Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία: Ο ρόλος της λογοτεχνίας στη δηµιουργία θετικών στάσεων για το περιβάλλον. ιδακτική δοκιµή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α γυµνασίου. Νάκη Στέλλα, ρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ02 Περίληψη: Η ανάγκη της σύνδεσης του σχολείου και της διδασκαλίας µε τη ζωή είχε εκφραστεί ήδη από την αρχαιότητα µε το περίφηµο discimus vitae του Σενέκα. Σήµερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται αδήριτη η ανάγκη για την ευαισθητοποίηση των µαθητών στα περιβαλλοντικά ζητήµατα και αυτό επιδιώκεται, µεταξύ άλλων, µε τη δηµιουργία του Νέου Σχολείου, που είναι ένα Πράσινο Σχολείο. Τα παραπάνω υλοποιούνται µέσω της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, αφού αυτή προσφέρεται για τη δηµιουργία θετικών στάσεων και την ενεργοποίηση των µαθητών απέναντι σε µια πληθώρα προβληµάτων που αφορούν το σύγχρονο άνθρωπο ανάµεσα σε αυτά είναι και το περιβαλλοντικό πρόβληµα. Μέσω της λογοτεχνίας µεταβιβάζονται αξίες και ιδεολογίες, που µάλιστα αφορούν σε διάφορες εποχές, έθνη και κράτη ανάλογα µε το περιεχόµενο του εκάστοτε διδασκόµενου λογοτεχνικού κειµένου. Στηριζόµενοι στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο σχεδιάσαµε ένα project για το µάθηµα της Λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε θέµα: «Το περιβάλλον εκπέµπει ΣΟΣ!». Λέξεις-κλειδιά: πρότζεκτ, διδασκαλία λογοτεχνίας, ΤΠΕ. 1. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση: Στόχοι και µέθοδος διδασκαλίας. Η ανάγκη της σύνδεσης του σχολείου και της διδασκαλίας µε τη ζωή ήταν αισθητή ήδη από την αρχαιότητα µε το περίφηµο discimus vitae του Σενέκα. Σήµερα περισσότερο από ποτέ το σχολείο καλείται να παιδεύσει και να εκπαιδεύσει, να µορφώσει, να ευαισθητοποιήσει και να ενηµερώσει για µια πληθώρα κοινωνικών προβληµάτων από τα οποία δεν µπορεί να απουσιάζει το περιβαλλοντικό πρόβληµα και η αντιµετώπισή του. Οι βασικές αρχές και η σκοποθεσία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαµορφώθηκαν στην πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη στην Τιφλίδα και είναι οι ακόλουθες: (1). Οι σκοποί της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: Να καλλιεργήσει τη σαφή κατανόηση και το ενδιαφέρον σχετικά µε την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική, αλληλεξάρτηση στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Να δώσει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να αποκτήσει τις γνώσεις, τις αξίες, τις στάσεις, τη δέσµευση και τις απαραίτητες ικανότητες για να προστατέψει και να βελτιώσει το περιβάλλον. Να δηµιουργήσει νέα πρότυπα συµπεριφοράς προς το περιβάλλον στα άτοµα, στις οµάδες και την κοινωνία στο σύνολο της. (2). Οι κατηγορίες στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι: Συνειδητοποίηση: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν επίγνωση και ευαισθητοποίηση σχετικά µε το περιβάλλον και τα προβλήµατα του. Γνώσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν ποικιλία εµπειριών, καθώς και µια βασική κατανόηση του περιβάλλοντος και των σχετικών µε αυτό προβληµάτων. Στάσεις: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν ένα σύνολο αξιών και συναισθηµάτων ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, καθώς και τα ISSN

2 κίνητρα για την ενεργό συµµετοχή στη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ικανότητες: να βοηθήσει τις κοινωνικές οµάδες και τους πολίτες να αποκτήσουν τις απαιτούµενες ικανότητες για την αναγνώριση και επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Συµµετοχή: να δώσει στις κοινωνικές οµάδες και στους πολίτες τη δυνατότητα να συµµετάσχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα, εργαζόµενοι για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. (ανακτήθηκε από 18 Μαρτίου 2012) Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω στόχων διαδραµατίζουν τα περιεχόµενα διδασκαλίας και η διδακτική µεθοδολογία. Άλλωστε το γεγονός ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν αποτελεί «µάθηµα» αλλά διατρέχει όλη την εκπαιδευτική λειτουργία (Σπανός, 1993, σ.75) και το ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθιστούν αδήριτη την ανάγκη για την εξεύρεση µιας διδακτικής µεθοδολογίας διαφορετικής από αυτής των άλλων διδακτικών αντικειµένων ( ανασσής, 1993, σ.386). Ιδιαίτερα επωφελής και πρόσφορη µέθοδος διδακτικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η διάχυση των σχετικών εννοιών στα διδασκόµενα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος σε συνδυασµό µε τις αρχές της διεπιστηµονικότητας, της διαθεµατικότητας και της ολιστικής προσέγγισης της γνώσης(unesco-unep, 1985). Από τη δεκαετία του 1990 η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνδέθηκε µε την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία «αποβλέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν συµπεριφορές, δεξιότητες και γνώσεις, για να προβαίνουν σε τεκµηριωµένες αποφάσεις προς όφελος των ίδιων και άλλων τώρα και για το µέλλον και να ενεργούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις αυτές» (Βασάλα, 2011, σελ. 99). Το παιδαγωγικό πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης διαµορφώθηκε µε την άντληση στοιχείων από τα προοδευτικά εκπαιδευτικά ρεύµατα του 20ού αιώνα, που µεταξύ άλλων προέβαλλαν συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µάθηση, άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, κ.ά.( Βασάλα, 2011, σ.99) Στη διδακτική προσέγγιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µπορούν να αξιοποιηθούν ο εποικοδοµισµός, η διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, η µέθοδος project, η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος, η ολιστική και η συγκριτική προσέγγιση, η κριτική σκέψη, η συστηµική προσέγγιση, η συνεργατική µάθηση και η βιωµατική µάθηση.(σταµάτης et al., 2010, σελ.2-9) Στην ελληνική εκπαίδευση µε την πρόσφατη µεταρρύθµιση και τη δηµιουργία του Νέου Σχολείου η περιβαλλοντική εκπαίδευση κατέχει κεντρικό ρόλο, αφού το Νέο Σχολείο είναι Πράσινο Σχολείο και «καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση στο µαθητή. Η εξοικονόµηση ενέργειας, η υγιεινή διατροφή, η φροντίδα και ο σεβασµός στο περιβάλλον και η ικανότητα αξιοποίησής του µε βιώσιµο τρόπο περνάει από τη βιωµατική γνώση και το «παιχνίδι» του µαθητή µε τη φύση που µετατρέπεται σε προστασία και αγάπη γι αυτήν.(μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, 2011, σελ.1) 2. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η δηµιουργία θετικών στάσεων για το περιβάλλον. Για τις στάσεις έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί πολλοί ορισµοί από τους εκπροσώπους της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης αποδεχόµαστε τον ορισµό των Hovland & Rosenberg (1960, σελ ) ότι στάσεις είναι οι «προδιαθέσεις προς απόκριση σε κάποια είδη ερεθισµάτων µε ορισµένα είδη αποκρίσεων». Οι ίδιοι καθορίζουν τρία είδη διαστάσεις των στάσεων, τη γνωστική, ISSN

3 τη συναισθηµατική και τη συµπεριφορική, ενώ η έγερση θετικών, αρνητικών ή ουδέτερων συναισθηµάτων από το γνωστικό τους περιεχόµενο προβάλλει δύο ακόµα συνιστώσες, την αξιολογική και τη βουλητική (Αραβανή, 2012). Η αξία της λογοτεχνίας ως µορφωτικού αγαθού είναι αναντίρρητη, ενώ στο χώρο της εκπαίδευσης προσφέρεται για το αισθητικό ποιόν της, για την καλλιέργεια του συναισθήµατος, για τη γλωσσική καλλιέργεια και για τη γνώση που παρέχει σχετικά µε κοινωνικά, εθνικά, πολιτικά, πολιτισµικά, θρησκευτικά, κ.ά. ζητήµατα. Επίσης, µπορεί να αποτρέψει καταστάσεις επικίνδυνες για τον άνθρωπο και την κοινωνία και να δώσει διεξόδους σε αδιέξοδα (Κουκουλοµµάτης, 1996, σελ ). Το µάθηµα της Λογοτεχνίας είναι από τα πλέον πρόσφορα, εποµένως, για τη δηµιουργία θετικών στάσεων και την ενεργοποίηση των µαθητών απέναντι σε µια πληθώρα προβληµάτων που αφορούν στο σύγχρονο άνθρωπο ανάµεσα σε αυτά είναι και το περιβαλλοντικό πρόβληµα. Μέσω της λογοτεχνίας µεταβιβάζονται αξίες (συστήµατα ηθικών και αισθητικών αξιών) και ιδεολογίες (Greimas,1985, σελ ) που αφορούν σε διάφορες εποχές, έθνη και κράτη ανάλογα µε το περιεχόµενο του εκάστοτε διδασκόµενου λογοτεχνικού κειµένου. Άλλωστε οι στάσεις µαθαίνονται πιο αποτελεσµατικά µέσα από τη συµπεριφορά και την ανάλυση των ενεργειών άλλων προσώπων (Gagnè, 1984,σελ. 384) µέσα από την αποδοχή ή την απόρριψη ενός προτύπου και της παρατήρησης των συνεπειών της πράξης του στους άλλους (Αραβανή, 2009). Έτσι οι ήρωες των λογοτεχνικών κειµένων µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς µίµηση ή προς αποφυγή από τους µαθητές και να τους ωθήσουν στη διαµόρφωση των δικών τους στάσεων και της δικής τους κοσµοθεωρίας απλά και µόνο παρατηρώντας και στη συνέχεια σχολιάζοντας και αναλύοντας τη συµπεριφορά τους απέναντι στους άλλους, στο περιβάλλον, γενικότερα απέναντι στη ζωή. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε την ιδιαιτερότητα της παιδικής λογοτεχνίας µε οικολογικό περιεχόµενο. Όπως σηµειώνει η Σβορώνου (ανακτήθηκε από 27 Σεπτεµβρίου 2012) «αναµφισβήτητα πρόκειται για µια λογοτεχνία µε προγραµµατικό περιεχόµενο. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση για το περιβαλλοντικό πρόβληµα και η παρακίνηση σε περιβαλλοντικά υπεύθυνη συµπεριφορά. Ένα βασικό ερώτηµα που εγείρει αυτού του είδους η λογοτεχνία αφορά την ισορροπία ανάµεσα στη διδαχή και τη λογοτεχνική αρτιότητα».(ανακτήθηκε από 27 Σεπτεµβρίου 2012) Ίσως λοιπόν η πρόκληση για την παιδική λογοτεχνία, να είναι η δηµιουργία ιστοριών που, χωρίς να παραβλέπουν τις ανάγκες των παιδιών-αναγνωστών, να αναδεικνύουν τα ακόλουθα τρία στοιχεία (α) τη µαγεία και την ολότητα της φύσης, (β) τις λεπτές αποχρώσεις των προβληµάτων και τις δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να λάβει η κοινωνία και το άτοµο για την προστασία του περιβάλλοντος και (γ) τη σηµασία της προσωπικής στάσης. (Σβορώνου, ό.π.) 3. ιδακτική δοκιµή: «Το περιβάλλον εκπέµπει ΣΟΣ». Στηριζόµενοι στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο σχεδιάσαµε ένα project για το µάθηµα της Λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε θέµα: «Το περιβάλλον εκπέµπει ΣΟΣ!». Τα προς διδασκαλία κείµενα είναι τα ακόλουθα: Μανιτάρια στην πόλη του Ίταλο Καλβίνο, Το µαύρο κύµα του Λουίς Σεπούλβεδα, που ανθολογούνται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α Γυµνασίου, αποσπάσµατα από το βιβλίο της Γ. Γρηγοριάδου Σουρέλη, Εµένα µε νοιάζει και το κείµενο Ένα παλιό µήνυµα για το σύγχρονο κόσµο του Ινδιάνου Σιάτλ, που ανθολογείται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β Γυµνασίου. ISSN

4 Η διδασκαλία οργανώνεται µε τη µέθοδο project (Frey,1998) και οµαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2008). Ειδικότερα στη µεθοδολογική µας προσέγγιση αξιοποιούµε τη διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο σχεδίων εργασίας (project).(πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ.76, µε τους ακόλουθους διδακτικούς στόχους: Να απολαύσουν οι µαθητές αισθητικά τα κείµενα. Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές το µέγεθος του προβλήµατος της µόλυνσης των θαλασσών. Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τις συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι το πρόβληµα της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος είναι παγκόσµιο. Να αποκτήσουν οι µαθητές οικολογική συνείδηση και να αναλάβουν δράση στην καθηµερινότητά τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να διοργανώσουν στο σχολείο τους µια εκστρατεία ενηµέρωσης, που θα περιλαµβάνει έκθεση φωτογραφίας, προβολή βίντεο, έκθεση ζωγραφικής και κολάζ, ποιήµατα και κείµενα των µαθητών αλλά και συγγραφέων για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις δράσεις που µπορούν να αναληφθούν για την επίλυσή τους. Επιπλέον στηριζόµαστε µεθοδολογικά στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού, στην οποία έχουν συγκεραστεί στοιχεία της θεωρίας του πραγµατισµού του Dewey, της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, της ευρετικής ανακαλυπτικής µάθησης του Bruner και της ζώνης επικείµενης ανάπτυξης του Vygotsky, σύµφωνα µε την οποία η απόκτηση της γνώσης είναι το αποτέλεσµα προσωπικής δραστηριοποίησης του µαθητή (Φουντοπούλου, 2011: 6). ιάρκεια του πρότζεκτ: 12 διδακτικές ώρες. Α φάση: πριν την ανάγνωση (2 διδακτικές ώρες) Οι προσπάθειές µας σ αυτή τη φάση κατατείνουν στο να εισαγάγουµε τους µαθητές και τις µαθήτριες στο θέµα της διδακτικής ενότητας επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους βιώµατα, τις προηγούµενες γνώσεις τους (σχολικές και εξωσχολικές), τις παραστάσεις και τις εµπειρίες τους. (Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ.77, Ο διδάσκων συζητά µε τους µαθητές το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούν στο επόµενο διάστηµα στο µάθηµα της Λογοτεχνίας και τους εισάγει στο θέµα του πρότζεκτ, «Το περιβάλλον εκπέµπει ΣΟΣ!». Οι µαθητές βλέπουν τα σκίτσα (Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου, σελ.46) σχετικά µε τη µόλυνση του περιβάλλοντος, τα σχολιάζουν και εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, ενώ καλούνται να φέρουν και οι ίδιοι στην τάξη σκίτσα, εικόνες, φωτογραφίες σχετικές µε το περιβαλλοντικό πρόβληµα, ώστε να αξιοποιηθούν διδακτικά τη 2 η διδακτική ώρα. Β φάση: ανάγνωση (6 διδακτικές ώρες) Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες των 4-5 µαθητών και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείµενο. Κατά τη µελέτη συµπληρώνουν ανά οµάδα το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Η πρώτη οµάδα µελετά το κείµενο, Μανιτάρια στην πόλη και συµπληρώνει το ακόλουθο φύλλο εργασίας: ISSN

5 Εργασία σας είναι να µελετήσετε το κείµενο Μανιτάρια στην πόλη και να το παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας. Αναθέτετε σε κάθε µέλος της οµάδας σας από έναν ρόλο (Ματσαγγούρας, , σελ ) το ρόλο του συντονιστή (συντονίζει την εργασία, φροντίζει να συµµετέχουν όλα τα µέλη, συχνά µπορεί να συγκεντρώνει τις απορίες/προβλήµατα που προκύπτουν και να απευθύνεται στον διδάσκοντα), το ρόλο του υπεύθυνου της εργασίας (διανέµει το υλικό, ελέγχει την πορεία του έργου), το ρόλο του γραµµατέα ( καταγράφει το αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας), το ρόλο του παρουσιαστή (ανακοινώνει στην ολοµέλεια, στην τάξη το αποτέλεσµα της εργασίας. Αυτό το ρόλο µπορεί να τον έχουν δύο µέλη). Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: (1) Να χωρίσετε το κείµενο σε ενότητες και να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε καθεµιά από αυτές. (2) Ποιος είναι ο τόπος και ο χρόνος της ιστορίας και ποιος ο κεντρικός ήρωας (τι δουλειά κάνει, ποια η κοινωνική του θέση, η οικογενειακή του κατάσταση); (3) Χρησιµοποιώντας στοιχεία του κειµένου να σκιαγραφήσετε την προσωπικότητα του Μαρκοβάλντο. Να δώσετε έµφαση στη σχέση του µε τη φύση. (4) Πώς συµπεριφέρεται ο ήρωας από τη στιγµή που ανακαλύπτει τα µανιτάρια; Γιατί; (να εντοπίσετε στο κείµενο τις φάσεις από τις οποίες περνά η συµπεριφορά του απέναντι στην οικογένειά του, στον οδοκαθαριστή και τη δουλειά του) (5) Τι είδους προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι στην πόλη, όπως φαίνεται στο κείµενο; Αφορούν µόνο µια συγκεκριµένη πόλη και χώρα ή είναι παγκόσµια; (6) Να επιλέξετε µια εικόνα του κειµένου που σας άρεσε ιδιαίτερα και να τη ζωγραφίσετε. (7) Να αποδώσετε την ιστορία σε µορφή κόµικς. Η δεύτερη οµάδα µελετά το κείµενο, Το µαύρο κύµα και συµπληρώνει το ακόλουθο φύλλο εργασίας: Εργασία σας είναι να µελετήσετε το κείµενο Το µαύρο κύµα και να το παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας. Αναθέτετε σε κάθε µέλος της οµάδας σας από έναν ρόλο (Ματσαγγούρας, , σελ ) το ρόλο του συντονιστή (συντονίζει την εργασία, φροντίζει να συµµετέχουν όλα τα µέλη, συχνά µπορεί να συγκεντρώνει τις απορίες/προβλήµατα που προκύπτουν και να απευθύνεται στον διδάσκοντα), το ρόλο του υπεύθυνου της εργασίας (διανέµει το υλικό, ελέγχει την πορεία του έργου), το ρόλο του γραµµατέα ( καταγράφει το αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας), το ρόλο του παρουσιαστή (ανακοινώνει στην ολοµέλεια, στην τάξη το αποτέλεσµα της εργασίας. Αυτό το ρόλο µπορεί να τον έχουν δύο µέλη). Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: (1) Να χωρίσετε το κείµενο σε ενότητες και να δώσετε από έναν πλαγιότιτλο σε καθεµιά από αυτές. (2) Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας και ποιο πρόβληµα αντιµετωπίζει; (3) Με ποιες λέξεις ή φράσεις παρουσιάζει ο συγγραφέας τις κηλίδες που µολύνουν τις θάλασσες; ISSN

6 (4) Ποια κριτική ασκεί η Κενγκά στους ανθρώπους; (5) Πώς µε βάση το κείµενο η πετρελαιοκηλίδα οδηγεί σε αφανισµό τους γλάρους; (6) Γιατί η Κενγκά θυµάται τον Ίκαρο; Τι της προσφέρει ο µύθος; (7) Πώς κλιµακώνονται τα συναισθήµατα της Κενγκά στο απόσπασµα; (8) Καταφέρνει τελικά να επιβιώσει; (9) Να επισκεφθείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση και να παρακολουθήσετε το απόσπασµα από την ταινία κινουµένων σχεδίων, «Η ιστορία του γάτου που έµαθε σε ένα γλάρο να πετάει» που οπτικοποιεί το κείµενο που µελετήσατε. Ποια από τα δύο προτιµάτε, την ταινία ή το λογοτεχνικό κείµενο και γιατί; Η τρίτη οµάδα µελετά το κείµενο, Ένα παλιό µήνυµα για το σύγχρονο κόσµο και συµπληρώνει το ακόλουθο φύλλο εργασίας. Εργασία σας είναι να µελετήσετε το κείµενο Ένα παλιό µήνυµα για το σύγχρονο κόσµο και να το παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας. Αναθέτετε σε κάθε µέλος της οµάδας σας από έναν ρόλο (Ματσαγγούρας, , σελ ) το ρόλο του συντονιστή (συντονίζει την εργασία, φροντίζει να συµµετέχουν όλα τα µέλη, συχνά µπορεί να συγκεντρώνει τις απορίες/προβλήµατα που προκύπτουν και να απευθύνεται στον διδάσκοντα), το ρόλο του υπεύθυνου της εργασίας (διανέµει το υλικό, ελέγχει την πορεία του έργου), το ρόλο του γραµµατέα ( καταγράφει το αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας), το ρόλο του παρουσιαστή (ανακοινώνει στην ολοµέλεια, στην τάξη το αποτέλεσµα της εργασίας. Αυτό το ρόλο µπορεί να τον έχουν δύο µέλη). Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: (1).Να χωρίσετε το κείµενο σε ενότητες και να σηµειώσετε τα επιχειρήµατα του Ινδιάνου σε καθεµιά από αυτές. (2). Πώς περιγράφει ο Ινδιάνος τη ζωή των ανθρώπων στις µεγάλες πόλεις; (3). Πώς αντιλαµβάνεται ο Ινδιάνος τη σχέση του µε τη φύση; (4). Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν η απάντηση του προέδρου των Η.Π.Α. στα όσα λέει ο Ινδιάνος; Θα έγιναν δεκτοί οι όροι του; Η τέταρτη οµάδα µελετά τα αποσπάσµατα (σελ , 25-26,41-46, 81-85) από το βιβλίο, Εµένα µε νοιάζει και συµπληρώνει το ακόλουθο φύλλο εργασίας. Εργασία σας είναι να µελετήσετε τα αποσπάσµατα από το λογοτεχνικό βιβλίο Εµένα µε νοιάζει και να τα παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας. Αναθέτετε σε κάθε µέλος της οµάδας σας από έναν ρόλο (Ματσαγγούρας, , σελ ) το ρόλο του συντονιστή (συντονίζει την εργασία, φροντίζει να συµµετέχουν όλα τα µέλη, συχνά µπορεί να συγκεντρώνει τις απορίες/προβλήµατα που προκύπτουν και να απευθύνεται στον διδάσκοντα), το ρόλο του υπεύθυνου της εργασίας (διανέµει το υλικό, ελέγχει την πορεία του έργου), το ρόλο του γραµµατέα ( καταγράφει το αποτέλεσµα της οµαδικής εργασίας), το ρόλο του παρουσιαστή (ανακοινώνει στην ολοµέλεια, στην τάξη το αποτέλεσµα της εργασίας. Αυτό το ρόλο µπορεί να τον έχουν δύο µέλη). Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: (1) Πώς περιγράφει η συγγραφέας το χωριό στον Πρόλογο του βιβλίου; (2) Τι ανακαλύπτει ο δάσκαλος, όταν πηγαίνει να κολυµπήσει; (3) Ποια προβλήµατα αναδεικνύει η «διαφωτιστική συζήτηση» που κάνει ο δάσκαλος µε τους µαθητές του; ISSN

7 (4) Πώς φαντάζεστε τη ζωή στον Ανθόπυργο; Να τη συγκρίνετε µε τη δική σας. (5) Τι σας έκανε εντύπωση από το άρθρο στην εφηµερίδα «Η µάχη»; Τι ρόλο νοµίζετε ότι έπαιξε η δηµοσίευση του προβλήµατος για την επίλυσή του; Γ φάση: µετά την ανάγνωση ( 4 διδακτικές ώρες) Στη φάση αυτή οι µαθητές παράγουν το δικό τους λόγο όχι πια γύρω από τα κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την οποία ασχολήθηκαν. Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και διδασκόµενοι, τι καινούριο έµαθαν, ποιες αντιλήψεις σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα ένιωσαν µέσα από τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους( ) (Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, σελ.78) Πρώτη οµάδα: (1) Να γράψετε ένα αφήγηµα µε θέµα την καταστροφή του περιβάλλοντος. (2) Να οργανώσετε ένα διττό αγώνα λόγων µε θέµα: Ζωή στην πόλη ή το χωριό; Ποια είναι προτιµότερη και γιατί; εύτερη οµάδα: Εργασία σας είναι να ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για το πρόβληµα της µόλυνσης των θαλασσών εστιάζοντας στα απειλούµενα θαλάσσια είδη και τις δράσεις που µπορούµε όλοι µας να αναλάβουµε, για να το περιορίσουµε. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: (1) Αφού επισκεφθείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, να συντάξετε ένα σύντοµο κείµενο µε τα µέτρα που µπορούµε να λάβουµε για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Στη συνέχεια να οργανώσετε στο σχολείο σας µια εκστρατεία ενηµέρωσης για το πρόβληµα και τις λύσεις του, που θα περιλαµβάνει: την εισήγησή σας µε την αξιοποίηση του λογισµικού παρουσιάσεων, έκθεση φωτογραφίας και βίντεο. (η οικολογική κριτική του Λουίς Σεπούλβεδα) blog&id=133&itemid=58 (καρέττα καρέττα) (Μεσόγειος SOS) (2) Να ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το έργο τους.. (www.wwf.gr) (3) Να σχεδιάσετε έναν προτρεπτικό λόγο για να πείσετε τους συµµαθητές σας να υιοθετήσουν ένα απειλούµενο είδος (4) Να γράψετε ένα αφήγηµα µε θέµα την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τρίτη οµάδα: 1. Να ενηµερώσετε τους συµµαθητές σας σχετικά την εκµετάλλευση της φύσης µε στόχο τη βελτίωση των υλικών όρων της ζωής του ανθρώπου (για την ανοικοδόµηση κτηρίων, το άνοιγµα µεγάλων δρόµων, τη δηµιουργία µεγαλουπόλεων). Να συντάξετε σχετικά ένα κείµενο στο οποίο να φαίνεται ποιο είναι το τίµηµα που πληρώνει ο άνθρωπος για τη βελτίωση των υλικών όρων ζωής. Μπορείτε να επισκεφθείτε και τις ακόλουθες ιστοσελίδες: ISSN

8 (ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισµού) (ορνιθολογική εταιρεία) (ελληνικό κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων) 2. Να γράψετε ένα αφήγηµα µε θέµα την καταστροφή του περιβάλλοντος. Τέταρτη οµάδα: (1) Να εντοπίσετε τις περιοχές της Ελλάδας στις οποίες απαγορεύεται το κολύµπι στη θάλασσα λόγω µόλυνσης των υδάτων και να τις σηµειώσετε στο χάρτη που θα παρουσιάσετε στους συµµαθητές σας. (2) αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα να ενηµερώσετε τους συµµαθητές για τον κίνδυνο των τοξικών αποβλήτων. Να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό παρουσιάσεων. (3) Να παρουσιάσετε έναν προτρεπτικό λόγο µε στόχο να πείσετε τους συµµαθητές σας για τις δράσεις που µπορούν να αναλάβουν, για να τον περιορίσουν. (4) Να γράψετε ένα αφήγηµα µε θέµα την καταστροφή του περιβάλλοντος εµπνεόµενοι από τα κείµενα που διαβάσατε. 4. Επίλογος Η ευαισθητοποίηση των µαθητών σχετικά µε το περιβαλλοντικό ζήτηµα είναι απόλυτα αναγκαία, γιατί είναι ένα πρόβληµα που επηρεάζει την καθηµερινότητά τους και, κυρίως, και το µέλλον τους. Η αξιοποίηση του µαθήµατος της λογοτεχνίας προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να αποβεί ιδιαίτερη ωφέλιµη, γιατί ευαισθητοποιεί, ενηµερώνει και συγκινεί. Μάλιστα, καθώς η θεµατική ενότητα οικολογία περιβάλλον «έχει αρχίσει σε µεγαλύτερο βαθµό από ό, τι πριν να ανανεώνει τα θέµατά της, να τα εντάσσει στις σύγχρονες ιδεολογικές συνιστώσες της οικολογικής σκέψης, να τα συνδέει µε το κοινωνικό πρόβληµα και να επιζητεί διαφορετικές σχέσεις του ανθρώπου µε τη φύση δίνει τη δυνατότητα για την ευρύτερη αξιοποίησή τους σε όλες τις τάξεις της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έτσι µπορούµε να ωθήσουµε τους µαθητές προς µια διαδικασία οικολογικοποίησης της σκέψης, την οποία σύµφωνα µε τον Ε. Morin έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσµος. Ο ίδιος αναφέρει ότι η πολυπλοκότητα στη φύση ενέχει την «έσχατη ηθική» που είναι «η ανάδυση της ανθρωπότητας», µε την έννοια της «αφύπνισης µέσα µας αυτής της ίδιας της ανθρωπότητας». Μέσω δηλαδή διαδικασιών εσωτερικής αλλαγής και κριτικής στάσης. Κι είναι σίγουρο ότι η συγκεκριµένη θεµατική, µε στοιχεία σαν τα προαναφερόµενα, µπορεί, παράλληλα µε την απόλαυση της ανάγνωσης, να συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση» (Παπαδάτος, 2008). (Ανακτήθηκε από Ελπίζουµε ότι η παρούσα διδακτική πρόταση λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Αγγελάκος, Κ., Κατσαρού, Ελ., Μαγγανά, Αν. (2006). Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου, Αθήνα: ΟΕ Β ISSN

9 Αραβανή, Ευ.(2009), Η συµβολή του µαθήµατος της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη στάσεων των µαθητών. Ανακτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση Βασάλα, Π.(2011). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και σχολικά περιβαλλοντικά προγράµµατα. Στο: Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό, τ. α, (σ ).αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Γρηγοριάδου Σουρέλη, Γ. ( ), Εµένα µε νοιάζει, Αθήνα: Πατάκης. ανασσής, Αντ. Κ.(1993). Η εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης.( έκδ.). Αθήνα. Η διακήρυξη και οι προτάσεις της διακυβερνητικής διάσκεψης της Τιφλίδας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ανακτήθηκε στις 18 Μαρτίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση Frey, K. (1998). Η "µέθοδος Project" Μία µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη/µετ. Κλεονίκη Μάλλιου. Θεσσαλονίκη:Κυριακίδη. Gagné, R. M. (1984). Learning Outcomes and their Effects: Useful Categories of Human Performance, American Psychologist, 39, Greimas, A. (1985). Μετάδοση και επικοινωνία στο: Συνέδριο του Σεριζί, ιδασκαλία της Λογοτεχνίας, (µτφρ. Ι. Βασιλαράκης), (σ.27-40). Αθήνα: Επικαιρότητα. Hogg, E., & Vaugham. (1995). Social Psychology: An Introduction, London: Prentice Hall. Κουκουλοµµάτης,. Ι. (1996). Λογοτεχνία και Γλώσσα στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Έλλην. Ματσαγγούρας, Η.Γ.(2008). Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση. (3 η έκδ.) Αθήνα: Γρηγόρη. Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης (2011). Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό, τ. α Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Νέα Πιλοτικά Προγράµµατα Σπουδών, Πρόγραµµα Σπουδών για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση, Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. Ανακτήθηκε στις 03 Σεπτεµβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση Παπαδάτος, Γ.(2008), Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ανακτήθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση Σπανός, Γ.(1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: το πρόβληµα, το αίτηµα και η διδακτική. ιαβάζω, 325, Σταµάτης Π., Παζαρόπουλος Σπ., Μάστορης Μ., Θεοδοσιάδου Π.(2010). ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9Μαΐου 2010ISSN Ανακτήθηκε στις 10 Απριλίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: UNESCO UNEP International Education Programme (1985). A comparative survey of the incorporation of environmental education into school curricula. Environmental Educational Series, 17, Ανακτήθηκε στις 03 Σεπτεµβρίου 2012 από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Φουντοπούλου, Μ. Ζ. (2011). «Αρχαία Ελληνικά και Νέο Σχολείο: Αδυναµία σύγκλισης ή νέες προοπτικές;». Στο: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Μείζον ISSN

10 Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό τ.β : Ειδικό Μέρος- Φιλόλογοι, Αθήνα. ISSN

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής vanikuloheri@yahoo.co.uk Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΪΝΑ, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής»

«Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Νερό-υδάτινα μονοπάτια-μονοπάτια ζωής» Ελευθερία Αλεξανδρή 1, Ιωάννης Στάγιας 2

Διαβάστε περισσότερα

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα