Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)

2 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Πίνακας περιεχομένων 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 3 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 4 Τίτλος ΙΙ- Απαιτήσεις σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 5 II.1 Κατώτατο όριο εφαρμογής 6 II.2 Διαδικασία 6 II.3 Εποπτικός έλεγχος της διαχείρισης του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα 7 II.4 Εποπτικός έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας 9 II.5 Εφαρμογή εποπτικών μέτρων 11 II.6 Αλληλεπίδραση με μακροπροληπτικά μέτρα 14 Τίτλος III- Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 15 Σελίδα 2 από 16

3 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (κανονισμός ΕΑΤ). Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Στις κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνεται η άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές εποπτείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, η ΕΑΤ αναμένει από όλες τις αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύνονται οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές να συμμορφώνονται με αυτές. Οι αρμόδιες αρχές για τις οποίες ισχύουν οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές πρακτικές ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές πρακτικές τους). Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενημερώσουν την ΕΑΤ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές ή, σε διαφορετική περίπτωση, σχετικά με τους λόγους της μη συμμόρφωσής τους. Ελλείψει σχετικής κοινοποίησης εντός αυτής της προθεσμίας, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να σταλούν με υποβολή του εντύπου που προβλέπεται στην ενότητα 5 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη EBA/GL/2013/02. Οι κοινοποιήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από άτομα που διαθέτουν την κατάλληλη αρμοδιότητα για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οι κοινοποιήσεις θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΑΤ. Σελίδα 3 από 16

4 Τίτλος I - Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 1. Σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα (ΕΣΣΚ/2011/1) και ειδικότερα τη Σύσταση E Κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αφορούν τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) του άρθρου 97 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. 2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου και δραστηριοποιούνται στον τομέα της λιανικής πώλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι εξής ορισμοί: «ξένο νόμισμα»: οποιοδήποτε νόμισμα, πλην του νομίσματος που ισχύει ως νόμιμο χρήμα στη χώρα της κατοικίας του δανειολήπτη «χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα»: χορήγηση δανείων σε δανειολήπτες ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της πιστωτικής διευκόλυνσης (π.χ. με προθεσμιακές πληρωμές ή παρόμοιες χρηματοδοτικές διευκολύνσεις) σε νομίσματα, πλην εκείνου που ισχύει ως νόμιμο χρήμα στο κράτος μέλος της κατοικίας του δανειολήπτη «δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου»: δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λιανικής πώλησης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς φυσική ή χρηματοπιστωτική αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε αναντιστοιχίες απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ του νομίσματος του δανείου και του νομίσματος της αντιστάθμισης. Η φυσική αντιστάθμιση περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις στις οποίες οι δανειολήπτες λαμβάνουν εισόδημα σε ξένο νόμισμα (π.χ. εμβάσματα/εισπράξεις από εισαγωγές), ενώ η χρηματοπιστωτική αντιστάθμιση συνήθως προϋποθέτει σύμβαση με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα «μη γραμμική σχέση μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς»: όταν οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας, που επηρεάζουν τον κίνδυνο της αγοράς, μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογες επιπτώσεις στο συνολικό επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, οι διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους των δανειοληπτών, πιθανότατα την έκθεση σε περίπτωση αθέτησης και την αξία των εξασφαλίσεων, επιφέροντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλες αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο. 3. Οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές. Εστιάζουν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) για να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα διαθέτουν κατάλληλες ρυθμίσεις, στρατηγικές, διαδικασίες και μηχανισμούς για τον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και τη διαχείριση του κινδύνου του δανεισμού σε ξένο νόμισμα, καθώς και ότι Σελίδα 4 από 16

5 διαθέτουν τα κατάλληλα ποσά και είδη, καθώς και την κατάλληλη διανομή του εσωτερικού κεφαλαίου όσον αφορά τον κίνδυνο δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, οι αρμόδιες αρχές εντοπίσουν ελλείψεις ως προς τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου και καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το κεφάλαιο που διαθέτει ένα ίδρυμα δεν επαρκεί, οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να απαιτήσουν από τα ιδρύματα την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα με τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 104 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και, εάν παραστεί ανάγκη, την κάλυψη των κινδύνων αυτών με επαρκές επίπεδο κεφαλαίου, ανάλογα με την περίπτωση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανθεκτικότητα του ιδρύματος ως προς τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 4. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με το καθεστώς αντιστάθμισης του αντίστοιχου πελάτη, πρέπει να θεωρείται ότι οι δανειολήπτες δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου. 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται ανάλογα με το κάθε ίδρυμα, εφόσον τηρείται το όριο της σημαντικότητας, όπως προβλέπεται στην ενότητα 1 του τίτλου ΙΙ. 6. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ενοποιημένο, ξεχωριστό και ενδεχομένως σε υποενοποιημένο επίπεδο και σύμφωνα με το επίπεδο εφαρμογής της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης βάσει της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (άρθρο 110). 7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν συγκεκριμένη αξιολόγηση για κάθε ίδρυμα και εφαρμογή των απαιτήσεων περί κατοχή επιπλέον ιδίων κεφαλαίων. Λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς άλλα εποπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μακροπροληπτικών μέτρων, που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα, όπως η ενίσχυση των ελάχιστων ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στα πλαίσια της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξακολουθήσουν την αξιολόγηση της συνολικής επάρκειας όλων αυτών των μέτρων. Τίτλος ΙΙ- Απαιτήσεις σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 8. Σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσδιορίσουν κατά πόσο οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα ιδρύματα και τα ίδια κεφάλαια που διαθέτουν διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση και την κάλυψη του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται με τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητα των ρυθμίσεων της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) και του υπολογισμού εσωτερικού κεφαλαίου για τους κινδύνους χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις παρακάτω απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα Σελίδα 5 από 16

6 που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο σχετικά με τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα δυνάμει του άρθρου 354 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και τις διατάξεις του άρθρου 354 του κανονισμού αυτού 1. II.1 Κατώτατο όριο εφαρμογής 9. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται ανάλογα με το κάθε ίδρυμα, όταν τηρείται το παρακάτω όριο της σημαντικότητας 2 : Τα δάνεια σε ξένο νόμισμα προς δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου αποτελούν τουλάχιστον το 10% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων ενός ιδρύματος (σύνολο δανείων σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες και νοικοκυριά), στην περίπτωση που το συνολικό αυτό χαρτοφυλάκιο δανείων αποτελεί τουλάχιστον το 25% του συνολικού ενεργητικού του ιδρύματος. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές στην περίπτωση που ένα ίδρυμα δεν πληροί το ως άνω καθορισθέν όριο, αλλά ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου θεωρείται ωστόσο σημαντικός. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αιτιολογήσουν και να τεκμηριώσουν οποιαδήποτε απόφαση υπέρβασης του ως άνω καθορισθέντος ορίου με βάση κριτήρια που περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: σημαντική αύξηση των δανείων σε ξένο νόμισμα που έχει χορηγήσει το ίδρυμα από τον τελευταίο υπολογισμό, αρνητική τάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας σημαντικού ξένου νομίσματος στο οποίο το ίδρυμα χορηγεί δάνεια. II.2 Διαδικασία 10. Η διαδικασία που καθιερώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές έχει ως εξής: (i) οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαιτούν από τα ιδρύματα να προσδιορίσουν τον κίνδυνο στον οποίο υπόκεινται στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου (ii) οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προσδιορίσουν εάν ο κίνδυνος αυτός είναι μείζονος σημασίας είτε επειδή εμπίπτει στο όριο είτε επειδή τον θεώρησαν παρόλα αυτά σημαντικό (iii) στην περίπτωση που ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα είναι σημαντικός με βάση τα παραπάνω, τότε οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναμένουν από τα ιδρύματα να λάβουν υπόψη τον κίνδυνο στην εσωτερική διαδικασία τους για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) (iv) οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν τη διαχείριση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα κατά την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Τίτλος ΙΙ, ενότητες 3 και 4 κατωτέρω) 1 Καθώς τα νομίσματα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα επικαιροποιούνται ετησίως, ο κατάλογος αυτός δεν θα πρέπει να θεωρείται οριστικός. 2 Υπολογίζεται κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, με συχνότητα έως και ετήσια. Σελίδα 6 από 16

7 (v) εάν οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί για τον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και τη διαχείριση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θεωρηθούν ανεπαρκείς και τα υφιστάμενα επίπεδα κεφαλαίων θεωρηθούν επίσης ανεπαρκή για να καλύψουν τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιβάλουν κατάλληλα μέτρα βάσει του άρθρου 104 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων για να αντιμετωπίσουν τις ανεπάρκειες αυτές, απαιτώντας μεταξύ άλλων από ένα ίδρυμα την κατοχή επιπλέον κεφαλαίου (Τίτλος ΙΙ, ενότητα 5) (vi) εάν το ίδρυμα συμμετέχει σε διασυνοριακό όμιλο, τα πορίσματα της αξιολόγησης του κινδύνου χορήγησης δανείου σε ξένο νόμισμα θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία κοινής απόφασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 παράγραφος 1 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. II.3 Εποπτικός έλεγχος της διαχείρισης του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα 11. Όσον αφορά τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν τα εξής: Το είδος του καθεστώτος της συναλλαγματικής ισοτιμίας: - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τον βαθμό του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα με βάση τα νομισματικά καθεστώτα στα οποία εκφράζονται οι εκθέσεις σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου και θα πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη τις περιπτώσεις κατά τις οποίες: (ι) το εγχώριο και το ξένο νόμισμα είναι στενά συσχετιζόμενα (είτε στο πλαίσιο του νόμου είτε μέσω της εγγύτητας των αντίστοιχων οικονομιών ή των νομισματικών συστημάτων) (ιι) υφίστανται καθεστώτα επιτροπής συναλλάγματος ή καθεστώτα συνδεδεμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και (ιιι) υφίσταται καθεστώς ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η έκταση και το μοντέλο των πιθανών μελλοντικών μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών εξαρτάται κατά γενικό κανόνα από το νόμισμα και το νομισματικό καθεστώς. - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα κατανοούν ορθά τις πιθανές μελλοντικές τάσεις και τη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε συνεχή βάση σχετικά με τον οικονομικό (πραγματικό) συναλλαγματικό κίνδυνο, ήτοι ότι δεν βασίζονται μόνο στην κατά τον νόμο κατάταξη ενός καθεστώτος συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα αξιολογούν σε τακτική βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών, καθώς οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών εγκυμονούν συνεχείς κινδύνους ανεξάρτητα από το καθεστώς των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τις διεργασίες των ιδρυμάτων σε σχέση με τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα: - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές σχετικά με τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα, στις οποίες αναφέρεται ρητά η ανοχή του σχετικού Σελίδα 7 από 16

8 κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα ανάληψης κινδύνου των ίδιων των ιδρυμάτων, και να ορίσουν απόλυτα και σχετικά όρια για τα χαρτοφυλάκια δανείων σε ξένο νόμισμα και τα νομίσματα. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβούν σε ελέγχους των πολιτικών και των διαδικασιών των ιδρυμάτων διαχείρισης κινδύνου που απορρέει από τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα και να αξιολογήσουν κατά πόσο, παρά τις πολιτικές και τις διαδικασίες αυτές, τα σημαντικά επίπεδα κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς από αυτές τις διαδικασίες. - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες προσδιορισμού κινδύνου των ιδρυμάτων καλύπτουν επαρκώς τους κινδύνους που απορρέουν από τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα. - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν ορθές μεθόδους ελέγχου των κινδύνων για τη συνεκτίμηση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά τη βαθμολόγηση των πελατών και την ανάληψη της κάλυψης δανείων σε ξένο νόμισμα, π.χ. μέσω κατάλληλων απαιτήσεων για την τιμολόγηση του κινδύνου και τις διασφαλίσεις. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα έχουν ενσωματώσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο της συναλλαγματικής ισοτιμίας στις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων που εφαρμόζουν. - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα συμπεριλαμβάνουν ειδικώς τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα στη διαρκή παρακολούθησή τους και, συνεπώς, ότι καθορίζουν κατάλληλα όρια σχετικά με την έκθεση. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες των ιδρυμάτων προβλέπουν όντως τη λήψη ταχέων και επαρκών προδραστικών μέτρων (π.χ. αίτημα παροχής επιπλέον διασφαλίσεων, κ.λπ.) σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω ορίων. Τον αντίκτυπο των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών: - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας/φερεγγυότητας και την ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους των δανειοληπτών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών τιμολόγησης κινδύνου και κατανομής κεφαλαίων. - Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα εφαρμόζουν τις κατάλληλες διαδικασίες για τη διαρκή παρακολούθηση των σχετικών μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την αξιολόγηση αυτών των πιθανών επιπτώσεων στο ανεξόφλητο χρέος και τους συναφείς πιστωτικούς κινδύνους τόσο για τα μεμονωμένα ανοίγματα όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα προβαίνουν σε περιοδικό έλεγχο του καθεστώτος αντιστάθμισης των δανειοληπτών, καθώς το καθεστώς αυτό ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, τα ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν τη λανθασμένη κατάταξη των δανειοληπτών η κατάσταση των οποίων έχει αλλάξει. Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό από νομικής άποψης, η παρακολούθηση αυτή του καθεστώτος θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους όρους των συμφωνιών δανειοδότησης μεταξύ των ιδρυμάτων Σελίδα 8 από 16

9 και των δανειοληπτών. Στην περίπτωση που το ίδρυμα δεν διαθέτει πρόσφατα στοιχεία για το καθεστώς αντιστάθμισης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο δανειολήπτης αντιμετωπίζεται ως μη διαθέτων αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων τους και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP). II.4 Εποπτικός έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας 12. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα ιδρύματα ενσωματώνουν επαρκώς τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου στα συστήματά τους για τη μέτρηση κινδύνων και την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP). Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι: - η έκθεση των ιδρυμάτων σε κινδύνους που απορρέουν από τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα δεν υπερβαίνει τη διάθεσή τους για ανάληψη κινδύνων και - ο κίνδυνος της χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης του κινδύνου σε ένα ή περισσότερα νομίσματα, αντιμετωπίζεται δεόντως στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP). 13. Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο τα ιδρύματα κατατάσσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της αγοράς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η μη γραμμική σχέση μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου της αγοράς και να αξιολογήσουν την επάρκεια αυτής της αντιμετώπισης. 14. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα: - διατηρούν τη γενική συνοχή του συνόλου του πλαισίου μέτρησης κινδύνων διασφαλίζοντας ότι οι υποκείμενες υποθέσεις (επίπεδο εμπιστοσύνης, περίοδος διακράτησης, κ.λπ.) που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου ορίζονται με συνέπεια - αναγνωρίζουν ότι τα χαρτοφυλάκια που εκφράζονται σε ξένο και εγχώριο νόμισμα ενδέχεται να εμφανίζουν κατά πολύ διαφορετικά πρότυπα αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για πιθανές μελλοντικές πιστωτικές ζημίες ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών ξεχωριστά για τα διάφορα νομίσματα - λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των μεταβολών στις πιθανότητες αθέτησης - λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο της αγοράς μέσω των δανειοληπτών ακόμα και αν προβούν τα ίδια σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου έναντι των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε σχέση με τις δραστηριότητες τους Σελίδα 9 από 16

10 για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα. (Η αντιστάθμιση του κινδύνου της αγοράς ενδέχεται να αποδειχθεί αναποτελεσματική σε περίπτωση που η δανειολήπτες σε ξένο νόμισμα αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ιδίως εάν η εξασφάλιση των δανείων έγινε στο τοπικό νόμισμα. Στην περίπτωση αυτή, αναμένεται ότι τα ιδρύματα θα υποστούν πιστωτικές ζημίες από την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων των δανειοληπτών και ταυτοχρόνως θα εκτεθούν σε ζημίες λόγω του κινδύνου της αγοράς που απορρέουν από την αντιστάθμιση, η οποία έπαυσε λόγω των αδυναμιών εκπλήρωσης υποχρεώσεων.) 15. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα προσδιορίζουν ποσοτικά το απαιτούμενο κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχής του κινδύνου συγκέντρωσης, με συνετό και προορατικό τρόπο, ιδιαίτερα μέσω της εστίασης στις συγκεντρώσεις που οφείλονται στην κυρίαρχη θέση ενός (ή περισσότερων) νομίσματος(άτων) (καθώς οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν συνήθη παράγοντα κινδύνου που συντελεί ταυτοχρόνως σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων για πολλούς δανειολήπτες). Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα προβαίνουν σε αιτιολογημένη εκτίμηση του επιπέδου του εσωτερικού κεφαλαίου τους που διατίθεται για την κάλυψη κινδύνων που απορρέουν από τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα. 16. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν τα ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου που σχετίζεται με τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα αξιολογώντας κατά πόσον τα ιδρύματα είναι σε θέση να προσδιορίσουν τις υποκείμενες αιτίες των μεταβολών της κεφαλαιακής θέσης τους και εάν είναι επαρκώς προετοιμασμένα για τις ενδεχόμενες επιπλέον κεφαλαιουχικές ανάγκες. 17. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα προβαίνουν σε ενδελεχή κεφαλαιακό προγραμματισμό για τη συνεκτίμηση και των ακραίων συνθηκών και την αιτιολόγηση των πιθανών μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ιδρύματα προβαίνουν σε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο εστιάζοντας στο άμεσο αποτέλεσμα των ονομαστικών αναπροσαρμογών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις έμμεσες συνέπειες στις παραμέτρους του πιστωτικού κινδύνου. Στην περίπτωση που ένα ίδρυμα εφαρμόζει προηγμένα μοντέλα, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία των εσωτερικών μοντέλων των τραπεζών για την αντιμετώπιση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα. 18. Όσον αφορά τα ιδρύματα με διασυνοριακές δραστηριότητες, ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις κοινές αποφάσεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 113 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και τα συναφή τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ και να εξετασθεί από τα συλλογικά εποπτικά όργανα που συγκροτούνται βάσει των άρθρων 51 και 116 της ίδιας οδηγίας. Οι αρχές ενοποιημένης εποπτείας θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως από τις εποπτικές αρχές υποδοχής σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντικός κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε επίπεδο θυγατρικών. II.4.1Εποπτικός έλεγχος προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 19. Σύμφωνα με τις «κατευθυντήριες γραμμές για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων» (GL 32) και για να δώσουν στα ιδρύματα τη δυνατότητα να αντισταθούν σε σημαντικές μεταβολές των Σελίδα 10 από 16

11 συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα συμπεριλαμβάνουν τις διαταραχές που σχετίζονται με τα ξένα νομίσματα στις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διενεργούν, τόσο στις προσομοιώσεις στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. 20. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις διαταραχές σχετικά με τις νομισματικές διαρρυθμίσεις και τις επακόλουθες αλλαγές όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών για το σύνολο του χαρτοφυλακίου και για κάθε νόμισμα ξεχωριστά. 21. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων που διενεργούν τα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών σεναρίων, των μεθοδολογιών, των υποδομών και των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων αυτών, καθώς επίσης και της χρήσης τους στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων των ιδρυμάτων καλύπτουν τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα και ότι τα ιδρύματα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων. 22. Στην περίπτωση που οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων δεν πραγματοποιήθηκαν ή από τα πορίσματα του ελέγχου των προγραμμάτων προσομοιώσεων των ιδρυμάτων προκύπτει ότι ήταν ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητήσουν από τα ιδρύματα να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να: συστήσουν πιθανές λύσεις στα ιδρύματα αναλάβουν την πραγματοποίηση εποπτικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων για ένα συγκεκριμένο ίδρυμα προβούν σε εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για το σύνολο του συστήματος με βάση κοινά σενάρια. II.5 Εφαρμογή εποπτικών μέτρων 23. Με βάση το πόρισμα των εποπτικών ελέγχων που αναφέρονται ανωτέρω στις ενότητες 3 και 4 του τίτλου ΙΙ, δεν απαιτείται η λήψη περαιτέρω εποπτικών μέτρων για τα ιδρύματα των οποίων οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί, καθώς και τα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα αξιολογούνται ως επαρκείς(ή) από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που οι παράμετροι αυτές θεωρηθούν ανεπαρκείς, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν τα πλέον κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αδυναμιών (όπως να απαιτήσουν την ενίσχυση των σχετικών ρυθμίσεων, διαδικασιών, μηχανισμών και στρατηγικών, να απαιτήσουν την εκχώρηση επιπλέον πόρων και/ή να ζητήσουν τη βελτίωση των μεθοδολογιών της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) ή την εφαρμογή άλλων μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 104 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων). Σελίδα 11 από 16

12 24. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ότι το κεφάλαιο που διαθέτουν τα ιδρύματα δεν καλύπτει επαρκώς τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να απαιτήσουν από τα ιδρύματα την κατοχή επιπλέον ιδίων κεφαλαίων πέρα από τις ελάχιστες ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτές οι απαιτήσεις περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου μπορούν να επιβληθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα εποπτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση των ρυθμίσεων, των στρατηγικών, των διαδικασιών και των μηχανισμών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο των εποπτικών δράσεων και μέτρων που πρόκειται να αναληφθούν με βάση τα πορίσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). Στην περίπτωση των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων με θυγατρικές εντός του ΕΟΧ, η επιβολή απαιτήσεων περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων υπόκειται στη διαδικασία που καθορίζεται στο εκτελεστικό τεχνικό πρότυπο σχετικά με το άρθρο 112 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο ίδρυμα συνοδευόμενη από τεκμηρίωση της απόφασης. 25. Οι απαιτήσεις περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να υπολογίζονται στο πλαίσιο των πορισμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) με την παρακάτω μέθοδο, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ειδικά για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες σχετίζονται με το πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων και τα πορίσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης: Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την κατοχή επιπλέον ιδίων κεφαλαίων πέρα από την ελάχιστη ρυθμιστική κεφαλαιακή απαίτηση για τον πιστωτικό κίνδυνο κατ αναλογία με το μερίδιο των δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου με βάση τον ακόλουθο τύπο: Η εκατοστιαία αναλογία του αποθέματος δανείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου* Πυλώνας 1 - κεφαλαιακή απαίτηση για τον πιστωτικό κίνδυνο * πολλαπλασιαστής με βάση την απαίτηση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων βάσει των πορισμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα, όπου: ο «πολλαπλασιαστής με βάση την απαίτηση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων» συνδέεται με τα πορίσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα που αντιμετωπίζει ένα ίδρυμα σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 39 και τον εκτελεστικό κανονισμό για το άρθρο 113 παράγραφος 1 στοιχείο α) 3 : 3 Εν αναμονή της οριστικοποίησης των κατευθυντήριων γραμμών για την «κοινή διαδικασία και τις μεθόδους της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης» βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, η αναφορά και η βαθμονόμηση βασίζονται στην κοινή μεθοδολογία βαθμολόγησης σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 39. Μόλις οριστικοποιηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3, το σημείο αυτό θα αναθεωρηθεί αναλόγως. Σελίδα 12 από 16

13 - Η βαθμολόγηση κινδύνου βάσει ΔΕΕΑ στο επίπεδο 1 (ήτοι, ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θεωρείται «χαμηλός») αναμένεται ότι θα συντελέσει σε απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 0 έως 25%: - η βαθμολόγηση κινδύνου βάσει ΔΕΕΑ στο επίπεδο 2 (ήτοι, ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θεωρείται «μεσαίος - χαμηλός») αναμένεται ότι θα συντελέσει σε απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων από 25,1% έως 50%, - η βαθμολόγηση κινδύνου στο επίπεδο 3 (ήτοι, ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θεωρείται «μεσαίος - υψηλός») αναμένεται ότι θα συντελέσει σε απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων από 50.1% έως 75%, και - η βαθμολόγηση κινδύνου στο επίπεδο 4 (ήτοι, ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα θεωρείται «υψηλός») αναμένεται ότι θα συντελέσει σε απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων άνω του 75,1% (το ποσοστό αυτό μπορεί να υπερβεί το 100%) Όταν αποφασίζουν σχετικά με την επιβολή απαιτήσεων περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο συγκέντρωσης του κίνδυνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα για τα ιδρύματα σχετικά με ορισμένα νομίσματα, τη μεταβλητότητα με την πάροδο του χρόνου των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων στα οποία παρατηρείται η συγκέντρωση, τα καθεστώτα συναλλαγματικής ισοτιμίας και τυχόν διακυμάνσεις που έχουν ενσωματωθεί στα καθεστώτα αυτά. Όταν οι απαιτήσεις περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων συνδυάζονται με την εφαρμογή άλλων μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 24, τα ως άνω ποσοστά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες, ώστε να μην έχουν κατασταλτικό χαρακτήρα για τα ιδρύματα. Η μέθοδος αυτή μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με βάση το κάθε χαρτοφυλάκιο ξεχωριστά, εάν οι αρμόδιες αρχές χρησιμοποιούν τη βαθμολόγηση βάσει ΔΕΕΑ για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Στην περίπτωση αυτή, ο τύπος για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί κατοχής επιπλέον ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται ως εξής: Η εκατοστιαία αναλογία του αποθέματος δανείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου για συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο * Πυλώνας 1 - κεφαλαιακή απαίτηση για τον πιστωτικό κίνδυνο για συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο * πολλαπλασιαστής με βάση την απαίτηση επιπλέον ιδίων κεφαλαίων βάσει των πορισμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) για τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου για συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο 26. Εάν το ίδρυμα εντάσσεται σε διασυνοριακό τραπεζικό όμιλο, τα πραγματικά επίπεδα των απαιτήσεων περί επιπλέον ιδίων κεφαλαίων συμφωνούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινής απόφασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 113 παράγραφος 1 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. 27. Η προσέγγιση του καθορισμού των απαιτήσεων περί επιπλέον ιδίων κεφαλαίων βάσει ΔΕΕΑ ενδείκνυται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων περί επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ανά ίδρυμα. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αρμοδίων ή των ορισμένων αρχών με χρήση του πυλώνα 2 στο πλαίσιο του άρθρου 103 της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τα ιδρύματα με παρόμοια προφίλ Σελίδα 13 από 16

14 κινδύνου ή που ενδέχεται να εκτεθούν σε παρόμοιους κινδύνους ή δημιουργούν παρόμοιους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γεγονός που μπορεί να αιτιολογήσει υψηλότερες απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων σε όλο το εύρος του συστήματος. II.6 Αλληλεπίδραση με μακροπροληπτικά μέτρα 28. Για την αποφυγή επικαλύψεων με τις απαιτήσεις περί επιπλέον ιδίων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, κατά την εφαρμογή της ανωτέρω μεθόδου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τυχόν μακροπροληπτικά μέτρα ή άλλα μέτρα πολιτικής που έχουν λάβει οι σχετικές αρχές (ήτοι οι αρχές μακροπροληπτικής εποπτείας) που υποχρεώνουν τα ιδρύματα να διατηρούν επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα. 29. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν: (i) κατά πόσον άλλα ιδρύματα που διαθέτουν το προφίλ κινδύνων ή το επιχειρηματικό προφίλ στο οποίο στοχεύει το μακροπροληπτικό μέτρο δεν επηρεάζονται από το μέτρο λόγω του σχεδιασμού του (για παράδειγμα, εάν στο πλαίσιο του μακροπροληπτικού μέτρου οι αρμόδιες αρχές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα μέσω αυξημένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, το μέτρο θα καλύπτει μόνο τα ιδρύματα που εφαρμόζουν την τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και, κατά συνέπεια, τα ιδρύματα που εφαρμόζουν προσεγγίσεις των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) δεν θα επηρεαστούν άμεσα) και (ii) κατά πόσο το μακροπροληπτικό μέτρο αντιμετωπίζει επαρκώς το υποκείμενο επίπεδο κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα στο οποίο εκτίθενται τα μεμονωμένα ιδρύματα. 30. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει: (i) στην περίπτωση που το μακροπροληπτικό μέτρο, λόγω των ιδιοτυπιών του σχεδιασμού του, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο ίδρυμα (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 27 στοιχείο ι)), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης επέκτασης του μακροπροληπτικού μέτρου ώστε να εμπίπτουν σε αυτό τα ιδρύματα που δεν περιλαμβάνονται, για παράδειγμα μέσω της εφαρμογής του ίδιου κατωφλίου για τους συντελεστές στάθμισης κινδύνου των δανείων σε ξένο νόμισμα που χρησιμοποιούν τα ιδρύματα που εφαρμόζουν εσωτερικές διαβαθμίσεις στα μοντέλα κινδύνων τους στο ίδιο επίπεδο με τους αυξημένους συντελεστές στάθμισης κινδύνου του μακροπροληπτικού μέτρου για παρόμοια ανοίγματα των ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση. Στην περίπτωση αυτή, αναμένεται ότι τα ιδρύματα που εφαρμόζουν προσεγγίσεις εσωτερικών διαβαθμίσεων θα εφαρμόσουν τα κατώφλια αυτά στα μοντέλα κινδύνων τους και θα θεωρηθεί ότι η διαφορά μεταξύ του κανονικού υπολογισμού της απαίτησης περί ιδίων κεφαλαίων (πριν την εφαρμογή του κατωφλίου) και του επακόλουθου υπολογισμού αντιστοιχεί στις απαιτήσεις περί επιπλέον ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη του κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα. Το σκεπτικό αυτό επεξηγείται με το ακόλουθο παράδειγμα: Σελίδα 14 από 16

15 Τράπεζα που χρησιμοποιεί Τράπεζα που την τυποποιημένη χρησιμοποιεί προσέγγιση προσέγγιση για τον εσωτερικών διαβαθμίσεων υπολογισμό της κεφαλαιακής (IRB) για τον υπολογισμό απαίτησης για την κάλυψη της κεφαλαιακής του πιστωτικού κινδύνου απαίτησης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου Ονομαστικό ποσό της έκθεσης σε ξένο νόμισμα Συντελεστής στάθμισης 35% 15,6% κινδύνου (είτε βάσει ρυθμιστικού πλαισίου είτε με βάση έκθεση βάσει προσέγγισης IRB) Μακροπροληπτικό μέτρο Συντελεστής στάθμισης κινδύνου 70% για εκθέσεις εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα Επέκταση του Κατώφλιο 70% στους μακροπροληπτικού μέτρου συντελεστές στάθμισης (Πυλώνας 2 - απαιτήσεις κινδύνου που επιπλέον ιδίων κεφαλαίων) εφαρμόζονται στις εκφρασμένες σε ξένο απαιτήσεις επιπλέον ιδίων κεφαλαίων ((100*0,7)- (100*0,35))*ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση νόμισμα εκθέσεις ((100*0,7))- (100*0,156))*ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (ii) εάν από τα πορίσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης προκύπτει ότι το μακροπροληπτικό μέτρο δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το υποκείμενο επίπεδο κινδύνου χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα στο οποίο εκτίθεται ένα συγκεκριμένο ίδρυμα (ήτοι, εάν ο κίνδυνος χορήγησης δανείων σε ξένο νόμισμα για τα ιδρύματα υπερβαίνει το μέσο επίπεδο στο οποίο στοχεύει το μακροπροληπτικό μέτρο), τότε το μέτρο θα πρέπει να συνδυαστεί με απαίτηση επιπλέον κεφαλαίων με τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα 3 του τίτλου ΙΙ. Τίτλος III- Τελικές διατάξεις και εφαρμογή 31. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές ενσωματώνοντάς τες στις εποπτικές διαδικασίες τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, μετά τη δημοσίευση της τελικής έκδοσης. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα όντως συμμορφώνονται με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. Σελίδα 15 από 16

16 Σελίδα 16 από 16

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/9 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.11.2011 COM(2011) 819 τελικό 2011/0385 (COD)C7-0449/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4489 30.1.2015 265 Ν. 6(Ι)/2015 Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.8.2015 COM(2015) 388 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ on the rules governing the levels of application of banking prudential requirements

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/05 11/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων ΤΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα