ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ B ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΥΡΩ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ B ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ με νέα Οχήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138Α/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,65 ευρώ ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ B ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΥΡΩ ΟΜΑΔΑ Β : Προμήθεια δύο (2) φορτωτών - εκσκαφέων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1) Τεχνική Έκθεση 2) Τεχνικές Προδιαγραφές 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4) Κριτήρια αξιολόγησης

2 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Δύο (2) φορτωτές - εκσκαφείς». ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138 Α / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε και αφορά την προμήθεια : «Δύο καινούργιων αυτοκινούμενων χωματουργικών μηχανημάτων Εκσκαφέων Φορτωτών ίσης διαμέτρου τροχών (ισότροχοι)», για το τμήμα καθαριότητας του Δήμου, μετά από σχετική πρόταση του. Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια Δύο καινούργιων αυτοκινούμενων ισότροχων χωματουργικών μηχανημάτων Εκσκαφέων - Φορτωτών. Η παραπάνω προμήθεια κρίνεται αναγκαία για την καλή και ομαλή λειτουργία του τμήματος Οδοποιίας του Δήμου, για την γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου, το οποίο πρέπει να αντεπεξέλθει στην αλματώδη αύξηση των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπίσει. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,00 ευρώ με το Φ. Π. Α. 23 %. Στην τελική τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών πινακίδων Μ.Ε., στο όνομα του Δήμου. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ειδικότερα σύμφωνα με την Υ.Α /1993 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ τ.β 185/93): «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ.α 64/07): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». Ο Συντάξας Ελέγχθηκε:.../.../2013 Ο προϊστάμενος του τμήματος Θεωρήθηκε:.../.../2013 Ο Διευθυντής του τμήματος ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Δ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β

3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Δύο (2) φορτωτές - εκσκαφείς». ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138 Α / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ 2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο προς προμήθεια εκσκαφέας-φορτωτής θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρος ισότροχος και θα έχει μόνιμα τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος. Θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία τόσο στην χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να κυκλοφορεί ήδη σε ικανό αριθμό στη χώρα μας. Ο προμηθευτής θα αναλάβει με έξοδά του την επίδειξη του μηχανήματος στην επιτροπή αξιολογήσεως των προσφορών σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας (όρος απαράβατος). Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, εκτός όσων αναφέρονται ως "Απαράβατοι Όροι". Οι λοιπές αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα, υπέρ ή μείον του 100%. Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. Όπου αναφέρονται οι λέξεις «τουλάχιστον», «οπωσδήποτε» ή «απαραιτήτως» συνεπάγεται ότι αναφέρονται σε ελάχιστη απαίτηση, άρα και όρο απαράβατο. 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Πετρελαιοκινητήρας, 4-κύλινδρος, σύγχρονης τεχνολογίας (κατά προτίμηση με κοινό αυλό common rail), υδρόψυκτος, υπερτροφοδοτούμενος, μέγιστης ιπποδυνάμεως τουλάχιστον 80kW κατά ISO και ροπής στρέψεως περίπου 450 Nm. Ο κινητήρας θα ικανοποιεί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 97/68/EC για εκπομπή καυσαερίων Tier3Β ή μεταγενέστερες. Θα προτιμηθούν και βαθμολογηθούν θετικά κινητήρες οι οποίοι κατασκευάζονται από τον ίδιο κατασκευαστή του ίδιου του μηχανήματος ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα και η μέγιστη απόδοση του μηχανήματος ως σύνολο. Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα με τις καμπύλες ισχύος, ροπής στρέψεως και κατανάλωσης καυσίμου συναρτήσει των στροφών του (όρος απαράβατος). Τα στοιχεία που δίνει ο προμηθευτής στην τεχνική του προσφορά για την ισχύ, την ροπή και την κατανάλωση του κινητήρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν απόλυτα με τα διαγράμματα αυτά ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως παραπλανητική και αναληθής. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, και θα αξιολογηθούν κατάλληλα, κινητήρες με τη μεγαλύτερη δυνατή ιπποδύναμη και μεγάλη ροπή στρέψεως ενώ ο αριθμός στροφών θα είναι ο χαμηλότερος δυνατός ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του και η αθόρυβη λειτουργία. Θετικά θα αξιολογηθεί η χαμηλότερη μέση κατανάλωση καυσίμων, βάση διαγράμματος κατανάλωσης καυσίμων Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα καθώς και η ύπαρξη συστήματος προθερμάνσεως για ομαλή εκκίνηση σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

4 4 Επιθυμητή είναι επίσης η ύπαρξη αυτόματου συστήματος διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα σε περίπτωση χαμηλής πιέσεως λαδιού (θα προηγείται βέβαια οπτική και ακουστική προειδοποίηση του χειριστή). Η χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θα πρέπει να εξασφαλίζει στο μηχάνημα αυτονομία τουλάχιστον μιας ημέρας εργασίας. 3. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ Η κίνηση θα μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς (διαφορικά και στους δύο άξονες) μέσω ενός υδραυλικού μετατροπέα ροπής στρέψης και κιβωτίου ταχυτήτων το οποίο θα δίνει τουλάχιστον 4 ταχύτητες μπροστά και 2 πίσω. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρως αυτόματο (full powershift), δηλαδή η αλλαγή ταχυτήτων θα γίνεται με ηλεκτρικό τρόπο χωρίς να απαιτείται η αποσύμπλεξη του κινητήρα (απαράβατος όρος). Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης επιλογής της σχέσεως μεταδόσεως της κινήσεως από μικροεπεξεργαστή (microcontroller) ανάλογα με τις συνθήκες πορείας (γκάζι και στροφές του κινητήρα, αντίσταση πορείας κλπ). Στην περίπτωση αυτή ο χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την αυτόματη ή την χειροκίνητη επιλογή ταχύτητας. Μπροστινός άξονας: Η μετάδοση της κίνησης στον εμπρόσθιο άξονα θα μπορεί να συμπλέκεται και αποσυμπλέκεται εν κινήσει με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης (όρος απαράβατος). Ο εμπρόσθιος άξονας θα πρέπει να είναι ταλαντούμενος. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μεγαλύτερη δυνατή γωνία ταλαντώσεως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή επαφή με το έδαφος και κατ επέκταση η καλύτερη πρόσφυση και μέγιστη ευστάθεια. Θα βαθμολογηθεί θετικά εάν υπάρχει αυτόματο σύστημα το οποίο συμπλέκει αυτόματα τη μετάδοση κινήσεως στο εμπρόσθιο διαφορικό όταν ο χειριστής πατάει φρένο ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα πεδήσεως καθώς και σύστημα το οποίο αποσυμπλέκει αυτόματα την μετάδοση από το εμπρόσθιο διαφορικό όταν το όχημα κινείται με 3η ή 4η ταχύτητα ώστε να επιτυγχάνεται οικονομία καυσίμων και περιορισμός της φθοράς των ελαστικών. Οπίσθιος άξονας: Το οπίσθιο διαφορικό θα πρέπει να μπορεί να «μπλοκάρεται» εν κινήσει με σύστημα περιορισμένης ολίσθησης (όρος απαράβατος). Ο οπίσθιος άξονας θα πρέπει να είναι σταθερός. Η ταχύτητα πορείας θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, τουλάχιστον 35 km/hr εμπρόσθια πορεία και τουλάχιστον 25 km/hr οπίσθια πορεία. 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ Υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού στους τροχούς και οπωσδήποτε με χρήση λαδιού από το σασμάν για την αποφυγή χρήσης ξεχωριστού δοχείου υγρού φρένων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη δυνατή επιφάνεια τριβής των φρένων (όρος απαράβατος). Απαραίτητο είναι όπως υπάρχει η δυνατότητα ανεξάρτητης πεδήσεως στους αριστερούς ή δεξιούς τροχούς ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη ακτίνα στροφής ενώ πέδηση και στους τέσσερις τροχούς θα επιτυγχάνεται όταν ο χειριστής πατήσει και τα δύο ενοποιημένα πεντάλ φρένου. Απαραιτήτως θα υπάρχει μηχανικό φρένο σταθμεύσεως. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος (δισκόφρενο) που εφαρμόζει το φρένο σταθμεύσεως θα είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα πεδήσεως λειτουργίας (να δοθεί φωτογραφία). 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν πνευστά ελαστικά, βαρέως βιομηχανικού τύπου με αυλακώσεις (Industrial type). Τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων σε όλους τους τροχούς (απαράβατος όρος) 440/80R-28 και θα εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή εδαφική ανοχή του μηχανήματος (να δοθεί η σχετική απόσταση). 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ Υδροστατικό σύστημα διεύθυνσης το οποίο τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας. Κινητήριοι θα είναι και οι 4 τροχοί του μηχανήματος (4Χ4) (σύστημα τετραδιεύθυνσης), ενώ ο χειριστής θα έχει εκάστοτε τη δυνατότητα να επιλέξει εάν το σύστημα διευθύνσεως θα επενεργεί στους 4 ή μόνο στους 2 τροχούς. Να δοθεί πλήρης περιγραφή του συστήματος διεύθυνσης. Να δοθεί η ακτίνα στροφής στα λάστιχα (με χρήση του συστήματος τετραδιεύθυνσης) και στην άκρη του κάδου.

5 5 7. ΠΛΑΙΣΙΟ Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου (χωματουργικού μηχανήματος) με ενσωματωμένο πλαίσιο ποδαρικών στηρίξεως (να επισυνάπτεται απαραιτήτως σχέδιο του πλαισίου ή φωτογραφία). 8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μια ή δύο υδραυλικές εμβολοφόρες αντλίες μεταβλητής παροχής (variable displacement) με βαλβίδες αισθήσεως φορτίου (όρος απαράβατος). Τα χειριστήρια το συστήματος θα είναι οπωσδήποτε «κλειστού κυκλώματος» (closed circuit), ώστε να είναι δυνατός ο ταυτόχρονος χειρισμός δύο ή και περισσοτέρων διαφορετικών χειριστηρίων ώστε να μπορεί ο χειριστής π.χ. να περιστρέφει και ταυτόχρονα να ανυψώνει την μπούμα του μηχανήματος ή να κατεβάζει την μπούμα και ταυτόχρονα να αναστρέφει τον κάδο, κλπ. Η συνολική παροχή της αντλίας ή των αντλιών του υδραυλικού συστήματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150lt/hr και η μέγιστη πίεση λειτουργίας του συστήματος περίπου 200 bar. Επιθυμητό είναι όπως (όροι απαράβατοι): Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι (ρακόρ) φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring) Υπάρχει κεντρικό σημείο όπου συγκεντρώνονται οι παροχές για τη λήψη μετρήσεων πιέσεων. Οι σωληνώσεις συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω ρακόρ και όχι με συγκόλληση, για ευκολότερη επισκευή. Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας όλων των παρελκόμενων εξαρτημάτων που μπορούν μελλοντικά να συνοδεύουν το μηχάνημα (τρυπάνι, λεπίδα αποχιονισμού, σκούπα, ζεύγος περονών). Στη μπούμα εκσκαφής θα υπάρχει υδραυλική προ-εγκατάσταση για σύνδεση παρελκόμενου εξοπλισμού που απαιτεί υδραυλική παροχή, ενώ η υδραυλική παροχή στη συγκεκριμένη γραμμή δεν θα είναι μικρότερη από 100 lt/hr ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερο εύρος παρελκόμενου εξοπλισμού που μπορεί να συνδεθεί. 9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ένα κάδο πολλαπλών χρήσεων (σπαστός), βαρέως τύπου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,3 m³ και πλάτους περίπου 2,4 m, με νύχια. Το πλάτος του κάδου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του μηχανήματος στα λάστιχα ώστε να αποφεύγεται η φθορά των ελαστικών κατά την χρήση του φορτωτή (φόρτωση ή σπρώξιμο σωρού). Το ύψος του κάτω χείλους του πλήρως ανεστραμμένου κάδου θα πρέπει να είναι περίπου 2,65 m. Το σύστημα φορτώσεως θα είναι εξοπλισμένο με: (α) Υδρομηχανικό σύστημα, το οποίο θα διατηρεί τον κάδο σε οριζόντια θέση κατά την ανύψωση (β) Μηχανισμό ο οποίος μετά την ανατροπή θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο σε θέση εκσκαφής. (γ) (δ) Σύστημα πλεύσεως του κάδου (float). Σύστημα ανάρτησης του κάδου (ride control ή glide ride) ώστε να αποφεύγεται η πτώση χύδην υλικών από τον κάδο κατά την μεταφορά τους. Ο κάδος θα πρέπει να έχει δυνατότητα εκσκαφής περίπου 100 mm. Η δύναμη διεισδύσεως (breakout force) του συστήματος φορτώσεως στο νύχι του κάδου θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή (τουλάχιστον κιλά), ενώ η ανυψωτική του ικανότητα στο μέγιστο ύψος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3500 κιλά. Τα παραπάνω στοιχεία να δηλωθούν παράλληλα με το πλάτος του κάδου φόρτωσης. Οι χρόνοι του κύκλου εργασίας του φορτωτή θα είναι οι κατά το δυνατόν ταχύτεροι. Ο κάδος φόρτωσης θα είναι εξοπλισμένος με νύχια και ζεύγος περονών μήκους 1 m για την μεταφορά παλετών και άλλων υλικών. 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Ο μηχανισμός εκσκαφής θα είναι τηλεσκοπικός, με δυνατότητα πλευρικής μετατοπίσεως, και θα συνοδεύεται από ένα κάδο εκσκαφής πλάτους 60 cm με νύχια. Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει υδραυλικά ή μηχανικά από τη θέση του χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος (2,5 m).

6 6 Η μπούμα θα είναι τηλεσκοπική και θα έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 180 μοίρες και ολισθήσεως δεξιά-αριστερά κατά ένα (1) τουλάχιστον μέτρο. Το σύστημα περιστροφής θα είναι εξοπλισμένο με ειδική βαλβίδα η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα περιστροφής κατά τις 20 περίπου τελευταίες μοίρες ώστε να περιορίζεται η καταπόνηση των διαφόρων εξαρτημάτων. Το βάθος εκσκαφής μετρούμενο κατά SAE θα πρέπει να είναι περίπου 4,5 μέτρα με συμπτυγμένη την μπούμα και περίπου 5,6 μέτρα με αναπτυγμένο το τηλεσκοπικό της μέρος. Η δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι η μέγιστη δυνατή και όχι μικρότερη από 6500 κιλά με τον κάδο 60cm. Θα εκτιμηθεί η γωνία του κάδου εκσκαφής (κλείσιμο-άνοιγμα) η οποία θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή (να δοθεί η σχετική μέτρηση) ώστε να διευκολύνεται η ανατροπή και το άδειασμα του. Η μπούμα του εκσκαφέα θα φέρει στην άκρη της ειδικό μηχανικό ταχυσύνδεσμο για την εύκολη και γρήγορη αλλαγή των εξαρτήσεων, όπως κάδων, σφύρας κλπ. Ο ταχυσύνδεσμος θα πρέπει να είναι συμβατός με πλήθος κάδων και άλλων εξαρτημάτων διαφορετικών κατασκευαστών του εμπορίου και θα συνδέεται με τον κάδο μέσω μεταλλικών πείρων. 11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη υδραυλική εγκατάσταση με ειδικό πρόσθετο χειριστήριο, τοποθετημένη από το ίδιο το εργοστάσιο κατασκευής του, για την άμεση λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας ή άλλων εξαρτημάτων που προσαρμόζονται στη μπούμα εκσκαφής και απαιτούν υδραυλική παροχή (π.χ. τρυπάνι, αρπάγη). Ομοίως η μπούμα φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα φέρει κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση για την τροφοδοσία εξαρτήσεων που απαιτούν υδραυλική παροχή (π.χ. σκούπα, λεπίδα αποχιονισμού). 12. ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως, με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση, η βάση των οποίων θα είναι ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. Θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves) οι οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων. Κατά την πορεία τα πέλματα των πέδιλων μπορούν να γυρίσουν προς την εσωτερική πλευρά. Επιθυμητό είναι όπως τα πέδιλα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του διάκενου (τζόγου) μεταξύ των ποδαρικών και του κελύφους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη γι αυτό η αφαίρεση των ποδαρικών. Να δοθούν σχετικές φωτογραφίες. 13. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ο θάλαμος θα είναι τύπου ασφαλείας ROPS/FOPS, κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής λεπτά χαλύβδινα στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα αλλά ταυτόχρονα και καλή ορατότητα. Ο θάλαμος θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο σχετική σήμανση (ταμπελάκι) για την πιστοποίηση ROPS/FOPS. Θα φέρει δύο πόρτες και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, κάθισμα με ανάρτηση ρυθμιζόμενο καθ ύψος και περιστρεφόμενο κατά 180 μοίρες, σύστημα αερισμού τύπου υπερπιέσεως ώστε να μην επιτρέπεται η εισχώρηση σκόνης στο εσωτερικό της, επίπεδο αντιολισθητικό δάπεδο, ηχομόνωση, υαλοκαθαριστήρες, πυροσβεστήρα, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και ραδιο-cd. Επιθυμητό είναι όπως: Το κάθισμα του χειριστή είναι εξοπλισμένο με βραχίονες στηρίξεως των χεριών του χειριστή (μπρατσάκια). Η κολώνα του τιμονιού είναι ανακλινόμενη (ρυθμιζόμενης κλίσεως) ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στη σωματική διάπλαση του χειριστή. Ο θάλαμος στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο του μηχανήματος μέσω αντικραδασμικής βάσεως (σινε-μπλοκ). Αλεξήλιο στο μπροστινό τζάμι Επιθυμητό είναι η στάθμη θορύβου στο εσωτερικό της καμπίνας να είναι η μικρότερη δυνατή ( να δοθεί μέτρηση θορύβου εντός της καμπίνας σε db(a) ). Ο θάλαμος χειρισμού θα περιλαμβάνει σύστημα κλιματισμού (air condiction) και θέρμανσης ώστε να εξυπηρετείται η εργασία κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες. Για το χειρισμό της μπροστινής μπούμας φόρτωσης θα υπάρχει κατάλληλο χειριστήριο που θα ελέγχει την ανύψωση και καταβίβαση της μπούμας καθώς και την ανατροπή του κάδου φόρτωσης.

7 7 Για το χειρισμό της μπούμας εκσκαφής θα υπάρχουν ξεχωριστά σερβο-υδραυλικά χειριστήρια (τύπου joystick) με εργονομικές χειρολαβές και μαλακές βάσεις στήριξης των χεριών του χειριστή που θα του επιτρέπουν να εκτελεί χειρισμούς με λεπτομέρεια. Επιθυμητό είναι να υπάρχει μπουτόν πάνω στα χειριστήρια με το οποίο ο χειριστής θα επαναφέρει άμεσα τον κινητήρα σε λειτουργία ρελαντί ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση καυσίμου κατά τα διαλείμματα εργασίας. Επί ποινή αποκλεισμού θα υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της λειτουργίας των χειριστηρίων (σταυρωτές ή χιαστές κινήσεις) με τη χρήση ενός απλού μπουτόν, και όχι με αλλαγή μαρκουτσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα χρήσης από χειριστές με διαφορετική εκπαίδευση και πείρα στον τρόπο χρήσης αυτών. 14. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών για όλα τα βασικά συγκροτήματα, δηλαδή: μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως, λαδιού κινητήρα, αμπερόμετρο κλπ. Θα υπάρχουν επίσης βομβητές για χαμηλή πίεση λαδιού κινητήρα, μπούκωμα του φίλτρου υδραυλικού κλπ. 15. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιθυμητό είναι όπως το σύστημα είναι τάσεως 12 V, ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση φθηνών ανταλλακτικών και θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας και πορείας (δύο μπροστά και δύο πίσω) και περιστρεφόμενο φάρο οροφής. Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος, ο οποίος θα αποκόπτει πλήρως την μπαταρία ώστε να μην είναι απαραίτητη η αποσύνδεση των πόλων της σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροκόλληση ή για μακροχρόνια αποθήκευση του μηχανήματος. Η χωρητικότητα της μπαταρίας καθώς και η απόδοση (ένταση ρεύματος) της γεννήτριας (εναλλάκτη) σε Ampere θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. 16. ΒΑΡΗ Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι το μέγιστο δυνατό για μεγαλύτερη στιβαρότητα αλλά και πρόσφυση. Δεν θα γίνονται δεκτά μηχανήματα των οποίων το βάρος (χωρίς τον παρελκόμενο εξοπλισμό) είναι μικρότερο των kg. 17. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: (α) Ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στην Ελληνική (όρος απαράβατος). (β) Ένα (1) εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική. Με την προσφορά να παραδοθούν τα ανωτέρω σε CD/DVD ενώ κατά την παράδοση θα παραδοθούν και εκτυπωμένα. 18. ΕΡΓΑΛΕΙΑ Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως. Να δοθεί σχετική κατάσταση. Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά, το οποίο θα είναι μόνιμα τοποθετημένο σε ευπρόσιτη θέση. 19. ΕΓΓΥΗΣΗ Το μηχάνημα θα καλύπτεται από 12-μηνη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί θετικά. 20. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας στον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος με δικά του έξοδα τόσο κατά την ημερομηνία παράδοσης αλλά και σε δεύτερο χρόνο στις εγκαταστάσεις του με διάρκεια εκπαίδευσης 1 ημέρα. Με το πέρας της ημερήσιας εκπαίδευσης θα παραδοθεί στους εκπροσώπους του δήμου πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.

8 8 21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο προμηθευτής θα πρέπει με την προσφορά του να δίνει στοιχεία σχετικά με την τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας του για την άρτια τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων σε σέρβις και ανταλλακτικά (εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα κατά τόπους συνεργεία να δοθούν διευθύνσεις-, αυτοκίνητα κινητά συνεργεία, αριθμός απασχολούμενων τεχνικών, αποθήκες ανταλλακτικών - να δοθούν διευθύνσεις-, απασχολούμενο προσωπικό και εμβαδόν αποθηκών ανταλλακτικών, υποδομή κλπ). 22. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Με υπεύθυνη δήλωση ο προμηθευτής θα εγγυάται: 1) την υποστήριξη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά και service για 15 χρόνια τουλάχιστον. 2) έκπτωση επί του τρέχοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών 20% για το δήμο. 23. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος όμως σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το μηχάνημα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με το μηχάνημα να παραδώσει και τη σχετική έγκριση τύπου του μηχανήματος (όρος απαράβατος), πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας. Τέλος, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού : Να καταθέσουν αντίγραφο της έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος και ότι άλλο πιστοποιητικό το συνοδεύει για την νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που θα αναγράφονται στα prospectus του κατασκευαστή και στην έγκριση τύπου. Λόγω του μεγάλου κόστους της προμήθειας και για πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο προσφέρων υποχρεούται, είτε να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης μηχάνημα όμοιας κατασκευής το οποίο προκειμένου να πραγματοποιήσει σχετική δοκιμή, είτε να μεταφέρει δυο μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί μηχάνημα έργου όμοιας κατασκευής. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του Εκσκαφέα - Φορτωτή στα Ελληνικά. Yπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο παροχής τεχνικής υποστήριξης του πλαισίου και της υπερκατασκευής στον νομό Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται ότι στην τελική τιμή προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών πινακίδων (τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας έτους παράδοσης των Εκσκαφέων - Φορτωτών κ.λ.π.), στο όνομα του Δήμου Παύλου Μελά. Οι εκσκαφείς - φορτωτές θα παραδοθούν με τις νόμιμες κρατικές πινακίδες. Ο Συντάξας Ελέγχθηκε:.../.../2013 Ο προϊστάμενος του τμήματος Θεωρήθηκε:.../.../2013 Ο Διευθυντής του τμήματος ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Δ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β

9 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Δύο (2) φορτωτές - εκσκαφείς». ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138 Α / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ 3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. Ενδεικτική ΣΥΝΟΛΟ Τιμή Μονάδας 1. Φορτωτής-εκσκαφέας (έτοιμο για κίνηση, με κρατικές πινακίδες ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% ,00 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης νόμιμων κρατικών πινακίδων στο όνομα του Δήμου Παύλου Μελά (τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας έτους προμήθειας του οχήματος κ.λ.π), όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς επίσης και τα έξοδα δημοσίευσης. Ο Συντάξας Ελέγχθηκε:.../.../2013 Ο προϊστάμενος του τμήματος Θεωρήθηκε:.../.../2013 Ο Διευθυντής του τμήματος ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Δ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β

10 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Δύο (2) φορτωτές - εκσκαφείς». ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138 Α / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ 4) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται σε δύο ομάδες κριτηρίων: - Ομάδα Α : Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα τοις εκατό (70%). - Ομάδα Β : Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%). Για κάθε προσφορά η Επιτροπή Διαγωνισμού βαθμολογεί τα επιμέρους κριτήρια κάθε ομάδας αυτόνομα, λαμβάνοντας υπόψιν τους παρακάτω πίνακες με την περιγραφή και την ελάχιστη και μέγιστη βαθμολογία των κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου πρέπει να είναι οπωσδήποτε εντός των ορίων από την ελάχιστη μέχρι την μέγιστη αντίστοιχη βαθμολογία. Έτσι προκύπτει ότι το σύνολο της βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων είναι οπωσδήποτε 50,00 για τις προσφορές που καλύπτουν ακριβώς (κατ ελάχιστον) τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ το μέγιστο του συνόλου της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει μια προσφορά είναι 60,00 στην περίπτωση που υπερκαλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, δεν αξιολογούνται καθόλου, αλλά αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, χωρισμένα σε δύο ομάδες Α και Β, καθώς και η ελάχιστη και η μέγιστη βαθμολογία κάθε κριτηρίου: ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α ( Συντελεστής βαρύτητας 70% ) α/α Περιγραφή κριτηρίου Α i Ελάχιστη Βαθμολογία Μέγιστη Βαθμολογία 1 Ισχύς κινητήρα πάνω από 80kW 5,00 6,00 2 Ροπή στρέψεως κινητήρα πάνω από 500Nm 5,00 6,00 3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης Άξονες 5,00 6,00 4 Σύστημα διεύθυνσης 5,00 6,00 5 Ανυψωτική ικανότητα στο μέγιστο ύψος πάνω από κιλά 2,00 2,40 6 Δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου πάνω από κιλά 2,00 2,40 7 Χωρητικότητα κάδου φόρτωσης περίπου 1,2 m³ και πλάτους περίπου 2,00 2,40 2,4 m, με νύχια 8 Υδραυλικό σύστημα τύπος, ισχύς, παροχή αντλίας 4,00 4,80 9 Υπερκατασκευή: Υλικό και Ποιότητα κατασκευής 10,00 12,00 10 Επίδειξη Γενική εικόνα οχήματος και υπερκατασκευής Πληρότητα 10,00 12,00

11 11 Λειτουργικότητα Αποδοτικότητα Αξιοπιστία Ευκολία χειρισμού Σύνολο βαθμολογίας ομάδας Α 50,00 60,00 ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β ( Συντελεστής βαρύτητας 30% ) α/α Περιγραφή κριτηρίου Β i Ελάχιστη Βαθμολογία Μέγιστη Βαθμολογία 1 Εγγύηση καλής λειτουργίας πάνω από 2 έτη 20,00 24,00 2 Χρόνος παράδοσης 5,00 6,00 3 Τεχνική υποστήριξη (οργάνωση-προσωπικό-εξοπλισμός-εμπειρία συνεργείου, επάρκεια ανταλλακτικών & αναλωσίμων, εντοπιότητα, επίδειξη, τεχνικά φυλλάδια-εγχειρίδια, εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου) 25,00 30,00 Σύνολο βαθμολογίας ομάδας Β 50,00 60,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Γενικός Βαθμός = 0,7 Χ (Βαθμολογία Ομάδας Α ) + 0,3 Χ (Βαθμολογία Ομάδας Β ) Ανοιγμένη Τιμή Προσφοράς = Γενικός Βαθμός / Τιμή Οικονομικής Προσφοράς Ο Συντάξας Ελέγχθηκε:.../.../2013 Ο προϊστάμενος του τμήματος Θεωρήθηκε:.../.../2013 Ο Διευθυντής του τμήματος ΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Δ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος Αρ. μελέτης: 10/2016 Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα περιγράφονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕ ΝΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ με νέα Οχήματα Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 138Α/2-8-2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. προμήθεια μικρου ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. προμήθεια μικρου ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: προμήθεια μικρου ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1]

Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1] Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανίαα Κρήτηατήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια θρυμματιστή κλαδιών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000 CPV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 22/2015 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ VAN ΕΝΝΙΑ ΘΕΣΕΩΝ (8 + 1) 1.1. Ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 1000 kg. 1.2. Το ολικό μήκος του αυτοκινήτου να είναι

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2017 ΚΑ : 20.7131.0010 ΚΑ : 35.6699.0015 ΠΟΣΟ : 6.572,00 ευρώ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KENTΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :57.040,00,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ;

1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; Πώς διανέμεται το καύσιμο στους διάφορους κυλίνδρους ; Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 6 ου κεφαλαίου 1. Από ποια μέρη αποτελείται η περιστροφική αντλία πετρελαίου ; 197 1. τον κινητήριο άξονα ( περιστρέφεται με τις μισές στροφές του στροφάλου για 4-χρονο κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ.: ,00 Φ.Π.Α.24% 4.032,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ & ΛΕΠΙΔΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ.: ,00 Φ.Π.Α.24% 4.032,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα : Διαχείρισης Κίνησης Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 62/2016 Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

T35120SLMP. Tηλεσκοπικά μηχανήματα χειρισμού Προδιαγραφές. Διαστάσεις

T35120SLMP. Tηλεσκοπικά μηχανήματα χειρισμού Προδιαγραφές. Διαστάσεις Διαστάσεις (A) Συνολικό μήκος (με περόνες) 6789.0 mm (B) Συνολικό μήκος (με σύστημα μεταφοράς) 5584.0 mm (C) Συνολικό μήκος (χωρίς παρελκόμενα) 5461.0 mm (D) Συνολικό μήκος (έως τα εμπρός ελαστικά) 3775.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Βόλος, Μάιος 2012 Έργο: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ Eεξοπλισμένου με πρόσθετο εξάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO. More care. Built in.

Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO. More care. Built in. Μικροί φορτωτές Volvo L30B PRO, L35B PRO More care. Built in. Ανεβάζοντας την απόδοση και ευελιξία σε νέα επίπεδα. Οι μικροί φορτωτές Volvo και είναι εξοπλισμένοι με απόδοση για να σας δώσουν υψηλές επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες : Γ. Αιγίδης Τηλέφωνο : 2313-302.973 : Τεχνικών Υπηρεσιών : Μελετών & Έργων Fax : 2313-302.947 Email : ageorge@pavlosmelas.gr Αρ. Mελέτης.: 73/ 2014 Σταυρούπολη 28/03/2014 Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

E08 Εκσκαφέας. ιαστάσεις. http://www.bobcatnet-esa.com/xdoc/xspecs/excavators/loadxml.html?xmlname=excava... Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm Σελίδα 1 από 9 Copyright 2000-2008 Bobcat Europe E08 Εκσκαφέας A4BP 11001 A4BP 99999 28/01/2008 ιαστάσεις Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm (A) Ύψος λεπίδας 220 mm (B) Απόσταση, υπερκατασκευή από γραµµή εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Εκσκαφείς συπαγούς μεγέθους. Σειρά προϊόντων

Εκσκαφείς συπαγούς μεγέθους. Σειρά προϊόντων Εκσκαφείς συπαγούς μεγέθους Σειρά προϊόντων Σκάψτε πιο βαθιά και ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα του Bobcat! n Κορυφαίες λύσεις συμπαγούς μεγέθους Αντιμετωπίστε με ευκολία εργασίες οικοδομής, κατεδάφισης ή

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εξέταση προδικαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ευρώ

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανθρωπιστική Βοήθεια Funded by The European Union Humanitarian Aid Θεσσαλονίκη 27/7/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ VAN - ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΘΕΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ.

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΣΥΛΛΈΚΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗ VTL ΠΛΕΥΡΙΚΌ www.agromelca.com ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 3 Έκδοση VTL

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σε πρέσα. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο 14 /11 / 2012 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα 22-08-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ πρωτ: 18342 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Τμήμα Οικονομικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Περιοχή Βασιλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.180,00 Ευρώ (με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m 1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το προσφερόμενο αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα (όχημα πλαίσιο και υπερκατασκευή)

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ A.M. : 66 / 2017 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2017 ΚΑ 35.7131.0010 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.680,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Ρυμουλκό Όχημα (Τράκτορας) 1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται ότι :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Ρυμουλκό Όχημα (Τράκτορας) 1. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται ότι : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ /ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εξοπλισμού ΣΜΑ ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης» (Υποέργο 3 της πράξης : «Κατασκευή δύο σταθμών μεταφόρτωσης στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου)» κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

επιβατικού αυτοκινήτου και ενός 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Α. : 30.7132.001 Πληροφορίες: Χρήστος Σιδηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L45F ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. Ο μικρός ελαστικοφόρος φορτωτής L45F της Volvo είναι η πρώτη σας επιλογή για πολύπλευρες αποδόσεις. Συνδυάζει υψηλή σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L50F

More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L50F More care. Built in. ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ Volvo L50F ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Ο ελαστικοφόρος φορτωτής L50F κατασκευάστηκε για να ικανοποιήσει τις πιο απαιτητικές εφαρμογές για ασταμάτητη

Διαβάστε περισσότερα

SALES FLASH Ιανουάριος 2013

SALES FLASH Ιανουάριος 2013 SALES FLASH Ιανουάριος 2013 Νέα γενιά φορτωτών Bobcat σειρά 500 Η νέα σειρά 500 φορτωτών της Bobcat συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα των compact ελαστικοφόρων φορτωτών με νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. Κ.Μ. : Π13/2013 ΠΡΟΫΠ : 10.998,66 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 5-4-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑ Α 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι.ΚΟΤΤΟΥ & ΡΑΛΛΗ 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛ : 2132012900 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ενδεικτικές εργασίες επισκευής και συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο ισχυρής κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 1083 / Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών τύπου 4x4

ΜΕΛΕΤΗ 1083 / Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών τύπου 4x4 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΛΕΤΗ 1083 / 2017 CPV 34131000-4: Ημιφορτηγά Προμήθεια δυο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών τύπου 4x4 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24,032.26 ΜΕ ΦΠΑ 24% 29,800.00 K.A. 30/7132.002 AAY

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Μαρία Γκιζελή K. Σφακιαννάκη και Γρηγορίου Ε 50 73135 Τηλ.: 28213-41710 Fax: 28210-73847 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 42924730-5 Συσκευές καθαρισµού µε εκτόξευση νερού υπό πίεση. 14REQ002373488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2014-10-31 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ενός (1) πλυστικού µηχανήµατος υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού που θα καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προς προμήθεια καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο περίπου 12μ ύψους εργασίας και 5,5μ οριζόντιας εργασίας. Θα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή S 416 GT HD

Περιγραφή S 416 GT HD Περιγραφή S 416 GT HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσωτερικό ύψος διαδρόμου Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Κυβισμός

Διαβάστε περισσότερα

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ 20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ Νέα σειρά X5 T4i Πρωτοεμφανιζόμενη το 2012, η σειρά τρακτέρ Χ50 επιστρέφει στην αγορά με την ονομασία Χ5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής που πρόσφατα υιοθέτησε η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 510.450 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΙΕΘΝΗΣ ANOIKΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (και Ταµείο Συνοχής) ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η-Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση : ΙΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπερκατασκευής πλυστικού συστήματος επικαθείμενης στο υπ αρ. ΚΗΟ 5006 όχημα της Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας.

ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπερκατασκευής πλυστικού συστήματος επικαθείμενης στο υπ αρ. ΚΗΟ 5006 όχημα της Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υπερκατασκευής πλυστικού συστήματος επικαθείμενης στο υπ αρ. ΚΗΟ 5006 όχημα της Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας. Κ.Μ. : Π90/2009

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά Porter. euro

Νέα σειρά Porter. euro Νέα σειρά Porter euro 6 euro 6 euro 6 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ* ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΡΟΠΗ* Νέος Κινητήρας Ο νέος κινητήρας MultiTech Euro 6 είναι η τέλεια απάντηση της Piaggio στον τομέα των βενζινοκίνητων οχημάτων επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 12/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/154525 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος.

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. Η ρυμουλκούμενη μονάδα θρυμματισμού BC1000XL είναι νέας, εξελιγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,40

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,40 Αριθ. Τεύχ. Τεχνικών Προδιαγραφών: / 2010 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 14.981,40-1- Αριθ. Τεύχ. Τεχνικών Προδιαγραφών:..

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα