ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS / ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13)και ιδίως το άρθρο 46 αυτού, γ) τον Κανονισμό υπ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της ), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της ), ε) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS / ) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1 η Ιανουαρίου 2016, και στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών (EIOPA-BoS / ), ως εξής : Άρθρο 1 Σκοπός και Ορισμοί 1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για τον, σε ατομική βάση, ομοιόμορφο χειρισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών. Δεν εντάσσεται στον σκοπό της παρούσας η παροχή οδηγιών για την αναγνώριση και τον χειρισμό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων για το σκοπό της εποπτείας ομίλου σύμφωνα με το Τρίτο Μέρος του ν. 4364/2016. Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών: α) για τον ομοιόμορφο χειρισμό των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 92 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, β) για την προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και ιδίως στον υπολογισμό της υποενότητας κινδύνου μετοχών λαμβανόμενης υπόψη της πιθανής μείωσης στη διακύμανση της αξίας των εν λόγω συνδεδεμένων επιχειρήσεων λόγω της στρατηγικής φύσης των συγκεκριμένων επενδύσεων και της επιρροής που ασκεί η συμμετέχουσα επιχείρηση σε αυτές τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με την περίπτωση (ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 111 της Οδηγίας 2009/135/ΕΚ, γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 84 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, την ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 68, 168 και 171 του Κανονισμού αυτού. 2. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν. 4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν. 4364/2016. Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «συμμετέχουσα επιχείρηση»: νοείται η επιχείρηση η οποία είναι είτε μητρική επιχείρηση είτε άλλη επιχείρηση που διαθέτει συμμετοχή είτε επιχείρηση συνδεδεμένη με άλλη επιχείρηση με σχέση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 2

3 άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251), β) «συνδεδεμένη επιχείρηση»: νοείται η επιχείρηση η οποία είναι είτε θυγατρική επιχείρηση είτε άλλη επιχείρηση στην οποία υπάρχει συμμετοχή είτε επιχείρηση που συνδέεται με άλλη επιχείρηση με σχέση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251), γ) «συμμετοχή»: η άμεση ή έμμεση μέσω δεσμού ελέγχου κατοχή τουλάχιστον του 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης, δ) «έλεγχος»: η σχέση που υφίσταται μεταξύ μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α 251), ή του άρθρου 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ (L 193/ ), ή οποιαδήποτε παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης, ε) κάθε αναφορά στην αποτίμηση ή αξία συνδεδεμένης επιχείρησης, η οποία γίνεται στο κείμενο της παρούσης, αφορά τις αντίστοιχες έννοιες όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. στ) «Αποτιμήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ»: Οι αποτιμήσεις όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στον ν. 4364/2016, στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία αμέσου εφαρμογής και σε κάθε άλλη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω. Άρθρο 2 (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις καθώς και τις συμμετοχές τους, επί τη βάσει αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται από την κάθε μία ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση σε ατομική βάση. 2. Κατά την αξιολόγηση της παραγράφου 1 του παρόντος, για τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης ως συνδεδεμένης βάσει της κατοχής, άμεσης ή μέσω δεσμού ελέγχου, ποσοστού του κεφαλαίου αυτής, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καθορίζουν: α) το μέρος των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές κατέχουν ως ποσοστό των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξέταση επιχείρησης, β) το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που έχει εκδοθεί από την υπό εξέταση επιχείρηση και που αυτές κατέχουν, ανεξαρτήτως κατηγορίας αυτού (κοινό, 3

4 προνομιούχο, είτε άλλου είδους), ως ποσοστό του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξέταση επιχείρησης, ανεξαρτήτως δικαιωμάτων ψήφου. 3. Όταν το ποσοστό της περίπτωσης (α) ή (β) της παραγράφου 2 του παρόντος είναι 20% ή μεγαλύτερο, οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θεωρούνται συμμετέχουσες επιχειρήσεις και αντιμετωπίζουν την επένδυσή τους στην υπό εξέταση επιχείρηση ως συμμετοχή. 4. Στην περίπτωση συμμετοχής σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης (β) του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016 : α) ο υπολογισμός της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του παρόντος βασίζεται στο καταβληθέν κεφάλαιο κοινών μετοχών της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και β) ο υπολογισμός της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του παρόντος βασίζεται τόσο στο καταβληθέν κεφάλαιο κοινών μετοχών της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 όσο και το καταβληθέν κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών της υποπερίπτωσης (v) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του ιδίου Κανονισμού. 5. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις παρακολουθούν σε συνεχή βάση το μετοχικό κεφάλαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι κάθε φορά που προβαίνουν σε υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4364/2016, η αξιολόγηση της παραγράφου 1 του παρόντος έχει λάβει υπόψη της οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό. 6. Κατά τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 170 του 4364/2016, ως συμμετοχή σε μια επιχείρηση, με βάση τη δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας ή σημαντικής επιρροής στην υπό εξέταση επιχείρηση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) τόσο την υφιστάμενη όσο και την τυχόν ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση της κατοχής από τη συμμετέχουσα επιχείρηση δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου στην υπό εξέταση επιχείρηση λόγω κατοχής δικαιωμάτων προαίρεσης, τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή παρόμοιων μέσων, β) τόσο την υφιστάμενη όσο και την τυχόν ενδεχόμενη μελλοντική αύξηση της κατοχής από την συμμετέχουσα επιχείρηση δικαιωμάτων μέλους ή αλληλασφαλιστικών μερίδων στην υπό εξέταση επιχείρηση εφόσον η υπό εξέταση επιχείρηση έχει τη μορφή αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, γ) τυχόν εκπροσώπηση της συμμετέχουσας επιχείρησης στο διοικητικό συμβούλιο ή το αντίστοιχο αυτού όργανο διοίκησης της υπό εξέταση επιχείρησης, δ) τυχόν εμπλοκή της συμμετέχουσας επιχείρησης στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της υπό εξέτασης επιχείρησης, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων σχετικά με μερίσματα ή τυχόν άλλες διανομές, 4

5 ε) σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της συμμετέχουσας επιχείρησης και της υπό εξέταση επιχείρησης, στ) τυχόν μετακίνηση προσώπων που ουσιαστικά διοικούν τη συμμετέχουσα επιχείρηση προς την υπό εξέταση επιχείρηση, ή το αντίθετο, ζ) τυχόν παροχή ουσιωδών τεχνικών πληροφοριών ή τεχνογνωσίας στην υπό εξέταση επιχείρηση, η) τυχόν διαχείριση της συμμετέχουσας επιχείρησης και της υπό εξέταση επιχείρησης σε ενιαία βάση, θ) οποιαδήποτε αρχική αξιολόγηση της συμμετέχουσας επιχείρησης η οποία σχετίζεται με τις περιπτώσεις (α) έως (η) της παρούσας. Άρθρο 3 (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα 1. Η συμμετέχουσα επιχείρηση αντιμετωπίζει τη συνδεδεμένη επιχείρηση ως χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, εάν πρόκειται για ίδρυμα που αναφέρεται ή περιγράφεται αφενός στο άρθρο 4 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107) ή στις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή αφετέρου στο άρθρο 2 του ν. 3606/2007 ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Η συμμετέχουσα επιχείρηση αντιμετωπίζει την συνδεδεμένη επιχείρηση ως χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα εφόσον αυτό εκτελεί τις λειτουργίες ή πραγματοποιεί τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα εν λόγω άρθρα, ακόμη και το ίδρυμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω νόμων και οδηγιών. 2. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα με έμμεση κατοχή δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα με άμεση κατοχή δικαιωμάτων ψήφου ή κεφαλαίου. Άρθρο 4 (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός στρατηγικής συμμετοχής 1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις στρατηγικές συμμετοχές ως ακολούθως: α) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς μπορούν να χαρακτηρίζουν μια συμμετοχή ως στρατηγική ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για 5

6 συμμετοχή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή σε συνδεδεμένη επιχείρηση οποιασδήποτε άλλης μορφής, β) οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς τους δεν χαρακτηρίζουν τις συμμετοχές τους σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα ως στρατηγικές. Κατά παρέκκλιση της περίπτωση (β) της παρούσας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα μπορούν να θεωρήσουν τις συμμετοχές τους σε χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα ως στρατηγικές μόνον κατά την διαδικασία εξέτασης εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν μπορούν, κατά την εφαρμογή του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, να διαχωρίζουν μια συμμετοχή σε διαφορετικά μέρη, χαρακτηρίζοντας ορισμένα μέρη της συμμετοχής ως στρατηγικής σημασίας και άλλα όχι. Όταν μια συγκεκριμένη συμμετοχή έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική: α) στην περίπτωση που η συμμετοχή αυτή αφορά σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, τότε το σύνολο της κατοχής επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια αυτού χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας, β) στην περίπτωση που η συμμετοχή αυτή αφορά σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση, τότε το σύνολο της κατοχής επενδύσεων σε κεφάλαια στην επιχείρηση αυτή χαρακτηρίζονται ως στρατηγικής σημασίας. 3. Προκειμένου να αποδεικνύουν ότι η αξία της επένδυσης σε κεφάλαια είναι πιθανό να είναι σημαντικά λιγότερο ευμετάβλητη, σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι: α) οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας κάθε συμμετοχής είναι διαχρονικά συνεπείς μεταξύ τους και κατάλληλες, η δε καταλληλότητα επιδεικνύεται με αναφορά στην εφαρμοζόμενη μέθοδο αποτίμησης εκάστης συμμετοχής και διαφοροποιείται για συμμετοχές οι οποίες αποτιμώνται με την προεπιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και για συμμετοχές που αποτιμώνται με την προσαρμοσμένη μέθοδο της καθαρής θέσης που ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ιδίου Κανονισμού, β) η βάση σύγκρισης αποτελείται από άλλες μετοχές ή δείκτες μετοχών ή σχετικούς άλλους δείκτες αναφοράς και είναι διαχρονικά συνεπείς, οι δε μέθοδοι αποτίμησης για τη συμμετοχή είναι διαχρονικά σταθερές και κατάλληλες, γ) οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης λαμβάνουν υπόψη τους, τόσο τη φύση της επένδυσης, όσο και την επιρροή που ασκεί η ίδια η συμμετέχουσα επιχείρηση στη συνδεδεμένη επιχείρηση. 6

7 4. Προκειμένου να αποδεικνύουν ότι η φύση της επένδυσης είναι στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις (i) έως (iii) της περίπτωσης (β) του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις: α) διαθέτουν καταγεγραμμένη μακροχρόνια στρατηγική για την εν λόγω επένδυση η οποία είναι συνεπής τόσο με κάθε είδους δημοσιοποιήσεις της συμμετέχουσας επιχείρησης όσο και με κάθε εσωτερικά διαθέσιμη πληροφορία, το δε χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται να διαρκέσει η διατήρηση της στρατηγικής συμμετοχής είναι αρκούντως μεγάλο και καταγράφεται ρητά στην ανωτέρω στρατηγική, και είναι συνεπές με τα εσωτερικά έγγραφα της επιχείρησης, ενδεικτικά με τα προγράμματα δραστηριοτήτων, τις εμπορικές πολιτικές, τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, τα σχέδια ενεργειών διαχείρισης, β) εντάσσουν, στα βασικά έγγραφα και στις σχετικές πολιτικές της επιχείρησης,, αξιολόγηση των επιπτώσεων των συνθηκών της αγοράς στις ίδιες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Ως βασικά έγγραφα καθορίζονται ενδεικτικά τα προγράμματα δραστηριοτήτων, εμπορικές πολιτικές, σχέδια εκτάκτου ανάγκης, σχέδια ενεργειών διαχείρισης, και ως πολιτικές οι καθοριζόμενες από την Οδηγία 2009/138/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, γ) προσδιορίζουν κάθε σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ικανότητα της συμμετέχουσας επιχείρησης να διατηρήσει τη στρατηγική της, όπως και κάθε σημαντικό περιορισμό που σχετίζεται με την ανωτέρω ικανότητα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους, οι ανωτέρω παράγοντες και περιορισμοί, μετριάζονται ή θα μπορούσαν να μετριαστούν. 5. Προκειμένου να αποδεικνύουν την ύπαρξη σταθερού δεσμού, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης (β) του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις καταγράφουν τα αποτελέσματα από την εξέταση των ακολούθων κριτηρίων: α) κατά πόσον υπάρχει διαχρονικά σταθερή σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, β) κατά πόσον αυτή η σταθερή σχέση συνεπάγεται στενό οικονομικό δεσμό, επιμερισμό κινδύνων και οφελών μεταξύ των επιχειρήσεων ή άνοιγμα σε κινδύνους από τη μία προς την άλλη, γ) τη μορφή της σχέσης μεταξύ των δύο επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κυριότητα, κοινά προϊόντα ή κοινές γραμμές διανομής, διασταυρούμενες πωλήσεις, δημιουργία κοινοπραξιών ή άλλων μακροπρόθεσμων επιχειρησιακών ή χρηματοδοτικών δεσμών. Ο χρόνος διακράτησης μιας συμμετοχής ιστορικά ή η ένταξη μιας συμμετοχής στην υποενότητα κινδύνου μετοχών στην κατηγορία των στρατηγικών συμμετοχών δεν αποδεικνύουν από μόνα τους την ύπαρξη σταθερού δεσμού διαχρονικά. 6. Προκειμένου να αποδεικνύουν την συνεκτικότητα της καταγεγραμμένης μακροχρόνιας στρατηγικής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του παρόντος με τις βασικές πολιτικές που διέπουν ή περιορίζουν τις ενέργειες του ομίλου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (v) της περίπτωσης (β) του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 7

8 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις εξετάζουν τη συνεκτικότητα αυτή με τις πολιτικές εκείνες που καθορίζονται από την τελική μητρική επιχείρηση ή, εφόσον η τελική μητρική επιχείρηση δεν είναι αρμόδια για έναν όμιλο να καθορίσει τις πολιτικές αυτές, από την επιχείρηση που καθορίζει τις βασικές πολιτικές για τον όμιλο συνολικά. 7. Επενδύσεις σε κάθε είδους επενδυτικά κεφάλαια ή επενδυτικά σχήματα δεν θεωρούνται ως στρατηγικές συμμετοχές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος της αξιολόγησης του άρθρου 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Για κάθε μία συμμετοχή που χαρακτηρίζουν ως στρατηγική, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν καταγεγραμμένη την εξέταση, όπως και τα αντίστοιχα αποτελέσματα για κάθε ένα από τα ζητήματα που παρατίθενται στο άρθρο 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και στις παραγράφους 1 έως 6 παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνοντας στην ανωτέρω τεκμηρίωση κάθε άλλον σχετικό παράγοντα, καθώς και συναφές συνοδευτικό υλικό. Άρθρο 5 (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Πεδίο εφαρμογής των υπολογισμών για τους σκοπούς του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 1. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όταν προβαίνουν στον προσδιορισμό της αξίας των συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, περιλαμβάνουν στους σχετικούς υπολογισμούς κάθε, άμεση ή έμμεση, κατοχή κεφαλαίων και άλλων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων. 2. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα ακόλουθα: α) Κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η αξία των άμεσων επενδύσεων σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζεται από τη συμμετέχουσα επιχείρηση σύμφωνα με τις αρχές αποτίμησης της Φερεγγυότητας ΙΙ λαμβάνοντας υπόψη τους υπολογισμούς του άρθρου 6 της παρούσας, β) οι έμμεσες συμμετοχές σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, όταν αυτές υφίστανται μέσω άλλης άμεσης συμμετοχής σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, καθώς η αξία τους πρέπει να έχει ήδη συμπεριληφθεί στην αξία της άμεσης αυτής συμμετοχής σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρούσας, γ) οι έμμεσες συμμετοχές σε χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα αφαιρούνται στο σύνολό τους από τα βασικά ίδια κεφάλαια των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων εφόσον προκύπτουν μέσω άλλων συμμετοχών διαφορετικών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα, 8

9 δ) σε κάθε άλλη περίπτωση έμμεσων συμμετοχών σε χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, χρησιμοποιούν ως αξία των συμμετοχών αυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ανωτέρω Κανονισμού, ε) κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους σχετικούς υπολογισμούς λαμβάνοντας υπόψη το αναλογικό μερίδιο της συμμετοχής που κατέχουν, άμεσα και έμμεσα, στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Άρθρο 6 (5 η κατευθυντήρια γραμμή) Υπολογισμοί για τους σκοπούς του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 1. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν υπολογίζουν το ανώτατο όριο του 10% των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (i), (ii), (iv) και (vi) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του ιδίου Κανονισμού, πέραν από το οποίο προβαίνουν στις προβλεπόμενες μειώσεις ή αφαιρέσεις, χρησιμοποιούν στον ανωτέρω υπολογισμό του ορίου, το ποσό των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων πριν από οποιαδήποτε αφαίρεση συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, δυνάμει του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού. 2. Σε περίπτωση που, από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, δεν προκύψει καμία μείωση των βασικών ιδίων κεφαλαίων, τότε η συμμετέχουσα επιχείρηση, αναφορικά με τις συμμετοχές της σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού, εφαρμόζει τα άρθρα 9 και 10 της παρούσας. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) η συμμετέχουσα επιχείρηση έχει αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και το άρθρο 4 της παρούσας, ότι η συμμετοχή πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί στρατηγική συμμετοχή, β) η συμμετέχουσα επιχείρηση και η συνδεδεμένη επιχείρηση περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών (financial conglomerate) στην οποία ανήκουν και οι οποίοι έχουν γίνει είτε βάσει της μεθόδου 1 του άρθρου 25 του ν. 3455/2006 ή του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ είτε βάσει της μεθόδου 1 του ν. 4364/2016 ή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ. 9

10 Άρθρο 7 (6 η κατευθυντήρια γραμμή) Αφαιρέσεις σχετικές με συμμετοχές σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα 1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοσθεί η παράγραφος 5 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, δηλαδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι αφαιρέσεις στα βασικά ίδια κεφάλαια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού από την αντίστοιχη κατηγορία (tier) όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα ακόλουθα: α) όταν τα στοιχεία που πρέπει να αφαιρεθούν δεν ταξινομούνται στις κατηγορίες (tiers) που ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 68 του Κανονισμού, όλες οι αφαιρέσεις πραγματοποιούνται από το ποσό των στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (i), (ii), (iv) και (vi) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του εν λόγω Κανονισμού, β) όταν το προς αφαίρεση ποσό υπερβαίνει το ποσό από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού, το πλεονάζον ποσό αφαιρείται ως εξής: (βα) η κατοχή πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) η οποία υπερβαίνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (iii) και (v) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (β) του άρθρου 69 του εν λόγω Κανονισμού, αφαιρείται, κατά το ποσό της υπέρβασης, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (i), (ii), (iv) και (vi) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του εν λόγω Κανονισμού, (ββ) η κατοχή κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 2 (Tier 2) η οποία υπερβαίνει τα βασικά ίδια κεφάλαια που περιλαμβάνονται στο άρθρο 72 του εν λόγω Κανονισμού, αφαιρείται, κατά το ποσό της υπέρβασης, πρώτα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (iii) και (v) της περίπτωσης (α) και της περίπτωσης (β) του άρθρου 69 του εν λόγω Κανονισμού, και στη συνέχεια, εφόσον περισσεύει, από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (i), (ii), (iv) και (vi) της περίπτωσης (α) του άρθρου 69 του εν λόγω Κανονισμού μέχρι να πραγματοποιηθεί πλήρως η αφαίρεση. 2. Η αξία των επενδύσεων σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζεται σύμφωνα με τις αποτιμήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ, και σε καμία περίπτωση στη βάση άλλων τομεακών κανόνων ή μεθόδων. 10

11 Άρθρο 8 (7 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσαρμογές λόγω αφαίρεσης έμμεσων συμμετοχών σε χρηματοδοτικά και πιστωτικά ιδρύματα 1. Όταν σε περιπτώσεις έμμεσων συμμετοχών σε χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται αφαίρεση της αξίας της έμμεσης αυτής συμμετοχής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, μόνο για τους σκοπούς του υπολογισμού της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας: α) μειώνουν, κατά το ποσό αυτής της αφαίρεσης, την αξία της υπό άμεση κατοχή συνδεδεμένης επιχείρησης, που αποτελεί στοιχείο ενεργητικού της συμμετέχουσας επιχείρησης, μέσω της οποίας κατέχεται έμμεσα η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, β) για την προσαρμογή που περιγράφεται στην περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζουν τους υπολογισμούς που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 68 του εν λόγω Κανονισμού και στο άρθρο 7 του παρόντος. 2. Όταν σε περιπτώσεις έμμεσων συμμετοχών σε χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται αφαίρεση της αξίας της έμμεσης αυτής συμμετοχής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε αντίστοιχη μείωση της αξίας της υπό άμεση κατοχή συνδεδεμένης επιχείρησης, μέσω της οποίας κατέχεται έμμεσα η συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, από τα στοιχεία ενεργητικού τους, ούτε και αναπροσαρμόζουν τα ίδια κεφάλαια της εν λόγω υπό άμεση κατοχή συνδεδεμένης επιχείρησης. Άρθρο 9 (8 η κατευθυντήρια γραμμή) Εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας όσον αφορά στους κινδύνους που προκύπτουν από συνδεδεμένες επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα. 2. Όταν συμμετέχουσα επιχείρηση κατέχει στο ενεργητικό της, στοιχεία ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένης επιχείρησης, τότε η συμμετέχουσα υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, για τους κινδύνους που προκύπτουν από το μέρος της αξίας των εν λόγω στοιχείων που δεν αφαιρείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 11

12 3. Η συμμετέχουσα επιχείρηση εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο ως εξής: α) η κατοχή κεφαλαίου, κοινών ή προνομιούχων μετοχών, της συνδεδεμένης επιχείρησης αντιμετωπίζεται ως κατοχή μετοχών με εφαρμογή της υποενότητας κινδύνου μετοχών κατά περίπτωση, β) η κατοχή υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί από τη συνδεδεμένη επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως κατοχή χρηματοπιστωτικού μέσου. Η συμμετέχουσα επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τους συμβατικούς όρους και εφαρμόζει τους κατάλληλους συντελεστές κινδύνου της αγοράς κατά περίπτωση, περιλαμβανομένων των υποενοτήτων κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού περιθωρίου, συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου συγκεντρώσεων αγοράς και όλων των σχετικών υποενοτήτων κινδύνου καθοριζομένων κατά περίπτωση, γ) οποιεσδήποτε από τις προαναφερθείσες συμμετοχές παρουσιάζουν τόσο χαρακτηριστικά μετοχών όσο και χαρακτηριστικά ομολόγων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 64/ της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση της έκθεσης σε κίνδυνο αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στην τυποποιημένη μέθοδο (EIOPA-BoS / )». Άρθρο 10 (9 η κατευθυντήρια γραμμή) Εφαρμογή εσωτερικών υποδειγμάτων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πλήρες ή μερικό εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας όσον αφορά στους κινδύνους που προκύπτουν από συνδεδεμένες επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα. 2. Όταν συμμετέχουσα επιχείρηση κατέχει στο ενεργητικό της στοιχεία ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένης επιχείρησης, τότε η συμμετέχουσα λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο του εσωτερικού υποδείγματος, τους κινδύνους που προκύπτουν από το μέρος της αξίας των εν λόγω στοιχείων που δεν αφαιρείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Η συμμετέχουσα επιχείρηση καλύπτει στο εσωτερικό υπόδειγμα όλους τους σημαντικούς και ποσοτικά προσδιορίσιμους κινδύνους που προκύπτουν από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα ανοίγματα στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της κατοχής μετοχών και υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης. Το ανωτέρω υπόδειγμα περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση όλων των κινδύνων του προηγουμένου εδαφίου. 4. Το γεγονός ότι μια συμμετέχουσα επιχείρηση πραγματοποιεί τον, σε ατομική βάση, υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης που επιφέρει σε αυτήν μια συμμετοχή ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 12

13 προέρχονται από τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της εν λόγω συνδεδεμένης επιχείρησης, δεν αντικαθιστά την τυχόν απαίτηση υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης σε ενοποιημένη βάση, ωσάν η συμμετέχουσα επιχείρηση και η συνδεδεμένη επιχείρησή της να αποτελούσαν όμιλο κατά την έννοια του ν. 4364/2016 ή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ. Η συμμετέχουσα επιχείρηση διασφαλίζει ότι ο, σε ατομική βάση, υπολογισμός της κεφαλαιακής απαίτησης με την μέθοδο του προηγουμένου εδαφίου αποτελεί κατάλληλη μεθοδολογία ώστε να χρησιμοποιηθεί σε ατομική βάση. Άρθρο 11 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1η Ιανουαρίου Η παρούσα Πράξη και το Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Α) Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 3 της παρούσας Παράδειγμα 1 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών της τράπεζας B που βρίσκεται στις Βερμούδες. Η τράπεζα B εκπληρώνει τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την δραστηριότητά της, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγία 2013/36/ΕΕ. Επομένως, η συμμετέχουσα επιχείρηση Α θεωρεί την συμμετοχή της στην τράπεζα B ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 2 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 75% των μετοχών μιας εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων C. Επομένως, η C είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα και η συμμετέχουσα επιχείρηση Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην εταιρεία διαχείρισης C ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 3 Η συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 60% των μετοχών μιας ασφαλιστικής D. Η ασφαλιστική D κατέχει το 80% των μετοχών μιας τράπεζας E. Επομένως, η E είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επιχείρηση D θεωρεί τη συμμετοχή της στην τράπεζα Ε ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Καθώς η A έχει τον έλεγχο της D, η οποία με τη σειρά της έχει τον έλεγχο της E, τότε συμμετέχουσα επιχείρηση θεωρεί τη συμμετοχή της στην τράπεζα Ε ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. 14

15 Παράδειγμα 4 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας τράπεζας F. Η τράπεζα F κατέχει το 40% των μετοχών ενός χρηματοδοτικού ιδρύματος G. Η συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει επίσης το 15% των μετοχών του χρηματοδοτικού ιδρύματος G. Επομένως, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην τράπεζα F ως συμμετοχή σε συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέον, η F θεωρεί τη συμμετοχή της στο χρηματοδοτικό ίδρυμα G ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Τέλος, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην G ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα καθώς η A έχει: α) τον έλεγχο της F, και β) το 15% των μετοχών της G ως άμεση συμμετοχή. Ως εκ τούτου, η A ελέγχει την G (40% εμμέσως μέσω της F και 15% άμεσα) Παράδειγμα 5 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας τράπεζας F. Η τράπεζα F κατέχει το 40% των μετοχών ενός χρηματοδοτικού ιδρύματος G. Η συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει επίσης το 15% των μετοχών του χρηματοδοτικού ιδρύματος G. Περαιτέρω δε, τo χρηματοδοτικό ίδρυμα G κατέχει το 20% των μετοχών της τράπεζας H. 15

16 Επομένως, η H είναι συμμετοχή της G σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέον, η A έχει τον έλεγχο της G (βλ. παράδειγμα 4 ανωτέρω). Οπότε η κατοχή της H από την A μπορεί να υπολογιστεί ως: (40%+15%) x 20%, το οποίο είναι μικρότερο του 20%. Οπότε, η Α δεν θεωρεί τη συμμετοχή της στην Η ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Εάν όμως, η A, παρά το μικρό ποσοστό που κατέχει στην Η, μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή στην H, τότε η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην Η ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 6 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών I. Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών I έχει μια θυγατρική J. Η θυγατρική J δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοδοτικών μισθώσεων. H J είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα. Οπότε η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην J ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 7 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας επιχείρησης L. Η μόνη δραστηριότητα της L είναι η κατοχή επενδύσεων στις θυγατρικές της M και N. Οι M και N είναι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 16

17 Οπότε, η L είναι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, καθώς κατέχει τουλάχιστον μια ασφαλιστική ως θυγατρική. Ως εκ τούτου, η L δεν θεωρείται χρηματοδοτικό ίδρυμα. Οπότε, η Α δεν θεωρεί τη συμμετοχή της στην L ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 8 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας επιχείρησης K. Η K δεν έχει καμία συνδεδεμένη επιχείρηση, αλλά κατέχει μικρά ποσοστά σε διάφορες επενδύσεις. Οι επενδύσεις της K περιλαμβάνουν τράπεζες, βιομηχανικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Επομένως, η K είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα καθώς ο κύριος σκοπός της είναι η επένδυση σε άλλες εταιρείες. Οπότε, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην Κ ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 9 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας επιχείρησης Ο. Η μόνη δραστηριότητά της O είναι η κατοχή επενδύσεων στις θυγατρικές της P και Q. Η P είναι ασφαλιστική επιχείρηση και η Q είναι τράπεζα. Κατ αρχήν, η Q είναι συμμετοχή της Α σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Αναφορικά με την Ο, χρειάζεται να γίνει αξιολόγησή της ώστε να καθοριστεί αν είναι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας. 17

18 Εάν το αποτέλεσμα της ανωτέρω αξιολόγησης είναι θετικό (δηλαδή η O είναι ή εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας), τότε η Α δεν θεωρεί τη συμμετοχή της στην Ο ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Εάν το αποτέλεσμα της ανωτέρω αξιολόγησης είναι αρνητικό (δηλαδή η Ο δεν είναι ούτε εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ούτε εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας), τότε θα χρειαστεί να γίνει επιπλέον αξιολόγηση προκείμενου να αποφασισθεί εάν η O είναι μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Εάν η O είναι μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών τότε θεωρείται χρηματοδοτικό ίδρυμα και στην περίπτωση αυτή, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην Ο ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Παράδειγμα 10 Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει το 100% των μετοχών μιας επιχείρησης R. Η μόνη δραστηριότητα της R είναι η κατοχή επενδύσεων στην ασφαλιστική επιχείρηση S και στην τράπεζα T. Η R κατέχει το 25% της S και το 75% της T. Επομένως, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην Τ ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα η T. H R δεν είναι ούτε εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ούτε εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας, καθώς δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ασφαλιστική επιχείρηση μεταξύ των θυγατρικών της. Επομένως, είναι αναγκαίο να γίνει αξιολόγηση της R ώστε να καθοριστεί αν είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. 18

19 Εάν η R είναι ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, τότε θεωρείται ότι είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα και στην περίπτωση αυτή, η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στην R ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Β) Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 5 της παρούσας Συμμετέχουσα επιχείρηση A κατέχει έναν αριθμό συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ως κατωτέρω - για απλούστευση υποθέτουμε ότι η συμμετοχή γίνεται μέσα από κοινές μετοχές: Τα ποσά συμμετοχών είναι όπως παρακάτω: Όνομα συμμετέχουσας επιχείρησης Όνομα συνδεδεμένης επιχείρησης A B 500 D 5000 Αξία συνδεδεμένων επιχειρήσεων με βάση την Φερεγγυότητα ΙΙ 19

20 F 6000 B C 300 D E 700 F G 3000 G H (αναλογικό μερίδιο της G) 80% 2500=2000 Η Α θεωρεί τη συμμετοχή της στις B, C, E και Η ως συμμετοχή σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Τα ακόλουθα μεγέθη λαμβάνονται υπόψη κατά τους υπολογισμούς του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35: B, 500 E, 700 H, 2000 Η αξία της C δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 καθώς ήδη περιλαμβάνεται στην αξία της B. Γ) Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 6 της παρούσας Παράδειγμα 1 (εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Ασφαλιστική επιχείρηση A κατέχει συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα B. Η αξία της συμμετοχής της A στην Β ισούται με 47. Τα ιδία κεφάλαια της A έχουν ως ακολούθως: Tier 1 (Στοιχεία άρθρου 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): 400 Tier 1 (Στοιχεία άρθρου 69 (α)(iii), (v) και (β) Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): 40 Tier 2: 50 Βάση υπολογισμού κατωτάτου ορίου = 400. Κατώτατο όριο = 10% 400 = 40. Η αξία της B ισούται με 47, η οποία είναι μεγαλύτερη του 40. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η αξία της B πρέπει να αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια της Α. 20

21 Παράδειγμα 2 (εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Ασφαλιστική επιχείρηση A κατέχει συμμετοχές σε δυο χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα E και F. Η συμμετοχή της A στην E αποτιμάται σε ύψος 25 και στην F σε ύψος 32. Οπότε η συνολική αξία των συμμετοχών της A ισούται με 57. Βάση υπολογισμού κατωτάτου ορίου = 400. Κατώτατο όριο = 10% 400 = 40. Η αξία της E ισούται με 25 η οποία είναι μικρότερη του 40. Η αξία της F ισούται με 32 η οποία είναι μικρότερη του 40. Ως εκ τούτου δεν διενεργείται αφαίρεση της E ή της F από τα ίδια κεφάλαια της Α, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Η αθροιστική αξία της E και της F ισούται με 57 η οποία είναι μεγαλύτερη του 40. Η υπερβάλλουσα αξία ισούται με = 17. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 απαιτείται η αφαίρεση ποσού ύψους 17 από τα ίδια κεφάλαια της Α. Έστω επιπλέον, αναφορικά με τη σύνθεση των κεφαλαίων των χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων E και F έχει ως ακολούθως: Συμμετοχές της A: E F Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier ) Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας (Additional Tier 1) Tier Σύνολο Για να καθορισθεί από ποιες κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων (tiers) της ασφαλιστικής Α θα πρέπει να αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό (δηλαδή το 17), θα πρέπει πολλαπλασιαστούν οι κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων των χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων την αναλογία 17 / 57 = 0,2982: 21

22 Συμμετοχή Κεφάλαιο κοινών μετοχών Tier 1 Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 1 Tier 2 Σύνολο E Κατ' αναλογία αφαίρεση /57 F Κατ' αναλογία αφαίρεση /57 Συνολική Αφαίρεση 17 Δ) Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 7 της παρούσας Τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα απεικονίζουν τον τρόπο εφαρμογής της αφαίρεσης: Παράδειγμα 1 Ασφαλιστική επιχείρηση A κατέχει συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα B. Η αξία της συμμετοχής της A στην Β ισούται με 47. Τα ιδία κεφάλαια της A έχουν ως ακολούθως: Tier 1 (Στοιχεία άρθρου 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): 400 Tier 1 (Στοιχεία άρθρου 69 (α)(iii), (v) και (β) Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35): 40 Tier 2: 50 Βάση υπολογισμού κατωτάτου ορίου = 400. Κατώτατο όριο = 10% 400 = 40. Η αξία της B ισούται με 47, η οποία είναι μεγαλύτερη του 40. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η αξία της B πρέπει να αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια της Α. Έστω επιπλέον, η συμμετοχή της A στην Β, αποτελείται από τα ακόλουθα ίδια κεφάλαια της Β: Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 40 Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας

23 Tier 2 2 Η αφαίρεση εφαρμόζεται ως εξής: Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(iii), (v) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 2 A Αφαίρεση σε σχέση με την Β (40) (5) (2) Διαθέσιμα Ιδία Κεφάλαια της A Παράδειγμα 2 Η ασφαλιστική επιχείρηση A του παραδείγματος 1 ανωτέρω κατέχει συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα C, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα ίδια κεφάλαια του C: Κοινές μετοχές 38 Υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης 7 Καθώς η αξία της συμμετοχής υπερβαίνει το κατώτατο όριο των 40, απαιτείται ολοκλήρου αφαίρεση της C από τα ίδια κεφάλαια της Α. Τα ίδια κεφάλαια όμως της C δεν είναι κατηγοριοποιημένα σε κατηγορίες (tiers). Η αφαίρεση εφαρμόζεται ως εξής: Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(iii), (v) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) A Αφαίρεση σε σχέση με την C (45) Διαθέσιμα Ιδία Κεφάλαια της A Tier 2 23

24 Παράδειγμα 3 Η ασφαλιστική επιχείρηση A του παραδείγματος 1 ανωτέρω κατέχει συμμετοχή στο χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα D, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα ίδια κεφάλαια του D: Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 80 Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 1 50 Αυτό σημαίνει εξ ολοκλήρου αφαίρεση της D από τα ίδια κεφάλαια της Α και η αφαίρεση εφαρμόζεται ως ακολούθως: Tier 1 (Άρθρο 69 (a)(i), (ii), (iv) και (vi) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 1 (Άρθρο 69 (a)(iii), (v) και (b) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 2 A Αφαίρεση σε σχέση με την D Στάδιο 1 (80) (40) Στάδιο 2 Το υπόλοιπο της αφαίρεσης λόγω εξάντλησης του Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(iii), (v) και (β) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια της A 320 (10) Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(iii), (v) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) έχει εξαντληθεί Παράδειγμα 4 Ασφαλιστική επιχείρηση A κατέχει συμμετοχές σε δυο χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα E και F. Η συμμετοχή της A στην E αποτιμάται σε ύψος 25 και στην F σε ύψος 32. Οπότε η συνολική αξία των συμμετοχών της A ισούται με 57. Βάση υπολογισμού κατωτάτου ορίου = 400. Κατώτατο όριο = 10% 400 =

25 Η αξία της E ισούται με 25 η οποία είναι μικρότερη του 40. Η αξία της F ισούται με 32 η οποία είναι μικρότερη του 40. Ως εκ τούτου δεν διενεργείται αφαίρεση της E ή της F από τα ίδια κεφάλαια της Α, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Η αθροιστική αξία της E και της F ισούται με 57 η οποία είναι μεγαλύτερη του 40. Η υπερβάλλουσα αξία ισούται με = 17. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 απαιτείται η αφαίρεση ποσού ύψους 17 από τα ίδια κεφάλαια της Α. Έστω επιπλέον, αναφορικά με τη σύνθεση των κεφαλαίων των χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων E και F έχει ως ακολούθως: Συμμετοχές της A: E F Κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας Tier Σύνολο Για να καθοριστεί από ποιες κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων (tiers) της ασφαλιστικής Α θα πρέπει να αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό (δηλαδή το 17), θα πρέπει πολλαπλασιαστούν οι κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων των χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων την αναλογία 17 / 57 = 0,2982: Συμμετοχή Κεφάλαιο κοινών μετοχών Tier 1 Πρόσθετα κεφαλαιακά μέσα κατηγορίας 1 Tier 2 Σύνολο E Κατ' αναλογία αφαίρεση 17/ F Κατ' αναλογία αφαίρεση 17/ Συνολική Αφαίρεση 17 Οι αφαιρέσεις, όπως υπολογίστηκαν στον ανωτέρω πίνακα, εφαρμόζονται ως εξής: 25

26 Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 1 (Άρθρο 69 (α)(iii), (v) και (β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35) Tier 2 A Αφαίρεση σε σχέση με την E (5.96) (1.49) Αφαίρεση σε σχέση με την F (6.86) (2.09) 0.60 Διαθέσιμα Ιδία Κεφάλαια της A Ε) Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 8 της παρούσας Το παρακάτω παράδειγμα βασίζεται στο «ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 5» ανωτέρω. Η A χρειάζεται να υπολογίσει τις αφαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και την εισαγωγή αυτών στην τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας: Η αξία των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 69 (α)(i), (ii), (iv) και (vi) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 είναι καθιστώντας ως κατώτατο όριο τα Επομένως, κατά το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35: Η αξία της συμμετοχής στην H, η οποία ισούται με 2000 είναι μεγαλύτερη από το κατώτερο όριο των 1000, οπότε η H αφαιρείται εξ ολοκλήρου. Η αξία των συμμετοχών B και E είναι μικρότερη από το κατώτερο όριο σε ατομικό επίπεδο. Το άθροισμα της αξίας της συμμετοχής B, η οποία ισούται με 500 και της E, η οποία ισούται με 700, είναι μεγαλύτερό από το κατώτατο όριο των 1000, οπότε αφαιρείται η υπερβάλλουσα αξία των 200. Η αφαίρεση της αξίας των 200 γίνεται, αναλογικά, για την B στα 83 και για την E στα 117. Επίπτωση της αφαίρεσης στα στοιχεία υπολογισμού του SCR για την A: 26

27 Όνομα συνδεδεμένης επιχείρησης της A Αξία συνδεδεμένης επιχείρησης με βάση την Φερεγγυότητα ΙΙ Προσαρμογή με βάση τις άμεσες και έμμεσες αφαιρέσεις Δεδομένα για τον υπολογισμό του SCR της Α B (Άμεση) 417 D (Έμμεση από την E) 4883 F (Έμμεση από την H) 4000 Οι D, F και G θα πρέπει να παρουσιάσουν τους δικούς τους υπολογισμούς σύμφωνα με το Άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και το SCR χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. ΣΤ) Ενδεικτικό παράδειγμα εφαρμογής του άρθρου 9 της παρούσας Αυτά τα παραδείγματα έχουν σκοπό να επεξηγήσουν την εφαρμογή της τυποποιημένης μεθόδου σε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι αφαιρέσεις: Παράδειγμα 1 Ασφαλιστική επιχείρηση A συμμετέχει σε δυο επιχειρήσεις B και C, οι οποίες δεν είναι χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα. Η C είναι στρατηγική συμμετοχή ενώ η B δεν είναι. Οι κοινές μετοχές της B στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A αποτιμώνται σε ύψος 40. Η B έχει εκδώσει υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης αξίας 10 τις οποίες κατέχει η A (Επομένως, η συνολική αξία της B στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A αποτιμάται στα 50). Οι κοινές μετοχές της C στον ισολογισμό Φερεγγυότητας της A αποτιμώνται σε 60. Η αξία των συνδεδεμένων επιχειρήσεων B και C δεν υπάγονται στις αφαιρέσεις κατά το άρθρο 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 καθώς δεν είναι χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα. Όταν υπολογίζουμε το SCR με την τυποποιημένη μέθοδο, η A θα πρέπει να εφαρμόσει στις κοινές μετοχές της B επιβάρυνση κινδύνου μετοχών 39% ή 49% ανάλογα με τον τύπο των μετοχών (άρθρο 168 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35). Οι υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης που έχουν εκδοθεί από την B και τις κατέχει η A επιβαρύνονται σύμφωνα με τους κανόνες των ομολόγων. Η A πρόκειται να εφαρμόσει επιβάρυνση κινδύνου μετοχών 22% για την C. ως στρατηγική συμμετοχή. 27

28 Παράδειγμα 2 Η ασφαλιστική επιχείρηση A συμμετέχει σε μια συνδεδεμένη επιχείρηση D, η οποία είναι χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα, αποτελεί στρατηγική συμμετοχή για την A και περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της Φερεγγυότητας του ομίλου με βάση την μέθοδο 1 όπως παρατίθεται στο παράρτημα I της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της A ισούνται με 400 (μόνο Tier 1). Οι κοινές μετοχές της D στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A αποτιμώνται σε ύψος 90. Η D έχει εκδώσει υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης, αξίας 10, τις οποίες κατέχει η A. Αν και η αξία της συμμετοχής στη D στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A (δηλαδή 100) είναι μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο του 10% που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, (το οποίο ισούται με 40), η αξία της συμμετοχής στη D δεν αφαιρείται, καθώς εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Κατά τους υπολογισμούς του SCR με την τυποποιημένη μέθοδο, η A θα πρέπει να εφαρμόσει στις κοινές μετοχές της D επιβάρυνση κινδύνου μετοχών 22%. Οι υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης που έχουν εκδοθεί από την D και τις κατέχει η A επιβαρύνονται σύμφωνα με τους κανόνες των ομολόγων. Παράδειγμα 3 Η ασφαλιστική επιχείρηση A συμμετέχει σε δύο επιχειρήσεις E και F, οι οποίες είναι χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της A ισούνται με 400 (μόνο Tier 1). Η αξία της συμμετοχής στην E αποτιμάται στο ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A σε ύψος 20 (μόνο κοινές μετοχές). Η αξία της συμμετοχής στην F αποτιμάται στο ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A σε ύψος 30 (μόνο κοινές μετοχές). Καμία από τις E και F δεν έχουν εκδώσει υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης. Το σύνολο της αξίας των E και F είναι 50, μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο το οποίο ισούται με 40 (10% του 400). Επομένως εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Οι αφαιρέσεις ισούνται με 10 (= 50 40). 28

29 Τα ποσά που αφαιρούνται, αναλογικά από την Ε και F έχουν ως ακολούθως: Συνολική Αξία Αφαίρεση Μη-αφαιρούμενη Αξία E F Σύνολο Στον υπολογισμό του SCR με την τυποποιημένη μέθοδο, η A πρέπει να εφαρμόσει στις μη-αφαιρούμενες αξίες των E και F, επιβάρυνση κινδύνου μετοχών 39% ή 49% αναλόγως με τον τύπο των μετοχών. Καμία επιβάρυνση κινδύνου δεν εφαρμόζεται στα αφαιρούμενα ποσά. Παράδειγμα 4 Η ασφαλιστική επιχείρηση A συμμετέχει μόνο σε μια επιχείρηση G η οποία είναι χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια της A είναι ίσα με 400 (μόνο Tier 1). Οι κοινές μετοχές της G στον ισολογισμό Φερεγγυότητας ΙΙ της A αποτιμώνται σε ύψος 35. Η G δεν έχει εκδώσει υποχρεώσεις μειωμένης διασφάλισης. Η αξία της συμμετοχής στη D (η οποία ισούται με 35) είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο του 10% που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 (το οποίο ισούται με 40). Επομένως, η αξία της συμμετοχής δεν αφαιρείται. Κατά τον υπολογισμό του SCR με την τυποποιημένη μέθοδο, η A θα πρέπει να εφαρμόσει στις κοινές μετοχές της G (αξίας 35) επιβάρυνση κινδύνου μετοχών 39% ή 49% αναλόγως με τον τύπο των μετοχών. 29

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ A01: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Γενικές Οδηγίες Στο παρόν υπόδειγμα συμπληρώνονται στοιχεία για τους μετόχους φυσικά και νομικά πρόσωπα που

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 /

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2661 / 3.7.2012 Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμ. 2588/20.8.2007, 2589/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/15.06.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 408 19 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊ κής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/12.09.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 99/15.01.2016 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015 σχετικά με τα μέσα και διαδικασίες εφαρμογής της νομισματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα