ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2012) 9586 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει, κατόπιν της υποβολής σχεδίων προτύπων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), και σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, κατ εξουσιοδότηση πράξεις για ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 για τη σύσταση της ΕΑΚΑΑ, η Επιτροπή θα αποφασίσει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή των σχεδίων προτύπων, εάν θα εγκρίνει τα υποβληθέντα σχέδια. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνει τα σχέδια προτύπων μόνο εν μέρει ή με τροποποιήσεις, εάν το απαιτεί το συμφέρον της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα. 2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ προέβη σε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σύμφωνα με άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Δημοσιεύθηκε έγγραφο διαβούλευσης στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ στις 26 Ιουνίου 2012, και η διαβούλευση τερματίστηκε στις 5 Αυγούστου Πριν από τη δημοσίευση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 στις 27 Ιουλίου 2012, η ΕΑΚΑΑ εξέδωσε έγγραφο συζήτησης 1 (ΕΣ) βάσει της πολιτικής συμφωνίας για τον κανονισμό EMIR που επιτεύχθηκε στις 9 Φεβρουαρίου Το έγγραφο παρουσίασε προκαταρκτικές απόψεις και πιθανές επιλογές για την εκπόνηση των σχεδίων τεχνικών προτύπων που πρέπει να αναπτύξει η ΕΑΚΑΑ. Επιπλέον, η ΕΑΚΑΑ προέβη επίσης σε διαβούλευση με i) τη Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας για τη Μετασυναλλακτική Αγορά από την οποία ζητήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 να ανταποκριθεί σε πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων ii) την Ομάδα Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών (SMSG), η οποία γνωμοδότησε τόσο για το έγγραφο συζήτησης όσο και για το έγγραφο διαβούλευσης iii) τις αρχές με τις οποίες η ΕΑΚΑΑ οφείλει να προβαίνει σε διαβούλευση βάσει των διαφόρων άρθρων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε δύο ανοικτές ακροάσεις στις 6 Μαρτίου 2012 και στις 12 Ιουλίου Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων, η ΕΑΚΑΑ κατέθεσε επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα των εν λόγω διαβουλεύσεων ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση των τελικών σχεδίων τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΦΕΛΩΝ Μαζί με τα σχέδια τεχνικών προτύπων, και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η ΕΑΚΑΑ υπέβαλε ανάλυση του κόστους και των οφελών αναφορικά με τα σχέδια τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή. 1 EL 2 EL

3 Η ανάλυση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: Regulatory-and-Implementing-Technical-Standa Στην ανάλυση εξετάζονται τα κυριότερα οφέλη και κόστη που διαπιστώθηκαν από την ΕΑΚΑΑ ως προς τα σχέδια τεχνικών προτύπων. Η ταξινόμηση των παραγώγων δικαιωμάτων εκπομπής ως μια κατηγορία παραγώγων επί βασικών προϊόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται μόνο για σκοπούς υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού αριθ. 648/2012. Δεν προδικάζει οποιαδήποτε νομικό χαρακτηρισμό των δικαιωμάτων εκπομπής ή των παραγώγων τους, που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε άλλη πράξη της νομοθεσίας της Ένωσης εφαρμοστέα στις χρηματοοικονομικές αγορές. Επιπλέον, η εν λόγω ταξινόμηση των δικαιωμάτων εκπομπής για σκοπούς υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού αριθ. 648/2012 ενδέχεται να χρειαστεί να επανεξεταστεί με βάση την έκβαση της επανεξέτασης της οδηγίας αριθ. 2004/39/ΕΚ (MiFID). 4. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Το άρθρο 1 προσδιορίζει τις λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αναφορές σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Το άρθρο 2 περιγράφει λεπτομερώς την επεξεργασία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών για τους σκοπούς της αναφοράς. Το άρθρο 3 περιγράφει λεπτομερώς την αναφορά της έκθεσης. Το άρθρο 4 περιγράφει λεπτομερώς το ημερολόγιο αναφοράς. Το άρθρο 5 προβλέπει ότι ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα. Το παράρτημα προσδιορίζει σε δύο πίνακες τις λεπτομέρειες των πληροφοριών σχετικά (i) με τους αντισυμβαλλομένους σύμβασης και (ii) με τη σύμβαση παραγώγων μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων, αντίστοιχα. EL 3 EL

4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών 3, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 5, Εκτιμώντας ότι: (1) Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ευελιξία, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναθέτει κατ εξουσιοδότηση την υποχρέωση αναφοράς μιας σύμβασης στον άλλον αντισυμβαλλόμενο ή σε τρίτο. Οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμφωνούν για την ανάθεση της υποχρέωσης αναφοράς σε κοινή τρίτη οντότητα περιλαμβανομένου κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει μία αναφορά, η οποία περιλαμβάνει το σχετικό πίνακα πεδίων, στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Υπό αυτές τις συνθήκες και προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των δεδομένων, η αναφορά θα πρέπει να επισημαίνει ότι γίνεται εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων και περιλαμβάνει την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα αναφέρονταν εάν η σύμβαση αναφερόταν ξεχωριστά. (2) Για να αποφεύγονται ανακολουθίες στους πίνακες κοινών δεδομένων, κάθε αντισυμβαλλόμενος σε σύμβαση παραγώγων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα κοινά δεδομένα έχουν συμφωνεί μεταξύ αμφότερων των μερών της συναλλαγής. Ένας μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής συνδράμει στη συμφωνία των δεδομένων στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι υποβάλλουν αναφορές σε διαφορετικά αρχεία καταγραφής συναλλαγών. 2 3 ΕΕ C X της xx.xx.201x, σ.xx ΕΕ L 201 της , σ. 1. EL 4 EL

5 (3) Για να αποφευχθεί η επανάληψη των αναφορών και να μειωθεί ο φόρτος της αναφοράς, σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποβάλλει αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, ο αντισυμβαλλόμενος ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να μπορεί να αποστέλλει μία αναφορά στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών η οποία θα περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες. (4) Η αποτίμηση των συμβάσεων παραγώγων έχει ουσιαστική σημασία καθώς επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ιδίως όσον αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. H αποτίμηση σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου επισημαίνει την ένδειξη και το μέγεθος της έκθεσης σχετικά με τη συγκεκριμένη σύμβαση και συμπληρώνει τις πληροφορίες για την αρχική αξία που προσδιορίζεται στη σύμβαση (5) Η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια όσον αφορά συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ορθής παρακολούθησης της έκθεσης. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι αντισυμβαλλόμενοι που καλύπτουν πλήρως τις συναλλαγές τους θα πρέπει να αναφέρουν τις λεπτομέρειες αυτής της εξασφάλισης σε βάση επιπέδου συναλλαγής. Σε περίπτωση που η πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων, και συνεπώς δεν γνωστοποιείται σε βάση επιπέδου συναλλαγής αλλά σε βάση χαρτοφυλακίου, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας μοναδικό κωδικό ή σύστημα αρίθμησης που ορίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Αυτός ο μοναδικός κωδικός θα πρέπει να προσδιορίζει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για το οποίο ανταλλάσσονται οι ασφάλειες σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα του ενός χαρτοφυλάκια και θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι η σύμβαση παραγώγων μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για το οποίο τηρείται η πρόσθετη ασφάλεια. (6) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή και αντανακλά τη σημασία του ρόλου των αρχείων καταγραφής συναλλαγών στη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών όσον αφορά το κοινό και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς τα δεδομένα που αναφέρονται, συλλέγονται και διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών εξαρτώνται από την κατηγορία των παραγώγων και τον χαρακτήρα της συναλλαγής. (7) Η ΕΑΚΑΑ προέβη σε διαβουλεύσεις με τις οικείες αρχές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) πριν από την υποβολή των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) 4, η ΕΑΚΑΑ πραγματοποίησε επίσης ανοιχτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, ανέλυσε τα δυνητικά συναφή κόστη και οφέλη και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας Συμφεροντούχων Κινητών Αξιών και Αγορών της ΕΑΚΑΑ που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού. 4 ΕΕ L 331 της σ. 84 EL 5 EL

6 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Λεπτομέρειες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Οι αναφορές σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνουν: α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους αντισυμβαλλόμενους μιας σύμβασης β) τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομέρειες συναφείς με τη σύμβαση παραγώγων που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλομένων. 2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως σύναψη σύμβασης νοείται «εκτέλεση συναλλαγής» όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος σε σχέση με έκαστο των αντισυμβαλλομένων. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος υποβάλλονται άπαξ. 4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται μία αναφορά εξ ονόματος αμφότερων των αντισυμβαλλομένων, αυτό το γεγονός επισημαίνεται, όπως αναφέρεται στο πεδίο 9 του πίνακα 1 του παραρτήματος. 5. Σε περίπτωση που ένας αντισυμβαλλόμενος αναφέρει τις λεπτομέρειες σύμβασης σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος του άλλου αντισυμβαλλομένου, ή τρίτη οντότητα αναφέρει σύμβαση σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών εξ ονόματος ενός ή αμφοτέρων των αντισυμβαλλομένων, οι αναφερόμενες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την πλήρη σειρά λεπτομερειών που θα ανέφεραν οι συμβάσεις εάν είχαν αναφερθεί στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών ξεχωριστά από κάθε αντισυμβαλλόμενο. 6. Σε περίπτωση που σύμβαση παραγώγων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τυπικά περισσότερων του ενός υποκείμενων στοιχείων όπως προσδιορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος, η αναφορά επισημαίνει την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού για την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι ομοιάζει περισσότερο με τη σύμβαση προτού η αναφορά αποσταλεί σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Άρθρο 2 Εκκαθαρισμένες συναλλαγές 5 ΕΕ L 145 της , σ. 1. EL 6 EL

7 1. Σε περίπτωση που ισχύουσα σύμβαση εκκαθαρίζεται εν συνεχεία από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η εκκαθάριση θα πρέπει να αναφέρεται ως τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης. 2. Σε περίπτωση που σύμβαση συνάπτεται σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης και εκκαθαρίζεται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο κατά τρόπο που ο αντισυμβαλλόμενος δεν γνωρίζει την ταυτότητα του άλλου αντισυμβαλλομένου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος προσδιορίζει τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αντισυμβαλλόμενό του. Άρθρο 3 Αναφορά έκθεσης 1. Τα δεδομένα σχετικά με την πρόσθετη ασφάλεια που απαιτούνται βάσει του πίνακα 1 του παραρτήματος περιλαμβάνουν όλες τις γνωστοποιηθείσες ασφάλειες. 2. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει εξασφάλιση σε βάση επιπέδου συναλλαγής, οι αντισυμβαλλόμενοι αναφέρουν σε αρχείο καταγραφής συναλλαγών την πρόσθετη ασφάλεια που γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου. 3. Σε περίπτωση που πρόσθετη ασφάλεια σχετικά με σύμβαση αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναφέρει στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών κωδικό που προσδιορίζει το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας που γνωστοποιείται στον άλλον αντισυμβαλλόμενο που σχετίζεται με την αναφερόμενη σύμβαση. 4. Μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 δεν υποχρεούνται να αναφέρουν αποτιμήσεις βάσει πρόσθετης ασφάλειας, στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου των συμβάσεων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος. 5. Για συμβάσεις που εκκαθαρίζει κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, αποτιμήσεις στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) παρέχονται μόνο από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Άρθρο 4 Ημερολόγιο αναφορών Οι τροποποιήσεις των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών τηρούνται σε ημερολόγιο που προσδιορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ζήτησαν την τροποποίηση, περιλαμβανομένου του αρχείου καταγραφής συναλλαγών καθαυτού εφόσον έχει εφαρμογή, τον λόγο ή τους λόγους της τροποποίησης, ημερομηνία και χρονοσφραγίδα και σαφή περιγραφή των αλλαγών, περιλαμβανομένων του παλαιού και του νέου περιεχομένου των σχετικών δεδομένων όπως αναφέρεται στα πεδία 58 και 59 του πίνακα 2 του παραρτήματος. EL 7 EL

8 Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Πρόεδρος José Manuel BARROSO EL 8 EL

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών Πίνακας 1 Δεδομένα αντισυμβαλλομένου ΠΕΔΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Μέρη της σύμβασης Χρονοσφραγίδα αναφοράς ID αντισυμβαλλομένου ID του άλλου αντισυμβαλλομένου Επωνυμία του αντισυμβαλλομένου Τόπος διαμονής του αντισυμβαλλομένου Εταιρικός τομέας του αντισυμβαλλομένου Ημερομηνία και ώρα της αναφοράς στο αρχείο καταγραφής συναλλαγών. Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. Μοναδικός κωδικός που αναγνωρίζει τον άλλον αντισυμβαλλόμενο της σύμβασης. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τη σκοπιά του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. Εταιρική επωνυμία του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με την εταιρική έδρα, που περιλαμβάνουν πλήρη διεύθυνση, πόλη και χώρα του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου. Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. Φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας του αναφέροντος αντισυμβαλλομένου (τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία, κ.λπ.) Το πεδίο αφήνεται κενό σε περίπτωση που ο ID του αντισυμβαλλομένου περιέχει ήδη αυτές τις πληροφορίες. 7 Χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός χαρακτήρας του αντισυμβαλλομένου Να επισημανθεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός ή μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 8 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ ID χρηματομεσίτη ID οντότητας αναφοράς ID εκκαθαριστικού μέλους Σε περίπτωση που χρηματομεσίτης ενεργεί ως ενδιάμεσος για τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο χωρίς να καταστεί αντισυμβαλλόμενος, ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζει τον συγκεκριμένο χρηματομεσίτη με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη. Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει αναθέσει την υποβολή της έκθεσης σε τρίτο ή στον άλλον αντισυμβαλλόμενο, η συγκεκριμένη οντότητα πρέπει να αναγνωρισθεί στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Άλλως το πεδίο παραμένει κενό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται ο κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιείται από τον μεμονωμένο αντισυμβαλλόμενο για την εκτέλεση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος δεν είναι εκκαθαριστικό μέλος, το εκκαθαριστικό μέλος του αναγνωρίζεται EL 9 EL

10 στο πεδίο αυτό με μοναδικό κωδικό. Σε περίπτωση ατόμου, χρησιμοποιείται κωδικός πελάτη, όπως ορίζεται από τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ID δικαιούχου Συναλλακτική ικανότητα Πλευρά αντισυμβαλλομένου Το μέρος που υπόκειται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η συναλλαγή εκτελείται μέσω δομής, όπως καταπίστευμα ή ταμείο, που αντιπροσωπεύει ορισμένους δικαιούχους, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως η συγκεκριμένη δομή. Εάν ο δικαιούχος της σύμβασης δεν είναι αντισυμβαλλόμενος στη συγκεκριμένη σύμβαση, ο αναφέρων δικαιούχος πρέπει να αναγνωρίζει τον εν λόγω δικαιούχο με μοναδικό κωδικό ή, σε περίπτωση ατόμων, με κωδικό πελάτη όπως ορίζεται από τη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί το άτομο. Να προσδιοριστεί εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος έχει συνάψει τη σύμβαση ως κύριος υπόχρεος για λογαριασμό του (εξ ονόματός του ή εξ ονόματος πελάτη) ή ως εντολοδόχος για λογαριασμό και εξ ονόματος πελάτη. Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση ήταν αγορά ή πώληση. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, η πλευρά της αγοράς αντιπροσωπεύει τον πληρωτή του σκέλους 1 και η πλευρά της πώλησης τον πληρωτή του σκέλους Σύμβαση με αντισυμβαλλόμενο εκτός ΕΟΧ Να επισημανθεί εάν ο άλλος αντισυμβαλλόμενος διαμένει εκτός του ΕΟΧ Άμεσα συνδεδεμένη με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων Κατώφλιο εκκαθάρισης Πληροφορίες σχετικά με το εάν η σύμβαση είναι αντικειμενικά μετρήσιμη ως άμεσα συνδεδεμένη με την εμπορική δραστηριότητα ή με τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ταμειακών διαθεσίμων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Πληροφορίες σχετικά με το εάν ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος υπερβαίνει το κατώφλιο εκκαθάρισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το πεδίο παραμένει κενό σε περίπτωση που ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) 18 Νόμισμα της αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) Αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου όπου έχει εφαρμογή βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Ημερομηνία αποτίμησης Ώρα αποτίμησης Ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. Ώρα της τελευταίας αποτίμησης της σύμβασης στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. EL 10 EL

11 21 Τύπος αποτίμησης Να επισημανθεί εάν η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (mark to market) ή βάσει μοντέλου. 22 Παροχή πρόσθετης ασφάλειας Εάν παρέχεται πρόσθετη ασφάλεια Χαρτοφυλάκιο πρόσθετης ασφάλειας Κωδικός χαρτοφυλακίου πρόσθετης ασφάλειας Αξία της πρόσθετης ασφάλειας Εάν η πρόσθετη ασφάλεια παρέχεται σε βάση χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσθετη ασφάλεια υπολογίζεται στη βάση καθαρών θέσεων που προκύπτουν από σειρά συμβάσεων παρά ανά συναλλαγή. Εάν η πρόσθετη ασφάλεια αναφέρεται σε βάση χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό που καθορίζεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Αξία της πρόσθετης ασφάλειας που γνωστοποιείται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο στον άλλον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που η πρόσθετη ασφάλεια γνωστοποιείται σε βάση χαρτοφυλακίου, το πεδίο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την αξία της συνολικής πρόσθετης ασφάλειας που γνωστοποιείται για το χαρτοφυλάκιο. 26 Νόμισμα της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας Προσδιορισμός της αξίας της πρόσθετης ασφάλειας του πεδίου 25. EL 11 EL

12 Πίνακας 2 Κοινά δεδομένα ΠΕΔΙΟ Τμήμα 2α Τύπος σύμβασης 1 Χρησιμοποιούμε νη ταξινόμηση 2 ID προϊόντος 1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όλες οι συμβάσεις ID προϊόντος 2 Υποκείμενο στοιχείο Εικονικό νόμισμα 1 Εικονικό νόμισμα 2 Παραδοτέο νόμισμα Τμήμα 2β Λεπτομέρειες της συναλλαγής ID συναλλαγής Κωδικός αριθμός συναλλαγής Η σύμβαση αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού προϊόντος. Το υποκείμενο στοιχείο αναγνωρίζεται με τη χρήση αναγνωριστικού κωδικού για το συγκεκριμένο υποκείμενο στοιχείο. Σε περίπτωση καλαθιών ή δεικτών, χρησιμοποιείται ένδειξη για το καλάθι ή τον δείκτη εάν δεν υπάρχει μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός. Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το εικονικό νόμισμα του σκέλους 1. Το νόμισμα του εικονικού ποσού. Στην περίπτωση σύμβασης παραγώγων μέσων επί επιτοκίων, αυτό είναι το εικονικό νόμισμα του σκέλους 2. Το νόμισμα παράδοσης. Μοναδικός ID συναλλαγής εγκεκριμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που παρέχεται από τον αναφέροντα αντισυμβαλλόμενο. Εάν δεν εφαρμόζεται μοναδικός ID συναλλαγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί και να συμφωνηθεί με τον άλλο αντισυμβαλλόμενο ένας μοναδικός κωδικός. Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συναλλαγής που παρέχεται από την αναφέρουσα οντότητα ή τρίτο που αναφέρει εξ ονόματός του. Όλες οι συμβάσεις EL 12 EL

13 Τόπος εκτέλεσης Συμπίεση Τιμή/ισοτιμία 13 Συμβολισμός τιμής Ο τόπος εκτέλεσης προσδιορίζεται από μοναδικό κωδικό για τον συγκεκριμένο τόπο. Σε περίπτωση σύμβασης που έχει συναφθεί εξωχρηματιστηριακά, πρέπει να προσδιορίζεται ανεξαρτήτως εάν το αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό μέσο αποτελεί ή όχι μέσο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης. Να προσδιοριστεί εάν η σύμβαση προκύπτει από άσκηση συμπίεσης. Η τιμή ανά παράγωγο εξαιρουμένων, κατά περίπτωση, προμήθειας και δεδουλευμένων τόκων Ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται η τιμή. 14 Εικονικό ποσό Αρχική αξία της σύμβασης Πολλαπλασιαστ ής τιμής Ποσότητα Προκαταβολική πληρωμή 18 Τύπος παράδοσης 19 Χρονοσφραγίδα εκτέλεσης 20 Πραγματική ημερομηνία Ημερομηνία λήξης Ημερομηνία εκπνοής Ημερομηνία διακανονισμού Τύπος βασικής συμφωνίας Ο αριθμός μονάδων του χρηματοπιστωτικού μέσου που περιλαμβάνονται σε μονάδα διαπραγμάτευσης για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγώγων που αντιπροσωπεύονται από μία σύμβαση. Αριθμός συμβάσεων που περιλαμβάνονται στην αναφορά, σε περίπτωση που αναφέρονται περισσότερες από μία συμβάσεις παραγώγων. Ποσό οποιασδήποτε προκαταβολικής πληρωμής που πραγματοποίησε ή έλαβε ο αναφέρων αντισυμβαλλόμενος. Να επισημανθεί εάν η σύμβαση διακανονίζεται είτε φυσικά είτε χρηματικά. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι υποχρεώσεις. Αρχική ημερομηνία λήξης της αναφερόμενης σύμβασης. Η πρόωρη λήξη δεν αναφέρεται στο πεδίο αυτό. Ημερομηνία εκπνοής της αναφερόμενης σύμβασης. Εάν δεν διαφέρει από την ημερομηνία λήξης, το πεδίο παραμένει κενό. Ημερομηνία διακανονισμού του υποκείμενου στοιχείου. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα πεδία (π.χ. 23A, 123B, 23Γ ). Αναφορά της ονομασίας της σχετικής βασικής συμφωνίας, εάν χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη σύμβαση (π.χ. βασική συμφωνία ISDA βασική συμφωνία αγοραστικής δύναμης και πώλησης διεθνής βασική συμφωνία ForEx ευρωπαϊκή βασική συμφωνία ή οποιεσδήποτε τοπικές βασικές συμφωνίες. EL 13 EL

14 Έκδοση βασικής συμφωνίας Τμήμα 2γ Μετριασμός κινδύνου /Αναφορά Χρονοσφραγίδα επιβεβαίωσης Μέσα επιβεβαίωσης Τμήμα 2δ Εκκαθάριση Υποχρέωση εκκαθάρισης Αναφορά στο έτος της έκδοσης της βασικής συμφωνίας που χρησιμοποιείται για την αναφερόμενη συναλλαγή, εάν έχει εφαρμογή (π.χ. 1992, 2002,...). Ημερομηνία και ώρα της επιβεβαίωσης, όπως ορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) της xx/2012 [Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα] που δείχνει την ωριαία άτρακτο εντός της οποίας έλαβε χώρα η επιβεβαίωση. Εάν η σύμβαση επιβεβαιώθηκε ηλεκτρονικά, επιβεβαιώθηκε μη ηλεκτρονικά ή παραμένει μη επιβεβαιωθείσα. Να επισημανθεί εάν η αναφερόμενη σύμβαση υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Εκκαθαρισμένη Να επισημανθεί εάν έλαβε χώρα η εκκαθάριση. 30 Χρονοσφραγίδα εκκαθάρισης Κεντρικός αντισυμβαλλόμε νος Ενδοομιλική Τμήμα 2ε Επιτόκια Σταθερό επιτόκιο σκέλους 1 Σταθερό επιτόκιο σκέλους 2 Υπολογισμός ημερών σταθερού επιτοκίου Συχνότητα πληρωμής σταθερού σκέλους Ώρα και ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η εκκαθάριση. Σε περίπτωση σύμβασης που έχει εκκαθαριστεί, ο μοναδικός κωδικός για τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο που έχει εκκαθαρίσει τη σύμβαση. Να επισημανθεί εάν η σύμβαση έχει συναφθεί ως συναλλαγή εντός ομίλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 1, εάν έχει εφαρμογή. Επισήμανση του χρησιμοποιούμενου σταθερού επιτοκίου του σκέλους 2, εάν έχει εφαρμογή. Ο πραγματικός αριθμός ημερών στην περίοδο υπολογισμού του πληρωτή του σχετικού σταθερού επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος σταθερού επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. Όλες οι συμβάσεις Όλες οι συμβάσεις Παράγωγα μέσων επί επιτοκίων EL 14 EL

15 Συχνότητα πληρωμής κυμαινόμενου επιτοκίου Συχνότητα επαναφοράς κυμαινόμενου επιτοκίου Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 1 Συχνότητα πληρωμών για το σκέλος κυμαινόμενου επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή. Συχνότητα επαναφοράς για το σκέλος κυμαινόμενου επιτοκίου, εάν έχει εφαρμογή Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει εφαρμογή. 40 Κυμαινόμενο επιτόκιο σκέλους 2 Επισήμανση των χρησιμοποιούμενων επιτοκίων που επαναφέρονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με αναφορά σε επιτόκιο αναφοράς της αγοράς, εάν έχει εφαρμογή. Τμήμα 2στ συνάλλαγμα Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί. Παράγωγα συναλλάγματος 41 Νόμισμα 2 Συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα, εάν διαφέρει από το νόμισμα παράδοσης Ισοτιμία 1 Προθεσμιακή ισοτιμία Βάση ισοτιμίας Τμήμα 2ζ Βασικά προϊόντα Η συμβατική ισοτιμία των νομισμάτων. Προθεσμιακή ισοτιμία την ημέρα αξίας. Επίσημη βάση ισοτιμίας. Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί εκτός εάν πρέπει να αναφερθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1227/2011. Παράγωγα βασικών προϊόντων Γενικά Βάση του βασικού προϊόντος Λεπτομερή στοιχεία για το βασικό προϊόν Ενέργεια Επισημαίνει τον τύπο υποκείμενου βασικού προϊόντος της σύμβασης. Λεπτομερή στοιχεία για το συγκεκριμένο βασικό προϊόν εκτός του πεδίου 45 Πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, εάν έχει εφαρμογή Σημείο ή ζώνη παράδοσης Σημείο διασύνδεσης Τύπος φορτίου Σημεία παράδοσης των περιοχών αγοράς Προσδιορισμός των συνόρων ή των συνοριακών σημείων της σύμβασης μεταφοράς. Επαναλαμβανόμενο τμήμα των πεδίων για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών παράδοσης προϊόντος που αντιστοιχεί στις περιόδους παράδοσης μίας ημέρας. EL 15 EL

16 Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης Συμβατική ικανότητα Ποσοτική μονάδα Ποσότητες τιμή/χρονικό διάστημα Τμήμα 2η Δικαιώματα προαίρεσης Τύπος δικαιώματος προαίρεσης Τύπος δικαιώματος προαίρεσης (άσκηση) Τιμή άσκησης (ανώτατο/κατώτα το όριο) Τμήμα 2ι τροποποιήσεις στην αναφορά Ημερομηνία και ώρα έναρξης της παράδοσης. Ημερομηνία και ώρα λήξης της παράδοσης. Ποσότητα ανά χρονικό διάστημα παράδοσης. Ημερήσια ή ωριαία ποσότητα σε MWh ή kwh/d που αντιστοιχεί στο υποκείμενο βασικό προϊόν. Εάν έχει εφαρμογή, ποσότητες τιμή/χρονικό διάστημα. Εάν αναφέρεται UPI και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω πληροφορίες, δεν απαιτείται να αναφερθεί. Να επισημανθεί εάν η σύμβαση είναι δικαίωμα αγοράς ή δικαίωμα πώλησης. Να επισημανθεί εάν το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε καθορισμένη ημερομηνία (ευρωπαϊκός και ασιατικός τύπος), σε σειρά προκαθορισμένων ημερομηνιών (Βερμούδων) ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στη διάρκεια της σύμβασης (αμερικανικός τύπος). Η τιμή άσκησης του δικαιώματος. Εάν η αναφορά περιλαμβάνει: Συμβάσεις που περιλαμβάνουν δικαίωμα προαίρεσης Όλες οι συμβάσεις σύμβαση παραγώγων ή μετασυναλλακτικό γεγονός για πρώτη φορά, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως νέα Τύπος πράξης τροποποίηση λεπτομερειών προηγουμένως αναφερθείσας σύμβασης παραγώγων, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως τροποποιηθείσα ακύρωση εσφαλμένα υποβληθείσας αναφοράς, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως σφάλμα εκπνοή ισχύουσας σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως ακύρωση EL 16 EL

17 συμπίεση της αναφερόμενης σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως συμπίεση επικαιροποίηση της αποτίμησης σύμβασης, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως επικαιροποίηση αποτίμησης οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της αναφοράς, περίπτωση κατά την οποία προσδιορίζεται ως άλλο. 59 Λεπτομέρειες του τύπου πράξης Σε περίπτωση που το πεδίο 58 αναφέρεται ως άλλο, οι λεπτομέρειες της εν λόγω τροποποίησης θα πρέπει να προσδιορίζονται εδώ. EL 17 EL

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.11.2017 C(2017) 7684 final COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) /... of 17.11.2017 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10004/16 EF 172 ECOFIN 570 DELACT 103 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 6946 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14026/14 EF 252 ECOFIN 893 DELACT 188 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 2775 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2016 (OR. en) 9164/16 EF 124 ECOFIN 438 DELACT 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.7.2016 L 195/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3333 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10065/16 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 1165 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 1165 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2016 (OR. en) 6700/16 EF 37 ECOFIN 190 DELACT 29 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2017 COM(2017) 225 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αντιμετώπιση των προκλήσεων για κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10068/16 EF 182 ECOFIN 588 DELACT 110 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 6940 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3203 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9858/16 EF 160 ECOFIN 552 DELACT 101 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7436 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14377/17 EF 279 ECOFIN 942 DELACT 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 394/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 21ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την παροχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 C(2016) 6906 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.10.2016 σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2014 L 363/121 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7495 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 ΜΑΚ/νκ/ΑΝ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECOFIN 260 CODEC 359 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.7.2016 C(2016) 4168 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.7.2016 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11771/17 EF 179 ECOFIN 689 DELACT 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12415/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 492 AGRIFIN 92 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.6.2016 C(2016) 3337 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15163/16 EF 377 ECOFIN 1154 DELACT 249 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2015 COM(2015) 149 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0257 (NLE) 13043/17 WTO 234 COLAC 95 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα STOR ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ /ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ STOR Πρόσωπα που διαμεσολαβούν κατ επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών ή εκτελούν συναλλαγές / Διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.1.2017 L 1/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιανουαρίου 2017 για τις διαδικασίες αναγνώρισης σκαφών βάσει της οδηγίας 2013/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1703 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7529/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2014 C(2014) 6840 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.9.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα