ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μάρτιος

2 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης 1. Το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ ιδρύθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία 323, ) με σκοπό να παρέχει με ασφαλή και εγγυημένο τρόπο ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης της διοικητικής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του ιδρύματος. Το Κέντρο (όπως θα αποκαλείται στο εξής) αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής που παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης και σύγχρονες προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, έχοντας για το λόγο αυτό διακριτή θέση στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει την ευθύνη υποστήριξης του συνόλου των κεντρικών υποδομών και υπηρεσιών ισότιμα για τις δύο Πανεπιστημιουπόλεις. 2. Στις υποδομές περιλαμβάνονται το Κέντρο Δεδομένων, με τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, τα υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης και τον αποθηκευτικό χώρο, τα Δίκτυα, οι εγκαταστάσεις Τηλεδιασκέψεων και η Τηλεφωνία. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα της Διοίκησης, το Φοιτητολόγιο και το Σύστημα της ΜΟΔΙΠ, οι υπηρεσίες των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων και το Αρχείο των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης. Επίσης περιλαμβάνονται η διαχείριση του Καταλόγου, το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, η κεντρική ιστοσελίδα και η Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου, συστήματα συνεργασίας ομάδων και υπηρεσιών και χώροι διαλόγου και συζήτησης. Τέλος, περιλαμβάνονται υπηρεσίες προς τον πολίτη και τους συναλλασσόμενους με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 3. Η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία 324 ( ) της Συγκλήτου στο πλαίσιο της οργάνωσης της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος. Η οργανωτική δομή ακολουθεί αφενός καλές πρακτικές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων διεθνώς και αφετέρου αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει ο ν. 4009/2011 σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, όπου αναφέρεται ότι με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 80, παρ. 22 του ιδίου νόμου. Ο παρών Κανονισμός ενσωματώνει και εξειδικεύει τις διατάξεις του ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη χρήση των ΤΠΕ στις διοικητικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Άρθρο 2 Αποστολή του Κέντρου ΤΠΕ 1. Στόχος του Κέντρου ΤΠΕ είναι η εγκατάσταση, ανάπτυξη και υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων και συστημάτων λογισμικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, η βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής υποδομής και η σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση. Το Κέντρο αποτελεί ταυτόχρονα κέντρο τεχνογνωσίας και συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 2

3 θέματα ΤΠΕ. 2. Αποστολή του Κέντρου είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά την χρήση των ΤΠΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτοντας σύγχρονα και αποδοτικά συστήματα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και ασφαλή χρήση των πληροφορικών μέσων. Το Κέντρο υποστηρίζει και συμβουλεύει τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας υπηρεσίες κατάρτισης, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης. Το Κέντρο συντονίζει τη διάθεση λογισμικού γενικής χρήσης στα μέλη του Πανεπιστημίου, με μέριμνα για την προώθηση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την ευρύτερη δυνατή διάδοση και αξιοποίηση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και την έρευνα. 3. Το Κέντρο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και σε εξωτερικούς φορείς και οργανισμούς, εφόσον το δυναμικό και οι πόροι του το επιτρέπουν και για δραστηριότητες που υπηρετούν έμμεσα τους σκοπούς του Ιδρύματος. 4. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου είναι οι ακόλουθες: Οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στηρίζονται στις δημιουργικές ικανότητες, αλλά και στην τεχνική επάρκεια των μηχανικών και των τεχνικών του Κέντρου. Οι υπηρεσίες αναπτύσσονται είτε με λογισμικό παραγόμενο από το ίδιο το προσωπικό του Κέντρου, είτε με προσαρμογή λογισμικού ανοικτού κώδικα, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις όπου για συγκεκριμένους λόγους είναι απαραίτητη η χρήση εμπορικών προϊόντων. Η παρακολούθηση από το Κέντρο των εξελίξεων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η συνεχής υποστήριξη των διαδικασιών ενσωμάτωσης στις υπηρεσίες του των αρτιότερων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των τρεχουσών τεχνολογιών αιχμής. Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού του Κέντρου, η οποία επιτυγχάνεται με πολλαπλές δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων πιστοποιημένων φορέων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Η εκπαίδευση και η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες σχετικά με την χρήση και τις δυνατότητες νέων εργαλείων και υπηρεσιών. Η προώθηση καλών πρακτικών στη χρήση των ΤΠΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η εισαγωγή, επεξεργασία, ανάπτυξη και παραγωγή τεχνολογικής καινοτομίας, νέων επιστημονικών μεθόδων, αποτελεσμάτων και ιδεών με στόχο βέλτιστες πρακτικές στη χρήση ΤΠΕ με αναφορά στον εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Η μέριμνα για την ενίσχυση της ισότητας ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα για άτομα με αναπηρία. Η προώθηση πρακτικών χρήσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και η μέριμνα για την ανακύκλωση των απαξιωμένων συσκευών. 3

4 Άρθρο 3 Ισχύς και ερμηνεία του Κανονισμού 1. Η ισχύς του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού αρχίζει από την ανάρτηση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός θα επανεξετασθεί σε τρία έτη από την πρώτη εφαρμογή του μετά την έγκριση της Συγκλήτου. Τροποποίησή του κατά τη διάρκεια της τριετίας είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει ανάγκη και οι συνθήκες το απαιτούν, με απόφαση της Συγκλήτου λαμβανόμενη με πλειοψηφία 2/3 των μελών. 3. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται σε αυτόν τον Εσωτερικό Κανονισμό ή για ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του, εφόσον αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, αρμόδιο Όργανο να αποφασίζει είναι η Σύγκλητος. Άρθρο 4 Οργάνωση και Δομή του Κέντρου ΤΠΕ Το Κέντρο συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα : 1. Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, με τις εξής αρμοδιότητες: υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου, υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εξοικείωση και κατάρτιση στις τεχνολογίες πληροφορικής μέσω σεμιναρίων ή/και ειδικών μαθημάτων, διαχείριση συστημάτων τηλεκπαίδευσης, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών. 2. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, με τις εξής αρμοδιότητες: ανάπτυξη, συντήρηση, προσαρμογή και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ανάπτυξη, συντήρηση, προσαρμογή και διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείριση συστήματος συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων, υποστήριξη του συστήματος πρωτοκόλλου στο σύνολο του Ιδρύματος, 4

5 κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών. 3. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφορίας, με τις εξής αρμοδιότητες: σχεδίαση, ανάπτυξη και προσαρμογή των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών συλλογών, μεταδεδομένων και οντολογιών του ΠΚ, υποστήριξη του Φοιτητολογίου, υποστήριξη του συστήματος της ΜΟΔΙΠ, υποστήριξη του συστήματος της ΔΑΣΤΑ, υποστήριξη και διαχείριση της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου, συντονισμός με το σύστημα της Βιβλιοθήκης και συνεργασία με την Ομάδα Τεχνολογιών Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης, διαχείριση αρχείου αποφάσεων οργάνων διοίκησης. 4. Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών, με τις εξής αρμοδιότητες: σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ, υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, παροχή υπηρεσιών εικονικών εξυπηρετητών, παροχή υπηρεσιών εικονικών σταθμών εργασίας, παροχή υπηρεσιών εικονικών εργαστηρίων, παροχή υπηρεσιών αποθηκευτικού χώρου και αντιγράφων ασφαλείας, παροχή υπηρεσιών λογισμικού, παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών υψηλής απόδοσης (HPC), κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών. 5. Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών, με τις εξής αρμοδιότητες: διαχείριση ενεργού και παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων, διαχείριση ασυρμάτου δικτύου, σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, σχεδίαση των καλωδιακών υποδομών του δικτύου, 5

6 διαχείριση της σύνδεσης του δικτύου με τον εξωτερικό κόσμο (Ακαδημαϊκό Δίκτυο, ΕΔΕΤ, διεθνή δίκτυα), διαχείριση του συστήματος πιστοποίησης και εξουσιοδότησης και ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού καταλόγου (LDAP), εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση κεντρικών υπηρεσιών τηλεματικής και ιδιαίτερα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαχείριση τηλεφωνίας και βιντεοτηλεφωνίας πάνω στο Διαδίκτυο, διαχείριση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, διαχείριση υπηρεσιών ζωντανών και κατ' απαίτηση εικονορροών, ασφάλεια και προστασία δικτύου, κεντρική τεχνική υποστήριξη των χρηστών. Το Τμήμα Δικτύων και Επικοινωνιών έχει την ευθύνη της λεπτομερούς τεκμηρίωσης του δικτύου με αποτύπωση του εξοπλισμού, των καλωδιώσεων, των κατανεμητών και των παροχών. 6. Υπό το Διευθυντή λειτουργεί Γραμματεία, με τις εξής αρμοδιότητες: γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, οικονομική διαχείριση των πόρων του Κέντρου, υποστήριξη των υπηρεσιών πληροφόρησης, συντονισμός των δραστηριοτήτων κατάρτισης των χρηστών, συντονισμός των δραστηριοτήτων κεντρικής τεχνικής υποστήριξης των χρηστών, συντονισμός και σύνδεση με τους τοπικούς διαχειριστές συστημάτων Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων, σχεδιασμός έργων ανάπτυξης των υποδομών και των υπηρεσιών, υποστήριξη στη σύνταξη των προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών στο πανεπιστήμιο, προβολή και προώθηση προσφερομένων υπηρεσιών, μεταφορά τεχνογνωσίας σε έργα ΤΠΕ του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα, διαχείριση έργων έρευνας και ανάπτυξης. Άρθρο 5 Διοίκηση του Κέντρου ΤΠΕ 6

7 1. Διοικητικά το Κέντρο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης του Ιδρύματος και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη. Η αρμοδιότητα εποπτείας των δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του Κέντρου μπορεί να μεταβιβάζεται σε έναν από τους Αναπληρωτές Πρύτανη. 2. Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι : ο Διευθυντής και η Συγκλητική Επιτροπή. Αποφάσεις σε τεχνικά θέματα λαμβάνονται από το Τεχνικό Συμβούλιο. Ο Τεχνικός Διευθυντής συντονίζει το έργο και τις δράσεις του Κέντρου. 3. Ο Διευθυντής του Κέντρου εκλέγεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόταση του Πρύτανη. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Λόγω της στρατηγικής σημασίας του Κέντρου για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Διευθυντής είναι Καθηγητής, Α ή Β βαθμίδας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών με πείρα στη διαχείριση μεγάλων έργων ή/και ομάδων, κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Θα πρέπει κατά προτίμηση να έχει σπουδές, ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα σε ΤΠΕ, με επιθυμητή την πείρα διοίκησης. 4. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή ορίζονται ως ακολούθως : Συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων του Κέντρου. Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου του Κέντρου. Συντονίζει το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Κέντρου. Μεριμνά για τη στελέχωση του Κέντρου με το αναγκαίο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Μεριμνά για τη διαχείριση των πόρων του Κέντρου. Υποβάλλει στη Σύγκλητο ετήσιο απολογισμό / προγραμματισμό ανά ακαδημαϊκό έτος. Εισηγείται στη Σύγκλητική Επιτροπή τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας και των Κανονισμών Χρήσης. 5. Το Κέντρο εποπτεύεται από Συγκλητική Επιτροπή που έχει την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής και της πολιτικής του Ιδρύματος σε θέματα ΤΠΕ. Η Επιτροπή εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Κέντρου. Η Επιτροπή ασκεί επίσης ελεγκτικό ρόλο στο Κέντρο. Ο απολογισμός έργου του Κέντρου εγκρίνεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στη Σύγκλητο. 6. Η Συγκλητική Επιτροπή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελείται από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη, από το Διευθυντή του Κέντρου, από δύο μέλη της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, από ένα μέλος από κάθε μία από τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου, καθώς και το Γραμματέα του Ιδρύματος, ή στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί έναν από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών τον οποίο ορίζει ο Πρύτανης. Η Συγκλητική Επιτροπή ΤΠΕ ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τους αντιπροσώπους των Σχολών και το Γραμματέα ή Διευθυντή Υπηρεσίας ορίζεται επίσης 7

8 αναπληρωματικό μέλος. 7. Προϊστάμενοι Τμημάτων δύναται να είναι καθηγητές, μέλη ΕΤΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ, ή και δημόσιοι υπάλληλοι. Έχουν την ευθύνη σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των δραστηριοτήτων του Τμήματος που προΐστανται. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται με ευθύνη της Συγκλητικής Επιτροπής για τριετή θητεία και ορίζονται με πράξη του Πρύτανη. Ανάκληση της τοποθέτησης μπορεί να γίνει μετά από πρόταση του Διευθυντή και απαιτεί απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου είναι άγονη, ή η θέση κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος μέχριτην πλήρωσή της ασκεί ο Διευθυντής του Κέντρου. 8. Το Κέντρο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό (διοικητικό και τεχνικό), είτε μονίμους υπαλλήλους, είτε υπαλλήλους με σχέση ΙΔΑΧ, είτε μέλη ΕΤΕΠ. Επίσης, απασχολεί κατά περίσταση ανάλογα με τις ανάγκες του, εξωτερικούς συνεργάτες, με σχέση ΙΔΟΧ ή με μίσθωση έργου, στο πλαίσιο εσωτερικών χρηματοδοτήσεων από τον Ειδικό Λογαριασμό ή εξωτερικών χρηματοδοτήσεων σε έργα παροχής υπηρεσιών ή έρευνας και ανάπτυξης με δημόσιες επενδύσεις. Οι τοποθετήσεις του προσωπικού γίνονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μετά από έγκριση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Σχολής για τα μέλη ΕΤΕΠ. Διοικητικός προϊστάμενος των υπαλλήλων που τοποθετούνται στο Κέντρο είναι ο Διευθυντής. Για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού ή για άσκηση ιδιωτικού έργου απαιτείται η άδεια του Διευθυντή του Κέντρου. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. 9. Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διευθυντή του Κέντρου και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. Συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Κέντρου. Το Τεχνικό Συμβούλιο εξασφαλίζει τη συντονισμένη ενιαία παροχή των υπηρεσιών σε όλες τις Διευθύνσεις Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και σε όλα τα Τμήματα, τους Τομείς και τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Για το σκοπό αυτό και για την υποβοήθηση του έργου του Διευθυντή, η Συγκλητική Επιτροπή εκλέγει ένα εκ των Προϊσταμένων ως Τεχνικό Διευθυντή του Κέντρου. Η θητεία του Τεχνικού Διευθυντή είναι τριετής. Άρθρο 6 Διαχειριστές Τμημάτων, Σχολών και Υπηρεσιών 1. Το Κέντρο υποστηρίζει τις κεντρικές υποδομές και υπηρεσίες του ιδρύματος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες στα Τμήματα, στις Σχολές και στα Εργαστήρια, σε στενή ωστόσο συνεργασία με το Κέντρο για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και αποδοτικότερης χρήσης. 2. Οι διαχειριστές των Συστημάτων των Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Ιδρύματος 8

9 παρέχουν υποστήριξη στους τελικούς χρήστες για τη χρήση των υπολογιστικών πόρων και για τη σύνδεση στο δίκτυο και τη λήψη υπηρεσιών από τις κεντρικές υποδομές. Οι τοπικοί διαχειριστές λειτουργούν συμπληρωματικά με τις κεντρικές υπηρεσίες και υποστηρίζουν τις ανάγκες των χρηστών σε τοπικό επίπεδο, όπως επίσης και τη σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης των χρηστών. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου οφείλει με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου να εξασφαλίσει τη στελέχωση των τοπικών διαχειριστικών δομών σε επίπεδο Σχολής, ανάλογα με τις ανάγκες σε ΤΠΕ. 3. Για την εγγύηση ποιοτικών υπηρεσιών και για να διατηρούνται οργανικές σχέσεις συνεργασίας, το Κέντρο οργανώνει τακτικές συναντήσεις εργασίας και πληροφόρησης με το σύνολο των τοπικών διαχειριστών. Οι συναντήσεις είναι αναγκαίες για την εγγυημένη ασφαλή λειτουργία και την αξιοποίηση των υποδομών, όπως και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη με βάση τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Συνιστάται να γίνονται τουλάχιστον δύο συναντήσεις ετησίως. Άρθρο 7 Πόροι του Κέντρου ΤΠΕ 1. Οι χρηματικοί πόροι του Κέντρου προέρχονται από: Τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό σκέλος και συγχρηματοδοτούμενα έργα), Χρηματοδοτήσεις του Ειδικού Λογαριασμού, Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, Συμμετοχή σε εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και ανάπτυξης, Έσοδα από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, Δωρεές ιδιωτών ή οργανισμών μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου. 2. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των πόρων διενεργείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ή τον Ειδικό Λογαριασμό, ή το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου. 3. Το Κέντρο μπορεί να αναλαμβάνει, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργα παροχής υπηρεσιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τρίτους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ακολουθούν τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος και υλοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Συγκλητικής Επιτροπής. 4. Επιστημονικός Υπεύθυνος των προγραμμάτων προς φορείς εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης 9

10 είναι ο Διευθυντής του Κέντρου ή άλλο μέλος που ο ίδιος θα υποδείξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού και χρήσης των πόρων του Κέντρου γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος που έχει την κύρια ευθύνη υλοποίησης του έργου. Άρθρο 8 Ασφάλεια και απόρρητο δεδομένων και επικοινωνιών 1. Αποκλειστικά το προσωπικό του Κέντρου έχει πρόσβαση στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένος ο τηλεπικοινωνιακός και υπολογιστικός εξοπλισμός (κατανεμητές, αίθουσες εξοπλισμού, Κέντρο Δεδομένων). Το Κέντρο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ιδρύματος, διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία των χώρων αυτών. 2. Το Κέντρο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, προληπτικά και κατασταλτικά, για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων και διασφαλίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου, το απόρρητο της διακινούμενης και αποθηκευμένης πληροφορίας από υποκλοπές, καθώς και την ακεραιότητα των συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 3. Το Κέντρο μεριμνά για την ασφάλεια των πληροφοριών, των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων που παράγονται, τηρούνται και διακινούνται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και για την ασφάλεια των ΤΠΕ και των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτους. 4. Το Κέντρο μπορεί να καταγράφει λεπτομερώς και να αναλύει την κίνηση του δικτύου δεδομένων και των δικτυακών υπηρεσιών και να δημοσιοποιεί συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης στο δικτυακό του τόπο. Αναλυτικά στοιχεία μπορούν να παρέχονται στους ίδιους τους τελικούς χρήστες κατόπιν αίτησής τους, καθώς και με εντολή του Πρυτανικού Συμβουλίου. 5. Το Κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων. Ειδικότερα διασφαλίζει το απόρρητο των τηλεφωνικών συνομιλιών και των ατομικών στοιχείων των χρηστών, εκτός αυτών που αναγράφονται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο του Ιδρύματος που συντάσσει και ενημερώνει το ίδιο. Στοιχεία σχετικά με τη χρήση των δικτυακών και τηλεφωνικών επικοινωνιών μπορεί να παρέχονται στο πλαίσιο πειθαρχικών ή ποινικών διαδικασιών, όπως ο νόμος ορίζει. 6. Επίσης, το Κέντρο δύναται να καταγράφει μόνο στατιστικά στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων και υποχρεούται να κοινοποιεί, εφόσον ζητηθεί, συγκεντρωτικές καταστάσεις στο Πρυτανικό Συμβούλιο, στους Διευθυντές και Υποδιευθυντές, τους Προέδρους των Τμημάτων και άλλων προϊσταμένων για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που υπάγονται στο χώρο ευθύνης τους. Αναλυτικοί προσωπικοί λογαριασμοί παρέχονται κατόπιν 10

11 αίτησης των χρηστών, αυστηρά στους ίδιους, και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα σχετικά αρχεία σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Κατ εξαίρεση αναλυτικά στοιχεία παρέχονται σε τρίτους μόνο με εντολή του Πρυτανικού Συμβουλίου. 7. Το Κέντρο κατά το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες και τις ακαδημαϊκές μονάδες, λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων για το σύνολο του προσωπικού του Ιδρύματος, των φοιτητών και των εξωτερικών του συνεργατών. Άρθρο 9 Κανονισμοί χρήσης 1. Η χρήση των υποδομών του Κέντρου επιτρέπεται σε όλους τους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ανεξαρτήτως μορφής εργασίας, σε όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς και σε όλους τους επισκέπτες, σύμφωνα με Κανονισμούς Χρήσης που συντάσσονται από το Τεχνικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Συγκλητική Επιτροπή. Η χρήση των υποδομών του Κέντρου επιτρέπεται για να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ευρύτερα μορφωτικές ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του λετουργίας. Με ευθύνη του Τεχνικού Συμβουλίου συντάσσονται επίσης Οδηγοί Καλής Χρήσης για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις ιστοσελίδες και τους χώρους συζητήσεων. 2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθυντή του Κέντρου, καθορίζει την πολιτική παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και την κοστολόγησή τους. Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Στην πρώτη μετά την ίδρυση του Κέντρου συνεδρίαση της Συγκλήτου επιλέγεται ο Διευθυντής του Κέντρου μετά από πρόταση του Πρύτανη και ορίζεται η Συγκλητική Επιτροπή. 2. Ακολούθως προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων με ευθύνη της Συγκλητικής Επιτροπής, που ορίζει τα απαιτούμενα προσόντα και τριμελή επιτροπή επιλογής. 3. Η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται ένα μήνα μετά τον ορισμό της Συγκλητικής Επιτροπής. 4. Με πράξη του Πρύτανη, μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, τοποθετούνται μέλη ΕΤΕΠ και υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, στα Τμήματα του Κέντρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ. 8 του παρόντος. 11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιανουάριος 2014 1 Άρθρο 1 Κεντρικές Υποδομές και Υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 28 Μαΐου 2014 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 10267 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Ειδικός Λογαριασμός Γραφείο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ. Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΜΠ Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ και η συμβολή του στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας Εισηγητής: Καθ. Ε. Συκάς, Σχ.ΗΜΜΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔ nmc@ntua.gr http://noc.ntua.gr 4 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΤΥΩΝ ΚΕ - Ε.Μ.Π. εκέµβριος 1999 εκέµβριος 1999 Σελίδα - 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ίκτυο Τηλεµατικής Ε.Μ.Π. και ΚΕ...3 2 Η Ειδική Αποστολή του ΚΕ...3 3 Οργάνωση, οµή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης

Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου Πανεπιστημίου Κρήτης Κανονισμός Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καβάλα 2010 Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης 1) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Α. Ιωαννίδου Τηλ.: 2321049141,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο )

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/ , ΘΕΜΑ 12 ο ) Λάρισα, 12-2-2018 Αρ. Πρωτ. 807 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας

Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών Δεκέμβριος 2008 Συγκρότηση Ενδοπανεπιστημιακών Δικτύων Έρευνας 1. Ορισμός...1 2. Πολιτική Έρευνας...1 3. Πρόσκληση - Θεματικές περιοχές...2 4. Τρόπος Συγκρότησης Δικτύου...2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/22.08.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Εργων και σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής

Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Στρατηγικός Σχεδιασμός Πρόταση για την Ανάπτυξη της Σχολής Α. Κανάτας, Κοσμήτορας της Σχολής Απρίλιος 2014 Δομή Παρουσίασης Όραμα & Αποστολή Νομοθετικό Πλαίσιο Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού Άξονες Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΜΟ.Κ.Ε.) ΤΕΙ Κρήτης Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σελ.1 / 7 1. Ταυτότητα Η ΜΟ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης αποτελεί μία διακριτή δομή μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ενιαίας Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.2.1 Αναφορά Έκθεση διαδικασίας επιλογής προσωπικού ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Πλαισίωση ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εξειδικευμένο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (της Καθ. Γλυκερίας Σιούτη, καθηγήτριας Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ) 1. Οι αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465)

ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β ): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) ΥΑ 348//2012 (ΥΑ 34801οικ. ΦΕΚ Β 1363 2012): Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής πιστοποίησης διαμεσολαβητών (571465) Αρθρο :0 Αριθμ. 34801 οικ. (ΦΕΚ Β' 1363/26/04/2012) Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία : 28/02/2017 Αρ. Απόφ. : 236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 01.08.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήριο: η υποδομή, στην οποία αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα.

Αποθετήριο: η υποδομή, στην οποία αρχειοθετούνται και τεκμηριώνονται σύνολα δεδομένων και μεταδεδομένα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδομής So.Da.Net_GR KΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός και αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της Ελληνικής Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι:

Οι Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι: Ακαδημαϊκή οργάνωση του Τμήματος Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οργανωμένο ακαδημαϊκά σε τρεις Τομείς (κατευθύνσεις) με στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Bridging the gap between schools and universities through informal education - Up2U» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μεταβατικές Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017.

Θέμα: Μεταβατικές Τοποθετήσεις Προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (Περιφερειακού) Επιχειρησιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου.

* Μπορείτε να συμπληρώσετε περισσότερες από μία κατηγορίες **Ερευνητική εμπειρία μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών από τη λήψη του Πτυχίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ (Euraxess Service Centre) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης υπηρεσιών έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα