Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε ΠΡΟ: Ω Π.Δ. ΤΗΛ : , , , , ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Βϋ ΤΗΛ : ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ& Βϋ ΤΗΛ : IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ & Βϋ ΤΗΛ : , V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αϋ& Βϋ ΤΗΛ : VI. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : B1 ΤΗΛ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Δϋ ΤΗΛ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10 Ταχ. Κωδ. : ΑΘΗΝΑ 1

2 ΘΕΜΑ : «Ρφθμιςη οφειλϊν των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/ ), όπωσ ιςχφει και τροποποίηςη διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόθεςμησ καταβολήσ». Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν των άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 -ΦΕΚ 32A, (πλθν τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1 που αφορά αποκλειςτικά ςε οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε ΟΤΑ), όπωσ τροποποιικθκαν : α. με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ ΦΕΚ 35 Α, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4328/2015 ΦΕΚ 51 Α, β. με τα άρκρα 4 και 8 του ν. 4328/2015 και γ. με το άρκρο 18 του ν. 4324/2015 ΦΕΚ 44 Αϋ, και για τθν εφαρμογι τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1080/2015- ΦΕΚ 628 Β, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1108/2015 ΦΕΚ 917 Βϋ, ςε ςυνδυαςμό με τισ Αποφάςεισ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1098/2015 ΦΕΚ 771 Β & ΠΟΛ 1110/2015 ΦΕΚ 946 Β, τθν τροποποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόκεςμθσ καταβολισ (άρκρο 19 του ν. 4321/2015) και τθν κατάργθςθ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (άρκρο 18 του ν. 4321/2015) για τθν ενθμζρωςι ςασ και τθν ενιαία εφαρμογι αυτϊν. Αναλυτικότερα : ΕΝΟΣΗΣΑ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ I.Στθ ρφκμιςθ υπάγονται οφειλζσ ωσ εξισ: Α) Υποχρεωτικά: Το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλϊν οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, ζχουν βεβαιωκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία αυτισ και δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ. 2

3 Β) Μετά από επιλογι του οφειλζτθ: Β1) λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλζσ, οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ζχουν βεβαιωκεί και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και α) τελοφν ςε αναςτολι, διοικθτικι ι δικαςτικι ι εκ του νόμου β) ζχουν υπαχκεί ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, θ οποία είναι ςε ιςχφ Επιςημάνςεισ: -Στθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ νζα ρφκμιςθ επζρχεται απϊλεια των ανωτζρω διευκολφνςεων ι νομοκετικϊν ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ χρεϊν και των ευεργετθμάτων αυτϊν. -Σε περίπτωςθ που ςτισ ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ περιλαμβάνονται οφειλζσ που δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, οι τελευταίεσ δφνανται να τακτοποιθκοφν από τον οφειλζτθ κατά νόμιμο τρόπο, με εκ νζου υπαγωγι τουσ ςτισ ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ, ι με υπαγωγι τουσ ςε άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ. - Αίτθςθ και υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 ςθμαίνει τθν αποδοχι αποκλειςτικά και μόνο των ευεργετθμάτων των διατάξεων που ορίηονται ςτα άρκρα αυτά. γ) ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ χρεϊν κατ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ι κατ ανάλογθ εφαρμογι του άρκρου αυτοφ δυνάμει του δεφτερου εδαφίου τθσ περ. α τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 4 του ν. 3808/2009, θ οποία είναι ςε ιςχφ Επιςήμανςη : -Η απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επιφζρει τισ ςυνζπειεσ τθσ διάταξθσ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω ρφκμιςθ ζχει απεικονιςτεί ςτο ςφςτθμα taxis με νζα βεβαίωςθ με είδοσ φόρου 4904 δεν είναι άμεςα δυνατι θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015. Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ εμφανίηεται απαγορευτικό μινυμα με το εξισ περιεχόμενο: «! Οφειλζσ ειδικήσ κατηγορίασ: Για τη δυνατότητα υπαγωγήσ των οφειλών ςασ ςε ρφθμιςη παρακαλοφμε να 3

4 απευθυνθείτε ςτην αρμόδια για την είςπραξη φορολογική αρχή». Ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να ηθτιςει, με ζγγραφθ αίτθςι του, τθν απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί το εν λόγω τριπλότυπο βεβαίωςθσ, προκειμζνου να γίνει διαγραφι αυτοφ και να απεικονιςτοφν ςτο ςφςτθμα taxis οι ςυνζπειεσ τθσ απϊλειασ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ, κατά τα ανωτζρω. Β2) οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και κα καταχωριςκοφν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων, μετά από παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ι και του δικογράφου οποιουδιποτε ζνδικου βοθκιματοσ ι μζςου ενϊπιον αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον διοικθτικισ αρχισ. Εάν πρόκειται για υποκζςεισ που εκκρεμοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων με τθν αίτθςθ και τθ διλωςθ παραίτθςθσ προςκομίηεται και βεβαίωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο ότι θ υπόκεςθ δεν ζχει ακόμθ ςυηθτθκεί. Εάν πρόκειται για εκκρεμι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν, θ διλωςθ παραίτθςθσ υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Αρχι, ςτθν οποία υπεβλικθ θ ενδικοφανισ προςφυγι. Εν ςυνεχεία θ Φορολογικι Αρχι διαβιβάηει αυκθμερόν τθ διλωςθ παραίτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν με τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό μινυμα, θ οποία και κα αποςτζλλει ακολοφκωσ ςθμείωμα ότι θ εκκρεμισ υπόκεςθ δεν ζχει εξεταςκεί. Β3) οι οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και αφοροφν υποχρεϊςεισ ετϊν, περιόδων και υποκζςεων μζχρι και τθν 31 θ Δεκεμβρίου Στθν περίπτωςθ που από το χρθματικό κατάλογο ι τα ςυνοδευτικά αυτοφ ζγγραφα δεν προκφπτει θ αναγωγι τθσ υποχρζωςθσ ςε χρόνο ζωσ , απαιτείται προσ τοφτο ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ βεβαιοφςασ αρχισ. Στθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 δφνανται επίςθσ να υπαχκοφν μετά από επιλογι του οφειλζτθ και οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και ζχουν βεβαιωκεί φςτερα από φορολογικό ζλεγχο και αφοροφν υποχρεϊςεισ φορολογικϊν ετϊν, 4

5 περιόδων και υποκζςεων μζχρι 31/12/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πρόςκετων φόρων / τελϊν του ν. 2523/1997 και των προςτίμων ανακριβοφσ διλωςθσ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και μθ υποβολισ διλωςθσ των διατάξεων των άρκρων 58 παρ. 2 και 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου. Σθμειϊνεται ότι θ οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ςυνιςτά εκτελεςτό τίτλο (άρκρο 45 ν. 4174/2013) και με βάςθ αυτι ςυνιςτάται και βεβαιϊνεται το 100% τθσ φορολογικισ οφειλισ (άρκρο 30 ν. 4174/2013), ιτοι ο κφριοσ και πρόςκετοσ φόροσ / τζλοσ του ν. 2523/1997 ι πρόςτιμο του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 ι πρόςτιμο του άρκρου 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου, όταν αυτό επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του προςτίμου του άρκρου 58 κατ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ν. 4174/2013. Για τισ απαλλαγζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4321/2015 ζχουν εφαρμογι τα οριηόμενα για τισ εν γζνει βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του ίδιου ωσ άνω νόμου. Ευνόθτο είναι ότι ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ εντολισ ελζγχου ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 18 και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 19 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει, δεν υπάρχει δθλαδι θ δυνατότθτα υποβολισ διλωςθσ για τθ φορολογία, τθ φορολογικι περίοδο ι τθν υπόκεςθ που αφορά ο φορολογικόσ ζλεγχοσ (ςχετ. ΔΕΛ Α / ζγγραφό μασ). Σθμειϊνεται ότι, όςον αφορά τισ φορολογίεσ κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν, περιλαμβάνονται ςτθ ρφκμιςθ οι οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον θ φορολογικι υποχρζωςθ γεννικθκε μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014, ανεξάρτθτα αν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ Δ.Ο.Υ., ςτθν οποία υπάρχει ο ςχετικόσ φάκελοσ τθσ υπόκεςθσ, ενθμερϊνει με ςχετικό υπθρεςιακό ςθμείωμα τθν αρμόδια για τθ ρφκμιςθ Δ.Ο.Υ. για το χρόνο γζνεςθσ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, μετά από τθν αίτθςθ του φορολογουμζνου για τθν υπαγωγι του ςτθ ρφκμιςθ, θ οποία εν προκειμζνω δεν υποςτθρίηεται θλεκτρονικά. Τζλοσ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 υπάγονται και οφειλζσ από τθν αυτοτελι φορολόγθςθ των μθ διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων αποκεματικϊν, ςφμφωνα με 5

6 τισ διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013, ανεξάρτθτα εάν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το Επιςημάνςεισ: - Οι οφειλζσ των υποπεριπτϊςεων Β2) και Β3) υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ ανεξαρτιτωσ τθσ θμερομθνίασ που κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ. - Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων και τρίτων υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο. - Ο οφειλζτθσ ο οποίοσ υπάγει ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ οφειλζσ των περιπτϊςεων Α, Β1 και Β3, δθλαδι αυτζσ των άρκρων 1, 3 και 4, παράγραφοσ 2 του ν. 4321/2015, δεν υποχρεοφται ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ι του δικογράφου ζνδικου βοθκιματοσ ι ζνδικου μζςου ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν. χετική και η εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1106/ Δεν είναι υποχρεωτικι θ υπαγωγι όλων των προαιρετικά υπαγόμενων ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ Β1, Β2 και Β3, αλλά ο οφειλζτθσ δφναται με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία να επιλζξει να υπαγάγει μερικζσ μόνον από αυτζσ. Δεν είναι όμωσ δυνατι θ επιλογι μζρουσ μόνο οφειλισ, εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι μζρουσ μόνον αυτισ. Β4) οφειλζσ που υπάγονται ςε ςυμφωνία που επικυρϊκθκε με δικαςτικι απόφαςθ κατ άρκρα 99 και επόμενα του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, 44 του ν. 1892/1990 ι άλλεσ διατάξεισ και είναι ςε ιςχφ είτε οι υπαγόμενεσ οφειλζσ είναι λθξιπρόκεςμεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ Β1 είτε πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ περιπτϊςεισ Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ Επιςήμανςη : Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ απαιτείται προθγοφμενθ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ ωσ προσ το Δθμόςιο, με ςυνζπεια τθν αναβίωςθ των οφειλϊν που είχαν υπαχκεί ςε αυτι, θ οποία επζρχεται με ςχετικι μονομερι διλωςθ του οφειλζτθ, που υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Ροςά που ζχουν καταβλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ 6

7 πιςτϊνονται κατά το χρόνο που ζλαβε χϊρα κάκε καταβολι ςτισ οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςτθ ςυμφωνία, με τισ αναλογοφςεσ κατά το χρόνο καταβολισ προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι όροι τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ (π.χ. «πάγωμα» προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, περιοριςμόσ αυτϊν κ.λπ.). Σε περίπτωςθ που ςτθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία προβλζπεται ρθτά θ δυνατότθτα του οφειλζτθ να επιλζξει, μετά τθν επικφρωςι τθσ, ευμενζςτερο από τον οριηόμενο ςε αυτι τρόπο αποπλθρωμισ των οφειλϊν του, κατ εφαρμογι των κειμζνων διατάξεων, ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία. Ζχει παρατθρθκεί ότι, για τισ ανάγκεσ απεικόνιςθσ των όρων των δικαςτικϊν ςυμφωνιϊν, επιλζγεται ςυχνά ςτθν πράξθ θ δθμιουργία νζασ βεβαίωςθσ με είδοσ φόρου Στθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω (υπό ςτοιχείο Β1γ) εμποδίηεται αυτόματα θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ και ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να ηθτιςει με ζγγραφθ μονομερι διλωςι του τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ. Στθ ςυνζχεια θ αρμόδια Υπθρεςία υποχρεοφται να προβεί ςτθ διαγραφι του τριπλοτφπου βεβαίωςθσ με είδοσ φόρου 4904 και ςτθν απεικόνιςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο ςφςτθμα taxis. Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που για τθν απεικόνιςθ τθσ δικαςτικισ ςυμφωνίασ ζχει επιλεγεί οριςμζνοσ τφποσ ρφκμιςθσ ςτο ςφςτθμα taxis ι θ ςυμφωνία δεν ζχει απεικονιςτεί κακόλου ςε αυτό, δεν κωλφεται θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015. Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ υπαγωγισ ςτθν παροφςα ρφκμιςθ οφειλϊν για τισ οποίεσ ιδθ προβλζπεται ειδικόσ τρόποσ αποπλθρωμισ βάςει δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, χωρίσ προθγοφμενθ ανατροπι αυτισ και απεικόνιςθ των οικείων ςυνεπειϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να διενεργοφν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςχετικό ζλεγχο, ϊςτε, αν διαπιςτωκεί ότι ζχει λάβει χϊρα υπαγωγι οφειλϊν τθσ ανωτζρω κατθγορίασ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015, χωρίσ να ζχει προθγθκεί υποβολι ζγγραφθσ μονομεροφσ διλωςθσ και πίςτωςθ των καταβλθκζντων ποςϊν, κατά τα ανωτζρω, να επζρχεται απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4321/2015 ςφμφωνα με το Κεφάλαιο VIII τθσ Ενότθτασ Γϋ τθσ 7

8 παροφςασ εγκυκλίου. Ρροκειμζνου ο οφειλζτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει εμπρόκεςμα νζα αίτθςθ για υπαγωγι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, μετά τθν απϊλεια τθσ πρϊτθσ και αφοφ τθρθκεί θ προαναφερόμενθ διαδικαςία (υποβολι ζγγραφθσ μονομεροφσ διλωςθσ ανατροπισ, ορκι πίςτωςθ καταβλθκζντων ποςϊν), ο ανωτζρω ζλεγχοσ πρζπει να διενεργείται κατά το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία για υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν ρφκμιςθ, με ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ του οφειλζτθ με κάκε πρόςφορο μζςο. Επιςθμαίνεται και με τθν παροφςα εγκφκλιο θ επιτακτικι ανάγκθ απεικόνιςθσ τυχόν μθ απεικονιςμζνων δικαςτικϊν ςυμφωνιϊν ςτο ςφςτθμα taxis ι χειρόγραφα, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του ανωτζρω περιγραφόμενου ελζγχου. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί το ενδεχόμενο ρφκμιςθσ οφειλϊν που υπάγονται ςε δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εν μζρει με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ και εν μζρει με τισ διατάξεισ του ν. 4321/2015, τονίηεται ότι οι ανωτζρω οδθγίεσ καταλαμβάνουν όλεσ τισ οφειλζσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ κατά τουσ όρουσ αυτισ, δθλαδι όχι μόνο οφειλζσ που ιταν ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά το χρόνο δικαςτικισ επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ (θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ) και ρυκμίηονται από αυτι αλλά και οφειλζσ που βεβαιϊκθκαν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία ι κα βεβαιωκοφν και κα καταχωριςτοφν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 (βλ. ανωτζρω υπό ςτοιχεία Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ), υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ. Τζλοσ, είναι αυτονόθτο ότι ςε περίπτωςθ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ δεν τίκεται ηιτθμα υπαγωγισ ςε αυτι οφειλϊν που κα βεβαιωκοφν μελλοντικά και οι οποίεσ βάςει των όρων τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ κα ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ. Επίςθσ, μετά τθν ανατροπι ςυμφωνίασ ςυνδιαλλαγισ ι εξυγίανςθσ κατ άρκρα 99 επ. του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα δεν είναι πλζον δυνατι θ ρφκμιςθ κατ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 4 παρ. 6 του ν. 3808/2009 οφειλϊν που δεν είχαν υπαχκεί ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ. 8

9 ΙΙ. Δικαιοφχοι υποβολήσ αίτηςησ υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη. Η ρφκμιςθ χορθγείται ανά οφειλζτθ και για τισ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ καταβολισ. Στθ ρφκμιςθ δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ με τουσ ίδιουσ όρουσ: α) ο πρωτοφειλζτθσ (φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςτθν περίπτωςθ του νομικοφ προςϊπου), β) τα πρόςωπα που ευκφνονται μαηί με τον πρωτοφειλζτθ και κατά το μζροσ τθσ ευκφνθσ τουσ, γ) οι κλθρονόμοι αποβιωςάντων οφειλετϊν, δεδομζνου ότι δεν πρόκειται περί ςυνυπευκυνότθτασ με τον οφειλζτθ αλλά επιμεριςτικισ ευκφνθσ καταβολισ κατά το ποςοςτό τθσ κλθρονομικισ τουσ μερίδασ, δ) οι οφειλζτεσ ςφηυγοι για φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που προζκυψε από τθν κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεδομζνου ότι θ ευκφνθ καταβολισ ανικει ςτον κάκε ςφηυγο χωριςτά για το φόρο που αναλογεί ςτα ειςοδιματά του. Ομοίωσ και ςε περίπτωςθ άλλων φόρων και τελϊν που προκφπτουν από κοινι διλωςθ. ε) ςτισ περιπτϊςεισ των καταλογιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται ςτα Τελωνεία με υπόχρεα πρόςωπα πζραν του ενόσ, οι οφειλζσ μποροφν να ρυκμιςτοφν από τουσ υπόχρεουσ ο κακζνασ να ρυκμίςει, εφόςον το επικυμεί, το ςφνολο των οφειλϊν που αφοροφν τθν προςωπικι του υποχρζωςθ υπό τθν αίρεςθ ότι θ αλλθλζγγυα υποχρζωςι του δεν παφει μζχρι τθν αποπλθρωμι τθσ οφειλισ από τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ ι αυτοφσ τουσ ίδιουσ. ΙΙΙ. Εξαιρζςεισ από την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη. Εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: α. οι οφειλζσ οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ δεν δφνανται να υπαχκοφν ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, όπωσ οφειλζσ που προζρχονται από ανάκτηςη κρατικϊν ενιςχφςεων, οι οποίεσ χορηγήθηκαν με τη ςφςταςη ειδικϊν αφορολόγητων αποθεματικϊν άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004, βάςει του αρ. 169 ν.4099/2012. Η ανάκτθςθ γίνεται με τθν ζκδοςθ φφλλου ελζγχου από τθν 9

10 αρμόδια ελεγκτικι φορολογικι Υπθρεςία και θ βεβαίωςθ αυτισ διενεργείται ςφμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε (είδοσ φόρου 6130), β. οφειλζσ από τισ ετιςιεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ Επιςήμανςη: Με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4321/2015 καταργικθκαν οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (ν. 2859/2000) και δεν εξαιροφνται πλζον από τθν υπαγωγι ςε διευκόλυνςθ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, οφτε βζβαια από τθν παροφςα ρφκμιςθ, οφειλζσ από Φ.Ρ.Α. που ζχουν βεβαιωκεί με τισ πράξεισ των άρκρων 49 και 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. ΕΝΟΣΗΣΑ Β ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ Ι. Τποβολή αίτηςησ Προχποθζςεισ υπαγωγήσ Καταβολή δόςεων. 1. Η αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ, ζωσ και τθν 26 θ Ιουνίου Επιςημάνςεισ: -Τυχόν εκκρεμισ πίςτωςθ ποςοφ ζωσ πενιντα (50) ευρϊ από καταβολι ι απόδοςθ που ζχει διενεργθκεί πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν εμποδίηει τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ. - Σε περίπτωςθ που εκκρεμεί πίςτωςθ ποςοφ άνω των πενιντα (50) ευρϊ, θ πίςτωςθ διενεργείται κατά προτεραιότθτα και θ τυχόν εναπομείναςα οφειλι δφναται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ. 2. Εξαιρετικά, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ θλεκτρονικά, υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Επιςήμανςη : -Κατϋεξαίρεςθ, όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ υποβολι τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία. 3. Ο φορολογοφμενοσ που διαπιςτϊνει ότι ζχει πρόςκετο φόρο ο οποίοσ ζχει ςυμβεβαιωκεί ςτον ίδιο ΚΑΕ με τον κφριο, προκειμζνου οι οφειλζσ του να απαλλαγοφν 10

11 από το ποςοςτό του πρόςκετου φόρου ανάλογα με το πρόγραμμα δόςεων που επικυμεί, προςζρχεται ςτθν υπθρεςία που είναι βεβαιωμζνεσ οι οφειλζσ, υποβάλλει αίτθςθ διαχωριςμοφ ςε κφριο και πρόςκετο φόρο, προςκομίηοντασ τα τυχόν αποδεικτικά ςτοιχεία που διακζτει (το νόμιμο τίτλο βεβαίωςθσ, όπωσ διλωςθ, εκκακάριςθ διλωςθσ, φφλλο ελζγχου, λοιπζσ πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου, πρακτικό διοικθτικισ επίλυςθσ διαφοράσ κ.λπ.). Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ αποδζχεται τα προςκομιηόμενα αποδεικτικά και καταχωρεί τα απαιτοφμενα για το διαχωριςμό ςτοιχεία, μετά από επικοινωνία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, εφόςον απαιτείται, ςε εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ο διαχωριςμόσ διενεργείται με μεταβολι τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ ανά ΚΑΕ, ϊςτε να αποτυπωκεί θ με βάςθ του διαχωριςμοφ αναλογία ςτο ανεξόφλθτο υπόλοιπο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ. Κατόπιν, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ. Επιςήμανςη: - Τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προςκομίηονται διαςταυρϊνονται με αυτά που τθροφνται ςτα αρχεία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (φάκελο τθσ υπόκεςθσ, βιβλία καταχϊρθςθσ φφλλων ελζγχου, πρακτικϊν ςυμβιβαςμοφ κ.λπ.), κατά τθν προςκόμιςι τουσ, εφόςον είναι εφικτό, διαφορετικά ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο. 4. Ρροχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι θ καταβολι τθσ προκαταβολισ ι τθσ πρϊτθσ δόςθσ ι θ εφάπαξ εξόφλθςι τθσ εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ (για τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ κατόπιν καταβολισ «προκαταβολισ» ιςχφουν και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν κατωτζρω ενότθτα Δ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι και τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Επιςημάνςεισ: -Εφόςον ο αιτϊν δεν καταβάλλει τθν πρϊτθ δόςθ εντόσ τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ προκεςμίασ, μπορεί να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ, προκειμζνου να ρυκμίςει τισ οφειλζσ του. - Δεν υφίςταται περιοριςμόσ ωσ προσ το φψοσ τθσ οφειλισ θ οποία δφναται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ. 11

12 -Εφόςον οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ εξοφλιςει εφάπαξ το υπολειπόμενο ποςό ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι, δικαιοφται επί του εφάπαξ εξοφλοφμενου ποςοφ τισ απαλλαγζσ του άρκρου 1 του ν. 4321/2015, όπωσ ιςχφει, κατά ποςοςτό 100% από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του Ν. 2523/1997, πρόςτιμα μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που ζχουν ςυμβεβαιωκεί με τθν κφρια οφειλι και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ θ οποία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία πριν ι μετά τθν εφάπαξ εξόφλθςθ. -Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ του ν.4321/2015, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ (ΦΕΚ 35 Α), μετά τθν εκοφςια καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ. Εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ με εκοφςια καταβολι ςυνιςτά θ δυνατότθτα πίςτωςθσ αυτισ με τα αποδιδόμενα ποςά από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ωσ τρίτων, εφόςον αυτά ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που τα καταςχεμζνα ποςά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων μετά τθν πάροδο τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ των άρκρων 30 Α και 32 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) δεν ζχουν αποδοκεί, επιςπεφδεται θ απόδοςθ αυτϊν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, με επιμζλεια του οφειλζτθ. -Ο ςυμψθφιςμόσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ΚΦΔ και του άρκρου 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν, θ απόδοςθ προϊόντοσ κατάςχεςθσ (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του ανωτζρω εδαφίου) πλειςτθριαςμοφ, πτωχευτικισ διανομισ ι άλλθσ μορφισ ςυλλογικισ εκτζλεςθσ και θ παρακράτθςθ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ, όπωσ ιςχφει, δεν αποτελοφν εκοφςια καταβολι, αλλά καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ εφόςον αποδίδονται κατά τθ διάρκεια εν ιςχφ ρφκμιςθσ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 12

13 ΙΙ. Φορείσ είςπραξησ. Η καταβολι των δόςεων διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ (ςυνεργαηόμενεσ Τράπεηεσ, Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο, ΕΛ.ΤΑ.), χωρίσ να επιβάλλεται ςτον οφειλζτθ οικονομικι επιβάρυνςθ, με τθν χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ (Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ Τ..Ο.) ι ςε υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κζντρο, Τελωνείο κατά περίπτωςθ). Επιςήμανςη: -Ο οφειλζτθσ πρζπει να απευκυνκεί ςτουσ φορείσ είςπραξθσ εφόςον επικυμεί τθ ςφςταςθ εντολισ αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ για τθν καταβολι των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. Σε περίπτωςθ που υπάγονται ςτθ νζα ρφκμιςθ οφειλζσ οι οποίεσ τελοφςαν ςε προθγοφμενθ ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ οι δόςεισ τθσ οποίασ καταβάλλονταν με εντολι αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ που τθρείται ςε φορζα είςπραξθσ, ο φορολογοφμενοσ κα πρζπει να απευκυνκεί ςτο φορζα είςπραξθσ, για τθν αλλαγι τθσ εντολισ. IΙΙ. Αρμοδιότητα Ωσ αρμόδιοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ, τθ βεβαίωςθ τθσ κφρωςθσ του άρκρου 15 του ν.4321/2015 και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου ι άλλθσ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Στθν περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ, αρμόδιοσ για τα ανωτζρω ορίηεται ο τελευταίοσ, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. ΕΝΟΣΗΣΑ Γ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ Ι. Ευεργετήματα υπζρ του οφειλζτη. Διακανονιςμόσ πληρωμήσ. 13

14 i) Δυνατότθτα καταβολισ των οφειλϊν που ρυκμίηονται εφάπαξ ι ςε ζωσ εκατό (100) μθνιαίεσ δόςεισ. ii) Απαλλαγι κατά ποςοςτό από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του Ν. 2523/1997, από τα πρόςτιμα του άρκρου 58 και του άρκρου 54 του ν. 4174/2013, όταν αυτό το τελευταίο επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του προςτίμου του άρκρου 58, κατ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ίδιου ωσ άνω νόμου, οπότε και ςυμβεβαιϊνεται με τθν κφρια οφειλι, κακϊσ και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που επιβαρφνουν τισ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ (όπωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ) ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. Εφόςον καταβάλλεται προκαταβολι ποςοφ οφειλισ, χορθγείται απαλλαγι επί των ςυνολικϊν προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ που κα επιλζξει. Οι απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων υπολογίηονται επί του ποςοφ τθσ αρχικισ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ και πριν τθν απαλλαγι των πρόςκετων φόρων ι τελϊν του ν. 2523/1995 και των προςτίμων μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του ν. 4174/2013 που ςυμβεβαιϊνονται με τθν κφρια οφειλι. Δεν διενεργείται απαλλαγι του αυτοτελοφσ προςτίμου των διατάξεων του άρκρου 7 του ν. 2523/1997 και τθσ παραγράφου 1 τθσ ΥΡΟΡΑΑΓΑΦΟΥ Ε7 του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012, για παραβάςεισ που αφοροφν τα τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων οχθμάτων. Τζλοσ, για τισ μθ φορολογικζσ οφειλζσ είναι δυνατι μόνο θ κατά ποςοςτό απαλλαγι των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. ι Κ.Φ.Δ. τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ. iii) Συγκεκριμζνα, οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ καταβάλλονται, εφάπαξ ι ςε δόςεισ ωσ εξισ: α) εφάπαξ, με απαλλαγι ποςοςτοφ εκατό τοισ εκατό (100%), β) από δφο (2) ζωσ και πζντε (5) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι ποςοςτοφ ενενιντα τοισ εκατό (90%), γ)από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ογδόντα τοισ εκατό (80%), 14

15 δ)από ζνδεκα (11) ζωσ και είκοςι (20) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%), ε)από είκοςι μία (21) ζωσ και τριάντα (30) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εβδομιντα τοισ εκατό (70%) ςτ)από τριάντα μία (31) ζωσ και ςαράντα (40) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%), η) από ςαράντα μία (41) ζωσ και πενιντα (50) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ εξιντα τοισ εκατό (60%), θ) από πενιντα μία (51) ζωσ και εξιντα (60) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%), κ) από εξιντα μία (61) ζωσ και εβδομιντα (70) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%), ι) από εβδομιντα μία (71) ζωσ και ογδόντα (80) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%), ια) από ογδόντα μία (81) ζωσ και ενενιντα (90) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) και ιβ)από ενενιντα μία (91) ζωσ και εκατό (100) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%). Επιςημάνςεισ: -Η διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου κατόπιν αιτιςεων αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ δεν δφναται να υπερβαίνει τθν θμερομθνία παραγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται από το αλλοδαπό δθμόςιο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι οφειλζσ προσ το αλλοδαπό δθμόςιο δφνανται, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, να ρυκμίηονται με διαφορετικι Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ από τισ λοιπζσ οφειλζσ. -Τα πολλαπλά τζλθ και πρόςτιμα που ζχουν βεβαιωκεί κατ εφαρμογι των διατάξεων του Τελωνειακοφ Κϊδικα υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τα επιβαρφνουν ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 15

16 iv) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 57 και 59 του ΚΦΔ και του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ. Στθν περίπτωςθ που επιβάλλεται ι ζχει επιβλθκεί το πρόςτιμο του άρκρου 59 του ΚΦΔ, εφόςον ο φορολογοφμενοσ υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ και υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ του προγράμματοσ, το πρόςτιμο αυτό διαγράφεται. v) Το ελάχιςτο ποςό δόςθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 20. Σε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ λθξιπρόκεςμεσ τθσ 1 θ Μαρτίου 2015 ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Δ.Ο.Υ. ι ςε περιςςότερα του ενόσ Τελωνεία, το ελάχιςτο ποςό δόςθσ διαμορφϊνεται ςε 10. Σε κάκε περίπτωςθ οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ των εκατό (100). III. Λήψη πιςτοποιητικϊν α) Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται θ μνθμόνευςθ και επιςφναψθ ι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α και ο φορολογοφμενοσ ζχει ανεξόφλθτεσ οφειλζσ από διαφορετικζσ οφειλζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Α.Ρ. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 (ΦΕΚ 2Βϋ) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ςτο πιςτοποιθτικό του άρκρου 54Α αναγράφεται το οφειλόμενο ποςό του αναλογοφντοσ φόρου (ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ) και υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του ποςοφ αυτοφ από το ςυμβολαιογράφο (παρ. 4 άρκρου 54 Α ν. 4174/2013), τότε εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων. Ο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ υπολογίηεται από το τμιμα ςυμμόρφωςθσ και ςχζςεων με τουσ φορολογοφμενουσ τθσ Δ.Ο.Υ. και αναγράφεται, κατά τα οριηόμενα ςτθν 16

17 ανωτζρω απόφαςθ, ςτα υποδείγματα 3 και 5 αυτισ με τα λοιπά ςτοιχεία βεβαίωςθσ του φόρου. Ρροκειμζνου να πιςτωκοφν / αποδοκοφν τα ποςά του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά φόρου για κάκε οφειλι από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ, πραγματοποιείται οίκοκεν από το τμιμα εςόδων διαχωριςμόσ τθσ ρφκμιςθσ και εκδίδονται αντίςτοιχεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ Οφειλισ. Με τθν απεικόνιςθ τθσ πίςτωςθσ / απόδοςθσ εκδίδεται νζα Ταυτότθτα υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το ςφνολο των οφειλϊν, δθλαδι για αυτζσ από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ και τισ λοιπζσ. Η τελευταία αυτι ρφκμιςθ, όπωσ και οι ενδιάμεςεσ, ζχουν τα ευεργετιματα και τουσ όρουσ τθσ αρχικισ. Ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται για τισ νζεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ Οφειλισ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςτθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό χορθγείται μετά τθν καταβολι του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου ςτθ Δ.Ο.Υ., και από τθν «Ρροςωποποιθμζνθ Ρλθροφόρθςθ του φορολογοφμενου» ςτο Ο.Ρ.Σ.TAXISnet, εφόςον αποδίδεται από το ςυμβολαιογράφο. Μζχρι τθν καταβολι από το ςυμβολαιογράφο του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου και τθν ζκδοςθ τθσ νζασ Ταυτότθτασ υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το ςφνολο των οφειλϊν, εφόςον απαιτείται καταβολι δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, αυτι καταβάλλεται για όλεσ τισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί. Μετά τθν εξόφλθςθ του αναλογοφντοσ φόρου από το φορολογοφμενο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται άμεςα ςε αυτόν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ απόδοςθσ του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου από το ςυμβολαιογράφο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται άμεςα μετά τθν αναγραφι των Ταυτοτιτων υκμιςμζνθσ Οφειλισ ςτο πιςτοποιθτικό. β) Η υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν επθρεάηει τον τρόπο χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 του Κϊδικα Φορολογίασ Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Ραροχϊν και Κερδϊν από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Αϋ), ςυνεπϊσ δεν χορθγείται το εν λόγω πιςτοποιθτικό αν δεν ζχει καταβλθκεί ο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ. Σε κάκε περίπτωςθ που καταβάλλεται από τον υπόχρεο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ κλθρονομιάσ, δωρεάσ ι γονικισ παροχισ κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου, κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 82 του ωσ άνω Κϊδικα, είτε από 17

18 ςυμβολαιογράφο είτε από άλλα πρόςωπα -όπωσ Τράπεηεσ εφόςον πρόκειται για απόδοςθ κατακζςεων- ακολουκείται θ ανωτζρω αναφερκείςα διαδικαςία για τθν περίπτωςθ α) ωσ προσ τθν πίςτωςθ / απόδοςθ των ποςϊν του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά φόρου (διαχωριςμόσ ρφκμιςθσ κ.λπ). ΙV. Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ. Στον οφειλζτθ που είναι ςυνεπισ ςτθ ρφκμιςθ δφναται να χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ των οφειλϊν του ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, μθνιαίασ διάρκειασ (με παρακράτθςθ ποςοςτοφ, όπου απαιτείται), εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ απόφαςθσ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), όπωσ ιςχφουν. Επιςήμανςη: - Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Υ. οι ςχετικζσ πλθρωμζσ, ο αιτϊν οφείλει να προςκομίηει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ, για τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. V. Μη λήψη αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξησ. 1. Για οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ και ο οφειλζτθσ ςυμμορφϊνεται με το πρόγραμμα αυτισ και εφόςον ζχει ελεγχκεί θ ςυνδρομι των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων υπαγωγισ και διατιρθςισ του, όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ, αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ εν γζνει (π.χ. ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ) επί κινθτϊν ι ακινιτων. Η αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί παραγγελίεσ κατάςχεςθσ, τα ποςά όμωσ που κα αποδίδονται από τισ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί. Με τθν απϊλεια των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται. 18

19 2. Οι ιδθ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων αίρονται, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) ζχει εξοφλθκεί ποςοςτό 25% τθσ αρχικισ βαςικισ βεβαιωμζνθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ πριν από οποιαδιποτε απαλλαγι, ςτο οποίο δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςό τθσ προκαταβολισ του άρκρου 15 του ν. 4321/2015, β) ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ από τον οφειλζτθ, γ) ζχει κατά περίπτωςθ εξεταςτεί θ ςυνδρομι τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μθ απϊλειασ αυτισ, όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ, δ) θ επιβλθκείςα κατάςχεςθ αφορά αποκλειςτικά χρζθ που ζχουν υπαχκεί και εξοφλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ και δεν περιλαμβάνει άλλα χρζθ που δεν ζχουν εξοφλθκεί. 3. Λοιπζσ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων για τισ οποίεσ δεν ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποκζςεισ δεν αίρονται. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των τεςςάρων τελευταίων εδαφίων του άρκρου 13 του ν.4321/2015, όπωσ ιςχφει, περί δυνατότθτασ πίςτωςθσ υπό προχποκζςεισ ποςϊν από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν εξόφλθςθ μζρουσ τθσ οφειλισ με προκαταβολι ι τθν κάλυψθ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, τα αποδιδόμενα ποςά από τισ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων, κακϊσ και από άλλεσ πράξεισ εκτζλεςθσ (πχ απόδοςθ πλειςτθριάςματοσ) λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν πιςτϊνονται ςε άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Διευκρινίηεται ότι ωσ τρόποσ εξόφλθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ Α.Υ.Ο. ΡΟΛ 1080/2015 νοείται κάκε ποςό που ειςπράττεται από οποιαδιποτε αιτία, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνεται ςε άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Ροςά που αποδίδονται από επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων πζραν του ανωτζρω ποςοςτοφ δεν επιςτρζφονται. 19

20 Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να εξετάηει αίτθμα περιοριςμοφ καταςχζςεων ςτα χζρια τρίτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 30 του ΚΕΔΕ. Σχετικι και θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ 1092/2014. VI. Αναβολή εκτζλεςησ ποινήσ. Με τθν υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.1882/1990, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςι, τθσ διακόπτεται. VII. Δικαιϊματα του Δημοςίου. Η Φορολογικι Διοίκθςθ διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: α) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επϋ αυτοφ εφόςον δεν διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντά του Δθμοςίου, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, β) να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και των ςυνυποχρζων προςϊπων, εφόςον θ οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ, γ) να ορίηει ποςοςτό παρακράτθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ του Δθμοςίου, το οποίο αναγράφεται επί του χορθγοφμενου αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, δ) να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά του εν ςτενι εννοία Δθμοςίου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ΚΦΔ και ςτο άρκρο 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν. VIII. Απϊλεια τησ ρφθμιςησ. 1. Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του λθξιπρόκεςμου υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν 20

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 II. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 4533 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Φ.Ε.Κ. B 2114/8.7.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Bϋ, Γϋ, Εϋ ΤΗΛ : 210 2113108,7, 2103614303

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02-02-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόυασης: 399 Σαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Σαχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει». ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙ ΝΕΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ 1. Σο αντικείμενο τησ ρφθμιςησ Α. ΟΙ ΝΕΕ ΡΤΘΜΙΕΙ: ΕΙΑΓΩΓΗ Με το άρκρο 3 του ςχεδίου νόμου επαναρρυκμίηονται : α) Το ποινικό αδίκθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG.

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ CNG. Κωδικός Πρόσκλησης: 15181435/2015 Η TÜV AUSTRIA HELLAS ωσ Φορζασ Τλοποίθςθσ των

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών.

ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την οφειλές πτωχών οφειλετών. 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, - -2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 20 Μαρτίου 2015 ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων

Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων Παρουςίαςθ N.3869/2010 Ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων εμινάρια Ε.Ο.Ν.Ν. 3/12/2012 Γιάννθσ Παπαδάτοσ, LL.M. (London), PG Diploma (Dundee) Ειςαγωγικά (Ι) Σο 2012 κακυςτζρθςθ καταναλωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα