ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ Δ/ΝΗ 18 Η ΣΕΛ.ΟΙΚ.ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Γ Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Δ/ΝΗ 33 Η ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Δ, Ε Δ/ΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Π..Σ. ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας Αθήνα Πληροφορίες : Παράρτημα III ΠΡΟ: Ως Π.Δ. Fax : ΘΕΜΑ ΦΕΣ : Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο. : α)η αριθμ. Δ19Α ΕΞ 2012/ ΑΤΟ «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο» β)η αριθμ. Δ19Α / ΔΤΟ με την οποία κοινοποιήθηκε η ανωτέρω α) σχετική Απόφαση γ)η αριθμ. Δ19Α / ΕΔΤΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή του υστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο πλαίσιο της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού υστήματος Σελωνείων ICISnet» δ)η αριθμ. Δ19Α ΕΞ2013/ ΔΤΟ «Ηλεκτρονική Τποβολή των Τποστηρικτικών της Διασάφησης Εξαγωγής εγγράφων» ε συνέχεια της έκδοσης της ανωτέρω σχετικής ΑΤΟ σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για την απλουστευμένη διασάφηση και τη διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο και τις οδηγίες που ακολούθησαν όσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης των αδειών αυτών, παρέχονται με την παρούσα ΕΔΤΟ ειδικότερες οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία από το στάδιο υποβολής της διασάφησης/γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής μέχρι το στάδιο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και εκτύπωσης του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής. ημειώνεται ότι η διαδικασία και οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξόδου είναι ακριβώς οι ίδιες όπως και στη συνήθη διαδικασία της εξαγωγής. Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις εφοδιασμών και ΚΑΕ οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή.

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ I. ΑΠΛΟΤΣΕΤΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 2 Διατυπϊςεισ Εξαγωγισ ςτθν Απλουςτευμζνθ Διαδικαςία 2 Α. Διαδικαςία απλουςτευμζνθσ διαςάφθςθσ (τφπου C- εμπόρευμα ςτο Σελωνείο) 2 1.Άφιξη και προςκόμιςη των εμπορευμάτων 2 2α.Τποβολή / Επαλήθευςη διαςάφηςησ εξαγωγήσ τφπου C 2 2β. Τποβολή / Επαλήθευςη ςυμπληρωματικήσ διαςάφηςησ τφπου Τ 4 Β. Διαδικαςία εκτελωνιςμοφ ςτον οριηόμενο από τον εξαγωγζα τόπο 6 α. υμπλήρωςη τησ Θζςησ 30 Σόποσ Εμπορευμάτων 6 β. υμπλήρωςη πεδίου «Αποτελζςματα ελζγχου» 6 γ. Χρόνοσ Τποβολήσ 6 δ. Εμπορεφματα που εμπίπτουν ςε Απαγορεφςεισ Περιοριςμοφσ 6 ε. Εξαγωγή που ακολουθείται από καθεςτϊσ Κοινήσ/Κοινοτικήσ Διαμετακόμιςησ 6 1. Τποβολή / Επαλήθευςη διαςάφηςησ εξαγωγήσ τφπου Α 7 2α. Τποβολή / Επαλήθευςη απλουςτευμζνησ διαςάφηςησ εξαγωγήσ τφπου C 8 2β. Τποβολή ςυμπληρωματικήσ διαςάφηςησ τφπου Τ 9 3.Καταχϊρηςη των προσ εξαγωγή εμπορευμάτων ςτα λογιςτικά βιβλία του κατόχου τησ άδειασ 9 3α. Τποβολή/ Επαλήθευςη Γνωςτοποίηςησ λογιςτικήσ εγγραφήσ τφπου R 9 3β.Τποβολή Ανακεφαλαιωτικήσ Διαςάφηςησ τφπου Η 9 Γ. Διευκρινίςεισ- Επιςθμάνςεισ Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ (ΑΕΟ) Επαλήθευςη Διαςάφηςησ/ Γνωςτοποίηςησ Λογιςτικήσ Εγγραφήσ Προδιαγραφζσ υνοδευτικοφ Εγγράφου Εξαγωγήσ (.Ε.Ε.) Διόρθωςη- Ακφρωςη Διαςαφήςεων Σμηματική Ζξοδοσ των Εμπορευμάτων φράγιςη 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 12 Απλουςτευμζνθ διαδικαςία εξαγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που διακινείται μζςω δικτφου αγωγϊν 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 13 Παρακολοφκθςθ Διαχείριςθ των υποβαλλόμενων διαςαφιςεων/γνωςτοποιιςεων λογιςτικϊν εγγραφϊν 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 14 Απόδειξθ τθσ προτιμθςιακισ καταγωγισ ι τθσ ελεφκερθσ κυκλοφορίασ των εμπορευμάτων (A.TR) 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 14 Σελωνειακά Οικονομικά Αναςταλτικά Κακεςτϊτα-Δειγματολθψία 14 Α. Σελειοποίηςη προσ επανεξαγωγή 14 Β. Δειγματοληψία 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 15 Εκ των υςτζρων ζλεγχοι- Κυρϊςεισ 15 Α. Εκ των υςτζρων ζλεγχοι 15 Β. Κυρϊςεισ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 15 Εφεδρικι διαδικαςία 15 Α) Εφεδρική διαδικαςία λόγω μη διαθεςιμότητασ του ηλεκτρονικοφ ςυςτήματοσ του ςυναλλαςςόμενου 15 Β)Εφεδρική διαδικαςία ςτο τελωνείο εξαγωγήσ λόγω μη διαθεςιμότητασ του ηλεκτρονικοφ ςυςτήματοσ των τελωνειακϊν αρχϊν 16 II. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ 18 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι 21 Τποχρεωτικζσ θζςεισ ανά τφπο Διαςάφηςησ Εξαγωγήσ/Λογιςτικήσ Εγγραφήσ 21 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ Εναλλακτικό υνοδευτικό Ζγγραφο 23 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ Εναλλακτικό υνοδευτικό Ζγγραφο 24 Κατάλογοσ Ειδϊν 24 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ 25 Σηλζφωνα πληροφοριϊν ανά τελωνειακό αντικείμενο 25

3 I. ΑΠΛΟΤΣΕΤΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 Διατυπώσεις Εξαγωγής στην Απλουστευμένη Διαδικασία Οι διατυπώσεις που τηρούνται στο τελωνείο εξαγωγής, στις περιπτώσεις χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών, ανάλογα με το είδος της απλούστευσης, αναλύονται κατωτέρω: Α. Διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης (τύπου C- εμπόρευμα στο Σελωνείο) Η συγκεκριμένη μορφή απλούστευσης δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο απλουστευμένη διασάφηση με τη μορφή ελλιπούς, στην οποία δε συμπληρώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στη συνήθη διαδικασία. 1.Άφιξη και προσκόμιση των εμπορευμάτων Η διαδικασία αρχίζει πάντα με την υποχρέωση του εξαγωγέα όταν υποβάλλει διασάφηση εξαγωγής, να προσκομίζει το, δηλωθέν προς εξαγωγή, εμπόρευμα στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο το τελωνείο ορίζει ή εγκρίνει κατά περίπτωση (άρθρα 4 σημείο 19 και αρθρ.63 Καν. ΕΟΚ 2913/92). Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση που περιγράφεται στη συνέχεια, όπου ο συναλλασσόμενος έχει άδεια απλουστευμένης διασάφησης τύπου C, αλλά όχι άδεια για τελωνισμό στις εγκαταστάσεις του, η υποχρέωση προσκόμισης του εμπορεύματος ισχύει όπως περιγράφεται ανωτέρω. 2α.Τποβολή / Επαλήθευση διασάφησης εξαγωγής τύπου C υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας, υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 515 «Διασάφηση Εξαγωγής», όπου συμπληρώνει τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) και: τη θέση 1α,β, τον τύπο της διασάφησης ΕΦ C, στη θέση 44.1, σε επίπεδο είδους, μόνο στο 1 ο είδος τον κωδικό 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» μαζί με τον αριθμό της άδειας, όπως του έχει γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια, στη θέση 30, τον τόπο όπου έχουν προσκομιστεί τα προς εξαγωγή εμπορεύματα. Διευκρινίζεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση της θέσης 30, ο κάτοχος της άδειας, υποχρεούται να συμπληρώνει στη θέση αυτή το πεδίο «Σόπος Εμπορευμάτων», όταν το εμπόρευμα βρίσκεται σε χώρο που το τελωνείο έχει εγκρίνει κατά περίπτωση ή το πεδίο «Σελωνείο» όταν το εμπόρευμα βρίσκεται στο χώρο του τελωνείου. Σο σύστημα διαλειτουργεί με το Τποσύστημα Αδειών Εγκρίσεων μέσω της θέσης 44 της διασάφησης εξαγωγής και ελέγχει: εάν η άδεια που έχει συμπληρωθεί στο ως άνω πεδίο ισχύει, εάν το πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 2 της διασάφησης, είναι το ίδιο με το δικαιούχο πρόσωπο της άδειας, εάν το καθεστώς που αναφέρεται στη θέση 37 της διασάφησης περιλαμβάνεται στην άδεια, εάν τα εμπορεύματα που έχουν δηλωθεί στη θέση 33 περιλαμβάνονται στην άδεια. Αποδοχή και Δρομολόγηση: Εφόσον από το συστημικό έλεγχο η διασάφηση γίνει αποδεκτή, αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) και ξεκινάει η ροή ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ του τελωνείου και του συναλλασσόμενου, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία της εξαγωγής. Μετά την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής, την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στον εξαγωγέα / διασαφιστή, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση εξαγωγής ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Τποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Τποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). το σημείο αυτό, εφιστάται η προσοχή στον Προϊστάμενο Σελωνισμού Εμπορευμάτων να δρομολογεί κατ απόλυτη προτεραιότητα τις απλουστευμένες διασαφήσεις εξαγωγής, καταχωρώντας το ΕΟRI του εξαγωγέα εφόσον είναι ο κάτοχος της άδειας ή τα EORI των 2

4 εξαγωγέων που αντιπροσωπεύονται, στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι ο αντιπρόσωπος, στο πεδίο «υναλλασσόμενος/είδος Σαυτότητας», στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη». Επαλήθευση και Έλεγχος: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης είτε με εξέταση των εμπορευμάτων, είτε με έλεγχο των, συνημμένων σε αυτή, εγγράφων και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το σκοπό αυτό από την 33 η Δ/νση, εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου. Με την αποθήκευση στο σύστημα της εντολής ελέγχου και την απόδοση του αριθμού της εντολής, ενημερώνεται αυτόματα η διασάφηση εξαγωγής και λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό έλεγχο». την περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για επαλήθευση και επειδή στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η αποστολή του μηνύματος ΙΕ560 «Γνωστοποίηση Απόφασης Ελέγχου Εξαγωγής», ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, για τον επικείμενο έλεγχο καθώς επίσης και για το είδος αυτού, ώστε να επωφεληθεί της περαιτέρω διευκόλυνσης της ηλεκτρονικής υποβολής των, υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής, εγγράφων, όπως προβλέπεται στη (δ) ανωτέρω σχετική. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 της αριθ. (γ) ανωτέρω σχετικής με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου. την περίπτωση που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, ο αρμόδιος Προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το σκοπό αυτό από την 33 η Δ/νση. Η διασάφηση που έχει δρομολογηθεί κατά δήλωση, αυτόματα λαμβάνει την κατάσταση (status) «Παραλαβή προς Εξαγωγή-F02». Εμπορεύματα που εμπίπτουν σε Απαγορεύσεις-Περιορισμούς: Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις περιορισμούς, ο τρόπος έλεγχου των αναγκαίων πιστοποιητικών/ αδειών εγκρίσεων για τη διασφάλιση της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζεται κατά την έκδοση της άδειας απλουστευμένης διασάφησης, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας Σελωνειακής Περιφέρειας και των άλλων, κατά περίπτωση, αρμόδιων δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο γ) της ανωτέρω α) σχετικής ΑΤΟ. Οι αρμόδιες, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας, Σελωνειακές Περιφέρειες, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο αρμόδιο, για την παρακολούθηση της άδειας, Σελωνείο ελέγχου, το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με σχετικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων διασφάλισης των απαγορεύσεων- περιορισμών. ε περίπτωση που από την διαβούλευση με τις άλλες αρμόδιες Αρχές δεν καθορισθεί ιδιαίτερος τρόπος ελέγχου διασφάλισης των απαγορεύσεων περιορισμών, οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (γ), ανωτέρω σχετική. Ειδικότερα, ο οριζόμενος, στην εντολή ελέγχου, ελεγκτής, στις περιπτώσεις που η διασάφηση έχει επιλεγεί για επαλήθευση, κατά τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, ή ο αρμόδιος υπάλληλος του γραφείου εξαγωγής, στις περιπτώσεις που η διασάφηση δεν έχει επιλεγεί για επαλήθευση, (κατά δήλωση εμπορεύματα), πριν την εκτύπωση του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής ελέγχει: την ορθή συμπλήρωση της θέσης 44 ως προς τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ άδειεςεγκρίσεις και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/άδειες-εγκρίσεις τα οποία ο συναλλασσόμενος οφείλει έγκαιρα (με την υποβολή της διασάφησης) να έχει προσκομίσει στο τελωνείο με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική υποβολή), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω σχετική δ) ΕΔΤΟ. την περίπτωση προσκόμισης των πρωτότυπων ως άνω πιστοποιητικών/αδειών-εγκρίσεων, ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει πράξη επ αυτών, μνημονεύοντας τον αριθμό του ΜRΝ της σχετικής διασάφησης και φυλάσσει αυτά στο αρχείο του τελωνείου. 3

5 Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής διασάφησης τύπου C: Μετά την Τποβολή / Επαλήθευση διασάφησης εξαγωγής τύπου C, εκτυπώνεται το υνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (.Ε.Ε.), ενημερώνεται σχετικά ο κάτοχος της άδειας με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «Άδεια Παράδοσης προς Εξαγωγή» και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου το μήνυμα ΙΕ 501 «τοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» με τα στοιχεία της διασάφησης κατά τα γνωστά. 2β. Τποβολή / Επαλήθευση συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Τ υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης τύπου C υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, τη συμπληρωματική διασάφηση τύπου Τ για τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού. Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος της άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης υποχρεούται να υποβάλλει τη διασάφηση τύπου Τ με το ελλείπον στοιχείο εντός της τιθέμενης προθεσμίας, ανεξαρτήτως του τύπου κατάστασης που οι απλουστευμένες διασαφήσεις (C) βρίσκονται (status). ημειώνεται ότι κατά την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Τ, οι θέσεις 44, 38 και 46 συμπληρώνονται ως ακολούθως: Θέση 44, ο Κωδικός Ν380 και ο αριθμός των τιμολογίων που αφορούν στις απλουστευμένες διασαφήσεις (C), Θέση 38, το άθροισμα των ποσοτήτων των απλουστευμένων διασαφήσεων (C) που έχουν υποβληθεί, Θέση 46, το άθροισμα της στατιστικής αξίας των απλουστευμένων διασαφήσεων (C) που έχουν υποβληθεί. Έλεγχοι υσχέτισης: Κατά την υποβολή της διασάφησης τύπου Τ, το σύστημα ελέγχει το προηγούμενο παραστατικό στη θέση 40 της διασάφησης (με κατηγορία Προηγούμενου Παραστατικού «Τ») το οποίο υποχρεωτικά είναι απλουστευμένη διασάφηση τύπου C. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το σύστημα και γίνονται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η εν λόγω συμπληρωματική είναι οι ακόλουθοι: 1)Εάν σε όλα τα είδη υπάρχει μία τουλάχιστον εγγραφή στη θέση 40 με κατηγορία προηγούμενου παραστατικού «Τ». 2) την περίπτωση που δεν υπάρχει λάθος σε αυτόν τον έλεγχο τότε ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι συσχέτισης για κάθε στίχο και για κάθε εγγραφή στη θέση 40: To MRN και ο στίχος να αντιστοιχούν σε διασάφηση Η θέση 1α του προηγούμενου παραστατικού να συμπίπτει με τη θέση 1α της διασάφησης τύπου Τ Η θέση 1β του προηγούμενου παραστατικού να είναι τύπου C Ο εξαγωγέας (θέση 2) του προηγούμενου παραστατικού να είναι ο ίδιος με τον εξαγωγέα (θέση 2) της διασάφησης τύπου Τ Ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25), όταν είναι συμπληρωμένος στο προηγούμενο παραστατικό, να είναι ο ίδιος με τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) της διασάφησης τύπου Τ Ο κωδικός εμπορεύματος (θέση 33) του προηγούμενου παραστατικού να είναι ο ίδιος με τον κωδικό εμπορεύματος (θέση 33) της διασάφησης τύπου Τ Σο αιτούμενο καθεστώς του προηγούμενου παραστατικού και της διασάφησης τύπου Τ (θέση 37) να συμπίπτουν. Κατά συνέπεια, μέχρι να καταστεί συστημικά εφικτή η υποβολή μίας συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Τ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C, η τύπου Τ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κοινά πεδία με τις αρχικές διασαφήσεις τύπου C: Θέση 1α,β Θέση 2 Θέση 25 Θέση 37 4

6 Θέση 33 Παράδειγμα: Τποβάλλονται δυο απλουστευμένες διασαφήσεις (EXC), όπου ο εξαγωγέας (θέση 2) είναι το ίδιο πρόσωπο, αιτούμενο καθεστώς είναι η οριστική εξαγωγή (θέση 37:10 00) και έχουν αποδοθεί από το σύστημα τα σχετικά MRN (MRN1 και MRN2). Η απλουστευμένη διασάφηση με MRN1 έχει προορισμό την Σουρκία, ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει τα ακόλουθα δυο είδη: (Λουκέτα), (Ηλεκτρικές κουβέρτες). Η απλουστευμένη διασάφηση με MRN 2 έχει προορισμό την Π.Γ.Δ.Μ., ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία είδη: (Λουκέτα), (Ηλεκτρικές κουβέρτες), (ομιέδες). ε αυτήν την περίπτωση και εφόσον συμπληρωθεί η θέση 25 στις ως άνω απλουστευμένες διασαφήσεις, υποβάλλεται μια Τ ως εξής: πρώτο είδος, , στη θέση 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 δεύτερο είδος, στη θέση 40 αναγράφονται τα MRN1 και MRN2 τρίτο είδος στη θέση 40 αναγράφεται το MRN2 την περίπτωση που η δεύτερη απλουστευμένη διασάφηση (MRN2) έχει προορισμό την Κίνα και εφόσον έχει συμπληρωθεί ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) με κωδικό «1 θαλάσσιος», υποβάλλονται 2 Τ, συμπληρωμένες ως ακολούθως: Η πρώτη Τ περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη της απλουστευμένης διασάφησης με MRN1: πρώτο είδος, , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN1 δεύτερο είδος, , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN1 Η δεύτερη Τ περιλαμβάνει τα είδη της απλουστευμένης διασάφησης με MRN2 ως ακολούθως: πρώτο είδος, , στη θέση 40 αναγράφεται τo MRN2 δεύτερο είδος, , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN2 τρίτο είδος , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN2 Επαλήθευση: Η συμπληρωματική διασάφηση εξαγωγής τύπου Τ, αφού γίνει αποδεκτή από το σύστημα, ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 2α της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική διασάφηση δεν μπορεί να δρομολογηθεί για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της προσκόμισης των εμπορευμάτων. Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής διασάφησης τύπου Τ: Εξυπακούεται ότι στη διασάφηση τύπου Τ δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «τοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής». Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής δεν εκτυπώνεται.ε.ε. και η διασάφηση λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F02 (Παραλαβή προς Εξαγωγή). Εν συνεχεία οριστικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο η διασάφηση («Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και o τύπος κατάστασης που λαμβάνει είναι F08 («Επιβεβαίωση εξαγωγής»). Η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται, από τον τελωνειακό υπάλληλο, η διασάφηση, καταχωρείται ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο. Σροποποίηση Απλουστευμένης Διασάφησης Σύπου C και υμπληρωματικής Διασάφησης Σύπου Τ ημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μεταβληθούν δεδομένα στις αρχικές διασαφήσεις τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη συμπληρωματική. Παράδειγμα: Έχει υποβληθεί μία συμπληρωματική διασάφηση τύπου Τ για πέντε (5) απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C, από τις οποίες μία απλουστευμένη διασάφηση δεν έχει λάβει τον τύπο κατάστασης (status) F08 (δεν έχει αποσταλεί ακόμη το μήνυμα ΙΕ518 από το τελωνείο εξόδου). την περίπτωση που αποσταλεί το μήνυμα ΙΕ518 με ένδειξη Α4 (ελάσσονες διαφορές) και το τελωνείο εξαγωγής προβεί σε τροποποίηση κάποιου / κάποιων πεδίων επί της απλουστευμένης διασάφησης εκδίδοντας εντολή για εκ των υστέρων έλεγχο στο 5

7 Τποσύστημα Τποθέσεων (οθόνη Διαχείρισης Εντολών Ελέγχου), πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα και η αντίστοιχη συμπληρωματική διασάφηση τύπου Τ (εκδίδοντας εντολή εκ των υστέρων ελέγχου από το Τποσύστημα Τποθέσεων κατά τα γνωστά). Β. Διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο Η συγκεκριμένη μορφή απλούστευσης δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο της άδειας να τελωνίζει τα εμπορεύματά του απευθείας από τις εγκαταστάσεις του παρέχοντάς του τις εξής επιλογές: - Τποβολή διασάφησης τύπου Α με πλήρη στοιχεία - Τποβολή απλουστευμένης διασάφησης τύπου C και συμπληρωματικής τύπου Τ - Γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής τύπου R και ανακεφαλαιωτικής τύπου Ζ Οριζόντιες Ρυθμίσεις α. υμπλήρωση της Θέσης 30 Σόπος Εμπορευμάτων Κοινή συνθήκη που ισχύει για τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις είναι ότι η υποχρέωση προσκόμισης του εμπορεύματος στο τελωνείο ή σε χώρους που το τελωνείο εγκρίνει κατά περίπτωση, αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο και πλέον ως εγκεκριμένος χώρος για την προσκόμιση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων νοούνται οι εγκαταστάσεις του εξαγωγέα και για το λόγο αυτό στη θέση 30 συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο «Εξουσιοδοτημένος Σόπος Εμπορευμάτων», χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση που έχει δοθεί από την Περιφέρεια και αναφέρεται στη σχετική άδεια. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες Σελωνειακές Περιφέρειες στο στάδιο έκδοσης της άδειας μεριμνούν για την απόδοση κωδικού για κάθε τόπο που συμπληρώνεται στη θέση 10 της άδειας (Εγκεκριμένος Σόπος Εμπορευμάτων) και είναι της μορφής ΚΨΔ. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ/ΚΨΔ. ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ/χχχχ (αύξουσα αρίθμηση). Αντιπρόσωποι κάτοχοι άδειας τις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο είναι αντιπρόσωπος, ως εγκεκριμένος χώρος για την προσκόμιση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων είναι ο τόπος που έχει δηλωθεί στην άδεια, δηλαδή είτε οι εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου /κατόχου της άδειας είτε οι εγκαταστάσεις των εξαγωγέων /πελατών του. β. υμπλήρωση πεδίου «Αποτελέσματα ελέγχου» Εκτός από τη συμπλήρωση της θέσης 30 κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται στο πεδίο «αποτελέσματα ελέγχου» η ένδειξη Α3 «Καλώς με δική του ευθύνη». γ. Φρόνος Τποβολής Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος της άδειας/νόμιμος αντιπρόσωπός του υποβάλλει τη διασάφηση/γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής τουλάχιστον δύο ώρες πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τελωνείου ελέγχου, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών από αυτό. δ. Εμπορεύματα που εμπίπτουν σε Απαγορεύσεις Περιορισμούς Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εμπορευμάτων που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις περιορισμούς, ο τρόπος ελέγχου των αναγκαίων πιστοποιητικών/ αδειών εγκρίσεων για τη διασφάλιση της σχετικής νομοθεσίας, καθορίζεται κατά την έκδοση της άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ της αρμόδιας Σελωνειακής Περιφέρειας και των, κατά περίπτωση, άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 2 στοιχείο γ) της ανωτέρω α) σχετικής ΑΤΟ. Οι αρμόδιες, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας, Σελωνειακές Περιφέρειες, οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο, αρμόδιο για την παρακολούθηση της άδειας, Σελωνείο ελέγχου, το αποτέλεσμα της διαβούλευσης με σχετικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων διασφάλισης των απαγορεύσεων- περιορισμών. ε. Εξαγωγή που ακολουθείται από καθεστώς Κοινής/Κοινοτικής Διαμετακόμισης τις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια για τελωνισμό στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο και εφόσον του καθεστώτος εξαγωγής έπεται το καθεστώς κοινής/κοινοτικής διαμετακόμισης στο τελωνείο εξαγωγής, συνιστάται ο κάτοχος της άδειας να κάνει ταυτόχρονα και χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στο καθεστώς της διαμετακόμισης 6

8 (εγκεκριμένος αποστολέας), προκειμένου να επωφεληθεί πλήρως της διευκόλυνσης της μη προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο. 1. Τποβολή / Επαλήθευση διασάφησης εξαγωγής τύπου Α υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας, υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 515 «Διασάφηση Εξαγωγής», όπου συμπληρώνει τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) και: στη θέση 1 α, β τον τύπο της διασάφησης ΕΦ Α, στη θέση 44.1, σε επίπεδο είδους, και μόνο στο 1 ο είδος τον κωδικό 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» μαζί με τον αριθμό της άδειας όπως του έχει γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια και στη θέση 30 τον τόπο όπου βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, ο οποίος έχει δηλωθεί και στην άδειά του. Σο σύστημα διαλειτουργεί με το Τποσύστημα Αδειών Εγκρίσεων μέσω της θέσης 44 της διασάφησης εξαγωγής και ελέγχει: εάν η άδεια που έχει συμπληρωθεί στο ως άνω πεδίο ισχύει, εάν το πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 2 της διασάφησης, είναι το ίδιο με το δικαιούχο πρόσωπο της άδειας, εάν το καθεστώς που αναφέρεται στη θέση 37 της διασάφησης περιλαμβάνεται στην άδεια, εάν τα εμπορεύματα που έχουν δηλωθεί στη θέση 33 περιλαμβάνονται στην άδεια. Αποδοχή και Δρομολόγηση: Εφόσον από το συστημικό έλεγχο η διασάφηση γίνει αποδεκτή, αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς κίνησης (MRN) και αμέσως ενεργοποιείται το χρονόμετρο (timer) με το οποίο ορίζονται τα χρονικά περιθώρια για τον έλεγχο των εμπορευμάτων και ο χρόνος απελευθέρωσης αυτών προς εξαγωγή. Η διάρκεια λειτουργίας του χρονομέτρου καθορίζεται από την Σελωνειακή Περιφέρεια έκδοσης της άδειας, με κριτήρια (απόσταση από το τελωνείο, εργάσιμες μέρες και ώρες του τελωνείου κλπ), είναι κωδικοποιημένη με τη μορφή ΨΨ:ΛΛ και περιλαμβάνεται στην άδεια, από την οποία αντλείται συστημικά. Με την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η διασάφηση εξαγωγής ενημερώνεται με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζεται στο Τποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Τποθέσεων (Οθόνη Επόπτη). το σημείο αυτό, εφιστάται η προσοχή στον Προϊστάμενο Σελωνισμού Εμπορευμάτων να δρομολογεί κατ απόλυτη προτεραιότητα τις διασαφήσεις εξαγωγής τύπου Α για τελωνισμό στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, καταχωρώντας το ΕΟRI του εξαγωγέα, εφόσον είναι ο κάτοχος της άδειας ή τα EORI των εξαγωγέων που αντιπροσωπεύονται στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας είναι ο αντιπρόσωπος, στο πεδίο «υναλλασσόμενος/είδος Σαυτότητας», στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη». Επαλήθευση και Έλεγχος: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος Σελωνισμού Εμπορευμάτων, εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση της διασάφησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το σκοπό αυτό από την 33 η Διεύθυνση, εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου. την περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, και δεδομένου ότι για τη διασφάλιση του ελέγχου δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ 560 με το οποίο ενημερώνεται ο κάτοχος της άδειας για τον έλεγχο, ο οριζόμενος ελεγκτής τυπώνει μαζί με την εντολή ελέγχου και τη διασάφηση και μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τον φυσικό έλεγχο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η καταγραφή των αποτελεσμάτων γίνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.3 της αριθ. (γ) ανωτέρω σχετικής με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και τυπώνεται το υνοδευτικό Έγγραφο της Εξαγωγής (.Ε.Ε.) από το περιβάλλον του συναλλασσόμενου. 7

9 τις περιπτώσεις που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Σελωνισμού Εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί προς το σκοπό αυτό από τη 33 η Δ/νση. ημειώνεται ότι και στις δύο, ως άνω, περιπτώσεις (διενέργειας ελέγχου ή μη) απενεργοποιείται το χρονόμετρο. Ευθύνη Κατόχου της Άδειας ε κάθε περίπτωση η ευθύνη για: την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης, την γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων, και την τήρηση του συνόλου των υποχρεώσεων τις οποίες συνεπάγεται η υπαγωγή των σχετικών εμπορευμάτων στο συγκεκριμένο καθεστώς, βαρύνει τον κάτοχο της άδειας ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του (άρθρο 199 και 253α του καν.2454/93 ΔΕΚΣΚ). υνεπώς, εάν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων, αυτό επισύρει ποινές κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής διασάφησης τύπου Α: Με τη λήξη του χρονόμετρου γίνεται απελευθέρωση των εμπορευμάτων, λαμβάνει την κατάσταση (status) «Παραλαβή προς εξαγωγή» (F02) και τυπώνεται το υνοδευτικό Έγγραφο της Εξαγωγής (.Ε.Ε.) από το περιβάλλον του συναλλασσόμενου. Οφέλη: Βασικά πλεονεκτήματα της ως άνω διαδικασίας εξαγωγής είναι αφενός η απλούστευση στη διαδικασία υποβολής δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία φορά την διασάφηση τύπου Α χωρίς την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων σε μεταγενέστερο στάδιο και, αφετέρου η ευελιξία φόρτωσης των εμπορευμάτων σε χρόνο και τόπο επιλογής του εξαγωγέα και μετακίνησης αυτών κατ ευθείαν στο τελωνείο εξόδου. Η απευθείας διακίνηση προς το τελωνείο εξόδου μειώνει τον χρόνο μεταφοράς με συνέπεια τη μείωση του κόστους και του χρόνου τήρησης των διατυπώσεων εξαγωγής. Για τους λόγους αυτούς, η Τπηρεσία μας θεωρεί ότι για τους εξαγωγείς με συχνότητα εξαγωγών αυτή η μορφή απλούστευσης είναι η πλέον διευκολυντική και είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να επιλέξουν αυτόν τον τύπο απλούστευσης. 2α. Τποβολή / Επαλήθευση απλουστευμένης διασάφησης εξαγωγής τύπου C υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας, υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 515 «Διασάφηση Εξαγωγής», όπου συμπληρώνει τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) και: στη θέση 1 α, β τον τύπο της διασάφησης ΕΦ C, στη θέση 44.1, σε επίπεδο είδους, και μόνο στο 1 ο είδος τον κωδικό 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» μαζί με τον αριθμό της άδειας όπως του έχει γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια και στη θέση 30 τον τόπο όπου βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, ο οποίος έχει δηλωθεί και στην άδειά του. Σο σύστημα διαλειτουργεί με το Τποσύστημα Αδειών Εγκρίσεων μέσω της θέσης 44 της διασάφησης εξαγωγής και ελέγχει: εάν η άδεια που έχει συμπληρωθεί στο ως άνω πεδίο ισχύει, εάν το πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 2 της διασάφησης, είναι το ίδιο με το δικαιούχο πρόσωπο της άδειας, εάν το καθεστώς που αναφέρεται στη θέση 37 της διασάφησης περιλαμβάνεται στην άδεια, εάν τα εμπορεύματα που έχουν δηλωθεί στη θέση 33 περιλαμβάνονται στην άδεια. Η διαδικασία υποβολής και επαλήθευσης απλουστευμένης διασάφησης τύπου C, μέχρι το στάδιο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και εκτύπωσης του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής είναι η ίδια με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο Β1 της παρούσας. 8

10 Εξυπακούεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ 560 με το οποίο ενημερώνεται ο κάτοχος της άδειας για επικείμενο έλεγχο. 2β. Τποβολή συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Τ Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, τη συμπληρωματική διασάφηση τύπου Τ για τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C, που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού. τη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο αντίστοιχο σημείο Α.2β της παρούσας. 3.Καταχώρηση των προς εξαγωγή εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του κατόχου της άδειας Ο κάτοχος της άδειας τηρεί Ειδικό Λογιστικό Βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο καταχωρεί τα εμπορεύματα τα οποία θέτει στο καθεστώς της εξαγωγής. Η καταχώρηση αυτή περιλαμβάνει την ημερομηνία που έγινε, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος 30 Α των ΔΕΚΣΚ και επέχει θέση διασάφησης για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής. Σο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής ενημερώνεται με τη γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής R. 3α. Τποβολή/ Επαλήθευση Γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής τύπου R υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει το μήνυμα ΙΕ 515, όπου συμπληρώνει τις υποχρεωτικές θέσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι και: στη θέση 1 α, β, τον κωδικό ΕΦ R, στη θέση 44.1, τον κωδικό 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» μαζί με τον αριθμό της άδειας, όπως του έχει γνωστοποιηθεί από την αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια και στη θέση 30, τον τόπο όπου βρίσκονται τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, ο οποίος έχει δηλωθεί και στην άδειά του. Επισημαίνεται ότι η Γνωστοποίηση Λογιστικής Εγγραφής R περιλαμβάνει μόνο μία λογιστική εγγραφή (ένα είδος εμπορεύματος). Σο σύστημα διαλειτουργεί με το Τποσύστημα Αδειών Εγκρίσεων μέσω της θέσης 44 της Γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής και ελέγχει: εάν η άδεια που έχει συμπληρωθεί στο ως άνω πεδίο ισχύει, εάν το πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 2 της γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής, είναι το ίδιο με το δικαιούχο πρόσωπο της άδειας, εάν το καθεστώς που αναφέρεται στη θέση 37 της γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής περιλαμβάνεται στην άδεια, εάν το εμπόρευμα που έχει δηλωθεί στη θέση 33 περιλαμβάνεται στην άδεια. Η διαδικασία υποβολής και επαλήθευσης της Γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής τύπου R, μέχρι το στάδιο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων και εκτύπωσης του υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής είναι η ίδια με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο Β1 της παρούσας. Εξυπακούεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ 560 με το οποίο ενημερώνεται ο κάτοχος της άδειας για επικείμενο έλεγχο. 3β.Τποβολή Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης τύπου Ζ υμπλήρωση: Ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής, την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για τις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών τύπου R που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του μήνα αυτού. Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλλει την ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ εντός της τιθέμενης προθεσμίας για όλες τις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών R, ανεξαρτήτως της κατάστασης που οι τελευταίες 9

11 βρίσκονται (status). Έλεγχοι υσχέτισης: Κατά την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Z, το σύστημα ελέγχει το προηγούμενο παραστατικό στη θέση 40 της διασάφησης (με κατηγορία Προηγούμενου Παραστατικού «Τ» και τύπο «CLE») το οποίο υποχρεωτικά είναι γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής τύπου R ή είναι συμπληρωμένος στο πεδίο ref 1 ο αριθμός λογιστικής καταχώρησης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής R (πχ ηλεκτρική ενέργεια). ημειώνεται ότι κατά την υποβολή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ, οι θέσεις 44, 38 και 46 συμπληρώνονται ως ακολούθως: Θέση 44, ο κωδικός Ν380 και ο αριθμός των τιμολογίων που αφορούν στις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών R Θέση 38, το άθροισμα των ποσοτήτων των γνωστοποιήσεων λογιστικών εγγραφών R που έχουν υποβληθεί Θέση 46, το άθροισμα της στατιστικής αξίας των γνωστοποιήσεων λογιστικών εγγραφών R που έχουν υποβληθεί Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το σύστημα και γίνονται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει η εν λόγω ανακεφαλαιωτική, είναι οι ακόλουθοι: 1) Εάν σε όλα τα είδη υπάρχει μία τουλάχιστον εγγραφή στη θέση 40 με κατηγορία προηγούμενου παραστατικού «Τ» και τύπο «CLE» και συμπληρωμένο το πεδίο Ref ή το MRN της γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής R. 2)την περίπτωση που δεν υπάρχει λάθος σε αυτόν τον έλεγχο και είναι συμπληρωμένο το MRN, τότε ακολουθούν οι παρακάτω έλεγχοι για κάθε στίχο και για κάθε εγγραφή στη θέση 40: To MRN και ο στίχος του προηγούμενου παραστατικού να αντιστοιχούν σε γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής, Η θέση 1α του προηγούμενου παραστατικού να συμπίπτει με τη θέση 1α της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ, Η θέση 1β του προηγούμενου παραστατικού να είναι τύπου R, Ο εξαγωγέας (θέση 2) του προηγούμενου παραστατικού να είναι ο ίδιος με τον εξαγωγέα (θέση 2) της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ, Ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) στο προηγούμενο παραστατικό, να είναι ο ίδιος με τον τρόπο μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ, Ο κωδικός εμπορεύματος (θέση 33) του προηγούμενου παραστατικού να είναι ο ίδιος με τον κωδικό εμπορεύματος (θέση 33) της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ, Σο αιτούμενο καθεστώς της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ και του προηγούμενου παραστατικού (θέση 37) να συμπίπτουν. Κατά συνέπεια, μέχρι να καταστεί συστημικά εφικτή η υποβολή μίας ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ για όλες τις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών R, η τύπου Ζ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κοινά πεδία με τις γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής τύπου R: Θέση 1α,β Θέση 2 Θέση 25 Θέση 37 Θέση 33 1 ref (είναι ηο πεδίο μεηά ηον κωδικό και ηο ηύπο παπαζηαηικού) 10

12 Παράδειγμα: Τποβάλλονται τρεις γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής (R), όπου ο εξαγωγέας (θέση 2) είναι το ίδιο πρόσωπο, αιτούμενο καθεστώς είναι η οριστική εξαγωγή (θέση 37:10 00) και έχουν αποδοθεί από το σύστημα τα σχετικά MRN (MRN1, MRN2 και MRN3). Η γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής με MRN1 έχει προορισμό την Σουρκία, ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει το ακόλουθο είδος: (Λουκέτα). Η γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής με MRN 2 έχει προορισμό την Π.Γ.Δ.Μ., ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει το ακόλουθο είδος: (Ηλεκτρικές κουβέρτες). Η γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής με MRN 3, έχει προορισμό την Π.Γ.Δ.Μ., ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι οδικός και περιλαμβάνει το ακόλουθο είδος: (ομιέδες). ε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται μια Ζ ως εξής: πρώτο είδος , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN1 δεύτερο είδος , στη θέση 40 αναγράφεται το MRN2 τρίτο είδος στη θέση 40 αναγράφεται το MRN3 την περίπτωση που η δεύτερη γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής (MRN2) έχει προορισμό την Κίνα και ο τρόπος μεταφοράς στα σύνορα (θέση 25) είναι θαλάσσιος, υποβάλλονται 2 Ζ, συμπληρωμένες ως εξής: Η πρώτη Ζ περιλαμβάνει τις δύο γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής με MRN1 και MRN3 ως εξής: πρώτο είδος, στη θέση 40 αναγράφεται το MRN1 δεύτερο είδος, στη θέση 40 αναγράφεται το MRN3 Η δεύτερη Ζ περιλαμβάνει μόνο τη γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής με MRN2. Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Ζ Εξυπακούεται ότι στην ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Z δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «τοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής», δεν εκτυπώνεται.ε.ε. και η διασάφηση λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F02 (Παραλαβή προς Εξαγωγή). Εν συνεχεία, οριστικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο η διασάφηση («Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και o τύπος κατάστασης που λαμβάνει η διασάφηση είναι F08 (Επιβεβαίωση εξαγωγής). Η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο η διασάφηση καταχωρείται ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο. Σροποποίηση Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R και Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Σύπου Ζ ημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μεταβληθούν δεδομένα στις γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής τύπου R, τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη ανακεφαλαιωτική. Παράδειγμα: Έχει υποβληθεί μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ για πέντε (5) γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής (τύπου R), από τις οποίες μία γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής δεν έχει λάβει τον τύπο κατάστασης (status) F08 (δεν έχει αποσταλεί ακόμη το μήνυμα ΙΕ518 από το τελωνείο εξόδου). την περίπτωση που αποσταλεί το μήνυμα IE 518 με ένδειξη Α4 (ελάσσονες διαφορές) και το τελωνείο εξαγωγής προβεί σε τροποποίηση κάποιου / κάποιων πεδίων επί της γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής εκδίδοντας εντολή για εκ των υστέρων έλεγχο στο Τποσύστημα Τποθέσεων (οθόνη Διαχείρισης Εντολών Ελέγχου), πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα και η αντίστοιχη ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ (εκδίδοντας εντολή εκ των υστέρων ελέγχου από το Τποσύστημα Τποθέσεων κατά τα γνωστά). 11

13 Γ. Διευκρινίσεις- Επισημάνσεις 1. Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Υορείς (ΑΕΟ) τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο από τα πρόσωπα (θέση 2- Εξαγωγέας) ή/και θέση 14 (αντιπρόσωπος) που δηλώνονται στη διασάφηση εξαγωγής είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Υορέα (ΑΕΟ), ο αριθμός πιστοποιητικού που τους έχει χορηγηθεί συμπληρώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Τ022- Τ031 κατά περίπτωση. 2. Επαλήθευση Διασάφησης/ Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής Όταν η διασάφηση/ γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής έχει επιλεγεί για επαλήθευση, ο κάτοχος της άδειας οφείλει να παρίσταται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. την περίπτωση αδυναμίας του, μεριμνά για τον ορισμό εκπροσώπου του για το σκοπό αυτό. Εάν ο κάτοχος της άδειας είναι αντιπρόσωπος και ως τόπος προσκόμισης των, προς εξαγωγή, εμπορευμάτων έχουν δηλωθεί οι εγκαταστάσεις του εξαγωγέα/πελάτη του και τα δυο αυτά πρόσωπα οφείλουν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου ή σε περίπτωση κωλύματος, να ορίζουν εκπρόσωπο κατά τα ανωτέρω. 3. Προδιαγραφές υνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (.Ε.Ε.) Επισημαίνεται ότι, παρόλο που στην απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του.ε.ε. από το περιβάλλον του συναλλασσόμενου, εντούτοις αυτό πρέπει να έχει κοινό μορφότυπο, όπως αυτός καθορίζεται από τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κ.Σ.Κ. (Καν.(ΕΟΚ)2454/93), παράρτημα 45ζ,η) και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε. Οι εν λόγω οδηγίες είναι αναρτημένες στο portal του ICISnet (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/icisnet) και είναι διαθέσιμες για τους κατόχους αδειών οι οποίοι έχουν επιλέξει την εκτύπωση του.ε.ε. από το περιβάλλον τους. 4. Διόρθωση- Ακύρωση Διασαφήσεων τις περιπτώσεις εκείνες που οι διασαφήσεις εξαγωγής κατά την απλουστευμένη διαδικασία χρήζουν διόρθωσης ή ακύρωσης, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην υπό σημείο (γ) σχετική περί διόρθωσης, τροποποίησης, ακύρωσης της διασάφησης. 5. Σμηματική Έξοδος των Εμπορευμάτων Τπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόδου των εμπορευμάτων, και όχι τμηματικής εξαγωγής τους. Σούτο σημαίνει ότι υπάρχει η υποχρέωση προσκόμισής των εμπορευμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραλαβής (.Ε.Ε.) στο τελωνείο εξόδου μαζί με το.ε.ε., ως ενιαία αποστολή (άρθρα 793, 796δ, ΔΕΚΣΚ). τη συνέχεια μπορούν να εξέλθουν του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας ως περισσότερες της μίας αποστολές ή από περισσότερα του ενός τελωνεία εξόδου (άρθρο 796δ παρ.3, ΔΕΚΣΚ). 6. φράγιση Όσον αφορά στη σφράγιση των εμπορευμάτων από τον κάτοχο της άδειας για διαδικασία τελωνισμού στις εγκαταστάσεις του, επισημαίνεται ότι αυτή αποτελεί επιλογή του εξαγωγέα προκειμένου να λάβει ενδεχομένως κάποιο πρόσθετο μέτρο διασφάλισης της διακίνησης των εν λόγω εμπορευμάτων από το τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου. ε κάθε περίπτωση πάντως, όταν πρόκειται για εξαγωγή γεωργικών επιδοτουμένων προϊόντων, η ως άνω σφράγιση είναι υποχρεωτική. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Απλουστευμένη διαδικασία εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διακινείται μέσω δικτύου αγωγών Σύπος απλούστευσης: Σελωνισμός στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα Για ηλεκτρική ενέργεια που εξέρχεται από τη χώρα μας από κόμβους (διασυνδέσεις) με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕ, ο εξαγωγέας, λόγω της φύσης του εμπορεύματος, μπορεί να υποβάλλει 12

14 αίτηση μόνο για τη χρήση της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο τόπο και όχι για τη χρήση διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης. Ο κάτοχος της άδειας καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε καθεστώς εξαγωγής με βάση τις μετρήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R (Παράρτημα I). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής στο αρμόδιο Σελωνείο εξαγωγής και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία του κατόχου της άδειας ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους. Τποβολή Ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης τύπου Ζ Η διασάφηση συμπληρώνεται με τις υποχρεωτικές θέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα I της παρούσας. Η ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Ζ υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 15 η ημέρα του επόμενου, της εξαγωγής, μήνα, για το σύνολο της εξαχθείσας ποσότητας του προηγούμενου μήνα. Σο σύστημα για την αποδοχή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ ελέγχει τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών θέσεων της διασάφησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της παρούσας, και εκτός των άλλων ελέγχει τα ακόλουθα: την ταυτοποίηση του αριθμού της άδειας απλουστευμένης διαδικασίας που αναγράφεται στη θέση 44 με τον αντίστοιχο αριθμό άδειας στο υποσύστημα αδειώνεγκρίσεων, εάν το πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 2 της διασάφησης είναι το ίδιο με το δικαιούχο της άδειας πρόσωπο, εάν το αιτούμενο καθεστώς περιλαμβάνεται στην άδεια, εάν οι κωδικοί εμπορευμάτων ορίζονται στην άδεια. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, τη βεβαίωση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις ποσότητες της ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθησαν καθώς και τα τιμολόγια πώλησης του εξαγωγέα που αφορούν τις βεβαιωμένες, από τον ΑΔΜΗΕ, σχετικές ποσότητες, επιβεβαιώνει την έξοδο της σχετικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, με τη συνήθη διαδικασία (ηλεκτρ.μήνυμα IE599). Η επιβεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς, ήτοι ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΥΠΑ της παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τη χώρα μας. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 Παρακολούθηση Διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων/γνωστοποιήσεων λογιστικών εγγραφών Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ο Προϊστάμενος του τελωνείου ορίζει έναν υπάλληλο του γραφείου εξαγωγής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων που αφορούν απλουστευμένες διαδικασίες. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε μήνα ο οριζόμενος τελωνειακός υπάλληλος διασφαλίζει τα ακόλουθα: Εάν για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις τύπου C ή γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών τύπου R, έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Τ ή ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ, αντίστοιχα, εάν οι συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Τ ή οι ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, εάν οι διασαφήσεις τύπου A, C, Y, Z, και οι γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής R έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο τελωνείο που αναφέρεται στη σχετική άδεια, εάν ο τόπος προσκόμισης των εμπορευμάτων (θέση 30) που έχει δηλωθεί στις διασαφήσεις τύπου Α, C ή στις γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής (R) είναι αυτός που αναφέρεται στη σχετική άδεια, στις περιπτώσεις που το είδος της απλούστευσης είναι ο τελωνισμός στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, 13

15 εάν, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος, είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται στη θέση 14 των υποβαλλόμενων διασαφήσεων τύπου Α, C, Τ, Ζ ή γνωστοποιήσεων λογιστικής εγγραφής (R), εάν, στην περίπτωση του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, το παραστατικό μεταποίησης (θέση 40 του ΕΔΕ) και η δήλωση προέλευσης των εμπορευμάτων (θέση 44 κωδ.1804) είναι συμπληρωμένα στη σχετική διασάφηση επανεξαγωγής. την περίπτωση εφεδρικής διαδικασίας (Κεφάλαιο 7 της παρούσας) συσχετίζει τα δεδομένα της χειρόγραφης διαδικασίας με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής διασάφησης. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 Απόδειξη της προτιμησιακής καταγωγής ή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR) 1. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, οι εξαγωγείς που, πραγματοποιούν εξαγωγές καταγόμενων προϊόντων σε προτιμησιακές χώρες ή στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην Σουρκία, προκειμένου αυτά να επωφεληθούν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, πρέπει να είναι «Εγκεκριμένοι Εξαγωγείς» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ. Δ17Γ ΕΞ2012/ Α.Τ.Ο., ώστε να μην παρίσταται ανάγκη μετάβασής τους στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής. Ευνόητο είναι, ότι σε περίπτωση που οι εξαγωγείς δεν είναι κάτοχοι της άδειας «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα σχετικά Πρωτόκολλα Καταγωγής των Αυτόνομων Καθεστώτων και των Προτιμησιακών υμφωνιών. 2. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης εξαγωγής, οποιοσδήποτε εξαγωγέας («εγκεκριμένος» και μη) που πραγματοποιεί εξαγωγές καταγόμενων προϊόντων, των οποίων η συνολική αξία για κάθε αποστολή (αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δέματα) δεν υπερβαίνει τα 6000 ευρώ, μπορεί να συντάσσει δήλωση καταγωγής στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (δήλωση τιμολογίου, δήλωση τιμολογίου EUR-MED, δήλωση καταγωγής) προκειμένου αυτά να επωφεληθούν προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, στο πλαίσιο της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, ο εξαγωγέας πρέπει να είναι κάτοχος των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθ. Δ19Α ΕΞ 2012/ ΑΤΟ. Ψστόσο, για εξαγωγές καταγόμενων προϊόντων αξίας άνω των 6000 ευρώ απαιτείται άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή. 3. το πλαίσιο προώθησης και ενίσχυσης του εξαγωγικού εμπορίου και της περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών, η Τπηρεσία μας έχει ήδη εκδώσει την αριθ. πρωτ. Δ17Γ ΕΞ2012/ Δ.Τ.Ο με την οποία καλούνται οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν την άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» και να επωφεληθούν της εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης της καταγωγής και της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, ήτοι την πιστοποίηση της καταγωγής και της ελεύθερης κυκλοφορίας από τον ίδιο χωρίς τη μεσολάβηση των Σελωνειακών Αρχών,[βλ. και ανωτέρω σχετικές α) και β)]. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 Σελωνειακά Οικονομικά Ανασταλτικά Καθεστώτα-Δειγματοληψία Α. Σελειοποίηση προς επανεξαγωγή: Κατά την επανεξαγωγή παράγωγων προϊόντων από καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, αναγράφεται κατά περίπτωση, στη διασάφηση ή/και στις γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών, εκτός από τον κωδικό εμπορευμάτων και η αναλυτική περιγραφή του προϊόντος, το παραστατικό μεταποίησης (θέση 40 του ΕΔΕ) και η δήλωση προέλευσης των εμπορευμάτων 14

16 (θέση 44 κωδ.1804) από τα οποία προέκυψαν τα παράγωγα προϊόντα που επανεξάγονται για την διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων και την πίστωση της διασάφησης μεταποίησης. Β. Δειγματοληψία: Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στα τελωνειακά οικονομικά ανασταλτικά καθεστώτα και ειδικότερα στα καθεστώτα, όπως στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, στα οποία το εμπόρευμα μεταποιείται και η κατάστασή του αλλάζει, αποτελεί η εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Ψς εκ τούτου, στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται δειγματοληψία από τη φύση του εμπορεύματος, ο εξαγωγέας, οφείλει πριν από κάθε εξαγωγή να λαμβάνει και να φυλάσσει το δείγμα από το εξαγόμενο προϊόν, για τη διευκόλυνση πιθανού εκ των υστέρων ελέγχου. Η δειγματοληψία δεν είναι υποχρεωτική σε κάθε εξαγωγή στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις επανεξάγουν σε μόνιμη βάση πανομοιότυπα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης. Ο χρόνος που φυλάσσεται το δείγμα ορίζεται από τις τελωνειακές αρχές. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και στο σύστημα προκαταβολικής εξαγωγής με συμψηφισμό στο ισοδύναμο που εφαρμόζεται στα πλαίσια καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπου λαμβάνεται υποχρεωτικά δείγμα, εκτός εάν διασφαλίζεται η διαπίστωση της ταυτότητας με άλλους τρόπους όπως αυτοί αναφέρονται στο παράρτημα 67 πεδίο 12 (επεξηγηματικές σημειώσεις). ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 Εκ των υστέρων έλεγχοι- Κυρώσεις Α. Εκ των υστέρων έλεγχοι Οι τελωνειακές αρχές διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους στην έδρα του εξαγωγέα για τη διαπίστωση της ορθής τήρησης της διαδικασίας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Β. Κυρώσεις τα πλαίσια των ελέγχων των αρμόδιων Σελωνειακών Αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ανακρίβειες στα δηλωθέντα ή ότι έχουν παραβιασθεί διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας: 1) Εξετάζεται από την αρμόδια Σελωνειακή Αρχή η επιβολή ποινής ανακριβούς δήλωσης ή η βεβαίωση απλής τελωνειακής παράβασης, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων ή η εφαρμογή άλλων ισχυουσών κατασταλτικών διατάξεων. 2) Ενημερώνεται η αρμόδια Σελωνειακή Περιφέρεια προκειμένου να εξετάσει κατά περίπτωση την αναστολή ή την ανάκληση της άδειας απλουστευμένης διασάφησης ή άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. Δ19Α ΕΞ2012/ ΑΤΟ. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 Εφεδρική διαδικασία Α) Εφεδρική διαδικασία λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος του συναλλασσόμενου Τπενθυμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση και προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση χειρόγραφης διαδικασίας που δημιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εξαγωγής και κατά συνέπεια στη διακίνηση του εμπορεύματος, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής διασάφησης με συμπλήρωση αντίστοιχων φορμών που υπάρχουν διαθέσιμες για τους συναλλασσόμενους στο περιβάλλον ηλεκτρονικών υποβολών στο ICISnet (i-trader). ε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία ως ακολούθως: Οι εξαγωγές διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης. ημειώνεται ότι η αποδοχή της εν λόγω διασάφησης από τον Προϊστάμενο του Σμήματος Σελωνειακών Διαδικασιών αποτελεί και τη συναίνεση του τελωνείου για χρήση 15

17 εφεδρικής διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 787 παρ.4 των Δ.Ε.Κ.Σ.Κ. Η εν λόγω διασάφηση καταχωρείται στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και εκδίδεται χειρόγραφη άδεια παράδοσης. Τπενθυμίζεται ότι στο συνυποβαλλόμενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας αποδίδεται ο ίδιος αριθμός καταχώρησης με τη γραπτή διασάφηση. Η επιλογή των ΕΔΕ για φυσικό έλεγχο ή έλεγχο εγγράφων ή τελωνισμό κατά δήλωση, γίνεται από τον Προϊστάμενο Σελωνισμού με σχετική πράξη στο ΕΔΕ. Σο αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο εξόδου, στο οποίο συμπληρώνονται, κατά τα γνωστά, τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε το τελωνείο και βεβαιώνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων. Η εφεδρική διαδικασία αναφέρεται στα αντίτυπα της διασάφησης με την επίθεση της σφραγίδας που έχει καθορισθεί με την υπό σημείο (γ) σχετική. Με την επαναφορά της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του φορέα, υποβάλλεται εκ των υστέρων η διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515), όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία της γραπτής διασάφησης, το έτος και ο α/α χειρόγραφης καταχώρησης. Η ως άνω διασάφηση δρομολογείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την 33 η Δ/νση. Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». την περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται όλα τα σχετικά μηνύματα της εξαγωγής και δεν εκτυπώνεται.ε.ε. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. Β)Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξαγωγής λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών i) Απόδοση MRN από το σύστημα την περίπτωση που έχει υποβληθεί η διασάφηση (ΙΕ515), έχει γίνει αποδεκτή (ΙΕ528), έχει αποδοθεί MRN και στη συνέχεια τεθεί το σύστημα εκτός λειτουργίας, οι εξαγωγές διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) κατά τα ανωτέρω. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, ο εξαγωγέας υποβάλλει «Αίτημα τροποποίησης διασάφησης εξαγωγής» (ΙΕ513), συμπληρώνοντας το πεδίο της χειρόγραφης καταχώρησης. τη συνέχεια, ο Προϊστάμενος Σελωνισμού δρομολογεί το παραστατικό είτε για έλεγχο είτε κατά δήλωση βάσει της πράξης που έχει καταγραφεί στη γραπτή διασάφηση εξαγωγής και στην περίπτωση ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα ελέγχου. Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». την περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται όλα τα σχετικά μηνύματα της εξαγωγής και δεν εκτυπώνεται.ε.ε. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι γίνεται συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. ii) Εναλλακτική διαδικασία όταν το τελωνείο εξόδου είναι Ελληνικό: τις περιπτώσεις όπου το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό και το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τη δρομολόγηση του επόπτη ή λίγο πριν την εκτύπωση του.ε.ε, αντί της χρήσης της ως άνω χειρόγραφης διαδικασίας, εναλλακτικά μπορούν να τηρηθούν τα ακόλουθα: Τελωνείο Εξαγωγής ε περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή για έλεγχο εγγράφων, ο ελεγκτής διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα ελέγχου στην τυπωμένη Εντολή Ελέγχου, ενώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή φυσικού ελέγχου, ο ελεγκτής διενεργεί τον προβλεπόμενο έλεγχο αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα ελέγχου στην τυπωμένη Εντολή Ελέγχου και στο Πρακτικό Υυσικού Ελέγχου. 16

18 Με την προϋπόθεση ότι από τα αποτελέσματα ελέγχου δεν προκύπτει παρατυπία ή η εν λόγω διασάφηση έχει δρομολογηθεί «κατά δήλωση», και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του κατόχου της άδειας από το τελωνείο για τη δυνατότητα απελευθέρωσης της συγκεκριμένης εξαγωγής, τυπώνεται από τον κάτοχο της άδειας το «Εναλλακτικό.Ε.Ε.», ως συνημμένο υπόδειγμα 2 (Παράρτημα II της παρούσας), το οποίο και συνοδεύει το εμπόρευμα στο ελληνικό τελωνείο εξόδου. Όταν αποκατασταθεί το σύστημα, ο ελεγκτής καταχωρεί τα αποτελέσματα ελέγχου, εφόσον αυτός διενεργήθηκε. Εν συνεχεία, εκτυπώνεται το.ε.ε., συσχετίζεται με το πρακτικό φυσικού ελέγχου ή την εντολή ελέγχου και διατηρούνται στο γραφείο της εξαγωγής μαζί με την εκτύπωση της σχετικής διασάφησης. τη συνέχεια αποστέλλονται προς το τελωνείο εξόδου τα σχετικά μηνύματα (ΙΕ501). Όταν αποκατασταθεί το σύστημα στην περίπτωση που η εν λόγω διασάφηση έχει δρομολογηθεί κατά δήλωση, εκτυπώνεται το.ε.ε. και αποστέλλονται προς το τελωνείο εξόδου τα σχετικά μηνύματα (ΙΕ501) κατά τα γνωστά. Τελωνείο Εξόδου Εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί το σύστημα, το τελωνείο εξόδου συμπληρώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε και βεβαιώνει τη φυσική έξοδο του εμπορεύματος επί του εναλλακτικού.ε.ε. το οποίο κρατά στο αρχείο του. Με την επαναφορά του συστήματος, αποστέλλεται από το τελωνείο εξόδου το ΙΕ518 κατά τα γνωστά. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί εναλλακτική επιλογή του κατόχου της άδειας προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση της χειρόγραφης διαδικασίας (κατάθεση ΕΔΕ) η οποία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα είχε ως συνέπεια την επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή, και ως εκ τούτου θα αποτελούσε εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη διακίνηση του εμπορεύματος. ημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο κάτοχος της άδειας δεν έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης του εναλλακτικού.ε.ε., εφαρμογή έχει η χειρόγραφη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Σο ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες όπου η έξοδος δεν πραγματοποιείται από ελληνικό τελωνείο εξόδου. iii) Mη απόδοση MRN από το σύστημα την περίπτωση που το σύστημα τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν έχει αποδοθεί MRN στην υποβαλλόμενη διασάφηση εξαγωγής, ακολουθείται η χειρόγραφη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Όταν αποκατασταθεί το σύστημα, ο εξαγωγέας υποβάλλει εκ των υστέρων τη διασάφηση εξαγωγής (ΙΕ515) στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της γραπτής διασάφησης, το έτος και ο α/α καταχώρησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης. τη συνέχεια, ο Προϊστάμενος Σελωνισμού Εμπορευμάτων δρομολογεί το παραστατικό είτε για έλεγχο, είτε κατά δήλωση βάσει της πράξης που έχει καταγραφεί στη γραπτή διασάφηση εξαγωγής και στην περίπτωση ελέγχου καταχωρείται το αποτέλεσμα αυτού. Η ημερομηνία αποδοχής που είναι η ημερομηνία αποδοχής της έντυπης διασάφησης εξαγωγής τροποποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο μέσα από τη λειτουργία «Καταχώρηση πρόσθετων πεδίων». την περίπτωση αυτή απενεργοποιούνται όλα τα σχετικά μηνύματα της εξαγωγής και δεν εκτυπώνεται.ε.ε. ημειώνεται ότι θα υπάρχει συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης 2 Υπόδειγμα ηος Δναλλακηικού Σ.Δ.Δ. είναι διαθέζιμο ζηο portal ηος ICISnet (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/icisnet/services?serid= &adreseeid= ) 17

19 καταχώρησης της γραπτής διασάφησης στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης από τον τελωνειακό υπάλληλο. Γ) Εφεδρική διαδικασία στο τελωνείο εξόδου λόγω μη διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνειακών αρχών Όταν η διασάφηση εξαγωγής έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο τελωνείο εξαγωγής, έχει εκτυπωθεί το.ε.ε. αλλά στο τελωνείο εξόδου το ηλεκτρονικό σύστημα δεν λειτουργεί, το τελωνείο εξόδου επιτηρεί και βεβαιώνει επί του.ε.ε. τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων και συμπληρώνει επί αυτού τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος, το τελωνείο εξόδου ανακτά τη συγκεκριμένη διασάφηση και αποστέλλει στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα Εξόδου». II. ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Πέραν των ανωτέρω ρυθμίσεων σημειώνεται ότι οι κανόνες που διέπουν τον τομέα διευκόλυνσης των εξαγωγών αποτελούν αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφόρων επιλογών των εξαγωγέων και των ενεργειών που οφείλει το τελωνείο να εκτελέσει ακολουθώντας τις επιλογές των εξαγωγέων. Για να είναι εφικτές οι διευκολύνσεις που παρέχονται από το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο στις εξαγωγές, πέρα από τις ενέργειες και τις ρυθμίσεις σε επίπεδο Σελωνειακής Διοίκησης, απαιτείται πρώτιστα η γνώση και η κατανόηση των κανόνων τελωνειακού δικαίου από τους εξαγωγείς και τους αντιπροσώπους τους, προκειμένου να επιλέγουν την ορθή τελωνειακή διαδικασία που τους εξυπηρετεί, με τους λιγότερους δυνατούς πόρους. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ ΚΑΙ ΕΥΚ Κ. ΝΗΦΨΡΙΣΗ 18

20 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όλες οι Σελωνειακές Αρχές 2. Σελωνειακές Περιφέρειες 3. Διευθύνσεις Σελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης Β. ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Τπουργείο Οικονομικών 1.1 Ελεγκτικές Τπηρεσίες Σελωνείων (ΕΛΤΣ) 1.2 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σμήμα Γ Σελωνειακών Εφαρμογών 1.3 Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών υστημάτων Γενική Δ/νση ΚΕΠΤΟ, η Εκμετάλλευσης υστημάτων Ηλ. Τπολογιστών 1.5 Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης α. Δ/νση Επιθ/σης Τπηρεσιών β. Οικ. Επιθ/σεις (έδρες τους) γ. Δ/νση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου 1.6 ΔΟΕ (Κ.Τ. & Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού) 1.7 Γενική Δ/νση Γενικού Φημείου του Κράτους (Αν. Σσόχα 16, Αθήνα) 2. Τπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής-Δ/νση Καθεστώτων Εισαγωγών/Εξαγωγών (Εμπορικής Άμυνας (Κορνάρου 1 και Ερμού, Αθήνα) 3. Περιοδικό "Σελωνειακά Θέματα" 4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 5. Ελληνική τατιστική Αρχή (Πειραιώς 46 & Επονιτών Πειραιάς) 6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα) 7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Σσιμισκή 29, Θεσ/νίκη) 8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού, Πειραιάς) 9. Γ..Ε.Β.Ε.Ε. Γενική υνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Καποδιστρίου 24, Αθήνα) 10. Εθνική υνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μητροπόλεως 42, Αθήνα) 11. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 18, Αθήνα) 12. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη) 13. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Καραΐσκου 111, Πειραιάς) 14. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος (Καραΐσκου 82, Πειραιάς) 15. ύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς (Σσαμαδού 38, Πειραιάς) 16. ύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης (Κουντουριώτου 13, Θεσ/νίκη) 17. Πανελλήνιος ύλλογος Εξαγωγέων (Κρατίνου 11, Αθήνα) 18. ύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.Ε.Β. (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) 19. ύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Αμερικής 10, Αθήνα) 20. ύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 21. ύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρ. Ελλάδος (Ελ. Βενιζέλου4, Βόλος) 22. ύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Μ.Αντύπα 2, Λάρισα) 23. ύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Σροφίμων (Αγ. οφίας 21 & Κόνδρου 3, Ν. Χυχικό) 24. ύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σροφίμων (Πλ. Θεάτρου 24, Αθήνα) 25. ύνδεσμος Ελλήνων Εξαγωγέων Νωπών Γεωργικών Προϊόντων (οφοκλέους Αθήνα) 26. INCOFRUIT- ύνδεσμος Ελληνικών Επιχ/σεων Εξαγωγής, Διακίνησης Υρούτων, Λαχανικών και Φυμών (Αιόλου 104, Αθήνα) 27. ύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Πανεπιστημίου 6 ΣΚ10674 Αθήνα) 28. Ε..Κ.Ε.Ε. (Κονίτσης 3-5 ΣΚ Μαρούσι) 29. ΟΥΑΕ-Ομοσπονδία Υορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Πατησίων 351, Αθήνα) 30. ύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσ/νίκη) 19

21 31. ύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (Λ. Δημοκρατίας 20 & Γ. Παπανδρέου, Ηράκλειο Κρήτης) 32. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Μ. Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 33. ύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Ελλάδος (υγγρού 137, Ν.μύρνη) 34. Διεθνής Ναυτική Ένωση (Κολοκοτρώνη 99, Πειραιάς) 35. Πανελλήνιος ύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων (Ακτή Μιαούλη 17-19, Πειραιάς) 36. ύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων Θεσ/κης (Βενιζέλου 4, Θεσ/κη) 37. Πανελλήνιος ύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς) 38. Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΟΛΠ (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς) 39. Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης ΟΛΘ (Λιμάνι Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη) 40. Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΟΛΗ ( Λιμάνι Ηράκλειο Κρήτης) 41. ΕΠ ΑΕ ταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ΑΕ (ΕΜΠΟ Ν.Ικόνιο, Πέραμα) 42. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ (23 ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Αγ. τέφανος Αττικής) 43. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα) 44. Εμπορευματική Κοινότητα Δ.Α.Α. (19004 πάτα) 45. Olympic Handling (Λ. υγγρού , 11741, Αθήνα 46. Goldair Handling (19004 πάτα) 47. EAT Cargo Terminal 4 (19004 πάτα) 48. Swissport Freight Plus Hellas (19004 πάτα) 49. UPS Greece (19004 πάτα) 50. ΣΝΣ Greece (19004 πάτα) 51. FEDERAL EXPRESS FedEx (19004 πάτα) 52. D.H.L. EXPRESS HELLAS S.A. (19004 πάτα) 53. ύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΕΟ) (Νίκης 34, Αθήνα) 54. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδας (Λεωφόρος Κηφισού 102, Αιγάλεω) 55. ύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (ΕΑΟΠ) (Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 56. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών (Κωνσταντινουπόλεως 6, Αργυρούπολη) 57. ύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος (.Μ.Α.Ζ.Ε.) (Λεωφ. πάτων 187, Παλλήνη) 58. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο.) (Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) 59. ύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (.Ε.Ε.Π.Ε.) (Ίωνος Δραγούμη 46, Ιλίσια) 60. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (Αμερικής 10, Αθήνα) 61. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (Φειμάρρας 8Α, Μαρούσι) 62. MOTOR OIL (ΕΛΛΑ) Α.Ε. α) ΔΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. β) Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι) Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Τπουργού 2. Γραφείο Τφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Σελωνείων και ΕΥΚ 5. Δ/νσεις 19 η, 18 η, 17 η, ΕΥΚ, 33 η, 2 η, Τποστήριξης ΠΣ 20

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Τποχρεωτικές θέσεις ανά τύπο Διασάφησης Εξαγωγής/Λογιστικής Εγγραφής Δ/ΘΑ ΤΝΗΘΗ ΕΛΛΘΠΗ ΑΠΛ/ΜΕΝΗ ΤΜΠΛ/ΣΘΚΗ- ΑΝΑΚ/ΣΘΚΗ ΓΝΩΣΟΠΟΘΗ ΗΛΟΓΘΣΘΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (R) ΣΤΠΟ Δ/Η A,D B,E C,F Υ,Τ,Ζ 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) 1 (α,β) (1) (2) 7 (1) 7 (1) 7 (1) (2) 8 (2) 8 (2) (19) (18) 15 (18) 15 (18) 21 (4) (19) (3) (19) (19) (6) (4) α 22 (19) (7) (5) 32 (7) 32 (7) (9) S13* 26 (6) 37α 37α 37 (α,β) E (17) S29* (12) 44-1 (12) 40 (10) S32* 32 (7) 44-4 (13) 44-4 (13) 41 (11) (8) S13 (14)* S13 (14)* (9) S29 (15)* E (17) 49 (9) 37 (α,β) S32 (16)* S29 (15)* 38 S32 (16)* 40 (10) 41 (11) 44-1 (12) 44-4 (13) (9) S13 (14)* S29 (15)* S32 (16)* *Τα πεδία είναι πποαιπεηικά (1) Σςμπληπώνεηαι εναλλακηικά με ηη θέζη 44 (θοπηωηικά έγγπαθα). Αν η ηιμή ηος πεδίος S 32 είναι «Α» ηόηε και οι δύο θέζειρ (7 και 44) ζςμπληπώνονηαι πποαιπεηικά. 21

23 (2) Αν ο παπαλήπηηρ ζηην Τπίηη Φώπα είναι EORI ηόηε αναγπάθονηαι η σώπα και ο αναγνωπιζηικόρ ηος απιθμόρ και ανακηώνηαι ηα λοιπά ζηοισεία. Αν όσι, δεν ζςμπληπώνεηαι ηίποηα ζηη θέζη ηος αναγνωπιζηικού απιθμού και ζςμπληπώνονηαι όλα ηα λοιπά ζηοισεία (Φώπα, Δπωνςμία, Οδόρ κ.λ.π.). (3) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά μόνο για ηα επιδοηούμενα. Γεν ζςμπληπώνεηαι: α)ζηην πεπίπηωζη πος ο ηπόπορ εζωηεπικήρ μεηαθοπάρ (θέζη 26) είναι «5» ή «7» και β) ζηην πεπίπηωζη πος ηο πποηγούμενο καθεζηώρ (θέζη 37) είναι 71 ή 78. (4) Για όλοςρ ηοςρ ηύποςρ δ/ζεων (θέζη 1β) δεν ζςμπληπώνεηαι η εθνικόηηηα ηος μεηαθοπικού μέζος όηαν ζηη θέζη 25 έσοςμε «2» ή «5» ή «7». Για ηιρ δ/ζειρ ηύπος Φ,Υ και Ε δεν ζςμπληπώνεηαι ποηέ η ηαςηόηηηα ηος μεηαθοπικού μέζος. (5) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά μόνο όηαν ηο αιηούμενο καθεζηώρ (θέζη 37α) είναι 21 ή 22. (6) Γεν ζςμπληπώνεηαι όηαν οι διαηςπώζειρ εξαγωγήρ ππαγμαηοποιούνηαι ζηο ζημείο εξόδος από ηην Κοινόηηηα. (7) Αποδίδεηαι αςηόμαηα από ηο ζύζηημα. (8) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά μόνο για ηα επιδοηούμενα. (9) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά μόνο όηαν ηο πποηγούμενο καθεζηώρ είναι 71 ή 78. (10) Για ηιρ δ/ζειρ ηύπος Α ή D ζςμπληπώνεηαι μόνο όηαν ηο αιηούμενο καθεζηώρ είναι 31 και ηο πποηγούμενο είναι ένα εκ ηων 00,51,53,71,78 και 91. Για ηιρ δ/ζειρ ηύπος Φ, Υ και Ε ζςμπληπώνεηαι με ηιρ απσικέρ δ/ζειρ. (11) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά αν για ηον κωδικό ηος εμπ/ηορ ςπάπσει ζηο TARIC μέηπο ζςμπληπωμαηικέρ μονάδερ. (12) Σςμπληπώνεηαι εναλλακηικά με ηη θέζη 7 (UCR).Αν η ηιμή ηος πεδίος S 32 είναι «Α» ηόηε ζςμπληπώνεηαι πποαιπεηικά. (13) Σςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά ο κωδικόρ επικινδύνων εμποπεςμάηων εθόζον ζςνηπέσει πεπίπηωζη. (14) Σςμπληπώνονηαι καηά σπονολογική ζειπά οι κωδικοί ηων σωπών μέζω ηων οποίων διέπσονηαι ηα εμποπεύμαηα μεηαξύ ηηρ σώπαρ εξαγωγήρ (15α) και ηηρ σώπαρ πποοπιζμού (17α). (15) Σςμπληπώνεηαι με ηοςρ ανηίζηοισοςρ κωδικούρ πος αναθέπονηαι ζηο παπ. 30Α ηος καν.(δοκ) 2454/93, εθόζον η πληποθοπία είναι διαθέζιμη. (16) Αποδεκηέρ ηιμέρ για ηο ECS οι Α,Β και Δ. Αν δηλωθεί η ηιμή Δ ηόηε αςηόρ πος ςποβάλλει ηη δήλωζη και ο(οι) εξαγωγέαρ(-είρ) ππέπει να είναι AEOS ή AEOF. Σε μία πολςκλαζζική διαζάθηζη: i. Αν ςπάπσει έναρ εξαγωγέαρ, ηο πιζηοποιηηικό ηος ΥΟ αναθέπεηαι ζηη θέζη 44 ηος 1 ος είδοςρ ii. Αν ςπάπσοςν πεπιζζόηεποι ηος ενόρ εξαγωγείρ ζηην ίδια Γήλωζη, ζηη θέζη 44 κάθε είδοςρ αναθέπεηαι ηο ζσεηικό πιζηοποιηηικό. iii. Αν μεζολαβεί εκηελωνιζηήρ, ηο πιζηοποιηηικό ΥΟ αναθέπεηαι ζηο 1 ο είδορ. (17) Φώπορ (Δ). Απλοςζηεςμένη διαδικαζία, αποηελέζμαηα ελέγσος Α3 (ζθπαγίδερ, απ/ζημεία) καηά πεπίπηωζη. (18) Δάν ο δείκηηρ Διδικήρ Πεπίζηαζηρ είναι Α ή Β, ηο πεδίο ζςμπληπώνεηαι πποαιπεηικά. Σε κάθε άλλη πεπίπηωζη ζςμπληπώνεηαι ςποσπεωηικά) (19) Ζ θέζη 22 (ηιμολόγιο) είναι ςποσπεωηική και για ηα καθεζηώηα ηηρ εξαγωγήρ 10 και 31, εθόζον ζηην θέζη 44-1 ςπάπσει ο κωδικόρ Ν380 (Δμποπικό Τιμολόγιο). ΗΜΕΘΩΕΘ: 1. Όηαν η δ/ζη αθοπά επιδοηούμενα πποϊόνηα ο επιηπεπηόρ ηύπορ δ/ζηρ (θέζη 1α ) είναι μόνο Α ή D. 2. Σηιρ πολςκλαζζικέρ δ/ζειρ, όηαν ςπάπσοςν πεπιζζόηεπερ από μια ηιμέρ για ηιρ θέζειρ 2,7,8,15,17 και S 29, ηόηε δεν ζςμπληπώνονηαι ζε επίπεδο βαζικών ζηοισείων ΔΓΔ, αλλά ζε επίπεδο ειδών. Διδικά για ηιρ θέζειρ 2 και 8 ζςμπληπώνεηαι η ειδική μνεία «00200». 3. Όηαν διαθοπεηικά είδη πεπιλαμβάνονηαι ζηην ίδια ζςζκεςαζία, ηόηε ζηο 1 ο είδορ ζςμπληπώνεηαι ο απιθμόρ δεμάηων και ζηα ςπόλοιπα είδη είναι αποδεκηή η ηιμή «0» (μηδέν). Δξςπακούεηαι όηι ηο πεδίο «ζημεία και απιθμοί» είναι κοινό ζηα είδη αςηά. 4. Σηα αιηούμενα καθεζηώηα 10 και 31, για να γίνει αποδεκηή η Γιαζάθηζη Δξαγωγήρ, απαιηείηαι ζηη θέζη 44-1, να ςπάπσει μία εγγπαθή με ηον ηύπο πιζηοποιηηικού Ν380 ή 1380 (ο κωδικόρ 1380 μπαίνει όηαν δεν ςπάπσει εμποπικό ηιμολόγιο π.σ. εξαγωγή επί παπακαηαθήκη). 5. Σηα αιηούμενα καθεζηώηα 21, 22 και 23, για να γίνει αποδεκηή η Γιαζάθηζη Δξαγωγήρ, απαιηείηαι ζηη θέζη 44-1, να ςπάπσει μία εγγπαθή με ηον ηύπο πιζηοποιηηικού Ν380 ή Ν

24 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 1. Εναλλακτικό υνοδευτικό Έγγραφο 23

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 2. Εναλλακτικό υνοδευτικό Έγγραφο Κατάλογος Ειδών 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Tμήμα Γ : Δασμολογικών και Υορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013),

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν. 1. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ Α 59/07.03.2013), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ ΠΟΛ. 1126 Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ Ε 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 101 84 Αθήνα : Μ. Βουρνού (210-6987455) Πληροφορίες Δ19 Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5033014 ΕΞ 2013 Δ/ΝΣΗ 19 η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932

ΑΔΑ: Β436Λ-70Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα: 12/10/2012 Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 ΟΑΕΔ: 210 9989044 210 9989019 ΣΕΠΕ: 210 3748743

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited...

Διαβάστε περισσότερα

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α,

β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ δ, ε, στ και ζ και 2 του άρθρου 20, γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ και δ και 2 του άρθρου 22α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. - ΤΜΗΜΑ ΑΆ Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993 Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014 ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες).

στην/στις.. ...(Προτιμησιακές Χώρες). ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ Την Τελωνειακή Περιφέρεια... της Εξαγωγικής Επιχείρησης/Εξαγωγέα ΑΦΜ ΔOY. Διεύθυνση Ταχ. Κωδ. Τηλ...Fax. E-mail.. Παρακαλούμε όπως, βάσει της αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., μας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σελίδα 1 από 7 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αθήνα 10 Απριλίου 2001 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α1/8249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1020822 /388 /Α0012 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1034 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής:

1. Ο πίνακας της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής με τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής συμπληρώνεται ως εξής: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΠΕ ΙΟ 1 1. Ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2104802580, 2104802220, 1, 3, 4 21033375314, 5, 6 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1020820 /389 /ΑΟΟ12 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) ΠΟΛ.:1033 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 1. Εκτύπωση της δήλωσης ολοκλήρωσης με θεώρηση της υπογραφής, σφραγίδα και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (Ξιφία SWO & Μακρύπτερου Τόννου ALB)... 1 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 26.9.2014 ΠΟΛ: 1212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ 3. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 90η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 499 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α

Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1035115/1060/254/A0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΠΟΛ 1061 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ

ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5041331 ΕΞ 2013 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Δ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ (Ηλεκτρονικό Τελωνείο ICISnet) Θέματα Παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ICISnet Στόχοι 3. ICISnet Χαρακτηριστικά 4. ICISnet Νέες Υπηρεσίες 5. Τρόποι υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα