ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3159 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 336/2016 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β 2763/ ). Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση 29η Σεπτεμβρίου 2016) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», (ΦΕΚ Α 179/ ), και ιδίως το άρθρο 22 όπως ισχύει. 2. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), εφεξής ΚΣΗΕ, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 44 και Τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ), εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 13 και Το Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 52/ ), εφεξής Εγχειρίδιο ΚΣΗΕ, όπως ισχύει, και ιδίως τα Κεφάλαια 3 και Τη διαβούλευση μεταξύ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και της ΡΑΕ σχετικά με τα αποτελέσματα υπολογισμών και προσομοιώσεων από την εφαρμογή της μεθοδολογίας για το έτος 2015, όπως ειδικότερα αποτυπώνεται στα κάτωθι: i. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «2015 HyroMAVC_Data_Calculations_PC1_PC2» (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ). ii. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους υδροηλεκτρικών» (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ). iii. Το από έγγραφο της ΡΑΕ προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους υδροηλεκτρικών» (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64036/ ). iv. Το από έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους Υδροηλεκτρικών Μονάδων - Στοιχεία ταμιευτήρων» (με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ). 6. Την υπ αριθμ. 1609/ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) επιστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων». 7. Την από απόφαση ΡΑΕ 207/2016 με θέμα: «Καθορισμός «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων» και τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ ), του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 52/ ), καθώς και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )» (ΦΕΚ Β 2763/ ). 8. Την από εισήγηση της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) σχετικά με την Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων και την τροποποίηση του Άρθρου 71 του ΚΣΗΕ αναφορικά με την Άντληση. 9. Την από επιστολή της εταιρείας ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) προς την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων και την τροποποίηση του Άρθρου 71 του ΚΣΗΕ αναφορικά με την Άντληση. 10. Την από απόφαση ΡΑΕ 288/2016 με θέμα: «Ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τον προσδιορισμό των παραμέτρων της μεθοδολογίας υπολογισμού της ελάχιστης τιμής προσφορών στον ΗΕΠ από μονάδες υδροηλεκτρικών σταθμών». 11. Την υπ αριθμ. 2700/ (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) επιστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους ΥΗΣ: Υποβολή Στοιχείων για την εφαρμογή της Μεθόδου και Αίτηση Εξαιρέσεις ΥΗΣ». 12. Την από επιστολή της εταιρείας ΛΑ- ΓΗΕ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) προς την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 13. Την από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ).

2 32964 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3159/ Την υπό στοιχεία C(2016)/1791 final/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης SA 38968, με την οποία εγκρίθηκε ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας ως συμβιβάσιμη με το ενωσιακό πλαίσιο κρατική ενίσχυση, και ιδίως τις αναφερόμενες στην παραγρ. (25) της απόφασης δεσμεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει η χώρα, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 15. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις της ΡΑΕ κανονιστικού περιεχομένου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής: Ι. Αρμοδιότητες ΡΑΕ Επειδή, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 22 του Ν. 4001/2011 (σχετικό έγγραφο 1), όπως ισχύει, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και αποφασίζει τη λήψη αναγκαίων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κανονιστικών πράξεων, ιδίως για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, των ρυθμιστικών υποχρεώσεων που τίθενται με τον Ν. 4001/2011 και την προστασία των καταναλωτών. Επειδή, στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω (σχετικό έγγραφο 14) απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύθηκε για υλοποίηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές ήτοι, η ΡΑΕ, εν προκειμένω οφείλουν να διασφαλίσουν τη θέση σε ισχύ μίας νέας μεθοδολογίας για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής προσφοράς έγχυσης των υδροηλεκτρικών μονάδων, ώστε να μειωθεί ο όγκος των υποχρεωτικών νερών, καθώς και ο αντίκτυπός τους στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της δευτερεύουσας εφεδρείας. Επειδή, η τιμή της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας ορίζεται στο Άρθρο 71 παρ. 4 του ΚΣΗΕ (σχετικό έγγραφο 2) διακριτά για κάθε τύπο προσφοράς έγχυσης, και για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες συνδέεται με το Μεταβλητό Κόστος: «4. Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: [ ] Β) Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5).». Επειδή, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 44 παρ. 5 του ΚΣΗΕ, το Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων προσδιορίζεται σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς, στη βάση του υπολογισμού της αξίας των υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής αλλά και τους περιορισμούς που εξ αντικειμένου τίθενται στις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, κατά τα ακόλουθα: «5. Για την εφαρμογή του Άρθρου 71 του παρόντος Κώδικα, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονάδων λαμβάνεται αριθμητική τιμή σε ευρώ ανά MWh, υπολογιζόμενη από το Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με μεθοδολογία που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ μετά από εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς. Η τιμή αυτή υπολογίζεται ημερήσια για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής, και δημοσιεύεται μισή ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού συστήματος παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, όπως τα επίπεδα υδατικών αποθεμάτων των ταμιευτήρων και τις προβλεπόμενες εισροές και εκροές υδάτων. Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων βάσει της ως άνω μεθοδολογίας σαράντα πέντε (45) λεπτά πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.» Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 207/2016 (σχετικό έγγραφο 7) καθορίστηκε η Μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων (εφεξής «Μεθοδολογία»), στην παράγραφο 6 της οποίας προβλέπονται τα εξής: «6. Ρυθμιστικές και Λοιπές Παράμετροι Οι παράμετροι για την εφαρμογή της μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθες: i. TOL up,i /TOL n,i Πρόκειται για τα ποσοστά μέσω των οποίων προσδιορίζονται τα άνω και κάτω περιθώρια ετήσιας καμπύλης αναφοράς αποθέματος ταμιευτήρα εντός του εύρους των οποίων η συνιστώσα αποθέματος ταμιευτήρα λαμβάνεται ίση με το μηδέν. Δύναται να ισχύει TOL up,i =TOL n,i ii. VC max Αναπαριστά το μέγιστο κατώφλι Προσφορών Έγχυσης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και θα είναι μικρότερο ή ίσο της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφορών Έγχυσης. iii. k 1,i /k 2,i Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζουν το ρυθμό μεταβολής του κάτω ορίου της τιμής των Προσφορών Έγχυσης για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα όταν τα σχετικά υδάτινα αποθέματα βρίσκονται στα τμήματα 2 ή 4 της γραφικής παράστασης της C 2,.

3 Τεύχος Β 3159/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Οι τιμές αυτές προσδιορίζονται με την επιλογή ενός επιθυμητού σημείου της καμπύλης VC για κάθε παράμετρο, ως εξής: o Rref, n, R min C2, k1, i ln ri, 2 R min VCmax C Έστω ότι επιθυμείται αύξηση του κάτω ορίου της τιμής Προσφορών Έγχυσης VC κατά 40% του εύρους VC max -C 1 (πλέον του C 1, ), όταν τα υδάτινα αποθέματα μειωθούν τόσο ώστε να αποτελούν ποσοστό 30% του εύρους μεταξύ R min,i και R ref,n,i. 1, k 1, i ln 0.4 k 1, i o R max Rref, up, C k 2, i ln Rmax ri, 2 1, C VC 1, Έστω ότι επιθυμείται μείωση του κάτω ορίου της τιμής Προσφορών Έγχυσης VC στο 60% της τιμής C 1, όταν τα υδάτινα αποθέματα αυξηθούν τόσο ώστε να καλύψουν ποσοστό 70% του εύρους μεταξύ R ref,up,i και R max,i. k 2, i ln 0.4 k 2, i iv. R sec Η ανώτατη στάθμη ασφαλείας είναι η μέγιστη στάθμη ανά ταμιευτήρα σταθερή για όλη τη διάρκεια του έτους, πέραν της οποίας, ανεξαρτήτως της τιμής που προκύπτει από τη σχέση (1), ο Ιδιοκτήτης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων που συνδέονται με τον ταμιευτήρα i δύναται να υποβάλλει Μη Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για το σύνολο της διαθέσιμης ισχύος των ως άνω Μονάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος. Το μέγεθος αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ. Οι τιμές των ανωτέρω υπό στοιχεία (i) έως και (iii) ρυθμιστικών παραμέτρων καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ΛΑΓΗΕ, και ισχύουν για συγκεκριμένη ρυθμιστική περίοδο που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση καθορισμού των παραμέτρων.» Επιπρόσθετα, η απόφαση 207/2016 προέβλεπε: «Γ. Τον καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της «Μεθοδολογίας υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των υδροηλεκτρικών μονάδων», σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παραγρ. 5 του ΚΣΗΕ, με διακριτή απόφαση της ΡΑΕ που θα λαμβάνει υπόψη τις τυχόν σημαντικές μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και θα ισχύουν για συγκεκριμένη ρυθμιστική περίοδο. Για την πρώτη εφαρμογή η σχετική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι την » Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ (σχετικό έγγραφο 3): «Ε) Ανώτατη Στάθμη Ασφαλείας Ταμιευτήρα σε (m). Η ανώτατη στάθμη ασφαλείας ταμιευτήρα ανά Υδροηλεκτρική Μονάδα καθορίζεται από τη ΡΑΕ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή του Συστήματος, που λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης που υποβάλλουν οι κάτοχοι άδειας παραγωγής Υδροηλεκτρικών Μονάδων.» ΙΙ. Επί των ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας Επειδή, ο ΛΑΓΗΕ υπέβαλε εισήγηση (σχετικό έγγραφο 8), κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 της Μεθοδολογίας, σχετικά με τις τιμές των ρυθμιστικών παραμέτρων, ως εξής: (α) TOL up,i =TOL n,i =5% για όλους τους ταμιευτήρες. (β) VC max =150 /MWh. (γ) k 1 =k 2 =3 για όλους τους ταμιευτήρες. Επιπλέον, σημειώνεται ότι τις συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές των ρυθμιστικών παραμέτρων χρησιμοποίησε ο ΛΑΓΗΕ στους υπολογισμούς και προσομοιώσεις του κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εν λόγω Μεθοδολογίας και στην πρόσφατη υποβολή αποτελεσμάτων στη ΡΑΕ (βλ. σχετική επικοινωνία 5) χωρίς να έχουν διατυπωθεί σχόλια επί αυτών στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Επειδή, η ΔΕΗ (σχετικό έγγραφο 11) υπέβαλε στον ΑΔΜΗΕ στοιχεία για την εφαρμογή της Μεθοδολογίας με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ καθώς και στην παράγραφο 6 της Μεθοδολογίας, σχετικά με τις τιμές της ανώτατης στάθμης ταμιευτήρα Rsec, ως εξής:

4 32966 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3159/ Στάθμη (m) ΙΑΝ ΦΕΒ MAP ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ΔΕΚ Ελάχιστο ΚΡΕΜΑΣΤΑ 260,0 262,0 267,0 270,0 274,0 272,0 268,0 265,0 263,0 260,0 258,0 255,0 255,0 ΚΑΣΤΡΑΚΙ 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 145,4 ΣΤΡΑΤΟΣ 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ 382,0 386,0 390,0 394,0 396,5 395,0 391,0 386,5 383,0 380,0 378,0 376,0 376,0 ΠΟΛΥΦΥΤΟ 285,5 285,5 285,5 285,5 289,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 285,5 285,5 285,5 ΣΦΗΚΙΑ 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 ΑΣΩΜΑΤΑ 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 ΘΗΣΑΥΡΟΣ 355,0 360,0 365,0 370,0 378,0 378,0 370,0 365,0 360,0 355,0 355,0 355,0 355,0 ΠΛΑΤΑΝΟ- ΒΡΥΣΗ 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 226,0 ΠΟΥΡΝΑΡΙ Ι 110,0 112,0 112,0 115,0 118,0 119,0 117,0 115,0 114,0 112,0 112,0 110,0 110,0 ΠΟΥΡΝΑΡΙ II 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 ΑΩΟΣ 1.337, , , , , , , , , , , , ,0 ΛΑΑΩΝΑΣ 408,0 410,0 412,0 416,0 418,0 420,0 417,0 413,0 410,0 408,0 408,0 408,0 408,0 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 788,0 789,0 790,0 791,0 791,0 789,5 787,5 786,5 785,5 785,0 786,0 787,0 785,0 Επειδή, οι υποβληθείσες από τη ΔΕΗ τιμές είναι μηνιαίες σε αντίθεση με την πρόβλεψη της Μεθοδολογίας, η οποία απαιτεί η τιμή να είναι «σταθερή για όλη τη διάρκεια του έτους». Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι υποβληθείσες μηνιαίες τιμές Rsec των κύριων ταμιευτήρων όλων των συγκροτημάτων ΥΗΣ, είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές μέγιστης στάθμης Rmax, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι χαμηλότερες ακόμη και από τις αντίστοιχες τιμές στάθμης αναφοράς Rref. Τα σημεία αυτά έχουν επισημανθεί και σε σχετική επιστολή του ΛΑΓΗΕ προς τη ΔΕΗ (σχετικό έγγραφο 12), η οποία κοινοποιήθηκε στον ΑΔΜΗΕ και τη ΡΑΕ. Επειδή, η Αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Λειτουργού της Αγοράς, την εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος (σχετικό έγγραφο 13), καθώς και γενικώς παραδεδεγμένα στοιχεία αλλά και δεδομένα, που έχει συγκεντρώσει από την υλοποίηση του έργου της, είναι σε θέση να διαμορφώσει ασφαλή άποψη περί του καθορισμού της τιμής της ανώτατης στάθμης ανά ταμιευτήρα Rsec, που αρμόζει υπό τις παρούσες συνθήκες. Θεωρείται, επομένως, σκόπιμη η έγκριση των τιμών, οι οποίες προκύπτουν ως οι μέγιστες για τους μήνες Οκτώβριο- Δεκέμβριο 2016, από τα μηνιαία στοιχεία που υπέβαλε η ΔΕΗ, ώστε να δύναται να εφαρμοστεί σε μεταβατικό πλαίσιο η σχετική Μεθοδολογία. Άλλωστε, η πρακτική εμπειρία που θα αντληθεί από την εφαρμογή της θα συμβάλει εφόσον διαπιστωθεί η σχετική αναγκαιότητα για τον επαναπροσδιορισμό της εν λόγω τιμής, βάσει ασφαλών θεωρήσεων και αντικειμενικών δεδομένων. Επειδή, προκειμένου να αξιολογήσει η ΡΑΕ την εισήγηση του ΛΑΓΗΕ, σχετικά με τις προτεινόμενες τιμές των ρυθμιστικών παραμέτρων, καθώς επίσης και την επίπτωση αυτών στην εφαρμογή της μεθοδολογίας, με την υπ αριθμ. 288/2016 απόφασή της (σχετικό έγγραφο 10) ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής μελέτης σε εξωτερικό σύμβουλο. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης αναμένονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επειδή, η ΡΑΕ αναγνωρίζει τη σημασία εφαρμογής της Μεθοδολογίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω αναφερθέντων, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί αρχικά τρίμηνη ρυθμιστική περίοδος, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των φορέων και σε αναμονή (α) των συμπερασμάτων της σχετικής μελέτης από τον εξωτερικό σύμβουλο, καθώς επίσης και (β) της προσκόμισης νέων στοιχείων από τη ΔΕΗ, τα οποία θα παρέχουν την τεχνική τεκμηρίωση των τιμών της ανώτατης στάθμης ασφάλειας των ταμιευτήρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 10 του Άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ. Επιπλέον, καθώς η υιοθέτηση της Μεθοδολογίας ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην αγορά, η ΡΑΕ θα παρακολουθεί την εφαρμογή της και δύναται να παρέμβει ρυθμιστικά εφόσον το κρίνει σκόπιμο πριν την παρέλευση του τριμήνου, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορo μέτρο, σύμφωνα και με τις κατ άρθρα 22 και 23 Ν. 4001/2011 αρμοδιότητές της. ΙΙΙ. Επί των ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν τις Υ/Η μονάδες άντλησης Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 71 του ΚΣΗΕ: «Β. Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες που υποβάλλουν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για άντληση εντός της ίδιας Ημέρας Κατανομής, και μόνο για συνολική ποσότητα ενέργειας η οποία δεν επιτρέπεται να είναι

5 Τεύχος Β 3159/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ υψηλότερη από τη συνολική ποσότητα ενέργειας της Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου προσαρμοσμένης με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο βαθμό απόδοσης άντλησης, ο οποίος δηλώνεται στο πλαίσιο του εδαφίου Δ της παραγράφου 11 του Άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ, καθορίζεται ίση με μηδέν (0).» Επειδή, με την από επιστολή του (σχετικό έγγραφο 9), ο ΛΑΓΗΕ ενημέρωσε τον ΑΔΜΗΕ για την απαιτούμενη τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, αποστέλλοντας ταυτόχρονα σχετική πρόταση τεχνικής περιγραφής για την υλοποίηση του κανόνα εγκυρότητας που περιγράφεται στο τροποποιημένο Εγχειρίδιο Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (σχετικό έγγραφο 4) και την ως άνω επιστολή του για τον έλεγχο τήρησης του ως άνω κανόνα (περίπτωση Β της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ΚΣΗΕ). Επειδή, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως η υλοποίηση της απαιτούμενης τροποποίησης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η άμεση εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης του άρθρου 71, παρ. 4 του ΚΣΗΕ και του σχετικού Εγχειριδίου κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Μεθοδολογίας ( ). Για το λόγο αυτό, με την από εισήγησή του (σχετικό έγγραφο 8), ο ΛΑΓΗΕ πρότεινε δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για το μεταβατικό χειρισμό των προσφορών από ΥΗΣ άντλησης, ως εξής: Α. Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας ίση με το μηδέν (0) για την προσφερόμενη ποσότητα ενέργειας, με εκ των υστέρων έλεγχο παραβίασης του κανόνα της περίπτωσης Β της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ΚΣΗΕ από τον ΛΑΓΗΕ. Β. Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας ίση με το Μεταβλητό Κόστος που υπολογίζεται καθημερινά από τον ΛΑΓΗΕ για τους σταθμούς αυτούς. Επειδή, σύμφωνα με το πνεύμα της αντίστοιχης ανωτέρω ρύθμισης του ΚΣΗΕ (παρ. 4 του Άρθρου 71), η ποσότητα ενέργειας που προέρχεται από άντληση θα πρέπει κατά την έγχυσή της στο σύστημα να μην υπόκειται σε περιορισμούς τιμής, ενώ η αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης της απαιτούμενης τροποποίησης στο πληροφοριακό σύστημα δε θα πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή της αντίστοιχης πρόβλεψης. Επιπλέον, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ΡΑΕ 207/2016: «Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας η ΡΑΕ θα παρακολουθεί την τήρηση των σχετικών με την άντληση κανόνων και θα τροποποιήσει το πλαίσιο με ενδεχόμενη επιβολή ειδικών χρεώσεων σε περίπτωση συστηματικής απόκλισης.» Επειδή, η πρώτη εναλλακτική που προτείνει ο ΛΑΓΗΕ είναι σύμφωνη με το πνεύμα του ΚΣΗΕ και δύναται να υιοθετηθεί μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση της απαιτούμενης ρύθμισης για την αυτοματοποίηση του κανόνα εγκυρότητας. Επειδή, με τις νέες ρυθμίσεις διασφαλίζεται η ορθολογικότερη αποτύπωση της αξίας των υδάτων, προκειμένου για την αξιοποίησή τους προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό όρους αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού. Για τους παραπάνω λόγους: Αποφασίζει: Α. Τον καθορισμό των τιμών των ρυθμιστικών παραμέτρων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β 2763/ ), σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παραγρ. 5 του ΚΣΗΕ, ως εξής: (α) TOL up,i =TOL n,i =5% για όλους τους ταμιευτήρες. (β) VC max =150 /MWh. (γ) k 1 =k 2 =3 για όλους τους ταμιευτήρες. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μεταβατικά, για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της Μεθοδολογίας, ήτοι από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου Β. Τον καθορισμό των τιμών της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα (Rsec) κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΦΕΚ Β 2763/ ) καθώς και το Άρθρο 262 του ΚΔΕΣ- ΜΗΕ, ως εξής: ΥΗΣ-Ταμιευτήρας Rsec (m) Κρεμαστά 260,0 Καστράκι 145,4 Στράτος 68,1 Ιλαρίωνας 380,0 Πολύφυτο 290,0 Σφηκιά 145,0 Ασώματα 85,1 Θησαυρός 355,0 Πλατανόβρυση 226,0 Πουρνάρι Ι 112,0 Πουρνάρι ΙΙ 38,0 Αώος 1.335,0 Λάδωνας 408,0 Πλαστήρας 787,0 Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν μεταβατικά, για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής της Μεθοδολογίας, ήτοι έως και την 31η Δεκεμβρίου Οι τελικές ετήσιες τιμές θα καθοριστούν έπειτα από νεότερη εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου 2016, ανελαστικώς, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία τεχνικής τεκμηρίωσης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 10 του άρθρου 262 του ΚΔΕΣΜΗΕ. Γ. Μεταβατικά, για τον έλεγχο τήρησης του κανόνα της περίπτωσης Β της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του ΚΣΗΕ, και έως ότου ολοκληρωθεί η απαιτούμενη τροποποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση του κανόνα εγκυρότητας που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη συνεχή παρακολούθηση από τον ΛΑΓΗΕ των υποβληθέντων

6 32968 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3159/ Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για άντληση και των αντίστοιχων Τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης από τη ΔΕΗ Α.Ε., και την άμεση ενημέρωση της ΡΑΕ, για τις περιπτώσεις παραβίασης του εν λόγω κανόνα. Δ. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και την ανάρτησή της στον ιστότοπο της Αρχής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

7

8 32970 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 3159/ Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α 131). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1, προσαυξανόμενο κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50 από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. E Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ , Αθήνα Ιστοσελίδα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: fax: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ ) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ ) Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο ) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ , ) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00-13:30 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: * *

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10169 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1191 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 18239 Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. Αρ. Φύλλου 2323 ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34607 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ. 16459 Διεκπ. 11562 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 291 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55925 Μερική ανάκληση απόφασης ένταξης σε κλάδο ιατρών ΕΣΥ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7467 11 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 20163930 Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43769 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4327 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 179/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9055 27 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1053 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1045585 ΕΞ 2017 Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 361 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 32 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4458 Κύρωση της Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5961 14 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 159/16832 Καθορισμός υποδειγμάτων εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20853 16 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 157196/3204 Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1255 14 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 86 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4477 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23433 7 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2313 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 109499/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των αποδεικτικών και των πιστοποιητικών σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7565 13 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1023 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001003/13.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 725 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 55 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4466 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32811 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 158964/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22753 7 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2086 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18211 2 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1567 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2/88938/Δ4 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6809 13 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4397 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8781 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 179 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4421 Κύρωση του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17281 25 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1472 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39211 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 515/2016 α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α 230/ 9788 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-1 9788-2 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-3 9788-4 Τεύχος Α 230/07.12.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9788-5 9788-6 Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37955 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3791 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριθμ. οικ. 186383 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1017 16 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 70 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23709 Μερική κύρωση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Κομοτηνής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46965 3 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ2α/οικ.81580 Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 409 7 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 25 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.5198/229081 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8277 15 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1148 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 7178 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8403 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 91 Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 349 6 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7829 8 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 147 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4412 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6347 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 856 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ Αριθμ. 11229/16/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24663 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2290 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2222.1-1.2/62573/2016 Έγκριση και αποδοχή του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9427 30 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1100 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956 Καθορισμός αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32699 29 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44943 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8419 8 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1160164 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. 2. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29863 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2849 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14322/4347 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38497 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3846 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 186921/1876 Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.δ. 116/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10191 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1393 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1189923 ΕΞ 2016 μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης. Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 147 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 20 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 20/1219 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού,

Διαβάστε περισσότερα

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/

6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Α 94/ 6418 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6419 6420 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6421 6422 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:10:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29783 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/14325/4348 Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43305 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4313 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των αριθμητικών τιμών των ορίων ανοχής και του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4434 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2215 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7031 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 953 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11150 Τμήματος Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33861 12 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3275 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1-1/82937/16 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2373 31 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 315 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1617021582/21-3-2017 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6699 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 906 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034726/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8681 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4420 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 457 28 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 39 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4462 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6545 31 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4392 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6447 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 870 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 1516034745/1-8-2016 βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22945 8 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6971 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 944 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 2537/20511 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1697 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 157 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 111 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 12 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4450 Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Προσχώρηση του Μαυροβουνίου στη Συνθήκη του Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 50763 23 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4103 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 79983/58 Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6315 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 852 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 11232/16/ΓΠ Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7719 22 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 595 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23544/Ν1 Έγκριση του Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2549 2 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 256 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6683 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 904 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034762/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21415 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/54821/0004 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 101 1 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 13 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10501 7 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1230 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1547/37550 Τροποποίηση της αριθμ. 4810/110876/13.10.2015 υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9315 13 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1297 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 22012 του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6359 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 858 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1516034722/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7753 30 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4535 Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1333 28 Φεβρουαρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 204 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13339/17/ΓΠ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1797 24 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, συνολικού εμβαδού 13.414,74 τ.μ. στη θέση «Ντούγα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8763 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1185 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1617001723/19.9.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6427 30 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 96 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4390 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6955 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 942 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 3458 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45029 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4458 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2637 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 346 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18687 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31543 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2972 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4144/0092 Μετατροπή του ασφαλιστικού - στατιστικού ισοδυνάμου της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6125 29 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 18299 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 31895 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3021 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 οφειλών, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1259 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 5 Απριλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4377 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνι κής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4685 14 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 8653 Προκήρυξη θέσης καθηγητή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 2529 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΚΑ ΔΑΤΑΓΜΑΤΑ 1 100. Σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32947 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 1085/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1407 2 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 213 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 13338/17/ΓΠ Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2629 12 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 345 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αριθμ. 18694 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6585 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 889 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1516034743/1-8-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9483 14 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1319 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αριθμ. 2620

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1153 26 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 250 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6775 8 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 111 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4396 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ.

Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. Μεθοδολογία υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των Υδροηλεκτρικών Μονάδων, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 44, παρ. 5, του ΚΣΗΕ. 1. Εισαγωγή Σε αντίθεση με τους Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς των οποίων το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29483 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2763 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 207/2016 Καθορισμός «Μεθοδολογίας Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8609 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 172 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4418 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9095 5 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1234 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. 27098 Προκήρυξη θέσης καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29461 11 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2822 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1907 22 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 296 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1718016811/25-1-2018

Διαβάστε περισσότερα