ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η σχέση και αλληλεξάρτηση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος είναι άµεση και δυναµική. Η γεωργία βασίζεται στη διαθεσιµότητα και παραγωγική ικανότητα των φυσικών πόρων, τους οποίους αξιοποιεί. Η υπερεκµετάλλευση και η παραβίαση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας συνεπάγεται την περιβαλλοντική υποβάθµιση, πράγµα που επιστρέφει ως πρόβληµα στη γεωργία και στα προϊόντα, δεδοµένου ότι η σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος είναι αµφίδροµη. Η εντατικοποίηση της γεωργίας συνέβαλε στην υποβάθµιση του εδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, όπως επίσης των διάφορων φυσικών τοπίων και της βιοποικιλότητας Η παραδοσιακή γεωργία επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον, ωστόσο οι χαµηλές αποδόσεις της συνέβαλαν στην παρακµή της. Η σύγχρονη εντατικοποιηµένη γεωργία, χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η τάση µεγιστοποίησης της απόδοσης και ελαχιστοποίησης του κόστους, οδήγησε σε σηµαντική εντατικοποίηση τη γεωργία κατά τα τελευταία 40 χρόνια. Η εντατικοποίηση της γεωργίας συνέβαλε στην

2 υποβάθµιση του εδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, όπως επίσης των διάφορων φυσικών τοπίων και της βιοποικιλότητας. Η αειφόρος γεωργία Η αειφόρος γεωργία απαιτεί τη διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι τα αντλούµενα οφέλη θα είναι διαθέσιµα και στο µέλλον. Η επιθυµητή σχέση µεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος αποδίδεται µε τον όρο "αειφόρος γεωργία". Η αειφόρος γεωργία απαιτεί τη διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι τα αντλούµενα οφέλη θα είναι διαθέσιµα και στο µέλλον. Αυτός ο ορισµός µπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός ή ότι αντικατοπτρίζει µόνο τα συµφέροντα της γεωργίας αυτής καθεαυτής. Μια ευρύτερη ερµηνεία της αειφορίας οδηγεί σε µια µεγαλύτερη δέσµη χαρακτηριστικών που συνδέονται µε τη γη και τη χρήση της, όπως η προστασία του φυσικού τοπίου, των φυσικών οικοτόπων και της βιοποικιλότητας, καθώς και σε γενικούς στόχους όπως η ποιότητα του πόσιµου ύδατος και της ατµόσφαιρας. Στην αειφορία πρέπει επίσης να αντανακλώνται οι ανησυχίες της κοινωνίας όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της γεωργίας, δηλαδή τη διατήρηση της βιωσιµότητας των αγροτικών περιοχών και ενός ισορροπηµένου αναπτυξιακού προτύπου. Κατά συνέπεια, η αειφόρος γεωργία πρέπει να αντικατοπτρίζει την παραγωγική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση. Σε κάθε περίπτωση η αειφορική γεωργία πρέπει να θεωρηθεί εναλλακτική ως προς την συµβατική και εντατική γεωργία. Αυτή µπορεί να είναι οργανική, βιολογική, οικολογική, παραδοσιακή, χαµηλών εισροών κτλ. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 20

3 Η εντατική γεωργία Στο µεγαλύτερο µέρος του ευρωπαϊκού χώρου, χρησιµοποιούνται στη γεωργία εντατικές και µεγάλης κλίµακας µέθοδοι παραγωγής, για µεγαλύτερη παραγωγή και αυξηµένη αποδοτικότητα Στο µεγαλύτερο µέρος του ευρωπαϊκού χώρου, χρησιµοποιούνται στη γεωργία εντατικές και µεγάλης κλίµακας µέθοδοι παραγωγής, για µεγαλύτερη παραγωγή και αυξηµένη αποδοτικότητα. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η από πολλά χρόνια πριν Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η στήριξή της στο παραγόµενο προϊόν ευνόησε την αυξανόµενη χρήση λιπασµάτων και φαρµάκων. Η σηµαντική χρήση λιπασµάτων (κυρίως άζωτο και φωσφορικό άλας), ενισχυτών ανάπτυξης, όπως και η αλόγιστη χρήση προϊόντων προστασίας των φυτών (ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα), είχαν και έχουν ως αποτέλεσµα τη ρύπανση υδάτων και εδάφους και τις βλάβες σε ορισµένα οικοσυστήµατα. Όλες αυτές οι ουσίες δεν απορροφώνται από τις καλλιέργειες. Ορισµένες ποσότητες λιπασµάτων συµβάλλουν στον ευτροφισµό του εδάφους και των υδατικών συστηµάτων, ενώ τα φυτοφάρµακα ρυπαίνουν το χώµα, το έδαφος τα επιφανειακά νερά και την ατµόσφαιρα. Εδώ και πολλούς αιώνες, η γεωργία διαµορφώνει το φυσικό τοπίο µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί µοναδικά ηµι-φυσικά περιβάλλοντα τα οποία χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία οικοτόπων και ειδών ζώων, που εξαρτώνται από το είδος της ασκούµενης γεωργικής δραστηριότητας. Το αγροτικό περιβάλλον είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό περιβάλλον. Οι πολύπλοκες οικολογικές διεργασίες της χλωρίδας και της πανίδας έχουν προσαρµοστεί και έχουν επηρεαστεί από τις γεωργικές δραστηριότητες µέσα στους αιώνες. Έτσι ο κύκλος ζωής πολλών ειδών εξαρτάται από τη συνέχιση ή όχι των γεωργικών µεθόδων. Μεγάλο τµήµα του ευρωπαϊκού αγροτικού περιβάλλοντος είναι προϊόν της γεωργίας και εξαρτάται από αυτήν. Για να διασφαλισθούν το φυσικό τοπίο και οι οικότοποι είναι απαραίτητο να Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 21

4 χρησιµοποιούνται κατάλληλα γεωργικά συστήµατα που να µην είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και να αποδίδουν ασφαλή τρόφιµα. Η εντατική γεωργία οδηγεί στην µονοκαλλιέργεια. Ευνοεί την εξειδίκευση και την συγκέντρωση της παραγωγής σ ένα µικρό αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων Η εντατική γεωργία οδηγεί στην µονοκαλλιέργεια. Ευνοεί την εξειδίκευση και την συγκέντρωση της παραγωγής σ ένα µικρό αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η αύξηση των εισροών και των αποδόσεων στη γεωργία έχει συνοδευτεί από µεγαλύτερο βαθµό εξειδίκευσης, µε τεράστια µείωση των µεικτών γεωργικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την απώλεια παραδοσιακών εναλλαγών καλλιέργειας (συµπεριλαµβανοµένων των οργανικών εναλλαγών) και την αύξηση του µεγέθους των µονάδων. Με τη φιλελευθεροποίηση του γεωργικού εµπορίου εµφανίζονται διαδικασίες συγκέντρωσης της παραγωγής στις µεγάλες επιχειρήσεις µε περιφερειακή ή εθνική κυριαρχία. Μακραίνει έτσι η αλυσίδα ανεφοδιασµού αυξάνοντας τις αποστάσεις που διανύονται από το χωράφι µέχρι τη θέση πώλησής τους και επιταχύνει την τυποποίηση προϊόντων. Κατά τα τελευταία χρόνια γίνεται φανερό ότι το διαφοροποιηµένο φυσικό τοπίο και η σχετική βιοποικιλότητα, που έχουν διαµορφωθεί από τον γεωργικό τοµέα µέσα στους αιώνες, αλλοιώθηκε και απειλείται από την εντατικοποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η σύγχρονη εντατική γεωργία µε την µονοκαλλιέργεια, την έντονη εκµηχάνιση, τις υψηλές εισροές, την εισαγωγή νέων φυτικών ειδών κτλ, επιδρά αρνητικά στην φυτική και ζωική βιοποικιλότητα. Η εντατικοποίηση δηµιουργεί προβλήµατα, όχι µόνο στο φυσικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα, αλλά και στο έδαφος, το νερό και την ατµόσφαιρα. Η εγκατάλειψη της χρήσης της γεωργικής γης για οικονοµικούς λόγους, δηµιουργεί επίσης πιέσεις για το φυσικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα. Στην Ευρώπη, η εγκατάλειψη γεωργικών Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 22

5 δραστηριοτήτων µπορεί να βλάψει τη βιοποικιλότητα και οπωσδήποτε δε θα οδηγήσει στην αναδηµιουργία της αρχικής φυσικής κατάστασης. Τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν τόσο από την εντατικοποίηση, όσο και από την εγκατάλειψη των γεωργικών δραστηριοτήτων, θίγουν εποµένως ζητήµατα που αφορούν τη σχέση µεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος και τη µελλοντική βάση του ευρωπαϊκού προτύπου µιας αειφόρου γεωργίας. Άµεσα συνυφασµένο µε την προστασία του περιβάλλοντος είναι και το πρόβληµα της µείωσης της γεωργικής γης, κυρίως αυτής που είναι υψηλής παραγωγικότητας, στις νησιωτικές, περιαστικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερα έντονες είναι επίσης οι πιέσεις για την αλλαγή χρήσεων γης σε αυτές τις περιοχές, κυρίως εξαιτίας της επέκτασης των οικιστικών και τουριστικών χρήσεων. Λιπάσµατα και φυτοφάρµακα Στην εντατική γεωργία η αύξηση των αποδόσεων έχει συνοδευτεί από την αύξηση των εισροών Στην εντατική γεωργία η αύξηση των αποδόσεων έχει συνοδευτεί από την αύξηση των εισροών. Η κατανάλωση λιπασµάτων στην Ε.Ε. (15) έχει αυξηθεί από 5 εκ. τόνους περίπου κατά το 1950, σε 15 εκ. τόνους τα τελευταία χρόνια. Η χρήση φυτοφαρµάκων παρουσιάζει ανάλογη ανάπτυξη και φθάνει σε επίπεδα της τάξης των 300 χιλ. τόνων ετησίως. Τα προβλήµατα συνδέονται µε την αλόγιστη χρήση των µηχανικών µέσων στη διαδικασία της παραγωγής, την ανορθολογική και ανεξέλεγκτη χρήση φυτοχηµικών µέσων - λιπασµάτων και άλλων χηµικών σκευασµάτων.τα φαινόµενα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα τη ρύπανση των φυσικών πόρων (αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών, υφαλµύριση υδάτων, αλάτωση εδαφών) τη διαταραχή των βιοχηµικών κύκλων, την καταστροφή των οικοσυστηµάτων και τη λειψυδρία. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 23

6 Μεγάλες ποσότητες νιτρικών αλάτων απορροφώνται από το έδαφος στις περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης λιπασµάτων και εκτεταµένης ρίψης ζωικής κοπριάς. Αυτά τα νιτρικά άλατα, εξαιτίας των φυσικών βροχοπτώσεων και της αυξηµένης άρδευσης, εισχωρούν τόσο στα επιφανειακά ύδατα, όσο και στα συστήµατα των υπογείων υδάτων προκαλώντας ευτροφισµό, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την υδρόβια ζωή. Η ρύπανση των υδάτων αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβληµα, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από λειψυδρία. Οι κίνδυνοι από τα φυτοφάρµακα, για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον συνίστανται σε οξείες ή/και χρόνιες ανεπιθύµητες επενέργειες. Οι οξείες επενέργειες οφείλονται κυρίως στην υψηλή τοξικότητα ορισµένων φυτοπροστατευτικών ουσιών. Οι χρόνιες επενέργειες που δύνανται επίσης να επηρεάσουν την υγεία του εκτιθέµενου πληθυσµού περιλαµβάνουν εκείνες που οφείλονται στη βιοσυσσώρευση και δυσαποδοµησιµότητα των ουσιών, σε µη αντιστρέψιµες επενέργειες, όπως η καρκινογένεση, η µεταλλαξιογένεση και η γονιδιοτοξικότητα ή σε ανεπιθύµητες επενέργειες στο ανοσοβιολογικό ή στο ενδοκρινικό σύστηµα των θηλαστικών, ιχθύων ή πτηνών. η εµφάνιση ενός νέου είδους κινδύνου, η διαταραχή των ενδοκρινών αδένων, κατέστησε εντονότερες τις συζητήσεις γύρω από την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος Τα τελευταία χρόνια η εµφάνιση ενός νέου είδους κινδύνου, η διαταραχή των ενδοκρινών αδένων, κατέστησε εντονότερες τις συζητήσεις γύρω από την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ουσίες (µεταξύ των οποίων αρκετά φυτοφάρµακα), για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι επηρεάζουν το ενδοκρινές σύστηµα τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων, προκαλώντας ενδεχοµένως ανεπιθύµητες ενέργειες στην υγεία, όπως καρκίνο, αλλαγές στη συµπεριφορά και ανωµαλίες στην αναπαραγωγή ακόµη και µετά από έκθεση σ εξαιρετικά χαµηλές ποσότητες. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 24

7 Πολιτικές για τη γεωργία Η ελληνική γεωργία εξαρτάται πλήρως από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ελληνική γεωργία εξαρτάται πλήρως από την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ΚΓΠ έχει άµεση επίδραση στην αγροτική µας οικονοµία, στις αγροτικές περιοχές, τα εισοδήµατα και την απασχόληση των αγροτών. Ως εκ τούτου κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει τις γενικότερες τάσεις και µεταβολές που συντελούνται στο Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική βρίσκεται πάλι µπροστά σ ένα νέο κύκλο µεταρρυθµίσεων κάτω από την πίεση υποχρεώσεων στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) και της διεύρυνσης της Κοινότητας προς Ανατολάς. H απελευθέρωση των διεθνών αγορών επεκτείνεται και στα γεωργικά προϊόντα υπό την επίδραση της αναβίωσης δογµάτων ελευθέρου διεθνούς εµπορίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στους διαδοχικούς κύκλους της GATT/ ΠΟΕ. H πορεία που χαράχθηκε στο Γύρο της Ουρουγουάης και ακολουθείται από τις χώρες που συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ προβλέπει ότι όλες οι ενισχύσεις (εξαγωγικές επιδοτήσεις, εσωτερική στήριξη) θα µειωθούν σε µεγάλο βαθµό. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε στη Ντόχα του Κατάρ (Νοέµβριος 2001), µέχρι τον Ιανουάριο του 2005 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων και να έχει επιτευχθεί η τελική συµφωνία. Η νέα «µεταρρύθµιση» της ΚΓΠ, αποσκοπεί στη σταδιακή µετάβαση από το καθεστώς στήριξης του προϊόντος, στο καθεστώς στήριξης του παραγωγού µέσω της εισαγωγής ενός συστήµατος ενιαίων ενισχύσεων ανά γεωργική εκµετάλλευση, αποσυνδεδεµένων από την παραγωγή. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των απαιτήσεων για το περιβάλλον, για τη διαβίωση των ζώων και την ποιότητα των τροφίµων. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 25

8 Η πεµπτουσία και της νέας αναθεώρησης είναι ότι προτείνεται η µείωση των θεσµικών τιµών αγροτικών προϊόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και η υιοθέτηση άµεσων εισοδηµατικών ενισχύσεων στους γεωργούς. Με τη «µεταρρύθµιση» της ΚΓΠ εισάγονται και ορισµένα νέα µέτρα σε σχέση µε την ποιότητα των τροφίµων που περιλαµβάνουν την παροχή οικονοµικών κινήτρων στους γεωργούς και σε οµάδες παραγωγών, οι οποίοι συµµετέχουν οικειοθελώς σε κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών και παρέχουν γι αυτό εγγυήσεις στους καταναλωτές. Οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν τη γεωργία σε καταστάσεις ισχυρότερου ανταγωνισµού µε την παραπέρα µείωση του κόστους παραγωγής, πράγµα που µπορεί να προκύψει από τη µεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων, την εντονότερη χρήση εισροών και τεχνολογικών µέσων, όπως και τη µείωση της απασχόλησης. Οδηγούν προς µία σύγχρονη εντατική γεωργία µεγάλης κλίµακας. Η δική µας γεωργία αδυνατεί να παρακολουθήσει µια τέτοια πορεία, δεδοµένων των σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων της. Οι αλλαγές αυτές θα φέρουν στην αγορά φτηνότερα όχι όµως ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Οι καταναλωτές είναι γεγονός µετά και τις διατροφικές κρίσεις αρχίζουν να επιβάλουν την παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Προϊόντων που εξασφαλίζουν την υγεία και υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. διαφαίνεται η τάση της δηµιουργίας δύο αγορών αγροτικών προϊόντων, που αντιστοιχούν σε καταναλωτές διαφορετικών απαιτήσεων Έτσι, διαφαίνεται η τάση της δηµιουργίας δύο αγορών αγροτικών προϊόντων που αντιστοιχούν σε καταναλωτές διαφορετικών απαιτήσεων. Η µία αγορά θα εφοδιάζει µε ακριβότερα προϊόντα ποιότητας, ενώ η άλλη θα περιλαµβάνει φθηνά προϊόντα µαζικής παραγωγής. Η Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 26

9 γεωργία µας έχει τα χαρακτηριστικά που συνηγορούν µε τον προσανατολισµό τα προϊόντα ποιότητας. Οι προσπάθειες για προσαρµογή της Ελληνικής γεωργίας στις εξελίξεις πρέπει να συγκεντρωθούν στην παραγωγή και µεταποίηση υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων-τροφίµων, στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Βέβαια οι ενέργειες για την επιζητούµενη προσαρµογή δεν µπορούν να είναι ίδιες για κάθε περιοχή και προϊόν. Η πολυµορφία που διακρίνει την γεωργία µας απαιτεί διαφορετικές λύσεις και διαφορετικές πολιτικές, ώστε ν αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής και κάθε προϊόντος αλλά και για ν αντιµετωπιστούν τα ιδιαίτερα προβλήµατα κάθε τοπικής γεωργίας. Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 27

10 Γ. Αγ-ης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 28

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων)

Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Προοπτικές Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (κατάθεση εμπειριών, απόψεων και θέσεων) Εισήγηση ρος Φωτίου Βακάκη Συνέδριο για το Κοινό Μέλλον Υπαίθρου και Πόλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτίθεμαι να καταθέσω

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Έγγραφο συνόδου. σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 8.2.2011 A7-0030/2011 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και το διεθνές εμπόριο (2010/2110 (INI)) Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2. 2: >84%, , 117.487,58 , 2.315.074 2.822.525 ., 35-40% , 50-55% 10%

5.3.2. 2:  >84%,   ,  117.487,58   ,  2.315.074  2.822.525  ., 35-40%  , 50-55% 10% 5.3.2. Άξονας 2: Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου 1. Γενικά Εισαγωγή Α) Υδατικό Περιβάλλον-Εθνική Στρατηγική για τους Υδάτινους πόρους Όπως αναφέρθηκε εκτενώς στo κεφάλαιο 3.1.3., η Ελλάδα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα