Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε ΠΡΟ: Ω Π.Δ. ΤΗΛ : , , , , ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Βϋ ΤΗΛ : ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ& Βϋ ΤΗΛ : IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ & Βϋ ΤΗΛ : , V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ& Βϋ ΤΗΛ : VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : B1 ΤΗΛ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δϋ ΤΗΛ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ 1

2 ΘΕΜΑ : «Ρφθμιςη οφειλϊν των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/ ), όπωσ ιςχφει και τροποποίηςη διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόθεςμησ καταβολήσ». Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν των άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 -ΦΕΚ 32A, (πλθν τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1 που αφορά αποκλειςτικά ςε οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε ΟΤΑ), όπωσ τροποποιικθκαν : α. με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ ΦΕΚ 35 Α, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4328/2015 ΦΕΚ 51 Α, β. με τα άρκρα 4 και 8 του ν. 4328/2015 και γ. με το άρκρο 18 του ν. 4324/2015 ΦΕΚ 44 Αϋ, και για τθν εφαρμογι τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1080/2015- ΦΕΚ 628 Β, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1108/2015 ΦΕΚ 917 Βϋ, ςε ςυνδυαςμό με τισ Αποφάςεισ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1098/2015 ΦΕΚ 771 Β & ΠΟΛ 1110/2015 ΦΕΚ 946 Β, τθν τροποποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόκεςμθσ καταβολισ (άρκρο 19 του ν. 4321/2015) και τθν κατάργθςθ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (άρκρο 18 του ν. 4321/2015) για τθν ενθμζρωςι ςασ και τθν ενιαία εφαρμογι αυτϊν. Αναλυτικότερα : ΕΝΟΣΗΣΑ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ I.Στθ ρφκμιςθ υπάγονται οφειλζσ ωσ εξισ: Α) Υποχρεωτικά: Το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλϊν οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, ζχουν βεβαιωκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία αυτισ και δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ. 2

3 Β) Μετά από επιλογι του οφειλζτθ: Β1) λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλζσ, οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ζχουν βεβαιωκεί και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και α) τελοφν ςε αναςτολι, διοικθτικι ι δικαςτικι ι εκ του νόμου β) ζχουν υπαχκεί ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, θ οποία είναι ςε ιςχφ Επιςημάνςεισ: -Στθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ νζα ρφκμιςθ επζρχεται απϊλεια των ανωτζρω διευκολφνςεων ι νομοκετικϊν ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ χρεϊν και των ευεργετθμάτων αυτϊν. -Σε περίπτωςθ που ςτισ ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ περιλαμβάνονται οφειλζσ που δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, οι τελευταίεσ δφνανται να τακτοποιθκοφν από τον οφειλζτθ κατά νόμιμο τρόπο, με εκ νζου υπαγωγι τουσ ςτισ ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ, ι με υπαγωγι τουσ ςε άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ. - Αίτθςθ και υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 ςθμαίνει τθν αποδοχι αποκλειςτικά και μόνο των ευεργετθμάτων των διατάξεων που ορίηονται ςτα άρκρα αυτά. γ) ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ χρεϊν κατ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ι κατ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου αυτοφ δυνάμει του δεφτερου εδαφίου τθσ περ. α τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 4 του ν. 3808/2009, θ οποία είναι ςε ιςχφ Επιςήμανςη : -Η απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επιφζρει τισ ςυνζπειεσ τθσ διάταξθσ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω ρφκμιςθ ζχει απεικονιςτεί ςτο ςφςτθμα taxis με νζα βεβαίωςθ με είδοσ φόρου 4904 δεν είναι άμεςα δυνατι θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015. Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ εμφανίηεται απαγορευτικό μινυμα με το εξισ περιεχόμενο: «! Οφειλζσ ειδικήσ κατηγορίασ: Για τη δυνατότητα υπαγωγήσ των οφειλών ςασ ςε ρφθμιςη παρακαλοφμε να 3

4 απευθυνθείτε ςτην αρμόδια για την είςπραξη φορολογική αρχή». Ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να ηθτιςει, με ζγγραφθ αίτθςι του, τθν απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί το εν λόγω τριπλότυπο βεβαίωςθσ, προκειμζνου να γίνει διαγραφι αυτοφ και να απεικονιςτοφν ςτο ςφςτθμα taxis οι ςυνζπειεσ τθσ απϊλειασ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ, κατά τα ανωτζρω. Β2) οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και κα καταχωριςκοφν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων, μετά από παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ι και του δικογράφου οποιουδιποτε ζνδικου βοθκιματοσ ι μζςου ενϊπιον αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον διοικθτικισ αρχισ. Εάν πρόκειται για υποκζςεισ που εκκρεμοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων με τθν αίτθςθ και τθ διλωςθ παραίτθςθσ προςκομίηεται και βεβαίωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο ότι θ υπόκεςθ δεν ζχει ακόμθ ςυηθτθκεί. Εάν πρόκειται για εκκρεμι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν, θ διλωςθ παραίτθςθσ υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Αρχι, ςτθν οποία υπεβλικθ θ ενδικοφανισ προςφυγι. Εν ςυνεχεία θ Φορολογικι Αρχι διαβιβάηει αυκθμερόν τθ διλωςθ παραίτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν με τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό μινυμα, θ οποία και κα αποςτζλλει ακολοφκωσ ςθμείωμα ότι θ εκκρεμισ υπόκεςθ δεν ζχει εξεταςκεί. Β3) οι οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και αφοροφν υποχρεϊςεισ ετϊν, περιόδων και υποκζςεων μζχρι και τθν 31 θ Δεκεμβρίου Στθν περίπτωςθ που από το χρθματικό κατάλογο ι τα ςυνοδευτικά αυτοφ ζγγραφα δεν προκφπτει θ αναγωγι τθσ υποχρζωςθσ ςε χρόνο ζωσ , απαιτείται προσ τοφτο ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ βεβαιοφςασ αρχισ. Στθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 δφνανται επίςθσ να υπαχκοφν μετά από επιλογι του οφειλζτθ και οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και ζχουν βεβαιωκεί φςτερα από φορολογικό ζλεγχο και αφοροφν υποχρεϊςεισ φορολογικϊν ετϊν, 4

5 περιόδων και υποκζςεων μζχρι 31/12/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πρόςκετων φόρων / τελϊν του ν. 2523/1997 και των προςτίμων ανακριβοφσ διλωςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και μθ υποβολισ διλωςθσ των διατάξεων των άρκρων 58 παρ. 2 και 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου. Σθμειϊνεται ότι θ οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ςυνιςτά εκτελεςτό τίτλο (άρκρο 45 ν. 4174/2013) και με βάςθ αυτι ςυνιςτάται και βεβαιϊνεται το 100% τθσ φορολογικισ οφειλισ (άρκρο 30 ν. 4174/2013), ιτοι ο κφριοσ και πρόςκετοσ φόροσ / τζλοσ του ν. 2523/1997 ι πρόςτιμο του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 ι πρόςτιμο του άρκρου 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου, όταν αυτό επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του προςτίμου του άρκρου 58 κατ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ν. 4174/2013. Για τισ απαλλαγζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4321/2015 ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα για τισ εν γζνει βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του ίδιου ωσ άνω νόμου. Ευνόθτο είναι ότι ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ εντολισ ελζγχου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 18 και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 19 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει, δεν υπάρχει δθλαδι θ δυνατότθτα υποβολισ διλωςθσ για τθ φορολογία, τθ φορολογικι περίοδο ι τθν υπόκεςθ που αφορά ο φορολογικόσ ζλεγχοσ (ςχετ. ΔΕΛ Α / ζγγραφό μασ). Σθμειϊνεται ότι, όςον αφορά τισ φορολογίεσ κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν, περιλαμβάνονται ςτθ ρφκμιςθ οι οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον θ φορολογικι υποχρζωςθ γεννικθκε μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, ανεξάρτθτα αν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ Δ.Ο.Υ., ςτθν οποία υπάρχει ο ςχετικόσ φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ, ενθμερϊνει με ςχετικό υπθρεςιακό ςθμείωμα τθν αρμόδια για τθ ρφκμιςθ Δ.Ο.Υ. για το χρόνο γζνεςθσ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, μετά από τθν αίτθςθ του φορολογουμζνου για τθν υπαγωγι του ςτθ ρφκμιςθ, θ οποία εν προκειμζνω δεν υποςτθρίηεται θλεκτρονικά. Τζλοσ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 υπάγονται και οφειλζσ από τθν αυτοτελι φορολόγθςθ των μθ διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων αποκεματικϊν, ςφμφωνα με 5

6 τισ διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013, ανεξάρτθτα εάν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το Επιςημάνςεισ: - Οι οφειλζσ των υποπεριπτϊςεων Β2) και Β3) υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ ανεξαρτιτωσ τθσ θμερομθνίασ που κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ. - Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων και τρίτων υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο. - Ο οφειλζτθσ ο οποίοσ υπάγει ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ οφειλζσ των περιπτϊςεων Α, Β1 και Β3, δθλαδι αυτζσ των άρκρων 1, 3 και 4, παράγραφοσ 2 του ν. 4321/2015, δεν υποχρεοφται ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ι του δικογράφου ζνδικου βοθκιματοσ ι ζνδικου μζςου ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν. χετική και η εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1106/ Δεν είναι υποχρεωτικι θ υπαγωγι όλων των προαιρετικά υπαγόμενων ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ Β1, Β2 και Β3, αλλά ο οφειλζτθσ δφναται με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία να επιλζξει να υπαγάγει μερικζσ μόνον από αυτζσ. Δεν είναι όμωσ δυνατι θ επιλογι μζρουσ μόνο οφειλισ, εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι μζρουσ μόνον αυτισ. Β4) οφειλζσ που υπάγονται ςε ςυμφωνία που επικυρϊκθκε με δικαςτικι απόφαςθ κατ άρκρα 99 και επόμενα του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, 44 του ν. 1892/1990 ι άλλεσ διατάξεισ και είναι ςε ιςχφ είτε οι υπαγόμενεσ οφειλζσ είναι λθξιπρόκεςμεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ Β1 είτε πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ Επιςήμανςη : Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ απαιτείται προθγοφμενθ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ ωσ προσ το Δθμόςιο, με ςυνζπεια τθν αναβίωςθ των οφειλϊν που είχαν υπαχκεί ςε αυτι, θ οποία επζρχεται με ςχετικι μονομερι διλωςθ του οφειλζτθ, που υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Ροςά που ζχουν καταβλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ 6

7 πιςτϊνονται κατά το χρόνο που ζλαβε χϊρα κάκε καταβολι ςτισ οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςτθ ςυμφωνία, με τισ αναλογοφςεσ κατά το χρόνο καταβολισ προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι όροι τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ (π.χ. «πάγωμα» προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, περιοριςμόσ αυτϊν κ.λπ.). Σε περίπτωςθ που ςτθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία προβλζπεται ρθτά θ δυνατότθτα του οφειλζτθ να επιλζξει, μετά τθν επικφρωςι τθσ, ευμενζςτερο από τον οριηόμενο ςε αυτι τρόπο αποπλθρωμισ των οφειλϊν του, κατ εφαρμογι των κειμζνων διατάξεων, ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία. Ζχει παρατθρθκεί ότι, για τισ ανάγκεσ απεικόνιςθσ των όρων των δικαςτικϊν ςυμφωνιϊν, επιλζγεται ςυχνά ςτθν πράξθ θ δθμιουργία νζασ βεβαίωςθσ με είδοσ φόρου Στθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω (υπό ςτοιχείο Β1γ) εμποδίηεται αυτόματα θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ και ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να ηθτιςει με ζγγραφθ μονομερι διλωςι του τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ. Στθ ςυνζχεια θ αρμόδια Υπθρεςία υποχρεοφται να προβεί ςτθ διαγραφι του τριπλοτφπου βεβαίωςθσ με είδοσ φόρου 4904 και ςτθν απεικόνιςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο ςφςτθμα taxis. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που για τθν απεικόνιςθ τθσ δικαςτικισ ςυμφωνίασ ζχει επιλεγεί οριςμζνοσ τφποσ ρφκμιςθσ ςτο ςφςτθμα taxis ι θ ςυμφωνία δεν ζχει απεικονιςτεί κακόλου ςε αυτό, δεν κωλφεται θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015. Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ υπαγωγισ ςτθν παροφςα ρφκμιςθ οφειλϊν για τισ οποίεσ ιδθ προβλζπεται ειδικόσ τρόποσ αποπλθρωμισ βάςει δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, χωρίσ προθγοφμενθ ανατροπι αυτισ και απεικόνιςθ των οικείων ςυνεπειϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να διενεργοφν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςχετικό ζλεγχο, ϊςτε, αν διαπιςτωκεί ότι ζχει λάβει χϊρα υπαγωγι οφειλϊν τθσ ανωτζρω κατθγορίασ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015, χωρίσ να ζχει προθγθκεί υποβολι ζγγραφθσ μονομεροφσ διλωςθσ και πίςτωςθ των καταβλθκζντων ποςϊν, κατά τα ανωτζρω, να επζρχεται απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4321/2015 ςφμφωνα με το Κεφάλαιο VIII τθσ Ενότθτασ Γϋ τθσ 7

8 παροφςασ εγκυκλίου. Ρροκειμζνου ο οφειλζτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει εμπρόκεςμα νζα αίτθςθ για υπαγωγι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, μετά τθν απϊλεια τθσ πρϊτθσ και αφοφ τθρθκεί θ προαναφερόμενθ διαδικαςία (υποβολι ζγγραφθσ μονομεροφσ διλωςθσ ανατροπισ, ορκι πίςτωςθ καταβλθκζντων ποςϊν), ο ανωτζρω ζλεγχοσ πρζπει να διενεργείται κατά το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία για υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν ρφκμιςθ, με ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ του οφειλζτθ με κάκε πρόςφορο μζςο. Επιςθμαίνεται και με τθν παροφςα εγκφκλιο θ επιτακτικι ανάγκθ απεικόνιςθσ τυχόν μθ απεικονιςμζνων δικαςτικϊν ςυμφωνιϊν ςτο ςφςτθμα taxis ι χειρόγραφα, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του ανωτζρω περιγραφόμενου ελζγχου. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί το ενδεχόμενο ρφκμιςθσ οφειλϊν που υπάγονται ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εν μζρει με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ και εν μζρει με τισ διατάξεισ του ν. 4321/2015, τονίηεται ότι οι ανωτζρω οδθγίεσ καταλαμβάνουν όλεσ τισ οφειλζσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ κατά τουσ όρουσ αυτισ, δθλαδι όχι μόνο οφειλζσ που ιταν ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά το χρόνο δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ (θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ) και ρυκμίηονται από αυτι αλλά και οφειλζσ που βεβαιϊκθκαν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία ι κα βεβαιωκοφν και κα καταχωριςτοφν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 (βλ. ανωτζρω υπό ςτοιχεία Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ), υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ. Τζλοσ, είναι αυτονόθτο ότι ςε περίπτωςθ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ δεν τίκεται ηιτθμα υπαγωγισ ςε αυτι οφειλϊν που κα βεβαιωκοφν μελλοντικά και οι οποίεσ βάςει των όρων τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ κα ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ. Επίςθσ, μετά τθν ανατροπι ςυμφωνίασ ςυνδιαλλαγισ ι εξυγίανςθσ κατ άρκρα 99 επ. του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα δεν είναι πλζον δυνατι θ ρφκμιςθ κατ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 4 παρ. 6 του ν. 3808/2009 οφειλϊν που δεν είχαν υπαχκεί ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ. 8

9 ΙΙ. Δικαιοφχοι υποβολήσ αίτηςησ υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη. Η ρφκμιςθ χορθγείται ανά οφειλζτθ και για τισ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ καταβολισ. Στθ ρφκμιςθ δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ με τουσ ίδιουσ όρουσ: α) ο πρωτοφειλζτθσ (φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςτθν περίπτωςθ του νομικοφ προςϊπου), β) τα πρόςωπα που ευκφνονται μαηί με τον πρωτοφειλζτθ και κατά το μζροσ τθσ ευκφνθσ τουσ, γ) οι κλθρονόμοι αποβιωςάντων οφειλετϊν, δεδομζνου ότι δεν πρόκειται περί ςυνυπευκυνότθτασ με τον οφειλζτθ αλλά επιμεριςτικισ ευκφνθσ καταβολισ κατά το ποςοςτό τθσ κλθρονομικισ τουσ μερίδασ, δ) οι οφειλζτεσ ςφηυγοι για φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που προζκυψε από τθν κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεδομζνου ότι θ ευκφνθ καταβολισ ανικει ςτον κάκε ςφηυγο χωριςτά για το φόρο που αναλογεί ςτα ειςοδιματά του. Ομοίωσ και ςε περίπτωςθ άλλων φόρων και τελϊν που προκφπτουν από κοινι διλωςθ. ε) ςτισ περιπτϊςεισ των καταλογιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται ςτα Τελωνεία με υπόχρεα πρόςωπα πζραν του ενόσ, οι οφειλζσ μποροφν να ρυκμιςτοφν από τουσ υπόχρεουσ ο κακζνασ να ρυκμίςει, εφόςον το επικυμεί, το ςφνολο των οφειλϊν που αφοροφν τθν προςωπικι του υποχρζωςθ υπό τθν αίρεςθ ότι θ αλλθλζγγυα υποχρζωςι του δεν παφει μζχρι τθν αποπλθρωμι τθσ οφειλισ από τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ ι αυτοφσ τουσ ίδιουσ. ΙΙΙ. Εξαιρζςεισ από την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη. Εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: α. οι οφειλζσ οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ δεν δφνανται να υπαχκοφν ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, όπωσ οφειλζσ που προζρχονται από ανάκτηςη κρατικϊν ενιςχφςεων, οι οποίεσ χορηγήθηκαν με τη ςφςταςη ειδικϊν αφορολόγητων αποθεματικϊν άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004, βάςει του αρ. 169 ν.4099/2012. Η ανάκτθςθ γίνεται με τθν ζκδοςθ φφλλου ελζγχου από τθν 9

10 αρμόδια ελεγκτικι φορολογικι Υπθρεςία και θ βεβαίωςθ αυτισ διενεργείται ςφμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε (είδοσ φόρου 6130), β. οφειλζσ από τισ ετιςιεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ Επιςήμανςη: Με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4321/2015 καταργικθκαν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (ν. 2859/2000) και δεν εξαιροφνται πλζον από τθν υπαγωγι ςε διευκόλυνςθ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, οφτε βζβαια από τθν παροφςα ρφκμιςθ, οφειλζσ από Φ.Ρ.Α. που ζχουν βεβαιωκεί με τισ πράξεισ των άρκρων 49 και 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. ΕΝΟΣΗΣΑ Β ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ Ι. Τποβολή αίτηςησ Προχποθζςεισ υπαγωγήσ Καταβολή δόςεων. 1. Η αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ, ζωσ και τθν 26 θ Ιουνίου Επιςημάνςεισ: -Τυχόν εκκρεμισ πίςτωςθ ποςοφ ζωσ πενιντα (50) ευρϊ από καταβολι ι απόδοςθ που ζχει διενεργθκεί πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν εμποδίηει τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ. - Σε περίπτωςθ που εκκρεμεί πίςτωςθ ποςοφ άνω των πενιντα (50) ευρϊ, θ πίςτωςθ διενεργείται κατά προτεραιότθτα και θ τυχόν εναπομείναςα οφειλι δφναται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ. 2. Εξαιρετικά, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ θλεκτρονικά, υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Επιςήμανςη : -Κατϋεξαίρεςθ, όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ υποβολι τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία. 3. Ο φορολογοφμενοσ που διαπιςτϊνει ότι ζχει πρόςκετο φόρο ο οποίοσ ζχει ςυμβεβαιωκεί ςτον ίδιο ΚΑΕ με τον κφριο, προκειμζνου οι οφειλζσ του να απαλλαγοφν 10

11 από το ποςοςτό του πρόςκετου φόρου ανάλογα με το πρόγραμμα δόςεων που επικυμεί, προςζρχεται ςτθν υπθρεςία που είναι βεβαιωμζνεσ οι οφειλζσ, υποβάλλει αίτθςθ διαχωριςμοφ ςε κφριο και πρόςκετο φόρο, προςκομίηοντασ τα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία που διακζτει (το νόμιμο τίτλο βεβαίωςθσ, όπωσ διλωςθ, εκκακάριςθ διλωςθσ, φφλλο ελζγχου, λοιπζσ πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου, πρακτικό διοικθτικισ επίλυςθσ διαφοράσ κ.λπ.). Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ αποδζχεται τα προςκομιηόμενα αποδεικτικά και καταχωρεί τα απαιτοφμενα για το διαχωριςμό ςτοιχεία, μετά από επικοινωνία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, εφόςον απαιτείται, ςε εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ο διαχωριςμόσ διενεργείται με μεταβολι τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ ανά ΚΑΕ, ϊςτε να αποτυπωκεί θ με βάςθ του διαχωριςμοφ αναλογία ςτο ανεξόφλθτο υπόλοιπο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ. Κατόπιν, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ. Επιςήμανςη: - Τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προςκομίηονται διαςταυρϊνονται με αυτά που τθροφνται ςτα αρχεία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (φάκελο τθσ υπόκεςθσ, βιβλία καταχϊρθςθσ φφλλων ελζγχου, πρακτικϊν ςυμβιβαςμοφ κ.λπ.), κατά τθν προςκόμιςι τουσ, εφόςον είναι εφικτό, διαφορετικά ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο. 4. Ρροχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι θ καταβολι τθσ προκαταβολισ ι τθσ πρϊτθσ δόςθσ ι θ εφάπαξ εξόφλθςι τθσ εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ (για τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ κατόπιν καταβολισ «προκαταβολισ» ιςχφουν και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν κατωτζρω ενότθτα Δ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι και τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Επιςημάνςεισ: -Εφόςον ο αιτϊν δεν καταβάλλει τθν πρϊτθ δόςθ εντόσ τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ προκεςμίασ, μπορεί να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ, προκειμζνου να ρυκμίςει τισ οφειλζσ του. - Δεν υφίςταται περιοριςμόσ ωσ προσ το φψοσ τθσ οφειλισ θ οποία δφναται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ. 11

12 -Εφόςον οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ εξοφλιςει εφάπαξ το υπολειπόμενο ποςό ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι, δικαιοφται επί του εφάπαξ εξοφλοφμενου ποςοφ τισ απαλλαγζσ του άρκρου 1 του ν. 4321/2015, όπωσ ιςχφει, κατά ποςοςτό 100% από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του Ν. 2523/1997, πρόςτιμα μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που ζχουν ςυμβεβαιωκεί με τθν κφρια οφειλι και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία πριν ι μετά τθν εφάπαξ εξόφλθςθ. -Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ του ν.4321/2015, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ (ΦΕΚ 35 Α), μετά τθν εκοφςια καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ. Εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ με εκοφςια καταβολι ςυνιςτά θ δυνατότθτα πίςτωςθσ αυτισ με τα αποδιδόμενα ποςά από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ωσ τρίτων, εφόςον αυτά ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που τα καταςχεμζνα ποςά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων μετά τθν πάροδο τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ των άρκρων 30 Α και 32 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) δεν ζχουν αποδοκεί, επιςπεφδεται θ απόδοςθ αυτϊν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, με επιμζλεια του οφειλζτθ. -Ο ςυμψθφιςμόσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ΚΦΔ και του άρκρου 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν, θ απόδοςθ προϊόντοσ κατάςχεςθσ (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του ανωτζρω εδαφίου) πλειςτθριαςμοφ, πτωχευτικισ διανομισ ι άλλθσ μορφισ ςυλλογικισ εκτζλεςθσ και θ παρακράτθςθ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ, όπωσ ιςχφει, δεν αποτελοφν εκοφςια καταβολι, αλλά καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ εφόςον αποδίδονται κατά τθ διάρκεια εν ιςχφ ρφκμιςθσ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 12

13 ΙΙ. Φορείσ είςπραξησ. Η καταβολι των δόςεων διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ (ςυνεργαηόμενεσ Τράπεηεσ, Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο, ΕΛ.ΤΑ.), χωρίσ να επιβάλλεται ςτον οφειλζτθ οικονομικι επιβάρυνςθ, με τθν χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ (Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ Τ..Ο.) ι ςε υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κζντρο, Τελωνείο κατά περίπτωςθ). Επιςήμανςη: -Ο οφειλζτθσ πρζπει να απευκυνκεί ςτουσ φορείσ είςπραξθσ εφόςον επικυμεί τθ ςφςταςθ εντολισ αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ για τθν καταβολι των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. Σε περίπτωςθ που υπάγονται ςτθ νζα ρφκμιςθ οφειλζσ οι οποίεσ τελοφςαν ςε προθγοφμενθ ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ οι δόςεισ τθσ οποίασ καταβάλλονταν με εντολι αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ που τθρείται ςε φορζα είςπραξθσ, ο φορολογοφμενοσ κα πρζπει να απευκυνκεί ςτο φορζα είςπραξθσ, για τθν αλλαγι τθσ εντολισ. IΙΙ. Αρμοδιότητα Ωσ αρμόδιοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ, τθ βεβαίωςθ τθσ κφρωςθσ του άρκρου 15 του ν.4321/2015 και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου ι άλλθσ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Στθν περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ, αρμόδιοσ για τα ανωτζρω ορίηεται ο τελευταίοσ, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. ΕΝΟΣΗΣΑ Γ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ Ι. Ευεργετήματα υπζρ του οφειλζτη. Διακανονιςμόσ πληρωμήσ. 13

14 i) Δυνατότθτα καταβολισ των οφειλϊν που ρυκμίηονται εφάπαξ ι ςε ζωσ εκατό (100) μθνιαίεσ δόςεισ. ii) Απαλλαγι κατά ποςοςτό από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του Ν. 2523/1997, από τα πρόςτιμα του άρκρου 58 και του άρκρου 54 του ν. 4174/2013, όταν αυτό το τελευταίο επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του προςτίμου του άρκρου 58, κατ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ίδιου ωσ άνω νόμου, οπότε και ςυμβεβαιϊνεται με τθν κφρια οφειλι, κακϊσ και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που επιβαρφνουν τισ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ (όπωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ) ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. Εφόςον καταβάλλεται προκαταβολι ποςοφ οφειλισ, χορθγείται απαλλαγι επί των ςυνολικϊν προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ που κα επιλζξει. Οι απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων υπολογίηονται επί του ποςοφ τθσ αρχικισ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ και πριν τθν απαλλαγι των πρόςκετων φόρων ι τελϊν του ν. 2523/1995 και των προςτίμων μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του ν. 4174/2013 που ςυμβεβαιϊνονται με τθν κφρια οφειλι. Δεν διενεργείται απαλλαγι του αυτοτελοφσ προςτίμου των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 2523/1997 και τθσ παραγράφου 1 τθσ ΥΡΟΡΑΑΓΑΦΟΥ Ε7 του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012, για παραβάςεισ που αφοροφν τα τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων οχθμάτων. Τζλοσ, για τισ μθ φορολογικζσ οφειλζσ είναι δυνατι μόνο θ κατά ποςοςτό απαλλαγι των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. ι Κ.Φ.Δ. τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ. iii) Συγκεκριμζνα, οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ καταβάλλονται, εφάπαξ ι ςε δόςεισ ωσ εξισ: α) εφάπαξ, με απαλλαγι ποςοςτοφ εκατό τοισ εκατό (100%), β) από δφο (2) ζωσ και πζντε (5) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι ποςοςτοφ ενενιντα τοισ εκατό (90%), γ)από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ογδόντα τοισ εκατό (80%), 14

15 δ)από ζνδεκα (11) ζωσ και είκοςι (20) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%), ε)από είκοςι μία (21) ζωσ και τριάντα (30) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εβδομιντα τοισ εκατό (70%) ςτ)από τριάντα μία (31) ζωσ και ςαράντα (40) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%), η) από ςαράντα μία (41) ζωσ και πενιντα (50) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εξιντα τοισ εκατό (60%), θ) από πενιντα μία (51) ζωσ και εξιντα (60) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%), κ) από εξιντα μία (61) ζωσ και εβδομιντα (70) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%), ι) από εβδομιντα μία (71) ζωσ και ογδόντα (80) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%), ια) από ογδόντα μία (81) ζωσ και ενενιντα (90) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) και ιβ)από ενενιντα μία (91) ζωσ και εκατό (100) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%). Επιςημάνςεισ: -Η διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου κατόπιν αιτιςεων αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ δεν δφναται να υπερβαίνει τθν θμερομθνία παραγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται από το αλλοδαπό δθμόςιο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι οφειλζσ προσ το αλλοδαπό δθμόςιο δφνανται, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, να ρυκμίηονται με διαφορετικι Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ από τισ λοιπζσ οφειλζσ. -Τα πολλαπλά τζλθ και πρόςτιμα που ζχουν βεβαιωκεί κατ εφαρμογι των διατάξεων του Τελωνειακοφ Κϊδικα υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τα επιβαρφνουν ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 15

16 iv) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 57 και 59 του ΚΦΔ και του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ. Στθν περίπτωςθ που επιβάλλεται ι ζχει επιβλθκεί το πρόςτιμο του άρκρου 59 του ΚΦΔ, εφόςον ο φορολογοφμενοσ υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ και υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ του προγράμματοσ, το πρόςτιμο αυτό διαγράφεται. v) Το ελάχιςτο ποςό δόςθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 20. Σε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ λθξιπρόκεςμεσ τθσ 1 θ Μαρτίου 2015 ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Δ.Ο.Υ. ι ςε περιςςότερα του ενόσ Τελωνεία, το ελάχιςτο ποςό δόςθσ διαμορφϊνεται ςε 10. Σε κάκε περίπτωςθ οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ των εκατό (100). III. Λήψη πιςτοποιητικϊν α) Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται θ μνθμόνευςθ και επιςφναψθ ι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α και ο φορολογοφμενοσ ζχει ανεξόφλθτεσ οφειλζσ από διαφορετικζσ οφειλζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Α.Ρ. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 (ΦΕΚ 2Βϋ) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ςτο πιςτοποιθτικό του άρκρου 54Α αναγράφεται το οφειλόμενο ποςό του αναλογοφντοσ φόρου (ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ) και υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του ποςοφ αυτοφ από το ςυμβολαιογράφο (παρ. 4 άρκρου 54 Α ν. 4174/2013), τότε εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Ο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ υπολογίηεται από το τμιμα ςυμμόρφωςθσ και ςχζςεων με τουσ φορολογοφμενουσ τθσ Δ.Ο.Υ. και αναγράφεται, κατά τα οριηόμενα ςτθν 16

17 ανωτζρω απόφαςθ, ςτα υποδείγματα 3 και 5 αυτισ με τα λοιπά ςτοιχεία βεβαίωςθσ του φόρου. Ρροκειμζνου να πιςτωκοφν / αποδοκοφν τα ποςά του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά φόρου για κάκε οφειλι από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ, πραγματοποιείται οίκοκεν από το τμιμα εςόδων διαχωριςμόσ τθσ ρφκμιςθσ και εκδίδονται αντίςτοιχεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ Οφειλισ. Με τθν απεικόνιςθ τθσ πίςτωςθσ / απόδοςθσ εκδίδεται νζα Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το ςφνολο των οφειλϊν, δθλαδι για αυτζσ από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ και τισ λοιπζσ. Η τελευταία αυτι ρφκμιςθ, όπωσ και οι ενδιάμεςεσ, ζχουν τα ευεργετιματα και τουσ όρουσ τθσ αρχικισ. Ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται για τισ νζεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ Οφειλισ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςτθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό χορθγείται μετά τθν καταβολι του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου ςτθ Δ.Ο.Υ., και από τθν «Ρροςωποποιθμζνθ Ρλθροφόρθςθ του φορολογοφμενου» ςτο Ο.Ρ.Σ.TAXISnet, εφόςον αποδίδεται από το ςυμβολαιογράφο. Μζχρι τθν καταβολι από το ςυμβολαιογράφο του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου και τθν ζκδοςθ τθσ νζασ Ταυτότθτασ υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το ςφνολο των οφειλϊν, εφόςον απαιτείται καταβολι δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, αυτι καταβάλλεται για όλεσ τισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί. Μετά τθν εξόφλθςθ του αναλογοφντοσ φόρου από το φορολογοφμενο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται άμεςα ςε αυτόν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ απόδοςθσ του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου από το ςυμβολαιογράφο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται άμεςα μετά τθν αναγραφι των Ταυτοτιτων υκμιςμζνθσ Οφειλισ ςτο πιςτοποιθτικό. β) Η υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν επθρεάηει τον τρόπο χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 του Κϊδικα Φορολογίασ Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Ραροχϊν και Κερδϊν από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Αϋ), ςυνεπϊσ δεν χορθγείται το εν λόγω πιςτοποιθτικό αν δεν ζχει καταβλθκεί ο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ. Σε κάκε περίπτωςθ που καταβάλλεται από τον υπόχρεο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ κλθρονομιάσ, δωρεάσ ι γονικισ παροχισ κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου, κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 82 του ωσ άνω Κϊδικα, είτε από 17

18 ςυμβολαιογράφο είτε από άλλα πρόςωπα -όπωσ Τράπεηεσ εφόςον πρόκειται για απόδοςθ κατακζςεων- ακολουκείται θ ανωτζρω αναφερκείςα διαδικαςία για τθν περίπτωςθ α) ωσ προσ τθν πίςτωςθ / απόδοςθ των ποςϊν του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά φόρου (διαχωριςμόσ ρφκμιςθσ κ.λπ). ΙV. Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ. Στον οφειλζτθ που είναι ςυνεπισ ςτθ ρφκμιςθ δφναται να χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ των οφειλϊν του ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, μθνιαίασ διάρκειασ (με παρακράτθςθ ποςοςτοφ, όπου απαιτείται), εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ απόφαςθσ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), όπωσ ιςχφουν. Επιςήμανςη: - Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Υ. οι ςχετικζσ πλθρωμζσ, ο αιτϊν οφείλει να προςκομίηει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ, για τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. V. Μη λήψη αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξησ. 1. Για οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ και ο οφειλζτθσ ςυμμορφϊνεται με το πρόγραμμα αυτισ και εφόςον ζχει ελεγχκεί θ ςυνδρομι των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων υπαγωγισ και διατιρθςισ του, όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ, αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ εν γζνει (π.χ. ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ) επί κινθτϊν ι ακινιτων. Η αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί παραγγελίεσ κατάςχεςθσ, τα ποςά όμωσ που κα αποδίδονται από τισ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί. Με τθν απϊλεια των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται. 18

19 2. Οι ιδθ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων αίρονται, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) ζχει εξοφλθκεί ποςοςτό 25% τθσ αρχικισ βαςικισ βεβαιωμζνθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ πριν από οποιαδιποτε απαλλαγι, ςτο οποίο δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςό τθσ προκαταβολισ του άρκρου 15 του ν. 4321/2015, β) ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ από τον οφειλζτθ, γ) ζχει κατά περίπτωςθ εξεταςτεί θ ςυνδρομι τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μθ απϊλειασ αυτισ, όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ, δ) θ επιβλθκείςα κατάςχεςθ αφορά αποκλειςτικά χρζθ που ζχουν υπαχκεί και εξοφλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ και δεν περιλαμβάνει άλλα χρζθ που δεν ζχουν εξοφλθκεί. 3. Λοιπζσ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων για τισ οποίεσ δεν ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ δεν αίρονται. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των τεςςάρων τελευταίων εδαφίων του άρκρου 13 του ν.4321/2015, όπωσ ιςχφει, περί δυνατότθτασ πίςτωςθσ υπό προχποκζςεισ ποςϊν από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν εξόφλθςθ μζρουσ τθσ οφειλισ με προκαταβολι ι τθν κάλυψθ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, τα αποδιδόμενα ποςά από τισ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων, κακϊσ και από άλλεσ πράξεισ εκτζλεςθσ (πχ απόδοςθ πλειςτθριάςματοσ) λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν πιςτϊνονται ςε άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Διευκρινίηεται ότι ωσ τρόποσ εξόφλθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ Α.Υ.Ο. ΡΟΛ 1080/2015 νοείται κάκε ποςό που ειςπράττεται από οποιαδιποτε αιτία, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνεται ςε άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ροςά που αποδίδονται από επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων πζραν του ανωτζρω ποςοςτοφ δεν επιςτρζφονται. 19

20 Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να εξετάηει αίτθμα περιοριςμοφ καταςχζςεων ςτα χζρια τρίτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 30 του ΚΕΔΕ. Σχετικι και θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ 1092/2014. VI. Αναβολή εκτζλεςησ ποινήσ. Με τθν υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.1882/1990, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςι, τθσ διακόπτεται. VII. Δικαιϊματα του Δημοςίου. Η Φορολογικι Διοίκθςθ διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: α) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επϋ αυτοφ εφόςον δεν διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντά του Δθμοςίου, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, β) να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και των ςυνυποχρζων προςϊπων, εφόςον θ οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ, γ) να ορίηει ποςοςτό παρακράτθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ του Δθμοςίου, το οποίο αναγράφεται επί του χορθγοφμενου αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, δ) να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά του εν ςτενι εννοία Δθμοςίου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ΚΦΔ και ςτο άρκρο 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν. VIII. Απϊλεια τησ ρφθμιςησ. 1. Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του λθξιπρόκεςμου υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν 20

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 II. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α-Ε ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ ΙΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ

Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ Η τροπολογία για τθν ζκπτωςθ 2% ςτθν εφάπαξ πλθρωμι φόρου, τα ανείςπρακτα ενοίκια, τισ επιδοτιςεισ των αγροτϊν και τισ λοιπζσ αλλαγζσ ςτον ΚΦΕ ΤΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΡΟΣΘΗΚΗ Στο ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 1958

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 1958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 13.3.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 1958 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ : 176 71 - Καλλικζα Σθλζφωνο : 2131604563

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3414 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Χ Ε Δ Ι Ο Α Π Ο Φ Α Η Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ, Δ Ακινα, 15 επτεμβρίου 2017 Αρικ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017 Σαχ. Δ/νςθ : Καρ.ερβίασ 8 ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ «Σήμερα, ανακοινϊνουμε μια γενναία ρφθμιςη. Τραβάμε οριςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1006/ Ακινα, 17/01/ :30 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ 1006

ΠΟΛ.1006/ Ακινα, 17/01/ :30 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΟΛ 1006 ΠΟΛ.1006/17.1.2011 Κοινοποίθςθ διατάξεων τθσ παρ. 7 του άρκρου 4 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α /17-12-2010) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του προγράμματοσ ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 04-11-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 3713 ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α6 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών 1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων)

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ Πθγι: http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Νομικό Πλαίςιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει». ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

«Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ

«Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ «Αςφάλεια Δικαίου ωσ μοχλόσ ανάπτυξησ: Φορολογική δικαιοςφνη και διοικητική πρακτική» Παναγιϊτθσ Ι. Πόκοσ, Εταίροσ ΣτΕ 675/2017 : «Η αρχι τθσ αςφάλειασ του δικαίου επιβάλλει, ιδίωσ, τθ ςαφήνεια και τθν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469

Καλλικζα Αρικμόσ απόφαςθσ: 4469 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α6 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ : 176 71 - Καλλικζα Σθλζφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Ακινα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Ακινα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Tαχ. Δ/νςθ : Καραγεϊργθ ερβίασ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

32 Α/ ), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής

32 Α/ ), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α Β Γ Δ Ε ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα