ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)"

Transcript

1 ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Δ. Τσετσέκου, Κ. Δ. Καϊόπουλος Τηλέφωνο : , FAX : ΠΡΟΣ : Κ.Α Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Αριθ. Πρωτ /3085/Α0019 Ως Π. Δ. ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤ : Οδηγίες για την υλοποίηση της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System ECS 2) - Τροποποίηση διατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν στην εξαγωγή. α) Η αριθ. Τ 5335/511/ ΕΔΥΟΟ, «Τροποποίηση του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα». β) Η αριθ. Τ 1273/44/Α0019/ ΕΔΥΟΟ «Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1875/2006» γ) Η αριθ. Τ 3234/105/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών Φάση 1 (Export Control System ECS 1) και άλλα θέματα διατυπώσεων εξαγωγής εμπορευμάτων» δ) Η αριθ. Τ 3534/112/Α0019/ «Εξαγωγή εμπορευμάτων που μεταφέρονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ή σε τελωνείο εξόδου στο πλαίσιο καθεστώτος διαμετακόμισης (άρθρο 793β καν.2454/93)» ε) Η αριθ /3058/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Κοινοποίηση των Κανονισμών 273/2009 και 312/2009» στ)η αριθ /3084/Α0019/ ΕΔΥΟΟ, «Κοινοποίηση του Κανονισμού 414/2009» Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη εφαρμογή της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (Export Control System ECS 2), που υλοποιείται από και σε συνέχεια των ανωτέρω α), β), γ) και δ) σχετικών, με τα οποία κοινοποιήθηκαν αφενός οι τροποποιήσεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 2913/1992) αναφορικά, μεταξύ άλλων και με την εξαγωγή και αφετέρου παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας, της Φάσης 1 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS -1) και έχοντας υπόψη τα ε) και στ) σχετικά, με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι κανονισμοί (ΕΚ) 273/09, 312/09 και 414/09, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για ενημέρωση και εφαρμογή: Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) 1. Τροποποίηση υφιστάμενων τελωνειακών παραστατικών και πρόσθεση νέων στοιχείων: 1

2 Κατά την εφαρμογή της Φάσης 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2), επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένα υφιστάμενα τελωνειακά παραστατικά και προστίθενται νέα στοιχεία ασφάλειας. Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι: οι εξαγωγείς θα υποβάλουν το Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό 414/09, δεόντως συμπληρωμένο, ως επισυναπτόμενο στο ΕΔΕ εξαγωγής (ΠαράρτημαV, Καν.(ΕΚ)414/09) Ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση του εγγράφου προστασίας και ασφάλειας παρέχονται με την στ) σχετική ΕΔΥΟΟ, με την οποία κοινοποιήθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) 414/09. στο ΕΔΕ εξαγωγής, απαιτείται από και στο εξής η αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI). Αναλυτικές οδηγίες για το θέμα αυτό έχουν δοθεί με την /3083/Α0019/ ΑΥΟΟ η οποία κοινοποιήθηκε με την /3086/ Α0019/ ΔΥΟΟ. 2. Νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: Προστίθενται τέσσερα νέα μηνύματα του Κοινού Πεδίου: - μήνυμα ΙΕ 584 αίτημα έρευνας εξαγωγής, - μήνυμα ΙΕ 586 αρνητική απάντηση στο μήνυμα ΙΕ μήνυμα ΙΕ 527 αίτημα πληροφοριών εξαγωγής και - μήνυμα ΙΕ 538 απάντηση στο μήνυμα ΙΕ 527. Ειδικότερη αναφορά στη σχετική νομοθεσία που διέπει τα προαναφερόμενα μηνύματα, γίνεται κατωτέρω και περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής τους παρατίθενται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Β. Αλλαγές στη σχετική νομοθεσία (Καν.(ΕΚ) 312/09) 1. Απόδειξη της εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με εναλλακτικά στοιχεία: Με τον κανονισμό (ΕΚ) 312/09, προστίθεται το άρθρο 796δα, σύμφωνα με το οποίο, μετά την παρέλευση των 90 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής, όταν το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου επιβεβαίωση της εξόδου (μήνυμα «518»), ο εξαγωγέας δύναται ή με δική του πρωτοβουλία ή ανταποκρινόμενος σε αίτημα του τελωνείου εξαγωγής, να γνωστοποιήσει στο τελωνείο εξαγωγής το τελωνείο εξόδου και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων. Μετά την γνωστοποίηση αυτή, το τελωνείο εξαγωγής ζητά από το τελωνείο εξόδου να του αποσταλεί το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου», το οποίο πρέπει να αποσταλεί μέσα σε 10 ημέρες, προκειμένου εν συνεχεία το τελωνείο εξαγωγής να πιστοποιήσει την έξοδο στον εξαγωγέα. Στην περίπτωση που το τελωνείο εξόδου δεν επιβεβαιώσει την έξοδο εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει σχετικά τον εξαγωγέα, ο οποίος στη συνέχεια αποδεικνύει στο τελωνείο εξαγωγής ότι τα εμπορεύματα εξήλθαν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υποβάλλοντας ένα από τα παρακάτω έγγραφα ή συνδυασμό αυτών: Αντίγραφο του δελτίου παράδοσης υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον παραλήπτη εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Το αποδεικτικό πληρωμής, το τιμολόγιο ή το δελτίο παράδοσης δεόντως υπογεγραμμένο ή επικυρωμένο από τον οικονομικό φορέα ο οποίος μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Δήλωση υπογεγραμμένη ή επικυρωμένη από την εταιρεία που μετέφερε τα εμπορεύματα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Έγγραφο επικυρωμένο από τις τελωνειακές αρχές Κ-Μ ή χώρας εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας. Τα αρχεία των οικονομικών φορέων σχετικά με τα εμπορεύματα τα οποία προμηθεύτηκαν οι εξέδρες γεώτρησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου και αερίου. 2

3 2. Ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής (άρθρο 251 του κανονισμού (ΕΟΚ)2454/1993): Στο άρθρο 251 παράγραφος 2, το στοιχείο (β) αντικαθίσταται ως εξής: Στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής έχει ενημερωθεί από τον εξαγωγέα ότι τα εμπορεύματα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής δεν έχουν και δεν πρόκειται να εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ή όταν παρέλθει η προθεσμία των 150 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής και το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου» από το τελωνείο εξόδου, ούτε έχουν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα προαναφερθέντα για την έξοδο των εμπορευμάτων, τότε το τελωνείο εξαγωγής μπορεί να θεωρήσει τα ανωτέρω ως ένδειξη μη εξόδου των εμπορευμάτων και προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης. Το άρθρο 796ε αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το τελωνείο εξαγωγής πιστοποιεί την έξοδο των εμπορευμάτων στον εξαγωγέα όταν είτε έχει λάβει το μήνυμα «αποτελέσματα εξόδου» είτε όταν διαπιστώνει ότι είναι επαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον εξαγωγέα στις περιπτώσεις που δεν έχει λάβει το ως άνω μήνυμα. Όταν μετά από παρέλευση 150 ημερών από την έκδοση της άδειας παραλαβής, το τελωνείο εξαγωγής δεν έχει λάβει από το τελωνείο εξόδου επιβεβαίωση της εξόδου (μήνυμα «518») ή δεν έχει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την έξοδο, το τελωνείο εξαγωγής δύναται να θεωρήσει τα ανωτέρω ως ένδειξη μη εξόδου των εμπορευμάτων και προβαίνει στην ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. Κατόπιν αυτών, το τελωνείο εξαγωγής ενημερώνει τον εξαγωγέα και το δηλωθέν τελωνείο εξόδου για την ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το τελωνείο εξαγωγής κάνει αποδεκτά τα προσκομιζόμενα από τον εξαγωγέα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία (εναλλακτικά στοιχεία) ως απόδειξη εξόδου, τακτοποιεί την διασάφηση εξαγωγής και ενημερώνει σχετικά το δηλωθέν τελωνείο εξόδου. Στο άρθρο 792α το οποίο προβλέπει την ενημέρωση του τελωνείου εξαγωγής από τον εξαγωγέα ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, επέρχεται η ακόλουθη αλλαγή: Διαγράφεται η τρίτη φράση: «Το τελωνείο εξαγωγής ακυρώνει τη διασάφηση εξαγωγής». Το άρθρο 792β αντικαθίσταται, και στη γραπτή διασάφηση εξαγωγής εφαρμόζονται κατ αναλογία τα άρθρα 796δα και 796ε, για τα οποία έγινε σχετική ανάλυση ανωτέρω. Ακριβές αντίγραφο Ο τμηματάρχης Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Ν. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Συν.: 1 (23 σελ.) 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Π.Σ.Τ. ΤΜΗΜΑ Γ.. Οδηγίες χρήσης των εφαρμογών του ICIS που αναφέρονται στις εξαγωγές εμπορευμάτων μετά την υλοποίηση της ΦΑΣΗΣ 2 του ECS ΑΘΗΝΑ 05/06/2009 V.1.1

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1 Εισαγωγή στην εφαρμογή της Φάσης 2 του ECS 2 2 Περιβάλλον επικοινωνίας Συστήματος Χρήστη 7 3 ιαδικασία Έρευνας από το Τελωνείο Εξαγωγής (μηνύματα ΙΕ584 και ΙΕ586) Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Θετική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Παρακολούθηση εκκρεμών ΙΕ Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής / Απάντηση (μηνύματα ΙΕ527 και ΙΕ538) Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Απάντηση στο Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής (ΙΕ538) 19 5 Νέο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής 22 Σελίδα 1 από 22

6 1. Εισαγωγή στην εφαρμογή της Φάσης 2 του ECS Την η χώρα μας θα εφαρμόσει τη 2 η Φάση του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών. ύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της φάσης αυτής: 1. Η καθιέρωση νέων στοιχείων, που η συμπλήρωσή τους απαιτείται σε μία διασάφηση και 2. Η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός των μηνυμάτων της 1 ης Φάσης με νέα. Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους θα εφαρμοσθούν 4 μηνύματα του Κοινού Πεδίου (ΙΕ584, ΙΕ586, ΙΕ527, ΙΕ538) και τον Οκτώβριο ορισμένα βασικά μηνύματα του Εξωτερικού Πεδίου (ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συναλλασσομένων και Τελωνείου). ΝΕΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Κωδικός ιεθνής Συντομογραφία Λειτουργία Από Τελωνείο Προς Τελωνείο Παρατηρήσεις ΙΕ584 C_EXP_FUR Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Εξαγωγής Εξόδου Αυτόματη παραλαβή ΙΕ586 C_EXP_FUN Αρνητική Απάντηση στο ΙΕ584 Εξόδου Εξαγωγής Αυτόματη παραλαβή ΙΕ527 C_EXP_QUE Αίτημα πληροφοριών Εξαγωγής Τελωνειακή Αρχή συνδεδεμένη με AΕS Εξαγωγής Αυτόματη παραλαβή ΙΕ538 C_EXP_RSP Απάντηση στο ΙΕ527 Εξαγωγής Τελωνειακή Αρχή που υπέβαλε το Ερώτημα Αυτόματη παραλαβή ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Κωδικός Περιγραφή Τελικό Ενέργειες 1 F10* Αποδεκτή OXI Με την απόδοση MRN στην Κίνηση 2 F11 Αίτημα επιβεβαίωσης εξόδου OXI Με την αποστολή του ΙΕ584 *Η κατάσταση F10 θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της διασάφησης Εξαγωγής (ΙΕ515). Σελίδα 2 από 22

7 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 30 Α του ΚΑΝ (ΕΟΚ)2454/93. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Υ), ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΔΟΥΣ (Χ). Μοναδικός αριθμός αναφοράς αποστολής(ucr) 7 (Υ/Χ) Παραλήπτης 8 (Υ/Χ) Κωδικός επικίνδυνων εμπ/των Η.Ε (X) Κωδικός(-οί) χώρας(-ών) διέλευσης S 13 (Y) Κωδικός τρόπου πληρωμής εξόδων μεταφοράς S 29 (Y/X) Ένδειξη ειδικής περίπτωσης S 32 (Y) [7] Ο μοναδικός αριθμός της αποστολής (UCR) που προσδίδεται στα εμπορεύματα. Συμπληρώνεται εναλλακτικά αντί του αριθμού εγγράφου μεταφοράς (θέση 44-1) όταν ο τελευταίος δεν είναι διαθέσιμος. [8] Αν ο παραλήπτης στην Τρίτη Χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν δεν είναι EORI τότε συμπληρώνεται το πεδίο που αναφέρεται στη χώρα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (Επωνυμία, Οδός, κ.λ.π.). Το πεδίο που αναφέρεται στον αναγνωριστικό αριθμό μένει κενό. [44-4] Ο κωδικός για την αναγνώριση επικινδύνων εμπορευμάτων είναι ένας μοναδικός αύξων αριθμός που ορίζεται από τα Η.Ε. για τις ουσίες και τα είδη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται συνηθέστερα. [S 13] Προσδιορισμός κατά χρονολογική σειρά των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ των χωρών Αποστολής και Προορισμού. Περιλαμβάνονται οι χώρες αρχικής αναχώρησης (15 α ) και τελικού προορισμού (17 α ) των εμπορευμάτων. [S 29] Συμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ 30Α του καν.(εοκ) 2454/93. [S 32] Κωδικοποιημένο στοιχείο που δηλώνει την ειδική περίπτωση το όφελος της οποίας επικαλείται ο συναλλασσόμενος. Από τους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ 30Α του καν.(εοκ) 2454/93 αποδεκτές τιμές στο ECS είναι οι Α, Β, & Ε. Σελίδα 3 από 22

8 Οι απαιτούμενες θέσεις σύμφωνα με την Ο.523/686/ (παράρτημα 1 και 2) όσον αφορά τα εξαγωγικά καθεστώτα διαμορφώνονται πλέον ως εξής: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Δ/ΣΙΑ ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ- ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ Δ/ΣΗΣ A,D B,E C,F Χ,Υ,Ζ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) (1) 7 (1) 7 (1) 14 8 (2) 8 (2) 8 (2) (18) 15 (18) 15 (18) 21 (4) (3) (6) (4) (7) 24 (5) 32 (7) 32 (7) (8) 26 (6) 37α 37α 35 (9) (α,β) (12) 44-1 (12) (7) 44-4 (13) 44-4 (13) 40 (10) (11) 34 (8) S13 (14) S13 (14) (9) S29 (15) E (17) (α,β) S32 (16) S29 (15) 49 (9) 38 S32 (16) 40 (10) 41 (11) 44-1 (12) 44-4 (13) (9) S13 (14) S29 (15) S32 (16) Σημειώσεις: Σελίδα 4 από 22

9 (0) Συμπληρώνεται μόνο στις πολυκλασσικές διασαφήσεις. (1) Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 44 (φορτωτικά έγγραφα). Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε και οι δύο θέσεις(7 και 44) συμπληρώνονται προαιρετικά. (2) Αν ο παραλήπτης στην Τρίτη Χώρα είναι EORI τότε αναγράφονται η χώρα και ο αναγνωριστικός του αριθμός και ανακτώνται τα λοιπά στοιχεία. Αν όχι, δεν συμπληρώνεται τίποτα στη θέση του αναγνωριστικού αριθμού και συμπληρώνονται όλα τα λοιπά στοιχεία (Χώρα, Επωνυμία, Οδός κ.λ.π.). (3) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. Δεν συμπληρώνεται: α)στην περίπτωση που ο τρόπος εσωτερικής μεταφοράς (θέση 26) είναι «5» ή «7» και β) στην περίπτωση που το προηγούμενο καθεστώς (θέση 37) είναι 71 ή 78. (4) Για όλους τους τύπους δ/σεων (θέση 1β) δεν συμπληρώνεται η εθνικότητα του μεταφορικού μέσου όταν στη θέση 25 έχουμε «2» ή «5» ή «7». Για τις δ/σεις τύπου Χ,Υ και Ζ δεν συμπληρώνεται ποτέ η ταυτότητα του μεταφορικού μέσου. (5) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς (θέση 37α) είναι 21 ή 22. (6) Δεν συμπληρώνεται όταν οι διατυπώσεις εξαγωγής πραγματοποιούνται στο σημείο εξόδου από την Κοινότητα. (7) Αποδίδεται αυτόματα από το σύστημα. (8) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο για τα επιδοτούμενα. (9) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο όταν το προηγούμενο καθεστώς είναι 71 ή 78. (10) Για τις δ/σεις τύπου Α ή D συμπληρώνεται μόνο όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 31 και το προηγούμενο είναι ένα εκ των 00,51,53,71,78 και 91. Για τις δ/σεις τύπου Χ, Υ και Ζ συμπληρώνεται με τις αρχικές δ/σεις. (11) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά αν για τον κωδικό του εμπ/τος υπάρχει στο TARIC μέτρο συμπληρωματικές μονάδες. (12) Συμπληρώνεται εναλλακτικά με τη θέση 7 (UCR).Αν η τιμή του πεδίου S 32 είναι «Α» τότε συμπληρώνεται προαιρετικά. (13) Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο κωδικός επικινδύνων εμπορευμάτων εφόσον συντρέχει περίπτωση. (14) Συμπληρώνονται κατά χρονολογική σειρά οι κωδικοί των χωρών μέσω των οποίων διέρχονται τα εμπορεύματα μεταξύ της χώρας εξαγωγής (15α) και της χώρας προορισμού(17α). (15) Συμπληρώνεται με τους αντίστοιχους κωδικούς που αναφέρονται στο παρ. 30Α του καν.(εοκ) 2454/93, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη. (16) Αποδεκτές τιμές για το ECS οι Α,Β και Ε. Αν δηλωθεί η τιμή Ε τότε αυτός που υποβάλλει τη δήλωση και ο(οι) εξαγωγέας(-είς) πρέπει να είναι AEOS ή AEOF. Σε μία πολυκλασσική διασάφηση: i. Αν υπάρχει ένας εξαγωγέας, το πιστοποιητικό του ΥΟ αναφέρεται στη θέση 44 του 1 ου είδους ii. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός εξαγωγείς στην ίδια Δήλωση, στη θέση 44 κάθε είδους αναφέρεται το σχετικό πιστοποιητικό. iii. Αν μεσολαβεί εκτελωνιστής, το πιστοποιητικό ΥΟ αναφέρεται στο 1 ο είδος. (17) Χώρος (Ε). Απλουστευμένη διαδικασία, αποτελέσματα ελέγχου Α3(σφραγίδες, αρ/σημεία) κατά περίπτωση. Σελίδα 5 από 22

10 (18) Εάν ο δείκτης Ειδικής Περίστασης είναι Α ή Β, το πεδίο συμπληρώνεται προαιρετικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται υποχρεωτικά) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Όταν η δ/ση αφορά επιδοτούμενα προϊόντα ο επιτρεπτός τύπος δ/σης (θέση 1α ) είναι μόνο Α ή D. 2) Στις πολυκλασσικές δ/σεις, όταν υπάρχουν περισσότερες από μια τιμές για τις θέσεις 2,7,8,15,17 και S 29, τότε δεν συμπληρώνονται σε επίπεδο βασικών στοιχείων ΕΔΕ, αλλά σε επίπεδο ειδών. Ειδικά για τις θέσεις 2 και 8 συμπληρώνεται η ειδική μνεία «00200». 3) Όταν διαφορετικά είδη περιλαμβάνονται στην ίδια συσκευασία, τότε στο 1 ο είδος συμπληρώνεται ο αριθμός δεμάτων και στα υπόλοιπα είδη είναι αποδεκτή η τιμή «0» (μηδέν). Εξυπακούεται ότι το πεδίο «σημεία και αριθμοί» είναι κοινό στα είδη αυτά. Σελίδα 6 από 22

11 2. Περιβάλλον επικοινωνίας Συστήματος Χρήστη Υποσύστημα Εισαγωγών / Εξαγωγών Τελωνείο Εξαγωγής Ε Ε Εξαγωγής Μενού: ιαχείριση Ημερήσιες Εργασίες Ε Ε Εξαγωγής Οθόνη 1: ιαχείριση Βασικών Στοιχείων Ε Ε Εξαγωγής (Οθόνη 1 από 2) Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει καταχώρηση, ανάκτηση, μεταβολή, ακύρωση και αντιγραφή μίας «ιασάφησης» καθώς επίσης να στείλει ένα ΙΕ501 μήνυμα και να κάνει «Ανάκτηση EDI». Στην «Οθόνη 1» προστίθεται το πεδίο εισαγωγής: o 7. Μον. Αριθμός Αποστολής Σελίδα 7 από 22

12 Οθόνη 2: ιαχείριση Βασικών Στοιχείων Ε Ε Εξαγωγής (Οθόνη 2 από 2) Στην «Οθόνη 2» προστίθεται το πλήκτρο «Πρόσθετα Στοιχεία», με την επιλογή του οποίου καλείται η «Οθόνη 3». Σελίδα 8 από 22

13 Οθόνη 3: Πρόσθετα Στοιχεία Στην «Οθόνη 3» περιλαμβάνονται τα νέα πεδία των βασικών στοιχείων: o S29. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς o S32. Ένδειξη Ειδικής Περίπτωσης o Καθώς και η ένδειξη «ρομολόγιο», με την επιλογή της οποίας καλείται η «Οθόνη 4», από την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει, να μεταβάλει και να διαγράψει τις χώρες διέλευσης της κίνησης. Οθόνη 4: ρομολόγιο Σελίδα 9 από 22

14 Η εισαγωγή και η μεταβολή πραγματοποιούνται από την «Οθόνη 5»: Οθόνη 5: Εισαγωγή Χώρας ιέλευσης Στην «Οθόνη 5» ο χρήστης μπορεί να εισάγει τον κωδικό της χώρας διέλευσης ή να τον επιλέξει από τη λίστα τιμών. Οθόνη 6: Βασική Οθόνη Ειδών Ε Ε Εξαγωγής Σελίδα 10 από 22

15 Στην «Οθόνη 6» με την επιλογή της ένδειξης «Πρόσθετα Στοιχεία», καλείται η «Οθόνη 7». Οθόνη 7: Πρόσθετα Στοιχεία Ειδών Ε Ε Εξαγωγής Στην «Οθόνη 7» περιλαμβάνονται τα νέα πεδία: o S29. o EX 7. o S27 o EX 18. o EX 21. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς Μοναδικός Αριθμός Αποστολής Κωδικός Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Η.Ε. Ταυτότητα και Εθνικότητα Μεταφ. Μέσου κατά την Αναχώρηση (προσωρινά ανενεργό) Ταυτότητα και Εθνικότητα Μεταφ. Μέσου που ιέρχεται τα Σύνορα (προσωρινά ανενεργό) Σημειώνεται ότι τα πεδία «S29. Κωδικός Τρόπου Πληρωμής Εξόδων Μεταφοράς» και «EX 7. Αριθμός Αναφοράς» δε συμπληρώνονται στην περίπτωση που είναι ίδια για όλα τα είδη και έχουν συμπληρωθεί στα Πρόσθετα των Βασικών Στοιχείων της ιασάφησης («Οθόνη 3»). Σελίδα 11 από 22

16 3. ιαδικασία Έρευνας από το Τελωνείο Εξαγωγής (μηνύματα ΙΕ584 και ΙΕ586) Αν μετά τη παρέλευση 90 ημερών από την απελευθέρωση των εμπορευμάτων προς εξαγωγή, δεν έχει παραληφθεί το μήνυμα των αποτελεσμάτων ελέγχου από το Τελωνείο Εξόδου, το Τελωνείο Εξαγωγής, αφού επικοινωνήσει με τον εξαγωγέα (o οποίος υποδεικνύει Τελωνείο και ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων), αποστέλλει στο Τελωνείο Εξόδου, το μήνυμα ΙΕ584, αναφέροντας και την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων. Το Τελωνείο Εξόδου υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 796 των εφαρμοστικών διατάξεων του κώδικα να απαντήσει εντός 10 ημερών. Η θετική απάντηση από το Τελωνείο Εξόδου γίνεται μέσω της αποστολής του μηνύματος ΙΕ518. Η αρνητική απάντηση (άγνωστη κίνηση στην Έξοδο) από το Τελωνείο Εξόδου (IE584) γίνεται μέσω της αποστολής του μηνύματος ΙΕ586. Σημειώνεται ότι η αποστολή του μηνύματος για την επιβεβαίωση της Εξόδου μπορεί να επαναληφθεί. Με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ584, η κατάσταση της Κίνησης στο Τελωνείο Εξαγωγής γίνεται F11 (Αίτημα επιβεβαίωσης εξόδου) και παραμένει η ίδια ακόμη και αν παραληφθεί αρνητική απάντηση ΙΕ586. Η κατάσταση αυτή μεταβάλλεται όταν σταλεί το μήνυμα ΙΕ518 από το Τελωνείο Εξόδου ή αν το Τελωνείο Εξαγωγής κλείσει την Κίνηση με την αποδοχή εναλλακτικών στοιχείων για την έξοδο από τον Εξαγωγέα. Η οριστικοποίηση της Εξαγωγής σε αυτή την περίπτωση γίνεται, κατά τα γνωστά, από την επιλογή της λειτουργίας «Οριστικοποίηση Ε Ε» από τις Ημερήσιες Εργασίες. Το Τελωνείο και η ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων υποδεικνύονται από τον εξαγωγέα ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΕ584 ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ ΙΕ518 ή ΙΕ586 Σελίδα 12 από 22

17 3.1 Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής. Τελωνείο Εξαγωγής Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Οθόνη 8: Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής Η «Οθόνη 8» χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός αιτήματος «Έρευνας Εξαγωγής». Αυτό γίνεται στην περίπτωση που έχει περάσει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της εξαγωγής και το Τελ. Εξαγωγής δεν έχει λάβει επιβεβαίωση για την έξοδο των εμπορευμάτων. Για την επιτυχή αποστολή ενός αιτήματος «Έρευνας Εξαγωγής» απαιτείται: o Η καταχώρηση του MRN της Εξαγωγής. o Η καταχώρηση του Τελωνείου Προορισμού Μηνύματος (δηλ. το Τελωνείο Εξόδου που υποδεικνύει ο Εξαγωγέας). o Η καταχώρηση της ημερομηνίας εξόδου (που υποδεικνύει ο Εξαγωγέας) Η αποστολή του μηνύματος ΙΕ584 γίνεται με ενέργειες του χρήστη στο Τελωνείο Εξαγωγής. Η παραλαβή του μηνύματος από το Τελωνείο Εξόδου είναι αυτόματη. Σελίδα 13 από 22

18 3.2 Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Εξόδου Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αρνητική Απάντηση στην Έρευνα Οθόνη 9: Αρνητική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Μέσω της παραπάνω οθόνης πραγματοποιείται η αποστολή αρνητικής απάντησης σε ένα αίτημα «Έρευνας Εξαγωγής». Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιο Τελ. Εξόδου λάβει ένα αίτημα έρευνας εξαγωγής για μια κίνηση και η κίνηση αυτή είναι άσχετη με το εν λόγω Τελωνείο (δηλαδή δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε αυτό), τότε αποστέλλεται αρνητική απάντηση στο Τελ. Εξαγωγής. Ουσιαστικά με αυτό το μήνυμα το Τελ. Εξόδου ενημερώνει το Τελ. Εξαγωγής ότι δε γνωρίζει την κίνηση για την οποία έχει αιτηθεί επιβεβαίωση της εξόδου των εμπορευμάτων. Για την επιτυχή καταχώρηση μιας Αρνητικής Απάντησης σε ένα αίτημα «Έρευνας Εξαγωγής» απαιτείται η υποχρεωτική καταχώρηση των πεδίων: o Αρ. Εξαγωγής (MRN) o Τελωνείο o Το πεδίο «Χώρα» συμπληρώνεται αυτόματα μετά από τη συμπλήρωση του πεδίου «Τελωνείο» ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι το Τελωνείο Εξόδου πρέπει να απαντήσει στο Τελωνείο Εξαγωγής εντός 10 ημερών από τη λήψη του μηνύματος ΙΕ584. Η απάντηση μπορεί να είναι θετική (αποστολή ΙΕ518) ή αρνητική (αποστολή ΙΕ586). Σελίδα 14 από 22

19 3.3 Θετική Απάντηση Αιτήματος Έρευνας Εξαγωγής Τελωνείο Εξόδου Η θετική απάντηση στο Αίτημα Έρευνας Εξαγωγής αναφέρεται στην αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχου, δηλαδή του μηνύματος ΙΕ518. Η αποστολή του ΙΕ518 γίνεται κατά τα γνωστά, από την οθόνη «Ανάκτηση Ε Ε ECS»: Οθόνη 10: Εισερχόμενες Εξαγωγές ή από την εφεδρική διαδικασία αποστολής του σχετικού μηνύματος. Οθόνη 11: Γνωστοποίηση Αποτελεσμάτων Έλεγχου Σελίδα 15 από 22

20 3.4 Παρακολούθηση εκκρεμών ΙΕ584 Τελωνείο Εξόδου Μενού: Ευρετήρια Εκκρεμείς Έρευνες (ΙΕ584) Η παρακολούθηση των μηνυμάτων Ερευνών, που αποστέλλονται από το Τελωνείο Εξαγωγής, για την τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης, πραγματοποιείται,σε καθημερινή βάση,από το Ευρετήριο, με την επιλογή της ένδειξης <<Εκκρεμείς Έρευνες>>. Οθόνη 12: Εκκρεμείς Έρευνες (ΙΕ584) Σελίδα 16 από 22

21 4. Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής / Απάντηση (μηνύματα ΙΕ527 και ΙΕ538) Το μήνυμα ΙΕ527 αποστέλλεται από οποιοδήποτε Τελωνειακό Γραφείο που συνδέεται με το AES προς τη χώρα Εξαγωγής. Η χώρα Εξαγωγής παρέχει τις πληροφορίες της Εξαγωγής που αναφέρει το συγκεκριμένο MRN. Ανάλογα με τον λόγο του Ερωτήματος είναι δυνατόν να συμπληρώνεται το πεδίο κειμένου. Η απάντηση γίνεται με το μήνυμα ΙΕ538. Στην περίπτωση που η ιασάφηση Εξαγωγής δεν υπάρχει, το AES παράγει αυτόματα ένα μήνυμα λάθους (μη αναγνώρισης). 4.1 Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Μενού: Γνωστοποιήσεις Επικοινωνία με Τελωνειακές υπηρεσίες Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Οθόνη 13: Αποστολή Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής Μέσω της παραπάνω οθόνης γίνεται η αποστολή ενός «Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής». Μια Τελωνειακή Αρχή που είναι συνδεμένη με το AES, μπορεί να ζητήσει μέσω αυτής της οθόνης τα στοιχεία μιας κίνησης από τη Χώρα Εξαγωγής. Σελίδα 17 από 22

22 Για την επιτυχή καταχώρηση ενός «Αιτήματος Πληροφοριών Εξαγωγής», απαιτείται η καταχώρηση των πεδίων: o Αρ. Εξαγωγής (MRN) o Αιτιολογία Ερώτησης Εξαγωγής εδομένα Εξαγωγής Κατάσταση Εξαγωγής Άλλοι Λόγοι o Λοιπές Πληροφορίες.: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά όταν ο κωδ. αιτιολογίας ερώτησης εξαγωγής είναι «99». o Προορισμός Μηνύματος - Χώρα Η παραλαβή του ΙΕ527 γίνεται αυτόματα από το Τελωνείο Εξαγωγής. Σελίδα 18 από 22

23 4.2 Απάντηση στο Αίτημα Πληροφοριών Εξαγωγής (ΙΕ538) Μενού: Γνωστοποιήσεις Ευρετήρια Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Το μήνυμα ΙΕ538 αποστέλλεται αυτόματα προς την Αρχή που υποβάλλει το ερώτημα μόνο στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο το πεδίο κειμένου. Αν έχει συμπληρωθεί, τότε για την αποστολή του απαιτείται παρέμβαση του χρήστη. Η παρακολούθηση των εκκρεμών ΙΕ527 (αυτών δηλαδή που δεν έχουν απαντηθεί αυτόματα) γίνεται,σε καθημερινή βάση,από το ευρετήριο <<Εκκρεμών Ερωτήσεων Κίνησης>>. Οθόνη 14: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Με την επιλογή της ένδειξης «Ανάκτηση F3», εμφανίζονται οι εκκρεμείς ερωτήσεις κίνησης. Οθόνη 15: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Σελίδα 19 από 22

24 Με την επιλογή της ένδειξης «Εμφάνιση F12», ο χρήστης ενημερώνεται για το ερώτημα. εδομένα Εξαγωγής More information Οθόνη 16: Ερώτηση Κίνησης (ΙΕ527) Με την επιλογή της ένδειξης «Αποστολή ΙΕ538» στην οθόνη «Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527)»,εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: Οθόνη 17: Πρόσθετη Πληροφορία ΙΕ538 Συμπληρώνουμε το πεδίο «Λοιπές Πληροφορίες» και «Γλώσσα», επιλέγουμε την ένδειξη «ΟΚ-F8». Σελίδα 20 από 22

25 Ολοκληρώνουμε με την επιλογή της ένδειξης «Αποστολή Μηνυμάτων-F4» στην οθόνη «Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527)». Οθόνη 18: Εκκρεμείς Ερωτήσεις Κίνησης (ΙΕ527) Σελίδα 21 από 22

26 5. Νέο Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής ΚΑΡΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ GR MOSKVA Ν740/ Σελίδα 22 από 22

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν.4093/2012 Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) https://apografi.gov.gr/hr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Είσοδος στις εφαρμογές... 2 3. Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων... 2 4. Αποδέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» Περιεχόμενα Γενικές Λειτουργίες... 3 Είσοδος Εφαρμογής... 4 Σύνδεση Χρήστη... 4 Δημιουργία Λογαριασμού... 5 Διαχείριση Δελτίων Κίνησης... 7 Επεξεργασία Χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής ήλωσης µέσω ιαδικτύου Ιούνιος 2008 (1/29) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...3 Εγγραφή Νέου Χρήστη...5 Σύνδεση Χρήστη...7 Στοιχεία ικαιούχου...8 Υποβολή ήλωσης...13 Προσθήκη Ακινήτου... 14 Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 06 Μαρτίου 2014 Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ 4ΑΙΗΗ - ΑΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2011 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρµογή του Υποσυστήµατος Εισαγωγών Εξαγωγών του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρµογή του Υποσυστήµατος Εισαγωγών Εξαγωγών του Ολοκληρωµένου Πληροφορικού Συστήµατος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙAΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 1. /νση 19 η Τελ. ιαδικασιών 2. /νση 18 η Τελ.Οικ.Συστηµάτων. 3. /νση 17 η ασµολογική. 4. /νση ΕΦΚ. 5. /νση 3 η Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ:ΠΟΛ. 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited...

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08

Εισαγωγή... 01. Είσοδος στο Thesis... 02. Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03. Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04. Εκκρεμότητες... 08 Εισαγωγή... 01 Είσοδος στο Thesis... 02 Τα 4 Κύρια πεδία του Thesis... 03 Αναζήτηση στο Χαρτοφυλάκιο... 04 Εκκρεμότητες... 08 Φάκελος Εγγράφων Συνεργάτη... 10 Αναζήτηση Εκκρεμοτήτων... 12 Πρότυπα Αιτήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα...

1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3 Κύρια Εφαρμογή...4 2. Οδηγίες Χρήσης...5 Αρχική Σελίδα... ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενηµέρωσης Ιατρών Ειδικού Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 Συμβατότητα Browser...3 Διεύθυνση πρόσβασης...3 LoginScreen...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα