Sme tu pre vás 22/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sme tu pre vás 22/2010"

Transcript

1 Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 6 Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2014 (pokračovanie) Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9) Podľa Léona Bloya existuje len jediný skutočný smútok, a to smútok nad tým, že nie sme svätí; možno tiež povedať, že jedinou skutočnou chudobou je to, že nežijeme ako Božie deti a ako bratia i sestry Ježiša Krista. Naše svedectvo Mohli by sme sa nazdávať, že toto je len Ježišov spôsob chudoby, pokým my, čo ho nasledujeme, môžeme zachraňovať svet vlastnými, ľudskými prostriedkami. To však nejde. V každom čase a na každom mieste Boh zachraňuje človeka a svet prostredníctvom Kristovej chudoby. On sa stáva chudobným vo sviatostiach, vo svojom slove a vo svojej Cirkvi, ktorá je ľudom chudobných. Božie bohatstvo sa nedá sprostredkovať cez naše bohatstvo, ale vždy a výlučne cez našu osobnú a spoločnú chudobu, oživovanú Kristovým duchom. Nasledujúc nášho Majstra, my kresťania sme povolaní všímať si chudobu našich bratov a sestier, dotýkať sa jej, vziať ju na seba a urobiť konkrétne kroky na jej zmiernenie. Bieda nie je to isté ako chudoba: bieda je chudoba bez dôvery, bez solidarity, bez nádeje. Existujú tri druhy biedy: materiálna, morálna a duchovná. Materiálna bieda je to, čo normálne voláme chudobou, a trpia ňou tí, ktorí žijú v podmienkach odporujúcich ľudskej dôstojnosti: nie sú totiž naplnené ich základné práva a potreby, ako jedlo, voda, zdravotná starostlivosť, práca a možnosť kultúrneho rozvoja a rastu. Odpoveďou Cirkvi na túto biedu je jej služba, diakonia, ktorou vychádza v ústrety ich potrebám a uzdravuje rany, ktoré krivia tvár ľudstva. V chudobnom a vydedencovi vidíme Kristovu tvár; keď milujeme chudobného a pomáhame mu, milujeme Krista a pomáhame Kristovi. Cieľom nášho úsilia má byť aj ukončenie porušovania ľudskej dôstojnosti, diskriminácie a zneužívania vo svete, lebo to sú časté príčiny biedy. Keď sa moc, luxus a peniaze stanú modlami, požiadavka

2 spravodlivého rozdelenia bohatstva sa stáva druhoradou. Preto je naliehavo potrebné, aby sa naše svedomie obrátilo a zameralo na spravodlivosť, rovnosť, jednoduchosť a vzájomné delenie sa. Nemenej znepokojujúca je aj morálna bieda, ktorá spočíva v otroctve neresti a hriechu. Koľkú bolesť v rodinách zapríčiňuje to, že jeden z členov rodiny často mladý je v zajatí alkoholu, drog, hráčstva alebo pornografie! Koľkí ľudia už viac nenachádzajú v živote zmysel alebo perspektívu do budúcnosti, koľkí stratili nádej! A koľkí boli uvrhnutí do biedy len v dôsledku nespravodlivých spoločenských podmienok, nezamestnanosti, ktorá ich oberá o dôstojnosť živiteľov, či v dôsledku nerovného prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti. V takýchto prípadoch možno morálnu biedu právom považovať za začínajúcu samovraždu. Takýto druh biedy, ktorý často so sebou nesie aj finančný krach, je vždy spojený aj s duchovnou biedou, ktorú zakusujeme, keď sa odvraciame od Boha a odmietame jeho lásku. Ak si myslíme, že nepotrebujeme Boha, ktorý k nám prichádza skrze Ježiša Krista, pretože sme presvedčení, že si vystačíme sami, smerujeme k pádu. Iba Boh nás môže naozaj zachrániť a oslobodiť. Skutočným protijedom proti duchovnej biede je evanjelium: kdekoľvek ideme, máme ako kresťania hlásať oslobodzujúcu zvesť, že odpustenie spáchaných hriechov je možné, že Boh je väčší ako naša hriešnosť, že nás vždy bezvýhradne miluje a že sme boli stvorení pre spoločenstvo a večný život. Pán nás žiada, aby sme boli radostnými hlásateľmi tohto posolstva milosrdenstva a nádeje! Je vzrušujúce zakúšať radosť z toho, že šírime dobrú zvesť, delíme sa o zverený poklad, utešujeme zlomené srdcia a ponúkame nádej našim bratom a sestrám, ktorí žijú v tme. Znamená to nasledovať a napodobňovať Ježiša, ktorý vyhľadával chudobných a hriešnikov ako pastier, ktorý s láskou hľadá stratenú ovečku. V spojení s Ježišom môžeme odvážne odhaľovať nové cesty evanjelizácie a ľudského rozvoja. Drahí bratia a sestry, kiež počas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je ochotná a zapálená vydávať svedectvo o evanjeliovom posolstve posolstve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objať v Kristovi všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtať, čoho sa môžeme vzdať, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou chudobou. Nezabúdajme na to, že skutočná chudoba bolí: bez tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapieranie nemá význam. Nedôverujem almužne, ktorá nič nestojí a ktorá nebolí. Duch Svätý, prostredníctvom ktorého sme ako chudobní, a mnohých obohacujeme, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí (2 Kor 6, 10), nech nám pomáha v našich predsavzatiach a nech posilní náš záujem a našu zodpovednosť za ľudskú biedu, aby sme sa mohli stať milosrdnými a konať milosrdne. Zároveň s týmto želaním sa modlím za každého jedného veriaceho a každé cirkevné spoločenstvo, aby ich putovanie Pôstnym obdobím bolo plodné. Vás všetkých prosím, modlite sa za mňa. Nech vás Pán žehná a Panna Mária nech vás ochraňuje! Vo Vatikáne 26. decembra 2013, na sviatok svätého Štefana, diakona a prvého mučeníka sv. otec František, rímsky pápež

3 1. V ČO VERÍME 158. V čom spočíva nebo? = Nebo je jediný nekonečný okamih lásky. Už nás nič neodlúči od Boha, ktorého naša duša miluje a ktorého celý život hľadala. Spolu so všetkými anjelmi a svätými sa môžeme navždy radovať z Boha a s ním. - Kto niekedy pozoroval, ako na seba láskyplne hľadia zamilovaní, kto si všimol, ako bábätko pri dojčení hľadá oči svojej mamy, ako by si chcelo navždy zachovať každý jej úsmev, ten dokáže vzdialene vytušiť niečo o nebi. Smieť hľadieť na Boha z tváre do tváre to je ako jediný nekonečný okamih lásky. SÚD: Takzvaný osobitný alebo tiež osobný súd sa udeje po smrti každého z nás. Posledný alebo všeobecný súd sa udeje v posledný deň, teda na konci sveta, pri druhom príchode Pána. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný (1 Kor 13, 12) Čo je to očistec (purgatorium)? = Očistec, ktorý si ľudia často predstavujú ako určité miesto, je stavom. Kto zomrie v Božej milosti (teda v pokoji s Bohom a s ľuďmi), potrebuje však ešte očistenie, kým bude môcť hľadieť na Boha z tváre do tváre, prechádza očistcom. - Keď Peter zradil Ježiša, Pán sa obrátil a pozrel na Petra:... a Peter vyšiel von a horko sa rozplakal (porov. Lk 22, 61 62) prežil pocit ako v očistci. Taký očistec čaká pravdepodobne väčšinu z nás v okamihu našej smrti: Pán pozrie na nás s láskou a my pocítime spaľujúcu hanbu a bolestnú ľútosť pre naše zlé správanie alebo len neláskavé správanie. Až po tejto očisťujúcej bolesti budeme schopní stretnúť sa s jeho milujúcim pohľadom v nezakalenej nebeskej radosti. Tvoje miesto v nebi bude vyzerať tak, akoby ti bolo vytvorené presne na mieru, len a len pre teba, pretože ty si bol stvorený preň (C. S. Lewis) Môžeme nejako pomôcť zosnulým, ktorí sa nachádzajú v stave očisťovania? = Áno, pretože všetci pokrstení v Kristovi tvoria jedno spoločenstvo a sú navzájom neoddeliteľne spojení, môžu živí pomáhať dušiam zomrelým v očistci. - Keď človek zomrie, už sám pre seba nemôže nič urobiť. Čas aktívneho osvedčovania sa skončil. My však môžeme urobiť niečo pre zomrelých v očistci. Naša láska siaha až tam. Pôstom, modlitbou, konaním dobra, ale predovšetkým slávením >EUCHARISTIE môžeme zomrelým vyprosiť milosť.

4 Pamätal tiež (Júda Machabejský), že je veľmi krásna odmena prichystaná pre tých, čo nábožne zosnuli (2 Mach 12, 45). Neváhajme pomôcť zosnulým a obetovať za nich svoje modlitby (sv. Ján Zlatoústy) Čo je peklo? = Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky. - Kto vedome a zo slobodnej vôle zomrie v ťažkom hriechu bez ľútosti a navždy odmietne Božiu milosrdnú, odpúšťajúcu lásku, ten sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom a so svätými. Nevieme, či sa skutočne nájde niekto, kto by v okamihu smrti hľadel do tváre absolútnej Lásky a ešte stále by dokázal hovoriť nie. Naša sloboda nám však umožňuje takéto rozhodnutie. Ježiš nás varuje, aby sme sa neuzatvárali pred núdzou jeho bratov a sestier, pretože také konanie by nás mohlo od neho navždy odlúčiť: Odíďte odo mňa, zlorečení... Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili (Mt 25, 41.45). Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život (1 Jn 3, 14b - 15). Pýtam sa sám seba: Čo znamená peklo? Ja tvrdím, že je to neschopnosť milovať (Fiodor M. Dostojevskij, ruský spisovateľ) Ak je Boh láska, ako vôbec môže existovať peklo? = Nie je to Boh, kto zatracuje človeka. Človek sám odmieta milosrdnú Božiu lásku a dobrovoľne sa pripravuje o (večný) život tým, že sa sám vylučuje zo spoločenstva s Bohom. - Boh túži po spoločenstve aj s tým posledným hriešnikom. Chce, aby sa všetci obrátili a boli spasení. Boh však stvoril človeka slobodného a rešpektuje jeho rozhodnutie. Ani Boh sám si nemôže lásku vynucovať. Ako milujúci je bezmocný, keď si niekto namiesto neba zvolí peklo. Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie (2 Pt 3, 9) Čo je posledný súd? = Posledný SÚD sa uskutoční na konci času, pri druhom príchode Krista. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie (Jn 5, 29). - Keď príde Kristus vo svojej sláve, ožiari nás jeho svetlo. Pravda otvorene vyjde na svetlo: naše myšlienky, skutky, náš vzťah k Bohu a k ľuďom nič z toho sa už nebude dať ukryť. Spoznáme konečný zmysel stvorenia, pochopíme obdivuhodné Božie cesty k našej spáse a konečne dostaneme odpoveď na otázku, prečo mohlo mať zlo takú moc, keď jediným skutočne mocným je Boh. Posledný súd je zároveň naším súdom. Tam sa rozhodne, či budeme vzkriesení k večnému životu, alebo budeme navždy odlúčení od Boha. Na tých, ktorí si zvolili život, vloží Boh ešte raz svoju stvoriteľskú ruku. V novom príbytku (porov. 2 Kor 5, 1) budú žiť naveky na Božiu slávu a budú chváliť Boha telom aj dušou. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko robím nové. A hovoril: Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé (Zjv 21, 4). Pokračovanie v budúcom čísle...

5 VÝZNAM A POSTAVENIE KATOLÍCKEJ ŠKOLY V SÚČASNOSTI Dnešná spoločnosť je rôzna, z toho vyplýva aj rôznosť názorov či postojov ľudí k Cirkvi a k tomu, čo cirkev ponúka. Jedná z mnohých ponúk Cirkvi, ktoré majú spásonosný charakter pre každého človeka je aj rozhodnutie rodičov pre vzdelanie svojho dieťaťa v prostredí, ktoré zabezpečuje aj formačný rozmer smerujúc k živému Bohu. Rodina je prvým a základným vychovávateľom svojich detí. No rodičom dnešnej konzumnej doby ostáva čoraz menej času na správnu výchovu a rozvoj vlastných detí. S poľutovaním možno tvrdiť, že drvivá väčšina mladých je vychovávaná ulicou, internetom, mobilmi či zlou partiou kamarátov, ktorí ich dennodenne obklopujú. Následne sa môžu vyskytnúť rôzne druhy závislostí a množstvo problémov, s ktorými mladí ľudia žijú. Rodina je prvým miestom riešenia každého problému dieťaťa, ale realita je niekedy iná, ak v rodine sa vytráca ich základné poslanie. Pravdou je, že obrovské množstvo času deti a mládež trávi v školskom prostredí, ktoré nemá mať úlohu iba odovzdávať patričné vzdelanie, ale má byť aj riešiteľkou problémov mladých. Myslím si, že Katolícka škola si je toho vedomá, ale rodiny, žiaľ nie, a preto škola má pomáhať dnešnej rodine im túto úlohu či poslanie znovu objaviť. Námahy v tomto smere nikdy nie je dosť a cesta, ktorou treba ísť, je v službe, v stretávaní sa a vo vzájomnej spolupráci. V deklarácii o kresťanskej výchove Gravissimum educationis z Druhého Vatikánskeho koncilu môžeme vidieť zadefinovanú podstatu a charakter katolíckej školy. Podľa spomínanej deklarácie katolícka škola sleduje tie isté kultúrne ciele a ľudskú výchovu mládeže, ako ostatné školy. Charakteristickým znakom je vytváranie pre žiakov prostredia spolunažívania, ktoré je preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky, a taktiež pomáha mladým, aby sa spolu s vývinom ich osobnosti zároveň rozvíjalo nové stvorenie, ktorým sa stali krstom. Týmito krokmi sa usiluje zladiť celú ľudskú kultúru s posolstvom spásy tak, aby študenti nadobúdali vedomosti o svete, živote a človeku vo svetle viery. Prevažná časť rodičov vyhľadáva vhodné prostredie pre vzdelanie a vývoj svojho dieťaťa a práve uvedený obsah danej deklarácie je tým správnym návodom, aká by mala byť škola vedená Cirkvou.

6 Samozrejmosťou je, že cirkevná škola nie je rozdielna svojou štruktúrou a vyučovacím procesom od školy necirkevnej. Túto skutočnosť vyjadruje aj dokument od kongregácie pre katolícku výchovu podľa ktorého, nemôžeme chápať katolícku školu oddelene od ostatných výchovných zariadení a viesť ju ako nezávislú inštitúciu, ale musíme ju udržiavať v styku so svetom politiky, hospodárstva, kultúry a spoločnosti v jej komplexnosti. No nemôžeme zabudnúť na náboženský rozmer, ktorý v sebe daná škola má a tento rozmer sa stáva jej špecifikom, ktorý podporuje budovanie kresťanských, mravných a ľudských hodnôt žiaka, ale aj učiteľa. To či škola, ktorej zriaďovateľom je Cirkev vytvára uspokojivé a vhodné prostredie pre dnešného mladého človeka môžeme vidieť v odpovediach na otázky anonymného dotazníka vypracovaného pedagógmi v troch školách, ktoré boli zriadené Gréckokatolíckou cirkvou Prešovskej archieparchie. Prvá otázka v dotazníku znela: Je potrebné v dnešnej dobe zriaďovať cirkevné školy? Predkladám niekoľko vyjadrení pedagógoch, ktorý zastavajú pozitívne stanovisko k tejto otázke: Katolícka škola má odovzdávať žiakom okrem vedomostí aj vieru a výchovu v kresťanskom duchu. V cirkevných školách žiaci trávia čas v prostredí iných mladých ľudí, ktorí sú tak isto kresťansky vedení a vyznávajú rovnaké hodnoty. Sú tým chránení aj od iných vplyvov. Vytvárajú si priateľstvá v škole veriacich kamarátov. Ľahšie sa dostanú do rôznych hnutí a spoločenstiev. ; Ako rodič by som si priala, aby moje deti vyrastali v kolektíve veriacich spolužiakov a boli vychovávaní kresťanskými učiteľmi. Chcem dať svojím deťom dobré vzdelanie, ale ešte viac dobrú výchovu. V čase, keď sa im nemôžem venovať, chcem aby boli vedení (aj vo viere) ľuďmi, ktorým budem dôverovať. Učitelia cirkevnej školy by mali byť súčasťou farského spoločenstva, zúčastňovať sa podľa možnosti aktivít vo farnosti. ; Sú rodičia, ktorí majú záujem o duchovnú formáciu svojich detí. Školy sú súčasťou cirkvi, ktorá má podporovať výchovu mladých ľudí cez pôsobenie v školách, zriaďovateľovi musí záležať na ich vzniku. ; Majú poskytnúť mládeži pravé hodnoty v dobe konzumnej spoločnosti. Pomôcť mládeži orientovať sa v zložitých situáciách morálne naštrbenej spoločnosti. ; Majú ponúknuť nielen odborné vzdelávanie a rast, ale aj duchovnú formáciu plný harmonický rozvoj mladého človeka. Pomôcť mladým kresťanom poznať a upevniť svoju kresťanskú identitu. ; Cirkevné školy formujú mladých a ponúkajú mravné a kresťanské hodnoty. Na štátnych školách sa často ponúkajú iba pseudo-hodnoty a kresťanstvo je zosmiešňované.

7 Ponúknuté odpovede pedagógov pracujúcich na pôde cirkevného školstva, jasne dosvedčujú potrebu takýchto inštitúcii pre dnešného moderného človeka. Častým pojmom v ich odpovediach boli pravé mravné hodnoty, ktoré cirkevná škola má a musí odovzdávať, pretože to sa od nej aj očakáva. Druhá otázka, ktorej cieľom bolo získať pravdivý pohľad sa dotýkala poukázania na rozdiel vo vnímaní medzi cirkevnou a štátnou školou. Otázka znela: V čom vidíte rozdiel medzi cirkevnou a štátnou školou? Znova ponúkam niekoľko zaujímavých odpovedí: Cirkevná škola okrem vzdelávania ponúka mladým a vedie ich ku skutočným hodnotám, nie podľa trendov dnešnej doby. ; Cirkevná škola vedie žiakov k vnútornému poznávaniu, učí poznávať seba samého cez liturgiu, duchovné cvičenia a pod. ; Duch cirkevnej školy je iný, niektoré aktivity sú iné, výchovné metódy sú iné. Celková atmosféra školy je oslovujúca a pôsobivá. Výchova je založená na kresťanských princípoch a morálke. ; V prístupe učiteľov. Správajú sa k žiakom priateľsky, nie príliš autoritatívne. Nesnažia sa ich iba niečo naučiť, ale zároveň aj vychovávať, viesť duchovne a ísť im príkladom kresťanského života. ; Individuálny prístup učiteľa k svojmu žiakovi. Učiteľ cirkevnej školy berie svojho žiaka ako samého seba, ako Božie dieťa (najdôležitejšia vec). Pomoc človeku ako takému (ústretovosť, akceptácia rodinných pomerov). ; Na cirkevnej škole je celý výchovno-vzdelávací proces vedený v kresťanskom duchu. Vytvára sa spoločenstvo. Na štátnych školách je rôznorodé zloženie žiakov aj učiteľov. Môže byť veľký rozdiel v hodnotách ktoré vyznávajú nebezpečenstvo liberalizmu, iné morálne hodnoty. Z vybraných odpovedí pedagógov je vnímateľný rozdiel medzi štátnou školou a cirkevnou. Individuálny postoj a prístup k žiakovi na cirkevnej škole je dobrým ukazovateľom správnosti smerovania takejto školy, ktorá má nielen vzdelávací charakter, ale predovšetkým aj formačný, s cieľom odovzdávať všetky kresťanské a ľudské hodnoty žiakovi. V závere sa vráťme k myšlienke z deklarácie o kresťanskej výchove Gravissimum educationis, kde dokument kladie dôležité poslanie pre každú katolícku školu, ktorým je vytváranie pre žiakov prostredia spolunažívania, ktoré je preniknuté duchom evanjeliovej slobody a lásky, a taktiež pomáha mladým, aby sa spolu s vývinom ich osobnosti zároveň rozvíjalo nové stvorenie. Osobne som presvedčený, že na tom má stáť napredovanie vzdelávacej inštitúcie vedenej Cirkvou a zároveň zabezpečovať jej rast a pozitívny vývoj. Mgr. Peter Hrib Duchovný správca Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho

8

9 SUDOKU Vtipy: Príde židovský syn za svojím otcom: - Oci, daj mi 5 korún. - Čo chceš 4 koruny? Na čo Ti budú 3? Čo budeš robiť s dvoma? Tu máš korunu a rozdeľ sa s bratom. Na policajnej akadémii prijímajú nových uchádzačov. Pýtajú sa jedného, koľko je 4 plus Výborne, ste prijatý. Povedali ste nám viac, ako sme od vás očakávali. - Stará mama, je to pravda, že za zlo sa máme odplatiť dobrom? - Je to pravda, vnúčik môj. - Tak mi daj dvadsať eur. Pred chvíľou som ti rozbil okuliare. Vodič nabúra do auta zaparkovaného na parkovisku. Vystúpi zo svojho auta, pristúpi k tomu, do ktorého práve nabúral a začne písať odkaz: - Keď píšem tento lístok, sleduje ma asi tucet ľudí. Všetci si myslia, že píšem svoje meno, adresu a číslo poistky. Ale nepíšem. Kozmonaut dáva posledný rozhovor novinárom pred štartom. Od jedného z novinárov zaznie obvyklá otázka: - Ako sa cítite? Kozmonaut chvíľku mlčí, potom odpovedá: - Ako sa cítim? Viem, že budem sedieť na súčiastkach, ktoré pochádzajú od firiem, ktoré ponúkli tú najnižšiu cenu. Vymením sekundové lepidlo za trojsekundové. Zn: nestíham lepiť. Čo treba urobiť, keď v lese stretneš medveďa? Nič! Medveď urobí všetko podstatné. Prevzaté z internetu

10 Liturgický program na 5. týždeň Veľkého pôstu Pondelok Utorok 1.4. Streda 2.4. Štvrtok 3.4. Piatok 4.4. Sobota 5.4. Nedeľa 6.4. Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup Prepodobná matka Mária Egyptská Prepodobný otec Titus Divotvorca Zdržanlivosť od mäsa Prepodobný otec a vyznávač Nikita Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley Prvý piatok Zdržanlivosť od mäsa Akatistová sobota Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci PIATA PÔSTNA NEDEĽA pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov 6:00 17:30 6:00 17:30 19:30 17:30 17: :00 7:30 9:00 11:00 17:00 Moleben k sv. Jozefovi + Peter Akatist k MPθΥ + Ján + duše v očistci + Štefan, Renáta Veľkopôstny moleben + František Veľkopôstny moleben Sv. liturgia VPD + Milan (panychída) Utiereň s kajúcim kánonom + Anna, Ján, Zuzana, Ján Moleben k sv. Jozefovi + Pavlína * Ivan (70 r.) * členovia SSR a NSI Krížová cesta Sv. liturgia VPD + Jozef (panychída) + Michal, Michal, Anna, Zlatica Akatist k MPθΥ Veľká večiereň + Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, Mária, Ivan + Terézia * Veronika za veriacich * Dušan (55 r.) Pôstna večiereň * Vladimír

11 Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu Pondelok 7.4. Utorok 8.4. Streda 9.4. Štvrtok Piatok Sobota Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup Svätý apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés Svätý mučeník Eupsychos Zdržanlivosť od mäsa Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama Zdržanlivosť od mäsa Vzkriesenie spravodlivého Lazára 6:00 17:30 6:00 17:30 17:30 17:00 17:00 Moleben k sv. Jozefovi + Jozef Akatist k MPθΥ + Lukáš (panychída) + Terézia + Michal Veľkopôstny moleben + Anna, Juraj Veľkopôstny moleben Sv. liturgia VPD * Alena s rod. + Júlia, Juraj (panychída) Moleben k sv. Jozefovi * Anna, Peter, Ľubo, Darina, Peter, Inga s rod. + Juraj (panychída) Krížová cesta Sv. liturgia VPD + Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan a ostatní z rod. + Anton (panychída) Veľká večiereň s lítiou + Ján, Anna, Ján Nedeľa KVETNÁ NEDEĽA Požehnanie ratolestí Myrovanie 7:30 9:00 11:00 15:00 * Helena s rod. za veriacich * Kamila (55 r.) s rod. Veľkonočná spoveď * Alenka, Peter, Alena

12 Gréckokatolícka cirkev Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky Osloboditeľov 28, Humenné Telefón: kancelária: 057/ WEB: úrad: dekan: kaplán: kaplán: Úradné hodiny Pondelok, streda, štvrtok: 8:00 9:00 / 13:00-14:00 Utorok, piatok: 8:00 9:00 Na prvý piatok, štátne a cirkevné sviatky je kancelária zatvorená. Prosíme vás o dodržanie podmienok: - ak žiadate KRST - 2 týždne vopred, prípravu (náuku) odporúčame ešte pred pôrodom; - ak žiadate SOBÁŠ 1) a máte všetky iniciačné sviatosti krst, myropomazanie, sv. prijímanie - minimálne 3 mesiace vopred; 2) a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 6 mesiacov vopred; LITURGIE úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi. KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST je možné vyžiadať si aj telefonicky, mailom a vyzdvihnúť si ho na ďalší deň, príp. zašleme poštou, mailom. Nech dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel akýmkoľvek finančným darom. Číslo účtu farnosti: /0900 SME TU PRE VÁS Informačno-formačný časopis farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom Dobrovoľný príspevok Pre vnútornú potrebu vydáva: Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Humenné Zodpovedný za vydanie: o. Martin Zlacký, o. Mikuláš Fejko, o. Miroslav Sentivan

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ

O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ HCJB SLOVENSKO HLAS EVANJELIA Relácie spracované do 26 častí v r. 2005. O T Č E N Á Š VÝKLAD MODLITBY PÁNOVEJ AUTOR: MGR. PAVEL HANES PHD. Spracoval kol. HCJB-Sk ved. M. Hudec MODLITBA PÁNOVÁ ÚVOD: /vyjadrenie

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Prinavrátiť človeka do centra

Prinavrátiť človeka do centra Sme tu pre vás 22/2010 Ročník: 6. Číslo: 13 Prinavrátiť človeka do centra Sobota 12. júla bola záverečným dňom dvojdňového medzinárodného seminára s názvom: Globálne všeobecné dobro: Smerom k inkluzívnej

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI

PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI PRINCÍP FILANTROPICKEJ SLUŽBY CIRKVI V SPOLOČNOSTI Štefan ŠAK Abstrakt: Samotná podstata filantropickej služby Cirkvi spočíva v tom, že človek, ktorý sa ocitol v núdzi a je odkázaný na pomoc Cirkvi, nie

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA. Štvrťročník pre kňazov a katechétov Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice KATECHETICKÁ SLUŽBA Štvrťročník pre kňazov a katechétov č. 2/2009-2010 Ú V O D N Í K Milí priatelia, kňazi, katechétky a katechéti! V poslednom čase sa

Διαβάστε περισσότερα

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti

4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti 4. Výrokové funkcie (formy), ich definičný obor a obor pravdivosti Výroková funkcia (forma) ϕ ( x) je formálny výraz (formula), ktorý obsahuje znak x, pričom x berieme z nejakej množiny M. Ak za x zvolíme

Διαβάστε περισσότερα

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát

Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát Kto miluje Hospoda Boha, uráža Boží majestát (Hospoda Boha majú ľudia ľúbiť a nie ho milovať) Dve podmienky pre vstup do Kráľovstva nebeského: 1) láska k Hospodu

Διαβάστε περισσότερα

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Deliteľnosť a znaky deliteľnosti Medzi základné pojmy v aritmetike celých čísel patrí aj pojem deliteľnosť. Najprv si povieme, čo znamená, že celé číslo a delí celé číslo b a ako to zapisujeme. Nech a

Διαβάστε περισσότερα

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ

Testament obchodníka s nábytkom. Malý slovník ΙΚΕΑ VYDÁVA INTER IKEA SYSTEMS B.V. 2007 Testament obchodníka s nábytkom Malý slovník ΙΚΕΑ Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA Obsah Testament obchodníka s nábytkom Vytvárať lepší každodenný život pre väčšinu ľudí

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom

JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA. Pavol KOCHAN. V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom JEDNOTA VIERY V EKLEZIOLÓGII SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Pavol KOCHAN V súčasnej dobe, ktorá je poznačená myšlienkou ekumenizmu, volajúcom po nastolení jednoty medzi jednotlivými kresťanskými vierovyznaniami,

Διαβάστε περισσότερα

A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER. v školách pribúda. Jeho príspevok obsahoval okrem iného aj otázku: Prečo

A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER. v školách pribúda. Jeho príspevok obsahoval okrem iného aj otázku: Prečo I. STRAUSSOVÁ: UČITELIA ČASTO NEKLADÚ OTÁZKY, IBA PLNIA PRÍKAZY A. BELAN: AKO UDRŽAŤ V TRIEDE MIER str. 4 6 str. 8 9 str. 14 DOBRÁ ŠKOLA D. KRÁLIK: DAJME SVETU VEDIEŤ, ŽE UČÍME INAK! II. ROČNÍK INŠPIRÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Pravdivostná hodnota negácie výroku A je opačná ako pravdivostná hodnota výroku A.

Pravdivostná hodnota negácie výroku A je opačná ako pravdivostná hodnota výroku A. 7. Negácie výrokov Negácie jednoduchých výrokov tvoríme tak, že vytvoríme tvrdenie, ktoré popiera pôvodný výrok. Najčastejšie negujeme prísudok alebo použijeme vetu Nie je pravda, že.... Výrok A: Prší.

Διαβάστε περισσότερα

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom

PUGÁČIK. Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom PUGÁČIK Časopis ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom Číslo 1/ 2005-2006 Milí žiaci, milí čitatelia, sme veľmi radi, že prostredníctvom týchto riadkov môžeme medzi našimi čitateľmi privítať všetkých vás,

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák

výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák výber myšlienok, výrokov i aforizmov pre súčasných aj budúcich učiteľov matematiky (ale nielen pre nich) Vybral a zostavil Dušan Jedinák 2010 2 Slovo na úvod Ak človek chápe svoju prácu ako povolanie,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Gramatická indukcia a jej využitie

Gramatická indukcia a jej využitie a jej využitie KAI FMFI UK 29. Marec 2010 a jej využitie Prehľad Teória formálnych jazykov 1 Teória formálnych jazykov 2 3 a jej využitie Na počiatku bolo slovo. A slovo... a jej využitie Definícia (Slovo)

Διαβάστε περισσότερα

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 -

ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 40:4 - Ž ALMY & H YMNY KRESTANSKEJ ˇ VIERY Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. - Žalm 0: - ŽALMY & HYMNY kresťanskej viery Piesne určené pre uctievanie Trojjediného Boha kresťanov, založené na

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1

Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia 1 Komplexné čísla, Diskrétna Fourierova transformácia Komplexné čísla C - množina všetkých komplexných čísel komplexné číslo: z = a + bi, kde a, b R, i - imaginárna jednotka i =, t.j. i =. komplexne združené

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Silní a slabí podle Římanům 14 15

Silní a slabí podle Římanům 14 15 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Silní a slabí podle Římanům 14 15 Marek Majtán-Černák Katedra: Nový zákon Vedoucí práce: Jan Roskovec Th.D. Studijní program: Navazujíci

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Rozvod a nové manželstvo

Rozvod a nové manželstvo Rozvod a nové manželstvo V tomto texte by sme sa chceli zaoberať výrokmi z Biblie k otázke rozvodu a uzavretia nového manželstva. Ani Ježišove slová z Matúšovho evanjelia, ktoré bývajú spravidla prekladané

Διαβάστε περισσότερα

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga

literárny klub rosenie uvádza zborník vlastnej tvorby edícia drizga rosenie rosenie je literárny počin študentiek obidvoch škôl nachádzajúcich sa na sútoku lásky a viery. prežívajú svoje túžby a slová menia na kvapky radosti. načrite do tejto zbierky nie rukami ale srdcom.

Διαβάστε περισσότερα

Regula. sv. Benedikta. Mnísi z rehole svätého Benedikta

Regula. sv. Benedikta. Mnísi z rehole svätého Benedikta Regula ipit Prologus Obsculta, o fili, præcepta magistri, et inclina aurem cordis tui, et admonitionem pii patris libenter excipe et e mo dirigitur, quisquis abrenuntians propriis voluntatibus, domino

Διαβάστε περισσότερα

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak

BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. Ján Zozuľak BOŽÍ OBRAZ V ČLOVEKU AKO VÝCHODISKO PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV Ján Zozuľak Otázka obrazu má dlhú históriu a tvorí základný termín v gréckej filozofii u Platóna, stoikov a neskôr u novoplatonikov. Zároveň

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika

Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky. Hráme o ŽOLÍKA. Kam nás vietor zavial. Celebrity a matematika 1-2016/17 Časopis Spojenej školy sv. Františka Assiského Malacky Tancujeme, športujeme,hovoríme, tvoríme! Celebrity a matematika Hráme o ŽOLÍKA Kam nás vietor zavial 3 5 15 Duchovné slovko Zážitky zo školy

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. RESPONZÓRIOVý ŽALM (Dan 3, ) Medveďom sa netreba pozerať do očí 23 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALOŽENé V ROKU 1849 ROČNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 11. júna 2017 Ruža je voňavý Boží zázrak Ruža je krásny kvet, ktorý šľachtitelia vyšľachtili do farieb

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9!

Tilgnerka. Nový školský rok 2016/2017 sme začali veľkou slávnosťou, oslavou našej školy, kde sme sa predviedli, aká sme cool škola... s. 6-9! číslo 1 AKO CHUTÍ TILGNERKA? OSVIENČIM - MIESTO SMRTI TOPMODELKA DIANA FYZIKA JE SKVELÁ... Školský štvrťročník, Spojená škola ZŠ a G, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava šk. rok 2016/2017 ročník VI. cena

Διαβάστε περισσότερα

Planárne a rovinné grafy

Planárne a rovinné grafy Planárne a rovinné grafy Definícia Graf G sa nazýva planárny, ak existuje jeho nakreslenie D, v ktorom sa žiadne dve hrany nepretínajú. D sa potom nazýva rovinný graf. Planárne a rovinné grafy Definícia

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská. Skupinová práca

PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská. Skupinová práca PhDr. Štefan Matula, PhD. Mgr. Martina Slovíková Mgr. Hedvika Lipovská Skupinová práca Skupinová práca 3 Obsah Slová na úvod...5 1. Skupina... 8 1.1 Malá sociálna skupina... 8 1.1.1 Vlastnosti malej sociálnej

Διαβάστε περισσότερα

Štefan Kolečanský 3 Gob

Štefan Kolečanský 3 Gob Štefan Kolečanský 3 Gob fundamentalistická organizácia vychádzajúca z kresťanstva (Matlovič, 2001) Vznik 70-té roky 19.storočia v Pensylvánii Zakladateľ Charles Taze Russell Celosvetový rozmach zaznamenalo

Διαβάστε περισσότερα

KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne

KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne KOMPARO pomocník škôl, ktoré to s kvalitou vzdelávania myslia vážne KOMPARO Základné informácie o projekte Podrobné informácie o testovaní žiakov 6. a 8. ročníka ZŠ dňa 6. mája Školský rok 2009/10 www.exam.sk

Διαβάστε περισσότερα

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013)

Hydromechanika II. Viskózna kvapalina Povrchové napätie Kapilárne javy. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre EF Dušan PUDIŠ (2013) Hyomechanika II Viskózna kvaaina Povchové naäie Kaiáne javy Donkové maeiáy k enáškam z yziky I e E Dušan PUDIŠ (013 Lamináne vs. Tubuenné úenie Pi úení eánej kvaainy ôsobia mezi voma susenými vsvami i

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR

Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR názov projektu : Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže v SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi oddelenie zdravotnej výchovy a informatiky vedúca projektu: MUDr.Elena

Διαβάστε περισσότερα

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL

NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL NOVINKY ZO SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LEKÁRSTVA SSVPL 2/2014 SOCIETAS MEDICINAE GENERALIS V P Všeobecný praktik PRACTICAE FAMILIARE SLOVACA Pozývame Vás na konferenciu SSVPL Nové cesty

Διαβάστε περισσότερα

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY

1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY U N I V E R Z I T A T R E T I E H O V E K U V K O Š I C I A C H D. Fillová : FILOZOFIA A ETIKA V ŽIVOTE ČLOVEKA 1 ANTICKÁ ETIKA VÝCHODISKO MODERNEJ ETIKY Etika z gréckeho ήθος ethos, lat. mos je jednou

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5.

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNíMKA: PAVol UhRiN/FoToSPoRT.SK ViAC NA STRANE 16 17» RESPoNZÓRioVÝ ŽAlM (Ž 23, 1 3a. 3b 4. 5. 12 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZAloŽENé V RoKU 1849 RočNíK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 26. MARCA 2017 Beží na Božiu slávu Dvadsaťročný šprintér Ján Volko (na snímke vľavo; vpravo je víťaz

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc.

Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty. Bakalárska práca. Juraj Barič. Univerzita FMFI KI Informatika. Vedúci bc. Možnosti rozhodovacích agentov hrajúcich hracie karty Bakalárska práca Juraj Barič Univerzita FMFI KI 9.2.1 Informatika Vedúci bc. práce: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. Bratislava 2009 Čestne prehlasujem,

Διαβάστε περισσότερα

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy

TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA. SNÍmKA: TASR/mILAN KAPuSTA VIAC NA STRANE 3» Hrad Červený Kameň dômyselne ukrývajú lesy 30 TRADIČNÉ NOVINY súčasného KREsŤANA ZALožENé V RoKu 1849 RočNÍK 132 www.katolickenoviny.sk CENA 0,50 30. JúLA 2017 Levoča si pripomenula dielo Majstra Pavla Slovensko si tento rok pripomína päťsto rokov

Διαβάστε περισσότερα

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2009

PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/2009 PRAVOSLÁVNY BIBLICKÝ ZBORNÍK I/009 K OSOBNOSTI SVÄTÉHO APOŠTOLA PAVLA Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Gorlice 009 Editor: Mgr. Ján Husár

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

1. Komplexné čísla. Doteraz ste pracovali s číslami, ktoré pochádzali z nasledovných množín:

1. Komplexné čísla. Doteraz ste pracovali s číslami, ktoré pochádzali z nasledovných množín: 1. Komplexné čísla Po preštudovaní danej kapitoly by ste mali byť shopní: poznať použitie a význam komplexnýh čísel v elektrikýh obvodoh rozumieť pojmom reálna a imaginárna časť, imaginárna jednotka, veľkosť,

Διαβάστε περισσότερα

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus

Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus KrAv11-T List 1 Logaritmus operácie s logaritmami, dekadický a prirodzený logaritmus RNDr. Jana Krajčiová, PhD. U: Najprv si zopakujme, ako znie definícia logaritmu. Ž: Ja si pamätám, že logaritmus súvisí

Διαβάστε περισσότερα

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky Úvod do lineárnej algebry Monika Molnárová Prednášky 2006 Prednášky: 3 17 marca 2006 4 24 marca 2006 c RNDr Monika Molnárová, PhD Obsah 2 Sústavy lineárnych rovníc 25 21 Riešenie sústavy lineárnych rovníc

Διαβάστε περισσότερα

vitae marec 2018 Jar je tu! Revitae a Peralgin naštartujú našu vitalitu Deväť tipov na očistu, zhodenie kíl a doplnenie energie

vitae marec 2018 Jar je tu! Revitae a Peralgin naštartujú našu vitalitu Deväť tipov na očistu, zhodenie kíl a doplnenie energie vitae marec 2018 Jar je tu! Revitae a Peralgin naštartujú našu vitalitu Deväť tipov na očistu, zhodenie kíl a doplnenie energie Možno máte syndróm dobrého dievčatka www.energy.sk Prípravky mesiaca marca

Διαβάστε περισσότερα

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner

STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA. Ulrich Wollner ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Monografia 115 (AFPh UP 287/369) 2010 STAROSTLIVOSŤ O SEBA V XENOFÓNTOVOM DIELE MEMORABILIA Ulrich Wollner The Care of the Self in Xenophon s Memorabilia

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Aktivity vo vyučovaní fyziky

Aktivity vo vyučovaní fyziky Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky Aktivity vo vyučovaní fyziky Σµρεκοϖιχα 6. 8. σεπτεµβερ 2006 Zborník príspevkov Knižničné a

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium

Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Řečtina I průvodce prosincem a začátkem ledna prezenční studium Dobson číst si Dobsona 9. až 12. lekci od 13. lekce už nečíst (minulý čas probírán na stažených slovesech velmi matoucí) Bartoň pořídit si

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove

Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 47. ročník číslo 13 21.06.2015 Žiadam o podporu v utrpení Patriarcha Gregor III. Laham v Prešove 2 PREDSTAVUJEME SLOVO NA ÚVOD 3 Svit Poprad Vernár Osturňa Popradský

Διαβάστε περισσότερα

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 47. ročník číslo Ako sa zbaviť dlhov? Rok zasväteného života

slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 47. ročník číslo Ako sa zbaviť dlhov? Rok zasväteného života slovo časopis gréckokatolíckej cirkvi 47. ročník číslo 1 04.01. Ako sa zbaviť dlhov? Rok zasväteného života 2 PREDSTAVUJEME slovo 1 slovo 1 SLOVO NA ÚVOD 3 Vyšný Mirošov Kečkovce Kečkovce Vápeník Svidnícky

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Παράκληση για βοήθεια Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Czy mówisz po _

Διαβάστε περισσότερα

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013

Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 Kresťanský diskusný mesačník VI. ročník 5/2013 1150 O B S A H Od 1. júna 2013 DIALÓG Sadová 28 900 51 ZOHOR FÓRUM 4 Telefón: 0903 474142 V súvislosti so sťahovaním ospravedlňujeme možné meškanie distribúcie

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav klasických studií Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura Zuzana Išpoldová Mytologické postavy v diele A. Sikeliana Magisterská diplomová práca Vedúca práce: Mgr. Nicole

Διαβάστε περισσότερα

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania 2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania Akej chyby sa môžeme dopustiť pri meraní na stopkách? Ako určíme ich presnosť? Základné pojmy: chyba merania, hrubé chyby, systematické chyby, náhodné

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické substitúcie

Goniometrické substitúcie Goniometrické substitúcie Marta Kossaczká S goniometrickými funkciami ste sa už určite stretli, pravdepodobne predovšetkým v geometrii. Ich použitie tam ale zďaleka nekončí. Nazačiatoksizhrňme,čoonichvieme.Funkciesínusakosínussadajúdefinovať

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá...

číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... číslo 1/2016, ročník III aj tak sa to dá... Žime bez bariér... Šikmá schodisková sedačka do zákrut Bezplatné zameranie a odskúšanie u vás Bezplatné poradenstvo o štátnych príspevkoch a financovaní až do

Διαβάστε περισσότερα

18. kapitola. Ako navariť z vody

18. kapitola. Ako navariť z vody 18. kapitola Ako navariť z vody Slovným spojením navariť z vody sa zvyknú myslieť dve rôzne veci. Buď to, že niekto niečo tvrdí, ale nevie to poriadne vyargumentovať, alebo to, že niekto začal s málom

Διαβάστε περισσότερα

3. prednáška. Komplexné čísla

3. prednáška. Komplexné čísla 3. predáška Komplexé čísla Úvodé pozámky Vieme, že existujú také kvadratické rovice, ktoré emajú riešeie v obore reálych čísel. Študujme kvadratickú rovicu x x + 5 = 0 Použitím štadardej formule pre výpočet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA

PATMOS. Α Ω Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA PATMOS Spravodajca evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prešove Február 2016 Ročník 21 Číslo: 1 KŇAZSKÁ SPRÁVA o duchovnom živote a hmotnom hospodárení Cirkevného zboru ev. cirkvi a.v. na Slovensku Prešov

Διαβάστε περισσότερα

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3.

Zadání úloh. Úloha 4.1 Sirky. Úloha 4.2 Zvuk. (4b) (4b) Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4. Termín odeslání 24. 3. Studentský matematicko-fyzikální časopis ročník IX číslo 4 Termín odeslání 24. 3. 2003 Milí kamarádi, jetunovéčíslonašehočasopisuasnímiprvníinformaceojarnímsoustředění.budesekonat3. 11.května2003vCelnémuTěchonínavokreseÚstí

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM v školskom roku 2012/2013

Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM v školskom roku 2012/2013 Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM v školskom roku 2012/2013 Motto Školského vzdelávacieho programu: Múdrosť a vzdelanosť zachovaná po predkoch a vštepovaná

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b

VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR. Michal Zajac. 3 T b 1 = T b 2 = = = 2b VLASTNÉ ČÍSLA A JORDANOV KANONICKÝ TVAR Michal Zajac Vlastné čísla a vlastné vektory Pripomeňme najprv, že lineárny operátor T : L L je vzhl adom na bázu B = {b 1, b 2,, b n } lineárneho priestoru L určený

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č

Je čas!...znežnieť milosrdenstva obrazom... Jadrom Pastorálnej symfónie André Gida je DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY. ROČNÍK XIX. č ROČNÍK XIX. č. 11 DVOJTÝŽDENNÍK ZÁVISLÝ OD ETIKY 1. JÚNA 2016 Vydáva FACTUM BONUM, s. r. o. Šéfredaktor TEODOR KRIŽKA Redakcia: Sološnická 41, 841 04 Bratislava mobil: 0911 286 452 e-mail: kultura@orangemail.sk

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα