ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ (Β 672) υπουργικής απόφασης «Εκ χώρηση αρμοδιοτήτων» Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ / υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 736 Β ) «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ / » (ΦΕΚ 3687 Β ) υπουργικής απόφασης.. 2 Καθορισμός του τρόπου συνεργασίας άσκησης της συναρμοδιότητας των Διευθύνσεων Υδάτων Δυ τικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου (GR 15) του Υδατι κού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 3199/2003, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης / Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για δεκαεννέα (19) άτομα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (τμήμα Κτηνιατρι κής) της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β εξάμηνο Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για δύο (2) άτομα του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μα κεδονίας για το Β εξάμηνο του έτους Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασί ας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β εξάμηνο του έτους 2015, για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ ριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και δύο οδηγών της Π.Ε. Λάρισας... 6 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /6939 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ (Β 672) υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδι οτήτων». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του N. 861/1979 (Α 2) «Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνώ ρισης χρόνου προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών στους ασφαλισμένους των Α.Ο. αρμο διότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 13 του N. 984/1979 (Α 244) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 62 του N. 3518/2006 (Α 272). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, των διατάξεων της παρ. 1 καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 18 άρθρου 30, και του άρθρου 34 του N. 3655/2008 (Α 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/2015 (Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ147/ (ΦΕΚ 483 Β ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ ληλεγγύης, Δημήτριο Στρατούλη».

2 14886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Τις Φ.10060/7075/394/ (Β 672), Φ.10060/ οικ.13192/675/ (Β 1131) και Φ /30566/1322/ (Β 170) υπουργικές αποφάσεις. 7. Την υπ αριθμ. 347/ απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ. 8. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ.10060/8583/460/ έγ γραφο της Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώ ρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η περίπτωση II της παρ. Β της υπ αριθμ. Φ /7075/ 394/ (Β 672) υπουργικής απόφασης «εκχώρη ση αρμοδιοτήτων» όπως αυτή ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «II. Οικονομικών πράξεων. Κοινές για την Κεντρική Υπηρεσία και όλους τους Τομείς. Η έγκριση όλων των πράξεων οικονομικού Περιεχο μένου, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων Ανάληψης Υποχρέωσης, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα: για ποσό δαπάνης από 0,01 ευρώ μέχρι ,00 ευρώ διενεργείται α) για τις Ενιαίες Υπηρεσίες και συγκεκρι μένα για τις δαπάνες που βαρύνουν τους Προϋπολογι σμούς Δαπανών Διοίκησης και Λειτουργίας και Λογα ριασμού Παροχών σε Χρήμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) για τους Τομείς και συγκεκριμένα για τις δαπάνες που βαρύνουν τους Προ ϋπολογισμούς των Τομέων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τις οποίες οι σχετικές πιστώσεις έχουν μεταβιβαστεί με επιτροπικά εντάλματα στους Τομείς) από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. που είναι και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του αντίστοιχου Τομέα ή τον νόμιμο αναπληρωτή του». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /7075/ 394/ (Β 672) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ / υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 736 Β ) «Αντικατάστα ση της υπ αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ / » (ΦΕΚ 3687 Β ) υπουργικής απόφασης. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 38 του N. 1366/1983 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Ποινικού Κώδικα των Δικηγόρων, ρύθ μισης θεμάτων της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ), β) των παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 4 του N. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 217 Α ), γ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του N. 1759/1988 «Ασφα λιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων βελτίωσης της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 50 Α ), δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανά πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α ), ε) της παρ. 1 του άρθρου 26 του N. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α ), στ) της παρ. Δ του άρθρου 23 του N. 3730/2008 «Προ στασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 262 Α ), ζ) της παρ. 29 του άρθρου 66 του N. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150 Α ), η) του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο τικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργα σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του N. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α ), ι) της παρ. Β3 του άρθρου δεύτερου του N. 4163/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρο ποποίηση του άρθρου 1 της από πράξης Νομο θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις (Α 32)» (ΦΕΚ 155 Α ), ια) του άρθρου 22 του N. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουρ γείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του N. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιγ) του άρθρου 1 του N. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου στεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροπο ποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α ), ιδ) του N. 4251/2014 «Κώδικας Μεταναστευτικής και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α ), ιε) των άρθρων 8, 9, 10 και 118 του N. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φρο ντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α ), ιστ) του άρθρου 27 του N. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α ), ιζ) του άρθρου 1 του Ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέ τρων διά την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου» (ΦΕΚ 303 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιη) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 73 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιθ) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την υπ αριθμ. Υ104/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309 Β ). 3. Tην υπ αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ / κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ / » υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3687 Β )» (ΦΕΚ 736 Β ). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγρά φου Β. τροποποιείται και διαμορφώνεται ως ακολούθως: Κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνον έντυπης αίτησης στην οποία δηλώνει από μία μέχρι και έξι προτιμήσεις. Η έκτη προτίμηση θα αφορά σε Νομό. Θα δηλώνεται η ονομασία του νομού χωρίς κωδικό. Β. Στην περίπτωση 6 της παραγράφου Β. προστίθεται εδάφιο και διαμορφώνεται ως ακολούθως: Επιπλέον σε περίπτωση που υποψήφιος ιατρός υπη ρεσίας υπαίθρου είναι επιτυχών στην έκτη του επιλογή, τοποθετείται σε κενή θέση του Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακού Ιατρείου, Π.Ε.Δ.Υ. Κέντρου Υγείας, ή Γ.Ν. Κέντρου Υγείας του οικείου Νομού με κριτήριο την παλαιότερη ημερομηνία κένωσης και μη κάλυψης της θέσης, σύμ φωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ / κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 736 Β ). Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αριθμ /2918 (3) Καθορισμός του τρόπου συνεργασίας άσκησης της συ ναρμοδιότητας των Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, για την λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου (GR 15) του Υδατικού Διαμερίσμα τος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σε εφαρμογή του άρ θρου 11 του Ν. 3199/2003, σε συνδυασμό με το άρ θρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης /2014. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α / ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου λίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α / ), το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/A / ), το Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α / )) και το Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α / ) και ισχύει. 2. Το Π.δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προ στασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 5. Το Νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α / ) «Διαδι κασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδα τορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α / ) «Εκδημοκρα τισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και όλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο Την κοινή υπουργική απόφαση /2011 (ΦΕΚ 354 Β / ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την κοινή υπουργική απόφαση 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β / ) «Εξειδίκευση διαδικασιών γνωμοδοτήσεων... κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα στηριοτήτων της κατηγορίας Α» 9. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών» και ειδικότερα το άρθρο Τη πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ Α 24) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γε νικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας». 11. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ αριθμ. 706/ (ΦΕΚ 1383/Β / ) «Καθορι σμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3199/2003, όπως διορθώθηκε στις (ΦΕΚ 1572/Β / ). 12. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ. οικ / «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο ντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκα νών Απορροής Ποταμών των Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας». 13. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, υπ αριθμ. οικ. 908/2014 (ΦΕΚ 2562 Β ) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Πο ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας». 14. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /2014 (ΦΕΚ 2878 Β ) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης, των αδειών, περιεχόμενο και διάρ κεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 3142 Β ). 15. Τη κοινή απόφαση υπ αριθμ. πρωτ /1591/ (ΑΔΑ Β4Θ9ΟΡ1Φ 17Υ) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Συναρμοδιότητες υπογραφής αδειών εκτέλεσης έργου ή χρήσης νερού στη λεκάνη απορροής ποταμού Αχελώου».

4 14888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. Τη κοινή απόφαση υπ αριθμ. πρωτ /4435/2014 (Φ.Ε.Κ. 3338/Β / ) των Γενικών Γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ λάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Συναρμοδιότητα Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελλάδας Θεσσαλίας για την χορήγηση γνωμοδότησης ως προς τις οριογραμμές των υδατορεμάτων της Λεκάνης Απορροής του Ποτα μού Αχελώου (GR15) της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4258/2014 «Δι αδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα». 17. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Δημοσί ευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινής απόφα σης Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που ρυθμίζει το τρόπο άσκησης της συναρμοδιότητας» 18. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειο δότησης, αποφασίζουμε: 1. Κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων, όπως αυτή ορίζεται στο Ν. 3199/2003 (σχετ. 1), στην απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων οικ. 908/2014 (σχετ. 13) και στην κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /2014 (σχετ. 14), καθώς και για τη χορήγηση γνωμοδοτήσεων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση /2011 (σχετ. 7) και την κοινή υπουργική απόφαση 1649/45/2014 (σχετ. 8), έργων και δραστηριοτήτων επί της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αχελώου (GR15) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ή φορείς θα αποστέλλουν τους σχετικούς φακέλους για χορήγηση αδείας ή γνωμοδότηση όπως επίσης και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ αριθμ /2014 (σχετ. 14), ως κάτωθι: 1.1. Στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, για έργα και δραστηρι ότητες επί των ποτάμιων υδάτινων σωμάτων Αχελώος Π.9, Αχελώος Π.8, Αχελώος Π.7 και Αχελώος Π.6, όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στη σχετική (13) από φαση Έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικού Διαμερίσματος Δυ τικής Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή στον ποταμό Αχελώο από τη θέση αμέσως κατάντη του φράγματος της Με σοχώρας ως τη συμβολή του ποταμού με το λιμναίο υδάτινο σώμα «Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών». Για τα ως άνω ποτάμια υδάτινα σώματα: α) οι άδειες θα χορηγούνται από την Διεύθυνση Υδά των στην Διοικητική Περιφέρεια της οποίας ανήκουν τα έργα και οι δραστηριότητες μετά από τη σύμφωνη γνώμη της συναρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. Για έργα και δραστηριότητες στο τμήμα της διοικητικής Περιφέ ρειας Ηπείρου, που εντάσσεται στη Λεκάνη απορροής του Αχελώου, η Άδεια θα χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υδάτων Θεσσαλίας, β) για έργα και δραστηριότητες που ανήκουν σε δύο Διοικητικές περιφέρειες (π.χ. φράγματα) οι άδειες θα χο ρηγούνται με κοινές Αποφάσεις Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η διαδικασία έκδοσης αυτών των Αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων θα διενεργείται από την Δ/νση Υδάτων όπου θα κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερομένου, γ) σε έργα και δραστηριότητες για τα οποία απαιτεί ται γνωμοδότηση θα γνωμοδοτεί και η Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και η Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας, 1.2. Στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, για έργα και οι δραστηριότητες που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικά λων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας. Στα συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες: α) η άδεια θα χορηγείται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και θα κοινο ποιείται στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και β) η γνωμοδότηση θα χορηγείται από τη Δ/νση Υδά των Θεσσαλίας και θα κοινοποιείται στη Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας Στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, για έργα και δραστηριότητες που βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας. Στα συγκεκριμένα έργα και δραστη ριότητες: α) η άδεια θα χορηγείται από το Γενικό Γραμ ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας και β) η γνωμοδότηση θα χορηγείται από τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας και θα κοινοποιείται στη Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας. 2. Τα όρια των Υδατικών Διαμερισμάτων και τα όρια των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας, όπως κα θορίσθηκαν και αποτυπώθηκαν με την σχετική 11 από φαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μέσω της δια δρομής: Αρχική > Δεδομένα > Ανά φορέα > Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής > Ειδική Γραμματεία Υδάτων > Λεκάνες Απορροής. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Πάτρα, 16 Ιουνίου 2015 Οι Ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Πελοποννήσου, και Στερεάς Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ.72378/2189 (4) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για δεκαεννέα (19) άτομα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο μίας και Κτηνιατρικής (τμήμα Κτηνιατρικής) της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β εξάμηνο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α ). 3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 19 άτομα (ΠΕ, TE, ΔΕ) διαφόρων ειδικοτήτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας για τα παρακάτω προγράμματα πέραν του κανονικού ωραρίου τις απογευματινές ώρες. 1) Εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Εξυγίανσης Ζωι κού Κεφαλαίου (Φυματίωσης, Βρουκέλλωσης, Λεύκωσης, Μελιταίου Αιγ/των, REV 1, Σπογγωδών Εγκεφαλοπα θειών). 2) Εφαρμογή Εκτάκτων Προγραμμάτων Καταπολέμη σης Ζωοανθρωπονόσων (Λύσσας, Καταρροϊκός Πυρετός Προβάτων, Ευλογιάς Προβάτων, Νόσο του ιού του Δυτι κού Νείλου, Πανώλους Χοίρων, Γρίπης Πτηνών). 3) Εφαρμογή Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου Κατα λοίπων (ΕΠΕΚ) και Δειγματοληψιών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. 4) Κρεοσκοπικοί Έλεγχοι στο Βιομηχανικό Σφαγείο, έλεγχοι Επιχειρήσεων, και Καταστημάτων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Ιατρείων Μικρών Ζώων, Γραφείων Παραγωγικών Ζώων, Καταστημάτων πώλησης κτηνια τρικών φαρμάκων, που λειτουργούν πέρα του κανονικού ωραρίου. 5) Εφαρμογή του Προγράμματος Τεχνητής Σπερμα τέγχυσης και Συγχρονισμού του Οίστρου. 6) Έλεγχος εισαγωγών ζώντων ζώων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TRACES), μετακινούμενων ζώων (θερινές βοσκές) και εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης, που πραγματοποιούνται και πέρα του κανονικού ωρα ρίου. 7) Αυξημένες διοικητικές και λοιπές εργασίες με προσερχόμενους πολίτες ή κτηνοτρόφους (δηλώσεις και απογραφές ζωικού κεφαλαίου, πρόγραμμα ΟΣΔΕ, εξυπηρέτηση κοινού, καταγγελίες, αρχειοθετήσεις, κ.λπ.). 4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ291 των ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων. 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ) άρθρο 45, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευ ματινής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρακάτω υπαλλήλους στην Δ/νση Αγροτικής Οι κονομίας και Κτηνιατρικής (τμήμα Κτηνιατρικής) ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για Β εξάμηνο 2015 μέχρι 120 απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο Δ/νση Τμήμα Γραφείο Δ.Α.Ο.Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) Αριθμός υπαλλήλων Σύνολο ωρών Δ.Α.Ο.Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας Δ.Α.Ο.Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Φλώρινας TE Τεχνολόγων Γεωπονίας ΔΕ Σπερματεγχυτών Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Φλώρινα, 19 Ιουνίου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ /408 (5) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για δύο (2) άτομα του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του έτους Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α ). 3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασί ας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για 1 ΠΕ Πληροφορικής και 1 TE Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Φλώρινας με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν και πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας διότι κατά την διάρκεια του ωραρίου είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπάλληλοι με τους Η/Υ τους και δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν για να γίνονται οι παρακάτω εργασίες: 1) Αναβαθμίσεις εφαρμογών (π.χ. προστασίας από ιούς, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, εφαρμογής Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, Μηχανημάτων Έργων, εφαρμογής για την αποστολή Στοιχείων προς την ΓΓΠΣ, λογιστικής διαχείρισης κ.λπ.). 2) Αναδιοργανώσεις Κεντρικών Υπολογιστών (ileserver, Mail Server.Proxy Server, κ.λπ.). 3) Συντηρήσεις Κεντρικών Υπολογιστών, προγραμμα τισμού και έκτακτες λόγω βλαβών. 4) Δημιουργίες Αντιγράφων Ασφαλείας συστημάτων και βάσεων δεδομένων. 5) Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικών κέντρων των Δι οικητηρίων Τηλεφωνικού Κέντρου fax προγραμματι σμένη και έκτακτη λόγω βλαβών. 6) Εργασίες δικτύου και εφαρμογών για την υλοποίη ση του τρέχοντος έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 των ΚΑΕ 0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2015, για την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων.

6 14890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ) άρθρο 45, αποφασίζουμε: Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευμα τινής) καθ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους πα ρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος πληροφορικής της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για Β εξάμηνο 2015, μέχρι 100 απογευματινές ώρες έκαστος: Δ/νση Τμήμα Πληροφορικής Κλάδος Ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής Αριθμός υπαλλήλων Σύνολο ωρών Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Φλώρινα, 19 Ιουνίου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Αριθμ (6) Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα σίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, ερ γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β εξά μηνο του έτους 2015, για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Πε ριφερειακής Ενότητας Λάρισας και δύο οδηγών της Π.Ε. Λάρισας. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.α ) «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του αρ. 25 παρ, 7 του Ν. 2738/1999, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με την αρ. 6/ (ΦΕΚ 66/ τ. Β ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού της Ν.Α. Λάρισας στην Περιφέρεια. 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ τ.α ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 3. Την υπ αριθμ. 3951/εγκ.3/ εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ κτερινές ώρες. 4. Την υπ αριθμ. 3835/42188/ (ΦΕΚ 636/ τ.β ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 5. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση και την εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις, στον προϋπολογισμό εξόδων για το οικονομικό έτος 2015 της Π.Ε. Λάρισας στους ΚΑΕ 0511: ευρώ και ΚΑΕ 0512: ευρώ, αντίστοιχα. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α ). 7. Την οικ. 2/41768/0022/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Οικονομικών. 8. Το γεγονός, ότι κατά το Β εξάμηνο του έτους 2015 από το προσωπικό που υπηρετεί στην Δνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας της Περι φέρειας Θεσσαλίας, οκτώ (8) Επόπτες Δημ. Υγείας του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ένας (1) υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δύο (2) οδηγοί της Π.Ε. Λάρισας, απαι τείται να εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα από ώρες 17:00 έως 22:00, ήτοι κατά μήνα είκοσι (20) ώρες ο καθένας και μέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας το μήνα, κατά περίπτωση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε ρών. Επίσης η Διευθύντρια της Υπηρεσίας, απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπη ρεσιακών αναγκών μέχρι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα από ώρες 17:00 έως 22:00, ήτοι κατά μήνα είκοσι (20) ώρες, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό ληση κατά το Β εξάμηνο του έτους 2015, της Διευθύ ντριας της Υπηρεσίας και για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών, εννέα (9) υπαλλήλων της Υπηρεσίας και δύο (2) οδηγών της Π.Ε. Λάρισας λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων μας, καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Καθιερώνουμε με αμοιβή την υπερωριακή εργα σία κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β εξάμηνο του έτους 2015, ως κατωτέρω: 1. Υπερωρίες: Δώδεκα (12) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες: 12 x 20 x 6 = 1440 ώρες. 2. Νυχτερινά Κυριακές Εξαιρέσιμα: Ένδεκα (11) υπάλ ληλοι με δεκαέξι (16) ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες: 11 x 16 x 6 = 1056 ώρες. Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους, θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο γισμό του έτους 2015.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απα σχόλησης των ανωτέρω ορίζονται η Διευθύντρια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υγειονομικού ελέγχου της ίδιας Δ/νσης της Π.Ε. Λάρισας. Κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύει να ισχύει. Λάρισα, 24 Ιουνίου 2015 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

8 14892 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 28153/126 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31 7 2012 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 6 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα