Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, nichri@ucy.ac.cy"

Transcript

1 Επίλυση Προβλήµατος µε τη Χρήση Λογισµικού Μοντελοποίησης: Αποτελεσµατικότητα ιδακτικών Υλικών µε Λεκτικές ή Λεκτικές και Εικονικές Περιγραφές και Γνωστικός Τύπος Χαρούλα Αγγελή Λέκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, Νίκος Βαλανίδης Αναπληρωτής Καθηγητής της ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Κύπρος, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην έρευνα διερευνήθηκε η αποτελεσµατικότητα διδακτικών υλικών µε λεκτικές και εικονικές περιγραφές σε σχέση µε τους γνωστικούς τύπους των ατόµων. Με βάση τις επιδόσεις τους στο οκίµιο των Κρυµµένων Σχηµάτων, 65 δευτεροετείς φοιτητές, που χαρακτηρίστηκαν ως άτοµα µε γνωστικό τύπο ανεξάρτητο και εξαρτηµένο από το πεδίο ή ως άτοµα µικτού γνωστικού τύπου, χωρίστηκαν µε τυχαίο τρόπο σε δύο οµάδες. Στη µια οµάδα δόθηκε και εξηγήθηκε ένα µοντέλο στο Model-It µε λεκτική µόνο περιγραφή (ΛΠ), ενώ στην άλλη δόθηκε η ίδια εξήγηση για το µοντέλο µε συνδυασµό λεκτικής και εικονικής περιγραφής (ΛΕΠ). Οι φοιτητές διερεύνησαν ατοµικά το µοντέλο µε τη βοήθεια του υπολογιστή και πρότειναν την υιοθέτηση της καλύτερης πολιτικής για θέµατα µετανάστευσης από το Μεξικό στις Ηνωµένες Πολιτείες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι φοιτητές της ΛΕΠ είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις από τους φοιτητές της ΛΠ και ότι ο λειτουργικός ρόλος των εικονικών περιγραφών εξαρτάται από το γνωστικό τύπο των ατόµων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: υναµικά µοντέλα, επίλυση προβλήµατος, γνωστικοί τύποι, εικονικές αναπαραστάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικοδόµηση της γνώσης σε ένα µαθησιακό περιβάλλον µε ενσωµάτωση διαφόρων εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε είναι άµεσα συναρτηµένη µε τις δυνατότητες των εργαλείων για υποστήριξη των διαδικασιών οικοδόµησης γνωστικών δοµών (Jonassen & Land, Land & Hannafin, Rogoff, 1990). Οι δυνατότητες των Τ.ΗΥ.Π.Ε. για αναπαραστάσεις ιδεών, αντικειµένων και φαινοµένων δεν είναι όµως δυνατό να αξιοποιηθούν σε ικανοποιητικό βαθµό, αν δε συνυπολογίζονται οι ικανότητες και διαφορές των ατόµων για την αναγνώριση και την επεξεργασία πληροφοριών από εικονικές αναπαραστάσεις που χρησιµοποιούνται. Οι ατοµικές διαφορές µπορεί να αναφέρονται σε διαφορές στη γνωστική ανάπτυξη των ατόµων ή σε διαφορές στους γνωστικούς τους τύπους. Οι γνωστικοί τύποι αντιπροσωπεύουν γνωστικές ικανότητες που ρυθµίζουν και ελέγχουν τις διαδικασίες µε τις οποίες τα άτοµα εντοπίζουν και επεξεργάζονται πληροφορίες (Jonassen & Grabowski, 1993). Μία βασική πηγή γνωστικών διαφορών είναι ο γνωστικός τύπος των ατόµων που σχετίζεται µε το (περιβάλλον) πεδίο µέσα στο οποίο τα άτοµα αναζητούν τις πληροφορίες

2 234 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών (Dillon & Gabbard, 1998) και τους µηχανισµούς εντοπισµού και επεξεργασίας των κατάλληλων πληροφοριών. Τα άτοµα χωρίζονται, από την άποψη αυτή, σε γνωστικούς τύπους ανεξάρτητους από το πεδίο (ΓΤΑΠ) ή εξαρτηµένους από το πεδίο (ΓΤΕΠ) που αντιπροσωπεύουν διαφορές στις δυνατότητές τους για «οπτικό εντοπισµό» ή την κατανόηση πληροφοριών που σχετίζονται άµεσα µε την πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος στο οποίο αυτές ενσωµατώνονται. Κατά ανάλογο τρόπο, οι διαφορές αυτές (ΓΤΑΠ/ΕΠ) σχετίζονται µε τις ικανότητες των ατόµων να εντοπίζουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες ανάλογα µε την πολυπλοκότητα του µαθησιακού περιβάλλοντος που εγκαθιδρύεται σε µια σχολική τάξη (Reiff, 1996) και την ικανότητα των ατόµων. Τα άτοµα µε ΓΤΑΠ ή ΓΤΕΠ κατατάσσονται στα άκρα συνεχούς ευθείας, ενώ άτοµα µε ενδιάµεσα χαρακτηριστικά βρίσκονται ενδιάµεσα και χαρακτηρίζονται ως άτοµα µε µικτό γνωστικό τύπο (ΓΤΜ) (Liu & Reed, 1994). Οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των ατόµων µε ΓΤΑΠ/ΕΠ στις επιδόσεις τους σε έργα που προϋποθέτουν αλληλεπίδραση µε εργαλεία των Τ.ΗΥ.Π.Ε. δεν έχουν πλήρως ερευνηθεί και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής προσπάθειας δε θεωρούνται καταληκτικά (Dillon & Gallard, 1998), ενώ σε µερικές περιπτώσεις υπάρχουν συγκρουόµενες ερευνητικές µαρτυρίες (Lyons- Lawrence, Liu & Reed, 1994). Η έρευνα των αποτελεσµάτων της αλληλεπίδρασης τεχνολογικών εργαλείων και των χαρακτηριστικών των ατόµων µε διαφορετικό γνωστικό τύπο (ΓΤΑΠ/ΕΠ) µπορεί να δώσει χρήσιµη καθοδήγηση για τους τρόπους αξιοποίησης εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε στη διδακτική-µαθησιακή διαδικασία. Ανάλογες έρευνες µπορούν επίσης να καθοδηγήσουν συστηµατικές προσπάθειες για αποδοτικό "γνωστικό ζευγάρωµα" ατόµων και εργαλείων των Τ.ΗΥ.Π.Ε. και καλύτερες επιδόσεις των "ενοποιηµένων γνωστικών συστηµάτων" (Dalal & Kasper, Dillon & Gabbard, 1998) που δηµιουργούνται. Με βάση αυτή τη θεώρηση, η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε για να διερευνήσει κατά πόσο η χρήση διδακτικού υλικού σε λεκτική περιγραφή (ΛΠ) ή σε λεκτική και εικονική περιγραφή (ΛΕΠ) επηρεάζει κατά διαφορετικό τρόπο τις επιδόσεις των ατόµων κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλήµατος µε τη χρήση λογισµικού δυναµικών µοντέλων. Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της έρευνας ήταν τα ακόλουθα: Οι επιδόσεις των ατόµων κατά την επίλυση προβλήµατος µε τη χρήση λογισµικού δυναµικών µοντέλων διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος του διδακτικού υλικού (ΛΠ ή ΛΕΠ); Σχετίζονται οι επιδόσεις των ατόµων κατά την επίλυση προβλήµατος µε τη χρήση λογισµικού δυναµικών µοντέλων µε το γνωστικό τους τύπο (ΓΤΑΠ, ΓΤΜ και ΓΤΕΠ); Η χρήση διδακτικού υλικού σε ΛΠ και ΛΕΠ επηρεάζει κατά διαφορετικό τρόπο τις επιδόσεις των ατόµων ανάλογα µε το γνωστικό τους τύπο (ΓΤΑΠ/ΕΠ); ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Συµµετέχοντες Για την επιλογή του τελικού δείγµατος της έρευνας, 157 δευτεροετείς φοιτητές απάντησαν στο οκίµιο των Κρυµµένων Σχηµάτων ( ΚΣ) (French, Ekstrom, & Price, 1963) και χαρακτηρίστηκαν ως άτοµα µε ΓΤΑΠ, ΓΤΕΠ ή ΓΤΜ. Στο τελικό δείγµα, χρησιµοποιήθηκαν 23 άτοµα µε ΓΤΑΠ, 24 άτοµα µε ΓΤΕΠ και 24 άτοµα µε ΓΤΜ. Η επιλογή αυτή αποσκοπούσε σε ένα τελικό δείγµα όσο το δυνατό µεγαλύτερο, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα για την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων. Έξι άτοµα (δύο φοιτητές και τέσσερις φοιτήτριες) χρησιµοποιήθηκαν για πιλοτική εφαρµογή των διαδικασιών και των διδακτικών υλικών της έρευνας. Οι φοιτητές µε διαφορετικό γνωστικό τύπο (ΓΤΕΑ, ΓΤΜ και ΓΤΑΠ) κατανεµήθηκαν µε τυχαίο τρόπο σε δύο οµάδες ανάλογα µε το είδος των διδακτικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν. Στη µία οµάδα χρησιµοποιήθηκαν µόνο λεκτικής περιγραφής (ΛΠ) διδακτικά υλικά, ενώ στην

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 235 άλλη οµάδα χρησιµοποιήθηκαν διδακτικά υλικά σε λεκτική και εικονική περιγραφή (ΛΕΠ). Η πρώτη οµάδα (ΛΠ) είχε 11 φοιτητές από τον καθένα γνωστικό τύπο, ενώ η δεύτερη οµάδα (ΛΕΠ) είχε 11 άτοµα µε ΓΤΕΠ, 11 άτοµα µε ΓΤΜ και µόνο 10 άτοµα µε ΓΤΑΠ. Ερευνητικά οκίµια και Υλικά Το οκίµιο των Κρυµµένων Σχηµάτων ( ΚΣ) (French, Ekstrom, & Price, 1963) έχει 32 ερωτήσεις και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ατοµική ή οµαδική εξέταση. Περιέχει δύο ξεχωριστά µέρη και για το κάθε µέρος απαιτούνται 12 λεπτά για να απαντηθούν οι ερωτήσεις του. Σε κάθε ερώτηση ζητείται από τον εξεταζόµενο να εντοπίσει ποιο απλό σχήµα (π.χ., τρίγωνο) από πέντε σχήµατα που του δίνονται ως επιλογές βρίσκεται ενσωµατωµένο ή κρυµµένο σε ένα άλλο σύνθετο σχήµα που δίνεται στην αρχή κάθε ερώτησης του δοκιµίου. Για κάθε ορθή απάντηση ο εξεταζόµενος πιστώνεται µία µονάδα, µε αποτέλεσµα η συνολική επίδοση των ατόµων να κυµαίνεται από Το ΚΣ έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα στην ερευνητική προσπάθεια και θεωρείται αρκετά αξιόπιστο, ενώ έχει και υψηλό βαθµό συσχέτισης (r =. 67 to.88) µε το Οµαδικό οκίµιο των Κρυµµένων Σχηµάτων (Witkin, Oltman, Raskin, & Karp, 1971). Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, το ΚΣ απαντήθηκε από 157 φοιτητές. Η µέση επίδοσή τους στο ΚΣ ήταν (SD = 7.74). Όσοι φοιτητές είχαν επίδοση 0-10 θεωρήθηκαν ως άτοµα µε ΓΤΕΠ, όσοι είχαν επιδόσεις θεωρήθηκαν ως άτοµα µε ΓΤΜ και όσοι είχαν επιδόσεις θεωρήθηκαν ως άτοµα µε ΓΤΑΠ. Οι οριακές επιδόσεις και ο τρόπος κατάταξης των υποκειµένων σε ΓΤΕΠ, ΓΤΜ και ΓΤΑΠ βασίστηκαν στη λογική ότι ο γνωστικός τύπος που χαρακτηρίζει τα άτοµα ανεξάρτητα ή εξαρτηµένα από το πεδίο κατατάσσει τα άτοµα σε µία συνεχή γραµµή που στο ένα άκρο της βρίσκονται τα άτοµα µε ΓΤΕΠ και στο άλλο τα άτοµα µε ΓΤΑΠ (Liu & Reed, 1994). Εποµένως, µε το διαχωρισµό των ατόµων σε εκείνα που πλησιάζουν στο ένα (ΓΤΕΠ) ή το άλλο άκρο (ΓΤΑΠ), και εκείνων που βρίσκονται ανάµεσά τους θα ήταν δυνατό να αναδείξει διαφορές στις επιδόσεις τους που σχετίζονται µε την έννοια ΓΤΑΠ/ΕΠ. Τα αποτελέσµατα στο ΚΣ έδειξαν ότι µόνο 23 φοιτητές ήταν ΓΤΑΠ, ενώ οι άλλοι φοιτητές ήταν άτοµα µε ΓΤΕΠ (55) ή µε ΓΤΜ (79). Περιγραφή του Λογισµικού Μοντελοποίησης Το Model-It είναι ένα λογισµικό µοντελοποίησης συστηµάτων το οποίο έχει χρησιµοποιηθεί µε αξιοπρόσεκτη επιτυχία τόσο στη Μέση εκπαίδευση όσο και µε φοιτητές Πανεπιστηµίου (Metcalf, Krajcik, & Soloway, Stratford, Krajcik, & Soloway, 1998). Το λογισµικό Model-It χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα έρευνα για την ανάπτυξη ενός δυναµικού µοντέλου αναπαράστασης των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ διαφόρων παραγόντων που σχετίζονται µε το φαινόµενο της µετανάστευσης, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Ένα µοντέλο αποτελείται συνήθως από οντότητες, παράγοντες-µεταβλητές και σχέσεις µεταξύ τους. Στο µοντέλο του Σχήµατος 1, υπάρχουν δύο οντότητες που αντιπροσωπεύουν το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Καθεµιά από τις οντότητες προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες-µεταβλητές που έχουν άµεση σχέση µε αυτές. Οι παράγοντες-µεταβλητές αποτελούν µετρήσιµα χαρακτηριστικά των οντοτήτων, όπως ο πληθυσµός, το εργατικό δυναµικό, η ροή µεταναστών, ο ρυθµός µετανάστευσης και οι θέσεις εργασίες. Οι διάφοροι παράγοντες χαρακτηρίζονται ως αιτιώδεις (ανεξάρτητοι) ή επηρεαζόµενοι (εξαρτηµένοι) ανάλογα µε την επίδρασή τους. Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, το εργατικό δυναµικό του Μεξικού είναι επηρεαζόµενος παράγοντας, ενώ ο πληθυσµός του Μεξικού αποτελεί τον αιτιώδη παράγοντα, αφού κάθε µεταβολή του πληθυσµού στο Μεξικό προκαλεί ανάλογη µεταβολή στο εργατικό δυναµικό του Μεξικού (τα διαθέσιµα εργατικά χέρια).

4 236 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Μετά τη δηµιουργία ενός δυναµικού µοντέλου, ο χρήστης µπορεί να ενεργοποιήσει το µοντέλο για να αναπαρασταθούν οι δυναµικές σχέσεις µεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται µε τις οντότητες του µοντέλου. Με την ενεργοποίηση του µοντέλου, ένας χρονοµετρητής, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, αρχίζει να µετρά χρονικά βήµατα που καθορίζονται αυθαίρετα και τα οποία µπορεί να αντιπροσωπεύουν λεπτά, ώρες, εβδοµάδες ή άλλο χρονικό διάστηµα που ο χρήστης µπορεί να υποθέσει ή να επιλέξει. Ο χρήστης µπορεί επίσης να διερευνήσει το µοντέλο χρησιµοποιώντας γραφικά εργαλεία που είναι ενσωµατωµένα σε αυτό. Για παράδειγµα, ένα τέτοιο εργαλείο, όπως δείχνει το Σχήµα 3, απεικονίζει την τρέχουσα τιµή ενός παράγοντα στο τρέχον χρονικό διάστηµα. Αν ένας παράγοντας θεωρηθεί ανεξάρτητος, τότε η τιµή του µπορεί να ρυθµιστεί κατά τη διαδικασία που το µοντέλο είναι ενεργοποιηµένο. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης µπορεί να διερευνήσει το µοντέλο κατά το χρονικό διάστηµα της ενεργοποίησής του, και να παρατηρήσει τις δυναµικές µεταβολές που πραγµατοποιούνται. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3, υπάρχει ακόµα ένα γραφικό εργαλείο, η γραφική αναπαράσταση, που απεικονίζει σε ευθεία γραµµή τη σχέση µεταξύ δύο παραγόντων, όπως µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου που αποτελείται από µία συγκεκριµένη σειρά χρονικών βηµάτων. Σχήµα 1. Μοντέλο Αναπαράστασης υναµικών Σχέσεων Μετανάστευσης Σχήµα 2. Καθορισµός Σχέσεων µεταξύ ύο Παραγόντων

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 237 Σχήµα 3. Εφαρµογή του Μοντέλου Το λογισµικό Model-It υποστηρίζει σχέσεις οι οποίες µοντελοποιούν άµεσα αποτελέσµατα (Jackson, Stratford, Krajcik, Soloway, 1996). Οι σχέσεις αυτές αποδίδουν την άµεση µεταβολή στην τιµή του επηρεαζόµενου παράγοντα εξαιτίας της µεταβολής του αιτιώδους παράγοντα ανεξάρτητα από ό,τι µεσολάβησε προηγουµένως. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, το λογισµικό Model-It υποστηρίζει επίσης µια ποιοτική ή λεκτική περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των παραγόντων, αφού οι µεταβολές στις σχέσεις αυτές µπορούν να αποδοθούν ή να περιγραφούν µε τη µορφή δύο σχέσεων (π.χ., αύξησης ή µείωσης) και ποιοτικό προσδιορισµό των µεταβολών αύξησης ή µείωσης (π.χ., περίπου η ίδια, αρκετή, λίγη, σταδιακά αυξανόµενη ή σταδιακά ελαττωνόµενη). Το Ερευνητικό Έργο Οι συµµετέχοντες έπρεπε να διερευνήσουν ατοµικά το µοντέλο του Σχήµατος 1 για την επίλυση ενός προβλήµατος που αφορούσε την υιοθέτηση της καλύτερης δυνατής πολιτικής για το πρόβληµα µετανάστευσης στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ. Για την επίλυση του προβλήµατος, οι φοιτητές έπρεπε αρχικά να κατανοήσουν τη δοµή του µοντέλου, δηλαδή τις οντότητες, τους σχετικούς παράγοντες και τις σχέσεις τους. Στη συνέχεια, οι φοιτητές έπρεπε να διατυπώσουν υποθέσεις, να τις ελέγξουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατά τους και να αποφασίσουν για την καλύτερη λύση στο πρόβληµα που τους δόθηκε. Το µοντέλο στο Σχήµα 1 παρουσίαζε την κατάσταση στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ σε σχέση µε τη µετανάστευση κατοίκων του Μεξικού στις ΗΠΑ εξαιτίας της µεγάλης διαφοράς στα ποσοστά ανεργίας µεταξύ των δύο χωρών και των ευκαιριών απασχόλησης στις ΗΠΑ. Παρουσίαζε επίσης σχέσεις αιτίας και αποτελέσµατος µεταξύ διαφόρων παραγόντων που επηρέαζαν τα ποσοστά ανεργίας στις δύο χώρες, όπως ο πληθυσµός, το εργατικό δυναµικό, το ποσοστό ανεργίας και την εξαγωγή ευκαιριών απασχόλησης µε εγκατάσταση βιοµηχανιών, για παράδειγµα, από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Το µοντέλο αναπαριστούσε πώς η αύξηση του πληθυσµού του Μεξικού µπορούσε να αυξήσει το εργατικό δυναµικό και εποµένως και το ποσοστό ανεργίας στο Μεξικό. Το µοντέλο έδειχνε επίσης πώς η αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο Μεξικό µπορούσε να αυξήσει τη ροή µεταναστών από το Μεξικό στις ΗΠΑ για αναζήτηση εργασίας και πώς η αυξηµένη ροή µεταναστών από το Μεξικό στις ΗΠΑ µπορούσε να αυξήσει τελικά το ποσοστό ανεργίας στη χώρα υποδοχής των µεταναστών δηλαδή στις ΗΠΑ.

6 238 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στους φοιτητές δόθηκαν τέσσερις διαφορετικές προτάσεις πολιτικής τις οποίες έπρεπε να διερευνήσουν µε το µοντέλο του Σχήµατος 1 που έγινε µε το λογισµικό Model-It και να προτείνουν και να αιτιολογήσουν την υιοθέτηση της καλύτερης από αυτές. Οι προτάσεις πολιτικής που δόθηκαν στους φοιτητές ήταν (α) η πολιτική Ανοικτών Συνόρων, (β) η πολιτική Κλειστών Συνόρων, (γ) Η πολιτική Ευκαιριών Απασχόλησης και (δ) η πολιτική Μετανάστευσης. Η πολιτική Ανοικτών Συνόρων θα επέτρεπε τη διακίνηση κατοίκων του Μεξικού στις ΗΠΑ αλλά και την εγκατάσταση βιοµηχανιών ή άλλων µονάδων απασχόλησης εργατικού δυναµικού από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Η πολιτική Κλειστών Συνόρων θα απαγόρευε τόσο τη διακίνηση εργατικού δυναµικού από το Μεξικό στις ΗΠΑ όσο και την εγκατάσταση βιοµηχανιών ή άλλων ευκαιριών απασχόλησης από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Η πολιτική Ευκαιριών Απασχόλησης θα υιοθετούσε αντικίνητρα για την αποφυγή εγκατάστασης βιοµηχανιών ή άλλων ευκαιριών απασχόλησης από τις ΗΠΑ στο Μεξικό. Η πολιτική αυτή θα επέβαλλε επίσης εµπορικές κυρώσεις, ώστε προϊόντα µε προέλευση το Μεξικό να έχουν υψηλότερους δασµούς και εποµένως τιµές στην αγορά των ΗΠΑ. Η πολιτική Μετανάστευσης δε θα επέτρεπε τη διακίνηση Μεξικανών προς τις ΗΠΑ αλλά δε θα υιοθετούσε µέτρα καταστολής για όσες βιοµηχανίες ή επιχειρήσεις αποφάσιζαν να εγκατασταθούν στο Μεξικό. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να διαµορφώσουν υποθέσεις µε βάση τις τέσσερις πολιτικές που τους δόθηκαν και να τις αξιολογήσουν αξιοποιώντας το µοντέλο του Σχήµατος 1 στο λογισµικό Model-It. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής τους έπρεπε να προτείνουν την υιοθέτηση της καλύτερης δυνατής πολιτικής για τη ρύθµιση του προβλήµατος που επικρατούσε στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ. ιδακτικά Υλικά Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δύο µορφές διδακτικών υλικών. Και στις δύο περιπτώσεις δόθηκαν οδηγίες στους φοιτητές να αναλάβουν υποθετικά το ρόλο ενός λειτουργού µετανάστευσης ο οποίος είχε την ευθύνη να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβληµα µετανάστευσης από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Τα διδακτικά υλικά εξηγούσαν ότι µια ερευνητική οµάδα προετοίµασε το µοντέλο του Σχήµατος 1, για να υποβοηθήσει το λειτουργό µετανάστευσης να κατανοήσει τις δυναµικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων παραγόντων που υπεισέρχονται στο πρόβληµα µετανάστευσης από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Και στις δύο µορφές υλικών υπήρχε το Σχήµα 1 και ακολουθούσε περιγραφή και οδηγίες για το άνοιγµα και τη λειτουργία του µοντέλου στο λογισµικό Model-It. Υπήρχε επίσης αναλυτική περιγραφή των τεσσάρων διαφορετικών προτάσεων πολιτικής για θέµατα µετανάστευσης και ζητήθηκε από τους φοιτητές να διερευνήσουν το µοντέλο στο λογισµικό Model-It, να αξιολογήσουν τα αποτελέσµατα διαφόρων υποθέσεων µε την αξιοποίηση του µοντέλου και να διατυπώσουν γραπτή εισήγηση για την υιοθέτηση της καλύτερης πολιτικής, από τις τέσσερις εισηγήσεις, για τη ρύθµιση του προβλήµατος µετανάστευσης από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Στη µία µορφή των διδακτικών υλικών, υπήρχε µόνο λεκτική περιγραφή (ΛΠ) του µοντέλου του Σχήµατος 1. Η λεκτική περιγραφή εξηγούσε όλες τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος στο µοντέλο. Περιέγραφε συγκεκριµένα γιατί η αύξηση του πληθυσµού στο Μεξικό θα επηρέαζε το εργατικό δυναµικό και το ποσοστό ανεργίας στο Μεξικό, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η ροή µεταναστών από τη χώρα αυτή στις ΗΠΑ. Εξηγούσε επίσης ότι µε την αύξηση της ροής µεταναστών θα αυξανόταν σταδιακά ο πληθυσµός, το εργατικό δυναµικό και το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ. Κάθε αύξηση ασφαλώς των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του ποσοστού ανεργίας, ενώ η µετακίνηση βιοµηχανιών ή άλλων µονάδων απασχόλησης από τις ΗΠΑ στο Μεξικό θα µείωνε το ποσοστό ανεργίας στο Μεξικό, αλλά θα προκαλούσε αύξηση του ποσοστού ανέργων στις ΗΠΑ. Στην άλλη µορφή των διδακτικών υλικών, το µοντέλο του Σχήµατος 1 διαχωρίστηκε σε τέσσερα µικρότερα διαγράµµατα της ίδιας µορφής. Το κάθε διάγραµµα παρουσιαζόταν στους φοιτητές

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 239 συνοδευόµενο και µε µια λεκτική περιγραφή που εξηγούσε τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος που έδειχνε το διάγραµµα. Για παράδειγµα, ένα από τα επιµέρους διαγράµµατα έδειχνε τις σχέσεις µεταξύ του πληθυσµού, του εργατικού δυναµικού και του ποσοστού ανεργίας στο Μεξικό, αλλά και τη ροή εργατικού δυναµικού (µετανάστευσης) στις ΗΠΑ. Υπήρχε όµως µαζί µε το διάγραµµα (εικονική περιγραφή) και λεκτική περιγραφή των σχέσεων που απεικόνιζε το διάγραµµα. Εποµένως, οι δύο µορφές διδακτικών υλικών διέφεραν µόνο ως προς τον τρόπο εξήγησης του µοντέλου του Σχήµατος 1. Στη δεύτερη περίπτωση, το µοντέλο παρουσιάστηκε σταδιακά µε την παρουσίαση τεσσάρων επιµέρους διαγραµµάτων (εικονικών αναπαραστάσεων) τα οποία όµως συνοδεύονταν και µε αντίστοιχες λεκτικές εκτός από τις εικονικές περιγραφές (ΛΕΠ), ενώ, στην πρώτη περίπτωση, το µοντέλο του Σχήµατος 1 συνοδευόταν µόνο µε λεκτική περιγραφή (ΛΠ). Οι συγκεκριµένες περιγραφές στις δύο µορφές διδακτικών υλικών θεωρήθηκαν ως αναπαραστάσεις "ισοδύναµης πληροφόρησης," αφού οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που µπορούσαν να εξαχθούν από το µοντέλο του Σχήµατος 1 και τη λεκτική του περιγραφή, µπορούσαν επίσης να εξαχθούν και από τα τέσσερα διαγράµµατα και τη συνοδευτική λεκτική περιγραφή τους. " ύο αναπαραστάσεις θεωρούνται (για ένα συγκεκριµένο έργο) ισοδύναµης πληροφόρησης, µόνο αν και από τις δύο µπορούν να εξαχθούν οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που σχετίζονται µε την επίλυση του συγκεκριµένου έργου" (Schnotz, 2002, σελ. 104). Οι αναπαραστάσεις αυτές θεωρήθηκαν επίσης "υπολογιστικά ισοδύναµες," αφού κάθε πληροφορία σχετική µε το συγκεκριµένο πρόβληµα µπορούσε να ανακληθεί ή να υπολογιστεί εύκολα τόσο µε τις λεκτικές όσο και µε τις εικονικές αναπαραστάσεις που χρησιµοποιήθηκαν (Larkin & Simon, 1987). Οι λεκτικές περιγραφές και οι εικόνες (σχήµατα) αποτελούν εξωτερικές αναπαραστάσεις και η συµβολή τους στη µάθηση εστιάζεται στη δυνατότητα που προσφέρουν για την οικοδόµηση νοητικών (εσωτερικών) αναπαραστάσεων του περιεχοµένου που αναπαρίσταται λεκτικά ή εικονικά. Ερευνητικές ιαδικασίες Όλοι οι φοιτητές απάντησαν το ΚΣ σε χρόνο 24 λεπτών και µε βάση τις επιδόσεις τους κατηγοριοποιήθηκαν σε άτοµα µε ΓΤΕΠ, ΓΤΜ και ΓΤΑΠ. Στη συνέχεια επιλέγηκε ένα δείγµα από 71 φοιτητές (23 ΓΤΑΠ, 24 ΓΤΜ και 24 ΓΤΕΠ), ενώ στο τελικό δείγµα της έρευνας δε συµµετείχαν 6 από τους 71 φοιτητές, δύο φοιτητές από κάθε γνωστικό τύπο, που χρησιµοποιήθηκαν για πιλοτική µελέτη και διαφοροποίηση των υλικών και των διαδικασιών της έρευνας. Για τη συλλογή των δεδοµένων για την κυρίως έρευνα, οι ερευνητές παρουσίαζαν αρχικά το λογισµικό Model-It και εξηγούσαν τη διαδικασία αξιοποίησής του χρησιµοποιώντας ένα διαφορετικό µοντέλο το οποίο ήταν επίσης κατασκευασµένο µε το λογισµικό Model-It. ινόταν στη συνέχεια η αντίστοιχη µορφή διδακτικών υλικών (ΛΠ ή ΛΕΠ) σε κάθε φοιτητή και οδηγίες που του ζητούσαν να χρησιµοποιήσει τα υλικά αυτά και το µοντέλο στο λογισµικό Model- It, για να διερευνήσει τις δυναµικές σχέσεις του µοντέλου και να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα των 4 προτάσεων πολιτικής και να προτείνει την καλύτερη δυνατή πολιτική για επίλυση του προβλήµατος µετανάστευσης στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ. Οι φοιτητές έπρεπε να διερευνήσουν το πρόβληµα και να υιοθετήσουν συγκεκριµένη εισήγηση χρησιµοποιώντας µόνο τα διδακτικά υλικά που τους δόθηκαν και το µοντέλο που κατασκευάστηκε µε το λογισµικό Model-It. Κάθε 15 λεπτά, οι ερευνητές υπενθύµιζαν τους φοιτητές να σηµειώνουν στην τελευταία σελίδα των υλικών που τους δόθηκαν την αντίστοιχη χρονική στιγµή και το είδος της δραστηριότητας την οποία εκτελούσαν. Οι δραστηριότητες αφορούσαν τη µελέτη των διδακτικών υλικών για την κατανόηση του µοντέλου ή τη χρήση του µοντέλου στο λογισµικό Model-It για την αξιολόγηση των 4 προτάσεων πολιτικής για θέµατα µετανάστευσης. Με τον τρόπο αυτό ήταν εποµένως δυνατό να συλλέγονται δεδοµένα για την κατανοµή του χρόνου των φοιτητών στις δύο

8 240 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών δραστηριότητες και το συνολικό χρόνο που χρησιµοποίησαν για την επίλυση του προβλήµατος που τους δόθηκε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χρόνος Επίλυσης του Προβλήµατος Αρχικά, έγινε πολλαπλή ανάλυση διακύµανσης 3 (ΓΤΕΠ, ΓΤΜ, ΓΤΑΠ) x 2 (ΛΠ, ΛΕΠ) µε εξαρτηµένες µεταβλητές το συνολικό χρόνο επίλυσης του προβλήµατος, το χρόνο µελέτης των διδακτικών υλικών και το χρόνο χρήσης του µοντέλου στο λογισµικό Model-It για την επίλυση του προβλήµατος που τους δόθηκε. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι φοιτητές ολοκλήρωσαν την επίλυση του προβλήµατος που τους δόθηκε σε χρόνο µικρότερο από τον προγραµµατισµένο χρόνο των δύο ωρών και ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ατόµων µε ΓΤΕΠ, ΓΤΜ ή ΓΤΑΠ, αλλά ούτε και µεταξύ των ατόµων που χρησιµοποίησαν τις δύο µορφές διδακτικών υλικών (ΛΠ ή ΛΕΠ) σε σχέση µε το συνολικό χρόνο, το χρόνο που χρησιµοποίησαν για τη µελέτη των διδακτικών υλικών ή το χρόνο χρήσης του µοντέλου στο λογισµικό Model-It. Επιδόσεις στην Επίλυση του Προβλήµατος Μετανάστευσης Χρησιµοποιώντας τη σταθερή συγκριτική µέθοδο ανάλυσης (Glaser & Strauss, Strauss & Corbin, 1990), αναπτύχθηκε µία ρήτρα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών στην επίλυση του προβλήµατος µετανάστευσης στα σύνορα Μεξικού και ΗΠΑ. Η ρήτρα περιείχε τρία επίπεδα µε σταδιακά καλύτερα χαρακτηριστικά, ώστε η κάθε απάντηση να κατηγοριοποιείται σε ένα µόνο επίπεδο και φαίνεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1 Ρήτρα Καταγραφής της Επίδοσης κατά την Επίλυση του Προβλήµατος Μετανάστευσης 3 α. Η απάντηση στηρίζεται σε ορθή κατανόηση των προσοµοιωµένων αποτελεσµάτων του µοντέλου β. Η απάντηση εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε πολιτικής και συνυπολογίζει τις επιπτώσεις τους γ. Η απάντηση καθοδηγείται από τις µακροπρόθεσµες και όχι µόνο από τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της κάθε πολιτικής. 2 α. Η απάντηση στηρίζεται σε ορθή κατανόηση των προσοµοιωµένων αποτελεσµάτων του µοντέλου β. Η απάντηση δεν εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε πολιτικής και δε συνυπολογίζει τις επιπτώσεις τους γ. Η απάντηση δεν καθοδηγείται από τις µακροπρόθεσµες αλλά µόνο από τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της κάθε πολιτικής. 1 α. Η απάντηση δε στηρίζεται σε ορθή κατανόηση των προσοµοιωµένων αποτελεσµάτων του µοντέλου β. Η απάντηση δεν εξετάζει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε πολιτικής και δε συνυπολογίζει τις επιπτώσεις τους γ. Η απάντηση δεν καθοδηγείται από τις µακροπρόθεσµες αλλά µόνο από τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις της κάθε πολιτικής. Με βάση τη ρήτρα του Πίνακα 1, οι επιδόσεις των φοιτητών µπορούσαν να κυµαίνονται από το 1 (χαµηλή επίδοση) µέχρι το 3 (υψηλή επίδοση). Οι ερευνητές εξήγησαν σε δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές τη διαδικασία αξιολόγησης των απαντήσεων των φοιτητών µε βάση τη ρήτρα του

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 241 Πίνακα 1 και έδωσαν λεπτοµερείς και αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια οι δύο φοιτητές αξιολόγησαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο όλες τις απαντήσεις. Ο συντελεστής συσχέτισης, Pearson r, µεταξύ των δύο αξιολογήσεων ήταν.87. Οι δύο µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι ερευνητές συζήτησαν τις διαφορές που εντοπίστηκαν και, µετά από συζήτηση, κατέληξαν σε οµόφωνη αξιολόγηση των απαντήσεων στις οποίες υπήρχε διαφορά µεταξύ των δύο µεταπτυχιακών φοιτητών. Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι µέσοι όροι των επιδόσεων των φοιτητών κατά την επίλυση του προβλήµατος µετανάστευσης που τους δόθηκε για τις δύο µορφές των διδακτικών υλικών (ΛΠ και ΛΕΠ) και για τις τρεις κατηγορίες γνωστικών τύπων (ΓΤΕΠ, ΓΤΜ και ΓΤΑΠ). Ο µέσος όρος φοιτητών σε κάθε υποκατηγορία φοιτητών ήταν 11. Πίνακας 2 Επιδόσεις των Φοιτητών κατά την Επίλυση του Προβλήµατος Μετανάστευσης (n=65) Κατηγοριοποίηση µε Βάση τις Επιδόσεις στο ΚΣ ΓΤΕΠ ΓΤΜ ΓΤΑΠ Σύνολο Παρέµβαση M [SD] M [SD] M [SD] M [SD] Λεκτική Μορφή 1.45 [.69] 1.45 [.52] 1.55 [.52] 1.48 [.57] Λεκτική και Εικονική Μορφή 1.55 [.69] 1.45 [.52] 2.50 [.71] 1.81 [.78] Σύνολο 1.50 [.67] 1.45 [.51] 2.00 [.77] 1.65 [.69] Στη συνέχεια έγινε ανάλυση διακύµανσης 3 (ΓΤΕΠ, ΓΤΜ, ΓΤΑΠ) x 2 (ΛΠ, ΛΕΠ) µε εξαρτηµένη µεταβλητή την επίδοση των φοιτητών κατά την επίλυση του προβλήµατος µετανάστευσης µε τη χρήση του µοντέλου στο Model-It. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι φοιτητές που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΕΠ είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους φοιτητές που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΠ, F(1, 59) = 5.253, p =. 025, ότι οι επιδόσεις των φοιτητών είχαν άµεση σχέση µε το γνωστικό τους τύπο, F(2, 59) = 5.658, p =. 006, και ότι υπήρχε αλληλεπίδραση µεταξύ της µορφής των διδακτικών υλικών και του γνωστικού τύπου των φοιτητών, F(2, 59) = 3.938, p = Έγιναν στη συνέχεια συγκρίσεις των επιδόσεων των φοιτητών των διαφόρων υποοµάδων ανά ζεύγη. Με τις συγκρίσεις που έγιναν διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των φοιτητών µε ΓΤΕΠ (t =.310, p =.760) και µε ΓΤΜ (t = 0.000, p = 1.00) που χρησιµοποίησαν διαφορετικές µορφές διδακτικών υλικών. ιαπιστώθηκε όµως ότι οι φοιτητές µε ΓΤΑΠ που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΕΠ είχαν στατιστικά υψηλότερες επιδόσεις από φοιτητές µε ΓΤΑΠ που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΠ (t = 3.542, p =.002). Οι φοιτητές µε ΓΤΑΠ που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΕΠ είχαν επίσης υψηλότερες επιδόσεις από φοιτητές µε ΓΤΕΠ (t = 3.135, p =.005) και ΓΤΜ (t = 3.880, p =.001) που χρησιµοποίησαν την ίδια µορφή διδακτικών υλικών, ενώ δεν εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ φοιτητών µε ΓΤΑΠ και ΓΤΕΠ (t =.349, p =.731), µε ΓΤΜ και ΓΤΕΠ (t = 0.000, p = 1.00) ή µε ΓΤΑΠ και ΓΤΜ (t =.408, p =.687) που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΠ µόνο. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η αποτελεσµατικότητα των διδακτικών υλικών (ΛΠ ή ΛΕΠ) εξαρτάται απόλυτα από το ΓΤΑΠ/ΕΠ. εν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο χρόνο ενασχόλησης για τη µελέτη των διδακτικών υλικών ή στο χρόνο χρήσης και µελέτης του µοντέλου για την επίλυση του προβλήµατος µετανάστευσης που δόθηκε είτε µεταξύ των

10 242 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών φοιτητών που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΠ ή ΛΕΠ είτε µεταξύ των φοιτητών µε διαφορετικό γνωστικό τύπο. Οι φοιτητές όµως µε ΓΤΑΠ που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΕΠ είχαν µέση επίδοση υψηλότερη κατά 1.8 τυπικές αποκλίσεις από τη µέση επίδοση των φοιτητών µε τον ίδιο γνωστικό τύπο που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΠ µόνο και 1.38 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερη µέση επίδοση από την αντίστοιχη επίδοση φοιτητών µε ΓΤΕΠ που χρησιµοποίησαν διδακτικά υλικά µε ΛΕΠ. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι ο συνδυασµός διδακτικών υλικών µε ΛΕΠ είχε υποβοηθητικό ρόλο µόνο για φοιτητές µε ΓΤΑΠ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Dalal, K. P., & Kasper, G. M. (1994), The design of joint cognitive systems: effect of cognitive coupling on performance, International Journal of Human-Computer Studies, 40, Dillon, A., & Gabbard, R. (1998), Hypermedia as an educational technology: A review of the quantitative research literature on learner comprehension, control, and style, Review of Educational Research, 68(3), French, J. W., Ekstrom, R. B., & Price, L. A. (1963), Kit of reference tests for cognitive skills, Princeton: Educational Testing Services Jackson, S., Stratford, S., Krajcik, J., & Soloway, E. (1996), Making dynamic modeling accessible to pre-college science students, Interactive Learning Environments, 4, Jonassen, D. H., & Grabowski, B. L. (1993), Handbook of Individual Differences, Learning and Instruction, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Jonassen, D. H., & Land, S. M. (2000), Theoretical foundations of learning environments, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Land, S. M., & Hannafin, M. J. (1997), Patterns of understanding with open-ended learning environments: A qualitative study, Educational Technology Research and Development, 45(2), Liu, M., & Reed, W. M. (1994), The relationship between the learning strategies and learning styles in a hypermedia environment, Computers in Human Behavior, 10(4), Lyons-Lawrence, C. L. (1994), Effect of learning style on performance in using computer-based instruction in office systems, The Delta Pi Epsilon Journal, XXXVI(3), Metcalf, J. S., Krajcik, J., & Soloway, E. (2000), Model-It: A design Retrospective, In M. J. Jacobson & R. B. Kozma (Eds.), Innovations in science and mathematics education, (pp ), Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Reiff, J. (1996), At-risk middle level students or field dependent learners, Clearing House, 69(4), Rogoff, B. (1990), Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context, New York, NY: Oxford University Press Schnotz, W. (2002), Towards an integrated view of learning from text and visual displays, Educational Psychology Review, 14(1), Stratford, S. J., Krajcik, J., & Soloway, E. (1998), Secondary students dynamic modeling processes: Analyzing, reasoning about, synthesizing, and testing models of stream ecosystems, Journal of Science Education and Technology, 7(3), Witkin, H., Oltman, P., Raskin, E., & Karp, S. (1971), A Manual for the Embedded Figures Test, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ

Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ Σχεδιαςμόσ & Εκπόνηςη Εκπαιδευτικήσ Έρευνασ Μάθημα 7 ο : Ποιοτική & Ποςοτική Έρευνα Νίκη Σιςςαμπέρη-Δημήτρησ Κολιόπουλοσ Σχολή Ανθρωπιςτικών & Κοινωνικών Επιςτημών Τμήμα Επιςτημών τησ Εκπαίδευςησ & τησ

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD

Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Διερεύνηση των Εκτιμήσεων Εκπαιδευόμενων για την Πλοήγηση σε Εκπ αιδευτικό Υλικό Σχεδιασμένο με Βάση το Γνωστικό Στυλ FΙ/FD Μ. Τζελέπη 1, Κ. Παπανικολάου 2, Φ. Παρασκευά 3 1 MΠΣ ΔΙΜΕΝΤΕ, ΕΚΠΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ tzelepimaria@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Αντιπρόεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Τι είναι γνώση; Για τη γνώση δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνημένος ορισμός. Κατά έναν ορισμό είναι η θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου

AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου AES-CS: Προσαρμοστικό Σύστημα Υπερμέσων με Βάση το Γνωστικό Στυλ του Εκπαιδευόμενου Ευάγγελος Τριανταφύλλου, Σταύρος Δημητριάδης, Ανδρέας Πομπόρτσης Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αξιολόγηση ιδακτικών Βιβλίων Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρόεδρος Τµήµατος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 1 Τέσσερις οι Λειτουργίες των ιδακτικών Βιβλίων: α. Γνωστική: Οικοδόµηση εννοιολογικής, δηλωτικής και διαδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ε.1 Μοντέλα μάθησης. Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης

Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ε.1 Μοντέλα μάθησης. Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης Ε Μέρος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1 Μοντέλα μάθησης Ε.1.1 Το μοντέλο μετάδοσης της γνώσης Στο μοντέλο μετάδοσης της γνώσης, η μάθηση είναι ευθύνη του εκπαιδευτικού. Η διαδικασία της μάθησης νοείται ως μια πορεία μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων. Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων. Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ανάλυση Ποιότικών Δεδομένων Καθηγητής Α. Καρασαββόγλου Επίκουρος Καθηγητής Π. Δελιάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιοτική ανάλυση Η μη αριθμητική εξέταση και ερμηνεία παρατηρήσεων που σκοπό έχει να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7: Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών O7-A1: Αναπτύσσοντας εργαλεία για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Prepared by University Paderborn 30/11/2015 Project name: Project acronym: Project number:

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο

Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ερευνητική Εργασία Μέρος 3 ο Ασημίνα Κοντογεωργίου Λάρισα, Νοέμβριος 2011 Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης των Νέων Γνώσεων Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων

Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Ανεξάρτητων Δειγμάτων 1 Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης Παραμετρικό στατιστικό κριτήριο για τη μελέτη της επίδρασης μιας ανεξάρτητης μεταβλητής στην εξαρτημένη Λογική

Διαβάστε περισσότερα

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης

2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Από τη θεωρία στην πράξη: Ο ΥΣΣΕΑΣ 2000-2004 2. Το πρόγραµµα Ο ΥΣΣΕΑΣ: Μεθοδολογία αξιολόγησης Η εκπόνηση µεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie Κεφάλαιο 12 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 12-1 Σύνοψη κεφαλαίου Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης Επεξεργασία ποιοτικών δεδομένων Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών).

Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Σενάριο 1. Σκιτσάροντας µε Παραλληλόγραµµα Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία (και σχέσεις µεταξύ γενικευµένων αριθµών). Θέµα: Η διερεύνηση µερικών βασικών ιδιοτήτων των παραλληλογράµµων από τους µαθητές µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας

Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας ιδακτική της Πληροφορικής Νοέµβριος 2005 Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Ο Εννοιολογικός Χάρτης ως Εργαλείο ιδασκαλίας Γρηγοριάδου, Μ., Γουλή, Ε., Γόγουλου Α. 1 Εισαγωγή Ο εννοιολογικός χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650. Υποχρεωτικό. Μεταπτυχιακό (2 ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MUS 650 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου

Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Σχολιασµός της Συνεδρίας «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» Αγορίτσα Γόγουλου Ο προγραµµατισµός είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον γνωστικό αντικείµενο, στο οποίο όµως οι µαθητές αντιµετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεσσαλονίκη 17-12-2006 Αγαπητοί φοιτητές & φοιτήτριες, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόµενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 εκεµβρίου µε παρόντες τους 23 από τους 32+2 φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software)

11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software) 11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software) Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή για τον τρόπο εισαγωγής των δεδοµένων της έρευνας σε ειδικό στατιστικό λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Προσομοίωση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών Θερμότητας συμβατικής και νέας τεχνολογίας» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΕΟΔΩΡΟΥ Η παρούσα διδακτορική διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Εκπαιδευτική Τεχνολογία Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστηµάτων Προσαρµοστικών Υπερµέσων Βασισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Α. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους 2 Ο ΓΕΛ ΣΥΚΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός ΠΕ 12 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2 Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2... είναι ένα εκπαιδευτικό θέμα ή ζήτημα που ένας ερευνητής παρουσιάζει και αιτιολογεί σε μία έρευνητική μελέτη θέμα πρόβλημα σκοπός - ερωτήματα Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα