Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα"

Transcript

1 Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων»,

2 Κεφάλαιο 6: Structured Query Language (SQL)

3 Μια γλώσσα Βάσεων Δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει τα εξής: Δημιουργία της Βάσης Δεδομένων και των Σχεσιακών Δομών Υποστήριξη βασικών εργασιών διαχείρισης δεδομένων όπως η εισαγωγή, η τροποποίηση και η διαγραφή δεδομένων Η εκτέλεση απλών και σύνθετων ερωτήσεων στη Βάση Δεδομένων SQL Structured Query Language Data Definition Language (DDL) Για τον ορισμό της Β.Δ. και τον έλεγχο της πρόσβασης Data Manipulation Language (DML) Για την ανάκτηση και την ενημέρωση Δεδομένων

4 Data Manipulation

5 SELECT [DISTINCT ALL] {* [columnexpression [AS newname]] [,... ]} FROM TableName [alias] [,... ] [WHERE condition] [GROUP BY columnlist] [HAVING condition] [ORDER BY columnlist] SELECT καθορίζει ποιες στήλες (πεδία) θα συμπεριληφθούν στο αποτέλεσμα FROM καθορίζει του πίνακες που συμμετέχουν στο ερώτημα WHERE φιλτράρει τις εγγραφές με καθοριζόμενα κριτήρια (condition) GROUP ομαδοποιεί τις εγγραφές με βάση τα καθορισμένα πεδία (columnlist) HAVING φιλτράρει τις ομάδες με τα καθοριζόμενα κριτήρια (Condition) ORDER BY καθορίζει την ταξινόμηση του αποτελέσματος ως προς τα πεδία που καθορίζονται (columnlist)

6 Οι Πίνακες της Βάσης Δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδείγματα SELECT

7 Παράδειγμα 1: Ανάκτηση όλων των πεδίων (στηλών) όλων των εγγραφών του Πίνακα Staff SELECT staffno, fname, lname, position, sex, DOB, salary, branchno FROM Staff; ή SELECT * FROM Staff; Αποτέλεσμα

8 Παράδειγμα 2: Ανάκτηση συγκεκριμένων στηλών από όλες τις γραμμές SELECT staffno, fname, lname, salary FROM Staff; Αποτέλεσμα

9 Παράδειγμα 3: Χρήστη του DISTINCT Αποτέλεσμα Εμφάνιση των κωδικών ιδιοκτησιών που τις έχουν επισκεφτεί: SELECT propertyno FROM Viewing; Εμφάνιση των κωδικών ιδιοκτησιών που τις έχουν επισκεφτεί με απαλοιφή διπλότυπων: Αποτέλεσμα SELECT DISTINCT propertyno FROM Viewing;

10 Παράδειγμα 4: Υπολογιζόμενα Πεδία Εμφάνιση μηνιαίου μισθού: SELECT staffno, fname, lname, salary/12 FROM Staff; Ως Col4 εμφανίζεται το salary/12 μηνιαίος μισθός δηλαδή Εμφάνιση μηνιαίου μισθού με όνομα στήλης «monthly_salary»: SELECT staffno, fname, lname, salary/12 AS monthly_salary FROM Staff;

11 Παράδειγμα 5: Επιλογή γραμμών με κριτήριο Εμφάνιση υπαλλήλων με ετήσιο μισθό μεγαλύτερο από 10,000: SELECT staffno, fname, lname, position, salary FROM Staff WHERE salary > Στις εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται και οι τρεις λογικοί τελεστές AND, OR και NOT. Προτεραιότητα: Τελεστής Σημασία = Ίσο με <> ή!= Διάφορο > Μεγαλύτερο από >= Μεγαλύτερο ή ίσο από < Μικρότερο από <= Μικρότερο ή ίσο Πρώτα εκτελούνται οι παρενθέσεις Το ΝΟΤ προηγείται από τα AND Και OR To AND Προηγείται από το OR ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλό είναι να χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να εξαλείφουμε κάθε πιθανότητα λάθος στην προτεραιότητα εκτέλεσης των τελεστών Παράδειγμα: (salary > 10000) AND (position = MANAGER )

12 Παράδειγμα 6: Επιλογή γραμμών με σύνθετο κριτήριο Εμφάνιση καταστημάτων του Λονδίνου και της Γλασκώβης: SELECT * FROM Branch WHERE (city = London ) OR (city = Glasgow )

13 Παράδειγμα 7: Επιλογή γραμμών με σύνολο τιμών Εμφάνιση υπαλλήλων με θέση Manager ή Supervisor SELECT staffno, fname, lname, position FROM Staff WHERE position IN ( Manager, Supervisor ) Βολεύει όταν το κριτήριο είναι η ισότητα με 2-3 τιμές και πάνω. Διαφορετικά θα έπρεπε να γράψουμε μια σύνθετη έκφραση με χρήση του OR και αντίστοιχες ισότητες με τις τιμές Π.χ. (Position = Manager OR position = Supervisor )

14 Παράδειγμα 8: Επιλογή εγγραφών με ταίριασμα σε πρότυπο (pattern) Εμφάνιση ιδιοκτητών με διεύθυνση στη Γλασκόβη SELECT ownerno, fname, lname, address, telno FROM PrivateOwner WHERE address LIKE %Glasgow% Σύμβολο Σημασία % Κανένας ή περισσότεροι χαρακτήρες _ Ένας χαρακτήρας LIKE H% Να ξεκινάει από H LIKE H Να ξεκινάει από H και να έχει άλλα 3 γράμματα LIKE %e Να τελειώνει σε e LIKE %Glasgow% Να περιέχει οπουδήποτε τη λέξη Glasgow

15 Παράδειγμα 9: Επιλογή εγγραφών με κενό (NULL) πεδίο Εμφάνιση επισκέψεων στην ιδιοκτησία με κωδικό P4 που δεν έχουν σχόλιο SELECT clientno, viewdate FROM Viewing WHERE propertyno = PG4 AND comment IS NULL;

16 Παράδειγμα 10: Χρήση ORDER BY για ταξινόμηση αποτελέσματος Εμφάνιση στοιχείων προσωπικού ταξινομημένων ως προς το εισόδημα με φθίνουσα σειρά SELECT staffno, fname, lname, salary FROM Staff ORDER BY salary DESC;

17 Χρήση συναρτήσεων υπολογισμών Συνάρτηση COUNT SUM AVG MIN MAX Σημασία Μέτρησε πλήθος Άθροισμα Μέση τιμή Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Τις παραπάνω συναρτήσεις τις χρησιμοποιούμε στο SELECT τμήμα της ερώτησής μας

18 Παράδειγμα 11: Χρήση του COUNT Μέτρησε το πλήθος των ακινήτων προς ενοικίαση με ενοίκιο μεγαλύτερο από 350 SELECT COUNT(*) AS mycount FROM PropertyForRent WHERE rent > 350; Παράδειγμα 12: Χρήση του COUNT DISTINCT Μέτρησε το πλήθος των ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ακινήτων που τα είδαν πελάτες τον Μάιο SELECT COUNT(DISTINCT propertyno) AS mycount FROM Viewing WHERE viewdate BETWEEN 1-May-04 AND 31-May-04 ;

19 Παράδειγμα 12: Χρήση του COUNT και του SUM Μέτρησε το πλήθος των Διευθυντών και το άθροισμα των μισθών τους SELECT COUNT(staffNo) AS mycount, SUM(salary) AS mysum FROM Staff WHERE position = Manager ; Παράδειγμα 13: Χρήση των MIN, MAX, AVG Υπολόγισε τον ελάχιστο μισθό, μέγιστο μισθό και τη μέση τιμή όλων των μισθών SELECT MIN(salary) AS mymin, MAX(salary) AS mymax, AVG(salary) AS myavg FROM Staff;

20 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ GROUP BY Αν σε κάποια ερώτηση SQL επιθυμούμε την ομαδοποίηση των εγγραφών που θα επιστραφούν, χρησιμοποιούμε τη δήλωση GROUP BY. Οι στήλες που αναγράφονται στη δήλωση GROUP BY Ονομάζονται στήλες ομαδοποίησης. Όταν σε εάν ερώτημα SQL χρησιμοποιήσουμε GROUP BY τότε: Κάθε στήλη (πεδίο) που περιλαμβάνεται στο SELECT θα πρέπει να εμφανίζεται και στο GROUP BY εκτός κι αν συμμετέχει σε μια από τις συναρτήσεις SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT Κάθε στήλη που περιλαμβάνεται στο GROUP BY ΔΕΝ είναι απαραίτητο να εμφανίζεται και στο SELECT Αν το ερώτημα περιέχει και WHERE, ΠΡΩΤΑ εφαρμόζεται το WHERE για να φιλτράρει τις εγγραφές και ΜΕΤΑ εφαρμόζεται η ομαδοποίηση του GROUP BY.

21 Παράδειγμα 14: Χρήση του COUNT και του SUM Εύρεση για κάθε υποκατάστημα, του πλήθους υπαλλήλων που δουλεύουν σε αυτό και του αθροίσματος των μισθών τους. SELECT branchno, COUNT(staffNo) AS mycount, SUM(salary) AS mysum FROM Staff GROUP BY branchno ORDER BY branchno; Το ερώτημα ομαδοποιεί τις εγγραφές του πίνακα Staff ως προς το πεδίο branchno. Μετά για κάθε ομάδα (για κάθε τιμή του branchno) μετράει πόσες εγγραφές βρήκε (mycount) και αθροίζει τους μισθούς (mysum)

22 Παράδειγμα 15: Θέτοντας περιορισμούς στο GROUPING με το HAVING Για κάθε υποκατάστημα με ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ από 1 υπαλλήλους, βρες το συνολικό πλήθος των υπαλλήλων και το άθροισμα των μισθών τους. SELECT branchno, COUNT(staffNo) AS mycount, SUM(salary) AS mysum FROM Staff GROUP BY branchno HAVING COUNT(staffNo) > 1 ORDER BY branchno; Ουσιαστικά το ερώτημα είναι παρόμοιο με αυτό του Παραδείγματος 14 με τη διαφορά ότι πλέον εμφανίζουμε μόνο τα καταστήματα που έχουν πάνω από 1 υπάλληλο: HAVING COUNT(staffNo) >1. Όταν χρησιμοποιούμε HAVING, τα πεδία που εμφανίζονται στο HAVING πρέπει να εμφανίζονται και στο GROUP BY, διαφορετικά πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια αθροιστική συνάρτηση (COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG). Έτσι στο παράδειγμά μας, το staffno, δεν εμφανίζεται στο GROUP BY αλλά στο HAVING περιλαμβάνεται στην συνάρτηση COUNT, οπότε είναι έγκυρη η χρήση του. Το HAVING διαφέρει από το WHERE. Το WHERE φιλτράρει συγκεκριμένες εγγραφές, ενώ το HAVING δρα πάνω σε ομάδες που έχουν προκύψει με το GROUP BY.

23 ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - SUBQUERIES Μια ερώτηση SELECT Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό μιας άλλης ερώτησης SELECT. Τότε λέγεται ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ ή ΕΜΦΩΛΕΥΜΕΝΟ (nested) ΕΡΩΤΗΜΑ. Τα αποτελέσματα αυτού του «εσωτερικού» SELECT χρησιμοποιούνται στο «εξωτερικό» ερώτημα στο τμήμα WHERE ή στο τμήμα HAVING. Υπάρχουν ΤΡΕΙΣ τύποι υπο-ερωτημάτων: Υπο-ερώτημα τιμής (scalar subquery) - επιστρέφει ως αποτέλεσμα μια μοναδική τιμή Υπο-ερώτημα γραμμής (row subquery) επιστρέφει ως αποτέλεσμα μια μοναδική γραμμή με πεδία Υπο-ερώτημα πίνκαα (table subquery ) - επιστρέφει ως αποτέλεσμα πολλαπλές γραμμές (κάθε μια με τα πεδία της) - ένα πίνακα ουσιαστικά.

24 Παράδειγμα 16: Χρήση υπο-ερωτήματος τιμής (scalar subquery) Να εμφανιστούν τα στοιχεία των υπαλλήλων που εργάζονται στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό «163 Main St». SELECT staffno, fname, lname, position FROM Staff WHERE branchno = (SELECT branchno FROM Branch WHERE street = 163 Main St ); Υπο-ερώτημα Το υποερώτημα εδώ επιστρέφει τον κωδικό του καταστήματος που έχει διεύθυνση «163 Main St». Στη συνέχεια ο κωδικό αυτός χρησιμοποιείται στο WHERE του εξωτερικού (κύριου) ερωτήματος για να φιλτράρει μόνο τους υπάλληλους που εργάζονται στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. Το υποερώτημα εδώ έχει σαν αποτέλεσμα την τιμή «Β003» που είναι ο κωδικό καταστήματος της 163 Main St. Έτσι το αρχικό ερώτημα ουσιαστικά γίνεται: SELECT staffno, fname, lname, position FROM Staff WHERE branchno = Β003

25 Παράδειγμα 17: Χρήση υπο-ερωτήματος τιμής (scalar subquery) με αθροιστική συνάρτηση Να εμφανιστούν τα στοιχεία των υπαλλήλων που έχουν μισθό πάνω από το μέσο όρο και να εμφανιστεί για τον καθένα πόσο υπερβαίνει ο μισθός του τον Μ.Ο. SELECT staffno, fname, lname, position, salary (SELECT AVG(salary) FROM Staff) AS saldiff FROM Staff WHERE salary >(SELECT AVG(salary)FROM Staff); Υπο-ερώτημα Υπο-ερώτημα Το υποερώτημα εδώ επιστρέφει και στις δύο περιπτώσεις τον μέσο μισθό που είναι Στη συνέχεια το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιείται στο WHERE για να απομονώσει τους υπαλλήλους με μισθό πάνω από το Μ.Ο. και χρησιμοποιείται και στο SELECT για να υπολογιστεί η διαφορά μισθού Μ.Ο. Το ερώτημα λοιπόν είναι σα να γράφουμε: SELECT staffno, fname, lname, position, (salary 17000) AS saldiff FROM Staff WHERE salary > 17000; ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένα υποερώτημα χρησιμοποιείται σε έκφραση (πχ σύγκριση) πρέπει ν εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της : salary >(SELECT AVG(salary)FROM Staff), όχι SELECT AVG(salary)FROM Staff) < salary;

26 Παράδειγμα 18: Χρήση υπο-ερωτήματος που επιστρέφει σύνολο τιμών Να εμφανιστούν τα στοιχεία ακινήτων που τα χειρίζονται υπάλληλοι του καταστήματος με διεύθυνση «163 Main St» SELECT propertyno, street, city, postcode, type, rooms, rent FROM PropertyForRent WHERE staffno IN (SELECT staffno FROM Staff Υποερώτημα 1 WHERE branchno = (SELECT branchno FROM Branch WHERE street = 163 Main St )); Υποερώτημα 2 Εδώ έχουμε δύο υποερωτήματα: Το υποερώτημα 2 είναι εμφωλευμένο στο υποερώτημα 1 που είναι εμφωλευμένο στο κυρίως ερώτημα. Το υποερώτημα 2 επιστρέφει μια τιμή: τον κωδικό του καταστήματος που βρίσκεται στην «163 Main St». Το υποερώτημα 1 χρησιμοποιεί αυτή την τιμή για να επιστρέψει το σύνολο των κωδικών των υπαλλήλων που εργάζονται στο συγκεκριμένο κατάστημα. Τέλος το κυρίως ερώτημα χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα του υποερωτήματος 1 για να εμφανίσει τα στοιχεία των ακινήτων που χειρίζονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Η λέξη κλειδί ΙΝ που χρησιμοποιεί το κυρίως ερώτημα χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε αν μια τιμή περιλαμβάνεται σε ένα σύνολο τιμών.

27 Παράδειγμα 19: Χρήση του ANY / SOME Να εμφανιστούν τα στοιχεία των υπαλλήλων που έχουν μισθό μεγαλύτερο από τουλάχιστον έναν από τους υπαλλήλους του καταστήματος με κωδικό «BOO3». SELECT staffno, fname, lname, position, salary FROM Staff WHERE salary > SOME (SELECT salary FROM Staff WHERE branchno = B003 ); Εδώ το υποερώτημα επιστρέφει τους μισθούς των υπαλλήλων του καταστήματος με κωδικό «BOO3». Στη συνέχεια το κυρίως ερώτημα χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για να απομονώσει τους υπαλλήλους με μισθό μεγαλύτερο από τουλάχιστον ένα από τα αποτελέσματα του υποερωτήματος.

28 Παράδειγμα 20: Χρήση του ALL Να εμφανιστούν τα στοιχεία των υπαλλήλων που έχουν μισθό μεγαλύτερο από όλους τους υπαλλήλους του καταστήματος με κωδικό «BOO3». SELECT staffno, fname, lname, position, salary FROM Staff WHERE salary > ALL (SELECT salary FROM Staff WHERE branchno = B003 ); Και εδώ το υποερώτημα επιστρέφει τους μισθούς των υπαλλήλων του καταστήματος με κωδικό «BOO3». Στη συνέχεια το κυρίως ερώτημα χρησιμοποιεί αυτά τα αποτελέσματα για να απομονώσει τους υπαλλήλους με μισθό μεγαλύτερο από όλα τα αποτελέσματα του υποερωτήματος.

29 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Όλα τα παραδείγματα που είδαμε μέχρι τώρα περιλάμβαναν μόνο έναν Πίνακα. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Για να συνδυάσουμε στήλες από περισσότερους από έναν πίνακες πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πράξη JOIN. Η SQL Join συνδυάζει πληροφορία από δύο πίνακες σχηματίζοντας ζεύγη εγγραφών που ταιριάζουν. Τα ζευγάρια εγγραφών που αποτελούν τον νέο πίνακα είναι αυτά που στις συνδεόμενες στήλες των δύο πινάκων έχουν ίδιες τιμές. Για να κάνουμε ένα JOIN περιλαμβάνουμε δύο ή περισσότερους πίνακες στο σκέλος FROM του ερωτήματός μας χωρίζοντάς τους με κόμμα. Στο τμήμα WHERE του ερωτήματος βάζουμε τα ζεύγη πεδίων ως προς τα οποία θα γίνει το JOIN.

30 Παράδειγμα 21: Απλό JOIN Να εμφανιστούν τα στοιχεία των πελατών που έχουν δει κάποιο ακίνητο. Να εμφανιστεί και ο κωδικός του ακινήτου και τυχόν σχόλιο που έγινε. SELECT c.clientno, fname, lname, propertyno, comment FROM Client c, Viewing v WHERE c.clientno = v.clientno; Τα στοιχεία των επισκέψεων είναι αποθηκευμένα στον Πίνακα Viewing. Το όνομα και το επώνυμο του πελάτη όμως δεν υπάρχει στον Πίνακα Viewing αλλά στον Client. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε με JOIN τους δύο πίνακες στο κοινό τους Πεδίο ClientNo (WHERE c.clientno = v.clientno). Προσέξτε ότι στο FROM έχουμε βάλει ψευδώνυμα (ALIASES) για τους δύο πίνακες ώστε να χρησιμοποιούμε τα πιο σύντομα ονόματα (c και v, αντί για Client και Viewing) και ότι στο SELECT χρησιμοποιούμε και το όνομα του πίνακα μπροστά από το πεδίο στην περίπτωση που το πεδίο υπάρχει και στους δύο Πίνακες (c.clientno)

31 Παράδειγμα 22: JOIN και ταξινόμηση αποτελεσμάτων Για κάθε κατάστημα της εταιρίας εμφάνισε τον κωδικό και το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που διαχειρίζονται ακίνητα, και τους κωδικούς των ακινήτων που διαχειρίζονται. Ταξινόμησε τα αποτελέσματα ως προς το κατάστημα, τον υπάλληλο και το ακίνητο. SELECT s.branchno, s.staffno, fname, lname, propertyno FROM Staff s, PropertyForRent p WHERE s.staffno = p.staffno ORDER BY s.branchno, s.staffno, propertyno;; Ο Πίνακας PropertyForRent έχει τα στοιχεία των ακινήτων και τον κωδικό του υπαλλήλου που διαχειρίζεται το καθένα. Τα στοιχεία των υπαλλήλων είναι αποθηκευμένα στον Πίνακα Staff. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε JOIN στους δύο Πίνακες ως προς το κοινό Πεδίο staffno. Στη συνέχεια ταξινομούμε τα αποτελέσματα με ORDER BY.

32 Παράδειγμα 23: JOIN τριών Πινάκων Για κάθε κατάστημα της εταιρίας εμφάνισε τον κωδικό και το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που διαχειρίζονται ακίνητα, συμπεριλαμβάνοντας και την πόλη του κάθε καταστήματος και τον κωδικό του ακινήτου που διαχειρίζεται κάθε υπάλληλος. SELECT b.branchno, b.city, s.staffno, fname, lname, propertyno FROM Branch b, Staff s, PropertyForRent p WHERE b.branchno = s.branchno AND s.staffno = p.staffno ORDER BY b.branchno, s.staffno, propertyno; Εδώ τα στοιχεία που θέλουμε είναι διασκορπισμένα σε τρείς Πίνακες. Στον Branch τα στοιχεία των καταστημάτων, στον Staff των υπαλλήλων και στον PropertyforRent των ακινήτων. Από τον PropertyForRent παίρνουμε τον κωδικό του υπαλλήλου που διαχειρίζεται το ακίνητο και με JOIN με τον πίνακα Staff βρίσκουμε τα στοιχεία του (κωδικό, επώνυμο, όνομα). Επίσης από τον πίνακα των υπαλλήλων έχουμε τον κωδικό του καταστήματος που δουλεύει ο καθένας οπότε με JOIN με τον πίνακα Branch παίρνουμε και την Πόλη του καταστήματος.

33 OUTER JOINS Όπως είδαμε το JOIN δημιουργεί ζεύγη εγγραφών δύο πινάκων με βάση κάποια κοινά πεδία. Θα επιστραφούν μόνο οι εγγραφές που το «ταίριασμα» πέτυχε. Υπάρχει περίπτωση όμως να θέλουμε να κρατήσουμε και τις εγγραφές του ενός από τους δύο Πίνακες ή και των δύο που δεν ταίριαξαν στην σύγκριση Πεδίων. Τότε χρησιμοποιούμε το OUTER JOIN.

34 Παράδειγμα 24: LEFT JOIN Εμφάνισε όλα τα στοιχεία των καταστημάτων και επιπλέον για κάθε κατάστημα τα στοιχεία των ακινήτων που βρίσκονται στην ίδια πόλη. SELECT b.*, p.* FROM Branch1 b LEFT JOIN PropertyForRent1 p ON b.bcity = p.pcity;; Εδώ χρειαζόμαστε ένα JOIN ανάμεσα στους πίνακες Branch και PropertyForRent. Ένα απλό JOIN όμως ΔΕ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕ τα καταστήματα που δεν υπάρχει κανένα ακίνητο στην πόλη τους αφού δε θα έβρισκε ταιριαστή εγγραφή στον πίνακα PropertyForRent. Έτσι αντί για απλό JOIN χρησιμοποιούμε LEFT JOIN ώστε να εμφανιστούν οπωσδήποτε ΟΛΕΣ οι εγγραφές καταστημάτων και για όσες από αυτές ικανοποιείται η συνθήκη του JOIN να εμφανιστούν και τα ακίνητα της ίδιας πόλης.

35 Παράδειγμα 25: RIGHT JOIN Εμφάνισε όλα τα στοιχεία των ακινήτων και επιπλέον για κάθε ακίνητο τυχόν κατάστημα που βρίσκεται στην ίδια πόλη. SELECT b.*, p.* FROM Branch1 b RIGHT JOIN PropertyForRent1 p ON b.bcity = p.pcity;; Εδώ χρειαζόμαστε ένα JOIN ανάμεσα στους πίνακες Branch και PropertyForRent. Ένα απλό JOIN όμως ΔΕ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕ τα ακίνητα που δεν υπάρχει κατάστημα στην πόλη τους αφού δε θα έβρισκε ταιριαστή εγγραφή στον πίνακα PropertyForRent. Έτσι αντί για απλό JOIN χρησιμοποιούμε RIGHT JOIN ώστε να εμφανιστούν οπωσδήποτε ΟΛΕΣ οι εγγραφές ακινήτων και για όσες από αυτές ικανοποιείται η συνθήκη του JOIN να εμφανιστούν και τα καταστήματα της ίδιας πόλης.

36 Παράδειγμα 26: FULL JOIN Εμφάνισε όλα τα στοιχεία των ακινήτων και καταστημάτων που βρίσκονται στην ίδια πόλη και επιπλέον τυχόν ακίνητα και καταστήματα που δεν ταιριάζει η πόλη τους. SELECT b.*, p.* FROM Branch1 b FULL JOIN PropertyForRent1 p ON b.bcity = p.pcity;; Ακίνητο χωρίς κατάστημα στην ίδια πόλη Κατάστημα χωρίς ακίνητο στην ίδια πόλη Εδώ θέλουμε να εμφανιστούν όλες οι εγγραφές και των δύο πινάκων ακόμη και αν δεν ικανοποιούν το κριτήριο του JOIN. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα FULL JOIN

37 Ασκήσεις Να γράψετε τα ερωτήματα SQL που υλοποιούν τα παρακάτω: 1. Εμφάνισε τα στοιχεία των υπαλλήλων που είναι άνδρες. 2. Εμφάνισε τα στοιχεία των γυναικών υπαλλήλων με θέση «Manager» 3. Εμφάνισε τα στοιχεία των υπαλλήλων με έτος γέννησης μεγαλύτερο ή ίσο από το Εμφάνισε τα στοιχεία των διαμερισμάτων που βρίσκονται στη Γλασκώβη (Glasgow). 5. Εμφάνισε τον αριθμό των ανδρών και των γυναικών που εργάζονται σε όλη την εταιρία 6. Εμφάνισε για κάθε κατάστημα της εταιρίας των αριθμό των ανδρών και των γυναικών που εργάζονται 7. Εμφάνισε τα στοιχεία των ακινήτων που είναι διαμερίσματα (τύπος = Flat) 8. Εμφάνισε τον αριθμό των διαμερισμάτων και των μονοκατοικιών που διαχειρίζεται η εταιρία 9. Εμφάνισε τις μονοκατοικίες που διαχειρίζεται η εταιρία (type = House) κατά φθίνουσα σειρά ενοικίου 10.Εμφάνισε τη μέση τιμή ενοικίου για τα διαμερίσματα 11.Εμφάνισε τη μέση τιμή ενοικίου για τα διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες (με ένα ερώτημα) 12.Εμφάνισε τα στοιχεία των ακινήτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη με επώνυμο «Farrel» 13.Εμφάνισε τα στοιχεία των ακινήτων που επιβλέπει η υπάλληλος με επώνυμο «Beech» 14.Εμφάνισε τα στοιχεία των ακινήτων που ικανοποιούν τους περιορισμούς του πελάτη με επώνυμο «Kay» και όνομα «John». 15.Εμφάνισε τη διεύθυνση, την πόλη, τον τύπο και το ενοίκιο των ακινήτων που έχει δει η πελάτης Aline Stweart.

38 Πηγές: Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management Thomas Connolly Carolyn Begg Βάσεις Δεδομένων, ΤΕΕ Β Τάξη, 1 ος Κύκλος, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Σ. Παλαμάς, Β. Φερεντίνος, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2017 Άσκηση 5: Απαντήσεις στις Ασκήσεις Structured Query

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Άσκηση 5: Απαντήσεις στις Ασκήσεις Structured Query Language

Διαβάστε περισσότερα

GROUP BY, HAVING, COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG, ROLLUP.

GROUP BY, HAVING, COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG, ROLLUP. SQL: Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης GROUP BY, HAVING, COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG, ROLLUP Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2016 1 / 56 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή, γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.1: Structured Query Language - 1 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.1: Structured Query Language - 1 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.1: Structured Query Language - 1 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL Βασικές πράξεις Πράξεις συνόλων Συνενώσεις Συναθροιστικές συναρτήσεις Ομαδοποιήσεις 10/4/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα στην SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 1 / 31 Η ανάγκη για υποερώτημα Ποιος υπάλληλος παίρνει το μεγαλύτερο μισθό; Αν ξέραμε το μεγαλύτερο μισθό, πχ 2000, θα γράφαμε:

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL αποτελείται από δύο υποσύνολα, τη DDL και τη DML.

Η SQL αποτελείται από δύο υποσύνολα, τη DDL και τη DML. Κεφάλαιο 5 Η γλώσσα SQL 5.1 Εισαγωγή Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) είναι η πιο διαδεδομένη διαλογική γλώσσα ερωταπαντήσεων που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του χρήστη με σχεσιακές ΒΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II SQL Ερωτήματα ομαδοποίησης και συνάθροισης Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα SQL Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βάση δεδομένων company Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Απλά υποερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 3: Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα)

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η γλώσσα SQL Η SQL αποτελείται από: DDL (Data Definition Language)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων SQL DML Σχεσιακοί Τελεστές Τελεστές Συνόλων Ανάκτηση με NULLs Συνδέσεις-Συνενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015

Βάσεις Δεδομένων. Εργαστήριο ΙV. Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙV Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2014-2015 2 Σκοπός του 4 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων σύνδεσης η μελέτη ερωτημάτων συνάθροισης 3 Εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples ΙΙ Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL(DML) - Query Example 1 Query:1 Βρείτε τα ονόματα των έργων που δεν αφορούν το τμήμα research

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL

Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Τρίτο 1 Περιεχόμενα Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Συνένωση Συναθροιστικές Συναρτήσεις Ομαδοποίηση Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Εισαγωγή στη MySQL Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η MySql Είναι ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL. Συνένωση Σχέσεων στην SQL2 (3) Συνένωση Σχέσεων στην SQL2. (Join Relations Feature in SQL)

Περιεχόμενα. Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL. Συνένωση Σχέσεων στην SQL2 (3) Συνένωση Σχέσεων στην SQL2. (Join Relations Feature in SQL) Περιεχόμενα Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Παύλος Εφραιμίδης Προχωρημένα Ερωτήματα SQL Συνένωση Συναθροιστικές Συναρτήσεις Ομαδοποίηση Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Τρίτο 1 Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model SQL Μαθ. #11 Ε-R Model for a COMPANY database The COMPANY relational database schema A relational database instance of the COMPANY schema SQL Μια γλώσσα σχεσιακής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας Structured Query Language (SQL) Δρ. Καρβούνης Ευάγγελος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας 1 / 97 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά σχόλια και παρατηρήσεις 2 Απλά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 2 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: Η μελέτη ερωτημάτων σε μία μόνο σχέση. Εξετάζουμε τους τελεστές επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο SQLΜέρος Α Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 6: SQL (Συζεύξεις, Εμφώλευση, Ομαδοποίηση) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 6: SQL (Συζεύξεις, Εμφώλευση, Ομαδοποίηση) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 6: SQL (Συζεύξεις, Εμφώλευση, Ομαδοποίηση) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συναθροίσεις

Κεφάλαιο 9 Συναθροίσεις Κεφάλαιο 9 Συναθροίσεις Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν ερωτήματα συνάθροισης χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις MAX, MIN, AVG, SUM και COUNT. Θα παρουσιαστεί η χρήση της ομαδοποίησης εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Οδηγίες Μέρος 1: Απαντήστε κάθε ερώτηση. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων της Oracle για τις επιχειρήσεις; Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Oracle δίνει

Διαβάστε περισσότερα

SQL Data Manipulation Language

SQL Data Manipulation Language SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects τα οποία παράγουν συμβατές σχέσεις γενική μορφή: subselect {union [all] subselect} περιορισμός: τα subselects δεν μπορούν να περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι SQL Μέρος 2 ο. Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Βάσεις Δεδομένων Ι SQL Μέρος 2 ο. Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Βάσεις Δεδομένων Ι - 04 SQL Μέρος 2 ο Φώτης Κόκκορας (MSc/PhD) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας Ερωτήματα Πολλαπλών Σχέσεων (multi-relation queries) Θα διαπιστώσετε στην πορεία ότι τα περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 4 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων Εκτέλεση ερωτημάτων SQL στην Βάση Δεδομένων BHMA 1. Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN

DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Περισσότερα για τα απλά ερωτήματα SQL DISTINCT, LIKE, NULL, AND, OR, BETWEEN Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 66 Σκοπός του μαθήματος Αποκλείσετε διπλοεγγραφές από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Query by Example QBE Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Άλλες Πράξεις Θεωρίας Συνόλων

Κεφάλαιο 10 Άλλες Πράξεις Θεωρίας Συνόλων Κεφάλαιο 10 Άλλες Πράξεις Θεωρίας Συνόλων Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η πράξη της διαίρεσης. Στο κομμάτι των ασκήσεων θα γίνει συνολική επισκόπηση ερωτημάτων που εμπλέκουν πράξεις συνόλων.

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1)

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 7 Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων Ενότητα 9-10: SQL ερωτήματα επιλογής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT.

DELETE, UPDATE, INSERT. Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 88 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση δεδομένων και την ενημέρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL (συνέχεια) Φωλιασμένες υπο-ερωτήσεις Δημιουργία όψεων Πράξεις ενημέρωσης και περιορισμοί 1/5/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Από το

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT

DELETE, UPDATE, INSERT Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 103 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 10: Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙI Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 3 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων επιλογής, προβολής και απλών συνδέσεων σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οψεις (VIEWS) στην SQL Η εντολή CREATE VIEW Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά για τις όψεις 2 Οψεις και συζεύξεις 3 Επιπλέον χρήση των όψεων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μοντέλο Οντοτήτων -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL ΗΥ360 - ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL ΛΙΛΙΤΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE 2 Μια γλώσσα επερωτήσεων για τη διαχείριση Σχεσιακών Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ερωτήματα επιλογής SQL, σύζευξη, διάζευξη, NULL, ταίριασμα κειμένου Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 16: SQL DML III

Lecture 16: SQL DML III Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 16: SQL DML III SQL Structured Query Language (Chapter 8.5.5-8.6, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 5 21/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος , Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 5 21/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 5 21/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 10η: SQL Μέρος 3ο Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΥ360 - ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ SQL SQL SQL - STRUCTURED QUERY LANGUAGE 2 Μια γλώσσα επερωτήσεων για τη διαχείριση Σχεσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε βασικά και σύνθετα ερωτήματα της SQL. Τα ερωτήματα θα υποβληθούν στην βάση δεδομένων DVDclub που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στην SQL DML SELECT, FROM, WHERE,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Select Introduction Group By Join Aliases.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (3)

Παράδειγμα Select Introduction Group By Join Aliases.. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (3) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγή στη MySQL (3) ER Σχεσιακό Create Tables 1/4 CREATE TABLE student( name VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, lastname VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, AM INT(5)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Η γλώσσα SQL

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ενημέρωση βάσης δεδομένων με τις εντολές INSERT, DELETE, UPDATE Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δένδρο Επερώτησης (Query Tree) Δένδρο Επερώτησης (Query Tree) Είναι μια δενδρική δομή που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 12: SQL και πολιτισμικά δεδομένα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 5: Κανονικοποίηση Πλεονασμός Δεδομένων Πλεονασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Ε) Εισαγωγή στην υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων (Ε) Εισαγωγή στην υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων Βάσεις Δεδομένων (Ε) Εισαγωγή στην υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων Εισαγωγή στη χρήση της γλώσσας SQL και στον προγραμματισμό εφαρμογών βάσεων δεδομένων Θα χρησιμοποιήσουμε το Σχεσιακό Σύστημα (προϊόν)

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 14: SQL DML I

Lecture 14: SQL DML I Department of Computer Science University of Cyprus EPL342 Databases Lecture 14: SQL DML I SQL Structured Query Language (Chapter 8.4, Elmasri-Navathe 5ED) ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl342

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΑΤΡΑΠΟΝ ΕΠΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΝ Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 1 / 30 Σκοπός του μαθήματος Εκτελείτε ερωτήματα ανάσυρσης δεδομένων από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Όψεις (views) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 97

1 / 97 Τα πρώτα ερωτήματα SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 97 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά σχόλια και παρατηρήσεις 2 Απλά ερωτήματα προβολής, επιλέγοντας στήλες από ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) II. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 14: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) II. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 14: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) II Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Συνενώσεις με Καρτεσιανό Γινόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Πίνακας Πεδίο Τύπος Κύριο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα οντοτήτων Ξένο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα δεδομένων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2 ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ CHAR(5) ΟΝΟΜΑ VARCHAR(20)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 150

1 / 150 Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 150 Περιεχόμενα 1 Γενικά για τη σύζευξη πινάκων 2 Καρτεσιανό γινόμενο και θ σύζευξη 3 Φυσική σύζευξη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 105

1 / 105 Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 105 Περιεχόμενα 1 Γενικά για τη σύζευξη πινάκων 2 Καρτεσιανό γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Ορισμός Βάσης Δεδομένων Δομή Περιορισμοί

Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Ορισμός Βάσης Δεδομένων Δομή Περιορισμοί Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Βασικές πράξεις της Σχεσιακής Αλγεβρας Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Ορισμός Βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 7: Transactions (Συναλλαγές) Ο λόγος που αναπτύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Foreign key, Index, DML Ερωτήµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Foreign Key... 1 Index... 4 DML Ερωτήµατα... 6 INSERT...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) θεωρητικές Γλώσσες Ερωτήσεων (Formal Query Languages): Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Θεωρίας Συνόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2)

Εργαστήριο βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στη MySQL (2) Εργαστήριο βάσεων δεδομένων Εισαγωγή στη MySQL (2) Παράδειγμα - ER Παράδειγμα-Σχεσιακό Παράδειγμα Δημιουργία Πινάκων CREATE TABLE student( name VARCHAR(25) DEFAULT 'unknown' NOT NULL, lastnamevarchar(25)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Ερωτήματα SQL με σύζευξη πινάκων Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης MYSQL PHP ADVANCED. Χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη

Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης MYSQL PHP ADVANCED. Χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη Αντώνης Χρυσόπουλος Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης MYSQL PHP ADVANCED Χέρι χέρι με τον Καρατζαφέρη Τα μάθατε καλέ κυρία? 1. Ψευδώνυμα Πινάκων 2. Ένωση Πίνακα με τον εαυτό του 3. Ομαδοποίηση 4.

Διαβάστε περισσότερα

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT ΣΥΒΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Σύβακας Σταύρος ΠΕ19,MSc. IT Εισαγωγή Τα ερωτήματα (queries) είναι μία από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που προφέρει ένα Σ%Β% αφού επιτρέπουν: Ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων στην επιθυμητή μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 7β: SQL (Πρακτική Εξάσκηση 1) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 7β: SQL (Πρακτική Εξάσκηση 1) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 7β: SQL (Πρακτική Εξάσκηση 1) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ MYSQL

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ MYSQL Αντώνης Χρυσόπουλος Χριστίνα Αυδίκου Στέλιος Μόσχογλου Θεοδόσης Σουργκούνης ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ MYSQL MySQL For Pros Διαλέχτε, καλέ κυρία, Διαλέχτε 1. Ταξινόμηση 2. Περιορισμοί 3. Τελεστές LIKE, IN, BETWEEN

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αντικείμενα: Βάσεις δεδομένων, σχέσεις μεταξύ πινάκων, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Αντικείμενα: Βάσεις δεδομένων, σχέσεις μεταξύ πινάκων, ερωτήματα, φόρμες και αναφορές. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διδάσκων: Δρ. Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Πληροφορική ΙI (εργαστήριο) Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εαρινό εξάμηνο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις Σχεσιακό λογισμό (πλειάδων): δηλωτικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Η γλώσσα SQL Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Η Πράξη της Συνένωσης

Κεφάλαιο 7 Η Πράξη της Συνένωσης Κεφάλαιο 7 Η Πράξη της Συνένωσης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιασθεί η χρήση εσωτερικών και εξωτερικών συνενώσεων στην απάντηση ερωτημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς πίνακες. Προαπαιτούμενη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα