσεων της NACE αναθ. 2 και ανά τάξη μεγέθους της απασχόλησης, ως εξής: Κατηγορία / κατηγορία μεγέθους NACE εργαζόμενοι εργαζόμενοι Πάνω από 249 εργαζόμενοι σύνολο «B-Γ-Δ-Ε-46-Η-Ι-K » x x x x «B-Γ-Δ-E» x x x x «Β» x x x x «Γ» x x x x «10 έως 12» x «13 έως 15» x «16 έως 18» x «19 έως 22» x «20» x «21» x «23» x «24» x «25 έως 30» x «25» x «26» x «31 έως 33» x «Δ» x x x x «Ε» x x x x «36» x «37 έως 39» x «46-H-Ι-K » x x x x «46» x x x x «H» x x x x «49 έως 51» x «52 έως 53» x «Ι» x x x x «58» x «61» x «62» x «63» x

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/29 Κατηγορία / κατηγορία μεγέθους NACE εργαζόμενοι εργαζόμενοι Πάνω από 249 εργαζόμενοι σύνολο «K» x x x x «64» x «65» x «66» x « » x x x x «71» x «72» x «73» x 2. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 1 καλύπτουν και αναλύονται σε τέσσερις τύπους καινοτομιών: καιτονοτομίες διαδικασιών, προϊόντων, οργάνωσης και εμπορίας. Τα αποτελέσματα των μεταβλητών 5 έως 10 καλύπτουν επιχειρήσεις με δραστηριότητες καινοτομίας διαδικασιών και/ή προϊόντων. Η κάλυψη και κατανομή σε τέσσερις τύπους καινοτομιών για τις μεταβλητές εκτός της 1 θα αποφασιστούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα ενσωματωθούν στο εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας. 3. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 5 αναλύονται κατά είδος συνεργασίας καινοτομίας. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 6 αναλύονται κατά είδος των δαπανών καινοτομίας. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 7 αναλύονται κατά είδος των στόχων της καινοτομίας. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 8 αναλύονται κατά είδος των πηγών πληροφόρησης. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 9 αναλύονται κατά είδος των ανασταλτικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα της μεταβλητής 10 αναλύονται κατά είδος των δημιουργών. Οι κατανομές αυτές θα αποφασιστούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και θα ενσωματωθούν στο εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας. Τμήμα 7 1. Όλα τα αποτελέσματα υποβάλλονται εντός 18 μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς. 2. Τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να διαβιβάσουν στην Επιτροπή (Eurostat) επιμέρους αρχεία στοιχείων που να καλύπτουν όλες τις στατιστικές μονάδες που επισκοπήθηκαν στο πλαίσιο των εθνικών ερευνών για την καινοτομία. Τμήμα 8 1. Το ερωτηματολόγιο έρευνας που χρησιμοποιείται για τις έρευνες καινοτομίας που διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και που αρχίζει με το έτος αναφοράς 2012 καλύπτει τα κύρια θέματα που καταγράφονται στο εγχειρίδιο Oslo, όσον αφορά τη μέτρηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. 2. Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) θα καταρτίσει μεθοδολογικές συστάσεις για τις έρευνες καινοτομίας, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εναρμόνισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι συστάσεις αυτές θα καλύπτουν τουλάχιστον τον πληθυσμό-στόχο, τη μεθοδολογία της έρευνας (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών πτυχών), το εναρμονισμένο ερωτηματολόγιο έρευνας, τη συλλογή, την επεξεργασία και την υποβολή των στοιχείων, καθώς και απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων. 3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εθνική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις εθνικές στατιστικές για την καινοτομία.

13 L 299/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τμήμα 1 Εισαγωγή Οι εκθέσεις ποιότητας περιέχουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες σχετικά με την ποιότητα των στοιχείων, στην τυποποιημένη δομή που καθορίζεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή (Eurostat) παρέχει τα αποτελέσματα για τους ποσοτικούς δείκτες που μπορούν να υπολογιστούν βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ερμηνεύουν και σχολιάζουν τα αποτελέσματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία συλλογής τους, και παρέχουν τους υπόλοιπους ποσοτικούς δείκτες καθώς επίσης και τις ποιοτικές πληροφορίες. Τμήμα 2 Χρονοδιάγραμμα Κάθε δεύτερο έτος η Επιτροπή (Eurostat), εντός 20 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς (έως το τέλος Αυγούστου), παρέχει στα κράτη μέλη σχέδια τυποποιημένων εκθέσεων ποιότητας, στα οποία έχουν προσυμπληρωθεί οι ποιοτικοί δείκτες και άλλες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat). Κάθε δεύτερο έτος τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat), εντός 22 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς (έως το τέλος Οκτωβρίου), τις ολοκληρωμένες τυποποιημένες εκθέσεις ποιότητας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13812/14 SAN 364 STATIS 100 SOC 664 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TELECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2009 (OR. en) 2008/0201(COD) PE-CONS 3637/09 STATIS 53 TECOM 83 ECO 57 CODEC 624 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2014 COM(2014) 211 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα,

Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα, Στατιστικά στοιχεία για την Κρατική Χρηματοδότηση για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης Συνάντηση εργασίας ΕΚΤ Δρ Νένα Μάλλιου Αθήνα, 24.10.2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα,

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης Αθήνα, Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την Κρατική Χρηματοδότηση Έρευνας και Ανάπτυξης 2012-2013 Αθήνα, 24.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ( 8 ΕΝΟΤΗΤΕΣ) Φύλλα προς συμπλήρωση Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

A8-0231/1 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 9.11.2017 A8-0231/1 Τροπολογία 1 Iskra Mihaylova εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Iskra Mihaylova Εδαφικές τυπολογίες (Tercet) COM(2016)0788 C8-0516/2016 2016/0393(COD) A8-0231/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97)

Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές (97/C 267/01) COM(97) Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου για τις βραχυπρόθεσµες στατιστικές /* COM/97/0313 τελικό - CNS 97/0171 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 267 της 03/09/1997 σ. 0001 Πρόταση κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Τελικά στοιχεία GBAORD

Συλλογή & επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Τελικά στοιχεία GBAORD Συλλογή & επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Τελικά στοιχεία GBAORD 2008-2012 Αθήνα, 26.03.2013 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ GBAORD GBAORD

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 90 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008, της 20ής Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.3.2017 COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 307 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τεχνική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου για το 2015 σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 2012/0191 (COD) LEX 1440 PE-CONS 106/1/13 REV 1 ENV 965 ENT 290 CODEC 2362 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014 (OR. el) 6758/14 DENLEG 41 AGRI 126 SAN 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0134/2000 13/03/2000 ***II ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ Θέµα : Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 28 Φεβρουαρίου 2000 για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.02.2002 COM(2002) 80 τελικό 2002/0044 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 96/411/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2012 COM(2012) 699 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.4.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2009 για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 379 final 2014/0194 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 24.10.2017 EP-PE_TC1-COD(2017)0190 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων

Βασικοί δείκτες καινοτομίας. ελληνικών επιχειρήσεων Βασικοί δείκτες καινοτομίας Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικών επιχειρήσεων 2012-2014 Επίσημα στατιστικά & δείκτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 8 Ιουλίου 2016 Στατιστικές για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 207 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.2.2001 COM(2001) 100 τελικό 2001/0056 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά τους τριµηνιαίους µη χρηµατοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 489 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με αντικείμενο την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα