ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819)."

Transcript

1 ΚΥΑ ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826,Β) - Σύζηαζη Ειδικών Λογαριαζμών (Τροποποίηζη και ανηικαηάζηαζη ηης απόθαζης με αρ. Β1/819). Οη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ θαη εζληθήο παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ Έρνληαο ππφςε : 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ γ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 50 "Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο ηνπ ΥΠΔΠΘ γηα ηελ αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηνπ Κ.Π.Σ." ηνπ Ν. 2413/1996 (ΦΔΚ 124/Α). 2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 παξ. 1 θαη 24 παξ. 1 θαη 2 πεξίπησζε β' ηνπ Ν.1538/85 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά φξγαλα" (ΦΔΚ Α137). 3. Τελ απφθαζε Β1/819 "ζχζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ή Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα ηεο Φψξαο". 4. Τελ νδεγία 92/50 ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Ινπλίνπ 1992 γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ (Αξηζκφο L209/ ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) θαη ηελ νδεγία /ΔΟΚ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1989 πνπ αθνξά ηηο λνκνζεηηθέο θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ (Αξηζκφο L395/ ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ). 5. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε : Τξνπνπνηνχκε θαη αληηθαζηζηνχκε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ ΒΙ/819, σο εμήο : Αξζξν 1 Σχζηαζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ-Σθνπφο. 1. Σπληζηάηαη ζε θαζέλα απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) θαη ζηα Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΤΔΙ) ηεο ρψξαο, Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη παξνρήο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη παξαθάησ σο "Λνγαξηαζκφο". 2. Σθνπφο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ε δηάζεζε θαη δηαρείξηζε θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ, νπνηνπδήπνηε είδνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηηο αλάγθεο εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, επηκνξθσηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαζψο θαη έξγσλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη έξγσλ γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπφλεζε εηδηθψλ κειεηψλ, ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ, κεηξήζεσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ, ηελ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ, ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, σο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη εθηεινχληαη ή παξέρνληαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ A.E.Ι. ή T.E.Ι. θαη κε ηε ζπλεξγαζία άιισλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Αξζξν 2 Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ 1. Πφξνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη :

2 α) Δηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Ταθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, εληφο ηνπ χςνπο ηεο Κξαηηθήο Δπηρνξήγεζεο. β) Κνλδχιηα απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ πνπ δηαηίζεληαη είηε κέζσ ησλ εθάζηνηε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. γ) Δηδηθέο εηζθνξέο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, άιινπο δεκφζηνπο θνξείο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη δσξεέο θάζε είδνπο κε πξάμεηο ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. δ) Έζνδα απφ παξνρέο ππεξεζηψλ πξνο ηξίηνπο θαη πξφζνδνη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Λνγαξηαζκνχ. ε) Κάζε είδνπο δάλεηα. ζη) Έζνδα απφ θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε εθηεινχκελα έξγα. 2. Οη θνξείο πνπ εηζθέξνπλ ζην Λνγαξηαζκφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ (α) ην είδνο ησλ δαπαλψλ πνπ ζα θαιπθζνχλ κε ηα θνλδχιηα πνπ δηαζέηνπλ θαη (β) ην ρξφλν ζηνλ νπνίνλ ζα αλαισζνχλ ηα θνλδχιηα. Αξζξν 3 Όξγαλα Γηνηθήζεσο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 1. Η Γηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα φξγαλα ηνπ θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ΑΔΙ ή ΤΔΙ. Η Γηνίθεζε ησλ ΑΔΙ θαη ησλ ΤΔΙ παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 θαησηέξσ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 2. Όξγαλα δηνηθήζεσο θαη δηαρεηξίζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη: α) Η Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ. β) Η Γξακκαηεία ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Αξζξν 4 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ 1. Η Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, θαινχκελε εθεμήο "Η Δπηηξνπή" ζπγθξνηείηαη ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε απφθαζε ηνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΔΙ αληίζηνηρα. Η Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο φισλ ησλ Τκεκάησλ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ θαη πιένλ έλαλ απφ ηνπο Αληηπξπηάλεηο ηνπ ΑΔΙ πνπ νξίδεηαη απφ ην Πξπηαληθφ Σπκβνχιην ή έλαλ απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο ηνπ ΤΔΙ πνπ νξίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔΙ αληίζηνηρα. Αλ νη αληηπξφεδξνη δελ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζηελ Δπηηξνπή πξνεδξεχεη ν Πξφεδξνο ηνπ ΤΔΙ. Κάζε εθπξφζσπνο Τκήκαηνο ΑΔΙ νξίδεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ Γ.Σ. ηνπ Τκήκαηνο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 12 παξ. 1 εδάθην γ' ηνπ Ν. 2083/92 εηδηθή ζχλζεζή ηεο. Γηα ηα ΤΔΙ ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη ζε αλάινγε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 παξαγξ. 8 ηνπ Ν.1404/83 πνπ αθνξά ην Δ.Π. θαη κε δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 7 ηεο Υ.Α. Δ5/1585/84 (ΦΔΚ 191/ η. Β'). Μεηά ηνλ νξηζκφ ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ησλ ηκεκάησλ, ην πξπηαληθφ Σπκβνχιην ηνπ ΑΔΙ ή ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔΙ εθδίδεη ηε δηαπηζησηηθή πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 2. Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔΙ, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΠ ηα νπνία θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα αλήθνπλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. Πξνθεηκέλνπ γηα ΤΔΙ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη κέιε Δ.Π. ηα νπνία

3 θαηά πξνηεξαηφηεηα αλήθνπλ ζηηο βαζκίδεο ηνπ Καζεγεηή θαη ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ εθηεηακέλε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή πείξα πνπ ηεθκεξηψλεηαη, απφ δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά θχξνπο, βηβιία θαη κνλνγξαθίεο θαη απφ απηνδχλακε αλάπηπμε θαη εθηέιεζε έξγσλ θαη πείξα ζε δεηήκαηα, ζρεδηαζκνχ, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ. Δηδηθά γηα ηα ΑΔΙ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα έρνπλ δεκνζηεχζεη ζε πεξηνδηθά δηεζλνχο θπθινθνξίαο ηα 3 ηειεπηαία ρξφληα ηνπιάρηζηνλ 4 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο. 3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο. 4. Τα νξηζζέληα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλέξρνληαη ζε πξψηε ζπλεδξίαζε, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο πνπ είλαη Αληηπξχηαλεο ΑΔΙ ή Αληηπξφεδξνο ΤΔΙ. Σηε ζπλεδξίαζε απηή εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο. Αλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πεξηζζφηεξα απφ ελλέα, κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη εηδηθφ επηακειέο φξγαλν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, θαη απφ πέληε κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. (Σε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη έμη ή επηά, ε ζπγθξφηεζε ή κε ηνπ παξαπάλσ εηδηθνχ επηακεινχο νξγάλνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε νπνία θαη ην εθιέγεη θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην. Η θξάζε απηή δελ ιακβάλεηαη ππφςε). Ο νξηζκφο ησλ πέληε κειψλ έρεη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο. Σην εηδηθφ απηφ επηακειέο φξγαλν, εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο (γ) έσο (ηα) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 5. Τα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, αιιά ρσξίο ςήθν εθφζνλ παξίζηαηαη θαη ην αληίζηνηρν ηαθηηθφ κέινο. 6. Η επηηξνπή έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο : α) Δπεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο πξνο ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, αληίζηνηρα, γηα ηελ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο. β) Δπηθνπξεί ηελ Πξπηαλεία ηνπ ΑΔI ή ην Σπκβνχιην ηνπ ΤΔI θαζψο θαη ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔI ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ έξγσλ ησλ ΑΔI ή ΤΔI πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε πφξσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. γ) Πξνηείλεη ζηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ζηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ρξεκαηνδφηεζεο, πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ θαη παξαιαβήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ έξγσλ θαη γεληθά ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο θαη ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ έξγσλ. δ) Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ έξγσλ απφ ην Λνγαξηαζκφ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σρνιψλ, Τκεκάησλ θαη Τνκέσλ, θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Οδεγνχ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο απηήο. ε) Καηαξηίδεη εηήζην επηζηεκνληθφ θαη νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ θηλήζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία ελεκέξσζε πξνο ηνλ Πξχηαλε ηνπ ΑΔI ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΤΔΙ, ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, ηα Υπνπξγεία Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, κε εθζέζεηο ή εηδηθέο εθδφζεηο. ζη) Σπληάζζεη ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη ηνλ θαλνληζκφ γηα ηε δηάζεζε πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθά έξγα

4 (επξεζηηερλίεο, πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ, θαηαζθεπέο θιπ) θαη ηηο ακνηβέο ησλ ερφλησλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζε απηά. Ο θαλνληζκφο απηφο εγθξίλεηαη απφ ηελ Σχγθιεην ηνπ ΑΔI ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔI θαη απνηειεί κέξνο ηνπ Οδεγνχ Φξεκαηνδφηεζεο άξζξν 9 ηεο παξνχζεο. δ) Αλαζέηεη κειέηεο κε ακνηβή γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΔI ή ηνπ ή ηξίηνπο, κεηά απφ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο. ε) Απνδέρεηαη ηηο θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο, δσξεέο θαη εηζθνξέο ηξίησλ ζην Λνγαξηαζκφ θαη θαζνξίδεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο απνδνρήο θαη δηάζεζήο ηνπο. ζ) Αλαδεηεί πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ. η) Φξνληίδεη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΑΔI θαη ΤΔI ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ έξρνληαη ζε γλψζε ηεο. ηα) Φνξεγεί ππνηξνθίεο ζχκθσλα κε εηδηθφ θαλνληζκφ πνπ εγθξίλεη ε Σχγθιεηνο ηνπ ΑΔI ή ε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ, ζην πιαίζην ηνπ Οδεγνχ Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. ηβ) Πξνζιακβάλεη εηδηθφ πξνζσπηθφ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Γξακκαηείαο. ηγ) Δπνπηεχεη ην έξγν ηεο Γξακκαηείαο θαη νξίδεη ηνλ Πξντζηάκελφ ηεο. ηδ) Γηαηεξεί αξρείν ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ ησλ ρξεκαηνδνηνπκέλσλ κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. Αξζξν 5 Λεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο 1. Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ νπνηεδήπνηε θξίλεηαη απηφ αλαγθαίν, είηε αλ δεηεζεί απηφ απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο, είηε απφ ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή απφ ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ. 2. Η Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 παξ. 5 εδ. β' ηνπ Ν. 1268/1982, εθηφο αλ ξεηά πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 3. Φξέε γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνχ ή ν αλαπιεξσηήο απηνχ. Αξζξν 6 Γξακκαηεία 1. Η Γξακκαηεία ζηειερψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, είηε απφ πξνζσπηθφ - επηζηεκνληθφ ή άιιν - ηνπ ΑΔΙ ή ΤΔΙ, πνπ δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, είηε απφ λέν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ακείβεηαη απφ ην θνλδχιην ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 2. Η Γξακκαηεία έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο : α) Παξαθνινπζεί ηε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θίλεζε ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ κεηά απφ εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθά ππεπζχλνπ θάζε έξγνπ, εθφζνλ ε δαπάλε πξνβιέπεηαη ξεηά ζηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ή άιινπ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο.

5 β) Δμππεξεηεί γξακκαηεηαθψο ηελ Δπηηξνπή θαη εηζεγείηαη γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο. γ) Μειεηά θαη επεμεξγάδεηαη, κε ηα κέιε ηεο ή ζε ζπλεξγαζία κε άιια πξφζσπα, ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξνδηαγξάθεη ε Δπηηξνπή ή ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή πξνηάζεηο γηα λέεο θαηεπζχλζεηο. δ) Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. Αξζξν 7 Γηαδηθαζία δηάζεζεο, δηαρείξηζεο θαη δηθαηνιφγεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 1. Τα έζνδα ηνπ Λνγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ Τξάπεδαο κε ηίηιν "Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο" θαη αλαιακβάλνληαη θαη δηαηίζεληαη κε εηδηθέο εληνιέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ή εμνπζηνδνηνχκελνπ απφ απηφλ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο. 2. Πνζνζηφ κέρξη 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη εηδηθφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε πφξν ηνπ, κπνξεί λα δηαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε θάζε Ίδξπκα γηα ηελ ελδερφκελε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, εγθαηαζηάζεσλ θαη νξγάλσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ θαη γηα ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Τν πνζνζηφ απηφ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ απφθαζε ή ηε ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηα πιαίζηα πνπ ζέηνπλ νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν Οδεγφο Φξεκαηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο απηήο. Τπρφλ πιενλάζκαηα ηνπ Λνγαξηαζκνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ δαπαλψλ, θαζψο θαη γεληθέο επηρνξεγήζεηο ή έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ Δ.Λ., θαηαλέκεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή κεηά απφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ πνπ ππνβάιιεη ε Δπηηξνπή πξνο ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ. Ο πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε πνπ Πξπηαληθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΔΙ. 3. Η θίλεζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ν έιεγρνο θαη ε εληνιή πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ππέξ δηθαηνχρσλ ελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ, φπσο απηφο ηζρχεη ρσξίο θακία αλαθνξά ή πεξηνξηζκφ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηάζεζε, θαηαλνκή θαη αλάισζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο, ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, ηελ αλάζεζε κειεηψλ θαη θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο. 4. Η πξαγκαηνπνίεζε θάζε δαπάλεο απαηηεί εληνιή απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ έξγνπ εθφζνλ ε δαπάλε απηή ξεηά πξνβιέπεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ή άιινπ νξγάλνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Οδεγφ Φξεκαηνδφηεζεο. Δηδηθφηεξα νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα : Α. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ : α) Ακνηβή γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ πνπ κεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, εθφζνλ ε ζρεηηθή πξφβιεςε πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 παξ.16, ηνπ Ν. 2083/93, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ, γηα ην πξνβιεπφκελν αλψηαην φξην ζπλνιηθήο ακνηβήο. β) Πξφζζεην επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε

6 θάζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη δελ είλαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΔΙ ή ηνπ ΤΔΙ, πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε αλάζεζεο έξγνπ ή εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε θαη εληνιή ηεο Δπηηξνπήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ζρεηηθή εγθξηηηθή απφθαζή ηεο. γ) Σηηο πεξηπηψζεηο πξνζιήςεσο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ή έξγνπ θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη νη θάζε θχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. δ) Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα θνηηεηέο πνπ απαζρνινχληαη ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ ή άιισλ έξγσλ ή ππνζηεξίμεσο δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο ρσξίο ε απαζρφιεζή ηνπο λα ππεξβαίλεη ηηο 12 ψξεο εβδνκαδηαίσο κπνξεί λα αλέιζεη ζε πνζφ κέρξη δξρ. θαη' έηνο κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πνζνχ θαηά ηνλ επίζεκν δείθηε εηεζίνπ πιεζσξηζκνχ. Β. Μεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ : α) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηα φξηα πνπ έρεη εγθξίλεη ε Δπηηξνπή θαη κε κνλαδηθφ δηθαηνινγεηηθφ ηελ απφθαζή ηεο πεξί εγθξίζεσο ηεο πξνηάζεσο γηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγάλνπ. Σηνπο κεηαθηλνπκέλνπο θαηαβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ νη δαπάλεο ηαμηδίνπ θαη ε εκεξήζηα εθηφο έδξαο απνδεκίσζε, ζε δξαρκέο ή ζε ζπλάιιαγκα, πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο θάζε ρξφλν γηα φιν ην πξνζσπηθφ θαη νη δαπάλεο απηέο ζα θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. β) Σε πεξίπησζε κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ κειψλ ηεο νκάδαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ αλήθνπλ ζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ ή ησλ ΤΔΙ θαη ηνπ νπνίνπ Πξντζηάκελνο δελ είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο ηνπ έξγνπ απαηηείηαη επίζεο έγθξηζε ηνπ ακέζσο Πξντζηακέλνπ απηψλ. γ) Οη εκέξεο εθηφο έδξαο ησλ κεηαθηλνπκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ δελ ππνινγίδνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο πνπ ηπρφλ ηζρχεη γηα ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ ΑΔΙ θαζψο θαη ησλ ΤΔΙ. δ) Τν ζπλάιιαγκα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζην εμσηεξηθφ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο ή φπνπ δελ ππάξρνπλ απφ ππνθαηαζηήκαηα Δκπνξηθψλ Τξαπεδψλ χζηεξα απφ εηδηθή εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Γ. Πξνκήζεηεο - εθηειέζεηο εξγαζηψλ : α) Οη πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ, ή κε πιηθψλ, νξγάλσλ, κεραλεκάησλ, επίπισλ θαη ζπζθεπψλ, εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη βηβιίσλ θαη ε εθηέιεζε εξγαζηψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηά απφ εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Υπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο θαη κε ηπρφλ επηθνπξία ησλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο. β) Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο έξγσλ δαπάλεο κέρξη δξρ. ε θάζε κία, γίλνληαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ ή ιήςε πξνζθνξψλ, χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά. γ) Πξνκήζεηεο ή εθηειέζεηο εξγαζηψλ, δαπάλεο πνζνχ απφ δξρ. θαη πάλσ γίλνληαη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηιέγεηαη ν

7 κεηνδφηεο. δ) Τα κε αλαιψζηκα πιηθά, θάζε είδνπο, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Λνγαξηαζκνχ, δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κεηά ην πέξαο ησλ έξγσλ απηψλ θαη αλάινγα κε ηηο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο. Τα πιηθά απηά θαηαγξάθνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ζε βηβιίν Γηαθίλεζεο Υιηθνχ. Γ. Μηζζψζεηο αθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ. Οη κηζζψζεηο αθηλήησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη εξγαζηεξηαθνχ ή κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) Μηζζψζεηο πνπ γηα θάζε κία ην ζπλνιηθφ εηήζην κίζζσκα δελ ππεξβαίλεη ηα δξρ. γίλνληαη απεπζείαο ρσξίο δηαγσληζκφ ή ιήςε πξνζθνξψλ, χζηεξα απφ εθηίκεζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξεη ε αγνξά. β) Μηζζψζεηο πνπ γηα θάζε κία ην ζπλνιηθφ εηήζην κίζζσκα ππεξβαίλεη ηα δξρ. γίλνληαη κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ θαη πιήξε αηηηνιφγεζε ηεο επηινγήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο. γ) Οη παξαπάλσ κηζζψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, κε εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Υπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Λνγαξηαζκνχ, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ηα αλαγθαία κηζζσηήξηα ζπκθσλεηηθά. Δ. Φνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο Οη θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο επί ησλ εζφδσλ θαη πιεξσκψλ ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ξπζκίδνληαη κε βάζε ηε γεληθή λνκνζεζία θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Υπ. Οηθνλνκηθψλ. Τα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαιιάζζνληαη απφ Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ νξγάλσλ απηψλ. Αξζξν 8 Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο 1. Ο ηαθηηθφο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ θαη ν έιεγρνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν απφ δχν νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Σπγθιήηνπ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. απφ πίλαθα δέθα νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Σψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Σπγθιήηνπ ή ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ΤΔΙ. Οη δαπάλεο ηνπ ειέγρνπ βαξχλνπλ ην Λνγαξηαζκφ. 2. Ο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ζα ελεξγείηαη κε βάζε ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, δειαδή ηα ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα ηεξεί ε Γξακκαηεία γηα θάζε πξαγκαηνπνηνχκελε δαπάλε, θαη ρσξηζηά γηα θάζε εθηεινχκελν έξγν. 3. Τν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ηνπ Λνγαξηαζκνχ ζπκπίπηεη κε ην νηθνλνκηθφ έηνο. Τν πξψην δηαρεηξηζηηθφ έηνο θάζε Λνγαξηαζκνχ αξρίδεη ηελ εκέξα ζχζηαζεο ηνπ θάζε Λνγαξηαζκνχ. 4. Οη Οξθσηνί ινγηζηέο πνπ αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ ππνβάιινπλ, κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ θάζε έηνπο, έθζεζε γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο πνπ έιεμε. Οη εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Υπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνλ Υπνπξγφ Αλάπηπμεο, ζηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή ζηε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ θαη ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Λνγαξηαζκνχ.

8 5. Ο Υπνπξγφο Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε έθηαθηνπο ειέγρνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο κπνξεί λα ειέγρεηαη νπνηεδήπνηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 393/1994 (ΦΔΚ Α' 219). Αξζξν 9 Οδεγφο Φξεκαηνδφηεζεο 1. Η Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη Οδεγφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, φπνπ πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε, επηινγή θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ θαη γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 2. Με ηνλ νδεγφ θαζνξίδνληαη επίζεο νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ππεπζχλσλ έξγνπ, γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ (αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο ππνδνκήο, εξεπλεηηθά έξγα, έξγα επηκφξθσζεο θιπ), θαζψο θαη ζέκαηα ακνηβψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Λνγαξηαζκνχ. 3. Ο Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο εγθξίλεηαη απφ ηε Σχγθιεην ηνπ ΑΔΙ ή ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τ.Δ.Ι. 4. Ο "Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο" κπνξεί, εθφζνλ πξνθχπηεη αλάγθε, λα ηξνπνπνηείηαη θαη λα ζπκπιεξψλεηαη. Ο Οδεγφο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ θνηλνπνηνχληαη ζηα Υπνπξγεία Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 5. Μέρξη λα δεκνζηεπζεί ν Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ηα πην πάλσ ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 6. Η Σχγθιεηνο ηνπ ΑΔΙ ή ε Σπλέιεπζε ηνπ ΤΔΙ κε απφθαζή ηεο αλαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή θαη κεηαβηβάδεη ζην Λνγαξηαζκφ ηε δηεθπεξαίσζε ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη ην Ίδξπκα θαη πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο".

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΩΝ ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ - Ο ηζρύσλ Οδεγόο εγθξίζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 124/1-2-2002, κεηά από επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα Έθδνζε: 06 Έγθξηζε: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ.74, 21/10/2008 Σπλεδξίαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Αξ.105, 21/10/2008 Τξνπνπνίεζε: Έλαξμε Ιζρχνο: Σπλεδξίαζε Δπηηξνπήο Δξεπλψλ Αξ. 115, 28/9/2010 Σπλεδξία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ»

Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ» Τποποποίηζη Θδπςηικού Νόμος 3489/2006 (ΦΕΚ 205 Α ) με ηίηλο «ΖΩΝΗ ΚΑΘΝΟΤΟΜΘΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΘΚΗΣ» Απθπο 1. Θδπςζη και οπιοθέηηζη ηηρ Ζώνηρ Καινοηομίαρ Θεζζαλονίκηρ 1. Σηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 κεηά ηε θξάζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα