ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά. της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2016) 3211 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την έγκριση και την υπογραφή της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση EL EL

2 Το παρόν έγγραφο αποτελεί εθελοντική συλλογική προσπάθεια και δεν θεσπίζει νέες νομικές δεσμεύσεις. Δεν αντικαθιστά ούτε τροποποιεί τυχόν υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις ή τυχόν υφιστάμενα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τους συμμετέχοντες και/ή τρίτα πρόσωπα. ΠΛΑΙΣΙΟ Τα πρότυπα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την καινοτομία και την πρόοδο εντός της ενιαίας αγοράς, καθώς και για τη λειτουργία αυτής: είναι ουσιώδους σημασίας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης και επιτρέπουν στην Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και στο παγκόσμιο εμπόριο. Τα πρότυπα μπορούν επίσης να συμβάλουν στην κοινωνική ευημερία (π.χ. στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος). Ο κανονισμός (ΕΕ) 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση ορίζει το πλαίσιο για το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά επισημαίνονται τα εξής: «...η διαδικασία τυποποίησης αντιμετωπίζει προκλήσεις που προκύπτουν από τη μεταβαλλόμενη φύση της οικονομίας και την πολυμορφία των επιχειρηματικών μοντέλων, τον διαρκώς ενισχυόμενο ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, και την αυξανόμενη σημασία των υπηρεσιών στις σημερινές παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, στο πλαίσιο των οποίων τα αγαθά και οι υπηρεσίες παρέχονται ολοένα και συχνότερα από κοινού με τη μορφή πακέτου. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, καταρτίζοντας πρότυπα εγκαίρως και με γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, χωρίς αποκλεισμούς και με στόχο την παγίωση της πρωτοκαθεδρίας της Ευρώπης στη διεθνή τυποποίηση. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να στηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ και πρέπει να προσφέρουν αυξημένη ασφάλεια και διαλειτουργικότητα όσον αφορά τις ψηφιακές καινοτομίες. Γενικότερα, αυτό σημαίνει ότι η υφιστάμενη σύμπραξη θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση μεταξύ της Επιτροπής, του σχετικού βιομηχανικού κλάδου, των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και της κοινότητας τυποποίησης εν γένει. Στόχος της κοινής πρωτοβουλίας θα είναι να επιταχυνθεί και να ιεραρχηθεί καλύτερα ο καθορισμός προτύπων σε όλους τους τομείς». Η συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΖΕΣ, της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, στην προαναφερθείσα μακρά και επιτυχή σύμπραξη (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Οι συμμετέχοντες στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη μέλη της ΕΕ τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (ΕΟΤ): η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) οι εθνικοί φορείς τυποποίησης (ΕΦΤ) ο ευρωπαϊκός βιομηχανικός κλάδος ο οποίος εκπροσωπείται επίσης από διάφορες ενώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και κοινωνικοί φορείς, δηλ. φορείς που αντιπροσωπεύουν περιβαλλοντικά συμφέροντα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και καταναλωτές. Η εν λόγω κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση καθορίζει ένα κοινό όραμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση με σκοπό να ληφθούν μέτρα για την καλύτερη ιεράρχηση των EL 1 EL

3 προτεραιοτήτων και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης, καθώς και για να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση των παραδοτέων τυποποίησης. Υποστηρίζει τις σχετικές πτυχές των δέκα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων στόχων πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα τηρεί σαφώς την κατανομή των διαφόρων αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. Αυτή η κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θα επιτρέψει ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη να ενισχύσει τον πρωτεύοντα ρόλο της στο διεθνές περιβάλλον τυποποίησης. Συνεπώς, το παρόν έγγραφο ασχολείται με ολόκληρο το σύστημα τυποποίησης, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς και του θετικού αντίκτυπού του στην ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού κλάδου και των ΜΜΕ και στο σύνολο της κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση συμμερίζονται το όραμα που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο, της 13ης Ιουνίου 2016, και θα στηρίξουν τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας για την ανάπτυξη του καταλόγου δράσεων στο παράρτημα οι οποίες αντανακλούν το εν λόγω όραμα και για την παρακολούθηση του συνόλου της διαδικασίας της κοινής πρωτοβουλίας. Οι συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος σε δράσεις οι οποίες καθορίζονται από τη διευθύνουσα ομάδα θα πράξουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, τις νόμιμες εντολές τους και κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Οι συμμετέχοντες μοιράζονται το ακόλουθο «Όραμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση»: Η ευρωπαϊκή τυποποίηση συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ευημερία παρέχοντας υψηλής ποιότητας πρότυπα και άλλα παραδοτέα στοιχεία. Τα τελευταία έχουν αναπτυχθεί από τη βιομηχανία και άλλους παράγοντες της αγοράς χωρίς αποκλεισμούς και σε εύθετο χρόνο σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και τον κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012. Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται προς ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς και, όπου ενδείκνυται, των δημόσιων συμφερόντων, π.χ. με τη στήριξη της εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών. Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης παρέχει ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων για την Ευρώπη και παγκοσμίως και διευκολύνει την πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά μέσω της υιοθέτησης διεθνών προτύπων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Υποστηρίζει επίσης τις σχετικές πτυχές των δέκα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Το κοινό όραμα για την τυποποίηση βασίζεται στις ακόλουθες αξίες: 1. Βαθύτερη και δικαιότερη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, υποστηριζόμενη από ένα ενιαίο πρότυπο για την πρόσβαση στην αγορά στην Ευρώπη. 2. Τα οφέλη από τις αρχές της νέας προσέγγισης και του νέου νομοθετικού πλαισίου, και από τα πρότυπα που στηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των δημόσιων συμβάσεων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. 3. Τη συμβολή της τυποποίησης στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά, εξασφαλίζοντας ότι η οικονομία της Ευρώπης, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή επανάσταση. 4. Την προαιρετική φύση των προτύπων με γνώμονα την αγορά. EL 2 EL

4 5. Τα πρότυπα που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς, επιτρέποντας την πρόσβαση στις ξένες αγορές και τη δημιουργία επιχειρηματικών συμπράξεων ανά την υφήλιο. 6. Τη δυναμική των προτύπων για την αύξηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευημερίας, μεταξύ άλλων προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και των εργαζομένων. 7. Τη δυνατότητα των προτύπων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και την ικανότητά τους να λαμβάνουν υπόψη δημόσια συμφέροντα. Για να δρομολογηθεί η διαδικασία της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση, οι συμμετέχοντες στην εν λόγω πρωτοβουλία: 1. Αναγνωρίζονται αμοιβαίως ως γνήσιοι στρατηγικοί εταίροι. 2. Αναγνωρίζουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί η δέουσα προσοχή τόσο στις ανάγκες της αγοράς όσο και στους στόχους πολιτικής με βάση την ευρύτερη χρήση προτύπων: α. Καταβάλλοντας προσπάθειες για την ενίσχυση της συμμετοχής των δημόσιων αρχών στην τυποποίηση, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς στους οποίους η τυποποίηση στηρίζει την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, τη νομοθεσία και τις δημόσιες συμβάσεις. β. Βελτιώνοντας τις ανταλλαγές όλων των ενδιαφερόμενων φορέων με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται στις πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις η δέουσα αναφορά στα πρότυπα. γ. Στηρίζοντας περαιτέρω τη συμμετοχικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανάμειξη όλων των ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων ρόλων και εντολών τους, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εθνικής αντιπροσωπείας για τους ενδιαφερομένους. Καλύπτει τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, τη βιομηχανία, τα τέσσερα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012 (καταναλωτές, περιβάλλον, ΜΜΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις), τις δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των αρχών εποπτείας της αγοράς), την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ιδρύματα δοκιμών, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ. σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υποβολής ενστάσεων για τα παραδοτέα τυποποίησης προς στήριξη της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ένωσης (π.χ. από την αρχική φάση των αιτήσεων τυποποίησης έως την ολοκλήρωση του σταδίου επίσημης ένστασης). δ. Εμπλέκοντας περαιτέρω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να ενισχύεται, με τον τρόπο αυτό, η άμεση συμμετοχή με ελάχιστους φραγμούς και να ευνοείται η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε οι απόψεις τους να λαμβάνονται υπόψη. 3. Εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτή συνεργατική διαδικασία μέσω της ίδρυσης μιας «διευθύνουσας ομάδας», ενός άτυπου συμβουλευτικού οργάνου, στο οποίο θα προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων και τη συνέχιση των εργασιών της συντακτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκρίνει άλλες δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να προταθούν. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Η πολιτική τυποποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε πέντε στρατηγικούς στόχους οι οποίοι προσδιορίστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2011 [COM(2011)311τελικό]: έγκαιρος χαρακτήρας / ταχύτητα, ανταγωνιστικότητα, υποστήριξη EL 3 EL

5 για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, συμμετοχικότητα και αντίκτυπος επί της παγκόσμιας αγοράς. Στην εν λόγω ανακοίνωση, οι στόχοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως τομείς στους οποίους τα πρότυπα μπορούν να ενισχύσουν και να επιταχύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας έως το Οι στόχοι αυτοί εξετάστηκαν στην ανεξάρτητη επανεξέταση (2015) στην οποία αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι συστάσεις της έκθεσης Express του Οι συμμετέχοντες στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση, - στο πλαίσιο του νομικού πλαισίου που προβλέπεται από τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή τυποποίηση (ΕΕ) 1025/2012, - αντικατοπτρίζοντας τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, - αναφερόμενοι στο πεδίο εφαρμογής της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, - αναγνωρίζοντας τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις συστάσεις της έκθεσης EXPRESS, - και επισημαίνοντας ότι η ανεξάρτητη επανεξέταση προέβη επίσης σε συστάσεις, θα καταβάλουν προσπάθειες να ακολουθήσουν το όραμα που εκφράζεται στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση με τη συγκρότηση μιας διευθύνουσας ομάδας, η οποία στην ιδανική περίπτωση αποτελείται από τη συντακτική επιτροπή και άλλα μέρη που επιθυμούν να συμβάλουν στην κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση. Η εν λόγω διευθύνουσα ομάδα θα εξετάσει δράσεις, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2019, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διάφορες πτυχές της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση, όπως αυτές διατυπώνονται στη στρατηγική για την ενιαία αγορά του 2015: ιεράρχηση, εκσυγχρονισμός και κατάλληλη ταχύτητα για έγκαιρα πρότυπα. Για να τεθούν σε εφαρμογή η ιεράρχηση, ο εκσυγχρονισμός και η κατάλληλη ταχύτητα για έγκαιρα πρότυπα, προσδιορίστηκαν τρεις θεματικές ομάδες για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης: 1. Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατανόηση ως προς το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, δηλ. αύξηση της σχετικής χρήσης των προτύπων και της συμμετοχής στη διαδικασία σε όλα τα επίπεδα 2. Συντονισμός, συνεργασία, διαφάνεια και συμμετοχικότητα, δηλ. εξασφάλιση, σε εύθετο χρόνο, επαρκών ευρωπαϊκών προτύπων υψηλής ποιότητας και φιλικών προς τον χρήστη. 3. Ανταγωνιστικότητα και διεθνής διάσταση, δηλ. πρότυπα που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στις παγκόσμιες αγορές. Μια πρώτη δέσμη δράσεων, συνοδευόμενων από συγκεκριμένα πιλοτικά έργα, στο πλαίσιο αυτών των τριών θεματικών ομάδων, παρατίθεται στο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου. 1. Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατανόηση ως προς το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 1) Μελέτη για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και πρόσβαση στα πρότυπα των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ 2) Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την τυποποίηση EL 4 EL

6 3) Εκπαιδευτικά προγράμματα στην τυποποίηση / Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την τυποποίηση 4) Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την τυποποίηση, ιδίως σε επίπεδο εθνικών δημόσιων αρχών 5) Πιλοτικό έργο: Ενίσχυση της υποστήριξης που παρέχει η τυποποίηση προς τον κανονισμό για τα προϊόντα δομικών κατασκευών 2. Συντονισμός, συνεργασία, διαφάνεια και συμμετοχικότητα 6) Στρογγυλή τράπεζα για τη συνάφεια των προτύπων με την αγορά («SMARRT») 7) Βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 8) Παράδοση ποιοτικών προτύπων και δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς τους σε εύθετο χρόνο 9) Η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια & η ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 10) Διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο 11) Πιλοτικό έργο: Αυξημένη χρήση των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη συμμόρφωση με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις 3. Ανταγωνιστικότητα και διεθνής διάσταση 12) Ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και χρήσης των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, ώστε αυτά να συμβάλουν στην ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών της Ευρώπης 13) Προώθηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού μοντέλου, υποστηριζόμενου από προαιρετικά πρότυπα, και της στενής σύνδεσής του με τη διεθνή τυποποίηση σε τρίτες χώρες 14) Τυποποίηση για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 15) Πιλοτικό έργο: βελτίωση της εκπροσώπησης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και των κοινωνικών συντελεστών στις διαδικασίες διεθνούς τυποποίησης Οι εν λόγω δράσεις δεν θίγουν άλλα θέματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να συμπεριλάβει στα μελλοντικά ετήσια προγράμματα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση με βάση το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012. Ο πλήρης κατάλογος των δράσεων, τα αντίστοιχα λεπτομερή δελτία περιγραφής τους και οι εμπλεκόμενοι συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν επ ευκαιρία της «παγκόσμιας ημέρας τυποποίησης 2016» (μέσα Οκτωβρίου 2016). Κάθε συμμετέχων/-ουσα δεσμεύεται να υποστηρίξει τις δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του/της, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες δεξιότητές του/της, και η συμβολή του/της σε άλλες δράσεις είναι ευπρόσδεκτη. Σε περίπτωση που προσδιοριστούν πρόσθετες δράσεις πριν από την αναγγελία της παγκόσμιας ημέρας τυποποίησης 2016, ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Η εν λόγω κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θα αρχίσει στις 13 Ιουνίου Αυτή η κοινή πρωτοβουλία για την τυποποίηση θεσπίζεται, καλή τη πίστει, μεταξύ των συμμετεχόντων, με το σκεπτικό ότι αποτελεί δίκαιη και έντιμη εκπροσώπηση των προθέσεών τους. Δεν έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα. Δεν ερμηνεύεται κατά κανέναν τρόπο ως αντικατάσταση ή ερμηνεία του ισχύοντος νομικού πλαισίου. EL 5 EL

7 Η υπογραφή της εν λόγω κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση θα ακολουθηθεί από μια περίοδο παράδοσης διάρκειας 42 μηνών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι συμμετέχοντες θα συνεδριάζουν ετησίως, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αξιολόγηση της προόδου, της εφαρμογής και της λειτουργίας της εν λόγω κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση. Οι συμμετέχοντες θα συναντηθούν στο τέλος της σχετικής περιόδου παράδοσης, ώστε να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση, να συζητήσουν τη συνέχιση της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση και, κατά περίπτωση, να συζητήσουν και να προτείνουν κατάλληλες δράσεις παρακολούθησης. Με βάση τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της κοινής πρωτοβουλίας για την τυποποίηση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις προτεραιότητες τυποποίησης στον τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί απολογισμός της προόδου σχετικά με τα παραδοτέα, καθώς και σχετικά με τα ετήσια προγράμματα εργασιών της Ένωσης. Άμστερνταμ - Κάτω Χώρες, 13 Ιουνίου 2016 Οι συμμετέχοντες, σε σχέση με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους: Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Για (συμμετέχοντες κατ αλφαβητική σειρά): A/B/C/ : EL 6 EL

8 Παράρτημα: Προτάσεις της συντακτικής επιτροπής προς τη διευθύνουσα ομάδα για ένα πρώτο σχέδιο της δέσμης δράσεων, συνοδευόμενο από πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο των τριών θεματικών ομάδων, όπως αυτές αναφέρονται στο κοινό όραμα για την ευρωπαϊκή τυποποίηση Τομέας 1: Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατανόηση ως προς το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης Δράση 1 Μελέτη για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τα οφέλη των προτύπων, καθώς και πρόσβαση στα πρότυπα των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ Αναγνωρίζεται ότι τα πρότυπα διαδραματίζουν καθοριστικό και ενίοτε αφανή ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ρόλου τους στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς και της κοινωνικής ευημερίας. Επίσης, ο αντίκτυπος των προτύπων εντός των επιχειρήσεων και των αλυσίδων εφοδιασμού τους είναι λιγότερο κατανοητός. Το ίδιο ισχύει για τον δημόσιο τομέα, καθώς αυτός δεν έχει πάντοτε πλήρη επίγνωση και ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της χρήσης των προτύπων στις δημόσιες πολιτικές. Η μελέτη πρέπει να διερευνήσει τον αντίκτυπο των προτύπων στην οικονομία και την κοινωνία εν γένει, αξιοποιώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες εθνικές μελέτες, καθώς και τα διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για τη χρηματοδότηση της τυποποίησης. Το Συμβούλιο ζήτησε επίσης τη μελέτη αυτή τον Μάρτιο του 2015 [2-3 Μαρτίου 2015, 6197/15 και 6715/15]. Δράση 2 Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την τυποποίηση Είναι σημαντικό να επισημανθεί η σχέση μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και εμπορικής διάθεσης με τη χρήση της τυποποίησης το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα αποτελέσματα των υφιστάμενων και των μελλοντικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, για παράδειγμα, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ή άλλων υφιστάμενων τεχνικών πλατφορμών. Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια αρχική εις βάθος ανάλυση σχετικά με το πού, πότε και πώς η τυποποίηση μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της καινοτομίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να αυξηθεί η χρήση των προτύπων από τις επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά για την καινοτομία τους. Αυτά τα παραδοτέα τυποποίησης τα οποία στηρίζουν έργα έρευνας και καινοτομίας που έχουν υλοποιηθεί έως τώρα θα αξιολογηθούν και η ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων ενδέχεται να ληφθεί επίσης υπόψη. Δράση 3 Εκπαιδευτικά προγράμματα στην τυποποίηση / Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την τυποποίηση Τα προγράμματα επίσημης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα την τυποποίηση και, ειδικότερα, το ευρωπαϊκό μοντέλο τυποποίησης θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Συνεπώς, υπάρχει σαφής ανάγκη για τη διερεύνηση και την προώθηση της τυποποίησης ως στοιχείου της επίσημης εκπαίδευσης,της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με εμπειρία στον τομέα αυτό, καθώς και με τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες πολιτικής στον τομέα της τυποποίησης μπορεί να αποτελέσει επίσης σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο του παρόντος καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος. Δράση 4 Βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την τυποποίηση σε επίπεδο εθνικών δημόσιων αρχών. Σε εθνικό επίπεδο παρατηρήθηκε σχετική έλλειψη γνώσης όσον αφορά τον ρόλο των προτύπων προς υποστήριξη των κανονισμών και της δημόσιας πολιτικής. Ως εκ τούτου, EL 7 EL

9 συνιστάται η περαιτέρω συμμετοχή των δημόσιων αρχών στον καθορισμό των προτύπων και τις διαδικασίες αναφοράς. Επομένως, μια ενισχυμένη δέσμευση των κρατών μελών θα αποτελέσει θεμελιώδες επίτευγμα θα μελετηθούν άλλα πρακτικά μέτρα, όπως π.χ. κοινό επικοινωνιακό υλικό (με τη μορφή σετ/εργαλειοθήκης/προτύπου) για προσωπική χρήση στα κράτη μέλη. Δοκιμαστικό σχέδιο, θα επανεξεταστεί μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C- 613/14. Δράση 5 Στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού για τα προϊόντα δομικών κατασκευών μέσω των προτύπων Η εν λόγω δράση θα επικεντρωθεί στην καταγραφή ορισμένων από τις βασικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τη διαδικασία τυποποίησης για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Θα διαμορφώσει κοινή αντίληψη σχετικά με τον ρόλο των εναρμονισμένων προτύπων στο πλαίσιο του κανονισμού για τα προϊόντα δομικών κατασκευών θα αποσαφηνισθεί ο ρόλος των διαφόρων φορέων και θα διερευνηθεί η χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών για την τροποποίηση των υφιστάμενων εντολών. Επιπλέον, μέσω της δράσης θα ενισχυθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης νέων τάξεων και οριακών επιπέδων σε εναρμονισμένα πρότυπα και θα καταβληθούν συλλογικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της έγκαιρης αναθεώρησης και παραπομπής τους. Η δράση αυτή θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011. Τομέας 2: Συντονισμός, συνεργασία, διαφάνεια και συμμετοχικότητα Δράση 6 Βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και του διαλόγου με τη βιομηχανία μέσω στρογγυλής τράπεζας για τη συνάφεια των προτύπων με την αγορά («SMARRT») Έχει υπάρξει ισχυρό κάλεσμα από μέρους πολλών συντελεστών του συστήματος σχετικά με την ανάγκη για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερο διάλογο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης από τον νομοθέτη. Προς τούτο, και σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012, πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η συνάφεια με την αγορά, σε συνδυασμό με τις δημόσιες πολιτικές και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Με στόχο να εξεταστούν οι βελτιώσεις για τη δοκιμή του σχεδιασμού πολιτικής για την ευρωπαϊκή τυποποίηση ως προς τη συνάφεια με την αγορά, θα δημιουργηθεί μία στρογγυλή τράπεζα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του βιομηχανικού κλάδου η οποία θα φέρει το όνομα: «Στρογγυλή τράπεζα για τη συνάφεια των προτύπων με την αγορά», «SMARRT». Αυτή η στρογγυλή τράπεζα θα συνεδριάζει σε τακτική βάση, με πλήρη διαφάνεια, για παράδειγμα κατά την ανάπτυξη των σχεδίων αιτημάτων τυποποίησης, πριν από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Προτύπων, ούτως ώστε να προσφέρει συναφείς με την αγορά γνωμοδοτήσεις. Δράση 7 Βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών πτυχών του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα μέσα και τα εργαλεία σχεδιασμού σε επίπεδο ΕΕ για την αποτελεσματική στήριξη των στόχων πολιτικής. Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενδιαφερόμενων μερών είναι θεμελιώδους σημασίας για τη βέλτιστη υποστήριξη προς τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και για την αποτελεσματικότητα των μέσων αυτών. Η ανάλυση των διαθέσιμων μέσων προγραμματισμού για την τυποποίηση σε επίπεδο ΕΕ και η συλλογή βέλτιστων πρακτικών ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ θα βοηθούσε να διευκρινιστούν οι διαφορετικοί ρόλοι, οι ευθύνες, οι διαδικασίες, οι στόχοι και τα παραδοτέα, καθώς και θα συνέβαλε στον καλύτερο σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων (π.χ. συμπληρωματικές δράσεις συντονισμού). EL 8 EL

10 Δράση 8 Παράδοση ποιοτικών προτύπων και δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς τους σε εύθετο χρόνο Η ισχυρή έκκληση για πρότυπα/προδιαγραφές που εκδίδονται όταν απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς/ τους κανονισμούς / τις δημόσιες πολιτικές και όταν οι χρήστες των προτύπων είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις σχετικές απαιτήσεις ή να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω πρότυπα ή τις εν λόγω προδιαγραφές στη νομοθεσία αποτελεί αναντίρρητη ανάγκη που εξέφρασαν οι συντελεστές του συστήματος είτε πρόκειται για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τη βιομηχανία ή την κοινωνία και μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω συλλογικών διαδικασιών: βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά την ποιότητα και τον έγκαιρο χαρακτήρα σε όλο τον κύκλο ζωής των ευρωπαϊκών προτύπων που συνδέονται με την πολιτική και τις κανονιστικές ρυθμίσεις, εξασφαλίζοντας ότι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες κάθε παράγοντα διατηρούνται, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Δράση 9 Συμμετοχικότητα, διαφάνεια & ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης Μια αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο των οργανώσεων του παραρτήματος III θα ενισχύσει το σύστημα, θα αυξήσει τη συνεισφορά των οργανώσεων αυτών κατά την ανάπτυξη προτύπων και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των επιπρόσθετων εμποδίων σε διεθνές επίπεδο. Για να προωθηθεί μια πραγματική και ουσιαστική συμμετοχικότητα στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, πρέπει να υποστηριχτούν με τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες δράσεις η εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εργασίες τυποποίησης, καθώς και η αποτελεσματική συμμετοχή τους. Πρέπει να πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε εθνικούς φορείς τυποποίησης και τεχνικούς οργανισμούς. Είναι επίσης σημαντικό τα πρότυπα να είναι συναφή με την αγορά και αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και των περιβαλλοντικών φορέων. Δράση 10 Διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό επίπεδο Η ενισχυμένη συμμετοχή ορισμένων υφιστάμενων και νέων κατηγοριών ενδιαφερόμενων φορέων, σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν κοινωνικά και δημόσια συμφέροντα (π.χ. εθνικές αρχές συμπεριλαμβανομένων των αρχών εποπτείας της αγοράς) θα αποφέρει προστιθέμενη αξία στην τελική ποιότητα των παραδοτέων τυποποίησης. Δεδομένου ότι οι συνεισφορές από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρείται ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την παραγωγή προτύπων αιχμής, πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία μέσω των οποίων η συμμετοχή των υποεκπροσωπούμενων ομάδων σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες, βάσει των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών. Πιλοτικό έργο: Δράση 11 Αυξημένη χρήση των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις για την καλύτερη εφαρμογή των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Επί του παρόντος καταγράφεται μάλλον περιορισμένη χρήση των προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι οι προμηθευτές αντιμετωπίζουν πολλά και διάφορα αιτήματα και διάφορους ορισμούς στα «έγγραφα των προμηθευτών», με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος και αναποτελεσματικότητα στη σύναψη συμβάσεων. Επί του παρόντος περίπου το 2 % των αγαθών και των υπηρεσιών των δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, πρακτικές και συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να προβλεφθούν, όπως ένας οδηγός, για τον τρόπο χρήσης των προτύπων σε συνδυασμό με τη EL 9 EL

11 νέα οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις. Για να βελτιωθεί η τρέχουσα κατάσταση, θα ήταν επίσης σημαντικό να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τη χρήση προτύπων στις δημόσιες συμβάσεις όσον αφορά τη δομή, τα εργαλεία, τους οδηγούς, την εκπαίδευση κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εκπόνησης μιας μελέτης ή ανάλυσης. Τομέας 3: Ανταγωνιστικότητα και διεθνής διάσταση Δράση 12 Ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και χρήσης των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών, ώστε αυτά να συμβάλουν στην ολοκλήρωση των αγορών υπηρεσιών της Ευρώπης Τόσο στην οδηγία του 2006 για τις υπηρεσίες όσο και στον κανονισμό (ΕΕ) 1025/2012 για την ευρωπαϊκή τυποποίηση αναγνωρίζονται τα δυνητικά οφέλη των προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά, να ενισχυθούν η ποιότητα και η ασφάλεια, και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Πράγματι υπάρχουν αναξιοποίητες δυνατότητες για τα πρότυπα στον τομέα των υπηρεσιών στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα γίνονται σεβαστοί οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Παρότι ο αριθμός των προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών αυξάνεται, τα περισσότερα πρότυπα για υφιστάμενες και νεοεμφανιζόμενες υπηρεσίες είναι εθνικά (λιγότερο από το 20 % των υφιστάμενων προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών είναι ευρωπαϊκά). Η δράση αυτή θα επιδιώξει να προωθήσει, κατά περίπτωση, την αυξημένη ανάπτυξη και χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων στον τομέα των υπηρεσιών με γνώμονα την αγορά, ούτως ώστε να ωφεληθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι καταναλωτές μέσω της αύξησης της διαφάνειας της αγοράς, της βελτίωσης της ποιότητας της προσφοράς, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά και της προώθησης της μεγαλύτερης παροχής πακέτων προϊόντων-υπηρεσιών. Δράση 13 Προώθηση του ευρωπαϊκού κανονιστικού μοντέλου, υποστηριζόμενου από προαιρετικά πρότυπα, και της στενής σύνδεσής του με τη διεθνή τυποποίηση σε τρίτες χώρες Το ευρωπαϊκό κανονιστικό μοντέλο (νομοθεσία «νέας προσέγγισης» τύπου ΝΝΠ) θα μπορούσε να προωθηθεί εκτός της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΖΕΣ, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ευρέως ως επιτυχημένη περίπτωση και βέλτιστη πρακτική. Αυτό σημαίνει ότι θα απαιτούνταν μια κοινή προσπάθεια όλων των συντελεστών του συστήματος: τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εξετάσουν την προαγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο της έννοιας των κοινών ρυθμιστικών στόχων στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, οι προσπάθειες αυτές θα συμβάλουν επίσης στην υποστήριξη των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις διεθνείς διαδικασίες τυποποίησης, π.χ. με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τις ΜΜΕ σε επίπεδο ISO και IEC. Δράση 14 Τυποποίηση για τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και για την κοινωνία, καθώς και σημαντικό ορόσημο στο πλαίσιο της επίτευξης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η βιομηχανία στην Ευρώπη έχει μακροχρόνια υπεροχή σε τεχνολογίες εργοστασιακής αυτοματοποίησης και έξυπνης μεταποίησης. Επί του παρόντος η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και η εφαρμογή γνωστικών τεχνολογιών δημιούργησαν συνδέσεις ανάμεσα σε διάφορους τομείς, καθώς και σε όλη την αλυσίδα αξίας, από τον παραγωγό καινοτομίας στον κατασκευαστή και από τον προμηθευτή στους καταναλωτές. Αυτό αποτελεί ώθηση για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. EL 10 EL

12 Στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και σε αρκετές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών και εντός των συνδέσμων βιομηχανιών αναγνωρίζεται ότι η τυποποίηση διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία στη διασφάλιση της υπεροχής της στους τομείς των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών, παρέχοντας πολλά πλεονεκτήματα, για παράδειγμα προσαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες: «Ένα αποτελεσματικό περιβάλλον τυποποίησης για τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Τα πρότυπα ΤΠΕ επιτρέπουν σε συσκευές και υπηρεσίες να συνδέονται αδιάλειπτα πέρα από τα σύνορα και μέσω της χρήσης διάφορων τεχνολογιών. Στο μέλλον, δισεκατομμύρια συνδεδεμένα προϊόντα -συμπεριλαμβανομένων συσκευών, βιομηχανικού εξοπλισμού και αισθητήρων- θα εξαρτώνται από την εν λόγω αδιάλειπτη επικοινωνία, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, τεχνικών λεπτομερειών ή χώρας προέλευσης». Η έξυπνη συνεργασία μεταξύ της CEN, της CENELEC και του ETSI, σε συνεργασία με τους συντελεστές του κλάδου, τα κράτη μέλη ΕΚ/ΕΖΕΣ και άλλες διεθνείς και παγκόσμιες οργανώσεις και πρωτοβουλίες μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για την προώθηση μιας αποτελεσματικής σειράς προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα που διατίθενται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα μια αποτελεσματική στήριξη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας. Η εν λόγω δράση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ, όπως, για παράδειγμα, περιγράφεται στη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας». Πιλοτικό έργο: Δράση 15 Βελτίωση της εκπροσώπησης των συμφερόντων των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στις διαδικασίες διεθνούς τυποποίησης Τα πρότυπα που καταρτίζονται από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, όπως ο ISO και η IEC, αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις παγκόσμιες αγορές. Ολοένα και περισσότερο μεταφέρονται ως εναρμονισμένα πρότυπα στην Ευρώπη για να αποδειχθεί το τεκμήριο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πρέπει να εκπροσωπούνται πιο ενεργά στη διεθνή τυποποίηση, με βάση τις βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν τα διεθνή πρότυπα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΜΜΕ στην Ευρώπη, τότε αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παρότι η παρουσία των ΜΜΕ και των ενώσεών τους βελτιώνεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί κατάλληλη εκπροσώπηση και ενεργός συμμετοχή σε διεθνείς διαδικασίες τυποποίησης, με βάση τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές η παραπάνω πρωτοβουλία θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί και σε άλλους κοινωνικούς ενδιαφερόμενους φορείς βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012. Υπάρχουν, συνεπώς, περιθώρια για πιο συντονισμένες στρατηγικές και κοινές προσπάθειες από μέρους των ευρωπαίων ενδιαφερομένων και των εθνικών φορέων τυποποίησης ώστε να επηρεάζουν τις διαδικασίες σε επίπεδο ISO και IEC τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Επίσης, οι βέλτιστες πρακτικές για τις ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο θα μπορούσαν να προωθηθούν προς όφελος των ΜΜΕ στην Ευρώπη, ενδεχομένως με τη βοήθεια των εθνικών φορέων τυποποίησης. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν επίσης να ωφελήσουν άλλους κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις του παραρτήματος III. EL 11 EL

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

EXPORT SUMMIT V Μαρία Σπυράκη - Ευρωβουλευτής

EXPORT SUMMIT V Μαρία Σπυράκη - Ευρωβουλευτής EXPORT SUMMIT V Μαρία Σπυράκη - Ευρωβουλευτής ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0150(COD) της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2.12.2011 2011/0150(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C

9524/16 ΠΜ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9524/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπείες IND 111 RECH 207 TELECOM 99 MI

Διαβάστε περισσότερα

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A

10083/16 ΤΤ/σα/ΕΠ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C

8735/16 ΠΧΚ/μκρ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2016 (OR. en) 8735/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2017 COM(2017) 476 final NOTE This language version reflects the corrections done to the original EN version transmitted under COM(2017) 476 final of 13.9.2017 and

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1

15573/17 ΜΙΠ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15573/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας - Στρατηγική εφαρμογής. Σχέδιο δράσης για τη διαλειτουργικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B

9688/14 ΑΣ,ΠΧΚ/νικ 1 DG G 3 B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2014 (OR. en) 9688/14 UD 136 ENFOCUSTOM 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0265(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2017 COM(2017) 267 final 2017/0106 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9340/15 ΔΙ/νικ 1 DG G 3 C

9340/15 ΔΙ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2015 (OR. en) 9340/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Συμβούλιο Αντιπροσωπίες DATAPROTECT 93 ECO 64 IND 91 COMPET 284 DIGIT 45 MI 353

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 99 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 STATIS 16 COMPET 172 CODEC 354 IA 41 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Πρόταση οδηγίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B

14540/16 ΣΠΚ/μκρ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14540/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2177(DEC) της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/2177(DEC) 15.12.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καινοτομία

Πολιτική για την καινοτομία Πολιτική για την καινοτομία Η καινοτομία διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία μας. Παρέχει οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τους καταναλωτές και τους εργαζόμενους. Είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (19.09) (OR. en) 13439/12 CO EUR-PREP 33 POLGEN 144 ENV 686 ENER 366 MI 541 RECH 328 COMPET 536 IND 134 ECOFIN 758 SOC 715 EDUC 253 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 557 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 99/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμη μέτρων για την τυποποίηση

Δέσμη μέτρων για την τυποποίηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 358 final Δέσμη μέτρων για την τυποποίηση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

8993/15 ΙΝ/γπ/ΜΙΠ 1 DG G 3 C

8993/15 ΙΝ/γπ/ΜΙΠ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2015 (OR. en) 8993/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: DATAPROTECT 83 ECO 63 IND 81 COMPET 231 DIGIT 39 MI 322 PI 34 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI)) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 4.1.2017 2016/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκά πρότυπα εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 (2016/2274(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010

Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Νοεμβρίου 2010 για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού πολυμερούς φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Άρθρο 1: Αντικείμενο Άρθρο 2: Καθήκοντα Άρθρο 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B

11170/17 ΘΚ/γπ/ΜΑΠ 1 DGG1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες EF 162 ECOFIN 638 UEM

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.5. COM() 228 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Εφαρμογή της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 134 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ)

Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Ο Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση (με ιδιαίτερη αναφορά στις ΜμΕ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 13 Μαρτίου 2013 Τί είναι Πρότυπα;

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2012 SWD(2012) 291 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα