Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3"

Transcript

1 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό Ιλζηηηνύην Γαλίαο & Planet S.A. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑΓΟ Αξρηθά, ζα ζέιακε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθπξνζσπείηε. Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη σο επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξνπο από 250 ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ. 1. Πνηνλ νηθνλνκηθό θιάδν εθπξνζωπεί ν Οξγαληζκόο ζαο; (State one answer only) πγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ή κέξνο ελόο θιάδνπ Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 Καλέλα από ηα παξαπάλσ - Go to Πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο εθπξνζωπεί ν Οξγαληζκόο ζαο; (Multiple answers allowed) Δμόξπμε θαη ιαηνκεία Βηνκεραλία Ηιεθηξηθό ξεύκα, θπζηθό αέξην θαη πδαηνπξνκήζεηα Καηαζθεπέο Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην - επηζθεπή νρεκάησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη εηδώλ πξνζσπηθήο ή νηθηαθήο ρξήζεο

2 Ξελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη επηθνηλσλίεο Αθίλεηα, εθκίζζσζε θαη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Γελ γλσξίδσ 3. Ο Οξγαληζκόο ζαο εθπξνζωπεί κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο; (State one answer only) Ναη, απνθιεηζηηθά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο Ναη, αιιά όρη απνθιεηζηηθά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο Γελ γλσξίδσ - Go to 21 - Go to Πεξίπνπ πόζεο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ ζαο; (State value) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ Θα ζέιακε λα κάζνπκε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ην πώο ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνύ ζαο αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο επηθεληξώλνληαη ζε εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη εμνηλνκνύλ ελέξγεηα ή βειηηώλνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε (π.ρ. κέζσ πξάζηλσλ ινγαξηαζκώλ, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή θαζαξέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο). Άιιεο εηαηξείεο επηθεληξώλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ηεο αγνξάο, κε ηελ αλάπηπμε ή εκπνξία πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ (π.ρ. θίιηξα, αλεκνγελλήηξηεο ή πξντόληα κε επξσπατθό νηθνινγηθό ζήκα). 5. ε ηη βαζκό ηα παξαθάηω δεηήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ηππηθή κηθξή θαη κεζαία επηρείξεζε πνπ εθπξνζωπείηε; (State only one answer per question) Πνιύ ζεκαληηθά Αξθεηά ζεκαληηθά Καζόινπ ζεκαληηθά Γελ γλσξίδσ

3 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ή / θαη βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο - Δπηθεληξώλεηαη ζε εζωηεξηθέο δηαδηθαζίεο. Αλάπηπμε πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ - Δπηθεληξώλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ηεο αγνξάο Πώιεζε θαη εκπνξία πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ - Δπηθεληξώλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ηεο αγνξάο Σπκκόξθωζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Οξηζκέλνη Οξγαληζκνί παξέρνπλ εξγαιεία θαη ζπκβνπιέο ζηα κέιε ηνπο πνπ αθνξνύλ είηε ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο ζε επίπεδν δηαδηθαζηώλ παξαγσγήο είηε ζηελ αμηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ νηθνινγηθή βηνκεραλία. Γεληθά, ε νηθνινγηθή βηνκεραλία νξίδεηαη σο ε αγνξά ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ή πνπ παξάγνληαη κε θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ηξόπν. 6. Πνηεο από ηηο αθόινπζεο ππεξεζίεο πξνζθέξεη ν Οξγαληζκόο ζαο γηα ηε βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηωλ κηθξώλ θαη κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ; (Multiple answers allowed)

4 Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ Έρνπκε αλαπηύμεη εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο εηδηθά γηα ηα κέιε καο Πξνζθέξνπκε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηα κέιε καο πνπ αθνξνύλ ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο Πξνζθέξνπκε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. EMAS, BS 7750, ISO14001) Πξνζθέξνπκε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε κε πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο Πξνζθέξνπκε θαζνδήγεζε γηα θαζαξέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαζαξώλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξντόληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ Γηεπθνιύλνπκε ηε δηθηύσζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο Βνεζάκε ζηελ αλαγλώξηζε επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ ζηελ νηθνινγηθή βηνκεραλία Γηαζέηνπκε άιια εξγαιεία πέξα από ηα πξναλαθεξόκελα Καλέλα από ηα παξαπάλσ 7. Πεξίπνπ πόζα κέιε ζαο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Οξγαληζκόο ζαο; (πνζνζηό, 0 έωο 100) (State value between 0 and 100) 8. Έρεηε αλαπηύμεη πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο ζε ζπλεξγαζία κε άιια ζεζκηθά όξγαλα; (State one answer only) Ναη Όρη Γελ γλσξίδσ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ

5 Δίλαη θάπνην από ηα πεξηβαιινληηθά εξγαιεία πνπ έρεη αλαπηύμεη ν Οξγαληζκόο ζαο πξνζβάζηκν ζην Γηαδίθηπν; Παξαθαιώ επηθνιιήζηε ηνπο ζρεηηθνύο ζπλδέζκνπο: 9. ύλδεζκνο 1: _ 10. ύλδεζκνο 2: _ 11. ύλδεζκνο 3: _ ΚΙΝΗΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ 12. Πνηνο από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο θαη ζε ηη βαζκό ωζεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ρξήζε ηωλ πεξηβαιινληηθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεηε; (State only one answer per question) ε πνιύ ζεκαληηθό βαζκό Αξθεηά ζεκαληηθό βαζκό Καζόινπ ζεκαληηθό βαζκό Γελ γλσξίδσ Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Μείωζε ηνπ θόζηνπο παξαγωγήο Απόθηεζε αληαγωληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο Σπκκόξθωζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηωλ

6 πειαηώλ Σπκκόξθωζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ Σπκκόξθωζε κε ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ Μείωζε ηωλ βαξώλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θνξνινγίαο 13. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Μείωζε ηνπ θόζηνπο παξαγωγήο Απόθηεζε αληαγωληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο πκκόξθωζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηωλ πειαηώλ πκκόξθωζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ πκκόξθωζε κε ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ Μείωζε ηωλ βαξώλ ηεο πεξηβαιινληηθήο θνξνινγίαο (Multiple answers allowed) Γελ καο αθνξά Σα κέιε δελ ελδηαθέξνληαη Σέηνηα εξγαιεία παξέρνληαη από άιιεο πεγέο Κνζηνβόξν Γελ γλσξίδσ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ Η νηθνινγηθή αγνξά κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζεηξά από επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηα κέιε ζαο. Γεληθά, ε νηθνινγηθή βηνκεραλία νξίδεηαη σο ε αγνξά ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ ή πνπ παξάγνληαη κε θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ ηξόπν. 14. ε πνηνπο από ηνπο παξαθάηω παξάγνληεο νθείιεηαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ; Πνηνο είλαη ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηάο ηνπο; (State only one answer per question)

7 Πνιύ ζεκαληηθόο Αξθεηά ζεκαληηθόο Καζόινπ ζεκαληηθόο Γελ γλσξίδσ Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα γηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξνϊόληα (πξάζηλεο δεκόζηεο πξνκήζεηεο) Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηεο βηνκεραλίαο γηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξνϊόληα (δήηεζε από άιιεο επηρεηξήζεηο) Αύμεζε ηεο δήηεζεο ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξνϊόληα (δήηεζε γηα πξνϊόληα κε νηθνινγηθή ζήκαλζε) Δληζρπκέλε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη θνξνινγία Εήηεζε γηα ιύζεηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζηνλ ηνκέα ηωλ κεηαθνξώλ, ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ, ηνπ θαζαξηζκνύ ηωλ πδάηωλ θαη ηνπ αέξα Εήηεζε γηα δηαρείξηζε απνβιήηωλ, πδάηωλ θαη ιπκάηωλ, θαζώο θαη γηα πξνζηαζία ηνπ αέξα;

8 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΔ Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ, θαζώο θαη γηα νξηζκνύο θαη ζπληνκνγξαθίεο, επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε 15. Γλωξίδεηε πνηα λνκνζεηήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηωλ κηθξώλ θαη κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ ηνπ Οξγαληζκνύ; Ννκνζεζία γηα: (State only one answer per question) Ναη Όρη Γελ γλσξίδσ Δθπνκπέο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο (1) Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (2) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο (3) Δκπνξία δηθαηωκάηωλ εθπνκπήο (4) Θόξπβνο (5) Χεκηθά πξνϊόληα (6) Δλεξγεηαθή απόδνζε (7) Δλεξγεηαθή ζήκαλζε (8) Οηθνινγηθόο ζρεδηαζκόο (9) Απόβιεηα (γεληθή λνκνζεζία) (10) Δηδηθή λνκνζεζία γηα ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ (11)

9 Δηδηθή λνκνζεζία γηα ηηο ζπζθεπαζίεο (12) Δηδηθή λνκνζεζία γηα ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (13) Δηδηθή λνκνζεζία γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (14) Δηδηθή λνκνζεζία γηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα (15) Δηδηθή λνκνζεζία γηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δωήο ηνπο (16) Δηδηθή λνκνζεζία γηα PCB / PCT (17) Νεξό (18) Έδαθνο (19) Άιια (Παξαθαιώ αλαθέξεηε λνκνζεηήκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηα αγγιηθά, γαιιηθά ή γεξκαληθά): _ - 1) Οδεγία ζρεηηθά κε εζληθά αλώηαηα όξηα εθπνκπώλ γηα νξηζκέλνπο αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο θαη Οδεγία ζρεηηθά κε ηηο νξηαθέο ηηκέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, δηνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ, ζσκαηηδίσλ θαη κνιύβδνπ, ζηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο 2) Οδεγία γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπώλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ νπζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ απνζήθεπζε

10 βελδίλεο, Οδεγία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νξγαληθώλ δηαιπηώλ ζε νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εγθαηαζηάζεηο ή Οδεγία ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ πηεηηθώλ νξγαληθώλ ελώζεσλ ιόγσ ηεο ρξήζεο νξγαληθώλ δηαιπηώλ ζε νξηζκέλεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο 3) Οινθιεξσκέλε πξόιεςε θαη έιεγρνο ηεο ξύπαλζεο (IPPC) 4) ύζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 5) Οδεγία 2002/49/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ινπλίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ 6) Καλνληζκόο γηα ηελ θαηαρώξηζε, ηελ αμηνιόγεζε, ηελ αδεηνδόηεζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ (REACH) 7) Οδεγία 2006/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2006, γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 93/76/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, Οδεγίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα πξντόλησλ 8) Οδεγία 92/75/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1992 γηα ηελ έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ινηπώλ πόξσλ ησλ νηθηαθώλ ζπζθεπώλ κε ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνρή νκνηόκνξθσλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα πξντόληα (Οδεγίεο γηα ελεξγεηαθή ζήκαλζε: ειεθηξηθώλ νηθηαθώλ θνύξλσλ, νηθηαθώλ θιηκαηηζηηθώλ, νηθηαθώλ πιπληεξίσλ πηάησλ, νηθηαθώλ ιακπηήξσλ, νηθηαθώλ πιπληεξίσλ-ζηεγλσηήξησλ, νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ ζηεγλσηήξησλ θαη πιπληεξίσλ ξνύρσλ νηθηαθήο ρξήζεο). 9) Οδεγία 2005/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6 Ινπιίνπ 2005, γηα ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό απαηηήζεσλ νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ όζνλ αθνξά ηα πξντόληα πνπ θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 92/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ νδεγηώλ 96/57/ΔΚ θαη 2000/55/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 10) Οδεγία 2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηα απόβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηώλ 11) Οδεγία 2006/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο επηεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 91/157/ΔΟΚ 12) Οδεγία 94/62/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο 13) Οδεγία 2002/96/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα εηδώλ ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ [ΑΗΗΔ]

11 14) Οδεγία 2002/95/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε είδε ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ 15) Οδεγία 75/439/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ινπλίνπ 1975 πεξί δηαζέζεσο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ 16) Οδεγία 2000/53/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο επηεκβξίνπ 2000, γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο 17) Οδεγία 96/59/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο επηεκβξίνπ 1996 γηα ηε δηάζεζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη ησλ πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ [PCB / PCT] 18) Οδεγία πιαίζην γηα ηα ύδαηα θαη Οδεγίεο πεξί πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ [IPPC] 19) απνξξίςεηο νπζηώλ, βηνδηαζπαζηκόηεηα, επηζήκαλζε απνξξππαληηθώλ θαη πξντόλησλ θαζαξηζκνύ, έκκνλνη νξγαληθνί ξύπνη, πδξάξγπγνο 16. Σα κέιε ζαο εθαξκόδνπλ θάπνην εζεινληηθό ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή έρνπλ πξνϊόληα ή ππεξεζίεο κε επξωπαϊθό νηθνινγηθό ζήκα; (State only one answer per question) Ναη Όρη Γελ γλσξίδσ Σύζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (EMAS) (1) Δπξωπαϊθό νηθνινγηθό ζήκα (Eco-label) (2) - 1) Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1221/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, πεξί ηεο εθνύζηαο ζπκκεηνρήο νξγαληζκώλ ζε θνηλνηηθό ζύζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη νηθνινγηθνύ ειέγρνπ (EMAS) θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 761/2001 θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 2001/681/ΔΚ θαη 2006/193/ΔΚ 2) Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 66/2010 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Ννεκβξίνπ 2009, ζρεηηθά κε ην νηθνινγηθό ζήκα ηεο ΔΔ (EU Ecolabel

12 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 17. Πνηεο είλαη νη ππνρξεώζεηο παξνρήο πεξηβαιινληηθώλ ζηνηρείωλ ηωλ κηθξώλ θαη κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ ηνπ Οξγαληζκνύ θαη πόζα κέιε έρνπλ ηέηνηεο ππνρξεώζεηο; (State only one answer per question) Όια Η πιεηνλόηεηα Μεξηθνί Καλέλα Γελ γλσξίδσ Δηήζηεο πεξηβαιινληηθ έο εθζέζεηο πξνο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο Δμακεληαίεο πεξηβαιινληηθ έο εθζέζεηο πξνο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο Καηαγξαθή ηωλ ξύπωλ Καηαρώξηζε ρξήζεο επηθίλδπλωλ πιηθώλ Άιιεο ππνρξεώζεηο παξνρήο πεξηβαιινληηθ ώλ ζηνηρείωλ 18. Πεξίπνπ πόζεο αλζξωπνεκέξεο ην ρξόλν απαηηνύληαη γηα ηε ζπκκόξθωζε κηαο κηθξήο θαη κεζαίαο επηρείξεζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία; (αλζξωπνεκέξεο) (State value)

13 19. Γλωξίδεηε ην κέζν ιεηηνπξγηθό θόζηνο γηα ηε βειηίωζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο κηαο ηππηθήο κηθξήο θαη κεζαίαο επηρείξεζεο ηνπ Οξγαληζκνύ; (ωο % ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο) (State value between 0 and 100) 20. ε ηη βαζκό ν Οξγαληζκόο ζαο έρεη κηα νινθιεξωκέλε εηθόλα ηωλ απαηηήζεωλ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο; (State one answer only) Πνιύ θαιή εηθόλα Μεξηθή εηθόλα Γελ έρεη πιήξε εηθόλα Γελ γλσξίδνπκε ηίπνηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ Γελ γλσξίδσ Α ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ Οινθιεξώζαηε επηηπρώο ηε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεηζθνξά ζαο ζε απηή ηελ έξεπλα Σα απνηειέζκαηά ηεο ζα δεκνζηεπζνύλ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ έθζεζε ηνπ έξγνπ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην έξγν, θαζώο θαη γηα νξηζκνύο βαζηθώλ όξσλ, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ζηε δηεύζπλζε: (κόλν ζηα αγγιηθά). Γηα λα δηαβάζηε ηηο απαληήζεηο ζαο, θάληε θιηθ ζην εηθνλίδην "

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα