Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΚΤ/2015/18) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 'Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 6 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να διαθέτει επαρκή στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του υποτομέα των ασφαλιστικών εταιρειών στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής «τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/50) ( 3 ) θέσπισε νέες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EE) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT/2012/24) ( 4 ) θα πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου να θεσπιστούν υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τις διακρατήσεις τίτλων των ασφαλιστικών εταιρειών. Για να ελαχιστοποιηθεί η σχετική επιβάρυνση, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία συνδυαστικής εκπλήρωσης των υποχρεώσων παροχής στοιχείων που υπέχουν βάσει των κανονισμών (EE) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24) και (ΕΕ) αριθ. 1374/2014. (2) Τα στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων των ασφαλιστικών εταιρειών, τα οποία συλλέγουν οι ΕθνΚΤ για στατιστικούς σκοπούς βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24), είναι αλληλένδετα με εκείνα τα οποία συλλέγουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) για σκοπούς εποπτείας βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 5 ). Το άρθρο 70 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα των ΕΑΑ να διαβιβάζουν πληροφορίες προοριζόμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους βάσει της εν λόγω οδηγίας προς τις ΕθνΚΤ και άλλες οντότητες με παρόμοια αποστολή, όταν αυτές ενεργούν με την ιδιότητα νομισματικής αρχής. Ενόψει της γενικής εντολής προς την ΕΚΤ να συνεργάζεται με άλλους φορείς στον τομέα της στατιστικής κατά το άρθρο 5.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και προκειμένου να περιορίζεται η όποια επιβάρυνση σε διοικητικό επίπεδο και να αποφεύγονται οι επικαλύψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, οι ΕθνΚΤ μπορούν, στο βαθμό που είναι δυνατόν, να εξάγουν τα στοιχεία τα οποία οφείλουν να παρέχουν βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 1011/2012 (EKT/2012/24) από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ και του εθνικού δικαίου που την ενσωματώνει, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους όρους τυχόν συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των ιδίων και των οικείων ΕΑΑ. (3) Το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ) (εφεξής «ΕΣΛ 2010») απαιτεί τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων να παρέχονται στη χώρα της μόνιμης κατοικίας. Προς ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης κατά την παροχή στοιχείων, όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρέχουν ασφαλιστικές εταιρίες (AE) από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι διακρατήσεις τίτλων των υποκαταστημάτων ΑΕ με κεντρικά καταστήματα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μπορούν να παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση με τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των κεντρικών καταστημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συλλέγεται περιορισμένος όγκος πληροφοριών για τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών με σκοπό την παρακολούθηση του μεγέθους τους και τυχόν παρεκκλίσεων από την αρχή της μόνιμης κατοικίας του ΕΣΛ (4) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) θα πρέπει να τροποποιηθεί, ( 1 ) ΕΕ L 318 της , σ. 8 ( 2 ) ΕΕ C 72 της , σ. 3 ( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της , σ. 36). ( 4 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2012/24) (ΕΕ L 305 της , σ. 6). ( 5 ) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της , σ. 1). ( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της , σ. 1).

2 L 116/ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 1 παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός: «8α. ασφαλιστική εταιρεία (ΑΕ): ο όρος αυτός έχει την ίδια έννοια με αυτή που του αποδίδεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/50) (*) (*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της , σ. 36).» 2. το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από κατοίκους ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ, θεματοφύλακες και επικεφαλής τραπεζικών ομίλων που προσδιορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο ως όμιλοι παροχής στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 4 και λαμβάνουν κοινοποίηση σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που υπέχουν σύμφωνα με την παράγραφο 5 (εφεξής συλλογικά πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων και ατομικά πραγματική μονάδα παροχής στοιχείων ). 2. Εάν ένα ΑΚΧΑ, μία ΕΕΧ, μία ΧΡΕΣ ή μια ΑΕ στερείται νομικής προσωπικότητας βάσει του οικείου εθνικού δικαίου, υπεύθυνοι για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή, ελλείψει νομότυπης εκπροσώπησής τους, τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις πράξεις τους βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου.» β) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α.: «2α. Στην περίπτωση που οι ΕθνΚΤ εξάγουν τα στοιχεία που παρέχουν οι ΑΕ βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων των ΑΕ αποτελείται από: α) ΑΕ που έχουν συσταθεί και έχουν την ιδιότητα κατοίκου στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών των οποίων οι μητρικές οντότητες είναι εγκατεστημένες εκτός της εν λόγω επικράτειας β) υποκαταστήματα ΑΕ του στοιχείου α), τα οποία είναι κάτοικοι εκτός της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ γ) υποκαταστήματα ΑΕ, τα οποία είναι κάτοικοι της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, έχουν όμως τα κεντρικά τους καταστήματα εκτός του ΕΟΧ. Προς αποσόβηση οποιασδήποτε αμφιβολίας, υποκαταστήματα ΑΕ εγκατεστημένα στην επικράτεια κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ, τα οποία έχουν τα κεντρικά τους καταστήματα εντός του ΕΟΧ, δεν αποτελούν μέρος του πραγματικού πληθυσμού παροχής στοιχείων.» 3. το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφύλακες παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ στοιχεία ανά τίτλο για τις θέσεις στο τέλος του τριμήνου ή στο τέλος του μήνα και, σύμφωνα με την παράγραφο 5, για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα ή τριμήνου αναφοράς ή τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό αυτών των συναλλαγών, για τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN, σύμφωνα με το μέρος 2 του παραρτήματος Ι. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε τριμηνιαία ή μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής στοιχείων που καθορίζονται από τις οικείες ΕθνΚΤ.» β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι 2α και 2β: «2α. Η οικεία ΕθνΚΤ ζητεί από τους θεματοφύλακες να παρέχουν σε τριμηνιαία ή μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής στοιχείων που καθορίζονται από τις οικείες ΕθνΚΤ, στοιχεία ανά τίτλο και πληροφορίες για τους επενδυτές για τις θέσεις στο τέλος του τριμήνου ή στο τέλος του μήνα και, σύμφωνα με την παράγραφο 5, για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στη διάρκεια του τριμήνου ή μήνα αναφοράς, για τους τίτλους με κωδικό ISIN που φυλάσσουν για λογαριασμό των ΑΕ.

3 L 116/7 2β. Όταν οι ΕθνΚΤ εξάγουν στοιχεία τα οποία παρέχουν ΑΕ βάσει του παρόντος κανονισμού από στοιχεία συλλεγόμενα βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, οι ΑΕ παρέχουν στην οικεία ΕθνΚΤ, σε ετήσια βάση, στοιχεία είτε συγκεντρωτικά είτε ανά τίτλο για τις θέσεις στο τέλος του έτους των τίτλων με κωδικό ISIN, αναλυόμενα περαιτέρω ανά συνολικές εγχώριες διακρατήσεις της ΑΕ και συνολικές διακρατήσεις των υποκαταστημάτων της ΑΕ σε κάθε χώρα ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ, σύμφωνα με το μέρος 8 του παραρτήματος Ι. Εν προκειμένω, οι ΑΕ που συμβάλλουν στην ετήσια παροχή στοιχείων αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 95 % του συνόλου των διακρατήσεων των ΑΕ τίτλων με κωδικό ISIN, στο οικείο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.» γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, και οι σχετικές παρεκκλίσεις, δεν θίγουν τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που περιλαμβάνονται α) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 (ΕΚΤ/2008/32), β) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 (ΕΚΤ/2007/8), γ) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30), δ) στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 (ΕΚΤ/2014/50).» δ) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 8 έως 11: «8. Η οικεία ΕθνΚΤ ζητεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων σε τριμηνιαία βάση τις απαιτούμενες στο μέρος 6 του παραρτήματος Ι πληροφορίες υπό την ένδειξη ο εκδότης είναι μέλος του ομίλου παροχής στοιχείων (ανά τίτλο) για τους τίτλους με κωδικό ISIN που κατέχει ο όμιλός τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 και για τους τίτλους χωρίς κωδικό ISIN που κατέχει ο όμιλός τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αντλούν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για τις διακρατήσεις τίτλων βάσει του παρόντος κανονισμού από τα ακόλουθα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/138/ΕΚ: α) στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, τα οποία διαβιβάζουν οι ΕΑΑ προς τις ΕθνΚΤ, ανεξάρτητα του αν η ΕθνΚΤ και η ΕΑΑ είναι διακριτές οντότητες ή αποτελούν μέρος της ίδιας οντότητας, με βάση τους όρους τυχόν μεταξύ τους συμφωνιών συνεργασίας ή β) στοιχεία που περιλαμβάνονται σε έντυπα υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς, όπως τα διαβιβάζουν οι μονάδες παροχής στοιχείων απευθείας και ταυτόχρονα σε μία ΕθνΚΤ και μία ΕΑΑ. 10. Όταν ένα έντυπο υποβολής ποσοτικών στοιχείων για εποπτικούς σκοπούς περιλαμβάνει στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ΑΕ βάσει του παρόντος κανονισμού, οι ΕθνΚΤ έχουν πρόσβαση στο συνολικό έντυπο προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των στοιχείων. 11. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις συνεργασίας με σκοπό την πρόβλεψη της δυνατότητας κεντρικής συλλογής πληροφοριών από την οικεία ΕΑΑ, η οποία θα καταλαμβάνει τόσο τις υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του πλαισίου της οδηγίας 2009/138/ΕΚ όσο και τις πρόσθετες υποχρεώσεις συλλογής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τους εναρμονισμένους όρους αναφοράς που δύναται να καθορίζει εκάστοτε η ΕΚΤ.» 4. το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 1 στοιχείο α), η πρώτη πρόταση του σημείου i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφύλακες παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά τις θέσεις, η συνδυασμένη συμβολή ανά τομέα ή υποτομέα των εξαιρουμένων ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφυλάκων στις εθνικές διακρατήσεις των ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφυλάκων, αντίστοιχα, δεν ξεπερνά το 40 %.» β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «i) Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφύλακες παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά τις θέσεις, η συνδυασμένη συμβολή ανά τομέα ή υποτομέα των εξαιρουμένων ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφυλάκων στις εθνικές διακρατήσεις των ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφυλάκων, αντίστοιχα, δεν ξεπερνά το 5 %»

4 L 116/ γ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ΠΙ από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη συμβολή στο συνολικό ποσό τίτλων που κατέχουν τα εξαιρούμενα ΠΙ στο οικείο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, όσον αφορά τις θέσεις, δεν ξεπερνά το 5 %. το όριο αυτό μπορεί ωστόσο να αυξηθεί σε 15 % για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την έναρξη παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού.» δ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α: «2α. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε ΑΕ παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1 ως εξής: α) με βάση το σύνολο των διακρατήσεων τίτλων με κωδικό ISIN που κατέχουν οι ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η συνδυασμένη συμβολή της εξαιρούμενες ΑΕ στο συνολικό ποσό των τίτλων στο οικείο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, όσον αφορά τις θέσεις, δεν ξεπερνά το 5 % ή β) με βάση το σύνολο των διακρατήσεων τίτλων με κωδικό ISIN που κατέχουν οι ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι: i) η συνδυασμένη συμβολή των εξαιρούμενων ΑΕ στο συνολικό ποσό των τίτλων στο οικείο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ, όσον αφορά τις θέσεις, δεν ξεπερνά το 20 % και ii) τα στοιχεία που παρέχουν απευθείας οι ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και εκείνα που παρέχουν οι θεματοφύλακες αναφορικά με τις διακρατήσεις των ΑΕ που δεν υπόκεινται σε απευθείας παροχή στοιχείων, καλύπτουν συνδυαστικά, ανά τίτλο, το 95 % ή περισσότερο του συνόλου των διακρατήσεων των ΑΕ τίτλων με κωδικό ISIN σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.» ε) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε όλα τα ΑΚΧΑ παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διακρατήσεων τίτλων με κωδικό ISIN είναι μικρότερο του 2 % των τίτλων που κατέχουν τα ΑΚΧΑ της ζώνης του ευρώ. 4. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν σε όλες τις ΧΡΕΣ παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διακρατήσεων τίτλων με κωδικό ISIN είναι μικρότερο του 2 % των τίτλων που κατέχουν οι ΧΡΕΣ της ζώνης του ευρώ.» στ) στην παράγραφο 5 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): «γ) Οι ΕθνΚΤ μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει θεματοφύλακες από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 2α, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που παρέχoυν απευθείας οι ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και τα στοιχεία που παρέχουν οι θεματοφύλακες αναφορικά με τις διακρατήσεις των ΑΕ που δεν υπόκεινται σε απευθείας παροχή στοιχείων καλύπτουν από κοινού, ανά τίτλο, το 95 % ή περισσότερο του συνόλου των διακρατήσεων τίτλων με κωδικό ISIN των ΑΕ, σε κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.» ζ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 6α: «6α. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν στους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 3 παράγραφος 8 υπό την προϋπόθεση ότι οι ίδιες εξάγουν τα στοιχεία που πρέπει να παρέχουν οι ως άνω επικεφαλής ομίλων από στοιχεία συλλεγόμενα από άλλες πηγές.» η) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «7. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του παρόντος κανονισμού εάν οι πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα ίδια στοιχεία με βάση τους κανονισμούς (EΚ) αριθ. 25/2009 (EΚΤ/2008/32), (EΚ) αριθ. 958/2007 (ΕΚΤ/2007/8), (EΚ) αριθ. 24/2009 (ΕΚΤ/2008/30) ή (EΕ) αριθ. 1374/2014 (ΕΚΤ/2014/50) ή, εφόσον μπορούν εξάγουν τα ίδια στοιχεία από άλλες πηγές, σύμφωνα με τα ελάχιστα στατιστικά πρότυπα του παραρτήματος III.»

5 L 116/9 5. παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7α: «Άρθρο 7α Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ με βάση τις συμφωνίες συνεργασίας, για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αφού δημοσιοποιηθεί η πρόθεση εφαρμογής της ως άνω συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης και σε εύλογο χρόνο πριν αυτή αρχίσει να παράγει αποτελέσματα.» 6. παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10α: «Άρθρο 10α Πρώτη παροχή στοιχείων μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/730 (ΕΚΤ/2015/18) (*) 1. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν άρθρο, η πρώτη παροχή στοιχείων μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2015/730 (EΚΤ/2015/18) αρχίζει με τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο αναφοράς Μαρτίου Η πρώτη παροχή στοιχείων από ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 αρχίζει με τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο αναφοράς Μαρτίου Η πρώτη παροχή στοιχείων από θεματοφύλακες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α αρχίζει με τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο αναφοράς Μαρτίου Η πρώτη παροχή στοιχείων από ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2β αρχίζει με τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το έτος αναφοράς (*) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/730 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΚΤ/2015/18) (ΕΕ L 116 της , σ. 5).» Άρθρο 2 Τροποποίηση παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (EΚΤ/2012/24) Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) τροποποιούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Τελική διάταξη Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες. Φρανκφούρτη, 16 Απριλίου Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

6 L 116/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011//2012 (ΕΚΤ/2012/24) τροποποιείται ως εξής: 1. το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής: α) η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΝΧΙ, ΕΕΧ και θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για δικές τους διακρατήσεις τίτλων ή για τίτλους που φυλάσσουν ως θεματοφύλακες για λογαριασμό κατοίκων επενδυτών πρέπει να παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:» και β) η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι ΧΡΕΣ και οι ΑΕ παρέχουν στατιστικές πληροφορίες σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:» 2. το μέρος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «ΜΕΡΟΣ 2 Στοιχεία για ίδια διακράτηση τίτλων με κωδικό ISIN από ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και θεματοφύλακες Για κάθε τίτλο στον οποίο έχει αποδοθεί κωδικός ISIN και ο οποίος έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία χρεόγραφα (F.3), εισηγμένες μετοχές (F.511) ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52), τα στοιχεία για τα πεδία του κατωτέρω πίνακα παρέχονται από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν στα ΝΧΙ, τους ΕΕΧ, τις ΧΡΕΣ ή τις ΑΕ και από θεματοφύλακες σε σχέση με τις δικές τους διακρατήσεις τίτλων. Παρέχονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς του παραρτήματος II: α) παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1 και 2 β) τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με το σημείο i) ή το σημείο ii) ως εξής: i) εάν τα ΝΧΙ, οι ΕΕΧ, οι ΧΡΕΣ, οι ΑΕ και οι θεματοφύλακες παρέχουν ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρέχονται τα στοιχεία για το πεδίο 5 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 6 ή ii) εάν τα ΝΧΙ, οι ΕΕΧ, οι ΧΡΕΣ, οι ΑΕ και οι θεματοφύλακες δεν παρέχουν ανά τίτλο χρηματοοικονομικές συναλλαγές, παρέχονται τα στοιχεία για το πεδίο 6, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ. Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και από θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 1 και 3, αντί εκείνων του ως άνω στοιχείου α). Στην περίπτωση αυτή, αντί της παροχής στοιχείων κατά το στοιχείο β), παρέχονται στοιχεία και για το πεδίο 5 και, εφόσον το ζητήσει η οικεία ΕθνΚΤ, για το πεδίο 7. Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ, ΑΕ και από θεματοφύλακες να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 3 και 4. Πεδίο Περιγραφή 1 Κωδικός ISIN 2 Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία 2β Βάση διατίμησης 3 Αγοραία αξία 4 Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση 5 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

7 L 116/11 Πεδίο Περιγραφή 6 Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία 7 Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία» 3. το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής: α) πριν από τον πίνακα προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α παρέχουν επίσης στοιχεία για το πεδίο 9 ή το πεδίο 10.» β) ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Πεδίο Περιγραφή 1 Κωδικός ISIN 2 Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία 2β Βάση διατίμησης 3 Τομέας κατόχου: Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125) εκτός από χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127) Χρηματοοικονομικές εταιρίες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποτομέας του S.125) Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) Γενική κυβέρνηση (S.13) ( 1 ) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) ( 2 ) 4 Αγοραία αξία 5 Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση 6 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 7 Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία 8 Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία 9 Ίδρυμα κάτοχος 10 Το ίδρυμα κάτοχος υπόκειται σε απευθείας παροχή στοιχείων ( 1 ) Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους υποτομείς γενική κυβέρνηση (S.1311), κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312), τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313) και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) παρέχονται χωριστά. ( 2 ) Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς νοικοκυριά (S.14) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15).» 4. το μέρος 6 τροποποιείται ως εξής: α) η τελευταία πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 2β, 3 και 6.»

8 L 116/ β) ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Πεδίο Περιγραφή Εναλλακτικές επιλογές παροχής στοιχείων 1 Κωδικός ISIN 2 Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία 2β Βάση διατίμησης 3 Αγοραία αξία i) Επίπεδο ομίλου ii) Οντότητες κάτοικοι και οντότητες μη κάτοικοι ξεχωριστά iii) Από οντότητα» 4 Οντότητες κάτοικοι/οντότητες μη κάτοικοι 5 Οντότητα του ομίλου 6 Ο εκδότης είναι μέλος του ομίλου παροχής στοιχείων 5. το μέρος 7 τροποποιείται ως εξής: α) η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Για κάθε τίτλο που δεν διαθέτει κωδικό ISIN και ανήκει στην κατηγορία βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31), μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32), εισηγμένες μετοχές (F.511) ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52), τα στοιχεία για τα πεδία του παρακάτω πίνακα μπορούν να παρέχονται από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΝΧΙ, ΕΕΧ, ΧΡΕΣ ή ΑΕ και από θεματοφύλακες. Η παροχή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς στο παράρτημα II:» β) τα σημεία i) και ii) του στοιχείου α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «i) στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 15 και είτε για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, κλπ., ή ii) συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6, 7 και 9 έως 15 και είτε στοιχεία για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς.» γ) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «β) Όσον αφορά θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία σχετικά με τίτλους που κατέχουν για λογαριασμό, αφενός, επενδυτών που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, έχουν την ιδιότητα κατοίκου και δεν υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των τίτλων τους και, αφετέρου, επενδυτών που δεν είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τριμηνιαία ή μηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής: i) στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 15 και είτε για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης ΕθνΚΤ, κλπ., ή ii) συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 8 έως 15 και είτε τα στοιχεία για το πεδίο 16 είτε για τα πεδία 17 και 18, για όλο το τρίμηνο ή το μήνα αναφοράς. Θεματοφύλακες που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις των ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2α παρέχουν επίσης στοιχεία για τα πεδία 22 ή 23.» δ) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ): «γ) Για τους επικεφαλής των τραπεζικών ομίλων που παρέχουν στοιχεία για τίτλους που διακρατεί ο όμιλός τους, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων μη κατοίκων, τα τριμηνιαία στοιχεία μπορούν να παρέχονται ως εξής: i) στοιχεία για τα πεδία 1 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4), για τα πεδία 6 και 9 έως 15, για όλο το τρίμηνο αναφοράς, ανά τίτλο, με χρήση αριθμού αναγνώρισης, όπως CUSIP, SEDOL, αριθμού αναγνώρισης ΕθνΚΤ, κλπ., ή

9 L 116/13 ii) συγκεντρωτικά στοιχεία για τα πεδία 2 έως 4 (μπορούν να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5, αντί των πεδίων 2 και 4) και για τα πεδία 6 και 9 έως 15, για όλο το τρίμηνο αναφοράς. Στοιχεία υπό τα i) και ii) παρέχονται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες επιλογές: i) συγκεντρωτικά για ολόκληρο τον όμιλο ή ii) ξεχωριστά για οντότητες κατοίκους και μη κατοίκους του ομίλου. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 19 ή iii) ξεχωριστά από κάθε οντότητα του ομίλου. Στην περίπτωση αυτή παρέχονται και στοιχεία για το πεδίο 20. Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τους επικεφαλής των ομίλων παροχής στοιχείων να παρέχουν και στοιχεία για το πεδίο 21.» (ε) ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Πεδίο Περιγραφή 1 Κωδικός αναγνώρισης τίτλου (αριθμός αναγνώρισης της ΕθνΚΤ, CUSIP, SEDOL, λοιπά) 2 Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία ( 1 ) 3 Βάση διατίμησης 4 Αξία τιμής 5 Αγοραία αξία 6 Μέσο: Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) Εισηγμένες μετοχές (F.511) Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52) 7 Τομέας ή υποτομέας επενδυτών που παρέχουν στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων τους: Κεντρική τράπεζα (S.121) Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποδιαίρεση του τομέα S.125) Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) 8 Τομέας ή υποτομέας των επενδυτών που παρέχεται από τους θεματοφύλακες: Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S S S.127) ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) Γενική κυβέρνηση (S.13) ( 2 ) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) ( 3 )

10 L 116/ «Πεδίο Περιγραφή 9 Τομέας ή υποτομέας του εκδότη: Κεντρική τράπεζα (S.121) Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125 +S.126+S.127) Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποδιαίρεση του τομέα S.125) Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.128+S.129) ( 4 ) Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) Γενική κυβέρνηση (S.13) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) ( 5 ) 10 Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση 11 Ανάλυση χώρας επενδυτή 12 Ανάλυση χώρας εκδότη 13 Νόμισμα έκφρασης τίτλου 14 Ημερομηνία έκδοσης 15 Ημερομηνία λήξης 16 Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 17 Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας 18 Λοιπές μεταβολές στον όγκο 19 Οντότητες κάτοικοι/οντότητες μη κάτοικοι 20 Οντότητα του ομίλου 21 Ο εκδότης είναι μέλος του ομίλου παροχής στοιχείων 22 Ίδρυμα κάτοχος 23 Το ίδρυμα κάτοχος υπόκειται σε απευθείας παροχή στοιχείων ( 1 ) Για συγκεντρωτικά στοιχεία: ο αριθμός μονάδων ή η συγκεντρωτική ονομαστική αξία έχουν την ίδια αξία τιμής (βλ. πεδίο 4). ( 2 ) Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους υποτομείς κεντρική κυβέρνηση (S.1311), κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312), τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313) και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314) παρέχονται χωριστά. ( 3 ) Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους υποτομείς νοικοκυριά (S.14) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) παρέχονται χωριστά. ( 4 ) Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους τομείς ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) παρέχονται χωριστά. ( 5 ) Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς νοικοκυριά (S.14) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15).»

11 L 116/15 6. προστίθεται το ακόλουθο μέρος 8: «ΜΕΡΟΣ 8 Ετήσια παροχή στοιχείων από ΑΕ για ίδια διακράτηση τίτλων με κωδικό ISIN Για κάθε τίτλο στον οποίο έχει αποδοθεί κωδικός ISIN και ο οποίος έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία χρεόγραφα (F.3), εισηγμένες μετοχές (F.511) ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52) οι ΑΕ παρέχουν σε ετήσια βάση στοιχεία για τα πεδία του κατωτέρω πίνακα αναφορικά με τις διακρατήσεις τίτλων τους. Τα στοιχεία παρέχονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες και τους ορισμούς του παραρτήματος II: α) εάν οι ΑΕ παρέχουν στοιχεία ανά τίτλο, παρέχονται τα στοιχεία για τα πεδία 1, 2 και 4 β) η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από επενδυτές που είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ανήκουν σε ΑΕ να παρέχουν και στοιχεία για τα πεδία 2β και 3 γ) εάν οι ΑΕ παρέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία, παρέχονται τα στοιχεία για τα πεδία 3 και 4 έως 8. Πεδίο Περιγραφή 1 Κωδικός ISIN 2 Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία 2β Βάση διατίμησης 3 Αγοραία αξία 4 Γεωγραφική ανάλυση του κατόχου (ξεχωριστά ανά χώρες ΕΟΧ, χώρες εκτός ΕΟΧ) 5 Μέσο: Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) Εισηγμένες μετοχές (F.511) Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52) 6 Τομέας ή υποτομέας του εκδότη: Κεντρική τράπεζα (S.121) Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί εκτός από νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία (S S S.127) Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (υποτομέας του S.125) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.128+S.129) ( 1 ) Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) Γενική κυβέρνηση (S.13) Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14+S.15) ( 2 ) 7 Ανάλυση χώρας εκδότη 8 Νόμισμα έκφρασης τίτλου ( 1 ) Εφόσον είναι διαθέσιμα, τα στοιχεία για τους τομείς ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) και συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) παρέχονται χωριστά. ( 2 ) Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς νοικοκυριά (S.14) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15).».

12 L 116/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ΕΚΤ/2012/24) τροποποιείται ως εξής: 1. ο πίνακας στο μέρος 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Κατηγορία Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών 1. Χρεόγραφα (F.3) Τα χρεόγραφα είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που λειτουργούν ως απόδειξη χρέους. Τα χρεόγραφα εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ημερομηνία έκδοσης κατά την οποία εκδίδεται το χρεόγραφο β) τιμή έκδοσης στην οποία οι επενδυτές αγοράζουν τα χρεόγραφα μόλις εκδοθούν γ) ημερομηνία εξαγοράς ή λήξης, η οποία είναι η τελική συμβατικά ορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής του κεφαλαίου δ) τιμή εξαγοράς ή ονομαστική αξία, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο εκδότης στον κομιστή κατά τη λήξη ε) αρχική διάρκεια, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την τελική συμβατικά ορισμένη πληρωμή στ) εναπομένουσα διάρκεια, η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αναφοράς μέχρι την τελική συμβατικά ορισμένη πληρωμή ζ) τοκομερίδιο που ο εκδότης καταβάλλει στους κομιστές των χρεογράφων το τοκομερίδιο μπορεί να παραμένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια ζωής του χρεογράφου ή να κυμαίνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια, ή τις τιμές περιουσιακών στοιχείων. Τα γραμμάτια και τα χρεόγραφα μηδενικού τοκομεριδίου δεν προσφέρουν τοκομερίδιο η) ημερομηνίες τοκομεριδίου, κατά τις οποίες ο εκδότης καταβάλλει το τοκομερίδιο στους κομιστές θ) η τιμή έκδοσης, η τιμή εξαγοράς, και το τοκομερίδιο μπορούν να εκφραστούν (ή να διακανονιστούν) είτε στο εθνικό νόμισμα είτε σε ξένα νομίσματα. Η πιστοληπτική αξιολόγηση των χρεογράφων, η οποία αντιπροσωπεύει την πιστοληπτική ικανότητα των επιμέρους εκδόσεων χρεογράφων, αποδίδεται από αναγνωρισμένους οργανισμούς με βάση τις κατηγορίες αξιολόγησης. Όσον αφορά το στοιχείο γ), η ημερομηνία λήξης μπορεί να συμπίπτει με τη μετατροπή ενός χρεογράφου σε μετοχή. Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα μετατροπής σημαίνει ότι ο κομιστής μπορεί να ανταλλάξει ένα χρεόγραφο με κοινή μετοχή ενός εκδότη. Ανταλλαξιμότητα σημαίνει ότι ο κομιστής μπορεί να ανταλλάξει το χρεόγραφο με μετοχές εταιρείας άλλης από αυτή του εκδότη. Τίτλοι αόριστης διάρκειας, που δεν έχουν ορισμένη ημερομηνία λήξης, ταξινομούνται στα χρεόγραφα. 1α. Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα (F.31) Χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια είναι μικρότερη ή ίση του έτους, καθώς και χρεόγραφα που αποπληρώνονται όταν το ζητήσει ο πιστωτής. 1β. Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα (F.32) Χρεόγραφα των οποίων η αρχική διάρκεια είναι μεγαλύτερη του έτους, ή δεν έχουν ορισμένη διάρκεια. 2. Συμμετοχικοί τίτλοι (F.51) Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν απαιτήσεις επί της υπολειμματικής αξίας μιας εταιρείας, αφού ικανοποιηθούν όλες οι άλλες απαιτήσεις. Η κυριότητα τίτλων συμμετοχής σε νομικές οντότητες τεκμηριώνεται συνήθως από μετοχές, πιστοποιητικά κατάθεσης αξιογράφων, συμμετοχές ή παρόμοια έγγραφα. Οι συμμετοχικοί τίτλοι διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: εισηγμένες μετοχές (F.511), μη εισηγμένες μετοχές (F.152) και λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο (F.519).

13 L 116/17 «Κατηγορία 2α. Εισηγμένες μετοχές (F.511) 3. Μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου (F.52) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών Οι εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο αυτό μπορεί να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς. Η ύπαρξη δημοσιευμένων τιμών για τις μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο σημαίνει ότι οι τρέχουσες αγοραίες τιμές είναι συνήθως άμεσα διαθέσιμες. Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι μετοχές εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου αν ο επενδυτικός οργανισμός έχει εταιρική δομή. Αν ο επενδυτικός οργανισμός έχει καταπιστευματική δομή, είναι γνωστές ως μερίδια. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων μέσω των οποίων οι επενδυτές συγκεντρώνουν κεφάλαια για επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά και/ή μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διακρίνονται περαιτέρω σε: μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (F.521) και μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (F.522).» 2. ο πίνακας στο μέρος 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «Τομέας 1. Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) 2. Κεντρική τράπεζα (S.121) 3. Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) 4. Αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) 5. Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) Ορισμός Ο τομέας μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11) περιλαμβάνει θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, ασχολούνται δε κυρίως με την παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο εν λόγω τομέας περιλαμβάνει και τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες. Ο υποτομέας κεντρική τράπεζα (S.121) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, κύρια λειτουργία των οποίων είναι η έκδοση νομίσματος, η διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νομίσματος και η τήρηση του συνόλου ή μέρους των διεθνών (συναλλαγματικών) αποθεμάτων της χώρας. Ο υποτομέας εταιρείες που δέχονται καταθέσεις εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, εκτός από εκείνες που ανήκουν στους υποτομείς κεντρική τράπεζα και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση με κύριο αντικείμενο την αποδοχή καταθέσεων και/ή συγγενών υποκατάστατων των καταθέσεων από θεσμικές μονάδες, δηλαδή όχι μόνο από ΝΧΙ, και τη χορήγηση, για δικό τους λογαριασμό, δανείων και/ή τη διενέργεια επενδύσεων σε χρεόγραφα. Ο υποτομέας αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων (S.123) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες, εκτός από εκείνες που ταξινομούνται στον υποτομέα της κεντρικής τράπεζας και στον υποτομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Η δραστηριότητά τους έγκειται στο να εκδίδουν μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ως παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων από θεσμικές μονάδες και στο να πραγματοποιούν, για δικό τους λογαριασμό, επενδύσεις κυρίως σε μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, χρεόγραφα βραχυπρόθεσμης λήξης και/ή καταθέσεις. Τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων περιλαμβάνουν επενδυτικές ενώσεις (investment trusts), οργανισμούς συλλογικών μετοχικών επενδύσεων (unit trusts) και άλλα συλλογικά επενδυτικά σχήματα των οποίων οι μετοχές ή τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων θεωρούνται παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων. Ο υποτομέας εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων (S.124) αποτελείται από όλα τα συλλογικά επενδυτικά σχήματα, εκτός από εκείνα που ταξινομούνται στον υποτομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Η δραστηριότητά τους έγκειται στο να εκδίδουν μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που δεν είναι παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων και να κάνουν, για δικό τους λογαριασμό, επενδύσεις κυρίως σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από τα βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνήθως ακίνητη περιουσία). Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου πλην των αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων περιλαμβάνουν επενδυτικές ενώσεις (investment trusts), οργανισμούς συλλογικών μετοχικών επενδύσεων (unit trusts) και άλλα συλλογικά επενδυτικά σχήματα των οποίων οι μετοχές ή τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν θεωρούνται παραπλήσια υποκατάστατα των καταθέσεων.

14 L 116/ «Τομέας Ορισμός 6. Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) Ο υποτομέας λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (S.125) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις, ή τις μετοχές εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων. 7. Χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) Οι χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποίησης (ΧΡΕΣ) είναι εταιρείες που διενεργούν συναλλαγές τιτλοποίησης. Οι ΧΡΕΣ που πληρούν τα κριτήρια της θεσμικής μονάδας ταξινομούνται στον τομέα S.125, διαφορετικά αντιμετωπίζονται ως αναπόσπαστο τμήμα της μητρικής εταιρείας. 8. Επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) Ο υποτομέας επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς (S.126) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ή οιονεί εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. 9. Θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127) Ο υποτομέας θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127) περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών και οιονεί εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων ή των υποχρεώσεων δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοικτές αγορές. 10. Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) Ο υποτομέας ασφαλιστικές εταιρείες (S.128) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων κυρίως με τη μορφή της άμεσης ασφάλισης ή της αντασφάλισης. 11. Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) Ο υποτομέας συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και, πολλές φορές, επιδόματα θανάτου και αναπηρίας. 12. Γενική κυβέρνηση (S.13) Ο τομέας γενική κυβέρνηση (S.13) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και που χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου. Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης διακρίνεται περαιτέρω σε τέσσερις υποτομείς: κεντρική κυβέρνηση (S.1311), κυβέρνηση ομόσπονδου κράτους (S.1312), τοπική αυτοδιοίκηση (S.1313) οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S.1314). 13. Νοικοκυριά (S.14) Ο τομέας νοικοκυριά (S.14) περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες φυσικών προσώπων με την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση. 14. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) Ο τομέας μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.15) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών με την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές εκ μέρους της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας.»

15 L 116/19 3. το μέρος 3 τροποποιείται ως εξής: α) στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: «Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές περιλαμβάνουν ιδίως τη διαγραφή χρέους με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή (διαγραφή χρέους ή άφεση χρέους).» β) η πρώτη περίπτωση της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Οι αναπροσαρμογές τιμών περιλαμβάνουν μεταβολές στην αξία των θέσεων στο τέλος της περιόδου που συμβαίνουν κατά την περίοδο αναφοράς λόγω μεταβολών στην αξία αναφοράς στην οποία καταγράφονται, δηλαδή κέρδη ή ζημίες κτήσης. Περιλαμβάνουν επίσης μεταβολές στις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που προκύπτουν από μειώσεις που αφορούν τις πραγματικές αγοραίες αξίες των εμπορεύσιμων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων.» γ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «5. Οι λοιπές μεταβολές του όγκου αναφέρονται σε μεταβολές του όγκου των περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να προκύψουν από την πλευρά των επενδυτών, λόγω οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: α) μεταβολής της στατιστικής κάλυψης του πληθυσμού (π.χ. αναταξινόμηση και αναδιάρθρωση θεσμικών μονάδων (*)) β) επανακατηγοριοποίησης των περιουσιακών στοιχείων γ) υποβολής εκθέσεων με λάθη που έχουν διορθωθεί σε στοιχεία που αναφέρονται μόνο σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα δ) διαγραφής ή μείωσης των επισφαλών απαιτήσεων, όταν αυτές έχουν τη μορφή τίτλων, από τους πιστωτές ε) αλλαγής κατοικίας επενδυτή. (*) Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, μεταβίβαση στην απορροφούσα εταιρεία χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων της απορροφούμενης εταιρείας έναντι τρίτων.».

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012R0024 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/36 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013O0007 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 136/6 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2004/16 σχετικά με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 29ης Νοεμβρίου 2007 2001R2423 EL 04.01.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 2/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 L 15/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.1.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 159/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2007 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Μαΐου 2007 που τροποποιεί την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009R0025 EL 23.09.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 17.8.2016 L 222/85 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2016/1386 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1073 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το

(4) Η κατοχή διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές. (5) Παρά το ότι οι κανονισμοί που εκδόθηκαν σύμφωνα με το L 211/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.8.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 958/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 27ης Ιουλίου 2007 σχετικάμε τα στατιστικάστοιχεία του ενεργητικού και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1075 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013R1071 EL 27.11.2013 000.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 16/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.1.2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015O0035 EL 01.01.2017 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Δεκεμβρίου 2008 (ΕΚΤ/2008/30) 20.1.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 24/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/134 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1196 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2015 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/26)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51

7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 7.11.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 297/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 3.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/44 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/867 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών και πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 104/72 EL 8.4.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.9.2015 L 248/45 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1599 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 121/20 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/774 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Μαρτίου 2015 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (ΕΚΤ/2015/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 1: Εφαρμογή των αρχών του Μάρκετινγκ στον χρηματοπιστωτικό τομέα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2016 L 132/107 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/810 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη δεύτερη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΕΚΤ/2016/10) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio sxm 5 etqώ.

So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio sxm 5 etqώ. RΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΤΗR EJS ΑΠΡΙΛΙΟR 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ EL RΤΑΤΙΣΤΙΚA ΣΤΟΙΧΕIΑ ΤΗR EJS ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟR 2006 So 2006 re όkey siy ejdόreiy sgy EJS ha apeijomίfesai kepsolέqeia apό so sqapefocqallάsio

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα