ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"

Transcript

1 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: ΜΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ν. ριτσάκης, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.. Τζιλιλής, The Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine. Α. Κάπαρης, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αναφέρεται στην οικονοµετρική διερεύνηση των δυναµικών αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των µισθών και της ανεργίας στην Ελληνική οικονοµία. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη σηµαντικών αµφίδροµων στο σύνολό τους σχέσεων αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στο υπό εξέταση υπόδειγµα. Για την εκτίµηση του υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκαν τριµηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1960Q1-1997Q4, και εφαρµόστηκε η τεχνική της πολυµεταβλητής συνολοκλήρωσης (multivariate cointegration, σε συνδυασµό µε ελέγχους αιτιότητας κατά Granger.

2 Εισαγωγή Η αρχική θεµελίωση της καµπύλης Phillips (1958 πρότεινε την ύπαρξη µιας συναλλαγής (trade-off µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας η οποία είναι δυνατή µέσω της µείωσης της συνολικής ζήτησης. Η αρχική εξίσωση συσχέτιζε τον ονοµαστικό πληθωρισµό των µισθών (nominal wage inflation µε την ανεργία. Η σύγχρονη αντίληψη για την καµπύλη Phillips πηγάζει από τον Friedman (1968. Η ιδέα του ήταν ότι µιας και οι εργαζόµενοι διαπραγµατεύονταν στη βάση των πραγµατικών µισθών δεν θα µπορούσε να υπάρχει µακροχρόνια (long-run συνδιαλλαγή µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού. Αλγεβρικά η θεωρία του Friedman ξεκινά: w t - p e t = w t-1 - p t-1 + prod + a - b 1 u (1 και καταλήγει στην τυπική accelerationist καµπύλη Phillips : p t = p t-1 + a - b 1 u t (2 Ο πληθωρισµός θα είναι µια συνάρτηση της ανεργίας και θα είναι σταθερός µόνο αν η ανεργία ισούται µε την NAIRU (µη επιταχυνόµενος ρυθµός αύξησης ανεργίας που ορίζεται u * = a / b 1. Η σχέση ανάµεσα στους πραγµατικούς µισθούς (real earnings, ανεργία, παραγωγικότητα και πληθωρισµό έχει µελετηθεί εκτενώς. Μία πιθανή σχέση ισορροπίας για τους πραγµατικούς µισθούς είναι:

3 (e-p = b 1 + b 2 u + b 3 prod + b 4 e (3 Η κλασσική θεωρία της επιχείρησης δικαιολογεί την σχέση παραγωγικότητας και πραγµατικών µισθών. Τα µοντέλα insider-outsider διαπραγµάτευσης µισθών (wage bargaining θα θεωρούσαν την ανεργία ως µη σηµαντική (b 2 =0 εκτός και αν η ανεργία περιλαµβάνονταν στην αντικειµενική συνάρτηση των εργατικών ενώσεων (unions οπότε b 2 <0. Η σχέση του πληθωρισµού µε τους πραγµατικούς µισθούς εξαρτάται από την φύση των µισθολογικών συµφωνιών. Ιδιαίτερα η τιµαριθµοποίηση (wage indexation θεωρείται µία από τις κύριες αιτίες του πληθωρισµού και της επιµονής του. Αυξήσεις στους πραγµατικούς µισθούς θα οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργίας όταν το κόστος αύξησης χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις. Αυτή η αύξηση των µισθών θα οδηγούσε σε αύξηση της συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανεργίας ακόµα και µε σταθερό αριθµό εργασιακών θέσεων. Η παραγωγικότητα επιδρά στην ανεργία µέσω δύο διαφορετικών µηχανισµών: Σε πρώτο στάδιο η αύξησή της οδηγεί σε µείωση ζήτησης εργατικού δυναµικού για την επίτευξη δεδοµένου επιπέδου παραγωγής. Αύξηση της ανεργίας θα οδηγούσε σε µείωση της συνολικής ζήτησης. Από την άλλη µεριά η αύξηση της παραγωγικότητας θα οδηγούσε σε µείωση τους κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων και σε χαµηλότερες τιµές των προϊόντων. Οι χαµηλότερες τιµές τελικών προϊόντων θα µπορούσαν να αυξήσουν την συνολική ζήτηση οδηγώντας σε αύξηση της απασχόλησης. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην εξίσωση: u = b 1 + b 2 (e-p+ b 3 prod (4

4 Οι Shapiro και Stiglitz (1984 υποστηρίζουν ότι η ανεργία παίζει τον ρόλο µιας µακροοικονοµικής "µηχανής πειθαρχίας" (discipline device για να παρακινήσει τους εργαζοµένους να εντείνουν την προσπάθεια στο χώρο εργασίας. Βασίζονται στα λεγόµενα µοντέλα αµέλειας (shirking models όπου η επιχείρηση διαφοροποιούµενη από τις αποδοχές ανεργίας (επιδόµατα κ.α., αυξάνει το κόστος απόλυσης για τον εργαζόµενο οδηγώντας τον στην καταβολή µεγαλύτερης προσπάθειας Ο Blanchard (1998 ερευνά το φαινόµενο της αύξησης της ανεργίας και της αύξησης του µεριδίου του κεφαλαίου στην Ευρώπη από το Όσον αφορά στην ανεργία τα συµπεράσµατα είναι ότι η αύξησή της από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980 οφειλόταν στην αδυναµία των µισθών να προσαρµοσθούν στην επιβράδυνση της παραγωγής. Η αρχική επιβάρυνση των επιχειρηµατικών αποδόσεων µετακυλίσθηκε στην αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα την σταθερή αύξηση της ανεργίας. Παρόλο που άλλαξαν οι πολιτικές µετά το µέσα του 1980 η ανεργία δεν έχει καµφθεί. ύο πιθανές εξηγήσεις είναι η τάση για βελτιστοποίηση στις επιχειρήσεις που έγινε έντονη την περίοδο αυτή (mergers, consolidation και η εισαγωγή τεχνολογιών που αντικαθιστούν εργατικό δυναµικό µε κεφαλαιακή επένδυση. Οι Brayton, Roberts και Williams (1999 προσπαθούν να διερευνήσουν αν η καµπύλη Phillips ισχύει για τη δεκαετία του 1990 όπου συνυπάρχουν χαµηλός πληθωρισµός και χαµηλή ανεργία. Οι τριµηνιαίες µεταβλητές τους είναι έξι διαφορετικοί δείκτες πληθωρισµού, παρελθούσες τιµές (max 25 lags του πληθωρισµού, ένα δηµογραφικά σταθµισµένο δείκτη για την ανεργία, τον εισαγόµενο πληθωρισµό (relative price inflation of imports και έναν δείκτη για τους τοµείς τροφίµων και ενέργειας (foodenergy aggregate από το 1967 µέχρι το 1998.

5 Οι συγγραφείς θεµελιώνουν ότι η καµπύλη Phillips δεν µπορεί να εξηγήσει τον χαµηλό πληθωρισµό τα τελευταία χρόνια. Ο βαθµός χρήσης της δυναµικότητας (capacity utilisation δίνει καλύτερα αποτελέσµατα για τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ισχύει το ίδιο για ολόκληρο το δείγµα. Τεκµηριώνουν επίσης την σηµαντική µείωση του ΝΑΙRU µετά το Τέλος προτείνουν ένα µοντέλο προσαρµογής (errorcorrection των τιµών µε το µακροχρόνιο µοναδιαίο εργατικό κόστος (trend unit labour cost. Οι Marcelino και Mizon (1999 εξετάζουν τη σχέση µεταξύ µισθών, τιµών, παραγωγικότητας, πληθωρισµού και ανεργίας. Τα στοιχεία τους είναι τριµηνιαία από 1965Q1-1993Q1, αφορούν την Ιταλία την Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο και µοντελοποιούνται ως ένα συνολοκληρωµένο VAR µοντέλο µε αλλαγές πολιτικής (regime shifts. Αναλύουν τις αγορές εργασίες των χωρών αυτών και ανακαλύπτουν ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στις δοµές των σχέσεων µισθών-τιµών και ανεργίαςπληθωρισµού στην διετία 1979/80. Τα ποιοτικά συµπεράσµατα είναι ότι έχουν υπάρξει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας των τριών αγορών (προς την κατεύθυνση της µεγαλύτερης ευελιξίας. εν υπάρχει όµως µια βάση κοινών χαρακτηριστικών πράγµα λογικό αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικές που υιοθετήθηκαν στις τρεις χώρες. Η πιο πάνω διαπίστώση αποτελεί το βασικό κίνητρο για την παρούσα µελέτη. Συγκεκριµένα, στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια να διερευνηθεί το πλέγµα των δυναµικών αλληλεξαρτήσεων µεταξύ του γενικότερου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της οικονοµίας µε ειδικότερη αναφορά στη διαµόρφωση των πραγµατικών µισθών. Στην εµπειρική ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν τριµηνιαία στοιχεία για την περίοδο 1960Q1 1997Q4 και εφαρµόστηκε η τεχνική της

6 πολυµεταβλητής συνολοκλήρωσης σε συνδυασµό µε ελέγχους αιτιότητας κατά Granger. Το υπόλοιπο µέρος της εργασίας ακολουθεί την εξής διάρθρωση, Στο πρώτο τµήµα αναπτύσσεται η µεθοδολογία εν συντοµία καθώς και τα τεχνικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην εµπειρική ανάλυση. Στο δεύτερο τµήµα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, ενώ τα γενικότερα συµπεράσµατα της µελέτης αναφέρονται στο τρίτο τµήµα. 1. Μεθοδολογία 1.1 Στασιµότητα Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από µία οικονοµετρική ανάλυση στις περιπτώσεις που χρησιµοποιηθούν µη στάσιµες χρονικές σειρές είναι αµφίβολα ( Phillips Άρα θα πρέπει κατά συνέπεια να ελεγχθεί στην αρχή η τάξη ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών που περιέχονται στο υπόδειγµα που εξετάζεται. Οι έλεγχοι που χρησιµοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση των χρονικών σειρών έγιναν µε τη βοήθεια των test D-F και του επαυξηµένου ελέγχου των D-F (ADF στην περίπτωση που ο διαταρακτικός όρος αυτοσυσχετίζεται (Dickey Fuller 1981, ενώ για τον έλεγχο των χρονικών υστερήσεων χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια του Akaike και του Schwarz Bayesian.

7 1.2 Συνολοκλήρωση Στην εφαρµοσµένη οικονοµετρία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισµός της τάξης ολοκλήρωσης ενός γραµµικού συνδυασµού δύο ή περισσοτέρων χρονικών σειρών. Πάνω σ αυτή την ιδέα βασίζεται η έννοια των συνολοκληρωµένων διαδικασιών η οποία γίνεται µε τον έλεγχο του Johansen αφού προηγουµένως κάνουµε την εκτίµηση ενός VAR συστήµατος µε τη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Στη συνέχεια εκτιµούµε τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών. Βέβαια, βραχυχρόνια είναι πολύ πιθανό να µην υπάρχει ισορροπία. Ως εκ τούτου το πιθανό σφάλµα θα µπορούσε να θεωρηθεί ως «σφάλµα ισορροπίας». Το σφάλµα ισορροπίας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια µε τη µακροχρόνια περίοδο. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη συνένωση αυτή ονοµάζεται µηχανισµός διόρθωσης σφάλµατος (error correction mechanism ECM. 1.3 Αιτιότητα Ο συστηµατικός στατιστικός έλεγχος διερεύνησης των σχέσεων αιτίου και αποτελέσµατος ανάµεσα σε διάφορες οικονοµικές µεταβλητές έγινε δυνατός µε τις ιδέες του Granger (1969. Στην περίπτωση ενός VAR υποδείγµατος είναι δυνατόν να θεωρήσουµε ότι ένα σύνολο ταυτίζεται µε το σύνολο πληροφοριών οι οποίες εµπεριέχονται σε κάποιο υπόδειγµα. Κατά συνέπεια το πρόβληµα ελέγχου αν η µεταβλητή Χ είναι το αίτιο της Υ, ανάγεται στον έλεγχο απαλοιφής της Χ από εκείνη την εξίσωση του VAR υποδείγµατος η οποία περιγράφει την Υ. Η αρχή αυτή έχει

8 χρησιµοποιηθεί σε ορισµένα κριτήρια για τον έλεγχο της αιτιότητας, όπως το κριτήριο του Granger (1969 και το κριτήριο του Sims ( Εµπειρική ανάλυση 2.1 εδοµένα Για τη διερεύνηση των επιδράσεων ορισµένων µακροοικονοµικών µεταβλητών στον οικονοµικό τοµέα αναπτύξαµε ένα πολυµεταβλητό υπόδειγµα VAR. Χρησιµοποιήσαµε τριµηνιαία στοιχεία τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1960 έως 1996 για όλες τις µεταβλητές: πραγµατικούς µισθούς (WR, δείκτη τιµών του καταναλωτή (CPI, παραγωγικότητα της εργασίας (LP, ποσοστό ανεργίας (UR, και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP που αποτελούν το υπόδειγµα. Βέβαια, η συγκεκριµένη επιλογή των µεταβλητών βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία και ειδικότερα στις εργασίες των Marcelino και Mizon. ιευκρινίζεται ότι το γράµµα µπροστά από το σύµβολο της µεταβλητής υποδηλώνει τις πρώτες διαφορές τους, το 2 τις δεύτερες διαφορές και το L τους φυσικούς λογαρίθµους. 2.2 Έλεγχος της τάξης ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών Στην αρχή προσδιορίζουµε την τάξη ολοκλήρωσης όλων των χρονικών σειρών που χρησιµοποιήθηκαν στο υπόδειγµα και ο πιθανός µετασχηµατισµός τους σε στάσιµες σειρές. Οι έλεγχοι έγιναν µε τη βοήθεια των tests DF και ADF. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών εµφανίζονται στον πίνακα 1. Στον ίδιο πίνακα εµφανίζεται και η

9 στατιστική Q των Ljung-Box µε την οποία έγινε ο έλεγχο για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η µηδενική υπόθεση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές δεν µπορεί να απορριφθεί σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Άρα καµία χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη. Στη συνέχεια, οι ίδιοι έλεγχοι εφαρµόστηκαν στις πρώτες και δεύτερες διαφορές και τα σχετικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στους πίνακες 2 και 3 από όπου προκύπτει ότι όταν οι χρονικές σειρές µετασχηµατιστούν σε δεύτερες διαφορές γίνονται στάσιµες και εποµένως οι αντίστοιχες µεταβλητές µπορούν να χαρακτηριστούν σαν ολοκληρωµένες δευτέρας τάξης Ι(2. Οι χρονικές υστερήσεις των χρονικών σειρών έγιναν µε τα κριτήρια του Akaike και του Schwarz Bayesian. 2.3 Ανάλυση συνολοκλήρωσης Αφού διαπιστώσαµε ότι οι µεταβλητές του υποδείγµατος είναι ολοκληρωµένες δεύτερης τάξης προχωρούµε στον προσδιορισµό του αριθµού των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών. Η σχετική διαδικασία βασίστηκε στην προσέγγιση του Johansen, η οποία προϋποθέτει την εκτίµηση της σχέσης: Υ t = α 0 + α 2 Υ t-k + β 1 Υ t-1 + β 2 Υ t β κ-1 Υ t-(k e t όπου: Υ t είναι ένα διάνυσµα 5Χ1 το οποίο περιλαµβάνει τις µεταβλητές LRW, LCPI, LLP, LUR, LGDP. α 0 είναι το διάνυσµα των σταθερών όρων διαστάσεων 5Χ1. α 2 είναι µήτρα συντελεστή διαστάσεων 5Χ5.

10 β i ( i = 1,2,...k-1 είναι µήτρες συντελεστών διαστάσεων 5Χ5. e i είναι το διάνυσµα των διαταρακτικών όρων διαστάσεων 5Χ1. Επειδή για την εφαρµογή της τεχνικής του Johansen απαιτείται ένας ικανός αριθµός χρονικών υστερήσεων, ώστε να είµαστε σύµφωνοι µε την υπόθεση πως το διάνυσµα e t είναι λευκός θόρυβος, ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί η τιµή του k. Για τον προσδιορισµό της τιµής αυτής ακολουθήσαµε την διαδικασία που βασίζεται στον υπολογισµό της στατιστικής του ελέγχου LR (Likelihood Ratio (Sims Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η τιµή k =3 αποτελεί την κατάλληλη εξειδίκευση για το παραπάνω υπόδειγµα. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια της τεχνικής του Johansen προσδιορίζουµε τα διανύσµατα συνολοκλήρωσης του υποδείγµατος υπό την προϋπόθεση ότι ο πίνακας α 2 έχει βαθµό r < η (στην περίπτωση του υποδείγµατός µας η = 5. Η διαδικασία υπολογισµού του βαθµού r µε βάση την προσέγγιση του Johansen έχει σχέση µε την εκτίµηση των χαρακτηριστικών ριζών (ιδιοτιµών που είναι οι εξής: λ 1 = 0,33626, λ 2 = 0,15581, λ 3 = 0,14610 λ 4 = 0, λ 5 = 0, Στη συνέχεια προσδιορίζουµε τον αριθµό των στατιστικά σηµαντικών διανυσµάτων συνολοκλήρωσης στους πίνακες 4 και 5 του παραρτήµατος οι οποίοι υποδεικνύουν ότι ο αριθµός των στατιστικά σηµαντικών διανυσµάτων συνολοκλήρωσης είναι ίσος µε τρία και είναι τα ακόλουθα: LRW = 2,5554 LCPI + 2,4613 LLP + 0,0801 LUR -1,4269 LGDP (1

11 LRW = 6,7936 LCPI + 7,0409 LLP - 0,00118 LUR + 5,7755 LGDP (2 LRW = -1,8216 LCPI - 3,2813 LLP + 0,17942 LUR + 3,0230 LGDP (3 Σύµφωνα µε τα πρόσηµα που έχουν οι συνιστώσες των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης και µε βάση την οικονοµική θεωρία, η σχέση (2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν µηχανισµός σφάλµατος στο VAR υπόδειγµα. 2.4 Το υπόδειγµα VAR µε µηχανισµό διόρθωσης σφάλµατος Αφού προσδιορίστηκε πως οι λογάριθµοι των µεταβλητών του υποδείγµατος είναι συνολοκληρωµένοι θα πρέπει στη συνέχεια να εκτιµήσουµε ένα υπόδειγµα VAR στο οποίο να ενσωµατώσουµε ένα µηχανισµό διόρθωσης σφάλµατος (EC. Στον πίνακα 6 εµφανίζονται οι εκτιµήσεις των συντελεστών των όρων διόρθωσης σφάλµατος στις πέντε µεταβλητές. Το αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή του όρου EC στη µεταβλητή 2 LRW ( α 1 = -0,27110 είναι συνεπές µε την υπόθεση ότι ο όρος αυτός διορθώνει τις αποκλίσεις στους πραγµατικούς µισθούς από τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Επίσης στον πίνακα 6 φαίνεται η σηµαντικότητα των συντελεστών των µηχανισµών διόρθωσης σφάλµατος στις µεταβλητές του υποδείγµατος. Από τον πίνακα 6 φαίνεται ότι οι συντελεστές των µηχανισµών διόρθωσης σφάλµατος είναι στατιστικά σηµαντικοί στις συναρτήσεις των πραγµατικών µισθών, της παραγωγικότητας της εργασίας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

12 2.5 Έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger Το υπόδειγµα που εκτιµήθηκε στο προηγούµενο τµήµα, χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να διερευνήσουµε τις αιτιώδεις κατά Granger σχέσεις µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών. Σαν κριτήριο ελέγχου χρησιµοποιήθηκε η στατιστική Χ 2 µε την οποία ελέγχθηκε για κάθε εξίσωση ξεχωριστά η υπόθεση της στατιστικής σηµαντικότητας συγκεκριµένων οµάδων ερµηνευτικών µεταβλητών. Τα σχετικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στον πίνακα 7 του παραρτήµατος και οδηγούν στα ακόλουθα συµπεράσµατα, σχετικά µε την ύπαρξη αιτιωδών κατά Granger σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών υπό διερεύνηση. ιευκρινίζεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβλητή του πραγµατικού µισθού και της ανεργίας. Όσον αφορά τη µεταβλητή του πραγµατικού µισθού διαπιστώνεται ότι: Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του δείκτη τιµών του καταναλωτή και του πραγµατικού µισθού µε ισχυρότερη επίδραση προς την κατεύθυνση από το δείκτη τιµών του καταναλωτή προς τον πραγµατικό µισθό. Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ της παραγωγικότητας της εργασίας και του πραγµατικού µισθού µε κατεύθυνση από την παραγωγικότητα προς τον πραγµατικό µισθό. Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ της ανεργίας και του πραγµατικού µισθού µε κατεύθυνση από την ανεργία προς τον πραγµατικό µισθό. Υπάρχει ισχυρή αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και του πραγµατικού µισθού µε κατεύθυνση από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν προς τον πραγµατικό µισθό. Όσον αφορά τη µεταβλητή της ανεργίας διαπιστώνεται ότι:

13 Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του πραγµατικού µισθού και της ανεργίας µε κατεύθυνση από τον πραγµατικό µισθό προς την ανεργία. Φαίνεται να υπάρχει µονόδροµη σχέση µεταξύ δείκτη τιµών του καταναλωτή και της ανεργίας. Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ της παραγωγικότητας της εργασίας και της ανεργίας µε κατεύθυνση από την παραγωγικότητα της εργασίας προς την ανεργία. Υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ του ακαθάριστου εγχώριου προιόντος και της ανεργίας µε κατεύθυνση από το ακαθάριστο εγχώριο προιόν προς την ανεργία. 3. Συµπεράσµατα Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαµε τη διερεύνηση των βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων δυναµικών αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των µισθών και ενός αριθµού µεταβλητών που περιγράφουν το γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν τριµηνιαία στοιχεία τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1960Q1 έως 1997Q4 για τις ακόλουθες µεταβλητές: Πραγµατικοί µισθοί, δείκτη τιµών καταναλωτή, παραγωγικότητα, ποσοστό της ανεργίας, και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Στα πλαίσια της εµπειρικής ανάλυσης που ακολουθήσαµε, εφαρµόσαµε την τεχνική της πολυµεταβλητής συνολοκλήρωσης, εξειδικεύσαµε στη συνέχεια ένα υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος και διερευνήσαµε την ύπαρξη αιτιωδών κατά Granger σχέσεων µεταξύ των υπό εξέταση µεταβλητών. Τα αποτελέσµατα υπέδειξαν την ύπαρξη αµφίδροµων στο σύνολό τους σχέσεων αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών που περιγράφουν το γενικότερο µακροοικονοµικό περιβάλλον.

14 Βιβλιογραφία Blanchard, Ο. (1998. Revisiting European unemployment. Unemployment, capital accumulation, and factor prices. Brayton, F., Roberts, J. M., & Williams J. C. (1999. What's happened to the Phillips curve?. Division of Research and Statistics. Federal Reserve Board Dickey, D.A and Fuller, W.A. (1981. Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica, 49, Friedman, M. (1968. The role of monetary policy. American Economic Review, 58, 1-17 Granger, C. W. J. (1969. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross - Spectral Methods. Econometrica, 37, Johansen, S. and Juselius, K. (1990. Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, MacKinnon, J.G (1991. Critical Values for Cointegration Tests. In R. F. Engle and C.W.J Granger (Eds. Long - Run Economic Relationships: Readings in Cointegration pp Oxford University Press.

15 Marcelino, M., & Mizon, G. E. (1999. Modelling shifts in the wage-price and unemployment-inflation relationships in Italy, Poland and the UK. IGIER Working Paper, 145, Bocconi University Phillips, A. W. H. (1958. The relationship between unemployment and the rate of change of money wage rates in United Kingdom, Economica, 25, Phelps, E. S. (1967. Phillips curves, expectations of inflation, and optimal unemployment over time. Economica, 34, Phillips, P.C.B. (1986. Understanding Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 33, Roberts, J. M. (1997. The wage curve and the Phillips curve. FEDS Paper, 97-57, Federal Reserve Board Sims, C. A. (1972. Money, Income and Causality. American Economic Review, 62, Sims, C. A. (1980. Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48, Shapiro, C. & Stiglitz, J. (1984. Equilibrium unemployment as a discipline device, American Economic Review, 74(3,

16 Παράρτηµα Πίνακας 1 Έλεγχος στασιµότητας στους λογαρίθµους των µεταβλητών ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Χωρίς χρονική τάση Με χρονική τάση p ADF Q p ADF Q LRW 10-0,87191 (-2, ,3320 [0,004] 10-1,4324 (-3, ,8855 [0,003] LCPI 9-0,32773 (-2, ,4618 [0,033] 9-2,6309 (-3, ,1344 [0,038] LLP 12-2,7637 (-2, ,9133 [0,002] 12-2,5716 (-3, ,1087 [0,002] LUR 6-1,2580 (-2, ,5260 [0,000] 6-2,1070 (-3, ,6579 [0,000] LGDP 3-0,27394 (-2, ,7617 [0,019] 3-1,9861 (-3, ,5798 [0,032] Πίνακας 2 Έλεγχος στασιµότητας στις πρώτες διαφορές των λογαρίθµων των µεταβλητών ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Χωρίς χρονική τάση Με χρονική τάση p ADF Q p ADF Q LRW 9-2,0187 (-2, ,1320 [0,015] 9-1,8329 (-3, ,1345 [0,016] LCPI 8-2,0152 (-2,8822 9,3215 [0,043] 8-1,6870 (-3,4426 9,3317 [0,042] LLP 11-1,7507 (-2, ,3391 [0,009] 11-2,2155 (-3, ,3385 [0,010] LUR 5-2,1421 (-2, ,1744 [0,007] 5-3,2027 (-3, ,1712 [0,007] LGDP 4-2,7536 (-2,8822 5,3426 [0,254] 4-2,5953 (-3,4426 4,7008 [0,319]

17 Πίνακας 3 Έλεγχος στασιµότητας στις δεύτερες διαφορές των λογαρίθµων των µεταβλητών ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Χωρίς χρονική τάση Με χρονική τάση p ADF Q p ADF Q 2 LRW 8-4,4944 (-2,8825 8,1764 [0,057] 8-4,6177 (-3,4430 8,1754 [0,058] 2 LCPI 7-5,0799 (-2,8825 7,1378 [0,096] 7-5,1804 (-3,4430 7,1366 [0,098] 2 LLP 10-6,7582 (-2, ,7212 [0,051] 10-6,7674 (-3, ,7195 [0,053] 2 LUR 4-4,4072 (-2, ,6431 [0,047] 4-4,3939 (-3, ,6389 [0,048] 2 LGDP 3-8,2938 (-2,8825 4,1324 [0,456] 3-8,3347 (-3,4430 4,1277 [0,467] Παρατηρήσεις: 1 Οι τιµές στις στήλες µε την ένδειξη p, αναφέρονται στην τάξη χρονικής υστέρησης στη σχέση Χ t = α 0 + α 1 t + α 2 Χ t-1 + β i X t i + e t p i= 1 όπου το Χ t παριστάνει µία από τις χρονικές σειρές LRW, LCPI, LLP, LUR, LGDP. Η επιλογή των χρονικών υστερήσεων έγινε µε τα κριτήρια του Akaike (AIC από τη σχέση AIC m = ln SSR n M + 2 n m και του Schwarz Bayesian (SBC από τη σχέση SBC m = ln SSR n M n + ln n m όπου m ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων, η το µέγεθος του δείγµατος και SSR m το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων. 2 Οι τιµές στις παρενθέσεις στις στήλες µε την ένδειξη ADF είναι οι κριτικές τιµές σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% από τους πίνακες του MacKinnon (1991. Η επιλογή τους έγινε µε βάση τον αριθµό των παρατηρήσεων και το γεγονός ότι η αντίστοιχη παλινδρόµηση περιέχει µόνο σταθερό όρο ή συγχρόνως σταθερό όρο και χρονική τάση.

18 3 Οι τιµές στις αγκύλες, στις στήλες µε την ένδειξη Q είναι οι τιµές πιθανότητας για τη στατιστική των Ljung - Box η οποία υπολογίζεται από τη σχέση Q = n (n+2 m 2 pk X 2 m k = 1 n k όπου p k είναι η τιµή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και η ο αριθµός των παρατηρήσεων. Αν η στατιστική των Ljung - Box, η οποία ακολουθεί την Χ 2 κατανοµή µε m βαθµούς ελευθερίας, έχει τιµή χαµηλότερη της κριτικής τιµής των πινάκων, τότε δεχόµαστε ότι η θεωρούµενη χρονική σειρά δεν έχει αυτοσυσχέτιση. Πίνακας 4 Έλεγχος συνολοκλήρωσης ο οποίος βασίζεται στη µέγιστη ιδιοτιµή του στοχαστικού πίνακα Μηδενική υπόθεση (1 Εναλλακτική υπόθεση (2 Στατιστική ελέγχου (3 Κριτική τιµή (95% (4 Κριτική τιµή (90% (5 r=0 r=1 61, ,40 31,73 r<=1 r=2 35, ,27 25,80 r<=2 r=3 23, ,04 19,86 r<=3 r=4 9, ,87 13,81 r<=4 r=5 5,2760 9,16 7,53 Παρατηρήσεις: 1 Οι τιµές στη στήλη (3 έχουν υπολογιστεί µε βάση τη σχέση: λ max ( r = -T ln(1 - λ r+1 όπου Τ είναι το µέγεθος του δείγµατος λ i είναι οι ρίζες (ιδιοτιµές. 2 Οι κριτικές τιµές στις στήλες (4 και (5 έχουν ληφθεί από τους Johansen και Juselius (1990.

19 Πίνακας 5 Έλεγχος συνολοκλήρωσης ο οποίος βασίζεται στο ίχνος του στοχαστικού πίνακα Μηδενική υπόθεση (1 Εναλλακτική υπόθεση (2 Στατιστική ελέγχου (3 Κριτική τιµή (95% (4 Κριτική τιµή (90% (5 r=0 r>=1 124, ,98 71,81 r<=1 r>=2 63, ,48 49,95 r<=2 r>=3 37, ,87 31,93 r<=3 r>=4 14, ,18 17,88 r<=4 r=5 5,2760 9,16 7,53 Παρατηρήσεις: 1 Οι τιµές στη στήλη (3 έχουν υπολογιστεί µε βάση τη σχέση: n λ trace ( r = - T ln( 1 i= r+ 1 λ i όπου Τ είναι το µέγεθος του δείγµατος λ i είναι οι ρίζες (ιδιοτιµές. 2 Οι κριτικές τιµές στις στήλες (4 και (5 έχουν ληφθεί από τους Johansen και Juselius (1990. Πίνακας 6 Εκτιµήσεις των συντελεστών του µηχανισµού διόρθωσης σφάλµατος Ενδογενείς µεταβλητές 2 LRW 2 LCPI 2 LLP 2 LUR 2 LGDP Εκτιµήσεις των συντελεστών των Στατιστική t Τιµή πιθανότητας όρων EC α 1 = 0, ,7185 0,0083 α 2 = 0, ,4714 0,6184 α 3 = 0, ,1425 0,0042 α 4 = 0, ,1726 0,3253 α 5 = 0, ,5711 0,0497

20 Εξαρτηµένη µεταβλητή Πίνακας 7 Έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger Ελεγχόµενη υπόθεση Στατιστική ελέγχου 2 LCPI δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LRW 29,079 [0,004] 2 LRW 2 LLP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LRW 23,013 [0,032] 2 LUR δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LRW 32,148 [0,002] 2 LGDP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LRW 47,104 [0,000] 2 LRW δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LCPI 17,425 [0,094] 2 LCPI 2 LLP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LCPI 43,127 [0,001] 2 LUR δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LCPI 12,764 [0,205] 2 LGDP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LCPI 15,847 [0,194] 2 LRW δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LLP 22,114 [0,041] 2 LLP 2 LCPI δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LLP 19,125 [0,072] 2 LUR δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LLP 20,914 [0,052] 2 LGDP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LLP 31,147 [0,003] 2 LRW δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LUR 24,281 [0,039] 2 LUR 2 LCPI δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LUR 9,1453 [0,548] 2 LLP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LUR 19,161 [0,067] 2 LGDP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LUR 18,814 [0,069] 2 LRW δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LGDP 27,181 [0,019] 2 LGDP 2 LCPI δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LGDP 13,127 [0,148] 2 LLP δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LGDP 37,085 [0,002] 2 LUR δεν επηρεάζει κατά Granger την 2 LGDP 19,473 [0,060]

21 Abstract Wages and Unemployment in Greece: A multivariate empirical approach N. Dritsakis 1 A. Kaparis 1, D. Tzililis 2. University of Macedonia Department of Applied Informatics 1 The Management School, Imperial College of Science, Technology and Medicine 2 This paper investigates the dynamic interdependence between wages and unemployment in the Greek economy. The results indicate the existence of significant interactive causality relationships between the variables used in the model. Quarterly data from 1960 to 1997 were used to estimate a multivariate cointegration model with Granger causality tests.

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το ΜΑΘΗΜΑ 9ο ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Έννοιες, Ορισµοί) Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το πρόβληµα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 11ο Συνολοκλήρωσης και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης Αντώνης Αδαµόπουλος Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 1 Τύποι Οικονομικών Δεδομένων Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση οικονομικών φαινομένων μπορεί να έχουν τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.99-108 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χάιδω Δριτσάκη Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος των Phillips Perron

Έλεγχος των Phillips Perron ΜΑΘΗΜΑ 8ο Έλεγχος των Phillip Perron Είδαμε στον έλεγχο των Dickey Fuller ότι για το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων προτείνουν την επαύξηση της εξίσωσης με επιπλέον όρους τωνδιαφορώντηςεξαρτημένηςμεταβλητής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική

Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2013 Κεφάλαιο 14 Αξιοπιστία, Πληθωρισµός και Νοµισµατική Πολιτική Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τον προσδιορισµό του πληθωρισµού και της ανεργίας ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος ριτσάκης 1 - Κατερίνα Γιαλιτάκη 2 -Αντώνης Αδαµόπουλος 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 10ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 10ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 10ο Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Αφού διαπιστωθεί πως οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης, τότε εκτελείται ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν ΜΑΘΗΜΑ 12ο Αιτιότητα Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Περίληψη ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 66-80) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 66-80) Η σχέση χρηµατοοικονοµικής ρύθµισης και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Αργυρώ Ευαγ. ηµήτογλου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Μια εµπειρική έρευνα για δύο νέα µέλη της Ε.Ε Νικόλαος ριτσάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 53, Τεύχος 4ο, (2003) / «SPOUDAI», Vol. 53, No 4, (2003), University of Piraeus, pp. 66-79 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικά Θέµατα Οικονοµετρίας Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Στασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις)

Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις) ΜΑΘΗΜΑ 6ο Προσδιοριστικοί όροι και μοναδιαία ρίζα (από κοινού υποθέσεις) Είδαμε στους παραπάνω ελέγχους (DF και ADF) που κάναμε προηγουμένως ότι εξετάζουμε στη μηδενικήυπόθεσημόνοτοσυντελεστήδ 2. Δεν αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα

ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα ΑΙΤΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ: Μια Εµπειρική Έρευνα για την Ελλάδα Νίκος ριτσάκης 1 1 Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 5ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 5ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Κίβδηλες παλινδρομήσεις Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller

Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller ΜΑΘΗΜΑ 7ο Ογενικός(πλήρης) έλεγχος των Dickey Fuller Είδαμε προηγουμένως ότι οι τιμές της στατιστικής Τ 2δ0, Τ 3δ0 και Τ 3δ1 που χρησιμοποιήθηκαν στην παραπάνω παράγραφο εξαρτώνται από τη μορφή της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Νικόλαος ριτσάκης Αθανάσιος Βαζακίδης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Μοναδιαία ρίζα ΜΑΘΗΜΑ 4 ο Μοναδιαία ρίζα Είδαμε προηγουμένως πως ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί να γίνει με τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο. Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Μάθηµα 1ο Νικόλαος ριτσάκης Καθηγητής Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περιγραφή της ιδακτέας Ύλης Αντικείµενο της Μακροοικονοµικής και

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα. και τους οικονοµικούς δείκτες

H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα. και τους οικονοµικούς δείκτες H σχέση ανάµεσα στην πολιτική δηµοτικότητα και τους οικονοµικούς δείκτες ριτσάκης Νικόλαος 1 Μεταξόγλου Κωνσταντίνος 1 Σιδηρόπουλος ηµήτριος 2 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 159-166 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ Μελίνα ριτσάκη- Μπαργιώτα, MSc Χάιδω ριτσάκη, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Προσφορά

Συναθροιστική Προσφορά Κεφάλαιο 10 Συναθροιστική Προσφορά 10.1 Σύνοψη Στο δέκατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική προσφορά (AS). Η ανάλυση επικεντρώνεται (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Βιολέττα Δάλλα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Εισαγωγή Οικονοµετρία (Econometrics) είναι ο τοµέας της Οικονοµικής επιστήµης που περιγράφει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο

Πολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο Πολλαπλή παλινδρόµηση Μάθηµα 3 ο Πολλαπλή παλινδρόµηση (Multivariate regression ) Η συµπεριφορά των περισσότερων οικονοµικών µεταβλητών είναι συνάρτηση όχι µιας αλλά πολλών µεταβλητών Y = f ( X, X 2, X

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία

Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία ! Κεφάλαιο 7 Νοµισµατική και Συναλλαγµατική Πολιτική σε µια Μικρή Ανοικτή Οικονοµία Στο κεφάλαιο αυτό αναλύουµε τις επιδράσεις της νοµισµατικής και της συναλλαγµατικής πολιτικής σε ένα βραχυχρόνιο στοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας

Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Τουριστική και Οικονοµική Ανάπτυξη: Μια Εµπειρική Ερευνα για την Ελλάδα µε την Ανάλυση της Αιτιότητας Νίκος ριτσάκης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Περίληψη Η εργασία αυτή εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία (Aκαδηµαϊκό έτος: 2008-2009) Σπύρος Σκούρας Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Αδαμαντία Γεωργιάδου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την περίοδο 1980-2016 και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έλεγχος οικονομετρικού υποδείγματος για την Πολωνία την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Σαχτούρη 11, Πάτρα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Σαχτούρη 11, Πάτρα ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO 2 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1960-2010 Δ. Καΐκα 1, Δ. Αστερίου 2, Ε. Ζέρβας 1 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της ζήτησης. Ανάλυση. Μέθοδοι έρευνας µάρκετινγκ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εκτίµηση της ζήτησης. Ανάλυση. Μέθοδοι έρευνας µάρκετινγκ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εκτίµηση της ζήτησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ανάλυση Παλινδρόµησης και Μέθοδοι έρευνας µάρκετινγκ Το πρόβληµα του προσδιορισµού της (πραγµατικής) καµπύλης ζήτησης Η απλή συνένωση στα πλαίσια ενός διαγράµµατος των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 6: Συναθροισμένη Προσφορά & Ζήτηση και μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές

Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές Μάθημα 5-6: Στάσιμες πολυμεταβλητές χρονοσειρές και μοντέλα Διασυσχέτιση Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα Δίκτυα από πολυμεταβλητές χρονοσειρές Αιτιότητα κατά Granger Ασκήσεις Ανάλυση μονομεταβλητής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη.

Σηµαντικές µεταβλητές για την άσκηση οικονοµικής ολιτικής µίας χώρας. Καθοριστικοί αράγοντες για την οικονοµική ανά τυξη. ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΕΠ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δριτσάκης Νικόλαος Εκπονήθηκε από: Τέμπου Αικατερίνη (11/37) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package)

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΗχρήσητουπακέτουEviews (Using Eviews econometric package) Για να καλέσετε το πρόγραμμα πρέπει να εργαστείτε ως εξής: 1. Κάντε δύο κλικ στο εικονίδιο του Eviews 2. Από την εντολή File πάω στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών διατροφής

Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών διατροφής Ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου 1998 Η αιτιώδης σχέση μεταξύ τιμών εισροών αγροτικής παραγωγής, τιμών παραγωγού και τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 1 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (008), σελ 157-164 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Νικόλαος Δριτσάκης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Περιγραφή της Διδακτέας Ύλης 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ Ερώτηση : Εξηγείστε τη διαφορά µεταξύ του συντελεστή προσδιορισµού και του προσαρµοσµένου συντελεστή προσδιορισµού. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΑΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΓΩΓΗΣ Ύπό Α. Β ΚΑΤΟΥ, (PH.D), Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ή χρησιμοποίηση των μεθόδων των «χρονικών σειρών»

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις

Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Συναθροιστική ζήτηση και συναθροιστική προσφορά Βραχυπρόθεσμες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο. Τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας

Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής. Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Πληθωρισμός, Ανεργία και Αξιοπιστία της Νομισματικής Πολιτικής Το Πρόβλημα του Πληθωρισμού σε ένα Υπόδειγμα με Υψηλή Ανεργία Ισορροπίας Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Πληθωρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας

Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναµική Μακροοικονοµική, Αθήνα 2015 Κεφάλαιο 11 Το Κεϋνσιανό Υπόδειγµα και η Σχέση µεταξύ Πληθωρισµού και Ανεργίας Μετά τη µεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 1930, η πιο διαδεδοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο : Σίσκου Σταµατίνα Ειρήνη. Υπεύθυνοςκαθηγητής: ΑναστάσιοςΒ. Κάτος. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010

Ονοµατεπώνυµο : Σίσκου Σταµατίνα Ειρήνη. Υπεύθυνοςκαθηγητής: ΑναστάσιοςΒ. Κάτος. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010 Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο προσδιορισµός του επιπέδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των συνολικών εισαγωγών. Mία εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τίτλος Εργασίας:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τίτλος Εργασίας: : : : ( ) 2010 : : : ( ) :, :,, 2 3 ... 6... 6... 7... 8... 9 ABSTRACT... 10 1... 11 1.1.... 11 1.2.... 13 1.3.... 13 1.4.... 14 2... 15 2.1.... 15 2.2.... 16 2.2.1.... 17 2.2.2.... 22 2.2.3.... 23 2.2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Μεταξόγλου Νικόλαος ριτσάκης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείµενο αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Βιολέττα Δάλλα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Συστήµατα εξισώσεων: Βασικές έννοιες Μέχρι τώρα υποθέταµε ότι το υπόδειγµα περιέχει µία εξίσωση και

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 4ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης Ονομάζουμε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και συμβολίζεται με τα γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SARIMA (sp,sd,qs) ARIMA (p,d,q) ΕΠΙΧ - Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΡΙΝΟΣ «Εμπειρική Ανάλυση των Αποδόσεων Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - Η ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Υπό Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και Δρ. Ε. ΒΑΡΕΛΑ (Διεύθυνσις Μελετών και Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνάρτηση ζήτησης χρήματος είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

NOB= Dickey=Fuller Engle-Granger., P. ( ). NVAR=Engle-Granger/Dickey-Fuller. 1( ), 6. CONSTANT/NOCONST (C) Dickey-Fuller. NOCONST NVAR=1. TREND/NOTREN

NOB= Dickey=Fuller Engle-Granger., P. ( ). NVAR=Engle-Granger/Dickey-Fuller. 1( ), 6. CONSTANT/NOCONST (C) Dickey-Fuller. NOCONST NVAR=1. TREND/NOTREN CDF(BIVNORM or CHISQ or DICKEYF or F or NORMAL or T or WTDCHI, DF=CHISQ T, DF1=F, DF2=F, NLAGS= Dickey-Fuller, NOB=, NVAR=, RHO=BIVNORM, EIGVAL=WTDCHI, LOWTAIL or UPTAIL or TWOTAIL, CONSTANT, TREND, TSQ,

Διαβάστε περισσότερα

Μπακαλάκος Ευάγγελος

Μπακαλάκος Ευάγγελος Μπακαλάκος Ευάγγελος Σχεση πραγματικής και χρηματιστηριακής οικονομίας 2003-2012 Δυο περιόδοι προ και κατά διάρκεια της κρίσης 4 μεταβλητές 5 στατιστικά υποδείγματα Χρηματοπιστωτικής-τραπεζικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος

Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος ΜΑΘΗΜΑ 2ο Βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος 1. Κατανόηση του προβλήματος με τη σχετική επιστήμη (όπως οικονομία, διοίκηση, γενικές επιστήμες) π.χ το πρόβλημα της κατανάλωσης κάποιας περιοχής σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

DYNAMIC COINTEGRATIONS AMONG EUROPEAN STOCKMARKETS

DYNAMIC COINTEGRATIONS AMONG EUROPEAN STOCKMARKETS DYNAMIC COINTEGRATIONS AMONG EUROPEAN STOCKMARKETS Papathanasiou Spyros, Hellenic Open University Kouravelos Evagelos, University of Piraeus Bourletidis Kostantinos, National and Kapodistrian University

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Γ Εξάμηνο Εξειδίκευση Χρηματοοικονομικής Έτος Κατάθεσης: 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Πέτρος Μ. Μηγιάκης Οικονομολόγος, ιεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) ΣΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ..ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

π = π e β(u-u n ) + ν

π = π e β(u-u n ) + ν ΗΚαµπύλη Phillips στην πιο σύγχρονη εκδοχή της υποδηλώνει ότι ο πληθωρισµός εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 1) Τον αναµενόµενο πληθωρισµό. 2) Την απόκλιση της ανεργίας από το φυσιολογικό ποσοστό, γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μακροοικονοµική Η µελέτη της οικονοµίαςωςσυνόλου. Ασχολείται µε συνολικά µεγέθη της οικονοµίας. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ρυθµός µεταβολής του γενικού επιπέδου τιµών. ΑΝΕΡΓΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΤΡΟΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τίτλος Εργασίας Άνοιγμα της αγοράς και οικονομική ανάπτυξη: μια εμπειρική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Ενότητα 7 : Συνολική Προσφορά - Συνολική Ζήτηση και η μακροοικονομική ισορροπία Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα