ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *"

Transcript

1 ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή το Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Παραγωγής Γραπτού Λόγου Daedalus (Daedalus Integrated Writing Environment -στο εξής DIWE) για τοπικά δίκτυα υπολογιστών και η νέα έκδοση για το ιαδίκτυο, το Daedalus On-line- είναι µοναδικά στο είδος τους, όχι µόνο επειδή αξιοποιούν τα πιο πρόσφατα δεδοµένα της τεχνολογίας. Αυτό που ξεχωρίζει τα προϊόντα Daedalus είναι ότι έχουν σχεδιαστεί από καθηγητές αγγλικών για καθηγητές αγγλικών, αλλά κυρίως ότι ο σχεδιασµός αυτός έχει βασιστεί στις πιο πρόσφατες επιστηµονικές αναζητήσεις αναφορικά µε το λόγο (discourse), τη γραπτή έκφραση και τις παιδαγωγικές θεωρίες. Με άλλα λόγια, αντί να ξεκινήσουµε από τις όποιες δυνατότητες προσφέρει η υψηλή τεχνολογία και να αναρωτηθούµε πώς µπορούµε να προσαρµόσουµε την υπάρχουσα τεχνολογία στη διδασκαλία της γλώσσας, της ανάγνωσης και της παραγωγής γραπτού λόγου, η οµάδα Daedalus έθεσε το ερώτηµα τι είδους τεχνολογία θα πρέπει να αναπτυχθεί, για να υποστηρίξει τιςεκπαιδευτικές µας θεωρίες και την πρακτική τους εφαρµογή. Το Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Παραγωγής Γραπτού Λόγου Daedalus και το Daedalus On-line έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίξουν τη συνεργατική µάθηση κατά τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου (writingprocess). Σ' αυτήν την ανακοίνωση θα παρουσιάσω εν συντοµία τις θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του DIWE και του Daedalus On-line, θα παρουσιάσω συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τους και θα εξηγήσω πώς οι παραπάνω εφαρµογές µπορούν να υποστηρίξουν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του γραπτού λόγου σε ένα περιβάλλον συνεργατικής µάθησης. Τέλος, θα αναφερθώ στα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί την τελευταία δεκαετία, µε βάση τις αναφορές µαθητών, καθηγητών και ερευνητών. 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών, έχουν σηµειωθεί στις ΗΠΑ σηµαντικές αλλαγές στη διδασκαλία του γραπτού λόγου. Κορυφαίοι θεωρητικοί και ερευνητές διατύπωσαν µια σειρά θεωρητικών αρχών, πάνω στις οποίες βασίζεται πλέον η διδασκαλία του γραπτού λόγου σ' όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονες απόψεις σχετικά µε τη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω προτάσεις: Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι µια διαδικασία. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι µια κοινωνική πράξη. Η συνεργατική µάθηση είναι η πιο αποτελεσµατική παιδαγωγική µέθοδος που µπορεί να βοηθήσει τους ασκούµενους στο γράψιµο µαθητές να γράφουν µε πραγµατικούς στόχους και για πραγµατικό αναγνωστικό κοινό Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Παρά το γεγονός ότι µόνο το τελικό προϊόν είναι αυτό που βλέπουν οι αναγνώστες και αυτό βάσει του οποίου αξιολογείται ο συγγραφέας, γνωρίζουµε από µελέτες που έγιναν σε επαγγελµατίες συγγραφείς ότι η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου περιλαµβάνει διάφορα προβλέψιµα και επαναλαµβανόµενα στάδια ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ή ΣΤΑ ΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

2 Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, ο συγγραφέας συγκεντρώνει και διερευνά ιδέες, κάνει κάποιες εκτιµήσεις για το αναγνωστικό κοινό και το στόχο του και συντάσσει διερευνητικά προσχέδια, προκειµένου να αναπτύξει το περιεχόµενο, να πειραµατιστεί µε διάφορες δοµές οργάνωσης και να αναζητήσει τρόπους σύνδεσης των ιδεών. Το προπαρασκευαστικό στάδιο (pre-writingorinvention) είναι µια περίοδος κυοφορίας ή, µε άλλα λόγια, µια περίοδος δοκιµών. Ο συγγραφέας διαβάζει και γενικότερα ερευνά ό,τι έχει ήδη ειπωθεί πάνω στο θέµα που τον απασχολεί. Μπορεί, επίσης, να συµµετάσχει σε συζητήσεις ή σε δηµόσιες αντιπαραθέσεις µε άλλα άτοµα που ενδιαφέρονται για το συγκεκριµένο θέµα. Κατά τη διάρκεια ή και µετά από τέτοιες συζητήσεις, µπορεί να κρατήσει πρόχειρες σηµειώσεις, που θα τον βοηθήσουν να σκεφτεί τι γνωρίζει, τι άκουσε και τι πιστεύει για όσα άκουσε ή διάβασε για το θέµα. Επίσης, µπορεί να καταφύγει σε πιο τυπικές δραστηριότητες αυτού του σταδίου, όπως για παράδειγµα η ελεύθερη γραφή, µια τεχνική που του επιτρέπει να γράψει ελεύθερα, χωρίς τους περιορισµούς της επίσηµης γλώσσας και δοµής. Μπορεί ακόµη, µέσα από τεχνικές, όπως η διακλάδωση (brunching) ή η οµαδοποίηση (clustering), να καταφύγει σ' ένα περισσότερο συνειρµικό παρά γραµµικό τρόπο σκέψης. Μια άλλη τεχνική του προπαρασκευαστικού σταδίου µπορεί να οδηγήσει το συγγραφέα σε µια δοµηµένη ακολουθία προτροπών κριτικής σκέψης, που συνήθως ονοµάζεται ευρετική (heuristics), και η οποία βασίζεται στην κλασική ρητορική έννοια της ευρέσεως (heurisis), που µε τη σειρά της έχει τις ρίζες της στα αριστοτελικά ενθυµήµατα (enthymemes). Όλες οι παραπάνω ενέργειες βοηθούν τους συγγραφείς να διαµορφώσουν ένα είδος βάσης δεδοµένων των γνώσεων, των πεποιθήσεων και των απόψεών τους πάνω στο υπό συζήτηση θέµα. Όταν οι ενέργειες αυτές ολοκληρωθούν και τα αποτελέσµατά τους καταγραφούν είτε µε µολύβι και χαρτί είτε ηλεκτρονικά, ο συγγραφέας θα έχει πλέον στη διάθεσή του ένα αρχείο των απόψεων που συγκέντρωσε και στο οποίο θα µπορεί να βασιστεί κατά τη διάρκεια του επόµενου σταδίου της παραγωγής γραπτού λόγου ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ / ΣΥΝΘΕΣΗ Μετά από την περίοδο κυοφορίας και σκέψης, ο συγγραφέας συντάσσει µια δοκιµαστική εκδοχή του κειµένου του, ένα προσχέδιο (drafting). Σ' αυτό το στάδιο µπορεί να τεθούν ερωτήµατα σχετικά µε τους στόχους του κειµένου και το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Μορφή και περιεχόµενο οργανώνονται σε πιθανές δοµές, σε µια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο στόχος του κειµένου, ανάλογα πάντα µε τις ανάγκες των αναγνωστών. Αυτό το αρχικό δοκιµαστικό προσχέδιο γίνεται στη συνέχεια αντικείµενο σκέψης και ανάλυσης κατά το επόµενο στάδιο της επανεξέτασης ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ Η επανεξέταση (revision) -δηλαδή το «ξανακοίταγµα» του κειµένου- θεωρείται συχνά το κρισιµότερο στάδιο της διαδικασίας παραγωγής γραπτού λόγου. Γνωρίζουµε από αναφορές για τις συγγραφικές συνήθειες διάσηµων συγγραφέων, όπως ο Ernest Hemingway, ότι τα αριστουργήµατα της λογοτεχνίας προκύπτουν µόνο µετά από πολυάριθµα και συχνά βασανιστικά προσχέδια και αναθεωρήσεις. Ο συγγραφέας ξεκινάει το στάδιο της επανεξέτασης µε µια κριτική ανάγνωση του προσχεδίου του, εστιάζοντας την προσοχή του τόσο στο αναγνωστικό κοινό και τους στόχους του όσο και στο περιεχόµενο και τη δοµή του κειµένου του. Επίσης, δίνει το προσχέδιό του σε άλλους -δασκάλους ή συναδέλφους- προκειµένου να δεχτεί κάποια ανατροφοδότηση από την οπτική γωνία των αναγνωστών. Τέλος, έχοντας συγκεντρώσει τις προσωπικές του παρατηρήσεις, την κριτική και την ανατροφοδότηση από τη µεριά των αναγνωστών, ο συγγραφέας ξαναγράφει το κείµενό του, προσέχοντας το περιεχόµενο, το ύφος, την οργάνωση και τη δοµή του ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

3 Όταν το κείµενο πάρει µια πιο τελική µορφή όσον αφορά τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, τους στόχους, το περιεχόµενο και τη δοµή του, ο συγγραφέας ξεκινά ένα νέο γύρο αναθεωρήσεων (επιµέλεια [editing]), είτε µόνος του είτε µε τη βοήθεια συναδέλφων του (ή στην καλύτερη περίπτωση και µε τους δύο τρόπους), εστιάζοντας αυτή τη φορά την προσοχή του σε θέµατα ύφους, γραµµατικής, ορθογραφίας και στίξης, δηλαδή σε πιο επιφανειακά χαρακτηριστικά, που, όµως, πολύ συχνά υπερτονίζονται σε όσες παιδαγωγικές µεθόδους επικεντρώνονται στο τελικό προϊόν. Ο συγγραφέας, καθώς προετοιµάζεται να µοιραστεί το κείµενό του µε τον υπόλοιπο κόσµο, κάνει µια τελευταία ανάγνωση (Proofreading), για να εντοπίσει και να διορθώσει πιθανά λάθη ορθογραφίας και στίξης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Τελικά, αν όλα πάνε καλά, το κείµενο ολοκληρώνεται και είναι πλέον έτοιµο για δηµοσίευση (publication). Η για να είµαστε πιο ρεαλιστές, η εργασία παίρνει την τελική της µορφή κάτω από την πίεση µιας εξωτερικά επιβεβληµένης προθεσµίας, όπως συνήθως συµβαίνει µε τα σχολικά γραπτά. H διαδικασία του γραψίµατος, όπως σηµειώνει η αµερικανίδα ερευνήτρια του γραπτού λόγου Ann Berthoff, δεν τελειώνει ποτέ, απλά κάποτε εγκαταλείπεται. Πολλοί φτάνουν στο σηµείο να θεωρούν αυτό το τελικό στάδιο ως το πλέον σηµαντικό, εφόσον οι πραγµατικοί συγγραφείς γράφουν για να διαβαστούν όχι από το κοινό ενός ατόµου -τον καθηγητή- ή για να βαθµολογηθούν, αλλά για να προσθέσουν τη δική τους φωνή στον αέναο διάλογο της ανθρωπότητας. Οι καθηγητές του µαθήµατος της γραπτής έκφρασης αρχίζουν όλο και περισσότερο νααντιλαµβάνονται τους µηχανισµούς της παραγωγής γραπτού λόγου, µε αποτέλεσµα οι προσπάθειές τους -που στο παρελθόν επικεντρώνονταν κυρίως στην επιµέλεια, την τελευταία ανάγνωση και τη διόρθωση του κειµένου- να εστιάζονται τώρα περισσότερο στα στάδια της προπαρασκευής, της σύνθεσης και της επανεξέτασης. Η έµφαση, δηλαδή, έχει µετατοπιστεί από την παραγωγή κειµένων στην εκπαίδευση των µαθητών να συµπεριφέρονται σαν πραγµατικοί συγγραφείς TO ΓΡΑΨΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, σηµαντικός αριθµός όσων εµπλέκονται µε τον έναν ή τον άλλον τρόποσ' αυτό που ονοµάζεται εκπαίδευση γραµµατισµού αποδέχονται ότι τόσο η απόκτηση όσο και η χρήση της γλώσσας, µολονότι περιλαµβάνει ένα σύνολο λεπτών δεξιοτήτων και αφορά το άτοµο ως µονάδα, είναι κατά βάση µια κοινωνική πράξη. Για παράδειγµα, ο Lev Vygotsky υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη της σκέψης ακολουθεί µια πορεία όχι από το ατοµικό προς το κοινωνικό, αλλά από το κοινωνικό προς το ατοµικό» (Gere 1987, 81). Τα διαλογικά µοντέλα για την απόκτηση της γλώσσας βασίζονται στη θεωρητική αρχή σύµφωνα µε την οποία η κατασκευή του νοήµατος µέσω της γλώσσας είναι µια διαδικασία διεπίδρασης ανάµεσα στους ποµπούς και τους αποδέκτες της γλώσσας. Αναφερόµενος στο προγλωσσικό στάδιο της απόκτησης της γλώσσας από το παιδί, ο Jerome Bruner (1981) εξηγεί ότι τα µορφώµατα (formats), τα γνωστικά δηλαδή σχήµατα που πρέπει να αναπτύξει το παιδί που µαθαίνει τη γλώσσα, προκειµένου να είναι σε θέση να χειριστεί τις συµβάσεις της συνοµιλίας, αναπτύσσονται µέσα από τη διεπίδραση του παιδιού µε το περιβάλλον του και µε όσους το φροντίζουν (Bruner 1981, 44). Σύγχρονοι κριτικοί της λογοτεχνίας αναγνωρίζουν επίσης το ρόλο που παίζει η κοινωνία στη διαδικασία κατασκευής του νοήµατος. Ο Stanley Fish υποστηρίζει ότι «δεν είναι το κείµενο ή ο αναγνώστης που παράγουν νόηµα και ευθύνονται για τη δηµιουργία των συµβάσεων, αλλά η ερµηνευτική κοινωνία» (Fish 1980, 14). Ο David Bleich, συζητώντας την έννοια της ερµηνευτικής κοινωνίας, γράφει:

4 Η ερµηνεία είναι πάντα µια οµαδική δραστηριότητα, εφόσον το άτοµο-ερµηνευτήςδιαµορφώνει τη θέση του, έχοντας σε µεγάλο βαθµό στο νου του ποιος πρόκειται να την ακούσει. ηλαδή, λαµβάνει υπόψη του την κοινότητα στην οποία απευθύνεται, είτε αυτή αποτελείται από µαθητές, καθηγητές, σχολιαστές είτε από κριτικούς... Γι' αυτό το λόγο η ερµηνεία είναι µια συλλογική πράξη (Bleich 1975, 94-95). Αρκετοί σύγχρονοι θεωρητικοί της ρητορικής έχουν επίσης εστιάσει το ενδιαφέρον τους στον κοινωνικό χαρακτήρατης γλώσσας και των κοινωνιών. Η κοινωνική άποψη (social view) του Lester Faigley (1986), ο κοινωνικός κονστρουκτιονισµός (social constructionism) του Kenneth Bruffee (1986), και η έννοια του κοινωνικού-επιστηµικού (social-epistemic) του James Berlin (1988) σχετίζονται µεταξύ τους, όπως επισηµαίνει ο Berlin, «επειδή όλες οι παραπάνω έννοιες αποδέχονται µια διάσταση της ρητορικής ως πολιτικής πράξης, που εµπλέκει σε µια διαλεκτική διεπίδραση την υλική, την κοινωνική και την ατοµική πλευρά του συγγραφέα, ενώ η γλώσσα λειτουργεί ως φορέας διαµεσολάβησης» (Berlin, ό.π. 488). Σύµφωνα µε την κοινωνικοεπιστηµική ρητορική του Berlin, το πραγµατικό εντοπίζεται σε µια σχέση που περιλαµβάνει τη διαλεκτική διεπίδραση ανάµεσα στον παρατηρητή, τη γλωσσική κοινότητα (κοινωνική οµάδα) στην οποία ο παρατηρητής ανήκει και τις υλικές συνθήκες της ύπαρξης... Το πιο σηµαντικό είναι ότι η διαλεκτική αυτή σχέση βασίζεται στη γλώσσα: ο παρατηρητής, η γλωσσική κοινότητα και οι υλικές συνθήκες της ύπαρξης είναι όλα γλωσσικά κατασκευάσµατα (constructs) (Berlin ό.π., 488). Σύµφωνα µε τον Lester Faigley, οι απόψεις για τον κοινωνικό χαρακτήρα της γλώσσας, της ρητορικής και της λογοτεχνικής θεωρίας στηρίζονταιστη βασικήαρχή σύµφωνα µε την οποία «η ανθρώπινη γλώσσα (περιλαµβανοµένης και της γραπτής) µπορεί να γίνει κατανοητή µόνο µέσα από µια κοινωνική -και όχι ατοµική- προοπτική... Εποµένως, το κέντρο βάρους µιας τέτοιας άποψης για την κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου βρίσκεται όχι στο πώς οι κοινωνικές συνθήκες επιδρούν στο άτοµο, αλλά στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο είναι συστατικό του πολιτισµού του» (Faigley 1986, 535). Ο Bruffee, που χρησιµοποιεί τον όρο κοινωνικός κονστρουκτιονισµός για να περιγράψει τη θεωρία που απορρίπτει τη νεοκαρτεσιανή θεµελιακή άποψη για τη γνώση, ισχυρίζεται: Οι οντότητες που συνήθως ονοµάζουµε πραγµατικότητα, γνώση, σκέψη, γεγονότα, κείµενα, εαυτός... είναι κατασκευάσµατα που δηµιουργήθηκαν από κοινότητες µελών µε τον ίδιο τρόπο σκέψης. Ο κοινωνικός κονστρουκτιονισµός αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα [και] τη γνώση... ως γλωσσικές οντότητες που διαµορφώνονται και συντηρούνται από την κοινότητα -ή γενικότερα ως συµβολικές οντότητες- που ορίζουν ή «συνιστούν» τις κοινότητες που τις έχουν παραγάγει (Bruffee 1986, 774). Οι καθηγητές του γραπτού λόγου που πιστεύουν ότι το γράψιµοείναι µια κοινωνική πράξη τονίζουν τη σηµασία της διεπίδρασης µεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών στη διαδικασία κατασκευής του νοήµατος και επισηµαίνουν την ανάγκη από την πλευρά των συγγραφέωννα κατανοούν τους αναγνώστες τους και να χειρίζονται τα θέµατα ύφους, νοηµατικών αποχρώσεων και γραµµατικής ορθότητας στο πλαίσιο των αναγκών των αναγνωστών τους ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Αν το γράψιµο είναι µια κοινωνική πράξη, τότε η εκµάθησή του θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ένας από τους όρους που χρησιµοποιείται συχνότερα για να περιγράψει την κοινωνική µάθηση στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι ο όρος συνεργατική µάθηση. Η συνεργατική µάθηση βασίζεται στην επιστηµολογία του κοινωνικού κονστρουκτιονισµού,σύµφωνα µε τον οποίο το νόηµα είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασµα. Με άλλα λόγια, ό,τι ένας πολιτισµός στο σύνολό του ή σ' ένα επιµέρους τµήµα του (όπως ένας πανεπιστηµιακός κλάδος) θεωρεί ως «αλήθειες» ή «κοινή γνώση» δεν είναι παρά αποτέλεσµα της κοινής συναίνεσης µεταξύ µελών µε κοινό τρόπο σκέψης. Αυτή η διαδικασία της

5 κατασκευής νοήµατος µέσα από την παρατήρηση, την περιγραφή, την ανάπτυξη θεωριών, την επιχειρηµατολογία και τη διαπραγµάτευση πραγµατοποιείται πρωτίστως µέσω της γλώσσας στις γλωσσικές κοινότητες. Η συνεργατική µάθηση, εποµένως, είναι µια παιδαγωγική µέθοδος που επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναµική της κοινωνικής διεπίδρασης στις γλωσσικές κοινότητες, δοµώντας τις µαθησιακές δραστηριότητες µε τρόπο, ώστε να εξηγείται πώς οι γλωσσικές κοινότητες φτάνουν σε κάποια συναίνεση µέσα από τη διαπραγµάτευση. Στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της γραπτής έκφρασης, η συνεργατική µάθηση δίνει κεντρική θέση στην παραγωγήγραπτού λόγου, καθώς εµπλέκει τους µαθητές σε περιστάσεις επικοινωνίας τέτοιες που τους υποχρεώνουν να κατασκευάζουν νόηµα µέσω του διαλόγου και των διαπραγµατεύσεων. Σε τέτοια περιβάλλοντα, η διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου είναι εγγενώς κοινωνική, διότι οι µαθητές χρειάζεται να δοµούν τις σκέψεις και τα κείµενά τους έχοντας πάντα στο µυαλό τους το αναγνωστικό τους κοινό. 2. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS (DIWE) /DAEDALUS ON-LINE Το DIWE δηµιουργήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 από µια οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών και τους καθηγητές τους στο πανεπιστήµιο του Texas στο Austin. Έπειτα από προσπάθειες αρκετών χρόνων να ενσωµατώσουν στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της γραπτής έφρασης τα ηλεκτρονικά προγράµµατα που κυκλοφορούσαν στο εµπόριο, οι συνάδελφοι που τελικά αποτέλεσαν την ερευνητική οµάδα του Daedalus Group Inc. συνειδητοποίησαν ότι τα προβλήµατα που αφορούσαν τη χρήση των εµπορικών προγραµµάτων επεξεργασίας κειµένου και του λογισµικού εξάσκησης µε την καθοδήγηση του υπολογιστή οφείλονταν στο γεγονός ότι κανένα ηλεκτρονικό πρόγραµµα του εµπορίου δεν είχε σχεδιαστεί από την αρχή µε βάση τις νέες θεωρίες για τη γλώσσα, το γραπτό λόγο και τη διδασκαλία τους. Προσπαθούσαµε, δηλαδή, να συνδυάσουµε ένα αναλυτικό πρόγραµµα και µια παιδαγωγική µέθοδο που στηρίζονταν στην κοινωνική διάσταση της παραγωγής γραπτού λόγου µε εργαλεία «παραγωγικότητας» που έδιναν έµφαση στο τελικό γραπτό προϊόν. Η διαθέσιµη τεχνολογία φαινόταν να ανταγωνίζεται µάλλον παρά να υποστηρίζει τις παιδαγωγικές µας µεθόδους. Έτσι, επιχειρήσαµε να σχεδιάσουµε ένα λογισµικό µε βάση τις δικές µας θεωρίες και παιδαγωγικές ανάγκες, δηλαδή ένα λογισµικό που θα µπορούσε να υποστηρίξει τη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και τη συνεργατική µάθηση. Τόσο το DIWE όσο και το Daedalus On-line περιλαµβάνουν επιµέρους ενότητες που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση σε κάθε στάδιο της παραγωγής γραπτού λόγου ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Και οι δυο εκδόσεις του Daedalus περιλαµβάνουν επιµέρους διαδικασίες και χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τα διάφορα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα, όµως, εµπεριέχουν και έναν αριθµό από βοηθήµατα καθοδήγησης, εργαλεία διαχείρισης µιας τάξης και στοιχεία διαχείρισης αρχείων που εξυπηρετούν άλλες πτυχές της διεπίδρασης της διδασκαλίας και της µάθησης. Ο στόχος µου εδώ είναι να περιγράψω µόνο τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη συνεργατική µάθηση και την παραγωγή γραπτού λόγου [1] ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ιερεύνηση (Invent) σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει το προπαρασκευαστικό στάδιο της παραγωγής γραπτού λόγου. Όταν ο µαθητής ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία του προγράµµατος, εµφανίζονται µια σειρά από προτροπές ή διαδικασίες ευρέσεως µε προαιρετικές επεξηγήσεις, στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει γραπτώς. Οι προτροπές αυτές, που µπορεί να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό µε τη χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου ιαχειριστής Προτροπών (PromptManager), έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα να σκεφτούν µε διαφορετικούς τρόπους πάνω στο θέµα που τους έχει

6 δοθεί. Οι απαντήσεις του µαθητή στις ερωτήσεις αυτές σώζονται σε ένα αρχείο, το οποίο αργότερα µπορεί να «ανοίξει» µέσα από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου. Εποµένως, η ιερεύνηση όχι µόνο βοηθάει τους µαθητές να διερευνήσουν τις απόψεις τους µε µεθοδικό τρόπο, αλλά επιπλέον δίνει τη δυνατότητα να ξεπεράσουν το «σύνδροµο της άδειας οθόνης» που αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι, όταν ξεκινούν το γράψιµο σε έναν κοινό επεξεργαστή κειµένου ΣΥΝ ΙΑΛΛΑΓΗ Η Συνδιαλλαγή (InterChange) είναι ένα πρόγραµµα συνδιάσκεψης σε «πραγµατικό χρόνο» που παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το MUDS και MOOS, το Internet Relay Chat και το Chat Rooms, αλλά έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου. Η Συνδιαλλαγή προσφέρει στους µαθητές αρκετά πλεονεκτήµατα. Η ενότητα αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, επειδή διευκολύνει τη γραπτή ηλεκτρονική «συνοµιλία». Τέτοιου είδους κοινωνικές δραστηριότητες του προπαρασκευαστικού σταδίου επιτρέπουν στους µαθητές να υποβάλουν τις απόψεις τους για έλεγχο στο σύνολο των συµµαθητών τους, σαν να είχαν µια πραγµατική συνοµιλία ή µια δηµόσια αντιπαράθεση. Βέβαια, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην ηλεκτρονική και την προφορική συνοµιλία. Πρώτον, οι χρήστες της Συνδιαλλαγής επικοινωνούν µεταξύ τους γραπτώς και µάλιστα γράφουν µε πραγµατικούς στόχους για ένα πραγµατικό αναγνωστικό κοινό. εύτερον, όπως έχουν δείξει πολλές µελέτες, το γράψιµο σε πραγµατικό χρόνο δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής σε περισσότερους µαθητές διαφορετικών κατηγοριών σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές τάξεις, όπου το µάθηµα γίνεται προφορικά. Κατά συνέπεια, η κοινωνική διερεύνηση είναι πλουσιότερη, καθώς οι µαθητές έρχονται σε άµεση επαφή µε µεγαλύτερο αριθµό απόψεων και περισσότερες οπτικές γωνίες. Τρίτον, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τα κείµενα της Συνδιαλλαγής σε αρχεία κειµένων, που µπορούν να µοιραστούν ηλεκτρονικά, να αντιγραφούν από τους µαθητές σε δισκέτες (ή να γίνουν προσβάσιµα µέσω ενός δικτύου ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης) και να εκτυπωθούν, έτσι ώστε οι µαθητές να έχουν στη διάθεσή τους ένα αρχείο από τη συνοµιλία τους κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, όταν αρχίζουν να ετοιµάζουν τα προσχέδιά τους. Ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα είναι το γεγονός ότι οι µαθητές που πιθανόν να απουσίαζαν από το µάθηµα της συνοµιλίας στο προπαρασκευαστικό στάδιο, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν το πλήθος των απόψεων του µαθήµατος που έχασαν. Επίσης η Συνδιαλλαγή έχει αποδειχτεί χρήσιµη και σε άλλες δραστηριότητες της µάθησης και της παραγωγής γραπτού λόγου. Το προπαρασκευαστικό στάδιο δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε µια καταιγιστική ανταλλαγή απόψεων (brainstorming) πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Η ανάγνωση και η συζήτηση κοινών αναγνωσµάτων µπορούν επίσης να αποτελέσουν προπαρασκευαστικές της γραφής δραστηριότητες, µια και τα λόγια ή οι ιδέες των συγγραφέων που έχουν ήδη εκδώσει τα έργα τους µπορούν να λειτουργήσουν ως πηγή έµπνευσης και πρότυπα γραφής για τους µαθητές. Για παράδειγµα, η Συνδιαλλαγή έχει χρησιµοποιηθεί πολύ αποτελεσµατικά για τη διεξαγωγή συζητήσεων πάνω σε θέµατα όπως οι λογοτεχνικές επιλογές, η µη µυθιστορηµατική πεζογραφία, η τέχνη και ο κινηµατογράφος. Τέλος, η Συνδιαλλαγή µπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί, για να υποστηρίξει συνεργατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του σταδίου της επανεξέτασης. Επειδή επιτρέπει τη διεξαγωγή επίµέρους συζητήσεων, είναι δυνατόν µια οµάδα µαθητών να υποβάλει σε επανεξέταση το προσχέδιο ενός, το οποίο θα αποτελέσει το θέµα της ηλεκτρονικής τους συνοµιλίας. Μετά από προτροπή του καθηγητή τους, οι οµάδες των µαθητών µπορούν να επικεντρωθούν στη συζήτηση θεµάτων, όπως για παράδειγµα το περιεχόµενο ενός κειµένου, η οργάνωσή του ή το αναγνωστικό του κοινό. Έτσι κάθε µαθητής επιστρέφει στο σπίτι του µε ένα αντίγραφο της συνοµιλίας πάνω στην εργασία του, στο οποίο µπορεί να ανατρέχει κατά την επανεξέταση του προσχεδίου του.

7 ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ ΤΟΥ DIWE ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ DAEDALUS ON-LINE Το Ταχυδροµείο (Mail) και το Περιβάλλον Συζητήσεων (Discussion Board) προσφέρουν ακόµη µια µορφή επικοινωνίας µέσω του υπολογιστή, που µπορεί να καλλιεργήσει τη συνεργασία ανάµεσα στους µαθητές. Αυτός ο ασύγχρονος τρόπος κοινωνικής διεπίδρασης επιτρέπει στους µαθητές να επικοινωνούν γραπτώς σε διάφορα στάδια της µάθησης και της παραγωγής γραπτού λόγου. Κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου, για παράδειγµα, µαθητές αποµακρυσµένοι τοπικά και χρονικά µπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά µε ένα κοινό θέµα ή ανάγνωσµα. Κατά τη διάρκεια του σταδίου της συνεργατικής επανεξέτασης των κειµένων, τα µέλη των µαθητικών οµάδων µπορούν να ταχυδροµούν τα προσχέδιά τους µε τη µορφή µηνυµάτων στον πίνακα ανακοινώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να προσφέρουν ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλον, καθώς ο ένας σχολιάζει τα προσχέδια του άλλου µε τη µορφή ανταπαντήσεων µέσω του πίνακα ανακοινώσεων. Τόσο το Ταχυδροµείο όσο και το Περιβάλλον Συζητήσεων µπορούν, επίσης, να χρησιµοποιηθούν για τη δηµοσίευση της τελικής µορφής των κειµένων. Έχουν, εποµένως, τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα καίριο εργαλείο που θα βοηθήσει τους µαθητές να συνεργαστούν µεταξύ τους σε διάφορα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου και τελικά να παραγάγουν γραπτό λόγο µε πραγµατικούς στόχους και για πραγµατικό κοινό ΓΡΑΦΩ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ DIWE) Το Γράφω (Write) είναι ένας απλουστευµένος επεξεργαστής κειµένου που διατίθεται µόνο στην έκδοση του DIWE για τοπικά δίκτυα υπολογιστών (ενώ στην έκδοση του Daedalus On-line για το ιαδίκτυο οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν όποιον επεξεργαστή κειµένου διαθέτουν). Όπως και κάθε άλλος επεξεργαστής κειµένου, το Γράφω µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα διάφορα στάδια της παραγωγής γραπτού λόγου, όπως είναι η ελεύθερη γραφή κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, η σύνθεση προσχεδίων, ο σχολιασµός των εν εξελίξει προσχεδίων, η καταγραφή των εταιρικών απόψεων κατά το στάδιο της επανεξέτασης και τέλος η επανεξέταση, η διόρθωση και ο έλεγχος της ορθογραφίας των προσχεδίων ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ DIWE/ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΟ DAEDALUS ON-LINE Σε µια τάξη που στηρίζεται στη συνεργατική µάθηση, οι µαθητές πρέπει να µοιραστούν µεταξύ τους τα προσχέδια των κειµένων τους. Σ' ένα παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ένας τέτοιος διαµοιρασµός κειµένων θα σήµαινε ότι ο κάθε µαθητής θα έπρεπε πρώτα να εκτυπώσει ένα αντίγραφο του προσχεδίου του και στη συνέχεια να βγάλει αρκετά φωτοαντίγραφα, για να τα µοιράσει στους συµµαθητές του. Αντίθετα, µέσα από τα τοπικά δίκτυα και το ιαδίκτυο, οι µαθητές µπορούν να µοιραστούν τις εν εξελίξει εργασίες τους, χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα διαµοιρασµού αρχείων. Τα Μαθητικά Βοηθήµατα (Student Utilities) του DIWE και ο ιαχειριστής Αρχείων (Document Manager) του Daedalus On-line απλοποιούν τεχνολογικά ζητήµατα, όπως η αντιγραφή, η ανάγνωση και η ηλεκτρονική διανοµή εγγράφων. Όταν ένας µαθητής είναι έτοιµος να µοιραστεί το προσχέδιό του µε την οµάδα του, τον καθηγητή ή όλα τα µέλη της τάξης, απλά επιλέγει το αρχείο που θέλει να µοιραστεί και υποβάλλει ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της εργασίας του στους συµµαθητές του ή στον καθηγητή του για σχολιασµό ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ Η Ανταπόκριση (Respond) έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να ενθαρρύνει τους µαθητές να σχολιάζουν ο ένας τα κείµενα του άλλου κατά τη διαδικασία της επανεξέτασης. Ενώ ο σχολιασµός ενός κειµένου είναι, από άποψη θεωρητική, µια πολύ καλή πρόταση, γνωρίζουµε από την προσωπική µας εµπειρία και έρευνα ότι συνήθως στην πράξη αποδεικνύεται αναποτελεσµατική για µια σειρά από λόγους. Πρώτα πρώτα, συνήθως επικεντρώνεται στην

8 επιµέλεια των κειµένων, µια διαδικασία που αναθέτει στους ασκούµενους στο γράψιµο µαθητές το ρόλο του διορθωτή των εργασιών των συµµαθητών τους, απαιτεί, δηλαδή, από αυτούς να χρησιµοποιήσουν γνώσεις και ικανότητες που απλούστατα δεν διαθέτουν. Κι επειδή οι µαθητές δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις γραµµατικής, για να λειτουργήσουν ως διορθωτές κειµένων, συνήθως αποφεύγουν να κάνουν ουσιαστικά σχόλια. εύτερον, κάθε µαθητής σχολιάζει το κείµενο ενός συµµαθητή του µε τον οποίο είναι πιθανόν φίλοι ή τουλάχιστον γνωστοί και εποµένως αποφεύγει να φανεί ιδιαίτερα αυστηρός προς το συµµαθητή του, από φόβο µήπως περιθωριοποιηθεί. Τρίτον, επειδή συχνά οι µαθητές δεν µπορούν να διαβάσουν ένα προσχέδιο µε κριτικό τρόπο, τροµοκρατούνται στην ιδέα να σχολιάσουν όλα τα πιθανά σηµεία προς επανεξέταση, που µπορεί να ποικίλουν από µια απλή νοηµατική απόχρωση µέχρι κάποια συντακτικά λάθη. Η Ανταπόκριση, χρησιµοποιώντας ένα µηχανισµό προτροπών παρόµοιο µε αυτόν της ιερεύνησης, στοχεύει στην καλλιέργεια του διαλόγου ανάµεσα σε µαθητές-συγγραφείς και µαθητές-αναγνώστες. Η δοµή των ερωτήσεων, που µπορεί να τροποποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, βοηθάει τους µαθητές-σχολιαστές να διατυπώνουν τα σχόλιά τους µε ήπιο τρόπο, ενώ παράλληλα να τονίζουν εκείνα τα σηµεία που χρειάζονται βελτίωση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η Βιβλιογραφία (BiblioCite) βοηθάει τους µαθητές στη µονότονη διαδικασία της σωστής καταγραφής των βιβλιογραφικών τίτλων (Modern Language Association) ή των βιβλιογραφικών αναφορών (American Psychological Association) σε ερευνητικές εργασίες. Η εύχρηστη µορφή του επιτρέπει στους µαθητές να εισάγαγουν τις βιβλιογραφικές πληροφορίες σε µια βάση δεδοµένων (που µιµείται τις καρτέλες αποδελτίωσης που οι αµερικανοί µαθητές χρησιµοποιούν, όταν κάνουν κάποια έρευνα) και στη συνέχεια µε το πάτηµα ενός πλήκτρου να δίνουν στα στοιχεία αυτά τη σωστή µορφή της βιβλιογραφίας. 3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (DIWE) Το πρόγραµµα DIWE έχει χρησιµοποιηθεί σε περισσότερα από εξακόσια σχολεία της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ελλάδα, σε ινστιτούτα της Μέσης Ανατολής και σε χώρες τις Ασίας, µεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Το DIWE χρησιµοποιήθηκε στη διδασκαλία των αγγλικών ως πρώτη ή ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε σε διάφορα µαθήµατα, όπως ο γραπτός λόγος, η λογοτεχνία, η ιστορία και η φιλοσοφία, καθώς και στις κοινωνικές και τις φυσικές επιστήµες, όχι µόνο για τη διδασκαλία της παραγωγής του γραπτού λόγου, αλλά και για να διευκολύνει τόσο τη συνεργατική µάθηση όσο και τη µάθηση µέσω της γραφής. Από το 1988 που πρωτοχρησιµοποιήθηκε το DIWE, έχουν γραφεί αρκετές µελέτες και ανεπίσηµες αναφορές για τα αποτελέσµατα της χρήσης του σε µαθητές διαφόρων κατηγοριών: φοιτητές κολεγίων των πρώτων ετών, µαθητές που διδάσκονται αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα, µαθητές διαφόρων ειδικοτήτων και αδύνατους µαθητές γυµνασίων. Τα αποτελέσµατα της χρήσης του DIWE αναφορικά µε τη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου, τη διαδικασία της µάθησης και τη στάση των µαθητών απέναντι στη µάθηση µπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω προτάσεις: Οι µαθητές χρησιµοποιούν συχνότερα το γραπτό λόγο και παράγουν περισσότερα και µεγαλύτερης ποικιλίας κείµενα από ό,τι µε τα παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας. Υπάρχει υψηλότερου βαθµού διεπίδραση µεταξύ των µαθητών µέσω του DIWE από ό,τι στο παραδοσιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης. Η Συνδιαλλαγή βοηθάει τους µαθητές των µικρών τάξεων να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Οι µαθητές συµµετέχουν πολύ πιο ενεργά στη µαθησιακή διαδικασία στις τάξεις του Daedalus.

9 Οι µαθητές αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στο γράψιµο. Οι µαθητές αντιµετωπίζουν πιο ευνοϊκά τη µάθηση και το γραπτό λόγο. Οι µαθητές κατανοούν καλύτερα το ρόλο του αποδέκτη κατά τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου. Οι µαθητές παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην παραγωγή γραπτού λόγου. Από τις µελέτες που διεξήχθησαν όλα αυτά τα χρόνια, δύο παρουσιάζουν ίσως το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο Robin Wax, καθηγητής αµερικανικής ιστορίας σε γυµνάσιο στο Ann Arbor του Michigan, που χρησιµοποίησε το DIWE προκειµένου να εφαρµόσει ένα αναλυτικό πρόγραµµα εκµάθησης µέσω της γραφής σε αδύνατους µαθητές αναφέρει: Η τεχνολογία ενίσχυσε τους µαθητές µου, γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συστήµατα µε ένα τρόπο που δεν θα ήταν δυνατός στην παραδοσιακή σχολική τάξη. εν κάνουµε απλά επεξεργασία κειµένου, αλλά αντίθετα εµπλεκόµαστε σε συζητήσεις, διαβάζουµε και σχολιάζουµε ο ένας τη δουλειά του άλλου και επικοινωνούµε µεταξύ µας. Αυτό ο διάλογος που ξεπερνά τα παραδοσιακά πλαίσια δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής σε περιθωριοποιηµένες απόψεις και φωνές τόσο από την ιστορία όσο και από την τάξη µου. Μαθητές που στο παραδοσιακό περιβάλλον ποτέ δεν συµµετείχαν, δεν ανέπτυσσαν ιδέες ή δεν χρησιµοποιούσαν υψηλού επιπέδου νοητικές δεξιότητες, τώρα το επιτυγχάνουν χρησιµοποιώντας τους υπολογιστές. Η χρήση του DIWE έδωσε νοµιµότητα σε όλες τις φωνές, τόσο των µαθητών µου όσο και των ιστορικών προσώπων που µελετούν. Η µορφή της διδασκαλίας µέσω του υπολογιστή δίνει πρόσβαση σε ιδέες, σε αµέτοχους ως τότε µαθητές και σε τρόπους έκφρασης, εύκολα, ευχάριστα και µόνιµα. Με άλλα λόγια, είναι αποτελεσµατική. (http://wwwdaedalus.com/wings/wax.2.1html) Ενώ η αναφορά του Wax είναι περιστασιακή, µια πιο οργανωµένη µελέτη διάρκειας δύο χρόνων διεξήχθη από το Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Παιδαγωγική Σχολή του πανεπιστηµίου του Τέξας στο Austin. Αυτή η οµάδα ερευνητών εισήγαγε τη χρήση του DIWE και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών σε ένα λύκειο των εύπορων προαστίων και δύο σχολεία του κέντρου της πόλης, ένα λύκειο και ένα γυµνάσιο, στο Austin του Texas. Σε µια αναφορά για το ερευνητικό πρόγραµµα που ονοµάστηκε Project Circle οι ερευνητές αναφέρουν ότι «οι καθηγητές ήταν θετικοί στο βαθµό που η χρήση του λογισµικού CIRCLE (DIWE) διευκόλυνε την επίτευξη των εκπαιδευτικών τους στόχων... Η διαφορά που παρατηρήθηκε πιο συχνά αφορούσε το ρόλο τους µέσα στην τάξη ο καθηγητής ως αυθεντία και µοναδική πηγή γνώσεων έδωσε τη θέση του στον καθηγητή-βοηθό και σύµβουλο» (Shelletal. 1996, 58). Οι ερευνητές ακόµη ζήτησαν από τους καθηγητές που συµµετείχαν στο πρόγραµµα τη γνώµη τους σχετικά µε την επίδραση του DIWE στους µαθητές. Αναφέρουν: Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα που αναφέρθηκε από τους καθηγητές... ήταν η ενεργητικότερη κινητοποίηση και εµπλοκή των µαθητών στη διαδικασία της µάθησης, µε ιδιαίτερα αυξηµένο ενδιαφέρον και ενθουσιασµό. Το αποτέλεσµα που παρατηρήθηκε συχνότερα στη διαδικασία της µάθησης ήταν ότι η µάθηση κέρδισε σε βάθος, καθώς οι καθηγητές ανέφεραν ότι οι µαθητές προχώρησαν πέρα από εκεί όπου έφταναν συνήθως. Επιπλέον οι καθηγητές διαπίστωσαν την αύξηση της ποιότητας των συζητήσεων και τη βελτίωση των γραπτών. Στην ερώτηση αν οι µαθητές αντιµετώπιζαν τις εργασίες τους µε διαφορετικό τρόπο, οι καθηγητές ανέφεραν ότι έδειχναν αυξηµένη σοβαρότητα, περισσότερο ενθουσιασµό, και περισσότερη ανεξαρτησία και έλεγχο... Παρατήρησαν, επίσης, ότι οι µαθητές που συνήθως συµµετείχαν λιγότερο στο παραδοσιακό µάθηµα ήταν εκείνοι που περισσότερο δραστηριοποιήθηκαν και έδειξαν ενδιαφέρον για τις εργασίες του CIRCLE... Θα µπορούσε, λοιπόν, κανείς να ισχυριστεί ότι οι δραστηριότητες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος Daedalus... είναι πιο αυθεντικές από εκείνες σε µια κλασική αίθουσα διδασκαλίας, επειδή προϋποθέτουν την πραγµατική επικοινωνία και διεπίδραση µε

10 πραγµατικούς ανθρώπους, µε έναν τρόπο που τα παραδοσιακά σχήµατα διεπίδρασης καθηγητή-µαθητή δεν καταφέρνουν να κάνουν (ό.π., ).

11 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berlin, J. A Rhetoric and ideology in the writing class. College English 50: Bleich, D Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism. Urbana: NCTE. Bruffee, K. A Social construction, language, and the authority of knowledge: A bibliographical essay. College English 48: Bruner, J The pragmatics of acquisition. ΣτοThe Child's Construction of Language, επιµ. W. Deutsch, New York: Academic Press. Faigley, L Competing theories of process: A critique and a proposal. College English 48: Fish, S Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harvard UP. Gere, A. R Writing Groups: History, Theory, and Implications. Carbondale, IL: Southern Illinois U P. Shell, D. F, J. Husman, D. Cliffel et al Project Circle: Second Year Evaluation Report. The Learning Technology Center, College of Education, The University of Texas at Austin. Wax, R University-High School Collaboration: Writing-to-Learn, Student-Centered Learning, and Computer Technology. Wings The Daedalus Group, Inc. * Επισηµαίνεται στον Έλληνα αναγνώστη ότι όπου χρησιµοποιείται η φράση καθηγητές αγγλικών ή γαλλικών σ' αυτό και τα υπόλοιπα κείµενα πρέπει να γίνεται αντιληπτή µε τη σηµασία των αγγλικών ή γαλλικών ως µητρικής κι όχι ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας. [1] Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του λογισµικού, ο αναγνώστης µπορεί να επισκεφθεί τη σελίδα του Daedalus Group στη διεύθυνση: ή τη σελίδα του Daedalus On-line στη διεύθυνση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι περιγραφή της δράσης Χρήστος Γκοτζαρίδης Φυσικός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μία ιστορία, για την εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ: Στο Γυμνάσιο γίνεται η πρώτη και καθοριστικής σημασίας επαφή των μαθητών με τα Αρχαία Ελληνικά Στο Γυμνάσιο πρέπει να καταφέρουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιούμε ζωντανή γλώσσα, τόσο στη διατύπωση του σεναρίου, όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα.

Χρησιμοποιούμε ζωντανή γλώσσα, τόσο στη διατύπωση του σεναρίου, όσο και του πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ http://www.agogiygeias.gr 1. Παρουσιάζοντας το πρόβλημα Ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστεί και θα διατυπωθεί ένα προβληματικό σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών»

Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» Πειραματιζόμενοι με αριθμούς στο περιβάλλον του Microworlds Pro: διαθεματική προσέγγιση περί «πολλαπλασίων και διαιρετών» μια Νίκος Δαπόντες Φυσικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Το περιβάλλον Microworlds

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ

O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ Σ αυτό το πακέτο etwinning οι µαθητές φτιάχνουν σε οµάδες µια ψηφιακή παρουσίαση - «ο Πολιτισµός σε ένα κουτί» - για τη χώρα του συνεργάτη τους. Οι µαθητές κάθε σχολείου θα συλλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα