Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνώμη αριθ. 05/2013. Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης"

Transcript

1 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ: RMT.0416 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)) ΚΑΙ RMT.0417 (OPS.009 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)) 10/06/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει ένα ζήτημα ασφάλειας σχετικό με τις διαδικασίες του θαλάμου διακυβέρνησης. Οι συστάσεις για την ασφάλεια που συνδέονται με αυτό το θέμα αξιολογήθηκαν κατά την κατάρτιση της παρούσας πρότασης. Ο ειδικός στόχος της παρούσας γνώμης είναι η αντιστάθμιση των κινδύνων που συνδέονται με σφάλματα που οφείλονται σε διαταραχή ή απόσπαση της προσοχής του πληρώματος πτήσης κατά τις φάσεις της πτήσης όπου το πλήρωμα πτήσης πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του. Η γνώμη αυτή προτείνει την εισαγωγή της έννοιας του αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης, την εξέταση της φάσης τροχοδρόμησης των αεροπλάνων ως κρίσιμη για την ασφάλεια δραστηριότητα και τη θέσπιση διαδικασιών για την τροχοδρόμηση με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας του διαδρόμου. Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν την ασφάλεια σε κρίσιμες φάσεις πτήσης (για τα ελικόπτερα η τροχοδρόμηση περιλαμβάνεται εξ ορισμού), για τα αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, καθώς και για την πτήση κάτω των ft, εκτός από τη φάση πλεύσης. Με τις προτεινόμενες αλλαγές, διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του ΔΟΠΑ. Επηρεαζόμενοι κανονισμοί και αποφάσεις: Εφαρμογή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, απόφαση 2012/017/R και απόφαση 2012/018/R Χάρτης διαδικασίας Έγγραφο προβληματισμού: Όροι αναφοράς: Ομάδα θέσπισης κανόνων: Τύπος αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων: Όχι 12/9/2011 Ναι Ελαφρά Τεχνική διαβούλευση κατά τη διάρκεια της σύνταξης της ΕΠΤ: Ημερομηνία δημοσίευσης της ΕΠΤ: Διάρκεια της διαβούλευσης για την ΕΠΤ: Ομάδα αναθεώρησης: Όχι 11/7/ μήνες Όχι Επηρεαζόμενοι Ημερομηνία δημοσίευσης του ΕΑΠ: 13/2/2013 ενδιαφερόμενοι: Αερομεταφορείς Ομάδα αναθεώρησης: Όχι Αιτιολογία/προέλευση: Ασφάλεια Εστιασμένη διαβούλευση: Όχι Αναφορά: Δεν εφαρμόζεται Ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης: 2015/τρίτο τρίμηνο δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 1 από 11

2 Πίνακας περιεχομένων 1 Διαδικαστικές πληροφορίες Διαδικασία κατάρτισης κανόνων Δομή της γνώμης και σχετικά έγγραφα Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας Επεξηγηματική σημείωση Ζητήματα που θα εξεταστούν Στόχοι Σύνοψη της αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων Προβληματισμοί των ενδιαφερομένων Επισκόπηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων Αναφορές Επηρεαζόμενοι κανονισμοί Επηρεαζόμενες αποφάσεις δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 2 από 11

3 1 Διαδικαστικές πληροφορίες 1.1 Διαδικασία κατάρτισης κανόνων Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός (εφεξής «ο Οργανισμός») κατάρτισε την παρούσα γνώμη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 (εφεξής «ο βασικός κανονισμός») 1 και τη διαδικασία θέσπισης κανόνων. 2 Αυτή η διαδικασία θέσπισης κανόνων περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα θέσπισης κανόνων του Οργανισμού για την περίοδο στο πλαίσιο των RMT.0416 (OPS.009 στοιχείο α)) και RMT.0417 (OPS.009 στοιχείο β)). Το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα της ενέργειας ορίστηκαν στους σχετικούς όρους αναφοράς (βλέπε χάρτη διαδικασίας στη σελίδα τίτλου). Το σχέδιο της παρούσας γνώμης καταρτίστηκε από τον Οργανισμό με την υποστήριξη της ομάδας θέσπισης κανόνων RMT.0416 (OPS.009 στοιχείο α)) και RMT.0417 (OPS.009 στοιχείο β)). Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν σε διαβούλευση μέσω της ειδοποίηση προτεινόμενης τροποποίησης (ΕΠΤ) Ελήφθησαν 134 παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου και εθνικών αεροπορικών αρχών. Ο Οργανισμός εξέτασε και απάντησε στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την ΕΠΤ. Οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν και οι απαντήσεις του Οργανισμού τεκμηριώνονται στο έγγραφο απάντησης σε παρατηρήσεις (ΕΑΠ) Το τελικό κείμενο της παρούσας γνώμης (δηλαδή η επεξηγηματική σημείωση και το σχέδιο του κανονισμού) καταρτίστηκε από τον Οργανισμό. Ο χάρτης διαδικασίας στη σελίδα τίτλου συνοψίζει τα μείζονος σημασίας ορόσημα της εν λόγω δραστηριότητα θέσπισης κανόνων. 1.2 Δομή της γνώμης και σχετικά έγγραφα Το κεφάλαιο 1 της παρούσας γνώμης περιλαμβάνει τις διαδικαστικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω ενέργεια. Το κεφάλαιο 2, «Επεξηγηματική σημείωση», εξηγεί το βασικό τεχνικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των στόχων, συνοψίζει την αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων που παρέχεται στην ΕΠΤ, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους προβληματισμούς των ενδιαφερομένων, και παρέχει επισκόπηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Το κεφάλαιο 3 περιέχει τις αναφορές. Το σχέδιο του κειμένου του κανόνα που προτείνει ο Οργανισμός δημοσιεύεται ως χωριστό έγγραφο στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας Η παρούσα γνώμη περιέχει προτεινόμενες αλλαγές στους ενωσιακούς κανονισμούς. Η γνώμη απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τη χρησιμοποιεί ως τεχνική βάση για την κατάρτιση νομοθετικής πρότασης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 6/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 4 της , σ. 34). Ο Οργανισμός δεσμεύεται να ακολουθήσει μια δομημένη διαδικασία θέσπισης κανόνων, όπως απαιτείται από το άρθρο 52 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Η εν λόγω διαδικασία έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού και αναφέρεται ως «διαδικασία θέσπισης κανόνων». Βλέπε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζει ο Οργανισμός για την έκδοση γνωμών, προδιαγραφών πιστοποίησης και υλικού καθοδήγησης (διαδικασία θέσπισης κανόνων), απόφαση EASA MB αριθ Σύμφωνα με το άρθρο 52 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 της διαδικασίας θέσπισης κανόνων. Η ΕΠΤ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Το ΕΑΠ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 3 από 11

4 Η απόφαση με τα σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και το υλικό καθοδήγησης θα δημοσιευτεί από τον Οργανισμό όταν η Επιτροπή εγκρίνει τους σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες. Για λόγους πληροφόρησης, ο Οργανισμός έχει δημοσιεύσει το σχέδιο κειμένου για τη σχετική απόφαση του Οργανισμού που περιέχει τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και το υλικό καθοδήγησης στο ΕΑΠ δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 4 από 11

5 2 Επεξηγηματική σημείωση 2.1 Ζητήματα που θα εξεταστούν Επισκόπηση του τεχνικού περιεχομένου Κατά τη διάρκεια των ετών διαπιστώθηκε ότι μπορεί να σημειωθεί ατύχημα ή συμβάν αν η προσοχή του πληρώματος πτήσης αποσπασθεί από τα συγκεκριμένα καθήκοντά του και επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με την τρέχουσα φάση της πτήσης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι συνομιλίες εκτός πλαισίου καθηκόντων, κλήσεις του πληρώματος θαλάμου επιβατών σχετικά με μη ουσιώδη θέματα, μη σχετικές κλήσεις ασύρματου, αναγγελίες κοινού κ.λπ. Είναι σαφές ότι η πιθανότητα σφάλματος αυξάνεται σε περίπτωση διαταραχής του πληρώματος πτήσης ή απόσπασης της προσοχής του από τις κύριες αρμοδιότητές του. Οι πιθανές συνέπειες μιας τέτοιας διαταραχής ή απόσπασης της προσοχής περιλαμβάνουν αποκλίσεις από το απόλυτο ύψος, αποκλίσεις πορείας, παραβάσεις διαδρόμου και απογειώσεις ή προσγειώσεις χωρίς εξουσιοδότηση. Υπό το πρίσμα των κινδύνων ασφάλειας, το πλήρωμα πτήσης πρέπει να είναι σε θέση να επικεντρώνεται στα καθήκοντά του, χωρίς να διαταράσσεται ή να αποσπάται η προσοχή του από θέματα άσχετα με την πτήση, όταν αυτό είναι αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της κίνησης του αεροσκάφους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις κρίσιμες για την ασφάλεια φάσεις της πτήσης. Εκτελεστικοί κανόνες και σχετικά αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης για τις αεροπορικές δραστηριότητες εφαρμόζονται ήδη (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής 6 ) ή θα εφαρμοστούν στο προσεχές μέλλον (όταν η Επιτροπή εγκρίνει τις γνώμες αριθ. 01/ και αριθ. 02/ του Οργανισμού). Ωστόσο, ακόμη και τότε, τα ακόλουθα στοιχεία δεν θα περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο: α. η έννοια ενός αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης β. η φάση τροχοδρόμησης των αεροπλάνων ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια και γ. διαδικασίες για την τροχοδρόμηση για τη βελτίωση της ασφάλειας του διαδρόμου. Η ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα εν λόγω στοιχεία έχει περιγράφεται εν συντομία παραπάνω και εξηγείται αναλυτικά στην ΕΠΤ Ο Οργανισμός συνόψισε τις τρέχουσες εργασίες θέσπισης κανόνων υπό τον τίτλο «Διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης». Οι εργασίες αυτές επικεντρώνονται στις αεροπορικές δραστηριότητες. Ένας καίριος στόχος είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια του διαδρόμου μέσω της εισαγωγής επιχειρησιακών διαδικασιών και των βέλτιστων πρακτικών για τη φάση τροχοδρόμησης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης. Προτείνονται εκτελεστικοί κανόνες, αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης που παρέχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο αερομεταφορέας κατά την κατάρτιση των διαδικασιών του ως σχετικά με το πλήρωμα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της , σ. 1). Γνώμη αριθ. 01/2012 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της 1ης Φεβρουαρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για τις αεροπορικές δραστηριότητες «Αεροπορικές δραστηριότητες-ops (μέρος NCC και μέρος NCO)». Η συγκεκριμένη γνώμη περιέχει το μέρος NCC ( μη εμπορικές δραστηριότητες με σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη) και το μέρος NCO (μη εμπορικές δραστηριότητες με μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη) που σχετίζονται με την παρούσα δραστηριότητα θέσπισης κανόνων. Διατίθενται στη διεύθυνση Γνώμη αριθ. 02/2012 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της 16ης Απριλίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για τις αεροπορικές δραστηριότητες «Αεροπορικές δραστηριότητες-ops (μέρος SPO)». Η εν λόγω γνώμη περιέχει το μέρος SPO (ειδικευμένες δραστηριότητες) που σχετίζεται με την παρούσα δραστηριότητα θέσπισης κανόνων Διατίθεται στη διεύθυνση δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 5 από 11

6 πτήσης, το πλήρωμα θαλάμου επιβατών και το τεχνικό πλήρωμα για τις ακόλουθες φάσεις της πτήσης: όλες τις κρίσιμες φάσεις της πτήσης (για τα ελικόπτερα η τροχοδρόμηση περιλαμβάνεται εξ ορισμού) για τα αεροπλάνα, κατά την τροχοδρόμηση και σε ύψος κάτω των ft πάνω από το αεροδρόμιο αναχώρησης μετά την απογείωση και το αεροδρόμιο προορισμού πριν από την προσγείωση, εκτός από τη φάση πλεύσης. Η τροχοδρόμηση ως δραστηριότητας κρίσιμη για την ασφάλεια για τις πτητικές λειτουργίες αεροπλάνων Ένα από τα μείζονος σημασίας στοιχεία των εργασιών θέσπισης κανόνων που σχετίζονται με τις διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης ήταν να υπάρξει ένα συμπέρασμα σχετικά με το «καθεστώς» της τροχοδρόμησης των αεροπλάνων. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός ζήτησε από του ενδιαφερόμενους μέσω της ΕΠΤ να απαντήσουν στο ακόλουθο ερώτημα: Ερώτηση: Πρέπει τροχοδρόμηση των αεροπλάνων: α. να αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια, αλλά να μην ορίζεται ως κρίσιμη φάση της πτήσης στους εκτελεστικούς κανόνες β. να ορίζεται ως κρίσιμη φάση της πτήσης, χωρίς περιορισμούς ως προς τις δραστηριότητες του πληρώματος θαλάμου επιβατών (δηλαδή από σήμερα το πλήρωμα θαλάμου επιβατών θα μπορεί να εξυπηρετεί τους επιβάτες) ή γ. να ορίζεται ως κρίσιμη φάση της πτήσης περιορίζοντας το πλήρωμα θαλάμου επιβατών στην εκτέλεση μόνο καθηκόντων σχετικών με την ασφάλεια; Από το σύνολο 25 σχολιαστών, οι 15 απάντησαν ρητώς στο τεθέν ερώτημα. Οι 12 από τους 15 αυτούς σχολιαστές επέλεξαν την «απάντηση α» («η τροχοδρόμηση ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια») ως απάντηση στην ερώτηση. Αυτοί αποτελούν σαφώς την πλειοψηφία των σχολιαστών που απάντησαν στην ερώτηση. Οι συγκεκριμένοι σχολιαστές δεν προσέθεσαν άλλους ισχυρισμούς, εκτός από εκείνους που συζητήθηκαν στην ΕΠΤ , προς υποστήριξη της άποψής τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «απάντηση α» περιγράφει την επιλογή με βάση την οποία καταρτίστηκε το προτεινόμενο κανονιστικό κείμενο που περιέχεται στην ΕΠΤ. Η «απάντηση β» («η τροχοδρόμηση ως κρίσιμη φάση της πτήσης χωρίς περιορισμούς στις δραστηριότητες του πληρώματος θαλάμου επιβατών») προτιμήθηκε από τρεις σχολιαστές (πλέον ενός σχολιαστή ο οποίος συμφώνησε με τις «απαντήσεις α και β»). Τα βασικά στοιχεία που έθεσαν οι σχολιαστές προς υποστήριξη της «απάντησης Β» ήταν: «Οι εταιρικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες πολύ σημαντικών προσώπων (VIP) απαιτούν το χρόνο τροχοδρόμησης για προετοιμασία». «Δεν πρέπει να περιορίζονται οι δραστηριότητες του πληρώματος θαλάμου επιβατών επί μεγάλων αεροσκαφών. Η ελεύθερη κυκλοφορία του πληρώματος θαλάμου επιβατών κατά τη διάρκεια της φάσης της τροχοδρόμησης συμβάλει θετικά στην ασφάλεια της πτήσης στο σύνολό της και έχει θετική επίδραση στους επιβάτες.» Αυτή η επιλογή «θα παρέχει μια πλήρως συνεπή και συνεκτική εικόνα στους χειριστές.» Τέλος, κανένας από τους σχολιαστές δεν επέλεξε την «απάντηση γ» («η τροχοδρόμηση ως κρίσιμη φάση της πτήσης με περιορισμούς στις δραστηριότητες του πληρώματος θαλάμου επιβατών»). δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 6 από 11

7 Με βάση τις απαντήσεις που έλαβε, ο Οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, όπως προτείνεται στην ΕΠΤ , η τροχοδρόμηση των αεροπλάνων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια, αλλά δεν θα πρέπει να ορίζεται ως κρίσιμη φάση της πτήσης. Εντούτοις, ο Οργανισμός φρονεί ότι η μη ύπαρξη περιορισμών για το πλήρωμα θαλάμου επιβατών κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια των επιβαινόντων του αεροπλάνου, καθώς άλλα καθήκοντα μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του πληρώματος θαλάμου επιβατών από δραστηριότητες κρίσιμες για την ασφάλεια. Συνεπώς, ο Οργανισμός ενδέχεται να κινήσει εργασία θέσπισης κανόνων στο μέλλον όπου θα εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού των δραστηριοτήτων του πληρώματος θαλάμου επιβατών κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης σε δραστηριότητες κρίσιμες για την ασφάλεια. Συστάσεις ασφαλείας Όταν υπάρχει σχέση με εργασία θέσπισης κανόνων, ο Οργανισμός έχει την υποχρέωση να περιλαμβάνει συστάσεις για την ασφάλεια στις αποφάσεις του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέσπισης κανόνων. Η έρευνα του ατυχήματος με αεροσκάφος McDonnell Douglas DC-9-82 στο αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης, στις 20 Αυγούστου 2008 οδήγησε σε αρκετές συστάσεις για την ασφάλεια. Οι ακόλουθες συστάσεις για την ασφάλεια συνδέονται με τις παρούσες εργασίες θέσπισης κανόνων: a. SPAN : Συνιστάται να προβεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες του ΔΟΠΑ, στην εισαγωγή στους κανονισμούς του την έννοια των κρίσιμων φάσεων πτήσης και στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που θεωρούνται αποδεκτές κατά τη διάρκεια των εν λόγω φάσεων. b. SPAN : Συνιστάται, κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης αερομεταφορέα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός (EASA) και οι εθνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας να διασφαλίζουν ότι: υπογραμμίζεται η έννοια του αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης τονίζεται η σπουδαιότητα της συμμόρφωσης με την εν λόγω έννοια, σε συνδυασμό με τις συνέπειες ακόμη και ελάσσονος σημασίας διαταραχών και περιλαμβάνονται παραδείγματα και ατυχήματα όπου η μη συμμόρφωση με κανονισμούς σχετικά με τον αποστειρωμένο θάλαμο διακυβέρνησης αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα. Μπορεί να ειπωθεί ότι η «έννοια των κρίσιμων φάσεων της πτήσης» έχει ήδη ενσωματωθεί στους υπάρχοντες κανόνες σχετικά με τις αεροπορικές δραστηριότητες, αλλά και σε μελλοντικούς εκτελεστικούς κανόνες, όπως για παράδειγμα τα ακόλουθα: παρέχονται ορισμοί των «κρίσιμων φάσεων πτήσης» στο παράρτημα I (Ορισμοί) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής και στο μέρος ORO 9 και στο μέρος CAT 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής περιλαμβάνονται εκτελεστικοί κανόνες για τις δραστηριότητες που θεωρούνται αποδεκτές κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων πτήσης, οι οποίοι προβλέπονται στο μέρος NCC 11, στο μέρος NCO 12 και στο μέρος SPO 13. Οι παρούσες εργασίες θέσπισης κανόνων ανταποκρίνονται περαιτέρω τις συστάσεις για την ασφάλεια SPAN και SPAN με τα ακόλουθα μέτρα: ORO.GEN.110 στοιχείο στ) του παραρτήματος III (μέρος ORO). CAT.GEN.MPA.105 στοιχείο α) σημείο 9 και CAT.OP.MPA.210 στοιχείο β) του παραρτήματος IV (μέρος CAT). NCC.GEN.105 στοιχείο β) του παραρτήματος VI (μέρος NCC) της γνώμης αριθ. 01/2012 του Οργανισμού. NCO.GEN.105 στοιχείο β) του παραρτήματος VIΙ (μέρος NCΟ) της γνώμης 01/2012 του Οργανισμού. SPO.GEN.105 στοιχείο β) του παραρτήματος VIΙΙ (μέρος SPO) της γνώμης 02/2012 του Οργανισμού. δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 7 από 11

8 εισαγωγή του ορισμού του «αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης» καθορίζοντας τη σχέση μεταξύ του «αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης» και των «κρίσιμων φάσεων πτήσης» καθορίζοντας τη φάση της τροχοδρόμησης ως δραστηριότητα της πτήσης κρίσιμη για την ασφάλεια και προβλέποντας διαδικασίες για την τροχοδρόμηση παρέχοντας αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης για την εκπαίδευση των μελών του πληρώματος σχετικά με τις διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης και παρέχοντας υλικό καθοδήγησης σχετικά με τις δραστηριότητες που θεωρούνται αποδεκτές και εκείνες που δεν θεωρούνται αποδεκτές κατά τη διάρκεια περιόδων αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης. 2.2 Στόχοι Οι συνολικοί στόχοι του συστήματος του EASA ορίζονται στο άρθρο 2 του βασικού κανονισμού. Η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στους συνολικούς στόχους εξετάζοντας τα ζητήματα που περιγράφεται στην ενότητα 2.1. Ο ειδικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι, ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση του κινδύνου για την ασφάλεια με την εισαγωγή διαδικασιών αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης και διαδικασιών για την τροχοδρόμηση. 2.3 Σύνοψη της αξιολόγησης κανονιστικών επιπτώσεων Οι επιλογές που προσδιορίστηκαν στην αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων 14 ακόλουθες: ήταν οι α. Επιλογή 0: Βασική επιλογή (καμία αλλαγή οι κίνδυνοι παραμένουν όπως παρουσιάζονται στην ανάλυση του ζητήματος). β. Επιλογή 1: Δεν θεσπίζονται κανόνες αλλά ενθαρρύνονται οι αερομεταφορείς να καταρτίζουν διαδικασίες όταν αυτό είναι αναγκαίο. γ. Επιλογή 2: Θέσπιση κανόνων για διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης για όλες τις κρίσιμες φάσεις πτήσης, για την τροχοδρόμηση αεροπλάνων και για πτήση κάτω των ft, εκτός από τη φάση πλεύσης, με τροποποίηση των εκτελεστικών κανόνων, των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης και του υλικού καθοδήγησης, ανάλογα με την περίπτωση. Η τροχοδρόμηση των αεροπλάνων αντιμετωπίζεται ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια, αλλά δεν ορίζεται ως κρίσιμη φάση πτήσης. δ. Επιλογή 3: Θέσπιση κανόνων για διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης για όλες τις κρίσιμες φάσεις πτήσης και για πτήση κάτω των ft, εκτός από τη φάση πλεύσης, με τροποποίηση των εκτελεστικών κανόνων, των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης και του υλικού καθοδήγησης, ανάλογα με την περίπτωση. Η τροχοδρόμηση των αεροπλάνων ορίζεται ως κρίσιμη φάση πτήσης. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις που εντόπισε η αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων για κάθε επιλογή είναι οι επιπτώσεις στην ασφάλεια, οι οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις εναρμόνισης. Η αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων κατέληξε ότι η προτιμώμενη επιλογή είναι η επιλογή 2. Ο κύριος λόγος είναι ότι αυτή η επιλογή οδηγεί σε αυξημένη μείωση του κινδύνου για την ασφάλεια με λογικό αντίκτυπο στις δαπάνες. Οι δαπάνες της επιλογής 3 αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες της επιλογής 2 λόγω της επιπλέον επιβάρυνσης του καθορισμού της τροχοδρόμησης ως κρίσιμης φάσης πτήσης, ενώ η μείωση του κινδύνου για την ασφάλεια είναι μόνο ελαφρώς μικρότερη. Επιπλέον, η επιλογή 2, σε αντίθεση με τις επιλογές 0 και 1, δεν παρεκκλίνουν από τα διεθνώς αναγνωρισμένα εγχειρίδια και σχέδια 14 Για λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση κανονιστικών επιπτώσεων, βλέπε ενότητα Γ της ΕΠΤ δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 8 από 11

9 δράσης 15. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η επιλογή 2 συνεπάγεται τη μη πλήρη εναρμόνιση με τον κανονισμό των ΗΠΑ Προβληματισμοί των ενδιαφερομένων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μετά τη λήξη της περιόδου διατύπωσης παρατηρήσεων σχετικά με την ΕΠΤ , ο Οργανισμός έλαβε 134 παρατηρήσεις από τους ενδιαφερόμενους. Οι σχολιαστές διατύπωσαν ορισμένες πολύ αξιόλογες προτάσεις για αλλαγές στα προτεινόμενα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και στο υλικό καθοδήγησης. Ωστόσο, δεν ήταν αναγκαία σημαντική αναθεώρηση του κειμένου. Όσον αφορά τους εκτελεστικούς κανόνες, διατυπώθηκαν μόνο προτάσεις για ελάσσονος σημασίας αλλαγές. Λεπτομερής περιγραφή των αλλαγών παρέχεται στο ΕΑΠ Μετά τη δημοσίευση του ΕΑΠ , οι σχολιαστές είχαν στη διάθεσή τους χρονικό περιθώριο δύο μηνών για να διατυπώσουν αντιδράσεις στις αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο ΕΑΠ. Συνολικά, ο Οργανισμός έλαβε πέντε αντιδράσεις. Ωστόσο, όσον αφορά τους εκτελεστικούς κανόνες, δεν διατυπώθηκαν προτάσεις για την τροποποίηση του κειμένου. 2.5 Επισκόπηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων Πρόταση θέσπισης κανόνων αριθ. 1: Για την παρούσα δραστηριότητα θέσπισης κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης, ο Οργανισμός έλαβε υπόψη την πρόταση θέσπισης κανόνων προς τον Οργανισμό που διατύπωσε η Συντονιστική Ομάδα Διαδικασιών Πτητικής Λειτουργίας του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA), το έγγραφο 9870 του ΔΟΠΑ, το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παρεισφρήσεων σε διάδρομο και τον κανονισμό των ΗΠΑ για διαδικασίες αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε παρανόηση όσον αφορά τον όρο «αποστειρωμένος θάλαμος διακυβέρνησης» 17, ο Οργανισμός αποφάσισε απαιτείται ορισμός για τον συγκεκριμένο όρο. Ο Οργανισμός προτείνει τον ακόλουθο ορισμό προς ενσωμάτωση στους εκτελεστικούς κανόνες του παραρτήματος Ι (ορισμοί) του κανονισμού για τις αεροπορικές δραστηριότητες: «Ως 'αποστειρωμένος θάλαμος πληρώματος πτήσης' νοείται κάθε χρονική περίοδος κατά την οποία τα μέλη του πληρώματος πτήσης δεν διαταράσσονται ή δεν αποσπάται η προσοχή τους, παρά μόνο για θέματα κρίσιμης σημασίας για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους ή την ασφάλεια των επιβαινόντων.» Η διατύπωση του ορισμού αυτού είναι παρόμοια με εκείνη που προτείνεται στο έγγραφο 9870 του ΔΟΠΑ και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Οι μόνες διαφορές είναι ότι προστέθηκαν οι φράσεις «ή δεν αποσπάται η προσοχή τους» και «ή την ασφάλεια των επιβαινόντων». Αυτές οι αλλαγές βασίζονται σε προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης. Πρόταση θέσπισης κανόνων αριθ. 2: Εκτός από τον ορισμό του αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες. Ο Οργανισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πλέον αρμόδιοι να το πράξουν είναι οι ίδιοι οι αερομεταφορείς. Ως εκ τούτου, προτείνεται να τροποποιηθεί το μέρος ORO, και συγκεκριμένα η παράγραφος ORO.GEN Έγγραφο 9870 (AN/463) του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, «Manual on the Prevention of Runway Incursions» (Εγχειρίδιο πρόληψης παρεισφρήσεις σε διάδρομο), πρώτη έκδοση, 2007, και ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την πρόληψη των παρεισφρήσεων σε διάδρομο, έκδοση 2.0. Διατίθενται στη διεύθυνση Καθήκοντα των μελών πληρώματος πτήσης, όπως ορίζονται στην παράγραφο του μέρους 121 και στην παράγραφο 135,100 του μέρους 135 του τίτλου 14 του κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών των ΗΠΑ. Η FAA κατήρτισε τον ορισμό του «κανόνα αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης», όπου η τροχοδρόμηση ορίζεται ως κρίσιμη φάση πτήσης και όχι ως δραστηριότητα κρίσιμη για την ασφάλεια. Στο προτεινόμενο κείμενο για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανόνων, των αποδεκτών μέσων συμμόρφωσης και του υλικού καθοδήγησης, χρησιμοποιείται ο όρος «αποστειρωμένος θάλαμος πληρώματος πτήσης», αντί του όρου «αποστειρωμένος θάλαμος διακυβέρνησης» για λόγους συνεκτικότητας με τον όρο που χρησιμοποιείται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής. δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 9 από 11

10 στοιχείο στ) των εκτελεστικών κανόνων, απαιτώντας από τους αερομεταφορείς να θεσπίσουν διαδικασίες για συμμόρφωση με την έννοια του αποστειρωμένου θαλάμου διακυβέρνησης. Πρόταση θέσπισης κανόνων αριθ. 3: Ο Οργανισμός συνειδητοποίησε την ανάγκη ένταξης στους εκτελεστικούς κανόνες διαδικασιών για την τροχοδρόμηση των αεροσκαφών. Ο Οργανισμός κατέληξε ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να θεσπίζουν τις σχετικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και τη βελτίωση της ασφάλεια στο διάδρομο. Συνεπώς, προτείνεται ένας τέτοιος κανόνας για το μέρος CAT (CAT.GEN.MPA.125), το μέρος NCC (NCC.GEN.120), καθώς και για το μέρος SPO (SPO.GEN.120). Ο Οργανισμός είναι της άποψης ότι δεν απαιτείται ένας τέτοιος κανόνας για το μέρος NCO, καθώς αυτό θα σήμαινε την υπερβολική κανονιστική ρύθμιση της τροχοδρόμησης στο πλαίσιο μη εμπορικών δραστηριοτήτων μη σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών 18. Κολωνία, Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013 P. GOUDOU Εκτελεστική Διευθύντρια (υπογραφή) 18 Παρότι δεν προτείνεται εκτελεστικός κανόνας για το μέρος NCO, ο Οργανισμός φρονεί ότι θα πρέπει να εισαχθεί υλικό καθοδήγησης για την τροχοδρόμηση των αεροπλάνων του μέρους NCO. Αυτό θα γίνει με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή, την οποία θα δημοσιεύσει ο Οργανισμός όταν εγκρίνει η Επιτροπή τους σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες. Για το σχέδιο του κειμένου του υλικού καθοδήγησης, βλέπε το ΕΑΠ δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 10 από 11

11 3 Αναφορές 3.1 Επηρεαζόμενοι κανονισμοί Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της , σ. 1). 3.2 Επηρεαζόμενες αποφάσεις Απόφαση 2012/017/R του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού της 24ης Οκτωβρίου 2012 για αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης για το μέρος ORΟ». Διατίθεται στη διεύθυνση Απόφαση 2012/018/R του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού της 24ης Οκτωβρίου 2012 για αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης και υλικό καθοδήγησης για το μέρος CAT». Διατίθεται στη διεύθυνση δικτυακού τόπου/εσωτερικού δικτύου του EASA. Σελίδα 11 από 11

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης

Κρίσιμες εργασίες συντήρησης Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Γνώμη αριθ. 06/2013 Κρίσιμες εργασίες συντήρησης ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10/06/2013 Σύνοψη Η παρούσα γνώμη εξετάζει ένα θέμα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας. Γνώμη αριθ. 07/2013 Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΑΠ 2008-20 MDM.003 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) 22/08/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη εξετάζει θέματα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010 της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 18 Οκτωβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 18 ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XX/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώμη αριθ. 05/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά με τη δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 αναφορικά με τους εκτελεστικούς κανόνες για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /. της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας»

«Προσόντα των πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και σχετική βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC)

Γνώμη αριθ. 03/2013. Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Χορήγηση έγκρισης για πτήση σε μετεωρολογικές συνθήκες που επιβάλλουν τη χρήση οργάνων πτήσης (IMC) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΤ/ΕΑΠ 2011-16 RMT.0199 ΚΑΙ RMT.0198 (FCL.008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 01/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους»

«Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 22/03/2013 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 22 ας Μαρτίου 2013 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 02/12/2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 06/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 2ας Δεκεμρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών

για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την αδειοδότηση των χειριστών Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 26 Αυγούστου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 26 ης Αυγούστου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Προσάρτημα στη Γνώμη 05/2007 PreRIA 21.040 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ Εργασία αριθ. 21.040 Έγγραφα θορύβου αεροσκαφών 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ σχετικά µε την πιθανότητα τροποποίησης του άρθρου 7.3 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

«Αεροπορικές δραστηριότητες OPS (μέρος NCC και μέρος NCO)»

«Αεροπορικές δραστηριότητες OPS (μέρος NCC και μέρος NCO)» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 1η Φεβρουαρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 01/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1 ης Φεβρουαρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

της 27ης Νοεμβρίου 2012

της 27ης Νοεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 27 Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ 06/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 25.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 1 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 3/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον κανονισμό της Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2015 COM(2015) 599 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας EL EL 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/ Σεπτεμβρίου της 28 ης εκεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/ Σεπτεμβρίου της 28 ης εκεμβρίου 2012 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 28 ης εκεμβρίου 2012 για κανονισμό που θεσπίζει εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γνώμη αριθ. 04/2013. Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+

Γνώμη αριθ. 04/2013. Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+ Διεύθυνση Κανονιστικής Δραστηριότητας Ευθυγράμμιση του πλαισίου του EASA με το πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού μέσω της πρωτοβουλίας ΕΕΟ2+ 17/5/2013 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η παρούσα γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS»

«Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 1η Ιουνίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 04/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2016 (OR. en) 7602/16 AVIATION 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 19 Απριλίου 2011 ΓΝΩΜΗ 03/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 19 ης Απριλίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [...](2013) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 06/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 5/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 3 Σεπτεμβρίου 2012 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 3 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final 2014/0283 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μεικτή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της

Διαβάστε περισσότερα

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A

15676/14 ADD 1 γπ 1 DGE 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15676/14 ADD 1 AVIATION 215 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής : 14 Νοεμβρίου 2014 Αποδέκτης

Διαβάστε περισσότερα

της 16ης Απριλίου 2012 Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS (Μέρος SPO)

της 16ης Απριλίου 2012 Αεροπορικές δραστηριότητες - OPS (Μέρος SPO) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 16 Απριλίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 02/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 16ης Απριλίου 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX [ ]C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Επιτροπή Αναφορών 28.2.207 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 02/205, του Roberto Barcaroli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση που προκαλείται από την εναέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11249/1/16 REV 1 AVIATION 152 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Ιουλίου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B

9951/16 ADD 1 ΜΑΚ/σα/ΘΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9951/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 32 TRANS 223 TECOM 115 ENER 244 3472η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποιητικής συμφωνίας της συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ EASA 05/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. της 13ης Δεκεμβρίου 2010 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 13 Δεκεμβρίου 2010 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 07/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για κανονισμό της Επιτροπής XXX/2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17420/13 ADD 1 AVIATION 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, XXX Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων και διαδικασιών λειτουργίας για τη χρήση του εναέριου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1153/2012, της Gabi Schäffer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με ηχορρύπανση από τον αερολιμένα της Φρανκφούρτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A

14469/16 ΕΜ/μκ/ΙΑ 1 DG E 2 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 REX 949 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/10) C 449/56 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 609 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0267 (NLE) 13535/17 UD 238 CID 5 TRANS 425 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές, τους φορείς και τις δραστηριότητες για τα αεροδρόμια»

«Απαιτήσεις που αφορούν τις αρχές, τους φορείς και τις δραστηριότητες για τα αεροδρόμια» Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2013 RMT.0136 (ADR.001 στοιχείο α)) & RMT.0137 (ADR.001 στοιχείο β)) RMT.0140 (ADR.002 στοιχείο α)) & RMT.0141

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en, de, es) Διοργανικός φάκελος: 2015/0277 (COD) 13505/1/16 REV 1 ADD 1 REV 1 LIMITE ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.7.2015 COM(2015) 362 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

της 14ης Νοεμβρίου 2011

της 14ης Νοεμβρίου 2011 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας 14 Νοεμβρίου 2011 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 14ης Νοεμβρίου 2011 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και

για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για αερομεταφορείς τρίτων χωρών όσον αφορά τις εμπορικές αερομεταφορές και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Νοεμβρίου 2012 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 05/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 για κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζει τους

Διαβάστε περισσότερα

[EL]-Opinion 01/ Explanatory Note 593/2012

[EL]-Opinion 01/ Explanatory Note 593/2012 Opinion 01/2011 Description: Language: [EL]-Opinion 01/2011 - Explanatory Note Greek Opinion number: 01/2011 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 593/2012 Related NPA(s): NPA 2008-07 European

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Γνωμοδότηση της Κοινής Εποπτικής Αρχής της Ευρωπόλ (Γνωμοδότηση 09/32) σχετικά με το σχέδιο κανόνων του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ για τη λήψη πληροφοριών από πηγές

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 425 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0191 (NLE) 11726/17 AGRI 436 UNECE 9 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του καταλόγου μη συνεργαζόμενων τρίτων χωρών στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2016 COM(2016) 793 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ με την οποία αναγνωρίζεται επίσημα ότι έχουν καταστεί παρωχημένες ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.4.2014 COM(2014) 17 final 2014/0007 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 1.8.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (76/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Λετονίας (Saeima) σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα