ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση µελέτης τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση - ψήφιση διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 για την προµήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων έτους 2015, µε διαδικασίες ανοικτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού του ήµου Πεντέλης και των Ν.Π... αυτού. Στο ηµοτικό κατάστηµα του ήµου Πεντέλης, σήµερα 7 Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ. 6334/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, ηµάρχου κ. ηµητρίου Στεργίου Καψάλη, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) µελών, βρέθηκαν παρόντα έξη (6) συνολικά τακτικά µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Πρόεδρος 2. Μιχαλέλης ηµήτριος, Τακτικό Μέλος 2. Μητροπούλου Γεωργία, Τακτικό Μέλος 3. Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Τακτικό Μέλος 3. Κοσµοπούλου Αναστασία, Τακτικό Μέλος 4. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος 5. Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Μέλος 6. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης, Τακτικό Μέλος Τα πρακτικά της συνεδρίασης, τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου κ. Καπετσώνη Βασιλική και η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών του ήµου κ. Μυλωνά Αναστασία. Ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών την από εισήγηση της /νσης Οικονοµικής Υπηρεσίας που υπογράφεται από τον Θεµατικό Αντιδήµαρχο κ. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένη και έχει ως εξής : ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015, ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ ΟΚΠΑ,ΟΠΑΘ & Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2015 Τ.Υ ,04. Έχοντας υπόψη: Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Τον Ν. 3463/2006 (Κ..Κ.) Τον Ν. 3852/2010 Τον Ν. 3548/2007 Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) [1]

2 Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/ αντίστοιχη. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/ ) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/ ) Τον Ν. 4270/2014 Το Π.. 113/2010 Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Την Υ.Α. Π1/2390/2013 Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 ΦΕΚ 29/ τεύχος Α. και των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ. που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Το Π.. 113/10. Την υπ αριθµ. 20/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της προµήθειας µε Α Α Ω919ΩΞ3-ΩΡΚ. Την υπ αριθµ. 11/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΚΠΑ για την έγκριση της προµήθειας µε Α Α 6ΣΨΘΟΛΗΝ-ΑΚΥ. Την υπ αριθµ. 8/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΟΠΑΘ για την έγκριση της προµήθειας µε Α Α 6ΥΛΕΟΛΗΑ-ΥΦΩ. Την υπ αριθµ. 6/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την έγκριση της προµήθειας µε Α Α ΩΕ1ΠΟΛ Π-Ρ7Η. Τα πρωτογενή αιτήµατα του ΗΜΟΥ µε Α ΑΜ 15REQ και των ΝΠ ΟΚΠΑ (Α ΑΜ 15REQ ), ΟΠΑΘ (Α ΑΜ 15REQ ) και Β ΒΑΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Α ΑΜ 15REQ Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης: α) έγκρισης της υπ αριθµ. 3/2015 Τ.Υ. µελέτης τεχνικών προδιαγραφών, β) Έγκριση ψήφιση διάθεση της µε αρ. Α-289/2015 πρότασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 3.936,00 σε βάρος του Κ.Α , A-290/2015 ποσού ,83 σε βάρος του K.A & Α-291/2015 ποσού 1.998,87 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου το έτος 2015 & γ) Συγκρότηση επιτροπής αποτελούµενη από τα παρακάτω τακτικά µέλη: α) ΚΙΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ β) ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ γ) ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ & αναπληρωµατικά µέλη α) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ β) ΣΚΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & γ) ΚΡΑΣΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ 3/2015 Τ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µετά από τα µε αρ. πρωτ. 162/ έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας και Ο.Υ.23621/ έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών, το µε αρ. πρωτ. 25/ έγγραφο της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής, το µε αρ. πρωτ. 23/ έγγραφο της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής, το µε αρ. πρωτ. 754/ έγγραφο του ΝΠ Οργανισµού Πολιτισµού & Αθλητισµού, το µε αρ. πρωτ. 56/ έγγραφο του ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύη και το µε αρ. πρωτ: 24134/ ΥΚΠ2942/ έγγραφο της /νσης ιοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου ήµου Πεντέλης και αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας, σάκων απορριµµάτων και απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων που θα καλύψουν τις ανάγκες του ήµου Πεντέλης. Ισχύουσες διατάξεις: Η προµήθεια των παραπάνω θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» Ν. 3463/06 (ΦΕΚ -114 Α/ ): Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19) : Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/ ) : Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. [2]

3 Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α / ) : Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. N. 3438/06 (ΦΕΚ Α 33/ ) : Σύσταση Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής- Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης (άρθρο 13). Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.»,(ΦΕΚ 185/ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93, καθώς και 53/93, που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεση της. Υ.Α. Αριθµ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Υ.Α. Αριθµ. Π1/3306/10 (ΦΕΚ 1789 Β/ ) : Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.). Π.. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ.σφαλµ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες. Το άρθρο 4 της πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/ που κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18/Α/ , που αφορά τις διαδικασίες για την διεξαγωγή των διαγωνισµών για την προµήθεια των ειδών µε την διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, να διεξάγονται πλέον από τους ήµους για τα Νοµικά τους Πρόσωπα. Όλοι οι σχετικοί νόµοι και τα Προεδρικά ιατάγµατα που προσάρµοσαν την Ελληνική Νοµοθεσία προς το Κοινοτικό ίκαιο. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93Α/ ): Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,(Άρθρο 63) Η µε αριθµό... Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της σχετικής προµήθειας, Η ιακήρυξη της παρούσας προµήθειας. και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η ποιότητα των ειδών καθαριότητας, των σάκων απορριµµάτων και του απορρυπαντικού πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων θα πρέπει να είναι ίδια µε εκείνη που αναγράφεται στα αντίστοιχα τεύχη της παρούσας µελέτης. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των οµάδων του προϋπολογισµού ή για κάθε οµάδα ξεχωριστά: ΟΜΑ Α Α: Είδη Καθαριότητας ΝΠ Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ΟΜΑ Α Β: Είδη Καθαριότητας ΝΠ Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού ΟΜΑ Α Γ: Είδη Καθαριότητας ήµου Πεντέλης ΟΜΑ Α : Είδη Καθαριότητας Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής ήµου Πεντέλης ΟΜΑ Α Ε: Σάκοι απορριµµάτων ΟΜΑ Α ΣΤ: Απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων ηλαδή θα γίνονται δεκτές και προσφορές που δεν περιλαµβάνουν όλες τις ΟΜΑ ΕΣ των προς προµήθεια ειδών αλλά θα καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της ΟΜΑ ΑΣ) που αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ιακήρυξης. Προσφορές που δεν καλύπτουν όλη την ποσότητα και τα είδη (της κάθε ΟΜΑ ΑΣ) που αναγράφονται στον ενδεικτικό Προϋπολογισµό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας ιακήρυξης θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται. Ο ήµος Πεντέλης διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές ανά οµάδα. Καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες του ήµου Πεντέλης, των Ν.Π... και της Σχολικής Επιτροπής είναι πολύ πιθανό να µη χρειαστεί να παραδοθεί στο σύνολό της η εκτιµούµενη ποσότητα της µελέτης. [3]

4 Σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου των αναγραφόµενων στη παρούσα µελέτη ποσοτήτων - για κάθε είδος - ως τη λήξη της σύµβασης, ο προµηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό από το ήµο Πεντέλης, τα Ν.Π... και την Σχολική Επιτροπή αντίστοιχα. Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α. Π1/2390/2013, του Π.. 60/ΦΕΚ 64 Α'/ «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α /93), των Ν. 2286/95 και Ν. 3463/06, σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµόν Πρωτοκόλλου 115/43/ Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών όπου καθορίζεται η προτεινόµενη διαδικασία για την ανάδειξη χορηγητών - προµηθευτών των ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού και µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α'). Τα προµηθευόµενα είδη θα ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. Η προµήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εµπόριο µε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Η δαπάνη της ανωτέρω προµήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του υπό έγκριση προϋπολογισµού για το έτος 2015: ΝΠ Π Οργανισµού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης: Κ.Α ΝΠ Π Οργανισµού Πολιτισµού και Αθλητισµού: Κ.Α ήµος Πεντέλης: Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α Η συνολική δαπάνη της προµηθείας εκτιµάται στο ποσό των ,56 χωρίς Φ.Π.Α. και µε το Φ.Π.Α. 23% στο ποσό των ,04. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑ Α Α, Β, Γ, : Είδη Καθαριότητας 1. SPRAY ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΚΤΟΝΟ 300ml 2. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘ. ΤΟΙΧΟΥ τεµ. 3. SHAMPOO ΧΑΛΙΩΝ 1LT 4. ΑΛΑΤΙ ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 2kgr 5. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ LOTION 70ΒΑΘΜΩΝ 410ml 6. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 30ΕΚ. Χ 30µετρα 7. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΑΣΗΣ ΒΡΕΚΤΗΡΑ 35cm ΣΚΛΗΡΟ 8. ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 20Μ 9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒ. SPRAY 400ml 10. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4lt 11. ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (950 γρ.) 12. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 1lt 13. ΒΑΣΗ ΒΡΕΚΤΗΡΑ ΣΠΑΣΤΗ 35cm 14. ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ ΡΟΛΟ ΠΕΡΦΟΡΕ 14m 15. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LATEX ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ζευγάρι 16. ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΑΣΠΡΑ ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΠΑΚ./100τεµ.) 17. ΓΑΝΤΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΥΣ./100τεµ.) 18. ΚΑ ΟΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ 25lt 19. ΚΑΘ/ΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ 5lt 20. ΚΑΡΟΤΣΙ ΙΠΛΟ ΜΕ ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ 21. ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ 130cm 22. ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 130cm 23. ΚΟΥΒΑΣ & ΣΤΙΦΤΗΣ 15lt 24. ΚΟΥΤΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) 25. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 300ml 26. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt 27. ΚΥΠΕΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ ΨΗΛΟ 350ml (ΣΥΣ./50τεµ.) 28. ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ ΙΑΦΑΝΕΣ 220ml (ΣΥΣ./50τεµ.) 29. ΚΥΠΕΛΟ ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ. ΙΑΦ. 290ml (ΣΥΣ./50τεµ.) 30. ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. ΠΙΑΤΩΝ 4 λίτρα 31. ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 20LT 32. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 75gr 33. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 4lt 34. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 30ΕΚ. Χ 30 m. 35. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (72τεµ/ΣΥΣΚ) 36. ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ 4lt [4]

5 37. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΡΑΓΑ ΚΟΜΠΛΕ 45cm καθαρισµός τζαµιών 38. ΠΑΝΙ/ΠΕΤΣΕΤΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 3ΤΜΧ 39. ΠΑΠΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 750ml 40. ΠΗΡΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./100τεµ.) 41. ΠΙΑΤΟ ΓΛΥΚΟΥ (ΣΥΣ./20τεµ.) 42. ΠΙΑΤΟ ΛΕΥΚΟ (ΣΥΣ./20τεµ.) 43. ΠΙΓΚΑΛ WC ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 44. ΠΡΕΣΣΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΕΡΙ 45. ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 75x70 10τεµ. 46. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 50Χ10cm 10τεµ. 47. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 52Χ75cm 10ΤΜΧ 48. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 80Χ τεµ. 49. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 70Χ105 1 τεµ. 50. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 125Χ τεµ. 51. ΣΑΚΟΙ 75Χ105 (50τεµ.) 52. ΣΑΚΟΙ ΡΟΛΟ MINI 46Χ56 (20σακ./ ΤΕΜ.) 53. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ46 ΕΚ. ΠΑΚΕΤΟ 50ΤΕΜ 54. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 28Χ33 ΕΚ. ΠΑΚΕΤΟ 50ΤΕΜ 55. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 50cmΧ50cm (20σακ./ ΤΕΜ.) 56. ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 60gr 57. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,6-Kgr 58. ΣΚΟΥΠΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΑΩ 59. ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ (ΨΑΘΙΝΗ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 60. ΣΠΟΓΓΟΙ ΦΙΜΠΡΑ τεµ. 61. ΣΥΡΜΑ ΣΚΕΥΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΩΛΙΑ τεµ. (60γρ.) 62. ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑ ΒΙ ΩΤΗ ΤΥΠΟΥ WETTEX 63. ΣΦΟΥΓΓ/ΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓ.ΡΑΦΤΗ 400gr 64. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΒΙ ΩΤΗ 300gr ΛΕΥΚΗ 65. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 200gr 66. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΡΑΦΤΗ 300gr ΜΕ ΜΕΤΑΛ.ΚΟΝΤΑΡΙ 1,30cm 67. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ πιάτων (200 τεµ.) 68. ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ ΦΥΛΛΟ 1,20m ΛΕΥΚΟ (120τεµ/πακ) 69. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4lt 70. ΥΓΡΟ ΚΑΘ/ΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml 71. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 5lt 72. ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘ. ΣΤΟ ΧΕΡΙ 4lt 73. ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4lt 74. ΥΓΡΟ ΠΛ. ΡΟΥΧΩΝ 2lt 75. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙ Α 500ml 76. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt 77. Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 450gr 1τεµ. 78. ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 79. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΛΟ 80. ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 190gr 81. ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΤΥΠΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ) 240γρ. 82. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ NILFISK ALTERNATIVE GM/GS ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ HOOVER H30 (ΠΑΚ./10τεµ.) 84. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M49 (ΠΑΚ./10τεµ.) 85. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ MIELE M52 (ΠΑΚ./5τεµ.) 86. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ SIEMENS S58 (ΠΑΚ./10τεµ.) 87. ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΙ ΧΑΡΤ Τ 7/1 ΗΛ.ΣΚΟΥΠΑΣ KARCHER T τεµ. 88. ΦΤΕΡΟ ΜΑΓΙΚΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ (5+1) ΤΕΜ. 89. ΧΑΡΤ/ΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΛΕΥΚΗ 2Φ 24Χ24cm (ΣΥΣ./750τεµ.) ΜΑΛΑΚΗ 90. ΧΑΡΤΙ WC SUPER VELVET (140gr) 12τεµ 91. ΧΑΡΤΙ WC (120gr) ΣΥΣΚ. 40ΤΕΜ 92. ΧΑΡΤΙ WC ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 400gr (ΣΥΣ. 12 τεµ) 93. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ ΛΕΥΚ 33Χ33 (70 φυλλα) 94. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ MAXI 1Φ ΛΕΥΚΗ 28Χ30 (ΠΑΚ./140τεµ.) 95. ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΠΑΣΤΗ 96. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 2Φ. 1συσκ/200Φ 97. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr, συσκ. 6τεµ 98. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ 2lt 99. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4lt 100. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΑΠΛΗ 1250ml 101. ΧΡΩΜΟΠΑΓΙ Α ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΧΡΩΜ/ΤΑ ΡΟΥΧΑ (10 φακ.) [5]

6 Όλα τα παραπάνω είδη καθαριότητας θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. Πιο συγκεκριµένα, για τα απορρυπαντικά, καθαριστικά και όποιο άλλο είδος απαιτείται η λήψη εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να συµπεριλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα στην Τεχνική Προσφορά τους. ΟΜΑ Α Ε: Σάκοι απορριµµάτων Οι σάκοι απορριµµάτων θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 50/75Χ100, χρώµατος κεραµιδί και θα έχουν συγκόλληση στον πάτο τους για ασφαλή µεταφορά και αποθήκευση των απορριµµάτων. Το βάρος του κάθε σάκου θα είναι περίπου 38,5 39gr. Οι σάκοι θα φέρουν λογότυπο επιλογής της /νσης ιοικητικής Υποστήριξης Καθαριότητας και Πρασίνου του ήµου Πεντέλης. Το υλικό των σάκων θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας µε χηµικό πρόσθετο το οποίο προκαλεί οξωδιάσπαση υλικού φιλικό προς το περιβάλλον µε δυνατότητα ανακύκλωσης. Τέλος θα είναι σύµφωνοι µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήµανση C.E. ΟΜΑ Α ΣΤ: Απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων Το υπό προµήθεια υλικό θα είναι υγρό απορρυπαντικό µε απολυµαντικές και αποσµητικές ιδιότητες για τον καθαρισµό και απολύµανση των κάδων µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στα προγράµµατα περιοδικών/τακτικών πλύσεων των κάδων που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες της /νσης Καθαριότητας Πρασίνου- Εξωτερικών Συνεργείων. Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 1. Θα πρέπει να είναι ικανό να αποµακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες των κάδων. Επιπροσθέτως θα έχει απορρυπαντικές και απολυµαντικές ιδιότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα, µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, µε ισχυρή αποσµητική δράση µε ευχάριστο άρωµα ικανής διάρκειας. 2. Στην ενδεικνυόµενη αραίωση για τη χρήση του, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και τέλος δεν θα έχει δυσµενείς επιδράσεις στο οικοσύστηµα περιβάλλοντος. 3. Θα είναι άφλεκτο, µη πτητικό και χαµηλού αφρισµού. 4. Θα είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώµενο και µη διαβρωτικό προκειµένου να µην προκαλεί φαινόµενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε µεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή µηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων ή των πιεστικών µηχανηµάτων. 5. Θα παραδοθεί µη αραιωµένο (πρωτογενή βάση) στη συµπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και σε καµία περίπτωση αναµεµιγµένο µε υλικά που δεν αναγράφονται στη χηµική του σύνθεση. 6. Θα δρα σε χαµηλή αραίωση. Θα αραιώνεται απαραίτητα µε κρύο νερό (θερµοκρασία περιβάλλοντος), µε την µικρότερη κατά το δυνατόν ποσότητα απολυµαντικού-απορρυπαντικού στο 1lt νερού (αναλογία). Προϊόν που θα απαιτεί την ανάµειξη δύο ή και περισσότερων πρωτογενών παραγόµενων προϊόντων της ίδιας ή άλλης παρασκευάστριας εταιρείας, προκειµένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του ζητούµενου υλικού (καθαρισµός-απολύµανσηαπόσµηση) δεν θα γίνεται δεκτό. 7. εν θα περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες ενώ θα µπορεί να εφαρµόζεται δια καταποντισµού, ψεκασµού ή βουρτσίσµατος. 8. Θα έχει µακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. 9. Θα είναι συσκευασµένο σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία δεδοµένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εµπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία. Επιπλέον, το υπό προµήθεια απορρυπαντικό πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα παρακάτω: 1. Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας (σε ισχύ) που χορήγησε ο Ε.Ο.Φ. (ΦΕΚ 961/ ). 2. Επικυρωµένο αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους (ΦΕΚ 705Β/ ). 3. Τεχνικό φυλλάδιο (εγχειρίδιο-οδηγίες χρήσης), της παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσηµου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώµενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. 4. ελτίο εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόµενου προϊόντος. [6]

7 5. Πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το διεθνές πρότυπο ISO για παραγωγή χηµικών προϊόντων, υλικών καθαρισµού ή απορρυπαντικών. Τέλος, το προϊόν εφόσον παρελήφθη θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες. Η µορφή του σκευάσµατος (πχ υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο. Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής. Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού. Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου ηλητηριάσεων. Τέλος, θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρει σήµανση C.E. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ., περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από τη διαλογική συζήτηση, όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης, και αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114). Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3548/2007. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ). Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013. Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών σε συνδυασµό µε την Π1/1280/ αντίστοιχη. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. Α 240). Τον Ν. 4270/2014. Το Π.. 113/2010. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις». Την Υ.Α. Π1/2390/2013. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4320/2015 ΦΕΚ 29/ τεύχος Α. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Το Π.. 113/10. Tην υπ αριθµ. 238/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ορισµού µελών επιτροπών έτους 2015 (Α Α ΨΘΩΑΩΞ3-ΞΤΣ). Την υπ αριθµ. 20/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης για την έγκριση της προµήθειας (Α Α Ω919ΩΞ3-ΩΡΚ). Την υπ αριθµ. 11/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΚΠΑ για την έγκριση της προµήθειας (Α Α 6ΣΨΘΟΛΗΝ-ΑΚΥ). Την υπ αριθµ. 8/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΠΑΘ για την έγκριση της προµήθειας (Α Α 6ΥΛΕΟΛΗΑ-ΥΦΩ). Την υπ αριθµ. 6/2015 απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β /ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την έγκριση της προµήθειας (Α Α ΩΕ1ΠΟΛ Π-Ρ7Η). [7]

8 Τα πρωτογενή αιτήµατα του ΗΜΟΥ µε Α ΑΜ 15REQ και των ΝΠ ΟΚΠΑ (Α ΑΜ 15REQ ), ΟΠΑΘ (Α ΑΜ 15REQ ) και Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Α ΑΜ 15REQ Την υπ αριθµ. 3/15 Τ.Υ. Μελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», προϋπολογισµού ,04 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., που περιλαµβάνει Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση της υπ αριθµ. 3/2015 Τ.Υ. Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ», προϋπολογισµού ,04 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 2. Την έγκριση - ψήφιση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων του ήµου Πεντέλης τρέχοντος έτους : α) ποσού 3.936,00, σε βάρος του Κ.Α , σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Α-289/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, β) ποσού ,83, σε βάρος του K.A , σύµφωνα µε την υπ αριθµ. A-290/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και γ) ποσού 1.998,87, σε βάρος του Κ.Α , σύµφωνα µε την υπ αριθµ. Α-291/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. 3. Τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 238/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής : Τακτικά µέλη: α) ΚΙΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Πρόεδρος β) ΜΠΡΟΪΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, Μέλος και γ) ΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, µέλος. Αναπληρωµατικά µέλη : α) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ β) ΣΚΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ και γ) ΚΡΑΣΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 61/2015 Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ηµήτριος Στεργίου - Καψάλης (Τ.Υ.) Τα Μέλη 1. Μιχαλέλης ηµήτριος 2. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 3. Βιλιώτης Ηλίας 4. Μωραϊτης Κωνσταντίνος 5. Παπακωνσταντίνου ηµοσθένης Ακριβές Απόσπασµα από τα πρακτικά ηµήτριος Στεργίου - Καψάλης [8]

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής :

Ηράκλειο / /2013. Συντάσσοµε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ως εξής : Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρµόδιος : Τζανιδάκης Βασίλης Ηράκλειο / /2013 Έχοντας λάβει υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767

Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/06/2014 Αρ πρωτ: 36767 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ. Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗ ΜΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αρ πρωτ: 36763 ΠΕΡΙΦ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΣΑΛΑΟΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108202801 FAX: 2108202844

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα