ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)"

Transcript

1 ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Τσετσέκου, Κ. Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : , FAX : ΠΡΟΣ : Κ.Α Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αριθ. Πρωτ /3085/Α0019 Ως Π. Δ. ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Οδηγίες για την υλοποίηση της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System ECS 2) - Τροποποίηση διατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν στην εξαγωγή. α) Η αριθ. Τ 5335/511/ ΕΔΥΟΟ, «Τροποποίηση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα». β) Η αριθ. Τ 1273/44/Α0019/ ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006» γ) Η αριθ. Τ 3234/105/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών Φάση 1 (Export Control System ECS 1) και άλλα θέματα διατυπώσεων εξαγωγής εμπορευμάτων» δ) Η αριθ. Τ 3534/112/Α0019/ «Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης (άρθρο 793β καν.2454/93)» ε) Η αριθ /3058/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Κοινοποίηση των Κανονισμών 273/2009 και 312/2009» στ)η αριθ /3084/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Κοινοποίηση του Κανονισμού 414/2009» Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη εφαρμογή της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System ECS 2), που υλοποιείται από και σε συνέχεια των ανωτέρω α), β), γ) και δ) σχετικών, με τα οποία κοινοποιήθηκαν αφενός οι τροποποιήσεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 2913/1992) αναφορικά, μεταξύ άλλων και με την εξαγωγή και αφετέρου παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας, της Φάσης 1 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS -1) και έχοντας υπόψη τα ε) και στ) σχετικά, με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι κανονισμοί (ΕΚ) 273/09, 312/09 και 414/09, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ενημέρωση και εφαρμογή: Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) 1. Τροποποίηση υφιστάμενων τελωνειακών παραστατικών και πρόσθεση νέων στοιχείων: 1

2 Κατά την εφαρμογή της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2), επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένα υφιστάμενα τελωνειακά παραστατικά και προστίθενται νέα στοιχεία ασφάλειας. Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι: οι εξαγωγείς θα υποβάλουν το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό 414/09, δεόντως συμπληρωμένο, ως επισυναπτόμενο στο ΕΔΕ εξαγωγής (ΠαράρτημαV, Καν.(ΕΚ)414/09) Ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου προστασίας και ασφάλειας παρέχονται με την στ) σχετική ΕΔΥΟΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) 414/09. στο ΕΔΕ εξαγωγής, απαιτείται από και στο εξής η αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI). Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα αυτό έχουν δοθεί με την /3083/Α0019/ ΑΥΟΟ η οποία κοινοποιήθηκε με την /3086/ Α0019/ ΔΥΟΟ. 2. Νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: Προστίθενται τέσσερα νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: - μήνυμα ΙΕ 584 αίτημα έρευνας εξαγωγής, - μήνυμα ΙΕ 586 αρνητική απάντηση στο μήνυμα ΙΕ μήνυμα ΙΕ 527 αίτημα πληροφοριών εξαγωγής και - μήνυμα ΙΕ 538 απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 527. Ειδικότερη αναφορά στη σχετική νομοθεσία που διέπει τα προαναφερόμενα μηνύματα, γίνεται κατωτέρω και περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής τους παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Β. Αλλαγές στη σχετική νομοθεσία (Καν.(ΕΚ) 312/09) 1. Απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με εναλλακτικά στοιχεία: Με τον κανονισμό (ΕΚ) 312/09, προστίθεται το άρθρο 796δα, σύμφωνα με το οποίο, μετά την παρέλευση των 90 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής, όταν το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου επιβεβαίωση της εξόδου (μήνυμα «518»), ο εξαγωγέας δύναται ή με δική του πρωτοβουλία ή ανταποκρινόμενος σε αίτημα του τελωνείου εξαγωγής, να γνωστοποιήσει στο τελωνείο εξαγωγής το τελωνείο εξόδου και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων. Μετά την γνωστοποίηση αυτή, το τελωνείο εξαγωγής ζητά από το τελωνείο εξόδου να του αποσταλεί το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου», το οποίο πρέπει να αποσταλεί μέσα σε 10 ημέρες, προκειμένου εν συνεχεία το τελωνείο εξαγωγής να πιστοποιήσει την έξοδο στον εξαγωγέα. Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου δεν επιβεβαιώσει την έξοδο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει σχετικά τον εξαγωγέα, ο οποίος στη συνέχεια αποδεικνύει στο τελωνείο εξαγωγής ότι τα εμπορεύματα εξήλθαν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υποβάλλοντας ένα από τα παρακάτω έγγραφα ή συνδυασμό αυτών: Αντίγραφο του δελτίου παράδοσης υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Το αποδεικτικό πληρωμής, το τιμολόγιο ή το δελτίο παράδοσης δεόντως υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον οικονομικό φορέα ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Δήλωση υπογεγραμμένη ή επικυρωμένη από την εταιρεία που μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κ-Μ ή χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Τα αρχεία των οικονομικών φορέων σχετικά με τα εμπορεύματα τα οποία προμηθεύτηκαν οι εξέδρες γεώτρησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου. 2

3 2. Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής (άρθρο 251 του κανονισμού (ΕΟΚ)2454/1993): Στο άρθρο 251 παράγραφος 2, το στοιχείο (β) αντικαθίσταται ως εξής: Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής έχει ενημερωθεί από τον εξαγωγέα ότι τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής δεν έχουν και δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή όταν παρέλθει η προθεσμία των 150 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής και το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου» από το τελωνείο εξόδου, ούτε έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για την έξοδο των εμπορευμάτων, τότε το τελωνείο εξαγωγής μπορεί να θεωρήσει τα ανωτέρω ως ένδειξη μη εξόδου των εμπορευμάτων και προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης. Το άρθρο 796ε αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το τελωνείο εξαγωγής πιστοποιεί την έξοδο των εμπορευμάτων στον εξαγωγέα όταν είτε έχει λάβει το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου» είτε όταν διαπιστώνει ότι είναι επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον εξαγωγέα στις περιπτώσεις που δεν έχει λάβει το ως άνω μήνυμα. Όταν μετά από παρέλευση 150 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής, το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου επιβεβαίωση της εξόδου (μήνυμα «518») ή δεν έχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την έξοδο, το τελωνείο εξαγωγής δύναται να θεωρήσει τα ανωτέρω ως ένδειξη μη εξόδου των εμπορευμάτων και προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. Κατόπιν αυτών, το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει τον εξαγωγέα και το δηλωθέν τελωνείο εξόδου για την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής κάνει αποδεκτά τα προσκομιζόμενα από τον εξαγωγέα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία (εναλλακτικά στοιχεία) ως απόδειξη εξόδου, τακτοποιεί την διασάφηση εξαγωγής και ενημερώνει σχετικά το δηλωθέν τελωνείο εξόδου. Στο άρθρο 792α το οποίο προβλέπει την ενημέρωση του τελωνείου εξαγωγής από τον εξαγωγέα ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, επέρχεται η ακόλουθη αλλαγή: Διαγράφεται η τρίτη φράση: «Το τελωνείο εξαγωγής ακυρώνει τη διασάφηση εξαγωγής». Το άρθρο 792β αντικαθίσταται, και στη γραπτή διασάφηση εξαγωγής εφαρμόζονται κατ αναλογία τα άρθρα 796δα και 796ε, για τα οποία έγινε σχετική ανάλυση ανωτέρω. Ακριβές αντίγραφο Ο τμηματάρχης Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Ν. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Συν.: 1 (23 σελ.) 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Π.Σ.Τ. ΤΜΗΜΑ Γ.. Οδηγίες χρήσης των εφαρμογών του ICIS που αναφέρονται στις εξαγωγές εμπορευμάτων μετά την υλοποίηση της ΦΑΣΗΣ 2 του ECS ΑΘΗΝΑ 05/06/2009 V.1.1

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή στην εφαρμογή της Φάσης 2 του ECS 2 2 Περιβάλλον επικοινωνίας Συστήματος Χρήστη 7 3 ιαδικασία Έρευνας από το Τελωνείο Εξαγωγής (μηνύματα ΙΕ584 και ΙΕ586) Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Θετική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Παρακολούθηση εκκρεμών ΙΕ Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής / Απάντηση (μηνύματα ΙΕ527 και ΙΕ538) Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Απάντηση στο Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής (ΙΕ538) 19 5 Νέο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής 22 Σελίδα 1 από 22

6 1. Εισαγωγή στην εφαρμογή της Φάσης 2 του ECS Την η χώρα μας θα εφαρμόσει τη 2 η Φάση του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών. ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φάσης αυτής: 1. Η καθιέρωση νέων στοιχείων, που η συμπλήρωσή τους απαιτείται σε μία διασάφηση και 2. Η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός των μηνυμάτων της 1 ης Φάσης με νέα. Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους θα εφαρμοσθούν 4 μηνύματα του Κοινού Πεδίου (ΙΕ584, ΙΕ586, ΙΕ527, ΙΕ538) και τον Οκτώβριο ορισμένα βασικά μηνύματα του Εξωτερικού Πεδίου (ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συναλλασσομένων και Τελωνείου). ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Κωδικός ιεθνής Συντομογραφία Λειτουργία Από Τελωνείο Προς Τελωνείο Παρατηρήσεις ΙΕ584 C_EXP_FUR Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Εξαγωγής Εξόδου Αυτόματη παραλαβή ΙΕ586 C_EXP_FUN Αρνητική Απάντηση στο ΙΕ584 Εξόδου Εξαγωγής Αυτόματη παραλαβή ΙΕ527 C_EXP_QUE Αίτημα πληροφοριών Εξαγωγής Τελωνειακή Αρχή συνδεδεμένη με AΕS Εξαγωγής Αυτόματη παραλαβή ΙΕ538 C_EXP_RSP Απάντηση στο ΙΕ527 Εξαγωγής Τελωνειακή Αρχή που υπέβαλε το Ερώτημα Αυτόματη παραλαβή ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Κωδικός Περιγραφή Τελικό Ενέργειες 1 F10* Αποδεκτή OXI Με την απόδοση MRN στην Κίνηση 2 F11 Αίτημα επιβεβαίωσης εξόδου OXI Με την αποστολή του ΙΕ584 *Η κατάσταση F10 θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης Εξαγωγής (ΙΕ515). Σελίδα 2 από 22

7 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30 Α του ΚΑΝ (ΕΟΚ)2454/93. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Υ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ (Χ). Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής(ucr) 7 (Υ/Χ) Παραλήπτης 8 (Υ/Χ) Κωδικός επικίνδυνων εμπ/των Η.Ε (X) Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης S 13 (Y) Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς S 29 (Y/X) Ένδειξη ειδικής περίπτωσης S 32 (Y) [7] Ο μοναδικός αριθμός της αποστολής (UCR) που προσδίδεται στα εμπορεύματα. Συμπληρώνεται εναλλακτικά αντί του αριθμού εγγράφου μεταφοράς (θέση 44-1) όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. [8] Αν ο παραλήπτης στην Τρίτη Χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν δεν είναι EORI τότε συμπληρώνεται το πεδίο που αναφέρεται στη χώρα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Επωνυμία, Οδός, κ.λ.π.). Το πεδίο που αναφέρεται στον αναγνωριστικό αριθμό μένει κενό. [44-4] Ο κωδικός για την αναγνώριση επικινδύνων εμπορευμάτων είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός που ορίζεται από τα Η.Ε. για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνηθέστερα. [S 13] Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ των χωρών Αποστολής και Προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης (15 α ) και τελικού προορισμού (17 α ) των εμπορευμάτων. [S 29] Συμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ 30Α του καν.(εοκ) 2454/93. [S 32] Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος. Από τους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ 30Α του καν.(εοκ) 2454/93 αποδεκτές τιμές στο ECS είναι οι Α, Β, & Ε. Σελίδα 3 από 22

8 Οι απαιτούμενες θέσεις σύμφωνα με την Ο.523/686/ (παράρτημα 1 και 2) όσον αφορά τα εξαγωγικά καθεστώτα διαμορφώνονται πλέον ως εξής: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ Δ/ΣΗΣ A,D B,E C,F Χ,Υ,Ζ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) (1) 7 (1) 7 (1) 14 8 (2) 8 (2) 8 (2) (18) 15 (18) 15 (18) 21 (4) (3) (6) (4) (7) 24 (5) 32 (7) 32 (7) (8) 26 (6) 37α 37α 35 (9) (α,β) (12) 44-1 (12) (7) 44-4 (13) 44-4 (13) 40 (10) (11) 34 (8) S13 (14) S13 (14) (9) S29 (15) E (17) (α,β) S32 (16) S29 (15) 49 (9) 38 S32 (16) 40 (10) 41 (11) 44-1 (12) 44-4 (13) (9) S13 (14) S29 (15) S32 (16) Σημειώσεις: Σελίδα 4 από 22

9 (0) Συμπληρώνεται μόνο στις πολυκλασσικές διασαφήσεις. (1) Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 44 (φορτωτικά έγγραφα). Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε και οι δύο θέσεις(7 και 44) συμπληρώνονται προαιρετικά. (2) Αν ο παραλήπτης στην Τρίτη Χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν όχι, δεν συμπληρώνεται τίποτα στη θέση του αναγνωριστικού αριθμού και συμπληρώνονται όλα τα λοιπά στοιχεία (Χώρα, Επωνυμία, Οδός κ.λ.π.). (3) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. Δεν συμπληρώνεται: α)στην περίπτωση που ο τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (θέση 26) είναι «5» ή «7» και β) στην περίπτωση που το προηγούμενο καθεστώς (θέση 37) είναι 71 ή 78. (4) Για όλους τους τύπους δ/σεων (θέση 1β) δεν συμπληρώνεται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου όταν στη θέση 25 έχουμε «2» ή «5» ή «7». Για τις δ/σεις τύπου Χ,Υ και Ζ δεν συμπληρώνεται ποτέ η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου. (5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) είναι 21 ή 22. (6) Δεν συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Κοινότητα. (7) Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. (8) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. (9) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι 71 ή 78. (10) Για τις δ/σεις τύπου Α ή D συμπληρώνεται μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 31 και το προηγούμενο είναι ένα εκ των 00,51,53,71,78 και 91. Για τις δ/σεις τύπου Χ, Υ και Ζ συμπληρώνεται με τις αρχικές δ/σεις. (11) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες. (12) Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 7 (UCR).Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε συμπληρώνεται προαιρετικά. (13) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων εφόσον συντρέχει περίπτωση. (14) Συμπληρώνονται κατά χρονολογική σειρά οι κωδικοί των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας εξαγωγής (15α) και της χώρας προορισμού(17α). (15) Συμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ. 30Α του καν.(εοκ) 2454/93, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (16) Αποδεκτές τιμές για το ECS οι Α,Β και Ε. Αν δηλωθεί η τιμή Ε τότε αυτός που υποβάλλει τη δήλωση και ο(οι) εξαγωγέας(-είς) πρέπει να είναι AEOS ή AEOF. Σε μία πολυκλασσική διασάφηση: i. Αν υπάρχει ένας εξαγωγέας, το πιστοποιητικό του ΥΟ αναφέρεται στη θέση 44 του 1 ου είδους ii. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς στην ίδια Δήλωση, στη θέση 44 κάθε είδους αναφέρεται το σχετικό πιστοποιητικό. iii. Αν μεσολαβεί εκτελωνιστής, το πιστοποιητικό ΥΟ αναφέρεται στο 1 ο είδος. (17) Χώρος (Ε). Απλουστευμένη διαδικασία, αποτελέσματα ελέγχου Α3(σφραγίδες, αρ/σημεία) κατά περίπτωση. Σελίδα 5 από 22

10 (18) Εάν ο δείκτης Ειδικής Περίστασης είναι Α ή Β, το πεδίο συμπληρώνεται προαιρετικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται υποχρεωτικά) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Όταν η δ/ση αφορά επιδοτούμενα προϊόντα ο επιτρεπτός τύπος δ/σης (θέση 1α ) είναι μόνο Α ή D. 2) Στις πολυκλασσικές δ/σεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές για τις θέσεις 2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων ΕΔΕ, αλλά σε επίπεδο ειδών. Ειδικά για τις θέσεις 2 και 8 συμπληρώνεται η ειδική μνεία «00200». 3) Όταν διαφορετικά είδη περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στο 1 ο είδος συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων και στα υπόλοιπα είδη είναι αποδεκτή η τιμή «0» (μηδέν). Εξυπακούεται ότι το πεδίο «σημεία και αριθμοί» είναι κοινό στα είδη αυτά. Σελίδα 6 από 22

11 2. Περιβάλλον επικοινωνίας Συστήματος Χρήστη Υποσύστημα Εισαγωγών / Εξαγωγών Τελωνείο Εξαγωγής Ε Ε Εξαγωγής Μενού: ιαχείριση Ημερήσιες Εργασίες Ε Ε Εξαγωγής Οθόνη 1: ιαχείριση Βασικών Στοιχείων Ε Ε Εξαγωγής (Οθόνη 1 από 2) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει καταχώρηση, ανάκτηση, μεταβολή, ακύρωση και αντιγραφή μίας «ιασάφησης» καθώς επίσης να στείλει ένα ΙΕ501 μήνυμα και να κάνει «Ανάκτηση EDI». Στην «Οθόνη 1» προστίθεται το πεδίο εισαγωγής: o 7. Μον. Αριθμός Αποστολής Σελίδα 7 από 22

12 Οθόνη 2: ιαχείριση Βασικών Στοιχείων Ε Ε Εξαγωγής (Οθόνη 2 από 2) Στην «Οθόνη 2» προστίθεται το πλήκτρο «Πρόσθετα Στοιχεία», με την επιλογή του οποίου καλείται η «Οθόνη 3». Σελίδα 8 από 22

13 Οθόνη 3: Πρόσθετα Στοιχεία Στην «Οθόνη 3» περιλαμβάνονται τα νέα πεδία των βασικών στοιχείων: o S29. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς o S32. Ένδειξη Ειδικής Περίπτωσης o Καθώς και η ένδειξη «ρομολόγιο», με την επιλογή της οποίας καλείται η «Οθόνη 4», από την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει, να μεταβάλει και να διαγράψει τις χώρες διέλευσης της κίνησης. Οθόνη 4: ρομολόγιο Σελίδα 9 από 22

14 Η εισαγωγή και η μεταβολή πραγματοποιούνται από την «Οθόνη 5»: Οθόνη 5: Εισαγωγή Χώρας ιέλευσης Στην «Οθόνη 5» ο χρήστης μπορεί να εισάγει τον κωδικό της χώρας διέλευσης ή να τον επιλέξει από τη λίστα τιμών. Οθόνη 6: Βασική Οθόνη Ειδών Ε Ε Εξαγωγής Σελίδα 10 από 22

15 Στην «Οθόνη 6» με την επιλογή της ένδειξης «Πρόσθετα Στοιχεία», καλείται η «Οθόνη 7». Οθόνη 7: Πρόσθετα Στοιχεία Ειδών Ε Ε Εξαγωγής Στην «Οθόνη 7» περιλαμβάνονται τα νέα πεδία: o S29. o EX 7. o S27 o EX 18. o EX 21. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς Μοναδικός Αριθμός Αποστολής Κωδικός Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Η.Ε. Ταυτότητα και Εθνικότητα Μεταφ. Μέσου κατά την Αναχώρηση (προσωρινά ανενεργό) Ταυτότητα και Εθνικότητα Μεταφ. Μέσου που ιέρχεται τα Σύνορα (προσωρινά ανενεργό) Σημειώνεται ότι τα πεδία «S29. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς» και «EX 7. Αριθμός Αναφοράς» δε συμπληρώνονται στην περίπτωση που είναι ίδια για όλα τα είδη και έχουν συμπληρωθεί στα Πρόσθετα των Βασικών Στοιχείων της ιασάφησης («Οθόνη 3»). Σελίδα 11 από 22

16 3. ιαδικασία Έρευνας από το Τελωνείο Εξαγωγής (μηνύματα ΙΕ584 και ΙΕ586) Αν μετά τη παρέλευση 90 ημερών από την απελευθέρωση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή, δεν έχει παραληφθεί το μήνυμα των αποτελεσμάτων ελέγχου από το Τελωνείο Εξόδου, το Τελωνείο Εξαγωγής, αφού επικοινωνήσει με τον εξαγωγέα (o οποίος υποδεικνύει Τελωνείο και ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων), αποστέλλει στο Τελωνείο Εξόδου, το μήνυμα ΙΕ584, αναφέροντας και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων. Το Τελωνείο Εξόδου υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 796 των εφαρμοστικών διατάξεων του κώδικα να απαντήσει εντός 10 ημερών. Η θετική απάντηση από το Τελωνείο Εξόδου γίνεται μέσω της αποστολής του μηνύματος ΙΕ518. Η αρνητική απάντηση (άγνωστη κίνηση στην Έξοδο) από το Τελωνείο Εξόδου (IE584) γίνεται μέσω της αποστολής του μηνύματος ΙΕ586. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος για την επιβεβαίωση της Εξόδου μπορεί να επαναληφθεί. Με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ584, η κατάσταση της Κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής γίνεται F11 (Αίτημα επιβεβαίωσης εξόδου) και παραμένει η ίδια ακόμη και αν παραληφθεί αρνητική απάντηση ΙΕ586. Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται όταν σταλεί το μήνυμα ΙΕ518 από το Τελωνείο Εξόδου ή αν το Τελωνείο Εξαγωγής κλείσει την Κίνηση με την αποδοχή εναλλακτικών στοιχείων για την έξοδο από τον Εξαγωγέα. Η οριστικοποίηση της Εξαγωγής σε αυτή την περίπτωση γίνεται, κατά τα γνωστά, από την επιλογή της λειτουργίας «Οριστικοποίηση Ε Ε» από τις Ημερήσιες Εργασίες. Το Τελωνείο και η ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων υποδεικνύονται από τον εξαγωγέα ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΕ584 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΕ518 ή ΙΕ586 Σελίδα 12 από 22

17 3.1 Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής. Τελωνείο Εξαγωγής Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Οθόνη 8: Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Η «Οθόνη 8» χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός αιτήματος «Έρευνας Εξαγωγής». Αυτό γίνεται στην περίπτωση που έχει περάσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της εξαγωγής και το Τελ. Εξαγωγής δεν έχει λάβει επιβεβαίωση για την έξοδο των εμπορευμάτων. Για την επιτυχή αποστολή ενός αιτήματος «Έρευνας Εξαγωγής» απαιτείται: o Η καταχώρηση του MRN της Εξαγωγής. o Η καταχώρηση του Τελωνείου Προορισμού Μηνύματος (δηλ. το Τελωνείο Εξόδου που υποδεικνύει ο Εξαγωγέας). o Η καταχώρηση της ημερομηνίας εξόδου (που υποδεικνύει ο Εξαγωγέας) Η αποστολή του μηνύματος ΙΕ584 γίνεται με ενέργειες του χρήστη στο Τελωνείο Εξαγωγής. Η παραλαβή του μηνύματος από το Τελωνείο Εξόδου είναι αυτόματη. Σελίδα 13 από 22

18 3.2 Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Εξόδου Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αρνητική Απάντηση στην Έρευνα Οθόνη 9: Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Μέσω της παραπάνω οθόνης πραγματοποιείται η αποστολή αρνητικής απάντησης σε ένα αίτημα «Έρευνας Εξαγωγής». Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιο Τελ. Εξόδου λάβει ένα αίτημα έρευνας εξαγωγής για μια κίνηση και η κίνηση αυτή είναι άσχετη με το εν λόγω Τελωνείο (δηλαδή δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε αυτό), τότε αποστέλλεται αρνητική απάντηση στο Τελ. Εξαγωγής. Ουσιαστικά με αυτό το μήνυμα το Τελ. Εξόδου ενημερώνει το Τελ. Εξαγωγής ότι δε γνωρίζει την κίνηση για την οποία έχει αιτηθεί επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων. Για την επιτυχή καταχώρηση μιας Αρνητικής Απάντησης σε ένα αίτημα «Έρευνας Εξαγωγής» απαιτείται η υποχρεωτική καταχώρηση των πεδίων: o Αρ. Εξαγωγής (MRN) o Τελωνείο o Το πεδίο «Χώρα» συμπληρώνεται αυτόματα μετά από τη συμπλήρωση του πεδίου «Τελωνείο» ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι το Τελωνείο Εξόδου πρέπει να απαντήσει στο Τελωνείο Εξαγωγής εντός 10 ημερών από τη λήψη του μηνύματος ΙΕ584. Η απάντηση μπορεί να είναι θετική (αποστολή ΙΕ518) ή αρνητική (αποστολή ΙΕ586). Σελίδα 14 από 22

19 3.3 Θετική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Εξόδου Η θετική απάντηση στο Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής αναφέρεται στην αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου, δηλαδή του μηνύματος ΙΕ518. Η αποστολή του ΙΕ518 γίνεται κατά τα γνωστά, από την οθόνη «Ανάκτηση Ε Ε ECS»: Οθόνη 10: Εισερχόμενες Εξαγωγές ή από την εφεδρική διαδικασία αποστολής του σχετικού μηνύματος. Οθόνη 11: Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Έλεγχου Σελίδα 15 από 22

20 3.4 Παρακολούθηση εκκρεμών ΙΕ584 Τελωνείο Εξόδου Μενού: Ευρετήρια Εκκρεμείς Έρευνες (ΙΕ584) Η παρακολούθηση των μηνυμάτων Ερευνών, που αποστέλλονται από το Τελωνείο Εξαγωγής, για την τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης, πραγματοποιείται,σε καθημερινή βάση,από το Ευρετήριο, με την επιλογή της ένδειξης <<Εκκρεμείς Έρευνες>>. Οθόνη 12: Εκκρεμείς Έρευνες (ΙΕ584) Σελίδα 16 από 22

21 4. Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής / Απάντηση (μηνύματα ΙΕ527 και ΙΕ538) Το μήνυμα ΙΕ527 αποστέλλεται από οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο που συνδέεται με το AES προς τη χώρα Εξαγωγής. Η χώρα Εξαγωγής παρέχει τις πληροφορίες της Εξαγωγής που αναφέρει το συγκεκριμένο MRN. Ανάλογα με τον λόγο του Ερωτήματος είναι δυνατόν να συμπληρώνεται το πεδίο κειμένου. Η απάντηση γίνεται με το μήνυμα ΙΕ538. Στην περίπτωση που η ιασάφηση Εξαγωγής δεν υπάρχει, το AES παράγει αυτόματα ένα μήνυμα λάθους (μη αναγνώρισης). 4.1 Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Οθόνη 13: Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Μέσω της παραπάνω οθόνης γίνεται η αποστολή ενός «Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής». Μια Τελωνειακή Αρχή που είναι συνδεμένη με το AES, μπορεί να ζητήσει μέσω αυτής της οθόνης τα στοιχεία μιας κίνησης από τη Χώρα Εξαγωγής. Σελίδα 17 από 22

22 Για την επιτυχή καταχώρηση ενός «Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής», απαιτείται η καταχώρηση των πεδίων: o Αρ. Εξαγωγής (MRN) o Αιτιολογία Ερώτησης Εξαγωγής εδομένα Εξαγωγής Κατάσταση Εξαγωγής Άλλοι Λόγοι o Λοιπές Πληροφορίες.: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά όταν ο κωδ. αιτιολογίας ερώτησης εξαγωγής είναι «99». o Προορισμός Μηνύματος - Χώρα Η παραλαβή του ΙΕ527 γίνεται αυτόματα από το Τελωνείο Εξαγωγής. Σελίδα 18 από 22

23 4.2 Απάντηση στο Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής (ΙΕ538) Μενού: Γνωστοποιήσεις Ευρετήρια Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Το μήνυμα ΙΕ538 αποστέλλεται αυτόματα προς την Αρχή που υποβάλλει το ερώτημα μόνο στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο το πεδίο κειμένου. Αν έχει συμπληρωθεί, τότε για την αποστολή του απαιτείται παρέμβαση του χρήστη. Η παρακολούθηση των εκκρεμών ΙΕ527 (αυτών δηλαδή που δεν έχουν απαντηθεί αυτόματα) γίνεται,σε καθημερινή βάση,από το ευρετήριο <<Εκκρεμών Ερωτήσεων Κίνησης>>. Οθόνη 14: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Με την επιλογή της ένδειξης «Ανάκτηση F3», εμφανίζονται οι εκκρεμείς ερωτήσεις κίνησης. Οθόνη 15: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Σελίδα 19 από 22

24 Με την επιλογή της ένδειξης «Εμφάνιση F12», ο χρήστης ενημερώνεται για το ερώτημα. εδομένα Εξαγωγής More information Οθόνη 16: Ερώτηση Κίνησης (ΙΕ527) Με την επιλογή της ένδειξης «Αποστολή ΙΕ538» στην οθόνη «Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527)»,εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Οθόνη 17: Πρόσθετη Πληροφορία ΙΕ538 Συμπληρώνουμε το πεδίο «Λοιπές Πληροφορίες» και «Γλώσσα», επιλέγουμε την ένδειξη «ΟΚ-F8». Σελίδα 20 από 22

25 Ολοκληρώνουμε με την επιλογή της ένδειξης «Αποστολή Μηνυμάτων-F4» στην οθόνη «Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527)». Οθόνη 18: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Σελίδα 21 από 22

26 5. Νέο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής ΚΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ GR MOSKVA Ν740/ Σελίδα 22 από 22

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Κείμενο για Ηλεκτρονική Διαβούλευση ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Οι προτάσεις που παρουσιάζονται στο παρόν Τμήμα δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005

Τροποποίηση 1 η Καν. 82/1997 Τροποποίηση 2 η Καν. 955/1999 Τροποποίηση 3 η Καν. 2700/2000 Τροποποίηση 4 η Καν. 648/2005 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΤΚ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 302 της 19/10/1992 σ. 0001-0050

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ

ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ΟΜΟϊΠΟΜ^* Φ?ΤΗΓβ,-* α ϊ ζ 0 /. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ δε Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα