ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής."

Transcript

1 Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο Fax. : Φ. Νέγρη 5 Λαύριο : : : ΠΡΟ : κ. Ε. Ξοσραθά Δαζολόγο ε μας ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. ΥΕΣ.: Προθορική ενηολή ηης Δ/ζης Δαζών Αναηολικής Αηηικής ε εκηέλεζη ηης παραπάνω ζτεηικής παρακαλούμε όπως αναρηήζεηε ζσνημμένη ηην αριθ. 3 /2015 Απόθαζη ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής ζηον δικησακό ηόπο ηης ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ζηον ειδικό δικησακό ηόπο ηοσ ΤΠΕΚΑ. Ο δαζάρτης Υρήζηος Ανηωνέλλης Δαζολόγος

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΣΔΣΑΡΣΗ Α/ΒΑΘΜΙA ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΑΙΚΩΝ ΑΜΦΙΒΗΣΗΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 3 /2015 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ Η θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ Ν. 998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο Υώξαο» όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3208/2003, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηελ ππ αξηζ /4396/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο, Γηθαηνζύλεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 4ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Δπηιύζεσο Γαζηθώλ Ακθηζβεηήζεσλ Αλαηoιηθήο Αηηηθήο, πνπ αξηζκήζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 945/ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, απνηεινύκελε από ηελ Απνζηνιία Παληειίδνπ, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ θαη ηνπο:1) Μαξία Βνπιαιά, Γαζνιόγν θαη 2)Κσλζηαληίλν Καπέιν, Γεσπόλν, σο κέιε απηήο, ζπλεδξίαζε δεκόζηα ηελ 1ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, παξνπζία ηνπ Γξακκαηέα Αζαλάζηνπ Κνπηζόπνπινπ, Γαζνπόλνπ, κεηά από ηελ ππ αξηζ. 156/ πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ απηήο, γηα λα θξίλεη: ΣΙ ππ αξηζ. 6/ αληηξξήζεηο ησλ : 1) Μαξγαξίηαο ζπδ. Φσηίνπ Μπαξξά, ην γέλνο Γεσξγίνπ Γαλάιε θαηνίθνπ Κεθηζηάο, νδόο Οκήξνπ 50, 2) Βηθησξίαο ζπδ. Βαζηιείνπ Λακπαδάξηνπ ην γέλνο Νηθνιάνπ Πηπεξόγινπ, θαηνίθνπ ελ δσή Κεθηζηάο, νδόο Λεβίδνπ, αξηζ. 17, ε νπνία απεβίσζε θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερίδεη ε κνλαδηθή θιεξνλόκνο Δηξήλε Όιγα ζπδ. Δπζηαζίνπ Αζαλάζνγινπ-Αζαλαζίνπ, ην γέλνο Βαζηιείνπ θαη Βηθησξίαο Λακπαδάξηνπ, θαηνίθνπ Κεθηζηάο, νδόο Λεβίδνπ, αξηζ. 17, 3) Δκκαλνπήι Αλδξένπ Κακπνύξε, θαηνίθνπ Κεθηζηάο, νδόο σθξάηνπο, αξηζ. 27 θαη 4) Διέλεο ζπδ. Γεσξγίνπ Ράιιε ην γέλνο Γηνλπζίνπ Βνύιηζνπ, θαηνίθνπ Κεθηζηάο, νδόο Μπξζίλεο, αξηζ. 9, νη νπνίνη παξέζηεζαλ δηα ηνπ δηθεγόξνπ Αλησλίνπ Κνπθνδήκνπ. Κ Α Σ Α 2

3 ΣΗ ππ αξηζ. 5415/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Aθνύ έιαβε ππόςε ηηο πην πάλσ αληηξξήζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη άθνπζε ηνπο αληηιέγνληεο ΚΔΦΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΝΟΜΟ Mε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/79 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο» (ΦΔΚ Α 289/ ), όπσο, ε παξ. 5 ηνπ παξόληνο άξζξνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2742/99 (ΦΔΚ Α 207/ ), ε παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3889/10 (ΦΔΚ Α 182/ ) θαη ε παξ. 6 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4164/13 (ΦΔΚ Α 156/ ), νξίζζεθε όηη : 1. «Εάλ δελ έρεη θαηαξηηζηεί δαζνιόγηνλ, ν ραξαθηεξηζκόο πεξηνρήο ηηλόο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ηνύησλ δηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ σο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεγνξίαο εηο ελ αλήθεη δάζνο ή δαζηθή έθηαζε θαηά ηαο ελ άξζξν 4 δηαθξίζεηο, ελεξγείηαη θαη αίηεζε νηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο δηα πξάμεσο ηνπ θαηά ηόπνλ αξκνδίνπ δαζάξρνπ. 2. Η θαηά ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθνλ πξάμηο, εξεηδνκέλε επί ζρεηηθήο εηζεγήζεσο αξκνδίνπ δαζνιόγνπ θαη ησλ ηπρώλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ θσηνγξαθήζεσο θαη ραξηνγξαθήζεσο ηεο πεξηνρήο ή παληόο εηέξνπ ζρεηηθνύ ζηνηρείνπ, δένλ λα είλαη πξνζεθόλησο εηηνινγεκέλε δη αλαθνξάο εηο ηελ κνξθνινγίαλ ηνπ εδάθνπο, ην είδνο, ηελ ζύλζεζηλ, ηελ έθηαζε ηεο βιαζηήζεσο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, ηαο ηπρόλ επειζνύζαο πξνζθάηνπο αιινηώζεηο ή θαηαζηξνθάο σο θαη εηο πάλ έηεξνλ ρξήζηκνλ ζηνηρείνλ πξνο ραξαθηεξηζκόλ ηεο εθηάζεσο. Η πξάμηο απηή θνηλνπνηείηαη εηο ηνλ ππνβάιινληα ηελ ζρεηηθήλ αίηεζηο ηδηώηελ, ή λνκηθόλ πξόζσπνλ ή δεκνζία ππεξεζία, απνζηέιιεηαη δε εηο ηνλ νηθείνλ δήκν ή θνηλόηεηα θαη εθηίζεηαη επί έλα κήλα κεξίκλε ηνπ δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο εηο ην δεκνηηθόλ ή θνηλνηηθόλ θαηάζηεκα. Αλαθνίλσζηο πεξί ηεο ζπληάμεσο ηεο σο άλσ πξάμεσο θαη ηεο απνζηνιήο απηήο εηο ηνλ νηθείνλ δήκνλ ή θνηλόηεηα, κεηά πεξηιήςεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δεκνζηεύεηαη εηο ηνπιάρηζηνλ δύν ηνπηθάο εθεκεξίδαο ή εηο κίαλ ηνπηθήλ θαη κίαλ εθεκεξίδα ησλ Αζελώλ ή ηεο Θεζζαινλίθεο. 3. Καηά ηεο πξάμεσο ηνπ δαζάξρνπ πεξί εο αη πξνεγνύκελαη παξάγξαθνη επηηξέπνληαη αληηξξήζεηο ηνπ λνκάξρνπ, σο θαη παληόο έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ 3

4 θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ εληόο δύν κελώλ από ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνο απηό θνηλνπνηήζεσο, ή εθόζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζηο θνηλνπνηήζεσο, από ηεο ηειεπηαίαο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ δεκνζηεύζεσλ, ελώπηνλ ηεο θαηά ην άξζξν 10 παξ. 3 επηηξνπήο ηνπ λνκνύ, εηο όλ επξίζθεηαη ε ππό ακθηζβήηεζηλ έθηαζεο ή ην κεγαιύηεξν ηκήκα απηήο. Η επηηξνπή σο θαη ε δεπηεξνβάζκηνο ηνηαύηε, ιακβάλνπζα ππ όςηλ ηνλ ζρεηηθόλ θάθειινλ θαη ηαο πξνηάζεηο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ σο άλσ ηδηώηνπ, λνκηθνύ πξνζώπνπ ή δεκνζίαο ππεξεζίαο, δπλακέλε δε θαη λα δηελεξγήζε απηνςίαλ πξνο κόξθσζηλ αζθαιεζηέξαο γλώκεο πεξί ηεο πθηζηακέλεο θαηαζηάζεσο, απνθαίλεηαη εηηνινγεκέλσο εληόο ηξηκήλνπ πξνζεζκίαο από ηεο ππνβνιήο ησλ αληηξξήζεσλ. 4. Οη πξάμεηο ηνπ Δαζάξρε θαη νη απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ πνπ εθδίδνληαη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, κε ηηο νπνίεο πεξηνρέο ή ηκήκαηά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο, ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ππόςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ δαζηθνύ ράξηε θαη ηε ζύληαμε ηνπ δαζνινγίνπ ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο. 5. Εθηάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθε όηη δελ απνηεινύλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, πνπ εθδόζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 12 επ. ηνπ λ. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α ), νη νπνίεο αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλεο δώλεο ελεξγνύ πνιενδνκίαο θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε εγθξηζεί ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή κειέηε, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνύλ δαζηθέο από ην δαζάξρε ή ηηο επηηξνπέο επηιύζεσο δαζηθώλ ακθηζβεηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ ή από άιιν όξγαλν ηεο δηνίθεζεο. Τνύην ηζρύεη θαη γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηνλ ησλ πην πάλσ επηηξνπώλ. 6. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ν ηύπνο, ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο, θαζώο θαη ν ηύπνο, ην πεξηερόκελν θαη ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε θαη ηεο απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ. Με θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδεηαη ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη έθδνζεο πξάμεο ηνπ Δαζάξρε, θαζώο θαη απηόκαηεο εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3843/2010.». Καηά γεληθή, δε, αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, ε λνκηκόηεηα ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο θξίλεηαη, βάζεη ησλ θαλόλσλ δηθαίνπ, νη νπνίνη ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν έθδνζήο ηεο ή ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο (.η.δ. 8/1984, 2348/1987, 3755/1996, 858/2002, 3745/2004, 2742/2008). 4

5 Με ηηο θξηλόκελεο ππ αξηζ. πξση. 6/ αληηξξήζεηο νη αληηιέγνληεο δεηνύλ ηε κεξηθή αθύξσζε ηεο ππ αξηζ. 5415/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, γηα ηνλ ιόγν όηη κε ηελ παξαπάλσ πξάμε ε θεξόκελε ηδηνθηεζία ηνπο επηθαλείαο 35,496 ζηξ. ραξαθηεξίζζεθε εζθαικέλα σο δαζηθή, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αγξνηηθή. Οη σο άλσ αληηξξήζεηο αξκνδίσο αζθνύληαη ελώπηνλ ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο θαη είλαη λόκηκεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 παξ. 3 θαη 14 παξ. 3 ηνπ λ. 998/79, εθόζνλ δε,αζθήζεθαλ λνκόηππα, πξέπεη λα εμεηαζζνύλ πεξαηηέξσ ζηελ νπζία ηνπο. Απ όια ηα πξνζθνκηδόκελα θαη επηθαινύκελα έγγξαθα θαη δηαγξάκκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ ζρεηηθό θάθειν, ηελ πξνζβαιιόκελε ππ αξηζ. 5415/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ, ηε θσηνεξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ θαη ηελ ελ γέλεη δηαδηθαζία πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα. Ο Γαζάξρεο Λαπξίνπ εμέδσζε ηελ ππ αξηζ. 5415/ πξάμε ηνπ, ε νπνία αθνξά έθηαζε εκβαδνύ 42,326 ζηξ. πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΣΟΤΡΚΟΛΙΜΑΝΟ-ΤΡΙ-ΠΟΤΝΣΑ» θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο πξώελ Γήκνπ Κεξαηέαο, λπλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κεξαηέαο ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο Αηηηθήο θαη εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηώκελν ζηελ σο άλσ πξάμε απόζπαζκα πηλαθίδαο ΓΤ 6478/4 θιίκαθαο 1: Με ηελ πην πάλσ πξάμε ραξαθηεξίζζεθαλ εδαθηθά ηκήκαηα ηεο έθηαζεο κε ζηνηρεία(16,17,18,19,19.16 ) εκβαδνύ 2,695 ζηξ. θαη(1,2,3,4,5,6,7,8.1 ) εκβαδνύ 4,135 ζηξ. σο αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ην ηκήκα ηεο θεξόκελεο ηδηνθηεζίαο ησλ αληηιεγόλησλ κε ζηνηρεία (1,2,3,,15,16,16,19,19,20,,26,27,8,7,, 2,1.1) εκβαδνύ 35,496 ζηξεκκάησλ σο δαζηθή έθηαζε. Από ηνλ έιεγρν ησλ αεξνθσηνγξαθηώλ πξνέθπςε όηη ε παξαπάλσ εμεηαδόκελε έθηαζε ησλ 35,496 ζηξ. απνηεινύζε κέρξη θαη ην έηνο 1945 θαιιηεξγνύκελε έθηαζε. ηηο α/θ ησλ εηώλ 1962, 1967, 1973 & 1980 εκθαλίδεηαη αθαιιηέξγεηε έθηαζε ρέξζα ρσξίο δαζηθή βιάζηεζε. Σν έηνο 1994 εκθαλίδεηαη λα αλαπηύζζεη ζηαδηαθά, πξνθαλώο ιόγσ εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο, θαηά ηόπνπο αξαηή πεληρξή θξπγαλώδε βιάζηεζε θαη δηάζπαξηα άηνκα αείθπιισλ πιαηύθπιισλ κε πξνζδίδνληα επ νπδελί δαζηθό ραξαθηήξα ζηελ έθηαζε.σα αλσηέξσ εληζρύνληαη θαη από ηελ εηζήγεζε ηνπ ππαιιήινπ δαζνιόγνπ Θεόδσξνπ Καββαδία, βάζεη ηεο νπνίαο εθδόζεθε ε πξνζβαιιόκελε πξάμε, ζηελ νπνία, κεηαμύ άιισλ, αλαθέξεηαη όηη :«Τκήκα ππό ζηνηρεία (1,2,3,,14, 15,16,16, 19,19, 20,.,26, 27,8,7,,2,1,1) εκβαδνύ ηξηαληαπέληε ζηξεκκάησλ θαη ηεηξαθνζίσλ ελελήληα έμη ρηιηνζηώλ ηνπ ζηξέκκαηνο (35,496 ζηξ).τν ηκήκα απηό ζηηο α/θ ηνπ έηνπο 1945 θαιιηεξγείηαη (νη α/θ ηνπ 1937 δελ είλαη επδηάθξηηεο). Τα έηε 1962, 1967, 1973, 1978,

6 δελ θέξεη δαζηθή βιάζηεζε.».από ην 1994 κέρξη ζήκεξα ην κηθξό πνζνζηό δαζηθήο βιάζηεζεο πνπ θαιύπηεη ηελ έθηαζε (ζρίλα, πνπξλάξηα, αγξηειηέο), ιόγσ εγθαηάιεηςεο δε δεκηνπξγεί επ νπδελί δαζνγελέο θπζηθό πεξηβάιινλ (βι..η.δ. 32, 33, 34/2013). Άιισζηε, ε έθηαζε πεξηβάιιεηαη βόξεηα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά αλέθαζελ από αγξνηηθέο εθηάζεηο. Από ηα παξαπάλσ πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πξνθύπηεη όηη ην σο άλσ πεξηγξαθόκελν επίκαρν ηκήκα δελ είρε αιιά νύηε θαη απέθηεζε κέρξη ζήκεξα δαζηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ όηη νη αγξνηηθέο εθηάζεηο πνπ απέθηεζαλ θάπνηα δαζηθή βιάζηεζε ιόγσ εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, δελ απνβάιινπλ από κόλν ηνλ ιόγν απηό ηνλ αγξνηηθό ηνπο ραξαθηήξα θαη δελ θαζίζηαληαη άλεπ άιινπ δαζηθέο εθηάζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 1 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.998/79 σο ηζρύνπλ.δμάιινπ, νη πεξηνξηζκνί ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο έρνπλ ζθνπό λα πξνζηαηεύζνπλ ηα ππάξρνληα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη όρη λα δεκηνπξγήζνπλ δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ζε βάξνο ησλ αγξνηηθώλ εθηάζεσλ επεηδή θαη κόλνλ απέθηεζαλ πεληρξή δαζηθή βιάζηεζε ιόγσ εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο γηα θάπνηα έηε (βι. ηελ ππ αξ. 427/1993 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ.). ηε ζπγθεθξηκέλε δε, πεξίπησζε, όπσο αλαθέξζεθε, ε αλαθπείζα ζην ηκήκα ηεο σο άλσ επίκαρεο έθηαζεο (35,496 ζηξ.), θαηά ηόπνπο αξαηή θαη πεληρξή βιάζηεζε από θξύγαλα θαη ζπνξαδηθά αείθπιια πιαηύθπιια, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξόζθαηξεο εγθαηάιεηςεο ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο θαη ζπλεπώο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εληάρζεθε θπζηθά ζε δαζηθό νηθνζύζηεκα επξύηεξεο πεξηνρήο δεκηνπξγώληαο ηελ θνηλή ζπλείδεζε, όηη απνηειεί ηκήκα απηνύ, ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο θαη βηνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηεο δηαβηώζεσο ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ζθέςεηο, ην σο άλσ ηκήκα ηεο επίκαρεο έθηαζεο, νπδέπνηε απέβαιε ηνλ αγξνηηθό ηνπ ραξαθηήξα θαη δελ απνηέιεζε, δαζηθή έθηαζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νόκνπ. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εζθαικέλα ε πην πάλσ πεξηγξαθόκελε επίδηθε έθηαζε κε ηα ζηνηρεία (1,2,3,.,15,16,16,19,19,20,,26,27,8,7,..,2,1.1) εκβαδνύ 35,496 ζηξ., όπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην απόζπαζκα ηεο πηλαθίδαο ΓΤ 6478/4 θιίκαθαο 1:5.000 πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα ραξαθηεξίζζεθε κε ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε ραξαθηεξηζκνύ σο δαζηθή έθηαζε. Δπνκέλσο, θαηά παξαδνρή ησλ ππό θξίζε αληηξξήζεσλ, ε Δπηηξνπή θξίλεη όηη νη θξηλόκελεο αληηξξήζεηο πξέπεη λα γίλνπλ δεθηέο θαη λα αθπξσζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε ραξαθηεξηζκνύ, θαηά ηα αλαθεξόκελα εηδηθόηεξα ζην δηαηαθηηθό. εκεηώλεηαη όηη ε παξνύζα δελ απνηειεί ζηνηρείν απόδεημεο ηδησηηθώλ εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ, αθνύ κε απηή δε ζίγνληαη εκπξάγκαηα δηθαηώκαηα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηώλ. 6

7 ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Γέρεηαη ηηο ππ αξηζ. 6/ αληηξξήζεηο ησλ : 1) Μαξγαξίηαο ζπδ. Φσηίνπ Μπαξξά, 2) Βηθησξίαο ζπδ. Βαζηιείνπ Λακπαδάξηνπ, ε νπνία απεβίσζε θαη ηε δηαδηθαζία ζπλερίδεη ε κνλαδηθή θιεξνλόκνο Δηξήλε Όιγα ζπδ. Δπζηαζίνπ Αζαλάζνγινπ-Αζαλαζίνπ, ην γέλνο Βαζηιείνπ θαη Βηθησξίαο Λακπαδάξηνπ, 3) Δκκαλνπήι Αλδξένπ Κακπνύξε θαη 4) Διέλεο ζπδ. Γεσξγίνπ Ράιιε θαηά ηεο ππ αξηζ. 5415/ πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ. Αθπξώλεη ελ κέξεη ηελ ππ αξηζ. 5415/ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ ηνπ Γαζάξρε Λαπξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην ραξαθηεξηζκό, ηεο αλαθεξόκελεο ζην ζθεπηηθό επίκαρεο έθηαζεο κε ζηνηρεία (1,2,3,.,15,16,16, 19,19,20,.,26, 27,8, 7,,2, 1.1) εκβαδνύ 35,496 ζηξ., όπσο απηή απνηππώλεηαη ζην απόζπαζκα πηλαθίδαο ΓΤ 6478/4 θιίκαθαο 1:5.000, πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ σο άλσ πξάμε ραξαθηεξηζκνύ θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο δαζηθή έθηαζε θαη ραξαθηεξίδεη απηή σο αγξνηηθή ηεο παξ. 6 α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 998/79 σο ηζρύεη. Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ηελ 30ε θαη δεκνζηεύζεθε ηελ 9ε ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Αλαη. Αηηηθήο (νδόο Αγ. Ισάλλνπ θαη Διεπζεξίαο, αξηζ. 2 -Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο). Η ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΑ ΜΔΛΗ Σ.Τ. Σ.Τ. Σ.Τ. ΑΠΟΣΟΛΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟ 1. ΜΑΡΙΑ ΒΟΤΛΑΛΑ ΠΑΝΣΔΛΙΓΟΤ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Σ.Τ. 2. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΔΛΟ 7

8 8

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Ρ Ι Σ Ο Σ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Καθηγηηήρ Μισάληρ Α. Καπηέπηρ Επγαζηήπιο Δαζικήρ Διασειπιζηικήρ και Σηλεπιζκόπηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα