ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κάτω Άγιος Ιωάννης - Τ.Κ , Κατερίνη. Αρ.Μ.Α.Ε.46410/058/Β/00/0007. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κάτω Άγιος Ιωάννης - Τ.Κ , Κατερίνη. Αρ.Μ.Α.Ε.46410/058/Β/00/0007. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ."

Transcript

1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κάτω Άγιος Ιωάννης - Τ.Κ , Κατερίνη Αρ.Μ.Α.Ε.46410/058/Β/00/0007 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 7 Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεωντης31ης εκεµβρίου 2015(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία (παρ. 3 άρθρου 29) Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας(παρ. 4 άρθρου 29) Λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις (παρ. 5 άρθρου 29) Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29) Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού (παρ. 7 άρθρου 29) Αναλύσεις κονδυλίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία (παρ. 8 άρθρου 29) Ιδιοχρησιµοποιούµεναενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (παρ. 17 άρθρου 29) Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (παρ. 18 άρθρου 29) Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29) Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (παρ. 25 άρθρου 29) Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό (παρ. 16 άρθρου 29) Πρώτη εφαρµογή

3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2015 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής θέµατα: 1) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες», ποσού , απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών ανωνύµου εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οποίας δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. εν τέθηκαν υπόψη µας στοιχεία σχετικά µε την εύλογη αξία των µετοχών αυτών και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την ορθή αποτίµηση τους και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στα αποτελέσµατα, για την κλειόµενη και την προηγούµενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 3

4 2) Στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίµησή µας ποσού ευρώ Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 η εκεµβρίου 2015, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε , µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους να εµφανίζονται µειωµένες κατά και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2009 έως Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 η εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Χαράλαµπος Μπιλλίνης Α.Μ. ΣΟΕΛ HBP Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε. Μέλος της Morison Ksi International Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 152 4

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισµός Λοιπός εξοπλισµός Σύνολο Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα Σύνολο Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι Σύνολο Σύνολο µη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα Εµπορεύµατα Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά Προκαταβολές για αποθέµατα Σύνολο Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές Εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Προπληρωµένα έξοδα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Σύνολο κυκλοφορούντων Σύνολο ενεργητικού

6 Σηµ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Καταβληµένα κεφάλαια Κεφάλαιο Σύνολο ιαφορές εύλογης αξίας ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων Σύνολο Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού Αφορολόγητα αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο Σύνολο καθαρής θέσης Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Κρατικές επιχορηγήσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων Εµπορικές υποχρεώσεις Λοιποί φόροι και τέλη Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης Λοιπές υποχρεώσεις Έξοδα χρήσεως δουλευµένα Σύνολο Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σηµ Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων 6.4 ( ) ( ) Μικτό Αποτέλεσµα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης 6.4 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 6.4 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα και ζηµιές 6.4 (8.107) (8.835) Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων Λοιπά έσοδα και κέρδη Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3 20 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (55.334) (94.460) Αποτέλεσµα προ φόρων Φόροι εισοδήµατος (90.588) ( ) Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

8 Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεωντης31ης εκεµβρίου 2015(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία (παρ. 3 άρθρου 29) α)επωνυµία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία γ) Περίοδος αναφοράς: δ) ιεύθυνση της έδρας: Κάτω Άγιος Ιωάννης - Τ.Κ , Κατερίνη ε) Αρ.Μ.Α.Ε /058/Β/00/0007 ΓΕ.ΜΗ.: στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία «µικρή οντότητα» η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον Ν. 4308/2014 θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά Οι ανωτέρω ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 22/08/2016, αφορούν την εταιρική χρήση και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Ν.4308/2014. Είναι οι πρώτες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο και καλύπτονται από το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρµογή» του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου Οι προηγούµενες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π. 1123/1980) και του Κ.Ν.2190/1920 µέχρι και την Οι προϊσχύουσες διατάξεις, διέφεραν σε ορισµένες περιοχές από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσεως 2014, επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις νέες λογιστικές πολιτικές και λογιστικές εκτιµήσεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι παρούσες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η κατάρτιση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης της εταιρίας, τα πραγµατικά 8

9 αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Βάσει του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάσουν συγκριτικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις, τουλάχιστον για µία περίοδο. 2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης δραστηριότητας(παρ. 4 άρθρου 29) Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 3. Λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις (παρ. 5 άρθρου 29) Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση. Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων, τις συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία α) Αρχική καταχώριση Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβάνουν τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 9

10 β) Μεταγενέστερη αποτίµηση Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε τους ακόλουθους συντελεστές απόσβεσης, οι οποίοι αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους: α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης Εκτιµώµενη οικονοµική ζωή (1) Κτίρια και τεχνικά έργα 4% 25 έτη (2) Μηχανολογικός εξοπλισµός 10% 10 έτη (3) Μεταφορικά µέσα επιβατικά 16% 6 έτη (4) Μεταφορικά µέσα φορτηγά 12% 8 έτη (5) Εξοπλισµός Η/Υ 20% 5 έτη (6) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 10% 10 έτη (7) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 10% 10 έτη Ζηµία αποµειώσεως αναγνωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες ή όταν κρίνεται ότι οι ζηµίες αποµείωσης είναι µόνιµου χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. γ) ιαγραφή Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως άδειες, παραχωρήσεις, δικαιώµατα, λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες, και λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 10

11 α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. β) Τα άυλα στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή, ή µε ωφέλιµη οικονοµική ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 10%, και µείον ζηµίες αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. Μερίσµατα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία α) Αρχική καταχώριση Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. β) Μεταγενέστερη αποτίµηση Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από: Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 11

12 Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. γ) ιαγραφή Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού Φόροι εισοδήµατος Τρέχων φόρος Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, τη χρήση κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία Αναβαλλόµενοι φόροι Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού. Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν.4308/ Αποθέµατα α) Αρχική καταχώριση Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση. Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτά. 12

13 β) Μεταγενέστερη αποτίµηση Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου, ή κατά περίπτωση µε τη µέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων» Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (ή µε τη σταθερή µέθοδο). Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. β) ιαγραφή Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 13

14 β) ιαγραφή Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον Προβλέψεις Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από την εργατική νοµοθεσία (Ν. 2112/1920), δεν αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12, αλλά καταχωρούνται όταν καταστούν οριστικές Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς στα αποτελέσµατα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα Έσοδα και έξοδα Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα. Ειδικότερα: Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους. Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 14

15 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής: Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευµένου. Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του δουλευµένου Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν Στοιχεία της καθαρής θέσεως Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 15

16 3.2. Μεταβολή λογιστικών πολιτικών, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων Μεταβολή λογιστικών πολιτικών Οι µεταβολές λογιστικών πολιτικών, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου Πρώτη Εφαρµογή του Ν.4308/2014 Ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας στα Νέα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα ν 4308/2014 αποτελεί η 1η Ιανουαρίου Οι τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Παλιά Ελληνικά πρότυπα (Κ.Ν. 2190/1920) συντάχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η εκεµβρίου 2014 (χρήση 2014). Από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, η Εταιρεία συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έτσι όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4308/2014. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4308/2014 «ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» στη σύνταξη των σχετικών οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» εφάρµοσε τα παρακάτω: i) Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όπου υπάρχουν αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο, αντιµετωπίστηκε ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4308/2014. ii) Στις περιπτώσεις όπου η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ήταν πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, η εταιρεία υιοθέτησε το ιστορικό κόστος ως βάση επιµέτρησης ενός στοιχείου εφεξής µε το να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισµού του τέλους της προηγούµενης περιόδου ως το τεκµαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την εφαρµογή του Ν. 4308/2014. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν: 16

17 ii-1) Το ιστορικό κόστος τόσο των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων όσο και των άυλων τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 4308/2014. ii-2) Συνέχισε να αναγνωρίζει τα έξοδα εγκαταστάσεως τα οποία είχαν αναγνωριστεί µε το προηγούµενο πλαίσιο του ΚΝ 2190/1920 και του Π 1123/1980 µέχρι την σύµφωνα µε την δυνατότητα του άρθρου 37 του N. 4308/2014 µέχρι την πλήρη απόσβεσή τους. iii) Η αναδροµική προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να µην είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σηµαντικό κόστος, όταν η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισµού έχει λάβει χώρα σε µακρινή περίοδο στο παρελθόν, ή η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισµού δεν είναι διαθέσιµη για τα χρονικά σηµεία, όπως απαιτείται για την αναδροµική εφαρµογή της επιµέτρησης στην εύλογη αξία. iv) Κονδύλια του ισολογισµού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να συνεχίσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά την 31η εκεµβρίου 2014 και µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείµενων φορολογικών διατάξεων ή την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Περιπτώσεις ή περίπτωση που έτυχαν εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου στην εταιρεία είναι: iv-1) Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης έτσι όπως αυτά προβλέπονταν στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και του ΕΓΛΣ Π 1123/1980 τα οποία αναγνωρίστηκαν µέχρι και θα συνεχίσουν να εµφανίζονται µέχρι και την πλήρη απόσβεσή τους. v) Η µέθοδος µετάβασης στον Ν. 4308/2014, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε το προηγούµενο εφαρµοστέο πλαίσιο γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (παρ. 6 άρθρου 29) Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού (παρ. 7 άρθρου 29) Στον λογαριασµό των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων «άνεια» περιλαµβάνεται το µακροπρόθεσµο τµήµα ,99 υποχρεώσεως από τραπεζικά δάνεια. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσµο τµήµα ,28 περιλαµβάνεται στον λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων». 6. Αναλύσεις κονδυλίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 6.1. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία (παρ. 8 άρθρου 29) Στους πίνακες που ακολουθούν στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων παγίων. 17

18 6.1.1.Ιδιοχρησιµοποιούµεναενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων Γήπεδα Κτίρια Μηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός Πάγια υπό κατασκευή ή εγκατάσταση Αξία κτήσεως Υπόλοιπο Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου - - ( ) (2.081) (12.600) (39.858) Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου - - ( ) (2.081) (12.170) - Υπόλοιπο Καθαρή λογιστική αξία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο Προσθήκες περιόδου Μειώσεις περιόδου ( ) Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Υπόλοιπο Καθαρή λογιστική αξία Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων Λοιπά άυλα στοιχεία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο Προσθήκες περιόδου Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Υπόλοιπο Καθαρή λογιστική αξία Αξία κτήσεως Υπόλοιπο Προσθήκες περιόδου Υπόλοιπο Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις Υπόλοιπο Αποσβέσεις περιόδου Υπόλοιπο Καθαρή λογιστική αξία

19 6.2 Προβλέψεις Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από την εργατική νοµοθεσία (Ν. 2112/1920), δεν αναγνωρίζονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31/12, αλλά καταχωρούνται όταν καταστούν οριστικές Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις άνεια α) Εξασφαλίσεις δανείων(παρ. 13 άρθρου 29) Η εταιρεία έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο, για το οποίο υφίσταται προσηµείωση υποθήκης του ακινήτου της εταιρίας ύψους β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων (παρ. 14 άρθρου 29) Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια Σύνολο Βραχυπρόθεσµο τµήµα: Έως 1 έτος Σύνολο Βραχυπρόθεσµου τµήµατος Μακροπρόθεσµο τµήµα: 1 έως 2 έτη έως 5 έτη - - Άνω των 5 ετών - - Σύνολο µακροπρόθεσµου τµήµατος Γενικό Σύνολο Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31/12/ /12/2014 Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Κρατικές επιχορηγήσεις Η κίνηση του λογαριασµού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 19

20 Πίνακας µεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2015 Αρχική αξία επιχορήγησης Αρχική αξία επιχορήγησης προσθήκες χρήσης - προσθήκες χρήσης Αποσβέσεις επιχορήγησης Αποσβέσεις επιχορήγησης προσθήκες χρήσης προσθήκες χρήσης Αναποσβεστη αξία Αναποσβεστη αξία , , , , Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2014 Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Επιταγές πληρωτέες Προκαταβολές Πελατών Σύνολο Λοιπές υποχρεώσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/ /12/2014 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο

21 6.4.Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας (παρ. 17 άρθρου 29) Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: Κύκλος εργασιών 31/12/ /12/2014 Κατηγορίες δραστηριότητας Βιοµηχανική δραστηριότητα Εµπορική δραστηριότητα Παροχή υπηρεσιών Σύνολο Κόστος πωλήσεων 31/12/ /12/2014 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Έξοδα από φόρους και τέλη Λοιπά έξοδα Έξοδα αποσβέσεων Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων Σύνολο Έξοδα διοίκησης 31/12/ /12/2014 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Έξοδα από φόρους και τέλη ιάφορα έξοδα Αποσβέσεις Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Σύνολο Έξοδα διάθεσης 31/12/ /12/2014 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Έξοδα από φόρους και τέλη ιάφορα έξοδα Αποσβέσεις Σύνολο Λοιπά συνήθη έσοδα 31/12/ /12/2014 Ενοίκια Λοιπά έσοδα Σύνολο

22 Λοιπά έξοδα και ζηµιές 31/12/ /12/2014 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζηµιές Έξοδα προηγουµένων χρήσεων Σύνολο Λοιπά έσοδα και κέρδη 31/12/ /12/2014 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Σύνολο Αποµειώσεις και Κέρδη 31/12/ /12/2014 Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων Σύνολο Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο (παρ. 18 άρθρου 29) Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωµατώθηκαν τόκοι στην αξία κατασκευαζόµενωνπεριουσιακών στοιχείων. 6.6.Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου 29) Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2015 εµφανίζεται κατωτέρω: 31/12/ /12/2014 ιοικητικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό 8 11 Σύνολο Το συνολικό κόστος του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 31/12/ /12/2014 Μισθοί και ηµεροµίσθια Κοινωνικές επιβαρύνσεις Παρεπόµενες παροχές Παροχές µετα την έξοδο από την υπηρεσία Σύνολο Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων (παρ. 25 άρθρου 29) Η εταιρεία δεν έχει παράσχει προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη του διοικητικού της Συµβουλίου. 22

23 6.8. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόµου Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό (παρ. 16 άρθρου 29) α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις Η Εταιρεία έχει συνάψει µη ακυρώσιµες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως και το έτος Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως: 31/12/ /12/2014 Έως 1 έτος Από 1 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη - - Σύνολο β) Εγγυήσεις Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 31/12/ /12/2014 Καλής εκτέλεσης έργου Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους - - Σύνολο γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως και Πρώτη εφαρµογή Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων αποτιµήσεως και συντάξεως χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδροµικές προσαρµογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρµόσει αναδροµικά τα 23

24 Ε.Λ.Π..Οπότε, για την κατάρτιση αυτών των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η εταιρία δεν έχει εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρµογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την και την , οι οποίες εφαρµόσθηκαν επί των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειµένου αυτές να προσαρµοστούν στα Ε.Λ.Π. Συµφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρµογή Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ Αναταξινόµηση κρατικής επιχορηγήσεως στις υποχρεώσεις (46.034) (92.651) Προσαρµογές από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ (46.034) (92.651) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Λ.Π Κάτω Αγ. Ιωάννης, 22Αυγούστου 2016 Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ.Σ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΦΤΑΡΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΦΤΑΡΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ Α..Τ. ΑΖ Α..Τ. ΑΖ Α..Τ. ΑΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Νέα Σμύρνη, Διεύθυνση Μ. Αλέξανδρου 5 τ.κ. 17122 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8518801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΙΠΙΝΟΥ 86, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ FOUR LEAF CLOVER CONSULTANTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΠΙΝΟΥ 86, 104 46 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46269/01/Β/00/362 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3814801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY SKILLS ΚΕΚ ΕΠΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ACADEMY SKILLS ΚΕΚ ΕΠΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ACADEMY SKILLS ΚΕΚ ΕΠΕ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 34, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123001007000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ADVANTECH AE ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ADVANTECH AE ΑΡ.ΓΕΜΗ 121948699000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 31.12.2015... 2 Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία... 3 Προσάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. C A S A Κ Λ Ι Μ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23122/03/B/90/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΓΕ.ΜΗ.: 121672807000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Λ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26241/01ΑΤ/Β/92/1698 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001492901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΡΙΖΑΡΙΟ) Αρ.Μ.Α.Ε.61283/33/Β/06/12 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 10519353000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 ης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.

TOTAΛ MΑΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε. «TOTAΛ MAΡΚΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.» ΗΠΕΙΡΟΥ 64 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 017378055000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «QSV»

Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «QSV» Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «QSV» ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 19420528000 Αρ. ΜΑΕ 69034/41/β/09/05 ΑΦΜ 092638282 ΕΔΡΑ: Νέα Σελεύκεια, 461 00, Ηγουμενίτσα, Π.Ε. Θεσπρωτίας ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΕ

ΖΩΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΕ ΖΩΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΕ Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ είδος Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 6.260.895,50 4.759.709,37 Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα,

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015... 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

"F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "F.R. ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "" Πλάτωνος 58, 104 41 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.51485/01/Β/02/203 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 004709501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Θ Η Ν Α ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ακαδημίας 43, Αθήνα

Α Θ Η Ν Α ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ακαδημίας 43, Αθήνα Α Θ Η Ν Α ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ακαδημίας 43, 10672 Αθήνα Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 108 του Α.Κ. με σύσταση Π.Δ. (ΦΕΚ αρ.614/12.07.1995)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΕ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ 34100 ΧΑΛΙΚΔΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 9676/12/Β/86/30 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122022622000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΙΣ ΕΠΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5, ΤΚ54626 ΑΦΜ: 999970766 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΙΣ ΕΠΕ» ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

"PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004277101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Θέρµη 57001, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε. 9067/62/B/86/901 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121867004000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.F. PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ µε δ.τ. «N.F. PROPERTIES S.A.» Λεωφ. Βουλιαγµένης 128, Γλυφάδα Αττικής ΑΡ.ΓΕΜΗ: 137222001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 18

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ADMINE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Γεωργικής Σχολής 54, Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ADMINE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Γεωργικής Σχολής 54, Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ADMINE ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γεωργικής Σχολής 54, 57 001 Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 043742806000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΟΒΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ιασωνίδου 16-Ελληνικό

ΛΑΝΟΒΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ιασωνίδου 16-Ελληνικό ΛΑΝΟΒΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ιασωνίδου 16-Ελληνικό Αρ.Μ.Α.Ε 52477/05/Β/02/14 ΓΕΜΗ 54882809000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόμενα Ισολογισμός 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλησίον Γηπέδου Μακεδονικού Πολίχνη Θεσσαλονίκης, 564 29 Θεσσαλονίκη Αρ.Μ.Α.Ε. 63795/62/Β/07/0173 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038807905000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΗΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΗΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΗΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΛΙΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός Τίτλος: ΠΕΛΙΚΑΝ ΤΡΑΒΕΛ/ ΠΕΛΙΚΑΝ ΟΤΕΛ Αριθμός Μ.Α.Ε.: 21504/081/Β/90/0012 Αριθμός ΓΕΜΗ: 124077038000 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, ΧΑΝΙΑ

ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, ΧΑΝΙΑ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50708/73/Β/01/44 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 75226758000 Γ. Αγγελάκη & Κ. Φούµη, 73133 ΧΑΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ , ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ DPG DIGITAL MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122897601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΡΓΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (σύμφωνα με το Ν. 4308/14) Λ. Συγγρού 189, Αθήνα Αρ. Μ.Α.Ε. 15843/01ΝΤ/Β/87/786 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ

ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ 1 Ο χ.λ.µ Εθνικής Οδού ιδυµότειχου - Ορεστιάδας Αρ.Μ.Α.Ε.58226/065/Β/05/0003 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054611121000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

«ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 «ECOLINE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Γεωργίου Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002224601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Μ.Α.Ε /02/Β/94/258 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ.Μ.Α.Ε /02/Β/94/258 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 34, ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 31737/02/Β/94/258 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44383507000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ

ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΒΡΟΓΑΙΑ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ 1 Ο χ.λ.μ Εθνικής Οδού Διδυμότειχου - Ορεστιάδας Αρ.Μ.Α.Ε.58226/065/Β/05/0003 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054611121000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

COMERGON ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Μπραχαμίου 9, Μαρούσι Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/01/300(08) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

COMERGON ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Μπραχαμίου 9, Μαρούσι Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/01/300(08) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. COMERGON ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Μπραχαμίου 9, 151 24 Μαρούσι Αρ.Μ.Α.Ε. 50724/01ΑΤ/Β/01/300(08) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 68910103000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ελεγκτικό Γραφείο του Δημητρίου Πασχάλογλου συνέταξε το προσάρτημα που παρατίθεται κατωτέρω,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ»

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΟΞ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πλησίον Γηπέδου Μακεδονικού Πολίχνη Θεσσαλονίκης, 564 29 Θεσσαλονίκη Αρ.Μ.Α.Ε. 63795/62/Β/07/0173 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038807905000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΜΗΣ» Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

«ΕΡΜΗΣ» Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 5 χλμ Παλαιάς Συμμαχικής οδού Ωραιοκάστρου-Θεσσαλονίκης ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038267505000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΔΟΣ ε ΑΡ.2 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -Τ.Κ ΚΡΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΔΟΣ ε ΑΡ.2 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -Τ.Κ ΚΡΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΟΔΟΣ ε ΑΡ.2 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ -Τ.Κ. 71601 ΚΡΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 077632527000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ CHROMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΤΟΜΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ CHROMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΤΟΜΠΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ CHROMETAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α Τ.Κ. 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 38115405000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λόφος Πανεπιστημίου,, Τ.Κ Μυτιλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λόφος Πανεπιστημίου,, Τ.Κ Μυτιλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Λόφος Πανεπιστημίου,, Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 23052/105/B/90/02 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121938142000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ Λ. Κωνσταντινουπόλεως 38, 118 54 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128479701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 ( 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ) ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ

ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ ΧΑΛΙΚΔΑ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΕ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ ΤΚ 34100 ΧΑΛΙΚΔΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 9676/12/Β/86/30 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122022622000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Ποσά σε ΕΥΡΩ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια στοιχεία Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 24, 173 42 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 24304/01ΝΤ/Β/91/127 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122098801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρ. Μ.Α.Ε /62/Β/99/0358

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αρ. Μ.Α.Ε /62/Β/99/0358 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ZEDA(ΖΕΝΤΑ)-ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 122, 57001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Μ.Α.Ε. 44884/62/Β/99/0358 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 038190605000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. "ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ" 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 31/12/2015 Οικονομικές καταστάσεις ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ''ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΡΗΤΗΣ'' Γ.Ε.ΜΗ. 022388950000 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 26η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2015) (Ποσά σε Ευρώ) Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Γεωργικής Σχολής 54, Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Γεωργικής Σχολής 54, Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γεωργικής Σχολής 54, 57 001 Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 135753506000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 28 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε. Μπουμπουλίνας 37, 211 00 Ναύπλιο Αρ.Μ.Α.Ε.55128/20/Β/03/11 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Αρ.Μ.Α.Ε 36202/03/Β /96/23 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΒΕΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Αρ.Μ.Α.Ε 36202/03/Β /96/23 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε 36202/03/Β /96/23 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121933707000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Αρ.Μ.Α.Ε /002/Β/97/0123

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, Αρ.Μ.Α.Ε /002/Β/97/0123 ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 65, Πειραιάς, 18536 Αρ.Μ.Α.Ε. 39123/002/Β/97/0123 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44416507000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Πλησίον Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, Θέρμη Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

"PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004277101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ελευθερίας Άλιμος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Ελευθερίας Άλιμος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. «ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΠΕ» ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 001978601000 ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ελευθερίας 7 17455 Άλιμος ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001978601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDICAL GROUP ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναγεννήσεως & Δαγκλή 2 Καβάλα Τ.Κ. 65 403 AΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133901130000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2016 ( 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 8οχλμ Λάρισας Φαλάνης Τ.Κ.:40011 ΑΡ.Μ.Α.Ε 47629/31/Β/00/50

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 8οχλμ Λάρισας Φαλάνης Τ.Κ.:40011 ΑΡ.Μ.Α.Ε 47629/31/Β/00/50 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8οχλμ Λάρισας Φαλάνης Τ.Κ.:40011 ΑΡ.Μ.Α.Ε 47629/31/Β/00/50 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122188940000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Μητροπολίτου Μεθοδίου 2, Τ.Κ , Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Μητροπολίτου Μεθοδίου 2, Τ.Κ , Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Μητροπολίτου Μεθοδίου 2, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα Αρ.Μ.Α.Ε. 55357/92/Β/03/22 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 33640433000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βλαχερνών 10, 151.24 Μαρούσι Α.Μ.Α.Ε.: 54144/01/Β/03/188 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 005202501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ. Αιγαίου Πελάγους 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/87/743

AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ. Αιγαίου Πελάγους 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/87/743 AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ Αιγαίου Πελάγους 6, 15341 Αγία Παρασκευή, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 14915/01ΑΤ/Β/87/743 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 391301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ. Παλαιά Συµµαχική Οδός, Τ.Κ , Ωραιόκαστρο. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ. Παλαιά Συµµαχική Οδός, Τ.Κ , Ωραιόκαστρο. Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ Παλαιά Συµµαχική Οδός, Τ.Κ. 57013, Ωραιόκαστρο Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 042067906000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ. Αιγαίου Πελάγους 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/87/743

AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ. Αιγαίου Πελάγους 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/87/743 AΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ Αιγαίου Πελάγους 6, 15341 Αγία Παρασκευή, Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 14915/01ΑΤ/Β/87/743 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 391301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ. Επανομή Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ. Επανομή Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ Επανομή Τ.Κ. 57 500 Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 059168004000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 000351601000 ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 9, ΑΘΗΝΑ 104 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός της 30/06/2016...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) για τη χρήση VESTITEL HELLAS Α.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα