Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1"

Transcript

1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςτην εφοδιαςτικό αλυςύδα των τροφύμων τησ ΕΕ, δεςμεύτηκε να ενθαρρύνει τη δημιουργύα εθελοντικών ςυλλογικών επιχειρόςεων από παραγωγούσ γεωργικών προώόντων. Προκειμϋνου να βοηθηθεύ ςτη διαδικαςύα χϊραξησ ςχετικών με τον ςκοπό αυτό μϋτρων πολιτικόσ, ανϋθεςε ςε μια δια-ευρωπαώκό επιςτημονικό ομϊδα τη μελϋτη με τύτλο «Πολιτικέσ Στήριξησ των Αγροτικών Συνεταιριςμών». Σκοπόσ τησ μελϋτησ αυτόσ όταν η αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ των υφιςταμϋνων μϋτρων ςτόριξησ των ςυλλογικών επιχειρόςεων των αγροτών και η ενδελεχόσ ανϊλυςη επιλεγμϋνων παραδειγμϊτων επιτυχημϋνων αγροτικών ςυνεταιριςμών και ομϊδων παραγωγών. Τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ, τα οπούα παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτο κεύμενο αυτό, μπορούν να αξιοποιηθούν από τουσ ύδιουσ τουσ αγρότεσ για τη δημιουργύα και ενδυνϊμωςη ςυλλογικών μορφών επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ καθώσ και από την Ευρωπαώκό Επιτροπό ςτην προςπϊθειϊ τησ να ενθαρρύνει τη δημιουργύα οργανώςεων παραγωγών γεωργικών προώόντων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη ωσ μϋςο για την εδραύωςη τουσ ςτην αγορϊ και την εξαςφϊλιςη ςταθερού γεωργικού ειςοδόματοσ. Για τουσ ςκοπούσ του παραπϊνω ϋργου ςυγκεντρώθηκαν δεδομϋνα από τα 27 κρϊτημϋλη τησ ΕΕ. Έμφαςη δόθηκε ςτο ρόλο των ςυνεταιριςμών ςτουσ ακόλουθουσ οκτώ τομεύσ: γαλακτοκομικϊ προώόντα, ούνοσ, φρούτα και λαχανικϊ, ελιϋσ και ελαιόλαδο, δημητριακϊ, χοιρινό κρϋασ, ζϊχαρη, και πρόβειο κρϋασ. Επιπλϋον, μελετόθηκαν ςε επύπεδο ΕΕ, τα ακόλουθα θϋματα: η εςωτερικό διακυβϋρνηςη των ςυνεταιριςμών, τα ςχετικϊ μϋτρα πολιτικόσ, η θϋςη τουσ ςτισ εφοδιαςτικϋσ αλυςύδεσ τροφύμων και ποτών, καθώσ και οι κοινωνικϋσ, ιςτορικϋσ και πολιτιςτικϋσ πτυχϋσ τησ εξϋλιξησ των ςυνεταιριςμών ςτην ΕΕ. Στη δεύτερη φϊςη του ϋργου εκπονόθηκαν 33 μελϋτεσ περιπτώςεων, και διερευνόθηκε η υφιςτϊμενη κατϊςταςη για θϋματα ςυνεταιριςμών ςε επιλεγμϋνεσ τρύτεσ χώρεσ μϋλη του ΟΟΣΑ. Μύα από τισ προαναφερθεύςεσ μελϋτεσ αφορϊ ςτην εξϋταςη των ελαιοκομικών αγροτικών ςυνεταιριςμών ςτην Κρότη. Τα αποτελϋςματϊ τησ παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτο κεύμενο που ακολουθεύ. Οργανωτική Δομή και Στρατηγική των Ελαιοκομικών Συνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ Ειςαγωγή Η μελϋτη των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Κρότησ επιλϋχθηκε από την ερευνητικό ομϊδα εξαιτύασ τησ μεγϊλησ ςυμμετοχόσ του νηςιού ςτο ςύνολο τησ ελληνικόσ 1 Το παρόν κείμενο προέρχεται από μετάφραςη τμήματοσ τησ μελέτησ που εκπονήθηκε για λογαριαςμό τησ Ε.Ε.: Iliopoulos, C., Giagnocavo, C., Theodorakopoulou, I., and S. Gerez (2012). Case Study Report. Structure and Strategy of Olive Oil Cooperatives: Comparing Crete, Greece to Andalusia, Spain. Τη μετάφραςη του κειμένου από την Αγγλική γλώςςα έκανε η κα Γεραςιμοφλα Αγγελοποφλου, υπάλληλοσ του Ινςτιτοφτου Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 1

2 παραγωγόσ ελαιολϊδου (39,4%). Προκειμϋνου να ςυγκεντρωθούν όλεσ τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ για τη μελϋτη, η ερευνητικό ομϊδα του Ινςτιτούτου Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών επιςκϋφθηκε Ενώςεισ Αγροτικών Συνεταιριςμών καθώσ και Πρωτοβϊθμιουσ Αγροτικούσ Συνεταιριςμούσ ςτην Κρότη όπου πραγματοπούηςε ςυνεντεύξεισ με διευθυντϋσ, μϋλη των διοικητικών ςυμβουλύων, καθώσ και μεμονωμϋνουσ παραγωγούσ-μϋλη των ςυνεταιριςμών. Επύςησ, πραγματοποιόθηκε εκτεταμϋνη βιβλιογραφικό αναςκόπηςη και εξαςφαλύςτηκε πρόςβαςη ςτα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα του Υπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Τροφύμων. Στοιχεία και αριθμοί Η ελιϊ καλλιεργεύται ςτην Ελλϊδα εδώ και χιλιϊδεσ χρόνια. Το ελαιόλαδο και οι ελιϋσ δεν αποτελούν μόνο ϋνα βαςικό ςτοιχεύο τησ ελληνικόσ διατροφόσ, αλλϊ, επύςησ, ϋνα ςημαντικό ςυςτατικό του Ελληνικού πολιτιςμού. Αυτό γύνεται εμφανϋσ και από το γεγονόσ ότι η κατανϊλωςη ελαιολϊδου ςτην Ελλϊδα εύναι εξαιρετικϊ υψηλό ςε ςχϋςη με τον παγκόςμιο μϋςο όρο. Σύμφωνα με ςτοιχεύα τησ Εθνικόσ Τρϊπεζασ τησ Ελλϊδασ το 2011, η Ελλϊδα εύχε τη μεγαλύτερη κατϊ κεφαλόν κατανϊλωςη ελαιολϊδου ςτον κόςμο, με πϊνω από 16 λύτρα ανϊ ϊτομο. Ακολουθεύ η Ιταλύα με κατϊ κεφαλόν κατανϊλωςη 14 λύτρα ανϊ ϋτοσ. Η Ελλϊδα εύναι η τρύτη μεγαλύτερη χώρα-παραγωγόσ ελαιολϊδου (μετϊ την Ιςπανύα και την Ιταλύα), με τόνουσ το 2009/2010, ποςότητα που αντιςτοιχεύ ςτο 0,3% του ελληνικού ΑΕΠ, ςε ςύγκριςη με 0,2% και 0,1% τησ ςυνειςφορϊσ τησ ελαιουργύασ ςτο ιςπανικό και ιταλικό ΑΕΠ αντύςτοιχα (Εθνικό Τρϊπεζα, 2011). Επιπλϋον, το ελαιόλαδο εύναι ϋνα ςημαντικό μϋροσ τησ ελληνικόσ γεωργικόσ οικονομύασ καθώσ καλύπτει το 11% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ γεωργικόσ παραγωγόσ. Η ςημαςύα του τομϋα του ελαιολϊδου εύναι ακόμη μεγαλύτερη για οριςμϋνεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, όπου η ελαιοκαλλιϋργεια εύναι η κύρια πηγό ειςοδόματοσ (Galanos and Manasis, 2010). Η αξύα του εγχώριου ελαιολϊδου (τιμϋσ χονδρικόσ) κατϊ την ύδια περύοδο εκτιμϊται ςε 320 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οπούων το 40% περύπου αφορϊ ςυςκευαςμϋνο προώόν (ICAP, 2011). Η ςυνολικό καλλιεργόςιμη ϋκταςη με ελιϋσ όταν εκτϊρια το 2007, η οπούα αντιπροςωπεύει το 2% τησ ςυνολικόσ καλλιεργούμενησ ϋκταςησ ςτην ΕΕ. Ιδιαύτερο χαρακτηριςτικό τησ ελληνικόσ ελαιοκαλλιϋργειασ εύναι ο μεγϊλοσ αριθμόσ εκμεταλλεύςεων (περύπου ) και το μικρό μϋςο μϋγεθοσ εκμετϊλλευςησ (περύπου 5,1 εκτϊρια). Ένα ϊλλο χαρακτηριςτικό του τομϋα εύναι η ιςχυρό γεωγραφικό ςυγκϋντρωςη, δεδομϋνου ότι η μεγαλύτερη μϋςη παραγωγό ελαιολϊδου κατϊ την περύοδο πραγματοποιόθηκε ςτην Κρότη (39,4%), ακολουθεύ η Πελοπόννηςοσ (32,1%), η Κεντρικό Ελλϊδα-Εύβοια (8,8%) και τα Ιόνια Νηςιϊ (7%) (ICAP, 2011). Στην Κρότη, το 65% ( εκτϊρια) τησ γεωργικόσ γησ καλύπτει η καλλιϋργεια τησ ελιϊσ με τουλϊχιςτον 35 εκατομμύρια δϋντρα. Σύμφωνα με δεδομϋνα που παρεύχε ο Σύνδεςμοσ Ελαιοκομικών Δόμων Κρότησ (ΣΕΔΗΚ) 2, το 90% του παραγόμενου 2 Ευχαριςτούμε τον εκτελεςτικό Διευθυντό του ΣΕΔΗΚ, Δρ Νικόλαο Μιχελϊκη για την καθοριςτικό ςυμβολό του ςτη διαδικαςύα ςυλλογόσ ςτοιχεύων για τισ ςυνθόκεσ ςτον τομϋα παραγωγόσ, διϊθεςησ και εμπορύασ ελαιολϊδου ςτην Κρότη. 2

3 ελαιολϊδου εξϊγεται. Το ςυντριπτικϊ μεγαλύτερο ποςοςτό του εξαγόμενου ελαιολϊδου πωλεύται χύμα ςε ιταλικϋσ επιχειρόςεισ και το υπόλοιπο εξϊγεται απευθεύασ από τουσ ςυνεταιριςμούσ ό κεφαλαιουχικϋσ εταιρύεσ ςε πολλϋσ ϊλλεσ χώρεσ. Η πιο ςημαντικό ποικιλύα ελιϊσ που καλλιεργεύται ςτην Κρότη εύναι η Κορωνϋικη. Επιπλϋον, δϋκα κρητικϊ ελαιόλαδα ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ προώόντα Προςτατευόμενησ Ονομαςύασ Προϋλευςησ (Π.Ο.Π.) και Προςτατευόμενησ Γεωγραφικόσ Ένδειξησ (Π.Γ.Ε.). Σύμφωνα με ςτοιχεύα που παρϋχονται από τα τοπικϊ εμπορικϊ επιμελητόρια, 525 επιχειρόςεισ με ϋδρα την Κρότη δραςτηριοποιούνται ςτην παραγωγό, τυποπούηςη και εμπορύα ελαιολϊδου. Στρατηγική και δομή Παρότι περιςςότερο από 90% του παραγόμενου ελαιολϊδου ανόκει ςτην κορυφαύα ποιότητα «ϋξτρα παρθϋνο» και δϋκα κρητικϊ ελαιόλαδα ϋχουν πιςτοποιηθεύ ωσ ΠΟΠ ό ΠΓΕ, ςχεδόν το 80% του ελαιολϊδου που παρϊγεται ςτην περιοχό πωλεύται χύμα ςε χονδρεμπόρουσ και λιανϋμπορουσ, εύτε ςτην Ελλϊδα εύτε-πιο ςυχνϊ-ςτην Ιταλύα. Εύκολα μπορεύ να αντιληφθεύ κανεύσ ότι η μοναδικότητα του προώόντοσ και τα ποιοτικϊ χαρακτηριςτικϊ του απαιτούν μια ςτρατηγικό διαφοροπούηςησ. Η κϊθετη ολοκλόρωςη θα μπορούςε να προςθϋςει αξύα ςε ϋνα επώνυμο τελικό προώόν, ιδιαύτερα αν αναλογιςθεύ κανεύσ ότι οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού τησ Κρότησ κατϋχουν το 10% τησ ελληνικόσ αγορϊσ ελαιολϊδου (ICAP, 2011). Αντύ τησ εφαρμογόσ μιασ ςτρατηγικόσ κϊθετησ ολοκλόρωςησ, οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού πωλούν τα προώόντα τουσ μϋςω δημοπραςιών και αγωνιούν για την επύτευξη μιασ «δύκαιησ» τιμόσ παραγωγού που μόλισ καλύπτει τα ϋξοδϊ τουσ. Η πλειονότητα των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών ςτην Κρότη ακολουθούν μια αμυντικό ςτρατηγικό, ςυλλϋγοντασ την παραγωγό των μελών τουσ και περιμϋνοντασ για ϋναν αγοραςτό, αντύ να αναζητούν και να διαςφαλύζουν τη διϊθεςη των προώόντων απευθεύασ ςτον τελικό καταναλωτό. Οι ςτρατηγικϋσ που αναπτύςςονται από τουσ κρητικούσ ςυνεταιριςμούσ ελαιολϊδου τα τελευταύα χρόνια εύναι προςανατολιςμϋνεσ ςτη δημιουργύα προςτιθϋμενησ αξύασ μϋςω τησ διαφοροπούηςησ που παρϋχουν οι διαπιςτεύςεισ ΠΟΠ ό ΠΓΕ. Ωςτόςο, η αποτελεςματικότητα του καθεςτώτοσ τησ γεωγραφικόσ ϋνδειξησ για την ενύςχυςη τησ εμπορευματοπούηςησ των προώόντων ϋχει αμφιςβητηθεύ από πολλούσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Ευρωπαώκού Ελεγκτικού Συνεδρύου (ΕΕΣ, 2011). Άλλεσ ςτρατηγικϋσ που υιοθετούνται από τουσ ελαιοκομικούσ ςυνεταιριςμούσ ςτην Κρότη περιλαμβϊνουν τη ςύναψη εταιρικών ςχϋςεων και από κοινού δημιουργύα επιχειρηματικών ςχημϊτων με κεφαλαιουχικϋσ εταιρεύεσ, ϊλλουσ ςυνεταιριςμούσ, ό και τα δύο, καθώσ και με διεθνεύσ εταύρουσ. Τϋτοια παραδεύγματα εύναι, η εμπορικό ςυμφωνύα μεταξύ του αγροτικού ςυνεταιριςμού Κριτςϊσ και τησ εταιρεύασ ΓΑΙΑ Α.Ε., η ςυνεργαςύα των τεςςϊρων Κρητικών ςυνεταιριςμών (Πεζϊ, Σητεύα, Μυλοπόταμοσ, Mερϊμβελλοσ) με το Consorzio Nationale degli Olivicoltori τησ Ιταλύασ για την προώθηςη τησ ποιότητασ και την ανϊπτυξη των ςυςτημϊτων ιχνηλαςιμότητασ του ελαιολϊδου. 3

4 Ωςτόςο, οι ςτρατηγικϋσ που ακολουθόθηκαν μϋχρι τώρα δεν όταν ςε θϋςη να εξαςφαλύςουν ςημαντικϊ οφϋλη για τουσ παραγωγούσ-μϋλη. Επιπλϋον, οι περιςςότεροι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού ςτην Κρότη αντιμετωπύζουν ςημαντικϊ οικονομικϊ προβλόματα, κυρύωσ εξαιτύασ τησ ςημαντικόσ δανειακόσ επιβϊρυνςόσ τουσ, η οπούα οφεύλεται ςτην ςχεδόν εξ ολοκλόρου χρηματοδότηςη των επενδύςεών τουσ από τραπεζικϊ δϊνεια αντύ από κεφϊλαια των μελών τουσ. Το ερώτημα που τύθεται λοιπόν εύναι το εξόσ: ποια από τα διαρθρωτικά χαρακτηριςτικά των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών ςτην Κρήτη επηρεάζουν αφενόσ το ςτρατηγικό ςχεδιαςμό τουσ και αφετέρου την αποτελεςματικότητα των ςτρατηγικών που υιοθετούνται; Πρώτον, όλοι οι ςυνεταιριςμού που ςυμμετεύχαν ςτην μελϋτη υποφϋρουν από χαμηλό κεφαλαιοπούηςη. Η χαμηλό ςυνειςφορϊ επιχειρηματικών κεφαλαύων από τα μϋλη αποδύδεται ςτην υιοθϋτηςη από τουσ ςυνεταιριςμούσ τησ παραδοςιακόσ ιδιοκτηςιακόσ δομόσ που δεν παρϋχει κύνητρα για τα μϋλη, καθώσ και ςτο μικρό μϋςο μϋγεθοσ των ελαιοκομικών αγροτικών εκμεταλλεύςεων ςτην Κρότη. Ωσ εκ τούτου, εύτε τα μϋλη δεν ϋχουν αρκετϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα για να επενδύςουν ςτο ςυνεταιριςμό τουσ ό δεν τουσ παρϋχονται κύνητρα για να ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ποςϊ ςτο ςυνεταιρικό κεφϊλαιο, τα οπούα θα επϋτρεπαν ςτο ςυνεταιριςμό να πραγματοποιόςει ςημαντικϋσ επενδύςεισ (Cook και Iliopoulos, 2000 Iliopoulos και Cook, 1999). Δεύτερον, παρατηρεύται η ύπαρξη ενόσ, παρϊδοξα μεγϊλου αριθμού δευτεροβϊθμιων ςυνεταιριςτικών οργανώςεων. Οι δευτεροβϊθμιοι ςυνεταιριςμού ϋχουν πρόςβαςη ςτουσ πόρουσ που δεν εύναι διαθϋςιμοι ςτουσ πρωτοβϊθμιουσ ςυνεταιριςμούσ, και χειρύζονται μια πολύ μεγαλύτερη ποςότητα ελαιολϊδου. Ωσ αποτϋλεςμα, ϋχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να αυξόςουν το μερύδιό τουσ ςτην αγορϊ από τουσ μεμονωμϋνουσ ςυνεταιριςμούσ-μϋλη τουσ. Πρωταρχικϊ, οι δευτεροβϊθμιοι ςυνεταιριςμού δημιουργόθηκαν για να προωθόςουν τα κοινϊ ςυμφϋροντα των πρωτοβϊθμιων ςυνεταιριςμών-μελών τουσ, ωςτόςο, ςτην περύπτωςη των ελαιοπαραγωγικών ςυνεταιριςμών ςτην Κρότη, πολλού από τουσ ςυνεταιριςμούσ-μϋλη δεν ϋχουν καμύα πραγματικό ςυναλλαγό με τουσ δευτεροβϊθμιουσ ςυνεταιριςμούσ. Η υποχρεωτικό κατϊργηςη των δευτεροβϊθμιων ςυνεταιριςμών με την εφαρμογό του νόμου 4015/2011 φαύνεται περιςςότερο να καλύπτει τα προβλόματα των ενώςεων παρϊ να τα αντιμετωπύζει οριςτικϊ. Τρύτον, ςυχνϊ, οι πρωτοβϊθμιοι ςυνεταιριςμού ϋχουν τα δικϊ τουσ ελαιοτριβεύα και ανταγωνύζονται ϊμεςα με τουσ δευτεροβϊθμιουσ ςυνεταιριςμούσ ςτην ύδια αγορϊ. Το γεγονόσ ότι μεγϊλοσ αριθμόσ εγκαταςτϊςεων που εξυπηρετούν τον ύδιο ςκοπό λειτουργούν ςτην ύδια περιοχό, δημιουργεύ ποικύλεσ μορφϋσ προβλημϊτων. Ο τοπικιςμόσ και οι επικρατούςεσ κοινωνικϋσ νόρμεσ και ςυνόθειεσ (όπωσ αυτό τησ πολιτικόσ αντιπαρϊθεςησ) επηρεϊζουν ακόμα και ςτισ αρχϋσ του 21 ου αιώνα τισ επιχειρηματικϋσ αποφϊςεισ των αγροτών. Συχνϊ παρατηρεύται καιροςκοπικό ςυμπεριφορϊ μελών των ςυνεταιριςμών ςε βϊροσ του ςυλλογικού επιχειρηματικού εγχειρόματοσ. Τϋταρτον παρατηρεύται ϋλλειψη ουςιαςτικόσ δϋςμευςησ των μελών, απϋναντι ςτουσ ςυνεταιριςμούσ τουσ. Στισ περιςςότερεσ από τισ περιπτώςεισ, οι δευτεροβϊθμιοι 4

5 ςυνεταιριςμού δεν ϋχουν καταφϋρει να ενώςουν τα μεμονωμϋνα μϋλη και να δημιουργόςουν μια θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτην επιχειρηματικό ςυλλογικό δρϊςη. Η ϋλλειψη δϋςμευςησ των μελών οδηγεύ ςτον ατομικιςμό και ςτην λόψη αποφϊςεων από τουσ παραγωγούσ-μϋλη που δεν ευνοούν τισ μακροπρόθεςμεσ επενδύςεισ. Μέτρα ςτήριξησ Οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού ςτην Κρότη ϋχουν ωφεληθεύ από διϊφορουσ νόμουσ και κανονιςμούσ, που υιοθετόθηκαν από το κρϊτοσ κατϊ τα τελευταύα εύκοςι ϋτη, ςτο πλαύςιο εύτε εθνικών εύτε κοινοτικών πολιτικών. Τα μϋτρα αυτϊ ϋχουν ςτηρύξει τουσ ελαιοκομικούσ ςυνεταιριςμούσ τησ Κρότησ παρϋχοντασ κεφϊλαια για την καταςκευό ό τον εκςυγχρονιςμό των ελαιοτριβεύων, για επενδύςεισ ςε νϋεσ εγκαταςτϊςεισ και εξοπλιςμό καθώσ και για την επύτευξη τησ βελτύωςησ τησ παραγωγικότητασ των ελαιώνων. Επύςησ, ελαιοπαραγωγικού ςυνεταιριςμού ϋχουν επωφεληθεύ από τουσ κανονιςμούσ (ΕΚ) αριθ. 3/2008, (ΕΚ) αριθ. 501/2008, (ΕΚ) No1085/2011) για τη διεξαγωγό δραςτηριοτότων προώθηςησ, προκειμϋνου να τοποθετηθούν ςτην παγκόςμια αγορϊ. Σημαντικϋσ χρηματοδοτόςεισ δόθηκαν από τισ Κοινοτικϋσ Πρωτοβουλύεσ: LEADER-I, LEADER II-, LEADER + καθώσ και από τα μϋτρα ςτόριξησ για τισ οργανώςεισ ελαιοκομικών φορϋων, όπωσ τουσ κανονιςμούσ τησ Επιτροπόσ (ΕΚ) αριθ. 1334/2002, (ΕΚ) αριθ. 2080/2005 και (ΕΚ) αριθ. 867/2008. Από τα τελευταύα μϋτρα ςτόριξησ ϋχει επωφεληθεύ ςημαντικϊ ο τομϋασ του ελαιολϊδου. Κατϊ την περύοδο , οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού ςτην Κρότη ϋχουν λϊβει πϊνω από 7 εκατ., 25,6% του διαθϋςιμου προώπολογιςμού για την υλοπούηςη των προγραμμϊτων εργαςύασ για τισ οργανώςεισ των φορϋων. Επιπροςθϋτωσ, διϊφορα εθνικϊ προγρϊμματα και ειδικϊ οι εθνικού αναπτυξιακού νόμοι, ϋχουν υποςτηρύξει ςημαντικϊ τουσ ςυνεταιριςμούσ ςτην Κρότη. Η χρηματοδότηςη που παρϋχεται μπορεύ να καλύπτει ϋωσ και το 50% τησ επϋνδυςησ. Τα εν λόγω μϋτρα ςτόριξησ παρϋχουν το χρηματοοικονομικό μοχλό ςτουσ ελαιοκομικούσ ςυνεταιριςμούσ τησ Κρότησ για να βελτιώςουν την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και την ανταγωνιςτικό θϋςη τουσ ςτισ παγκόςμιεσ αγορϋσ. Ωςτόςο, η αποτελεςματικότητα αυτών των πολιτικών ϋχει ιδιαύτερα ςυζητηθεύ κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων ετών. Εύναι γνωςτό ότι πολλϊ κεφϊλαια ϋχουν επενδυθεύ ςε ϋργα με ιςχνϋσ οικονομικϋσ προοπτικϋσ, τα οπούα, ςτο τϋλοσ, καταγρϊφουν περιςςότερεσ απώλειεσ από κϋρδη για τουσ ελαιοκομικούσ ςυνεταιριςμούσ και τα μϋλη τουσ. Τα μϋτρα ςτόριξησ για την καταςκευό και τον εκςυγχρονιςμό των ελαιοτριβεύων εύναι ϋνα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα. Η πρόςβαςη ςε κεφϊλαια δεν ςυνδυαζόταν πϊντα με ορθολογικό ςτρατηγικό ςχεδιαςμό. Ωσ αποτϋλεςμα, ςτην Κρότη υπϊρχουν περιςςότερα από 200 ελαιοτριβεύα, μερικϊ από τα οπούα λειτουργούν πολύ κϊτω από την δυναμικότητϊ τουσ. Εύναι εξύςου ςημαντικό να αναφϋρουμε τισ υπϊρχουςεσ ςχϋςεισ μεταξύ οριςμϋνων ηγετών των ςυνεταιριςμών και των πολιτικών κομμϊτων (Iliopoulos and Valentinov, 2012), που επηρεϊζουν ςυχνϊ τον μηχανιςμό λόψησ αποφϊςεων και κατϊ ςυνϋπεια οι 5

6 αγρότεσ-μϋλη ϋχουν ελϊχιςτα κύνητρα για να υιοθετόςουν μια αυτοχρηματοδοτούμενη αναπτυξιακό ςτρατηγικό. Το ουςιαςτικό πρόβλημα δεν εντοπύζεται ςτα μϋτρα ςτόριξησ, αλλϊ ςτουσ υπϊρχοντεσ μηχανιςμούσ ελϋγχου και παρακολούθηςησ. Υπϊρχουν, πρϊγματι, πολλού ςυνεταιριςμού, που ϋχουν κϊνει καλό χρόςη των προαναφερθϋντων μϋτρων, κατϊφεραν να βελτιώςουν την οικονομικό τουσ κατϊςταςη και επϋκτειναν τισ εργαςύεσ τουσ τόςο ςτην εθνικό όςο και ςτην παγκόςμια αγορϊ ελαιολϊδου. Η ςυνεταιριςτικό νομοθεςύα αποτελεύ ςημαντικό ςτοιχεύο του νομικού περιβϊλλοντοσ μϋςα ςτο οπούο λειτουργούν οι ςυνεταιριςμού ελαιόλαδου ςτην Κρότη. Μετϊ από πολλϋσ δεκαετύεσ αναποτελεςματικού πειραματιςμού, ο νόμοσ 2810/2000 παρεύχε ϋνα ευϋλικτο θεςμικό πλαύςιο ςτουσ Ελληνικούσ γεωργικούσ ςυνεταιριςμούσ. Σύμφωνα με αυτόν, οι γεωργικού ςυνεταιριςμού μπορούςαν να εγκρύνουν την οργανωτικό δομό που ταιριϊζει καλύτερα ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ τουσ. Δυςτυχώσ, οι περιςςότεροι ςυνεταιριςμού (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςυνεταιριςμών ελαιόλαδου) απϋτυχαν να επωφεληθούν από την ευελιξύα που ο νόμοσ τουσ παρεύχε. Επύ του παρόντοσ, οι ελληνικού γεωργικού ςυνεταιριςμού εύναι υπό αναδιϊρθρωςη λόγω τησ εφαρμογόσ ενόσ νϋου ςυνεταιριςτικού νόμου. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, οι υφιςτϊμενοι δευτεροβϊθμιοι ςυνεταιριςμού θα γύνουν εύτε πρωτοβϊθμιοι Αγροτικού Συνεταιριςμού εύτε Αγροτικϋσ Εταιρικϋσ Συμπρϊξεισ (ΑΕΣ). Μια πλόρησ αξιολόγηςη των επιπτώςεων του πρόςφατου νόμου για τη δομό και τη ςτρατηγικό των ςυνεταιριςμών ελαιολϊδου ςτην Κρότη θα εύναι εφικτό μόνο ςτο μϋλλον. Συμπεράςματα Η Ευρωπαώκό Ένωςη εύναι ο μεγαλύτεροσ παραγωγόσ ελαιολϊδου ςτον κόςμο, και τα κρϊτη μϋλη τησ Μεςογεύου ϋχουν αθροιςτικϊ το μεγαλύτερο μερύδιο ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ ελαιολϊδου. Οι γεωργικού ςυνεταιριςμού ϋχουν ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη πολλών ςτόχων, όχι μόνο για τα μϋλη τουσ, αλλϊ και, γενικότερα, την κοινωνύα. Σε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, ωςτόςο, ϋχουν αποτύχει παταγωδώσ. Ανϊμεςα ςτα αύτια τϋτοιων αποτυχιών περιλαμβϊνονται και η κακοδιαχεύριςη, οι αρνητικϋσ παρεμβϊςεισ του κρϊτουσ ςτα εςωτερικϊ των ςυνεταιριςμών, και διϊφοροι ϊλλοι εξωτερικού παρϊγοντεσ. Κατϊ γενικό κανόνα, οι δημόςιεσ πολιτικϋσ και, ιδιαύτερα τα μϋτρα ςτόριξησ τησ ΕΕ ϋχουν ςυμβϊλει ςτη διευκόλυνςη των εν λόγω των ςυνεταιριςμών για επιβύωςη, επϋκταςη και ανϊπτυξη. Οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού αντιμετωπύζουν ςημαντικϋσ προκλόςεισ λόγω των ςυνεχώσ μεταβαλλόμενων ςυνθηκών ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ και τον ϋντονο ανταγωνιςμό από πολύ αποδοτικϋσ και ανταγωνιςτικϋσ κεφαλαιουχικϋσ εταιρύεσ. Οι εξελύξεισ αυτϋσ ανϊγκαςαν τουσ ηγϋτεσ των ςυνεταιριςμών και τα μϋλη τουσ, καθώσ και τουσ φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ, να αςχοληθούν με μια ςειρϊ από επεύγοντα ζητόματα. Μεταξύ των τρεχουςών προκλόςεων των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών, ςημειώνουμε ϋξι(6) κατϊ προτεραιότητα: 1. Αναζότηςη και διαςφϊλιςη τησ διϊθεςησ των προώόντων απευθεύασ ςτον τελικό καταναλωτό προκειμϋνου μϋςω τησ κϊθετησ ολοκλόρωςησ να ειςπρϊξουν οι ύδιοι οι παραγωγού την δημιουργούμενη προςτιθϋμενη αξύα. 6

7 2. Υιοθϋτηςη από τουσ ςυνεταιριςμούσ επιθετικών ςτρατηγικών (χρηματοοικονομικών, marketing, ανταγωνιςμού) που εναρμονύζονται με τισ υπϊρχουςεσ δομϋσ διακυβϋρνηςησ και το εκϊςτοτε ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ. 3. Εξαςφϊλιςη τησ πρόςβαςησ ςε επιχειρηματικϊ κεφϊλαια, ταυτόχρονα με την προώθηςη νϋων ςυνεργαςιών, προκειμϋνου να χρηματοδοτηθεύ και να υλοποιηθεύ η ανϊπτυξη των ςυνεταιριςμών και η επϋκταςό τουσ ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ. 4. Εξαςφϊλιςη ικανόσ ποςότητασ ελαιολϊδου εύτε μϋςω ςυγχωνεύςεων - ςυνεργαςιών εύτε μϋςω τησ ενδυνϊμωςησ των διεπαγγελματικών οργανώςεων του τομϋα. 5. Ανϊγκη για ςυνεχό εκπαύδευςη των ςτελεχών και των διευθυντών των ςυνεταιριςμών για τη βελτύωςη των γνώςεων και δεξιοτότων τουσ και τη δημιουργύα ενημερωμϋνων και δυναμικών ςτελεχών, ικανών να αντεπεξϋλθουν ςτισ εξελύξεισ του ςύγχρονου επιχειρεύν. 6. Αναζότηςη ςυνεργαςιών με τα υπόλοιπα μϋλη τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ ςτον τομϋα του ελαιολϊδου καθώσ και με ερευνητικϊ ιδρύματα και Πανεπιςτόμια προκειμϋνου να εξαςφαλύζεται η μεταφορϊ γνώςησ και ανταλλαγό τεχνογνωςύασ. Οι φορεύσ χϊραξησ πολιτικόσ, από την ϊλλη πλευρϊ, θα πρϋπει να επικεντρωθούν ςτο να ςχεδιϊζουν και να υλοποιούν αποτελεςματικϋσ πολιτικϋσ, λαμβϊνοντασ υπόψη τα, μερικϋσ φορϋσ αντικρουόμενα, αποτελϋςματα που προκύπτουν από την αλληλεπύδραςη των πολιτικών τησ ΕΕ, με τισ εθνικϋσ και περιφερειακϋσ πολιτικϋσ. Επιπλϋον, πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη και τα διαχεόμενα οφϋλη από την ύπαρξη και λειτουργύα των ςυνεταιριςμών που κατανϋμονται κατϊ μόκοσ τησ αλυςύδασ παραγωγόσ και εμπορύασ αλλϊ και ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ γενικότερα, και να ςχεδιϊζονται ανϊλογεσ πολιτικϋσ που δεν ςτοχεύουν αποκλειςτικϊ ςτη ςτόριξη των ειςοδημϊτων. Συμπεραςματικϊ, οι ελαιοκομικού ςυνεταιριςμού εύναι ϋνα αποτελεςματικό μϋςο για την επύτευξη πολλών ιδιωτικών και δημόςιων ςτόχων. Αρκετού ςυνεταιριςμού ϋχουν καταφϋρει να προςαρμοςτούν ςτην παγκόςμια αγορϊ, αξιοποιώντασ τα πλεονεκτόματα και τισ δυνατότητεσ των τοπικών οικονομιών τουσ. Όμωσ, πρϋπει να γύνει από όλουσ αντιληπτό ότι οι ςυνεταιριςμού αποτελούν ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ και ωσ εκ τούτου τα μϋτρα ςτόριξησ θα πρϋπει να ςχεδιαςτούν για να βοηθόςουν ςτην οικοδόμηςη τησ ςυλλογικόσ επιχειρηματικόσ ικανότητασ, ςε οποιαδόποτε μορφό εύναι καταλληλότερη για τισ περιςτϊςεισ, προκειμϋνου να ανταποκριθούν ςτην περιπλοκότητα, τισ δυςκολύεσ και τισ προκλόςεισ τησ παγκόςμιασ οικονομύασ. Η τελική έκθεςη του προγράμματοσ και οι περιπτωςιολογικέσ μελέτεσ αγροτικών ςυνεταιριςμών ςε διάφορεσ περιοχέσ τησ ευρωπαΰκήσ ηπείρου είναι διαθέςιμεσ ςτα αγγλικά ςτην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνςη τησ Ευρωπαΰκήσ Επιτροπήσ. 7

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν. Ενεργειακή Συνεταιριςτική Εταιρία Καρδίτςασ (ΕΣΕΚ) Τι είναι η ΕΣΕΚ Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.1667/86 Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Σρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 Αθήνα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Μπϋλλησ Βαςύλειοσ Γενικόσ Διευθυντόσ ΑΝ.ΚΑ ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Σ.Α. Το «Οικοςφςτθμα Συνεργατιςμοφ» Κοινωνύα Σύςτημα Διακυβϋρνηςησ Συνεργατικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ»

ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΕ Πρόοδοσ εκπλήρωςησ Ιανουάριοσ 2018 ΕΠ «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ, ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» Εθνική Αρχή υντονιςμού Ειδικό Τπηρεςύα τρατηγικόσ, χεδιαςμού και Αξιολόγηςησ Σμάρω Ζηςοπούλου Σταυρούλα Πελεκάςη 1 Ειςαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη

Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Χαιρετιςμόσ Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιςτημίου Αθηνών, Καθηγητή Γεώργιου Ι. Αυλωνίτη Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 Εύναι ιδιαύτερη χαρϊ και τιμό για μϋνα να παρουςιϊςω ςτο πλαύςιο τησ εκδόλωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων.

Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Θέμα: Το ςύςτημα Μελέτη - Καταςκευή ςτισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ παραγωγήσ περιβαλλοντικών έργων. Στισ ςημερινϋσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ τα ϋργα περιβϊλλοντοσ με την ευρύτερη ϋννοια, αποκτούν προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήςεισ Απαντήςεισ για την επιβολή ανώτατησ τιμήσ (πλαφόν) ςτα καύςιμα

Ερωτήςεισ Απαντήςεισ για την επιβολή ανώτατησ τιμήσ (πλαφόν) ςτα καύςιμα Ερωτήςεισ Απαντήςεισ για την επιβολή ανώτατησ τιμήσ (πλαφόν) ςτα καύςιμα Γιατί η κυβέρνηςη αποφάςιςε να επιβάλει πλαφόν ςτισ τιμέσ των καυςίμων; Σο τελευταύο διϊςτημα, ύςτερα από εκτεταμϋνουσ και επύμονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ορισμός και εφαρμογζς Στατιςτική εύναι η επιςτόμη που αςχολεύται με τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, παρουςύαςη και ανϊλυςη δεδομϋνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) 1. Ειςαγωγό Έννοιεσ Οργανιςμού & Επιχεύρηςησ (διαφορϋσ & ομοιότητεσ). Η Επιχεύρηςη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει

Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει Η ποιότητα δεν κοςτίζει, Aξίζει ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού ςυνόλου. ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

&

& ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Πλ. Άγιων Θεοδώρων 3 Αθήνα, 10561, Τ.Θ. 4239 E-mail: seksociology@gmail.com & ltsapatsari1@gmail.com http://www.sek-sociology.gr Τηλ. επικοινωνίας: 2114037963 Αριθ. Πρωη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Θεωρία χαρτοφυλακίου Η θεωρύα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ

ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΛΙΜΑΝΙ:ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΤ ΛΟΤΛΑ ΔΑΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΣΕΣΙΚΑ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΑΡΑ ΕΤΗ ΚΟΡΓΙΑΛΑ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΒΑΥΕΙΑΔΗ ΙΣΟΡΙΑ Ο Πειραιϊσ κατοικόθηκε γύρω ςτα μϋςα τησ 3ησ π.φ. χιλιετηρύδασ. Η ϊποψη αυτό ενιςχύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑ ΙΑ  Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Μυτιλήνη, Ιούλιοσ 2015 Πρωτόκολλο υνεργαςίασ τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Λέςβου με τουσ καθηγητέσ Ιςτορίασ τησ αρχαίασ αρχιτεκτονικήσ Δρ Giorgio Rocco και Δρ Monica Livadiotti τησ Πολυτεχνικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Διπλωματικό Εργαςύα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ςτισ ΚΙΝΗΣΕ ΤΚΕΤΕ: ΕΣΙΑΗ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ» Φαριςμιϊδου Αναςταςύα ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 κοπόσ Η όςο το δυνατόν πληςιϋςτερη & πιο κατανοητό προςϋγγιςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Ειςαγωγικϊ Στοιχεύα Αβεβαιότητα ςτο Περιβϊλλον Θεμελιώδη Ζητόματα ςτισ Αγορϋσ Υ/Τ. Προώοντικό Καινοτομικότητα Ανϊπτυξη νϋων Προώόντων Υποδεύγματα Διϊχυςησ και υιοθϋτηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ :ιώπη Ευαγγελύα Κίνδυνοσ Ωσ κύνδυνο θα µπορούςαµε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών:

Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: ΕΩΟΝΙΚΟ ΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΘΗΝΩΝ Οικονομικά αποτελέςματα και προοπτικέσ ανάπτυξησ γηγενών και τοπικών ποικιλιών: Κορινθιακή ςταφίδα και φάβα Φενεού Άννα Υουλύδη ΜΣ «Ολοκληρωμένη νάπτυξη και Διαχείριςη του γροτικού

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016

ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ. Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνεύο χολό Πολιτικών Μηχανικών Σομϋασ Μεταφορών και υγκοινωνιακόσ Τποδομόσ ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΤ Επιβλϋπων: Γιώργοσ Γιαννόσ, Καθηγητόσ ΕΜΠ Αθόνα, Ιούλιοσ 2016 Καθοριςμόσ τόχου Βιβλιογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου.

ΤΠΗΡΕΙΑΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τροποποίηςη του Π.Δ. 113/ Επαναξιολόγηςη των δομών του Τπουργείου. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Δ/ΝΗ ΔΙΑΔΟΦΙΚΗ Κ.Α. Πληροφορίεσ: Κ. Μαυρίδου Γ. Βαγενάσ Δ/νςη: ταδίου 29 Σαχ. Κωδ: 101

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ Εταιρικι Κουλτοφρα και Διακυβζρνθςθ. τρϊτοσ Γουδινϊκοσ

Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ Εταιρικι Κουλτοφρα και Διακυβζρνθςθ. τρϊτοσ Γουδινϊκοσ Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ Εταιρικι Κουλτοφρα και Διακυβζρνθςθ τρϊτοσ Γουδινϊκοσ Πιςτωτικοί Συνεταιριςμοί Η εμφϊνιςη τουσ τοποθετεύται ςτο δεϑτερο μιςϐ του 19ου αιώνα ςτη Γερμανύα Έρμαν οϑτςε (1808-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό;

Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Φυςικό κατϊςταςη Υγεύα Δια βύου ϊςκηςη Από τουσ ςκοπούσ ςτην πρϊξη: τι ιςχύει ςτη ςχολικό Φυςικό Αγωγό; Απόςτολοσ Ντϊνησ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Φυςικόσ Αγωγόσ Αξιακού Προςανατολιςμού ςτο μϊθημα τησ Φυςικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ELITH

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ELITH ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ELITH Η Κριτικό Επιτροπό του ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΕΔΙΑΜΟ ΩΜΑΣΟ ΕΠΙΣΟΙΦΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΑΡΜΑΡΟΤ αποτελούμενη από τουσ: 1. ΛΑΖΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ, Αρχιτϋκτων, Πρόεδροσ.Α.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ

Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ ΣΕΓΣΣΔ / Σμ. Σετνολόγων Γεωπόνων / Καη. Ανθοκομίας Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ / NEWSLETTER Newsletter 06, Ιανουάριοσ 2014 υντάκτεσ: Ανδριανού

Διαβάστε περισσότερα

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ

Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Πποκλήζειρ καηά ηην ένηαξή ηοςρ Από τη Χρυςϊνθη Σταύρου Β.Δ.Σχολόσ Κωφών Συντονύςτρια Προγρϊμματοσ Στόριξησ Παιδιών με Απώλεια Ακοόσ ςτη Μϋςη Εκπαύδευςη Ειςαγωγό Βαρόκοα παιδιϊ, παιδιϊ με κοχλιακϊ εμφυτεύματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ.

Σύςταςη και λειτουργία Δικτύου Συνεργαςίασ με Κοινότητεσ προςφύγων & μεταναςτών για την παροχό ενημϋρωςησ και ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ. Καλώσ ήρθατε ςτο 5o newsletter του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςη του Διαπολιτιςμικού Διαλόγου και Ενίςχυςη των Κοινοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών για την Προάςπιςη και Άςκηςη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τουσ» που

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ.

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. Παρϋχεται μϋςω των δημοςιευόμενων οικονομικών καταςτϊςεων και αποςκοπεύ ςτο να παρϊςχει ςτουσ χρόςτεσ, κυρύωσ αναλυτϋσ και επενδυτϋσ, όλεσ εκεύνεσ τισ αναγκαύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα!

Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ. Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Αρ. Πρωτ. 1369 Αθόνα 9/6/2017 Προσ Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. Άμεςη καθιϋρωςη τησ 2χρονησ υποχρεωτικόσ δημόςιασ προςχολικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ Μαζικού μόνιμοι διοριςμού τώρα! Η ςχολικό χρονιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα

Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ 2011 Χωπικέρ Ανιζόηηηερ Ειζοδήμαηορ, Ανάπηςξηρ και Φηώσειαρ ζηην Ελλάδα Επιζηημονικά Τπεύθσνος Σηαμάηηρ Καλογήπος Λέκηορας, Υαροκόπειο Πανεπιζηήμιο Μέλη Ερεσνηηικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ»

«Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» «Αδελφοπούηςη ςχολεύων Εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ: Προώποθϋςεισ, πρωτόκολλο ςυνεργαςύασ, ϋγκριςη μετακύνηςησ» Xαρύκλεια Σερζητϊνου Δαςκϊλα, Τπεύθυνη Πολιτιςτικών Θεμϊτων 1 ΣΙ ΙΦΤΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΚΕΧΕΙ ΣΑ ΝΗΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Αρχικϊ θϋςαμε κϊποια ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα