ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

2 Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει ςτο Εκτελεςτικό τθσ Γραφείο τθ γραμματεία πολιτικισ για το περιβάλλον, δείχνοντασ και το δρόμο ςτθν κεντρικι διοίκθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ για τθ δθμιουργία αντίςτοιχθσ γραμματείασ. Η ΟΝΝΕΔ ηιτθςε κατά τθ διάρκεια των περιφερειακϊν διαςκζψεων το Μάρτιο του 2009, από τον τότε πρωκυπουργό Κϊςτα Καραμανλι, τθ δθμιουργία ανεξάρτθτου Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, αίτθμα για το οποίο υπιρξε και θ αντίςτοιχθ δζςμευςθ. Η ΟΝΝΕΔ βρίςκεται τϊρα μπροςτά ςε κζματα τα οποία βλζπει τθ νζα κυβζρνθςθ να τα προςπερνά, να μθν δίνει ξεκάκαρεσ κζςεισ και να μθν επιδιϊκει το διάλογο. Η «πράςινθ ανάπτυξθ» που είχε εξαγγείλει το ΠΑΣΟΚ ωσ προεκλογικι δζςμευςθ προφανϊσ και ωσ ζνα μζροσ κα επιτευχκεί. Και αυτό γιατί δεν υπιρξε καμία ςαφισ πρόταςθ, κανζνα νοφμερο, καμία πραγματικι δζςμευςθ. Ακόμα και τϊρα όμωσ παρατθρείται ότι θ νζα κυβζρνθςθ, παρά τισ εξαγγελίεσ τθσ για δθμόςιο διάλογο, ολιγωρεί ςτθ λιψθ ξεκάκαρων κζςεων για βαςικά ηθτιματα. Οι εφθχοι τίτλοι ςίγουρα παρουςιάηουν ζνα προτζρθμα καλισ επικοινωνιακισ πολιτικισ. Το ηθτοφμενο είναι να υπάρχει και ουςία. Εάν θ προςταςία του περιβάλλοντοσ αποτελεί μείηον κζμα για τθ νζα διακυβζρνθςθ, πότε περιμζνει να φζρει κζματα ςχετικά με το περιβάλλον προσ ςυηιτθςθ ςτθ βουλι; Εάν θ κλιματικι αλλαγι αποτελεί βαςικό άξονα τθσ πολιτικισ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, πότε κα λάβει εικόνα το ελλθνικό κοινοβοφλιο για τθν αντιπροςϊπευςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν παγκόςμια διάςκεψθ για το περιβάλλον, που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κοπεγχάγθ τον επόμενο μινα; 2

3 3

4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Ειςαγωγικά ςτοιχεία Σα τελευταία χρόνια ο πλανιτθσ μασ βρίςκεται αντιμζτωποσ με τθν ζξαρςθ πλθκϊρασ φυςικϊν φαινομζνων, που εμφανίηονται με εντονότατθ και μθ φυςιολογικι μορφι και ζκταςθ. Ωσ παραδείγματα τζτοιων καταςτάςεων κα μποροφςαν να αναφερκοφν οι πλθμμφρεσ, οι πυρκαγιζσ, θ ξθραςία, θ αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ τθσ γθσ, θ μείωςθ των βροχοπτϊςεων και θ γενικότερθ τάςθ «μθ διαφοροποίθςθσ» των εποχϊν του ζτουσ. Σο ςφνολο των καταιγιςτικϊν αυτϊν φαινομζνων ςυνκζτει μία κατάςταςθ που επθρεάηει άμεςα τθν ποιότθτα ηωισ μασ και είναι γνωςτι ωσ «κλιματικι αλλαγι». Με τον όρο «κλιματικι αλλαγι» εννοοφμε τθ διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτισ ποςότθτεσ των αερίων του κερμοκθπίου, με ςυνζπεια τθν υπερςυςςϊρευςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ εντόσ τθσ ατμόςφαιρασ. Σα αζρια του κερμοκθπίου, όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα (CO2), το όηον κ.α., ςυγκεντρϊνονται γφρω από τθν ατμόςφαιρα και λειτουργοφν ωσ δεςμευτζσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ κατά τθν απομάκρυνςθ τθσ από τθ γθ (όπωσ ςυμβαίνει ςε ζνα κερμοκιπιο), με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διατθρείται θ ηωι ςτθ γθ και να επιτυγχάνεται θ διατιρθςθ μιασ μζςθσ κερμοκραςίασ περίπου 15 οc. Η υπερπαραγωγι αυτϊν των αερίων λόγω τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ (εκπομπζσ από τουσ ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, από τα μζςα μεταφοράσ, από τισ βιομθχανίεσ κ.α) ζχει ωσ ςυνζπεια τθ δζςμευςθ περίςςειασ θλιακισ ακτινοβολίασ πριν τθν ζξοδο τθσ από τθν ατμόςφαιρα. Αυτό οδθγεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ «λειτουργίασ του κερμοκθπίου» αυτϊν των αερίων, με επακόλουκο τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. φμφωνα με το πόριςμα τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τισ Κλιματικζσ Αλλαγζσ, θ μζςθ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ του πλανιτθ αναμζνεται να αυξθκεί από 1,4 ζωσ 5,8 βακμοφσ Κελςίου ωσ το 2100 αν ςυνεχίςει θ εξάρτθςθ τθσ ανκρωπότθτασ από τα ορυκτά καφςιμα. Μία άλλθ ζρευνα προβλζπει ότι το ζνα τρίτο των ηωντανϊν οργανιςμϊν πάνω ςτθν γθ κα εξαφανιςτεί μζχρι το 2050 κακϊσ πολλοί από αυτοφσ δε κα μπορζςουν να προςαρμοςτοφν ςε τόςο γριγορα μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ. Ήδθ ζχει καταγραφεί αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ κατά 0,6 βακμοφσ, ενϊ ςτθν Ευρϊπθ θ μζςθ κερμοκραςία αυξικθκε κατά 0,9 βακμοφσ Κελςίου. 4

5 5

6 Ανθςυχία των κρατϊν - Ιςτορικά Στοιχεία To 1972 πραγματοποιείται θ διεκνισ διάςκεψθ για το περιβάλλον ςτθ τοκχόλμθ και γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν «επίδραςθ» των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον πλανιτθ. Σθν ίδια χρονιά θ Γενικι υνζλευςθ των Ηνωμζνω Εκνϊν κακιερϊνει τθν Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ. Η αρχι όμωσ τθσ προςπάκειασ για τον περιοριςμό των αερίων του κερμοκθπίου από Διεκνι υνκικθ εντοπίηεται το 1987, ςτθν αναφορά τθσ Παγκόςμιασ Επιτροπισ για το Περιβάλλον και τθν Ανάπτυξθ 'Σο Κοινό μασ μζλλον'. Η αναφορά αυτι κάλεςε για μια παγκόςμια ςυνδιάςκεψθ θ οποία κα αντιμετϊπιηε τισ ςοβαρότερεσ απειλζσ-μία από αυτζσ και τθν κλιματικι αλλαγι. Σο 1989 Σο Πρόγραμμα των Ηνωμζνων Εκνϊν για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Παγκόςμιοσ Μετεωρολογικόσ Οργανιςμόσ (WMO) δθμιουργοφν τθ Διακυβερνθτικι Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τθν εξζλιξθ του κλίματοσ (IPCC) με ςκοπό τθν ευρεία και ςωςτι ενθμζρωςθ για τθν αλλαγι του κλίματοσ. τθν πρϊτθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του IPCC το 1990, τα επιςτθμονικά ςτοιχεία κατζδειξαν τθν ανάγκθ μιασ ενιαίασ πολιτικισ ςτάςθσ των κρατϊν απζναντι ςτθν παγκόςμια κλιματικι αλλαγι. Σο 1992 ςτο Ρίο Ντε Σηανζιρο πραγματοποιικθκε θ μεγαλφτερθ ζωσ τότε διάςκεψθ, θ Παγκόςμια Διάςκεψθ για τθν Ανάπτυξθ και το Περιβάλλον. Ζνα από τα αποτελζςματά τθσ ιταν θ προϊκθςθ τθσ φμβαςθσ-πλαίςιο για τθν Κλιματικι Αλλαγι(UNFCCC). Η ςφμβαςθ αυτι αναγνϊριςε τον κίνδυνο τθσ ανκρωπογενοφσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι τρόποι χριςθσ τθσ γθσ και κυρίωσ θ καφςθ ορυκτϊν καυςίμων, αναγνωρίςτθκαν ωσ οι κφριεσ πθγζσ του προβλιματοσ, ενϊ υιοκετικθκε θ αρχι τθσ προφφλαξθσ (precautionary principle). Η φμβαςθ Πλαίςιο υπογράφθκε μζςα ςε δφο χρόνια από πάνω από 165 χϊρεσ. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ ςφμβαςθσ ςυναντϊνται ετθςίωσ για μία επιςκόπθςθ τθσ προόδου και για τθ ςυηιτθςθ νζων μζτρων (Conference of Parties). τθν πρϊτθ ετιςια διάςκεψθ των μερϊν τθσ ςυνκικθσ, ςτο Βερολίνο το 1995, ςυμφωνικθκε ότι υπιρχε θ ανάγκθ για περαιτζρω ςυνεργαςία, μζςω μιασ δεςμευτικισ ςυμφωνίασ. Η ςυμφωνία αυτι υπογράφθκε ςτο Κιότο τθσ Ιαπωνίασ το Με το πρωτόκολλο του Κιότο οι ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ δεςμεφτθκαν να μειϊςουν ςυνολικά τισ εκπομπζσ των 6 κφριων αερίων του κερμοκθπίου (διοξείδιο του άνκρακα (CO2), μεκάνιο 6

7 (CH4), υποξείδιο του αηϊτου (N2O) και διάφορα βιομθχανικά φκοριοφχα αζρια (HfCs, PFCs και SF6), κατά 5,2% με βάςθ τισ εκπομπζσ του 1990 ωσ το Σο Πρωτόκολλο αποτελεί ζνα κετικό βιμα, κακϊσ είναι θ πρϊτθ ςυμφωνία που ζκεςε ςυγκεκριμζνο ςτόχο μείωςθσ των αερίων του κερμοκθπίου και αναγνϊριςε επίςθσ τθν κοινι αλλά διαφοροποιθμζνθ ευκφνθ των διαφόρων χωρϊν. Ο κοινόσ ςτόχοσ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 5,2%, αλλά θ ευκφνθ είναι διαφοροποιθμζνθ για κάκε χϊρα, διαφορετικοί ςτόχοι διανεμικθκαν ςε διαφορετικζσ χϊρεσ με βάςθ τισ ανάγκεσ ανάπτυξισ τουσ και τθν ιςτορικι τουσ ευκφνθ ςτθ δθμιουργία του φαινομζνου. Σο πρωτόκολλο του Κιότο εφαρμόςτθκε από το 2005 και μετά. Κάκε χρόνο τα μζρθ του πρωτόκολλου του Κιότο ςυνεδριάηουν για τθν εξζλιξθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου και τθν υλοποίθςθ του πρωτοκόλλου. 7

8 8

9 COP (Conference of Parties) 15 & COP/MOP 5 Κοπεγχάγθ - Σφνοδοσ κορυφισ για το κλίμα Η ανκρϊπινθ ευαιςκθςία ςυναντά τθ διεκνι ςυνεργαςία, ςτα πλαίςια τθσ αντιμετϊπιςθσ των κλιματικϊν αλλαγϊν, ςτθν Κοπεγχάγθ με φόντο το μζλλον ενόσ ολόκλθρου πλανιτθ. Η παγκόςμια ςυνδιάςκεψθ του ΟΗΕ για τθν Κλιματικι Αλλαγι που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Κοπεγχάγθ, 7-18 Δεκεμβρίου κα αποτελζςει το επιςτζγαςμα των διαβουλεφςεων που πραγματοποιικθκαν και των προτάςεων που κατατζκθκαν, κατά τθ διάρκεια των δφο προθγοφμενων ςυνόδων, ςτθ Γενεφθ και τθ Νζα Τόρκθ. Στο δρόμο για την Κοπεγχάγη Η διεκνισ κοινότθτα δζχκθκε τθν πρϊτθ προειδοποίθςθ για περιοριςμό των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα και ταυτόχρονα επίπλθξθ για τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ ςτθ διάςκεψθ τθσ Γενεφθσ, θ οποία διιρκεςε απο 31 Αυγοφςτου μζχρι τισ 4 επτεμβρίου. Διακφβευμα τθσ ςυνδιάςκεψθσ αυτισ αποτζλεςε θ άνοδοσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ και το αντίκτυπο αυτισ τθσ εξζλιξθσ, τόςο ςτθν ευρφτερθ οικολογικι ιςορροπία, όςο και ςτο οικονομικό γίγνεςκαι. υγκεκριμζνα, οι 1500 εκπρόςωποι, που ςυγκεντρϊκθκαν, επικεντρϊκθκαν ςτθ κεςμοκζτθςθ ενόσ Παγκόςμιου Ρυκμιςτικοφ Πλαιςίου για Κλιματολογικζσ Τπθρεςίεσ. τόχοσ του πλαιςίου αυτοφ είναι αφενόσ να διευρυνκεί και να βελτιωκεί θ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν για το κλίμα και αφετζρου να ςυςτακεί μια ομάδα ςυμβοφλων, επιφορτιςμζνων με τθν κατάκεςθ προτάςεων, οι οποίεσ κα διευκολφνουν τον κόςμο ςτθν προςαρμογι του με τισ επικείμενεσ περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ εκςυγχρονίηοντασ τομείσ όπωσ θ υγεία, θ ενζργεια και θ γεωργία. Η ςυνειςφορά τθσ ςυνόδου αυτισ για τθ ςυνδιάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ είναι θ βελτίωςθ των κλιματικϊν πλθροφοριϊν προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, απο τον αγρότθ μζχρι τον επενδυτι ςτθν θλιακι ενζργεια. Η ςφνοδοσ τθσ Νζασ Τόρκθσ, που ζλαβε χϊρα ςτισ 21 επτεμβρίου, ζλαμψε δια τθσ παρουςίασ θγετϊν και τθσ απουςίασ λιψεωσ αποφάςεων και απτϊν δεςμεφςεων. Προσ απογοιτευςθ όλθσ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, θ ςφνοδοσ παρζκκλινε του αρχικοφ ςκοποφ, δθλαδι τθσ διακιρυξθσ ςυγκεκριμζνων μζτρων με άξονα τθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων, αφοφ φροφδεσ αποδείχτθκαν οι ελπίδεσ κεμελίωςθσ τουσ. Οι διαφωνίεσ 9

10 οφείλονταν τόςο ςε προβλιματα ςυνεργαςίασ, όςο και ςε ομθρία πολλϊν κρατϊν ςτθν οικονομικι κρίςθ. Εξαίρεςθ απο το δυςοίωνο αυτό κλίμα και μοναδικι προτροπι για τθ διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ αποτζλεςε θ Κίνα, θ οποία κατζκεςε ζνα πλιρεσ χρονοδιάγραμμα με τισ αντίςτοιχεσ δεςμεφςεισ, αναδεικνφοντασ μια ςφγχρονθ και εξελιςςόμενθ πράςινθ πολιτικι. Κοπεγχάγη Η διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ κα ςυγκεντρϊςει το Δεκζμβριο τθν προςοχι ολόκλθρθσ τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ, κακϊσ αναμζνεται να καταλιξει ςτθν υπογραφι νζου πλαιςίου ςυμφωνίασ ωσ επζκταςθ του πρωτόκολλου του Κιότο το οποίο λιγει το Η νζα ςυμφωνία κα προβλζπει τθν περαιτζρω μείωςθ των εκπεμπόμενων αζριων ρφπων που ςυμβάλουν ςτθν επιδείνωςθ του φαινομζνου του κερμοκθπίου. υγκεκριμζνα ςφμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο τα ανεπτυγμζνα βιομθχανικά κράτθ οφείλουν να μειϊςουν τισ εκπομπζσ αυτζσ κατα 25% ζωσ το 2020 ςυγκριτικά με το το νζο πρωτόκολλο κα περιζχονται δεςμεφςεισ των αναπτυγμζνων αλλά και αναπτυςςόμενων κρατϊν, τρόποι οικονομικισ-πολιτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των χωρϊν, μθχανιςμοί προςαρμογισ των φτωχότερων χωρϊν ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ςτόχοι για τθν παφςθ τθσ αποψίλωςθσ των δαςϊν, δράςεισ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν από τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ και τθ ναυτιλία και, τζλοσ, νζεσ δομζσ διοίκθςθσ-διαχείριςθσ. Η αμφιλεγόμενθ πτυχι τθσ ςυμφωνίασ αφορά ςτθ διαδοχι του Πρωτοκόλλου του Κιότο ςχετικά με τθν εφαρμογι κοινοφ διεκνοφσ ςυςτιματοσ. Η διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ ςτοχεφει ςτθν ανανζωςθ και μετεξζλιξθ του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ζωσ το 2020, υπό τθ ςκζπθ των διεκνϊν και όχι τοπικϊν κανονιςμϊν. Δεςμεύςεισ και διαφωνίεσ Οι Ευρωπαίοι προτίκενται να μειϊςουν τισ εκπομπζσ αερίων κατά τουλάχιςτον 20% ςε ςχζςθ με το 1990, και με ευοίωνεσ προβλζψεισ μπορεί να αγγίξουν και το 30%, ςε περίπτωςθ εφαρμογισ διεκνοφσ ςυμφωνίασ. υγκεκριμζνα, χϊρεσ όπωσ θ Γερμανία και θ Γαλλία, κάνοντασ ζνα ακόμθ βιμα, προτείνουν τθν επιβολι φόρου άνθρακα για τουσ ανεπίδεκτουσ ςυμμόρφωςθσ. 10

11 ε κοινό πλαίςιο κινείται και θ Νορβθγία κζτοντασ ωσ αντικειμενικό τθσ ςτόχο τθ μείωςθ των ρφπων ςτο 40% ςτο ίδιο χρονοδιάγραμμα. Η κατάλθξθ τθσ διάςκεψθσ κα κρικεί κατά μεγάλο ποςοςτό από τθ ςτάςθ των ΗΠΑ και των διαφωνιϊν τουσ. Οι ΗΠΑ αρνικθκαν τισ προτάςεισ τθσ Ε.Ε. για τισ κλιματικζσ αλλαγζσ, ενϊ επιμζνουν πωσ θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων κα πρζπει να ελζγχεται απο τοπικι νομοκεςία και όχι από διεκνι. Ωςτόςο δεν ζχει κατατεκεί θ τελικι τουσ πρόταςθ, θ οποία και αναμζνεται ςτθ διάςκεψθ. 11

12 12

13 Ελλάδα Θζςεισ Επιδιϊξεισ Η διάςκεψθ τθσ Κοπεγχάγθσ κα είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ κακϊσ κα ςυηθτθκοφν κζματα περιβάλλοντοσ εν μζςω μιασ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ. Η Ελλάδα, δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ τθσ φφεςθσ κα πρζπει να λάβει ςθμαντικι και ξεκάκαρθ κζςθ. Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει διαμορφϊςει κζςεισ οι οποίεσ κα κατατεκοφν ςτθν παγκόςμια διάςκεψθ για το κλίμα. θμαςία ζχει κατά πόςο θ Ελλάδα κα ακολουκιςει κάποιεσ χϊρεσ οι οποίεσ δθλϊνουν οικονομικι ανάταςθ, κατά πόςο κα ηθτιςει να διαφοροποιθκεί από αυτζσ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ ι και ωσ προσ το χρόνο ςυμμόρφωςθσ. Για τι πράγμα τελικά κα δεςμευτοφμε? Για «μείωςθ των εκπομπϊν αερίων φαινομζνου κερμοκθπίου κατά 65% μζχρι το 2050» ενϊ όλα τα κράτθ μζλθ μιλοφν μζχρι το 2020; Θα γίνει διαςφνδεςθ με τθν οικονομικι κρίςθ; τθ διάςκεψθ για το κλίμα κα ςυηθτθκεί θ πρόταςθ μείωςθσ των επικίνδυνων αερίων κατά 10% από τα αεροπλάνα και κατά 20% από τα πλοία, πρόταςθ που προζρχεται από τουσ υπουργοφσ περιβάλλοντοσ τθσ ΕΕ. ε μία παραδοςιακά ναυτικι χϊρα όπωσ θ δικι μασ, με το 7% του ΑΕΠ να ςτθρίηεται ςτθ ναυτιλία κα πρζπει να εξετάςουμε πϊσ τζτοια μζτρα, τα οποία φυςικά είναι απαραίτθτα να εφαρμοςτοφν για τθν μείωςθ του φαινομζνου τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κα εφαρμοςτοφν και ςτθν Ελλάδα. τθ ςυνδιάςκεψθ κα ςυηθτθκοφν προτάςεισ για τθν αποηθμίωςθ αναπτυςςόμενων κρατϊν. Ποια κα είναι θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςε αυτό το μζτρο; τθ ςυνδιάςκεψθ για το κλίμα ςτθν Κοπεγχάγθ κα προτακεί θ εφαρμογι ενιαίου ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ. Θα προτακοφν κζματα τα οποία κα οδθγιςουν ςε νζα ςυμφωνία. Σθ νζα ςυμφωνία κα κλθκοφμε και εμείσ να τθν ακολουκιςουμε. το πλαίςιο του γενικότερου ςχεδιαςμοφ για μία ιςόρροπθ ανάπτυξθ και όχι αποκλειςμό των ελλθνικϊν επιχειριςεων από τθν παγκόςμια αγορά αλλά και ςτα πλαίςια τθσ απόλυτθσ ςυμμόρφωςθσ ςτισ αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, είναι απαραίτθτο θ Ελλάδα να λάβει ξεκάκαρεσ κζςεισ. Αυτζσ οι κζςεισ πρζπει να προτακοφν και να ςυηθτθκοφν ςτο ελλθνικό κοινοβοφλιο. Παρατθροφμε τθ νζα κυβζρνθςθ να «προετοιμάηεται» ενδεχομζνωσ για τθ διάςκεψθ όλων των μερϊν ςτθν Κοπεγχάγθ. Ποια είναι αυτι θ προετοιμαςία; Ποιεσ είναι οι κζςεισ τθσ; Και δεδομζνθσ τθσ προεκλογικισ εξαγγελίασ ότι όλα τα νομοςχζδια και όλεσ οι κζςεισ τθσ 13

14 κυβζρνθςθσ κα τίκεται ςε διάλογο, ποφ βρίςκονται οι κζςεισ για τθν κλιματικι αλλαγι ςε ςυνδυαςμό όμωσ και με τθν οικονομικι φφεςθ τθσ χϊρασ μασ; Οι ςυναντιςεισ που προθγοφνται τθσ ςυνόδου τθσ Κοπεγχάγθσ ζχουν ιδθ ξεκινιςει. Πολλζσ χϊρεσ ζχουν ιδθ αρχίςει να κλείνουν ςυμφωνίεσ για ανταλλαγι τεχνογνωςίασ. Πότε περιμζνει θ Κυβζρνθςθ να φζρει το κζμα ςτθ βουλι και να ςυηθτθκεί θ ςτάςθ τθσ Ελλάδασ; Είναι απαραίτθτο θ Ελλάδα να ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςυνδιάςκεψθ αυτι για το κλίμα. Πάνω από όλα όμωσ κα πρζπει να γίνει θ ςφνδεςθ των προτάςεων τθσ ςυνόδου με τθν Ελλθνικι πραγματικότθτα, δθλαδι τθν οικονομικι τθσ κζςθ, το ενεργειακό τθσ δυναμικό, τθ βιομθχανικι τθσ ανάπτυξθ και τθν πολιτικι τθσ για το μζλλον. Δεν μποροφμε όμωσ να μιλοφμε με αοριςτολογίεσ. Πρζπει να προβλθκοφν ξεκάκαρεσ προτάςεισ οι οποίεσ και κα ςυηθτθκοφν και κα ςυναποφαςιςκοφν, προτοφ θ ελλθνικι αντιπροςωπία εκπροςωπιςει τθ χϊρα μασ ςτθ διεκνι διάςκεψθ για το περιβάλλον. 14

15 15

16 Η Οργάνωςθ Νζων Νζασ Δθμοκρατίασ ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κζματα περιβάλλοντοσ. Το Μάρτιο του 2009 ξεκίνθςε το διάλογο με πολιτικζσ κζςεισ και προτάςεισ οι οποίεσ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτο ενϊ ζχει πραγματοποιθκεί ενθμζρωςθ για τθν κλιματικι αλλαγι και τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ μζςω φυλλαδίων που ζχει μοιράςει και ζχει αναρτιςει και ςτο site τθσ. Στισ 5 Ιουνίου, παγκόςμια θμζρα του περιβάλλοντοσ, εγκαινίαςε blog ενθμζρωςθσ και διαλόγου ςχετικά με τθν κλιματικι αλλαγι. Δανειηόμαςτε χϊρο από το blog ενόψει τθσ ςυνδιάςκεψθσ ςτθν Κοπεγχάγθ και αναπτφςςουμε διάλογο για το φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, για το πρωτόκολλο του Κιότο και για τθ κζςθ που πρζπει να ζχει θ Ελλάδα ςτθν παγκόςμια διάςκεψθ για το περιβάλλον. Σασ καλοφμε όλουσ για τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο Καλοφμε να αναπτφξετε τισ κζςεισ ςασ και να κρίνετε εποικοδομθτικά τθν ζωσ τϊρα πολιτικι κζςθ τθσ κυβζρνθςθσ ΠΑΣΟΚ ςε ό,τι αφορά ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου και τθν παγκόςμια υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. 16

17 Καϊπάνοσ Μαρία Καρακαηζάνη Μαριλένα Κοσηελιδάκης Ανηώνιος Ξιθαράς Ιωάννης Σπηλιωηοπούλοσ Χριζηίνα Νικολέηηα (Νινέηηα) 17

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα