ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ*"

Transcript

1 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ* Ο όρκος Μολονότι η χριστιανική διδασκαλία απέτρεπε, τουλάχιστον θεωρητικά, την επίκληση του θείου, οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν τον όρκο τόσο ως πολιτικό θεσμό 1 όσο και στην καθημερινή ζωή τους 2. Εξάλλου, στην αναζήτηση της αλήθειας από τα δικαστήρια ο θεσμός του όρκου κατέχει κεντρική θέση 3. Όμως, η χρήση του όρκου από τα δικαστήρια, που ταυτίζεται με την καθημερινή επίκληση του θείου επί ματαίω, προκαλούσε αντιδράσεις. Η αυτοκράτειρα Ειρήνη ( ) σε Νεαρά της χρησιμοποιεί όλη τη δογματική παράδοση κατά του όρκου για να καταργήσει την ορκοδοσία στα δικαστήρια, θεωρώντας ότι δια τον δρκον τίκτεσθαι την επιορκίαν*. Η Ειρήνη επιβάλλει την αντικατάσταση των ενόρκων δικαιοπρακτικών εγγράφων με έγγραφα που υπογράφονται από πολλούς αξιόπιστους μάρτυρες. Η αναζήτηση της αλήθειας από το δικαστήριο θα πρέπει να βασίζεται στην κατάθεση των μαρτύρων που υπέγραψαν τα έγγραφα, μάρτυρα τον Θεον επικαλούμενοι. Αν δεν υπάρχουν τέ- * Η μελέτη αυτή είχε παραδοθεί ή8η στο τυπογραφείο, όταν έλαβα γνώση της εργασίας της κυρίας Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου Τα βυζαντινά δικαστήρια κατά τονς αιώνες ι-ια', ανάτυπο από τα Δίπτυχα 4 (1986), σελ , που αναφέρεται στην οργάνωση των δικαστηρίων. Για τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στις σημειώσεις βλ. στο τέλος του κειμένου. 1. Ν. S ν ο r ο n ο s, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification constitutionelle, REB 9 (1951), σελ ( Etudes sur l'organisation intérieur. La société et l'économie de l'empire byzantin, Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, VI). Ν. Ο ί k ο n ο m i d è s, Le serment de l'impératrice Eudocie (1067). Un épisode de l'histoire dynastique de Byzance, REB 21 (1963), σελ (= Documents et études suites institutions de Byzance (Vlle-XVe s.), Variorum Reprints, Λονδίνο 1976, III). 2. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. Γ', [Collection do l'inslitut français d'athènes, αρ. 43], Αθήνα σελ D. Simon, Untersuchungen zum Justin ia nirhen Zivilprozess, Μόναχο 1969, σελ Σ π. Τ ρ ω ι ά ν ο υ, II εκκλησιαστική όιαοικασία /ηταξύ 565 και 1204, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών 13 (1966), (Αθήνα 1969), σελ , L, Burgmanii, Die Novellen der Kaiserin Eirene, Fontes Minores, τόμ. ΣΤ', Φρανκφούρτη 1981, σελ. 1-36, αρ. 1, σελ πρβλ. επίσης σχολιασμό, σελ

2 Vi 11 rorvm'jaii τοια έγγραφα, τότε οι μάρτυρες καταθέτουν στο δικαστήριο. Σε περίπτωση που οι μαρτυρίες συμφωνούν με έναν από του: αντιδίκους οι δικαστές αποφασίζουν την κατάθεση εγγράφου μαρτυρίας στην εκκλησία. Σε περίπτωση που οι μαρτυρίες είναι αντιφατικές, τότε ο δικαστής εκλέγει τους πιο αξιόπιστους ανάμεσα στους μάρτυρες και τους υποβάλλει στην ίδια διαδικασία. II Νεαρά προβλέπει τον τύπο του εγγράφου τη; μαρτυρίας που κατατίθεται στην εκκλησία. Λπό τη Νεαρά της Ιίιρήνης συμπεραίνουμε ότι ο όρκος έπαψε να είναι απλή διαδικασία της δίκης χωρίς μεγάλη σημασία, για να πάρει τον χαρακτήρα της επίσημης τελετουργίας που ενεργείται εκτός δικαστηρίου. II επίκληση του Θεού ως μάρτυρα, πράγμα που οφείλουν να κάνουν οι μάρτυρες των δικαιοπρακτικών εγγράφου στη διάρκεια της δίκης, δεν αποτελεί μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας, είναι η επιβεβαίωση της εγκυρότητας του αποδεικτικού στοιχείου, του εγγράφου. Η πραγματική ορκοδοσία βρίσκεται στα έγγραφα μαρτυρίας που κατατίθενται στην εκκλησία. Π ράγματι, στον τύπο του εγγράφου που παρατίθεται στη Ν ε α ρ ά της Ειρήνης, όχι μόνον ο Θεός καλείται ως μάρτυρας της αλήθειας, αλλά και οι συνέπειες της θείας δίκης ή της θείας ανταμοιβής θίγουν και τους απογόνους των μαρτύρων, οι οποίοι σε περίπτωση που έχουν κάνει ψευδή κατάθεση είναι υπόλογοι ψευδομαρτυρίας. Εξάλλου, με την ίδια Νεαρά η Ειρήνη επισημοποιεί την πρακτική της σταυροδιαβασίας, δηλαδή την υπόδειξη των opiojv σε περιπτώσεις κτηματικών διαφορών από μάρτυρες οι οποίοι κρατούν ευαγγέλια. Ωστόσο οι αντιδράσεις δεν φαίνεται να παύουν. Ü Λέων ΣΤ' ( ), στην 07η Νεαρά του. αναφέρεται στην πρακτική του όρκου, χωρίς να μνημονεύει τη Νεαρά της Ειρήνης 1. Ο αυτοκράτορας, προσπαθώντας να κατασιγάσει τις αντιδράσεις που προκαλεί η ορκοδοσία, επισημαίνει ότι τόσο ο πολιτικός νόμος, που επιβάλλει τον όρκο. όσο και ο θείος, που τον απαγορεύει. δεν είναι αντιφατικοί παρά μόνον επιφανειακά, αφού και οι δύο αποβλέπουν στην εξάλειψη του ψεύδους. Πιθανότατα, στη Νεαρά αυτή γίνεται προσπάθεια να αρθεί η αμφισβήτηση για την επίκληση του θείου της διαδικασίας που θεσμοθέτησε η Ειρήνη. Η πρακτική του όρκου, με περισσότερες ή λιγότερες αλλαγές, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας της Ειρήνης. Το δικαστήριο προσδιόριζε το κείμενο μαρτυρίας που οι μάρτυρες ή οι αντίδικοι όφειλαν να προσκομίσουν στην εκκλησία, το ό ρ κ ω μ ο τ ι κ ό. και όριζε μάρτυρες, οι οποίοι αναλάμβαναν την εποπτεία τη e όλη: διαδικασίας, την τ ε λ ε σ ι ο υ ρ γ ί α του ο ρ κ ο υ : οι μάρτυρες όφειλαν να φροντίσουν για την τήρηση των νομίμων ορίων εντό: των οποίων έπρεπε να κατατεθεί ο όρκος στην εκκλησία και να παραστούν στην τελετή τη: κατάθεσης του. Στη συνέχεια, βασισμένο Ι. Ι* \ ο a i I I c s \ Il,ι ι Π. Le.- nodello de Léon l'i le Sage, ΙΙαρίσι Ι9ΊΊ, α;.

3 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤ V ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 43 στη μαρτυρία απεσταλμένων του, το δικαστήριο εξέδιδε την απόφαση 1. Είναι σαφές ότι σκοπός της Ν ε α ρ ά ς της Ειρήνης ήταν να αποτραπεί η συχνή ορκοδοσία. Ωστόσο, η επισημοποίηση του όρκου καθο'>ς και η υποχρέωση του δικαστή, πριν την παραπομπή για ορκοδοσία, να ρωτήσει τους μάρτυρες δύο ή τρεις φορές, που ερμηνεύτηκε ως υποχρέωση να κληθούν σε τρεις διαφορετικές στιγμές 2 συντέλεσαν ώστε η διαδικασία αυτή για την εξεύρεση της αλήθειας να αποβεί δύσχρηστη, και να καταλήξει σε διαδικασία κωλυσιεργίας. Η ισχύς της Ν ε α ρ ά ς της Ειρήνης ήταν καθολική. Τη διαδικασία της κατάθεσης του όρκου στην εκκλησία όφειλαν να ακολουθήσουν τόσο τα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης όσο και τα δικαστήρια της επαρχίας. Επίσης, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα Βασιλικά, που, έστω και θεωρητικά, ήταν πάντα σε ισχύ, όρκο όφειλαν να δώσουν όλοι οι μάρτυρες 3. Ωστόσο, οι αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν διασωθεί δείχνουν ότι το δικαστήριο δεν απαιτούσε πάντα την ορκοδοσία των μαρτύρων 4. Εξάλλου, η διαδικασία της τελεσιουργίας του όρκου δεν ήταν πάντα απαραίτητη. Ο όρκος δεν αποτελούσε πάντα ξεχωριστή διαδικασία, αλλά δινόταν ενώπιον του δικαστή. Σε έγγραφο μάλιστα της κάτω Ιταλίας αναφέρεται ότι οι μάρτυρες έλαβαν το ευαγγέλιο από τα χέρια του δικαστή και ορκίστηκαν 5. Εκτός από τους όρκους των μαρτύρων υπήρχαν και οι όρκοι που έδιναν 1. MM, τόμ. Δ', αρ. 1, σελ , τόμ. ΣΤ', αρ. 13, σελ. 97..IGR, τόμ. Α', σελ D ο 1 g e r, Regesien, αρ. 1369, πρβλ. Evelyne Ρ a t 1 a g e a n, Contribution juridique à l'histoire des Juifs dans la Méditerranée médiévale. Les formules grecques de serment, Revue des Etudes Juives IV, 4 (1965), σελ Actes d'iviron, τόμ. A', αρ. 15, σελ Ρ i t r a, αρ. 89, σελ MM, τόμ. Α', αρ. 125, σελ Darrouzès, Regestes, αρ L. Β u rgm an n, ό.π.,σελ πρβλ. σελ Λεΐ τους μάρτυρας όμνϋναι πριν ή μαρτνρήσουσι, Synopsis Basilieornni Maior, M, 6, 23=JGR, τόμ. Ε', σελ Πρβλ. Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, Τα πάτρια του Λγίου Όρους, NE 9 (1912), αρ. 15, σελ. 398: ανορας άξιους πιστωθήναι εις μαρτνρίαν και λόγω ερωτηθήναι άπλ.ώς. 5. Α. G υ ill ou, Saint Nicolas de Donnoso ( /61). [Corpus des actes grecs d'italie du Sud et de Sicile. Recherches d'histoire et de géographie, J], Βατικανό 1967, αρ. 3, σελ. 47-8, πρβλ. του IS ι au, La Lucanie byzantine. Etude de géographie historique, Byzantion 35 (1965), σελ , ιδιαίτ. σελ ( Studies on Byzantine Italy, Variorum Reprints, Λονδίνο 1970, Χ). Είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς, αν οι εκφράσεις μετά φόβου θεοϋ (Actes de Zographou, αρ. 38, σελ. 91. Actes d'iviron, τόμ. Α', αρ. 10, σελ. 170, αρ. 27, σελ Actes de Lavra, τόμ. Λ', αρ. 35, σελ. 205), επί Θεοϋ φόβον (Actes de Zographou, αρ. 4, σελ. 10, αρ. 41, σελ. 96) και άλλες ανάλογες (π.χ. Actes de Kastamonitou, αρ. 2, σελ. 34. Actes de Chilandar, αρ. 19, σελ. 42) καθώς και η έκφραση μετά της προσηκούσης ασφαλείας (MM, τόμ. Α', αρ. 31, σελ. 60 = LI u n g e r - Κ r e s t e n, Register, αρ. 42, σελ MM, τόμ. V, αρ. 570, σελ. 382) αποτελούν ορκοδοσία. Πάντως, είναι γεγονός, ότι υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις με όρκο που δίνονται àià φιηνής.

4 ',4 Π. ΓΟΓΝΛΡΙΔΙΙ οι διάδικοι και για τους οποίους προβλεπόταν η ίδια διαδικασία της τ ε λ ε- σ ι ο υ ρ γ ί α ς 1. Ο δικαστής επέβαλε την ορκοδοσία σε έναν από τους διαδίκους προκειμένου να εκδώσει την απόφαση του, για να αρθεί και η τελευταία αμφιβολία 2. Το δικαστήριο επέβαλε και τη διαδικασία του σ υ κ ο φ α ν τ ι- κ ο ύ και του τελείου όρκου όταν οι αποδείξεις ήταν ανεπαρκείς ή όταν ο ενάγων επέμενε στο δίκαιο του παρά την ύπαρξη αντιθέτων αποδείξεων. J1 ορκοδοσία του ενάγοντος, ο συκοφαντικός όρκος, προηγείτο του όρκου του εναγομένου, του τ ε λ ε ί ο υ. Αν ο εναγόμενος αρνιόταν να ορκοδοτήσει, τότε η υπόθεση κερδιζόταν από τον ενάγοντα, διαφορετικά τη δίκη κέρδιζε ο εναγόμενος 3. Ο ε π α κ τ ό ς όρκος ήταν εκείνος που ζητούσε ο διάδικος να πάρει ο αντίδικος του, και στην περίπτωση αυτή δεχόταν ως αληθή τη μαρτυρία του. Ο αντίδικος μπορούσε να αρνηθεί τον όρκο που του είχε ζητηθεί και να απαιτήσει, να άντεπάξη, τον όρκο από το άλλο μέρος, που δεν μπορούσε πλέον να αρνηθεί να ορκοδοτήσει. εκτός αν δεχόταν την καταδίκη του 4. Υποθέσεις που είχαν εκδικαστεί με αυτό τον τρόπο δεν ήταν δυνατόν να αναψηλαφηθούν. Τέλος, όρκος δινόταν προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά που είχε προκληθεί από τον αντίδικο 5. Ο δικαστής ήταν περιορισμένος από τις διαδικασίες..χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αναφέρει η Πείρα: Κάποιος πρωτοσπαθάριος, με καταβολή χρημάτων και υποσχέσεις, χάλκευσε μαρτυρίες κατά του αντιδίκου του π ρ ι μ ι κ η ρ ί ο υ Μιχαήλ, που αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο. Ο β έ σ τ η ς, που εκδίκαζε την υπόθεση, έκλινε προς την καταδίκη του π ρ ω- τ ο σ π α θ α ρ ί ο υ, αλλά ο τελευταίος ζήτησε τη βοήθεια της διαδικασίας των όρκων. Έτσι. μπήκε σε ενέργεια η διαδικασία του σ υ κ ο φ α ν τ ι κ ο ύ και τελείου όρκου, παρά την καταφανή αδικία. Το επιχείρημα του δικαστή για να πάρει αυτή την απόφαση ήταν ότι μόνον ο αυτοκράτορας ήταν σε θέση να κρίνει την υπόθεση στην ουσία τη: και να αποφασίσει ανάμεσα στην εφαρμογή του νόμου και το δίκαιο 6. Ι. Synopsis Basilicorum Maior, Ο, 2. τίτλο:.1 (ìli, τόμ. Ε', σελ. ΊΊ8. 2. Ό.π., Ο, 2, J 1, JGIi σελ ΊΊ9 πρβλ. Pura. αρ. 17, σελ. 73. όπου ο όρκος χαρακτηρίζεται ως ένοικος. 3. MM, τόμ Δ', αρ. 1. σελ. 293-'..- Mies de Cliilandar, αρ. 134, σελ '.. Vêtes de Lavra, τόμ. Λ', αρ. 37. σελ. 2 Γι. Ρ i t r a, αρ. 90, σελ 399..MM, τόμ. Α', αρ. 70, Ι, σελ. Ι51-15Ί - Π u n g e r - Κ r e s t e n, Register, αρ. 101, σελ Ι) a ITO u /.ès, lìegestes, αρ Vcles de Cliilandar, αρ 7 7, σελ , αρ. 79, σελ. 172, πρβλ. 78, 91, 103, 10'..-- 1» öl gei, lìegeslen. αρ. 2Ί8Ι,2Ί95, Ades de Saint Pantélëèmon, αρ. 20, σελ MM, τόμ. ΣΤ", αρ. 13, σελ 97. τόμ. Β', αρ. 667, σελ. Ί53.- Dar r ο u z è s, liegestes. αρ ΙΙείρα, 74, I -.IGR, τόμ. Δ', σελ ΙΙρβλ. (ì. W e s s s, Hohe Richter in Κοιιstnntinopel Enstathios Bhomaios und seine Kollegen, JOB 22 (1973), σελ

5 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 45 Κατά την τελεσιουργία του όρκου, η παρουσία του αντιδίκου ήταν επιβεβλημένη, και σήμαινε την αποδοχή του περιεχομένου του όρκου 1. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του κράτους της Ηπείρου από τον Μανουήλ Άγγελο, μετά το 1230, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, η Ωραία και το μέρος της όφειλαν να παρακολουθήσουν την ορκοδοσία της Σαχλικίνας, δεύτερης συζύγου του πατέρα της, σχετικά με τη διαφορά τους για την περιουσία του και την προίκα της τελευταίας. Επειδή το μέρος της Ωραίας αντιδρούσε στην απόφαση του δικαστηρίου, διατάχθηκε η σύλληψη και φυλάκιση του γαμπρού της Ωραίας Κραβοφωκά, ο οποίος την εκπροσωπούσε στο δικαστήριο, ενώ την ίδια την περιόρισαν σε μοναστήρι. Ο Κραβοφωκάς κατάφερε να διαφύγει, ενώ την ημέρα της τελεσιουργίας η Ωραία ήχοη συρόμενη στο ναό της Θεοτόκου, ώστε άκουσα δείξασθαι τους όρκους. Η Ωραία για να αποφύγει την τελεσιουργία έπεσε κάτω και φώναξε ότι βιάζεται και αδικείται 2. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ορκοδοσίας είναι ο δημόσιος χαρακτήρας της. Με την τελεσιουργία του όρκου στην εκκλησία, αλλά και όταν γινόταν δια ζώσης φωνής στον διαμφισβητούμενο από τους αντιδίκους τόπο, ο όρκος ήταν μια πράξη που γινόταν παρουσία πλήθους ανθρώπων. Εξαίρεση αποτελούσαν οι συγκλητικοί και οι ιεράρχες, οι οποίοι άλλωστε δεν ήταν υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο δικαστήριο για να καταθέσουν ως μάρτυρες: η μαρτυρία τους λαμβανόταν κατ' οίκον 3. Το πρόσχημα αυτό της ένταξης τους στη συγκλητική τάξη χρησιμοποίησαν και οι πραγματευτές Θεοφάνης ΙΙυρρός και Λέων ΙΙλακηνός, οι οποίοι εγκάλεσαν την Άννα, χήρα του συναδέλφου τους Μιχαήλ Παιδιανίτη και ανηψιά τους, για κάποια πράγματα τα οποία της είχαν δώσει 4. Ο δικαστής, ο πρόεδρος και μέγας δρουγγάριος της βίγλας Ιωάννης, αποφάσισε να εφαρμόσει τη διαδικασία του σ υ κ ο- φαντικού και τελείου όρκου. Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι εγκαλούντες όφειλαν να δώσουν τον όρκο πρώτοι, πράγμα που ήταν πρόθυμοι να κάνουν, αλλά υποστήριζαν ότι ο όρκος αυτός έπρεπε να δοθεί στο σπίτι τους. Η χήρα κατέφυγε στον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' τον Κομνηνό δημοσία τον ορκον αντοΐς ύποσχεϊν ήγωνίζετο, πραγματευτάς είναι τούτους διατεινομένη. Η προσφυγή της χήρας του Παιδιανίτη στον αυτοκράτορα, για να πετύχει τον δημόσιο όρκο του μέρους των αντιδίκων της αποτελεί ένδειξη του κοινωνι- 1. MM, τόμ. Α', αρ. 70,1, σελ II u n g e r - Κ r e s I e n, Register, αρ σελ Darrouzès, Regestes, αρ D. S i m ο n, Witwe Sachlikina gegen Witwe Horaia, Fontes Minores, τόμ. ΣΤ', Φρανκφούρτη 1984, σελ , ίδιαίτ. σελ Ό.π., σελ. 338, πρβλ. Synopsis Basilieorum Maior E, 37, 3 = JGR, τόμ. E', σελ JGR, τόμ. A', σελ D ö 1 g e r, Regesten, αρ

6 46 n ror\ νΐίδπ κού ελέγχου που ασκείται, il έκφραση τη: αλήθεια: κατά την ορκοδοσία οφείλεται στην πίεση που ασκεί, με την παρουσία του, το κοινωνικό περιβάλλον. που γνωρίζει την υπόθεση. Λπ' αυτ/j την άποψη είναι σημαντικές οι μαρτυρίες των εγγράφων που αναφέρονται στην ορκοδοσία. ίΐ ορκοδοτική ικανότητα των μαρτύρων στην περίπτωση κτηματικών διαφορών δεν περιορίζεται από του: νόμου:, οι οποίοι προβλέπουν ειδικούς όρους για τους μάρτυρες 1, αλλά από τη γνο'ιση της περιοχής και του ιστορικού του επίδικου τόπου. \ν και σχεδόν πάντα γίνεται αναφορά στην αξιοπιστία των μαρτύρων, εκείνο που είναι πιο σημαντικό είναι η προχωρημένη ηλικία τους 2, που σημαίνει γνώση (είναι χαρακτηριστική η έκφραση τοποδείκτης που χρησιμοποιεί ένα έγγραφο 3 ), αλλά και η συναίνεση του κοινωνικού συνόλου στο πρόσωπο των μαρτύρων. Π ορκοδοσία των προυχόντων της περιοχής σχετικά με -ην ιδιοκτησία της μονής llìr^oyj, σε δίκη που έγινε το ίμ)6, μετά από προσφυγή της μονής στον αυτοκράτορα κατά της π α ρ α δ ό σ ε OÌ ς που ενήργησε ο επισκεπτίτης Φώτιος, σημαίνει ίσως τη συναίνεση της ευρύτερης κοινωνίας της περιοχής, αφού οι πραγματικοί μάρτυρες της δίκης ήταν οι χωρικοί της περιοχής, οι οποίοι άλλωστε ενήργησαν και την οριοθεσία του επίδικου τόπου με σταυροδιαβασία*. Είναι συχνό, εξάλλου, να αποδέχονται εκ προοιμίου οι διάδικοι τη μαρτυρία προσώπου που είναι αποδεκτό από την κοινότητα στην οποία ανήκε ο επίδικος τόπος 0. Ωστόσο, το δικαστήριο δίνει στον ενάγοντα το δικαίωμα της εκλογής των μαρτύρων ανάμεσα στους ανθρώπους του αντιδίκου. Έτσι, σε τρεις δίκες του 11ου αι., σχετικές με κτηματικές διαφορές που κρίθηκαν από πολιτικά δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης ή της επαρχίας, οι δικαστές αποφάσισαν η οριοθεσία να διενεργηθεί από το μέρος των εναγομένων, οι οποίοι θα δώσουν όρκο ή θα κάνουν σταυροδιαβασία 6. Πρόκειται πάντα για μια συναινετική διαδικασία, που σκοπό έχει να άρει την ουσία της διαφοράς μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας. II ερμηνεία του αποσπάσματος των 1> α σ ι λ ι κ ώ ν. ή αλήθεια δείκνυται πότε μεν δια τον αριθμόν των μαρτύρων, πότε δε δια της αξίας τούτων καί Ι. ΙΙείρα 30, 2 -.!(> R, τόμ Δ', σελ. 126: ό γαρ μάρτυς ι'ίτι αξιωματικός οφιίλει είναι, ιίτε ατρατείαν ιοίαν εχειν, είτε ίπιτήοι ν/ια, είτε νομισ/ιάτοιν ν' περιυυσίαν. Βλ. και Επιτομή 13, 1.IGR, τόμ. Δ', σελ Acles de Lavra, τόμ. Α', αρ. 35, σελ Β έ η, /''ράμματα Μετεώρου, αρ. 19. σελ. 77 Ί. Actes (J'Iviron, τόμ. Α', αρ. 10, σελ Diliger, Regesien, αρ. 7Κ5. ΙΙρβλ. επίσης, Acles d'ivjron, τόμ. Α', αρ. 27, σελ. 240: Οριοθεσία από νοταρίου: με κατάθεση κατοίκων της περιοχής για το ιστορικό του κτήματος. 5. MM, τόμ. Δ', αρ. 9, σελ. 309, πρβλ. σελ G r u m e 1, Regestes, αρ Actes de Sai ni Pantéléèmon, αρ. 5, σελ. 58. Actes d'esphigmenou, αρ. 4, σελ. 53. Acles de Zographou, αρ. 35, σελ. K6. για τη χρονολόγηση: Acles d'esphigménou, αρ 5, σελ. 55.

7 ΟΡΚΟΣ ΚΑΤ ΛΦΟΡΐΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 47 αυθεντίας, άλλοτε δια της συμφώνου φήμης... άπο τον αρχιεπίσκοπο Λχρίδος Δημήτριο Χωματιανό είναι χαρακτηριστική: Οι των νόμων δε ερμηνενταΐ την άξίαν και ανθεντίαν είς τιμήν και ύπόληψιν εκλαμβάνονται, την δε σύμφωνου φήμην την παρά πάντων θονλλουμενην φάσιν 1. Η τελεσιουργία του όρκου αποτελούσε παράγοντα, χρονοτριβής, ώστε να αναβάλλονται συνεχώς οι αποφάσεις των δικαστών. Η ερώτηση που υπέβαλε ο δρουγγάριος της βίγλας Κωνσταντίνος στον αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα το 1074 και η Νεαρά που ο αυτοκράτορας εξέδωσε με αυτή την ευκαιρία δίνουν μια εναργή εικόνα της λειτουργίας της δικαιοσύνης, όταν δίκης δρκω μελλούσης δέχεσοαι την τομήν 2. Οι μάρτυρες που είχε ορίσει το δικαστήριο για την αποπλήρωση του όρκου είχαν καθήκον να υπενθυμίσουν τρεις φορές την υποχρέωση του σ' αυτόν που όφειλε να ορκοδοτήσει. Η μία κλήση έπρεπε να απέχει ένα μήνα από την επόμενη. Μετά από την εκπνοή τριμήνου δεν ήταν πλέον δυνατή η ορκοδοσία. Ωστόσο, κάποιοι δικαστές ισχυρίζονταν ότι σε αστικές διαφορές, όπου η δίκη ήταν δυνατόν να διαρκέσει τρία χρόνια, εκείνος ο οποίος όφειλε όρκο μπορούσε να ορκοδοτήσει όποτε ήθελε μέσα σ' αυτό το διάστημα. Πέρα απ' αυτό όμως, υπήρχαν και δικαστές οι οποίοι δέχονταν ότι ήταν δυνατό να δοθεί ο όρκος μέσα σε μια τριακονταετία. αφού μια υπόθεση μπορεί να θεωρηθεί κλειστή μόνο μετά απ' αυτό το χρονικό διάστημα. Η Νεαρά του Μιχαήλ ορίζει ότι ισχύει αποκλειστικά η τριπλή κλήση σε διάστημα ενός μηνός η μία μετά την άλλη, και μόνον όταν δοθεί έτσι ο όρκος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους δικαστές. Αίγα χρόνια αργότερα, ο Αλέξιος Α' Κομνηνός επανέρχεται στο ίδιο πρόβλημα της κωλυσιεργίας στη λήψη των δικαστικών αποφάσεων, η οποία, εξαιτίας του όρκου έχει επιδεινωθεί 3. Το τρίμηνο που είχε ορίσει ο Μιχαήλ για την αποπλήρωση των όρκων ήταν σε ισχύ" όμως, οι οφείλοντες να ορκοδοτήσουν δήλωναν ότι αγνοούσαν την υποχρέωση τους, και όταν τους παρουσίαζαν τα έγγραφα των μαρτύρων που είχαν αναλάβει να είναι παρόντες στην ορκοδοσία, ισχυρίζονταν ότι ήταν έμπνευση των τελευταίων. Μάλιστα μερικοί από αυτούς τους εγκαλούσαν για συκοφαντία. Έτσι, τονίζει ο Αλέξιος, τη μια δίκη ακολουθεί άλλη και τους όρκους ακολουθούν άλλοι όρκοι. Ο αυτοκράτορας αναθέτει στον δικαστή, του οποίου το δικαστήριο αποφάσισε την ορκοδοσία, να καλεί αυτόν που όφειλε να ορκοδοτήσει μια φορά τον μήνα, επί τρεις συνεχείς μήνες, και να του ζητά να πειθαρχήσει στην απόφαση, συντάσσοντας σχετικό σημείωμα. Λ ν παρέλθει το τρίμηνο και ο οφειλέτης της όρκοι. Simon, ό.π., Sachlikina, σελ JGR, τόμ. A', coll. IV, αρ. 6, σελ Ι) ö 1 g e r, Regesten, αρ JGR, τόμ. Α', παράρτημα, αρ. 25, σελ D ο 1 g e r, Regesten, αρ

8 48 II. ΓΟΥΝ νΐ'ιδιι δοσίας δεν έχει δώσει τον όρκο. τότε η καταδίκη του είναι τελεσίδικη 1. Ωστόσο, τα δικαστήρια δεν λειτουργούσαν τακτικά και η ισχύς των Ι> α- σ ι λ ι κ ώ ν ήταν μειωμένη. Αυτό διαπιστώνει ο Μανουήλ V Κομνηνός, που με Νεαρά του προσπαθεί να αναμορφώσει το δικαιοδοτικό σύστημα 2. Όσον αφορά την ορκοδοσία. η κατάσταση δεν έχει βελτιο>0εί. και ο Μανουήλ ορίζει πως όταν πρέπει να παρθεί απόφαση που στηρίζεται σε όρκο, το διάστημα των τριών διαδοχικών προσκλήσεων δεν είναι μήνας αλλά δεκαπενθήμερο, εντός του οποίου τα προκλητικά της τε των όρκων υποδοχής (άρνησης) και τελεσιουργίας πρέπει να συντελεστούν, διαφορετικά το μέρος που προσκλήθηκε (επιφωνιβεν) και δεν υπεδέχθη (αρνήθηκε) ή δεν τέλεσε τους όρκους καταδικάζεται 3. Παρ' όλα αυτά τα προβλήματα συνεχίζονται και στα τέλη του 12ου αι. ή τις αρχές του 13ου ένας ανώνυμος σχολιαστής τονίζει ότι τα δε περί των δοκον εμ^ερόμενα τοις άυαγεγοαμμενοις νόμοις ούκ εχονσι χιόραν και νϋν, ώς άχρηστεύσαντα τή αχρησία, καθώς και οι λοιποί όρκοι οι τοϊς δικαστηοίοις και τοις σννηγόίροις και αυτοί ς τοις δικα'ζομενοις επιβληθέντες μίρεσι, άρτιος δε μη απαιτούμενοι δια την περί τονς όρκους δήθεν ψενδοευλάβειαν 1. Αφορισμός Είτε οφείλεται στην κακή λειτουργία των δικαστηρίων είτε οφείλεται στους λόγους που αναφέρει ο ανώνυμος σχολιαστής η διαδικασία της ορκοδοσίας εγκαταλείπεται. Παρά τη σχετική σπανιότητα εγγράφων στους 10ο, 11ο και 12ο αι., οι 16 από τις 36 περιπτώσεις ορκοδοσίας που καταγράψαμε στα έγγραφα είναι της εποχής αυτής, ενώ αν συνυπολογιστεί και ο Ι3ος αι.. τότε ο αριθμός ανέρχεται στις 26 περιπτώσεις. Μολονότι η ορκοδοσία είναι πάντα σε χρήση, κατά τον 14ο αιώνα, παρά την πληθώρα εγγράφων, δεν αναφέρονται 1. Δύο ακόμη νομοθετήματα του \ λες ίου αναφέρονται στην ορκοδοσία εντός του δικαστηρίου. Το çiùizo είναι οιάταγμα που αναφέρεται στη διαδικασία ορκοδοσίας στην περίπτωση αίτησης δούλου για απελευθέρωση, ως τέκνου ελευθέρων γονέων (JGR, τόμ. Λ', coll. IV, αρ. 25, σελ Ι) ο 1 g e r, Regesten, ). Το άλλο είναι Νεαρά που ρυθμίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση δίκης με υπόθεση χωρίς έγγραφες αποδείξεις (JGR, τόμ. A', coll. IV, αρ. 45, σελ Dolßer, Regesten, αρ. 1280). Είναι πιθανό, η Νεαρά, της οποίας την ύπαρϊη αναφέρει μεταγενέστερη πηγή, να ταυτίζεται με το διάταγμα. 2. R ιι Ih Ma e r i <1 e s, Justice under Manuel I Komnenos. Four Novels on Court Business and Murder, Fon les Minores, τόμ. ΣΤ', Φρανκφούρτη 1984, σε) , αρ. 2, σελ 124, 126, πρβλ. επίσης και αρ. 3, σελ, Ό.π., σελ. 128 x.at σχολιασμός σελ J. Ι) Ά ν ν ο u Ζ è s, Fragment d'un commentaire canonique anonyme (fin Nllcdébut XIII siècle), BEB 29 (I960), σελ 24-39, ιδιαίτ. σελ. 39.

9 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦϋΡΙΣΜυΣ ΣΤΑ ΒΓΖΑΝΤΙΝΛ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 49 περισσότερες από 10 περιπτώσεις ορκοδοσίας. Τη θέση του όρκου παίρνει η κατάθεση υπό το βάρος αφορισμού ή επιτιμίου. Ο πατριάρχης Αθανάσιος Α'. γράφοντας στον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' σχετικά με μια περίπτωση διαζυγίου, αναφέρει ότι ο όρκος είναι διαδικασία του πολιτικού δικαστηρίου, ενώ ο αφορισμός είναι διαδικασία του εκκλησιαστικού 1. Πράγματι, μόνον ένας ιεράρχης είναι δυνατό να εκφωνήσει αφορισμό στον μάρτυρα ή τον διάδικο. προκειμένου να καταθέσει την αλήθεια 2. Ωστόσο, την εποχή των Παλαιολόγων τα πολιτικά δικαστήρια είχαν πάντα ως μέλη τους ιεράρχες, και έτσι η εκφώνηση του αφορισμού ήταν μια πρακτική και των πολιτικών δικαστηρίων 3. Εξάλλου, πολιτικοί υπάλληλοι, στους οποίους ανετίθετο η εκδίκαση διαφοράς εφοδιάζονταν με σχετικό έγγραφο αφορισμού του ιεράρχη της περιοχής, προκειμένου οι μαρτυρίες να δοθούν κάτω από την απειλή της θείας δίκης 3. Δύο έγγραφα ταυτίζουν τον όρκο και τον αφορισμό: Το πρώτο, του 1322, είναι ένα έγγραφο της μονής Χιλανδαρίου και αναφέρεται στη διαφορά της μονής αυτής με τη μονή Εσφιγμένου για την ιδιοκτησία του τόπου του Κακού Ρύακος στα σύνορα των δύο μονών. Τη διαφορά έκρινε ο Πρώτος του 1. Alice Mary M a f f r y Talbot, The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople. Letters to the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family and Officials, ("CFHB VII], Ουάσιγκτον 1975, αρ. 21, σελ. 50. Laure n t, Regestes, αρ Σαν μίμηση των ιεραρχικών αφορισμών των μαρτύρων και διαδίκων πρέπει να εκληφθούν η εκφώνηση κατάρας από τον Πρώτο του Αγίου Όρους (Actes de Chilandar, αρ. 9, σελ. 21), το γράμμα που ο ίδιος έστειλε στους κατοίκους της Κομίτσας Ίνα μετά φόβου θεοϋ μαρτυρύσωμεν... (στο ίδιο, αρ. 128, 128β, σελ. 266, 268-9) καθώς και το εκκλησιαστικό βάρος που μνημονεύει ο πατριάρχης ότι επέβαλε ο Πρώτος στους γέροντες στον Λάκκο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το αλιευτικό στασείδιο που διεκδικούσαν οι μονές Χιλανδαρίου και Αλυπίου (Actes de Kutlumus, αρ. 46, σελ. 159). 3. Για την κατάσταση των δικαστηρίων την εποχή αυτή βλ. τη σειρά των άρθρων του P. L e m e r 1 e, Le juge général des Grecs et la réforme judiciaire d'andro nie III, Mémorial L. Petit, Παρίσι 1948, σελ (= Le monde de Byzance. Histoire et institutions, Variorum Reprints, Λονδίνο 1978, X), Recherches sur les institutions judiciaires à l'époque des Paléologues, I. Le tribunal impérial, Annuaire de l'institut de Philologie et d'histoire orientales et slaves, (.Mélanges H. Grégoire I), 9 (1949), σελ (=ό.π. XI), Recherches sur les institutions judiciaires à l'époque des Paléologues II. Le tribunal synodal, An. Boll. (.Mélanges P. Peeters), 68 (1950), σελ (=ό.π. XII), Documents et problèmes nouveaux concernant les juges généraux, ΔΧΑΕ περ. δ', [Τιμητικός τόμος Γ. Σωτηρίου], 4 (1964), σελ (~ό.π. XIV). Δύο έγγραφα συμπληρώνουν την εικόνα της δικαιοσύνης της εποχής: L. Β u r g m a n n - P. M a g d a I i- n o, Michael VIII on Maladministation. An Unpublished Novel of the Erly Palaiologan Period, Fontes Minores, τόμ. ΣΤ', Φρανκφούρτη 1984, σελ Ε. S h i 1 b a c h, Die Hypotyposis der Καθολικοί κριται των 'Ρωμαίαιν vom Juni 139Η ('.'), BZ 61 (1968), σελ Actes de Chilandar, αρ. 130, σελ 274 Actes de Xeropolamou, xp 29, σελ

10 50 il ΓΟίΛ νΐ'ιδιι Υγίου 'Ορους και μέλη της σ υ ν ά ξ ε ω ς. με εντολή του αυτοκράτορα. Επειδή δεν υπήρχαν έγγραφα, ο Π ρ ώ τ ο ς ζήτησε να ορκοδοτήσουν σχετικά οι αντίδικοι ή μάρτυρες τους. πράγμα που οι Χιλανδαρινοί δέχτηκαν, σε αντίθεση με τους Κσφιγμενίτες. Έτσι. η υπόθεση κρίθηκε υπέρ των Χιλανδαρινών και την απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαίωσε και αυτοκρατορικό πρόσταγμ,α. 'Ομως, η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί. Οι Ιίσφιγμενίτες ισχυρίζονταν ότι οι αντίδικοι τους κατείχαν μέρος της ιδιοκτησίας της μονής τους. Επιτροπή από ηγουμένους που πήγε επί τόπου για να ενεργήσει την οριοθεσία, σύμφωνα με την απόφαση του II ρ ώ τ ο υ και της σ υ ν ά ξ ε ω ς, μνημονεύοντας το ιστορικό τη; δίκης, αναφέρει την ένορκη κατάθεση των μονάχο') ν τη; μονής Χιλανδαρίου ως κατάθεση υπό το βάρος αφορισμού 1. \νάλογη είναι και η περίπτωση της εκδίκασης υπόθεσης για μύλο στην Ορμύλια ανάμεσα στη μονή Δοχειαρίου και τη μονή Ξηροποτάμου, όπου ο μάρτυς Σιρ Μάρκος Μουρινό; Δούκα; Γλαβάς, παλαιός ιδιοκτήτης της περιοχής, όρκοι ς επιβεβαιωσάμενος...φ οίκτοι ς κατέθεσε ότι ο μύλος ανήκε σ' αυτήν. Και ενώ αυτά συνέβαιναν το 135Γ>. σε έγγραφο απόφαση; του πατριάρχη το περιλαμβάνεται και έγγραφη μαρτυρία του Μουρινού. ο οποίος αναφέρει ότι η κατάθεση του είχε γίνει υπό το βάρος αφορισμού 2. Σε έγγραφο του 1340 αναφέρεται ότι οι μάρτυρε; ήταν πρόθυμοι να κάνουν την οριοθεσία μιας ιδιοκτησία; μεο' όρκου καί επιτιμίον' Α. \ν και η φράση αυτή είναι ασαφή;, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τον 13ο τουλάχιστον αι. οι δύο διαδικασίε; διέφεραν και. ίσως. η εφαρμογή τους να σχετιζόταν με την κοινωνική θέση των διαδίκων ή των μαρτύρων. Έτσι, στη δίκη που ενεργεί ο αρχιεπίσκοπο; \χρίδος Δημήτριο; Χωματιανός για την έκδοση διαζυγίου του δ ε- σ π ό τ η Ιωάννη Χαμαρέτου και της θυγατέρας του π ρ ω τ ο π α ν σ ε β ά στο ύ Γεωργίου Δαιμονοιωάννη. ενώ ο μάρτυς μ ε γ α λ ο ε π ι φ α ν έ σ τ α τό ς. δ ε σ π ο τ ι κ ό ; υ π ο τ α γ ά τ ο ς Μανουήλ Στάση; κατέθεσε υπό το βάρος αφορισμού σχετικά με την πρεσβεία του στην Πελοπόννησο και την άρνηση του Δαιμονο'κοάννη να επιτρέψει στη θυγατέρα του να πάει κοντά στον σύζυγο της, που είχε καταφύγει στο κράτος της Ηπείρου, ο Ιωάννη; Χαμάρετος κατέθεσε μετά από όρκο. \; σημειωθεί ότι ο τελευταίος δεν αρκέστηκε στον όρκο. αλλά πριν υπέβαλε τον εαυτό του σε παλαμναιοτάταις ùou/ç 4. Στο ίδιο δικαστήριο κρίθηκε και η διαφορά ανάμεσα στον Γρίδο Δράζη και τον Ιωάννη Ιερακάρη. για ένα αμπέλι. Οι μάρτυρες, γέροντε; της περιοχής Ι. Vdes de Chilandai-, αρ. 77, σελ , αρ. 79, σελ ΙΙρβλ. αρ 78, 91, Do Ι g er. liegeslen, αρ. 2481, 2495, 252 I. 2. Actes de Docheiariou, αρ. 32, σελ. 201, αρ. 33, σελ 229. Για την υπόθεση, σελ Ι) a r ΙΌ u z è s, Regesto, αρ Β έ r r Ι 'ράμματα Μιτεώρον, αρ 18. σελ Pi tra, αρ 22, σελ 94,96.

11 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΊΊΙΡίν 51 μεταξύ των οποίων και ο ιερέας Κωνσταντίνος από χώρας Βλαστού, άνήο αΐδέσιμος και το αύτόπιστον εγων εκ τε τον χρόνου εκ τε της ενλαβίας, αφού δέχτηκαν αφορισμό από τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδος, κατέθεσαν τον οικείου λόγου τον Θεον προστησάμενοι. Στη δίκη ήταν παρόντε; και δύο άρχοντες οι οποίοι κατέθεσαν ως μάρτυρες. Η μαρτυρία του ενός εμπεδώθηκε με όρκους 1. Είναι πολύ πιθανό η εντέλεια που ζήτησε να λάβει το 1267 ο σεβαστό- κ ρ ά τ ω ρ Κωνσταντίνος Τορνίκης, κεφαλή Θεσσαλονίκης, στέλνοντα; στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης τους διαδίκους, εκπροσώπους της μονής Ζωγράφου και της μονής Μεγίστης Ααύρας του Αγίου Όρους που αντιδικούν για το χωράφι της Λούστρας, να είναι η διαδικασία του συκοφαντικού κ α ι τελείου όρκου. Και αυτή η διαδικασία είναι ταυτόχρονη με τον αφορισμό στον οποίο υποβάλλονται οι κάτοικοι της περιοχής, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τις διαφορές των δύο μονών 2. Τέλος, το 1401, ο οικείος του βασιλέως Ανδρέας Δούκας Μάμαλις, που αντιδικεί με τον αδελφό του Γεώργιο, ζητά με επιμονή από το πατριαρχικό δικαστήριο να υποβάλει σε αφορισμό οποιονδήποτε γνώριζε για την τύχη της διαθήκης της μητέρας του: ο ίδιος όμως, επικαλούμενος την τιμή του, αρνείται να καταθέσει υπό το βάρος αφορισμού και δίνει όρκο 3. Αυτή η περίπτωση, όπως και η αντίστοιχη του Ιωάννη Χαμαρέτου, αλλά και αυτή του άρχοντα που κατέθεσε στη δίκη για το αμπέλι, αποτελούν ίσως ένδειξη για διαφοροποιημένη χρήση το^ν δύο διαδικασιών ανάλογα με την κοινωνική θέση των διαδίκων. Από τις 91 δικαστικές πράξεις που καταγράψαμε, για την περίοδο έως το 1453 οι οποίες αναφέρουν και τις δύο διαδικασίες, οι 60 μνημονεύουν την κατάθεση υπό το βάρος αφορισμού. Η πρώτη που συναντήσαμε, του Ι 170, είναι η κατάθεση στο πατριαρχικό δικαστήριο υπό το βάρος επιτιμίου του Παύλου. ηγουμένου της Αγίας Τριάδας τής κατά το Βορράδων, σχετικά με την αιρετική διδασκαλία του Ιωάννη Ειρηνικού 4. Η επόμενη μνεία κατάθεσης είναι το^ν αρχών του 13ου αιώνα (1209;), και ο αφορισμός χρησιμοποιείται από τον μητροπολίτη Μιλήτου για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης ιδιοκτησίας κτήματος 5. Η χρήση του αφορισμού ή του επιτιμίου συνεχίζεται και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η εμπέδωση του αφορισμού ως μέσου εξεύρεσης της αλή- Ι.Ό.π.,αρ. 72, σελ Actes de Zographou, αρ. 7, για την υπόθεση βλ. και αρ MM, τόμ. Β', αρ. 674, σελ ) a r r ο u z è s, Regestes, y.p L. Ρ e t i t, Documents inédits sur le concile de 1166 et ses derniers adversaires, Viz. Vrem. 11 (1904), σελ , ιδιαίτ. σελ G r u m e 1, Begestes, αρ MIO 5. MM, τόμ. ΣΤ', αρ. 46, σελ. 154.

12 ΓονΧΑΡΙΔΙΙ θειας δίνεται εναργέστατα σε έγγραφο του 1251'. Στο έγγραφο αυτό μνημονεύεται δίκη που είχε γίνει το 1228, με πρωταγωνιστές την προηγούμενη γενιά των αντιδικούν. Τότε, η προτεινόμενη διαδικασία ήταν η ορκοδοσία, ενώ το 1251 ήταν πια η κατάθεση υπό το βάρος αφορισμού ιεράρχη. Από τις 60 αυτές πράξεις μόνον οι 5 μνημονεύουν ταυτόχρονα όρκο του διαδίκου και αφορισμό των μαρτύρων και είναι δύσκολο να συμπεράνουμε αν ο όρκος ήταν σε χρήση μόνον για τους διαδίκους 2. Μια άλλη υπόθεση που μας επιτρέπει να κάνουμε η εφαρμογή της διαδικασίας του αφορισμού είναι ότι με τον τρόπο αυτόν παύει η χρήση της σταυροδιαβασίας, που εφαρμοζόταν τουλάχιστον από την εποχή της αυτοκράτειρας Ειρήνης. Πράγματι, η τελευταία μνεία αυτής της διαδικασίας είναι του Ι Στη διαδικασία του αφορισμού ισχύει σχεδόν ό,τι ίσχυε και στη διαδικασία του όρκου. Ο αφορισμός ή το επιτίμιο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση περιουσιών'. και οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του μάρτυρα που θα καταθέσει υπό το βάρος της πνευματικής ποινής 5. Τέλος, ο διάδικος μπορεί να ζητήσει να καταθέσει ο αντίδικος του υπό το βάρος αφορισμού". Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τον όρκο: στην περίπτωση του αφορισμού δεν είναι δυνατή η επαγωγή του. Ιίξάλλου, αυτό που διακρίνει τη διαδικασία αυτή από την ανάλογη του όρκου είναι ότι ο αφορισμός γίνεται από το δικαστήριο και δεν χρειάζεται να γίνει ειδική τελετουργία. Σε μια ακόμη κρίση του δικαιοδοτικού συστήματος οφείλεται ίσως η αναμόρφωση του πατριαρχικού δικαστηρίου το Στα αμέσως επόμενα χρόνια πολλαπλασιάζονται οι υποθέσεις που εκδικάζονται από το συνοδικό δικαστήριο. Πάντως, είναι σαφές ότι στην περίοδο αυτή ο πατριάρχης δεν περιορί- 1. Ό.-., τόμ. Δ', αρ. 28, σελ Acles de Chilandar, αρ. 77, σελ , αρ. 79, σελ. Ι 72, πρβλ. αρ. 78,91, 103, )0 1 g e r, Regesien, αρ. 2481, 2495, Actes de Doeheiariou, αρ. 32, σελ. 201, αρ. 39, σελ. 229, πρβλ. αρ Γ) a r r onze s, Regestes, 2389, Actes de Zographou, αρ. 7, σελ , πρβλ. αρ. 6. D ο Ι g e r, Regesten, αρ Pi tra, αρ. 22, σελ. 94-6, αρ. 72, σελ MM, τόμ. Β', αρ. 674, σελ Ι) a r r ο u z è s, Reges les, αρ MM, τόμ. Δ', αρ. 102, σελ Άλλε: σταυροδιαβασίες, βλ. Actes dlviron, αρ. 10. σελ Actes de Saint Panléléèmon, αρ. 5, σελ Vcles d'esphigménou, αρ. 4, σελ. 53. Acles de Zographou, αρ. 35. σελ Achs de Doeheiariou, αρ. 49, σελ. 264, MM, τόμ. Β', αρ. 565, σελ. 377, αρ. 553, σελ. 354, αρ. 554, σελ. 356, αρ. 608, σελ. 4 40, αρ. 606, σελ. 437, αρ 607, σελ Ι) a r mu ζ è s, Regesles, αρ. 3046, , 3109, 3142, 3166, Vêtes de Chilandar, αρ. 88, σελ. 189, αρ. 129, σελ Acles <1ι Lavra. τόμ. Γ', αρ. 156, σελ. 139, 40. Acles de Chilandar, αρ. 157, σελ 332 MM, τόμ. Β', αρ. 601, σελ. 431, αρ. 606, σελ. 437, αρ. 612, σελ. 446, αρ. 652, σε> 504, αρ σελ. 5Ί4.- Da r r ο u ζ ύ s, Regesles, αρ. 3161, 3166, 3,172, 3213, Da r ι ο u ζ è s. Rebates, %ρ 3066, πρβλ S h i 1 h a c h. Die Ilypotyposii, ό π.

13 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦυΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 53 ζεται στην εκδίκαση υποθέσεων της Κωνσταντινούπολης και υποθέσεων που του υποβάλουν επαρχιακά εκκλησιαστικά δικαστήρια. Ο ίδιος δίνει εντολή στις πολιτικές αρχές επαρχιών να αναζητήσουν μαρτυρίες, χρησιμοποιώντας τον αφορισμό που εκδίδει η σύνοδος, σχετικά με υποθέσεις που εκδικάζει 1. Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της διαδικασίας του αφορισμού, είναι ακόμη μεγαλύτερη απ' αυτήν του όρκου. Με την απειλή δημοσίου αφορισμού αναζητούνται να καταθέσουν όσοι γνωρίζουν σχετικά με κάποια υπόθεση και οι διάδικοι οφείλουν να διαλευκάνουν πτυχές της υπόθεσης τους 2. Η πρώτη πράξη αφορισμού που αφορά μη εκκλησιαστική υπόθεση είναι ενδεικτική για τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας. Οι Λάμπονες, την Κυριακή μετά τη λειτουργία προσφεύγουν στον μητροπολίτη Μιλήτου και καταγγέλλουν τη μονή του Αγίου Ιωάννη εν Βάτω για καταπάτηση γονικού τους χωραφιού. Ο μητροπολίτης δεν θέλει να εκδικάσει την υπόθεση, αφού δεν υπάρχει εκπρόσωπος της μονής. Ωστόσο, ερωτηματικώς και ώς επί δοκιμασία μετ επιτιμίου υποβάλλει ερωτήσεις στους παρευρισκόμενους κληρικούς και λαϊκούς. Όλοι μαρτυρούν ότι το επίδικο χωράφι ανήκε στην οικογένεια των Λαμπόνων. Η κανονική δίκη γίνεται την επομένη Κυριακή, μετά τη λειτουργία, παρουσία του ηγουμένου της μονής. Ο μητροπολίτης και συντάκτης της πράξης αναφέρει ότι παρόντες στη δίκη ήταν όχι μόνον οι άρχοντες και οι κληρικοί, πάρεδροι του, αλλά σχεδόν ειπείν και δλη ή χώρα. Πάλι όλες οι μαρτυρίες ήταν υπέρ των Λαμπόνων και ο ηγούμενος της μονής ζήτησε οι καταθέσεις να γίνουν υπό το βάρος αφορισμού. "Απασα ή χώρα, τονίζει ο μητροπολίτης, δι' επιτιμίων και αφορισμών μαρτυρούσε ότι ιδιοκτήτες ήταν οι Λάμπονες, ενώ ot μοναχοί επικαλούνταν εγγραφή του χωραφιού στο κτητορικό της μονής τους. Ένας από τους άρχοντες της περιοχής, ο Ιωάννης Πισσίτης, που είχε καταθέσει και την προηγούμενη Κυριακή σχετικά με τη διαθήκη του μοναχού Λουκά Λάμπονος, εκ φόβου θεοϋ, και με δυνατή φωνή για να τον ακούσουν όλοι, ανέφερε ότι, ως γέννημα και θρέμμα της περιοχής, γνώριζε ότι ο κτήτωρ της μονής ήθελε να συμπεριλάβει το χωράφι στα κτήματα της. Επειδή όμως δεν είχε καταφέρει να πείσει τους ιδιοκτήτες του, και πιστεύοντας ότι κάποτε θα το κατόρθωνε. είχε γράψει το χωράφι στο κτητορικό 3. Την παρουσία ολόκληρης της κοινότητας επιδιώκουν και οι δύο δικαστές που όρισε ο σεβαστοκράτωρ Κωνσταντίνος Τορνίκης για να εκδικάσουν επί τόπου τη διαφορά ανάμεσα στη μονή Ζωγράφου και τη μονή Μεγί- 1. Actes de Lavra, τόμ. Γ', αρ. 152, σελ MM, τόμ. Β', σελ. 268, πρβλ. τόμ. Α', αρ. 70, II, σελ. 156 = H u n g e r- K r e s t e n, Register, αρ. 102, σελ D a r- r ο u z è s, Regestes, αρ Βλ. προηγούμενη σημείωση και MM, τόμ. Β', αρ. 652, σελ. 504, αρ. 674, σελ. 544 D a r r ο u z è s, Regestes, αρ. 3213, MM, τόμ. ΣΤ', αρ. 46, σελ

14 ΓονΝΑΙΊΔΙ! στης Λαύρας στην περιοχή Ιερισσού. Φθάσανε Κυριακή, εφοδιασμένοι με αφοριστικό γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης για να συγκεντρώσουν μαρτυρίες". Την παρουσία γερόντων κληρικών και όλου του λαού κατά την ανάγνωση του αφοριστικού γράμματος του ÌΙ ρ ώ τ ο υ για συλλογή μαρτυριών επισημαίνει η κατάθεση των κατοίκων της περιοχής της Κομίτσα; 2. ενώ ο απεσταλμένο; για συλλογή μαρτυριόιν υπάλληλος Δημήτριος Γουλής αρκείται στην κλήση των ιερωμένων και των γερόντων της περιοχής 3. Τόσο ο όρκος όσο και ο αφορισμός εμφανίζονται ως μέσα επιτυχή για την αποκατάσταση της αλήθειας. Π πολιτική νομοθεσία παύει να διοόκει όσους ψευδορκούν, αρκούμενη στη θεία δίκη 4, ενώ οι εκκλησιαστικές αρχές τονίζουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα τ co ν δύο διαδικασιών για την ψυχή εκείνου που ορκοδοτεί ή που δέχεται να καταθέσει υπό το βάρος αφορισμού και προσπαθούν να αποτρέψουν αυτές τις διαδικασίε;. II άρνηση ορκοδοσίας ή κατάθεσης υπό το βάρος αφορισμού 6 υποδηλώνει το ιδεολογικό βάρος του θεσμού. ( ) πατριάρχη; Αθανάσιος V τονίζει ότι το να δεχτεί κάποιος να καταθέσει υπό το βάρος αφορισμού χάριν ^ì/μίας ή κέρδους βιωτικοΰ είναι ασύγκριτα βαρύτερο από τον θάνατο". Έτσι, η σύνοδος επιπλήττει και αφορίζει τον διάδικο ο οποίος, γνωρίζοντας την αλήθεια, ζητά να καταθέσουν μάρτυρες υπό το βάρος αφορισμού 8 και αναγκάζει τον διάδικο να ζητήσει συγγνώμη γιατί ανάγκασε την αντίδικο αδελφή του να καταθέσει υπό το βάρος αφορισμού 9. Δεν είναι σαφές, αν πρόκειται για ζήτημα ήθους ή είναι μια υπόθεση προσωπικής ή γενικότερης στρατηγικής. Γνο^ρίζουμε όμως ότι ο όρκος στην καθημερινή ζωή ήταν σε ευρύτατη χρήση και χωρίς αποχρώντα λόγο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της δίκη; που έγινε το J Το δικαστήριο αποτελούσαν μέλη τη; κοινότητας, οι οικοδεσπότες της π ρ ο ν ο ι α ; στην οποία 1. Actes de Zographou, αρ. 7, σελ πρβλ. αρ. 6. Ι) ο 1 g e r. Rrgesteii, αρ Acles rie Chilandar, αρ. 128, Ι 28β, σελ. 226, Ό.π., αρ. 19, σελ Synopsis Basilicorum Maini, E, 36, 3 = J G Η, τόμ. li", σελ Actes de Saint Pantéléòmon, αρ. 5, σελ. 58. MM, τόμ. ΣΤ', αρ. 13, σελ. 97. Actes de Chilandar, αρ. 157, σελ MM, τόμ. Β', αρ. 585, σελ D a r r ο ιι- 7, è s, Regesles, αρ Acles de Saint Pantéléòmon, αρ. 20, σελ Acies de Lavra, τόμ. V, αρ. 37, σελ Actes de Chilandar, αρ. 77, σελ , αρ. 79, σελ. 172, πρβλ. αρ. 78,91, 103, ΙΟΊ Ι) olger, Regesten, αρ. 2481, 2495, MM, τόμ. Β', αρ. 579, σελ ) a r r ο u z è s, Regestes, αρ Λ1Μ, τόμ. Δ', αρ. 38, σελ Tal bol, The Correspondence, ό.π. αρ. 2 1, σελ. 50, L a u r IMI t, Regesles, αρ MM, τόμ. Β', αρ. 631, σελ Darrouzes, Regesles, αρ. 3187, 3193, Acles de Lavra, τόμ. Γ', αρ. 156, σελ MM, τόμ. Δ', αρ. 28, σελ

15 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦϋΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΑ 55 ανήκε το επίδικο αντικείμενο (δηλαδή δέκα ελαιόδενδρα). Διάδικοι ήταν οι δύο εξάδελφοι Ιωάννης Ιΐωλέας, κάτοικος της περιοχής όπου ήταν τα δέντρα, και Λέων Μουζηθράς, από τη Σμύρνη, ιερείς που έγιναν μοναχοί, οι οποίοι αντιδικούν για τον αριθμό των ελαιοδένδρων που ο πρώτος χάρισε στον δεύτερο ως αντίχαρη. Ο Ιίωλέας, που ισχυριζόταν ότι είχε χαρίσει μόνον είκοσι δέντρα και άδικα ο εξάδελφος του εκμεταλλευόταν δέκα ακόμη, ήταν έτοιμος να ορκοδοτήσει για αυτό. Ο Μουζηθράς, παρά το γεγονός ότι είχε έγγραφο του εξαδέλφου του και ότι το δικαστήριο αναγνώριζε το δίκαιο του, δεν δέχτηκε να γίνει ορκοδοσία. Το δικαστήριο, που το αποτελούσαν κάτοικοι της περιοχής. εκδηλώνεται υπέρ του Μουζηθρά, συμπεριφερόμενο περισσότερο ο^ς εκφραστής του κοινού αισθήματος παρά ως εφαρμογέας του νόμου. Όμως. γιατί ο Μουζηθράς φάνηκε γενναιόδωρος; Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε υποθέσεις: Ο Μουζηθράς δεν ανήκε στην κοινότητα αλλά στον κλήρο της μητροπόλεως, και είχε τη δυνατότητα να προσφέρει εκδουλεύσεις, όπως αυτή στον Πωλέα. Άτομο με κύρος, προτίμησε να ενισχύσει το γόητρο του με μια πράξη γενναιοδωρίας, εναρμονισμένη με την κρατούσα αντίληψη περί όρκου. Η παρουσία ενώπιον δικαστηρίου σημαίνει ανασφάλεια και για τα δύο μέρη. Η εξέλιξη της δίκης δεν ήταν και δεν είναι ούτε ένας κατάλογος από τυπικές λύσεις ούτε προκαθορισμένη από τους νόμους. Ωστόσο, ο κίνδυνος που διατρέχουν τα δύο μέρη είναι άνισος, όχι μόνον εξαιτίας της κατοχής τίτλων, αλλά και από της θέσης των διαδίκων στην κοινωνική ιεραρχία και της ικανότητας τους να αντιμετωπίζουν την εξέλιξη της διαδικασίας. 11 τέχνη της πειθούς του δικαστηρίου δεν ταυτίζεται με τη ρητορική ικανότητα και δεν αποκλείει την απάτη 1. Πριν το 1360, η Μαγιστρίνα είχε εγκαλέσει την εξαδέλφη της Τριφυλλίνα, για οικειοποίηση μέρους της περιουσίας της, τρία εργαστήρια, που είχε κληρονομήσει από την κοινή θεία τους Βρυένισσα. Τα εργαστήρια αυτά η Τριφυλλίνα τα είχε πουλήσει στη μονή του Αγίου Παύλου εν Λάτρα). Την υπόθεση κέρδισε η Μαγιστρίνα, της οποίας άνοιξε η όρεξη, και διεκδικούσε και ένα μαγκηπείο. Όμως, έχασε την υπόθεση αυτή, που εκδίκασε ο μητροπολίτης Ηράκλειας, γιατί είχε καταθέσει ένας μοναχός υπό το βάρος αφορισμού πως την εποχή που γινόταν η αγοραπωλησία η Μαγιστρίνα και ο σύζυγος της ήταν παρόντες και δεν είχαν εγείρει αξιώσεις. Το θύμα όλης αυτής της ιστορίας, κάποιος Περδικάρης, ο οποίος είχε αγοράσει τα εργαστήρια από τη μονή Λάτρου, αναψηλάφησε την υπόθεση και κατάφερε να αποδείξει στο συνοδικό δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης ότι τα εργαστήρια αυτά δεν ανήκαν στην οικογενειακή περιουσία του πατέρα της Τριφυλλίνας, η οποία ήταν νόθα, αλλά στην περιουσία των θείων της από την πλευρά της μητέρας της. Η 1. Πρβλ. D, S ί m ο ri, // εύρεση τον δικαίου στο ανώτατο βυζαντινό δικαστήριο, (Μετάφραση Ι. Μ. Κονιδάρη), Αθήνα 1982.

16 56 li. ΓΟνννίΜΔΙΙ Μαγιστρίνα παρουσίασε στο δικαστήριο πλαστό έγγραφο, που δεν ήταν το ίδιο που είχε εμφανίσει στην πρώτη δίκη. Μετά την κατάθεση των μαρτύρων υπό το βάρος αφορισμού κατά της Μαγιστρίνας, εκείνη υποσχέθηκε να παρουσιάσει άλλους μάρτυρες επ ανατροπή... τής τοιαύτης κατησφαλισμένης μαρτυρίας, που η σύνοδος ακόμη περιμένει 1. Ιίξάλλου, και το δικαστήριο έχει στρατηγική που ξεπερνά τα όρια της κοινωνικής συναίνεσης, προκειμένου να εφαρμόσει τη γενικότερη ιδεολογική του προοπτική. Ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Δημήτριος Χωματιανός, κρίνοντας μια υπόθεση διαζυγίου, ζητά από την ενάγουσα σύζυγο, που κατηγορεί τον σύζυγο της ως ομοφυλόφιλο, να δώσει όρκο. Την απόφαση του αυτή να ζητήσει την ορκοδοσία του διαδίκου και όχι την κατάθεση μαρτύρων, των οποίων τη θέση θα πάρει η ενάγουσα, ο Δημήτριος Χωματιανός δικαιολογεί, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τη γνωστή διαδικασία του σ υ κ ο φ α ν τ ι κ ο ύ κ α ι τελείου όρκου, αλλά για τον όρκο που ζητά ο δικαστής για να πεισθεί πλήρως, εφόσον η κατηγορία της συζύγου αφορά ένα ζήτημα που είναι δυνατόν να μην έχει γίνει γνωστό στην κοινότητα 2. Ανάλογη τακτική κρατά ο ίδιος ιεράρχης σε μια άλλη υπόθεση διαζυγίου, όπου ο σύζυγος κατηγορεί τη σύζυγο του για μοιχεία. Οι μαρτυρικές καταθέσεις δεν έχουν σημασία, όταν η κοινότητα δεν έχει άμεση γνώση της υπόθεσης. Έτσι ο Χωματιανός απορρίπτει την προσφορά των διαδίκων να ορκοδοτήσουν. Το διαζύγιο βγαίνει με δική του απόφαση 3. Στις υποθέσεις ηθών η εκκλησία εκφράζει κάτι περισσότερο από τη φήμη που διατρέχει την κοινόβια. Η εξέλιξη της χρήσης του όρκου ως διαδικασίας της δικαστηριακής πρακτικής δηλώνει την προσπάθεια προσαρμογής στη χριστιανική ηθική. Ωστόσο. ο ιδεολογικός έλεγχος του δεν γινόταν ούτε από την εκκλησία ούτε από την πολιτεία. Ο δικαστής όριζε το περιεχόμενο του όρκου που οι εκκλησιαστικές αρχές έπρεπε να τ ε λ ε σ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν, χωρίς να έχουν δυνατότητα επέμβασης στην ουσία της εκδικαζόμενης υπόθεσης. Οι αδυναμίες του πολιτικού δικαιοδοτικού συστήματος, που λειτουργούσε πλημμελώς ή και δεν λειτουργούσε καθόλου, έδωσε στην εκκλησία τη δυνατότητα να εφαρμόσει στις υποθέσεις που ήταν στη δικαιοδοσία της κατ' αρχήν, και γενικότερα στη συνέχεια, την κατάθεση υπό το βάρος επιτιμίου ή αφορισμού. II. ΓΟΥΝΛΡΙΔΗΣ 1. MM, τόμ. Α', αρ. 173, σελ. 392, Pit r a, αρ. 137, σελ Ό.π., αρ. 132, σελ

17 ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΛ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΛΣΤΙΙΡίν ΣΓΝΤΟΜΟΡΡΛΦΙΕΣ Β έ η, Γράμματα Μετεώρου, Ν. Βέη, Σερβικά και Βυζαντιακά γράμματα Μετειώρου, Βυζαντίς 2 (191 Ι), σελ Actes de Chilandar, L. Ρ e t i t - Β. Κ ο r a b 1 e ν, Actes de Chilandar, [Actes de l'athos Viz.. Vre m. 17 (1911), παράρτημα. (Ανατύπωση Άμστερνταμ 1975). Actes de Dionysiou, N. Oikonomidès, Actes de Dionysiou, Archives de l'athos IV, ΙΙαρίσι Actes de Docheiariou, N. Oikonomidès, Actes de Docheiariou, [Archives de l'athos XIIIJ, ΙΙαρίσι Actes d'esphigménou, J. Le fort, Actes d'esphigménou, [Archives de l'athos VI], ΙΙαρίσι Actes d'iviron, J. Lefort-N. Oikonomidès-Denise Papachrssanthou..., Actes d'iviron, I. Des origines au milieu du Xle siècle, [Archives de l'athos XIV], ΙΙαρίσι Actes de Kastamonitou, Ν. Ο i k ο n ο m i d è s, Actes de Kastamonitou, \ Archives de l'athos IXJ, ΙΙαρίσι Actes de Kutlumus, P. L e m e r 1 e, Actes de Kutlumus, [Archives de l'athos II], ΙΙαρίσι Actes de Lavra, P. Lemerle-N. Svoronos-A. Guillou- Denise Papachryssanthou, Actes de Lavra, [Archives de l'athos V, VIII, X, XII, Παρίσι 1970, 1977, 1979,1982. Actes de Saint Pantéléèmon, P. L e m e r 1 e - G. D a g r ο n - S. Ó i r k ο ν i c, Acles de Saint Pantéléèmon, [Archives de l'athos XII], Παρίσι Actes de Xéropotamou, J. Β ο m ρ a i re, Actes de Xéropotamou, [Archives de l'athos III], Παρίσι Actes de Zographou, W. Regel-E. Kurtz-B. Korablev, dictes de Zographou, [Actes de l'athos, Viz. Vrem. 13 (1907), παράρτημα 2. (Ανατύπωση Άμστερνταμ 1969). Darrouzès, Regesles, J. Darrouzès, Les regestes des actes du patriarcal de Constantinople. Les acles des patriarches, fase. V. Les regestes de 7377 à 1410, Παρίσι 1977, Fase. VI. Les regesles de 1377 à 1410, Παρίσι Grumel, Regestes, V. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Les actes des patriarches, fase. III. Les regestes de 1043 à 1206, Παρίσι Hunger Kresten, Register, H. Hunger- Ο. Kresten κ.ά.,das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 1. Teil, Edition und Übersetzung der Urkunden aus den Jahren , (CFHB 19/1), Βιέννη Laurent, Regestes, V. Laurent, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Les actes des patriarches, fase. IV. Les regestes de 1208 à 1309, Παρίσι Pitra, J. B. Pitra, Analecta sacra et classica. Spicilegio solesmensi parata, iuris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena, τόμ. ΣΤ', Παρίσι - Ρώμη 1891.

18

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!'

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!' Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΛΗ)!' Η Διονυσία Παπαχρυσάνθου στη μελέτη της για τον μοναχισμό στο Άγιον Όρος έχει αφιερώσει ένα κεφάλαιο στην ίδρυση της μονής του Ξηροποτάμου 1. Τα όσα ακολουθούν δεν

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Από την εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Το «Βατερλό»της ΑΤΕ * Ενώ χρωστούσε 800.000 ευρώ του επιδικάστηκε επιστροφή 150.000 ευρώ!!! Μπορεί στη συνείδηση των αγροτών και γενικότερα των πολιτών να επικρατεί η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 3/2014 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 3/2014 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/04/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 3/2014 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περίληψη: Ο συν.δημήτρης Τριανταφυλλίδης, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ύστερα από έγκληση του συν.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ 4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39-40) Ο Μιχαήλ Γ ως αρματοδρόμος στα ανάκτορα του Αγίου Μάμαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτηµα είναι µόνο συµβουλευτικό. Σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

38η ιδακτική Ενότητα ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 38η ιδακτική Ενότητα ΥΓΓΕΝΕΙΑ ΧΕΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ Παρατηρήσεις, χόλια, Επεξηγήσεις 1. υγγένεια το σηµείο αυτό χρήσιµο είναι ο µαθητής να γνωρίζει τους λόγους για τους οποίους είναι σηµαντική η γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις )

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 (Να απαντηθουν 4 από τις 6 ερωτήσεις ) ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Α. Ο λοχίας διερευνητής του Τ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union Quest. Quest

Co-funded by the European Union Quest. Quest 1 Καλωσορίσατε στο παιχνίδι "Δώσε το στον επόμενο". Co-funded by the European Union Ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί. Παίκτες Ηλικία 14-18 4-6 2 χρονών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Εξετάσεις με το Άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. (i) Ποια διαδικασία ακολουθείται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρίας την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) / το Συμβούλιο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρίας την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) / το Συμβούλιο Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2011 (02.12) (ΟR. en) 17580/11 LIMITE PI 170 COUR 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: αριθ. προηγ. εγγρ.: Θέμα : Προεδρίας την Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Προλογικό σημείωμα Καθηγητή Σ. Περράκη... Ευχαριστίες Συγγραφέα... Κυριότερες Συντομογραφίες... Σελ. ΙΧ ΧΙ ΧΙΧ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS)

* ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0059(CNS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0059(CNS) 29.3.2016 * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι βυζαντινολόγοι έχουν φροντίσει να παρασκευάσουν χρηστικά ((εργαλεία)) για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης

Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Εισαγωγή στην Κ.Δ. και ιστορία εποχής της Καινής Διαθήκης Μάθημα 6 : Σωτήριος Σ. Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΙ (Λουκάς-Πράξεις) 2 Ευαγγέλιο = χαρμόσυνη αγγελία

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος

ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ΟΙ 3 ΙΕΡΑΡΧΕΣ: Βασίλειος ο Μέγας Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός Ιωάννης ο Χρυσόστομος Ποιοί ήταν; Πού έζησαν; Τί έκαναν; Δρ. Χρυσόστομος Παπασπύρου 30 Ιανουαρίου 2015 Βασίλειος ο Μέγας (330-379) Ο Βασίλειος ο

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

583 KAJI. 122/96. E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3052,

583 KAJI. 122/96. E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3052, E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3052,19.4.96 583 KAJI. 122/96 Αριθμός 122 Οι περί Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1996, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/168-1/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ. Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/12/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2005 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ Π.Σ. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2005, στα επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

μας και την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειάς του στην κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, επαναλαμβάνοντας την ρητή εντολή απαγόρευσης της

μας και την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειάς του στην κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, επαναλαμβάνοντας την ρητή εντολή απαγόρευσης της ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΑΣ ΡΟΥΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 1/3/2017 Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για έρευνα οικογενειακής ιστορίας Λίκα Χαρίκλεια Κατσάκη Έκδοση Lica H. Catsakis 71 s. Chalon Dr. St. George, Utah 84770, U.S.A. URL: http://www.greekgenealogy.org E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 Αθήνα, 19-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8386/19-12-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 122/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2014 2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/30-07- Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Χρήστος Φιλίππου Τάξη: A2

Όνομα: Χρήστος Φιλίππου Τάξη: A2 Όνομα: Χρήστος Φιλίππου Τάξη: A2 1) Συγκριτική δραστηριότητα (Σπάρτη - Αθήνα): Κατάρτιση πίνακα στον οποίο να καταγράφονται ομοιότητες και διαφορές του αθηναϊκού και του σπαρτιατικού πολιτεύματος. Συγκριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0059(CNS) Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.6.2012 2011/0059(CNS) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26-38 Σχέδιο γνωμοδότησης Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/01/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περίληψη: Κρίνεται ομόφωναπειθαρχικά ελεγκτέος, ο εγκαλούμενος συν. Σωτήρης Καψώχας, ύστερα από έγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νομικά στο Design 2005-2006 Παπανδρέου Ευάγγελος dpsd02045@syros.aegean.gr 12/01/06 Τι ισχύει σήμερα Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ήδη από τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

[όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Αστικός Κώδικας [όπως ισχύει μετά το ν. 2447/1996] ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Άρθρο 1666 - Ποιοί υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση "Σε δικαστική συμπαράσταση υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Αυτό το παράρτημα είναι μόνο συμβουλευτικό. Σε μερικές περιπτώσεις αυτές οι διαδικασίες προτείνεται να αλλάζουν. Απευθύνεται πρωτίστως στους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ζωγράφων της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

ζωγράφων της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ Α Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 5 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 5 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 5 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 130(Ι)/2015 130(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ OΓΔΟΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ, το Άρθρο 146 του Συντάγματος προβλέπει ότι το Ανώτατο Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2009 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2009 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2009 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Tο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union Quest. Quest

Co-funded by the European Union Quest. Quest 1 Καλωσορίσατε στο παιχνίδι "Δώσε το στον επόμενο!" Co-funded by the European Union Ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί Παίκτες Ηλικία 14-18 4-6 2 Χρονών Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4093, 27/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 6. 11 του 1965 161 του 1989 228 του 1989 51(Ι) του 1999 134(Ι) του 1999 58(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #2: H Δ Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους Σχόλια για τα γεγονότα της προηγούμενης ενότητας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα